2011. január 22., szombat

[Evangelium] 2011-01-22

2011. január 22. - Szombat

Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért
(Kafarnaumba, Péter házába). Ott azonnal nagy tömeg verődött össze, úgyhogy
még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak,
hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy
eszét vesztette.
Mk 3,20-21


Elmélkedés:
Az elmúlt napok evangéliumaiban pozitív példákat hallottunk arról, hogyan
fogadták az emberek Jézust. Tömegesen járulnak hozzá, hogy hallgassák
tanítását, és sok beteg keresi fel, hogy gyógyulást találjon nála. Jézus
szavainak, de még inkább csodáinak pozitív fogadtatásáról árulkodik mindez.
Az emberek egymásnak adhatták tovább mindazt, amit a csodatevő tanítóról
megtudtak. De a pozitív híradások mellett, úgy tűnik, hogy egyes rossz
dolgokat is mondanak Jézusra, például azt, hogy „eszét vesztette". Az ilyen
állítások hatására keresik fel rokonai Jézust, hogy hazavigyék. A szóbeszéd
elterjedése után majd hamarosan feltűnnek a farizeusok is, akik azt kezdik
el híresztelni, hogy az ördög szállta meg Jézust. Erről majd a hétfői
evangéliumban fogunk hallani.
A mai rész is már azt jelzi, hogy egyesek elfogadják Jézust, míg mások hibát
keresnek benne, hogy elutasíthassák, később pedig vádolhassák és
elítélhessék.
Hogyan fogadom Jézus tanítását? Kinek tartom Őt?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, özvegyek, árvák és idegenek védelmezője! Abban a világban,
amelyben sokan remény nélkül élnek, feltámasztottad Fiadat, hogy reménységet
adj az emberiségnek és megújulást a földnek. erősítsd és egyesítsd továbbra
is egyházadat abban a küzdelmében, amelyet a halál erőivel szemben folytat
abban a világban, ahol a teremtés és az emberiség elleni erőszak
homályosítja el az általad felajánlott új élet reménységét. ezt kérjük a
feltámadott Úr nevében, az Ő Lelke erejével. Ámen
Imádság az ökumenikus imahét (2011. január 16-23.) 7. napjára
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. január 21., péntek

[Evangelium] 2011-01-21

2011. január 21. - Péntek

Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket
kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy vele
tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek
gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki:
Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab
testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis „mennydörgés fiainak" hívott.
Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot,
Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később
elárulta őt.
Mk 3,13-19


Elmélkedés:
A tanítványok nagyobb köréből Jézus egy új családot alkot, létrehozz az
apostolok szűkebb körét. Embereket keres, akik elfogadják személyét, és
ugyanakkor ő is magához tartozónak fogadja el őket. Az apostolság alapja a
személyes kapcsolat Jézussal, amely ettől a pillanattól kezdve alapvetően
meghatározza a Mester és szűkebb tanítványi körének viszonyát. Olyanokat
választ, akik ettől kezdve mindig vele vannak, állandóan hallják tanítását
és mindig tanulnak.
Jézus nem vizsgálja a kiválasztott személyek múltját. Ehelyett inkább a
jövő felé néz, és olyanokat választ, akikre majd később, amikor már nem lesz
övéivel, az egyház vezetését rábízhatja. Olyanokat hív az apostoli életre,
akiket majd elküldhet, hogy hirdessék evangéliumát és tanúságot tegyenek
feltámadásáról.
Jézus minket is a vele való egészen közvetlen, személyes kapcsolatra hív,
hogy a tőle való sajátos tanulást követően a világba küldjön minket, mint
tanúságtevőket.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Atyánk és Istenünk! Örömmel köszönjük meg Neked, hogy mindig, mindenhol és
minden kultúrában vannak és voltak olyanok, akik imádsággal fordulnak
Hozzád. Mindenekfölött köszönjük Fiadnak, Jézus Krisztusnak a példáját és
tanítását, aki arra hívott minket, hogy imádságban várjuk az Ő országának
eljövetelét. Taníts bennünket jobban imádkozni. Taníts bennünket együtt
imádkozni, hogy mindig felismerjük vezetésedet és bátorításodat örömünkben
és bánatunkban a szentlélek ereje által. Ámen.
Imádság az ökumenikus imahét (2011. január 16-23.) 6. napjára

________________________________
\
Aktuális:
Kedves barátaim!
Grafikust (rajzolót, illusztrátort) keresek, aki profi a kézi rajzolás
terén, használni tudja a digitális rajztáblát és otthon van a számítógépes
grafikus programok világában. Az egyházi szimbólumok, művészet, liturgia
terén vallási ismeretekkel a felszínesnél mélyebben rendelkezik, és annyira
szereti a rajzolást, hogy naponta legalább egy rajzot készít. Kreativitás és
pontosság jellemzi, és számlaképes.
Portfóliót a his@katolikus.hu (Horváth István Sándor) címemre lehet küldeni
és felveszem a kapcsolatot az illetővel.
Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. január 20., csütörtök

[Evangelium] 2011-01-20

2011. január 20. - Csütörtök

Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz.
Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg
a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság
csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz
végbe. Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy
bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami
bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább
megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust,
leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia!" Ő azonban
szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő.
Mk 3,7-12


Elmélkedés:
Az evangéliumi leírás szerint tömegesen érkeznek Jézushoz az emberek. A
betegekkel tett csodák híre hamar elterjedt az emberek között, és egyre
többen keresik Jézust. Vajon mi vezeti ezt a nagy tömeget? Bizonyára sokakat
a különleges tetteket végrehajtó személy iránti kíváncsiság, a csodavárás,
vagy a betegeket a gyógyulás vágya. Úgy tűnik, hogy Jézus ekkor, nyilvános
működésének kezdetekor, még nem engedi, hogy az evilági dolgokban remélő
tömegek megismerjék személyének titkát, ezért azoknak, akik felismerik, hogy
ő az Isten Fia, megtiltja, hogy elmondják ezt.
Jézust igazán megismerni, s benne felismerni az Isten Fiát, nem adatik meg
mindenkinek, csak keveseknek. Ha csak a kíváncsiság vezet minket hozzá, a
tömeghez tartozunk, amely csak a külső cselekedeteket látja. Ha az örök élet
vágyával közeledünk hozzá, és mennyi Atyánkat szeretnénk megismerni általa,
megtapasztalhatjuk a keveseknek megadatott belső kegyelmeket.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Reménység Istene! dicsőítünk Téged az úrvacsora, az eucharisztia
ajándékáért, ahol a szentlélek által újra és újra találkozunk Fiaddal, Jézus
Krisztussal, a mennyből alászálló élő kenyérrel. Bocsásd meg
érdemtelenségünket, töredezett életünket, egyenlőtlenségeinket és a
megosztottságba való beletörődöttségünket. Urunk azért imádkozunk, hogy hozd
el azt a napot, amikor egész egyházad közösen töri meg a kenyeret. s amíg
ezt a napot várjuk, hadd tanuljuk meg újra és újra – az eucharisztia által
formált népként – szolgálni a világot. ezt kérjük Jézus nevében. Ámen.
Imádság az ökumenikus imahét (2011. január 16-23.) 5. napjára
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. január 19., szerda

[Evangelium] 2011-01-19

2011. január 19. – Szerda

Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél
kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e
szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna
kezű embert: „Állj ide középre!" Aztán megkérdezte a körülállókat: „Szabad-e
szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?" Ők
azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva haragosan
végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!" A
beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult. Erre a farizeusok kimentek, és
tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus
vesztét.
Mk 3,1-6


Elmélkedés:
Jézus szombati gyógyításait semmiképpen sem szabad úgy néznünk, mintha azok
csak a pihenőnap megszegését jelentenék. De azt se gondoljuk, hogy szombaton
végzett cselekedeteivel csak a szokásokhoz és törvényekhez a
legmesszebbmenőkig ragaszkodó írástudókat akarja bosszantani. Bár valóban
megtehette volna, hogy csak más napokon gyógyít, de ő mégsem ezt az utat
választotta. Miért gyógyít akkor Jézus szombaton, ha világosan látja, hogy
ezzel kiváltja a farizeusok és írástudók ellenszenvét és nyílt ellenállását?
A csodás gyógyítások kapcsán már többször említettük, hogy azok az isteni
irgalmasság megnyilvánulásai. Az emberek iránt irgalmas Isten megszánja a
szenvedőket és a betegeket és segít rajtuk. Ez vonatkozik a béna kezű
emberre is, akit éppen egy szombati napon gyógyított meg Jézus a kafarnaumi
zsinagógában. Az irgalmasság jócselekedete ugyanis fontosabb egy törvény
megtartásánál. Jézus még annak ellenére is jót tesz a rászoruló emberekkel,
ha emiatt vád éri egyesek részéről. Ha számára ennyire fontos az irgalom
kifejezése, akkor az irgalmasság gyakorlását nekünk kötelességünknek kell
tartanunk.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Igazságosság Istene! A Te ajándékozó kedved határtalan. Megköszönjük, hogy
megadod, amire szükségünk van, hogy táplálsz, ruházol és hajlékot adsz
nekünk. Óvj meg bennünket az önző kapzsiság bűnétől és tégy alkalmassá, hogy
a szeretet eszközei legyünk azáltal, hogy megosztjuk egymással mindazt, amit
Tőled kapunk. Mert ezzel is a Te nagylelkűségedről és igazságosságodról
teszünk bizonyságot. Mint Krisztus követőit vezess bennünket, hogy együtt
cselekedjünk ott, ahol szükség van. Ahol családokat elűznek az otthonaikból.
Ahol a sebezhető ember a hatalmaskodó kezétől szenved. Ahol szegénység és
munkanélküliség rombolja az életeket. Jézus nevében imádkozunk a szentlélek
egységében.
Imádság az ökumenikus imahét (2011. január 16-23.) 4. napjára
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. január 18., kedd

[Evangelium] 2011-01-18

2011. január 18. – Kedd, Árpád-házi Szent Margit

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A
mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A
balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban
korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind
elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott:
„Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és
felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az
olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak ezt válaszolták:
„Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a
kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok vásárolni mentek,
megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre;
az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak:
„Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!" De ő így válaszolt: „Bizony, mondom
nektek, nem ismerlek titeket!" Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a
napot, sem az órát!
Mt 25,1-13


Elmélkedés:
Az okos és a balga szüzekről szóló példabeszédet helytelen volna úgy
értelmeznünk, hogy irigynek vagy önzőnek tartjuk azokat, akik nem adtak
olajukból a többieknek. Egy olyan bölcsességről és előrelátásról van itt
szó, amely az örök üdvösséget és annak elnyerését tartja szem előtt. A saját
üdvösségünket pedig nem lehet kockáztatni. Az üdvösségre törekvésünk elébe
nem szabad semmi sem tennünk. Jézus maga mondja, hogy mit használ az
embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Életünk
legfőbb célja az legyen, hogy eljussunk az örök életre!
És ha már bölcsességről és előrelátásról beszélünk az üdvösségünkkel
kapcsolatban, akkor azt is hozzá kell tennünk, hogy ez mindannyiunk
személyes felelőssége is. Személyes döntést kell hoznunk életünkben, hogy el
akarunk-e jutni az Atyához abba az örökké tartó országba, amelyet nekünk
készített és vele akarunk-e élni.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Világosság Istene! Köszönetet mondunk az igazság kijelentéséért Jézus
Krisztusban a Te élő Igédben, amelyet az apostolok tanításán keresztül
kaptunk. szentlelked folytassa megszentelő munkáját rajtunk Fiad
igazságában, hogy vele egyesülve növekedhessünk az ige iránti
elkötelezettségben, és együtt szolgálhassuk a Te országodat alázatban és
szeretetben. Krisztus nevében imádkozunk. Ámen.
Imádság az ökumenikus imahét (2011. január 16-23.) 3. napjára
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. január 17., hétfő

[Evangelium] 2011-01-17

2011. január 17. - Hétfő

Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek.
Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy
Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a tieid meg
nem böjtölnek?" Jézus így válaszolt: „Vajon böjtölhet-e a násznép, míg velük
van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd
napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt. És akkor, azon a napon majd
böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára új szövetből foltot. Vagy ha igen,
akkor az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. És új
bort sem tölt senki régi tömlőbe; vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és
a bor is, meg a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való."
Mk 2,18-22


Elmélkedés:
A böjtölés vallásos cselekedetnek számított Jézus korában és napjainkban is
az. A felkészülés és a várakozás vallási megnyilvánulása, amely az ember
lelkét előkészíti az Istennel való találkozásra.
Jézus kortársai számára viszont az Istennel való találkozás legkézenfekvőbb
lehetősége az volt, hogy magával az Úrral találkoztak, tehát nincs szükség
abban a pillanatban böjtölésre. Jézussal egy új korszak kezdődött el a világ
számára, amelyben a régi hagyományok helyett új vallási cselekedetek
jelennek meg. Az újra és az újdonságokra való nyitottságra figyelmeztetnek
minket Jézus jelképes mondatai a mai evangéliumban. A régiekhez való
feltétlen ragaszkodás ugyanis bezárhatja lelkünket Isten újabb és újabb
kegyelmi adományai előtt, amelyeket minden nap juttat nekünk. A megújulás
Lelkét küldi nekünk Jézus, aki új szívet ad nekünk.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Isten, akitől minden élet származik a maga gazdag különbözőségében, Te arra
hívod egyházadat, mint Krisztus testét, hogy a szeretetben eggyé váljon.
engedd, hogy igazán megértsük a különbözőségben való egységet, hogy arra
törekedjünk, hogy együtt prédikáljunk, együtt építsük a te bővelkedő
szeretetednek országát. sose felejtsük életünk közös forrását, Jézus
Krisztust. A Lélek egységében ezért imádkozunk!
Imádság az ökumenikus imahét (2011. január 16-23.) 2. napjára
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. január 16., vasárnap

[Evangelium] 2011-01-16

2011. január 16. – Évközi 2. vasárnap

Abban az időben: Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt:
„Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről én azt
mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én.
Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy
megismertessem őt Izraelben."
János azután így folytatta tanúságtételét: „Láttam, hogy az égből, mint egy
galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki
küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod, hogy
rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és
tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!"
Jn 1,29-34


Elmélkedés:
Valóban Isten Fia
A múlt vasárnap, Jézus megkeresztelkedése ünnepén a mennyei Atya
tanúságtételéről hallottunk, amely tanúságtétel kinyilvánította, hogy Jézus
az Isten Fia. Többek között arról elmélkedtünk, hogy a Jézus Krisztusba,
mint Isten Fiába vetett hitünk az alapja egész keresztény hitünknek és
életünknek. A mai napon folytassuk az Isten Fiáról szóló gondolatmenetünket,
hiszen e hitigazság mélységét aligha lehetne néhány perc alatt átlátni. A
mai evangéliumban azt hallottuk, hogy Jézus megkeresztelkedését és a mennyei
kinyilatkoztatást követően Keresztelő János tanúskodik az emberek előtt
arról, hogy Jézus az Isten Fia. János tanúságtételének alapja természetesen
nem az emberi gondolkodás, hiszen az emberi értelem nem képes a teljes
mélységében felfogni Jézus istenfiúi méltóságát, hanem a különleges jelek
indítják Jánost arra, hogy az Úrra mutatva ezt mondja: „Láttam, hogy az
égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én láttam, és
tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!" (Jn 1,32-34).
Ismételten fontosnak tartom leszögezni, hogy az evangéliumokban nem olvasunk
arról, hogy Jézus önmagát Isten Fiának nevezte volna, az viszont előfordul,
hogy mások nevezik őt annak, s ebben a sort Keresztelő János nyitja meg.
Nézzünk csak meg a szentírásban néhány helyet, ahol Jézusra vonatkozóan az
Isten Fia megnevezéssel találkozunk. Első pillanatban talán arra gondolunk,
hogy az emberek akkor tesznek ilyen kijelentést, amikor megtapasztalják
Jézus isteni hatalmát, azaz csodákat tesz, meggyógyítja a betegeket.
Valójában azonban egyetlen csodás gyógyítás esetében sem találkozunk ezzel.
Egyetlen csodánál, a háborgó tenger elcsendesítésénél találkozunk ezzel, de
ez nem gyógyító, hanem természeti csoda. Ennél a jelenetnél éjszaka a vízen
járva közeledik Jézus a hánykolódó bárkában félelemtől rettegő apostolokhoz.
Péter elindul felé a vízen, de süllyedni kezd, Jézus ekkor megmenti őt.
Amikor mindketten beszálltak a bárkába, elállt a szélvihar, majd pedig „akik
a bárkában voltak, leborultak előtte és ezt mondták: Valóban Isten Fia
vagy!" (Mt 14,34). Az emberek tehát nem azért nevezik Jézust Isten Fiának,
mert csodatévő ereje vagy hatalma tanúskodik istenségéről, azaz nem a
gyógyító csodák indítanak ilyen hitvallásra, hanem akkor találkozunk ezzel,
amikor a mi Urunk teljesíti küldetését, a mennyei Atyától kapott küldetését.
Zárójelben érdemes megjegyeznünk, hogy a gonosz lelkek, akiket Jézus a
megszállottakból kiűz, több alkalommal felismerik és kijelentik, hogy ő az
Isten Fia (vö.: Mk 3,11-12 és Mk 5,7), de Jézus hallgatást parancsol nekik,
hogy ne fedjék fel kilétét. Szintén ide tartozik, hogy amikor a Sátán
megkísérti Jézust, Isten Fiának nevezi őt és ennek bizonyítására kéri őt.
„Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek legyenek kenyérré" (Mt 4,3).
„Ha Isten Fia vagy, vesd le magad" a templom párkányáról (Mt 4,6).
Mikor találkozunk tehát az Isten Fia megnevezéssel? Az első eset Jézus
megkeresztelkedése, ahogyan erről már szóltam. Szintén rendkívül fontos
esemény, amikor Jézus kérdésére válaszolva és mintegy a többi apostol
nevében is szólva Péter kijelenti: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia"
(Mt 16,16). Ennél az esetnél nagyon fontos, hogy Jézus szerint a mennyei
Atya nyilatkoztatta ki ezt Péternek. A harmadik fontos esemény Jézus
színeváltozása, amikor szintén az Atya szava hallatszik az égből: „Ez az én
szeretett Fia, őt hallgassátok!" (Mk 9,7). Végezetül említsük meg még a
római katonatiszt vallomását, aki a Golgota hegyén Jézus kereszthalálát
látva kijelentette: „Ez az ember valóban Isten Fia volt" (Mk 15,39).
E szentírási kijelentések összefoglalásaként mondhatjuk, hogy az Isten Fia
megnevezés Jézusnak a mennyei Atyával való kapcsolatát jelöli meg. Kettejük
kapcsolatának alapja az engedelmesség, azaz Jézus mindig azt tanítja és
teszi, amit az Atya kér tőle. Jézus az engedelmességben, megváltó
küldetésének engedelmes teljesítésében mutatkozik Isten Fiának. Tanuljuk meg
Jézustól ezt az engedelmességet, az Atya akaratának teljesítését, hogy
méltók legyünk arra, hogy Isten gyermekei legyünk!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, szívem mélyén visszhangzik a mennyei Atya tanúságtétele rólad,
hogy te Isten Fia vagy. Hittel fogadom el ezt az isteni kinyilatkoztatást és
hittel vallom, hogy te vagy az Isten Fia, aki magad is kísértést szenvedtél
és vállaltad a kereszthalált a mi üdvösségünkért. Szenvedésedben, halálodban
és dicsőséges feltámadásodban is megmutatkozott, hogy Isten Fia vagy. Segíts
engem, hogy hozzád hasonlóan egész életemben engedelmesen teljesítsem az
Atya akaratát!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum