2015. december 26., szombat

[Evangelium] 2015-12-26

2015. december 26. – Szombat, Szent István első vértanú

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Legyetek óvatosak az
emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig
megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak,
hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak
benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban
az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti
fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek. Halálra adja
akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik
ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog
titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.
Mt 10,17-22

Elmélkedés:

Jézus születésének örömünnepe után az Egyház első vértanúját, Szent
Istvánt ünnepeljük. Még fülünkbe cseng az angyalok éneke, de már a
gyűlölködők fogvicsorgatását halljuk. Még magunk előtt látjuk a jószándékú
pásztorok örömöt sugárzó tekintetét, de már helyükbe lépnek a gyűlölettől
eltorzult arcú, köveket ragadó, gyilkos szándékú személyek. A két nap erős
ellentétét az igehirdetők az Egyház kezdete óta érzik, s próbálnak
rávilágítani arra, hogy aki egyszer rálép a betlehemi Gyermek útjára,
annak mindhalálig haladnia kell ezen az úton. Krisztus követése
elkötelezettséget kíván, ahogyan azt István példája mutatja. Ha a mennyből
a földre érkező Jézushoz kötjük életünket és kitartunk mellette, akkor
számíthatunk arra, hogy ő a földi életből a mennybe emel bennünket.
Tegnap, karácsonykor azt ünnepeltük, hogy megnyílik az ég és alászáll a
mennyből az örök Isten. Megnyílik ugyanakkor az emberek szíve is, akik
ebben a világban élnek és készek befogadni Istent. Boldogok, akik
megnyitják életüket a Megváltó előtt. A ma ünnepelt Szent István a halála
előtti pillanatokban a megnyílt eget látja és örvendezik annak, hogy Isten
elfogadja életáldozatát és befogadja őt a mennyországba. Boldog vagyok, ha
életem minden napján arra vágyakozom, hogy számomra is megnyíljon a
mennyország.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Mária, nem találtál szállást Fiad számára? Íme, én a szívemet kínálom
neki. Igaz, hideg és méltatlan, de vajon te nem Isten Anyja vagy-e? A
kegyelemből mindenható? Minden javak osztogatója? Cseréld ki a szívemet,
tedd hasonlóvá a tiédhez!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151226.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 25., péntek

[Evangelium] 2015-12-25

2015. december 25. – Urunk születése – Karácsony, Éjféli mise

Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a
földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria
kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy
összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid
városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével,
Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária
napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába
takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az
éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr
dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt
hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az
egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid
városában. Ez lesz nektek a jel: kisdedet találtok pólyába takarva és
jászolba fektetve." Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül.
Istent dicsőítve ezt zengték: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség
a földön a jóakaratú embereknek!
Lk 2,1-14

Elmélkedés:

Csodák éjszakája
Marie Luise Kaschnitz: A csoda című novellájában egy tengerparti kis
szálloda idős tulajdonosa emlékezik vissza gyermekkorára. Csendesen,
nyugodtan meséli élettörténetét, egyszer sem emeli fel közben hangját. Hét
éves volt, amikor egy éjszakai hegyomlás a házukat és a falut a tengerbe
söpörte. Menekülés közben megsérült, teljesen elveszítette hallását,
emiatt beszélt állandóan csendesen. A rajtuk lévő hálóingen kívül mindenük
odaveszett. Rokonoktól kaptak kissé távolabb egy tengerparti telket, ahol
elkezdték építeni házukat, új életüket. Apja végezte a kőművesmunkát és
anyja cipelte zsákban a köveket a házhoz. Ő, a süket gyermek keveset
tudott segíteni nekik. Apja amúgy orvos volt, akinek nem volt szíve pénzt
elfogadni a helybeliektől, akiket szintén a hegyomlás tett nincstelenné. A
karácsony előtti napokban az anya próbálta rávenni orvos férjét, hogy
legalább néhány beteggel fizettessen valamit, hogy tudjanak az ünnepre
ennivalót és tűzifát venni, de ő hajthatatlan volt. Így jött el a
szenteste napja. A gyerek a fűtetlen ház helyett az udvart választotta,
onnan nézte az utcán elhaladó szekereket és a zsibongó embereket. A misére
nem készült, mert tudta, hogy az egyetlen rongyos ruhájában anyja úgysem
engedné el a templomba. De legalább valami ennivaló jól jönne a
szentestére! – tűnődött magában. Egy idő után anyja kijött a házból, leült
a lépcsőre, imádkozni kezdett. A gyerek is mellé ült, próbálta követni az
imát, így várták együtt a csodát. A csoda aztán szinte szó szerint az
égből jött, megállt egy szekér a ház előtt és egy hatalmas zsák tűzifa
repült be az udvarra. Ismeretlen jótevők a kertkapuhoz két nagy kosarat
pakoltak le, de mire az anya és a fiú odaértek, a szekér már el is tűnt az
utca végén. Az egyik kosárban tojás, kenyér, hal és többféle ennivaló, a
másikban viselt, de még jó állapotú ruhák. Örömmel cipelték a házba az
adományt, amelyet egy jószándékú beteg hozott fizetségként. Tüzet raktak,
az anyja elkezdte készíteni az ünnepi vacsorát, közben az újonnan kapott
ruhák legszebbikét fiára adta. Fuss, még odaérsz a misére! – indította
útnak a templomba. A fiú szaladt az utcákon, egészen a templomig. Éppen
akkor ért oda, amikor a toronyban meglódultak a harangok. Szinte hallotta
hangjukat és az ünneplő sokaság énekét a templomban.
Karácsony van. A csodák éjszakája, a csodák ünnepe ez. Jézus Krisztus
születésének napja. Az éjféli szentmise evangéliuma nagyon tárgyilagosan
mondja el az időt, a helyszínt és a körülményeket. Megismerjük a korszak
uralkodóit, akik meghatározó személyiségek voltak abban az időben. Lukács
evangélista beszámol a népszámlálásról, ami miatt Józsefnek és Máriának
lakóhelyükről, Názáretből Betlehembe kellett menniük. Itt születik meg
Jézus, egészen egyszerű körülmények között. Bár a születés helye egy
állatok szállásául szolgáló istálló, az evangélista egyáltalán nem tartja
méltatlannak e helyet Isten Fia születésére. A későbbi idők igehirdetői
előszeretettel hangsúlyozzák a betlehemi istálló szegénységét és
egyszerűségét, olykor kifejezetten méltatlannak nevezve a körülményeket.
De miért is tartanánk annak, ha az evangélium lelkülete nem ezt sugározza
és maga a mennyei Atya sem tartotta méltatlannak? Isten talán azért
választotta a Megváltó születésének helyéül a szegényes betlehemi
istállót, hogy a világ legszegényebb emberei is közel érezhessék őt
magukhoz. A mai éjszaka üzenete jómódúaknak és szegényeknek egyaránt szól:
Megszületett a Megváltó!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, irgalmas Atyánk! Karácsony éjjelén nekünk szól az angyalok
üzenete a Megváltó születéséről, aki a te irgalmadat hozza el a világba.
Sokszor békétlenek vagyunk, egymás ellen fordulunk, mert ellenséget látunk
embertársunkban. Gyakran türelmetlenek vagyunk és engedjük, hogy
indulataink vezessenek minket, és oly nehezen vagyunk képesek megbocsátani
másoknak. Költözzön szívünkbe az irgalom és a megbocsátás érzése! Töltse
el családjainkat a tőled származó irgalom! A te csodálatos ajándékod
előttünk fekszik a betlehemi jászol szalmáján, aki a világ Megváltójaként
megbocsátást hoz mindenkinek.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151225.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 24., csütörtök

[Evangelium] 2015-12-24

2015. december 24. – Csütörtök

Abban az időben Zakariás, János atyja eltelt Szentlélekkel, és ezekre a
prófétai szavakra nyílt az ajka: „Áldott az Úr, atyáink Istene, mert
meglátogatta és megváltotta az ő népét; erős szabadítót támasztott
minekünk szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek
szájával, ősidők óta a próféták ajka által, megszabadít az ellenség
kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket; atyáinkkal irgalmat
gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám
atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért; hogy félelem nélkül
és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk:
szentségben és igazságban járjunk előtte napról napra, amíg élünk.
Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert
az Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját; az üdvösség ismeretére tanítod
nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük Istenünk irgalmas szívétől,
amellyel meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon
azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a
béke útjára vezérelje."
Lk 1,67-79

Elmélkedés:

A karácsony előtti utolsó nap evangéliumában Zakariás hálaadó imáját
olvassuk. Ezzel a résszel lezárulnak a Jézus születését megelőző, azt
felvezető események. Az ima első részének alaptémája az elnyomóktól, az
ellenségtől való megszabadulás, amely az adott kor konkrét történelmi
tapasztalatából ered. Ebben az időben ugyanis Izrael országa nem volt
független és önálló, hanem a Római Birodalom fennhatósága alatt állt. A
választott nép tagjai számára érthetetlen volt egy idegen néptől való
függőség, szabadulást Istentől vártak. Innen származik az az elképzelés,
miszerint Isten majd olyan Messiást, messiáskirályt fog küldeni, aki
politikai vagy katonai eszközökkel visszaszerzi az ország függetlenségét.
Az evangélium megírásának korában a keresztény közösség tagjai viszont már
másként értelmezték a szabadulást hozó személy küldetését. A szabadítást
inkább lelki értelemben gondolták. A Messiás a bűntől való szabadulást,
azaz a megváltást hozza el a világba, mégpedig nem csak az ószövetségi
választott néphez tartozóknak, hanem minden nemzetnek. Ebbe az irányba
mutat Zakariás imájának második része, amely a bűnök bocsánatára és Isten
irgalmára helyezi a hangsúlyt.
Ma mindenkitől bocsánatot kérek, akit megbántottam az elmúlt időszakban,
és mindenkinek megbocsátok, elfeledve az engem ért sérelmeket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, isteni fényesség, a te megmérhetetlen szereteteddel nyisd meg lelkünket
a hitnek, hogy téged igazán megismerjünk. Tágítsd ki szívünket, hogy téged
befogadhasson! Ihless bennünket, hogy tiszta szeretettel keressünk téged,
benned megpihenjünk, és veled egyesüljünk, mint ahogy egyek a tagok a
testben a fejjel, és amint egy a szőlővessző a tőkével. Engedj a te
erődből és a te kegyelmedből élni mindvégig, míg csak el nem jutunk szent
színed látására!
Granadai Szent Lajos

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151224.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 23., szerda

[Evangelium] 2015-12-23

2015. december 23. – Szerda

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr,
és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy
körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De
anyja ellenezte: „Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: „Hiszen
senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre
atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a
szavakat írta rá: „János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig
megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta
Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg
az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla,
elgondolkodva mondta: „Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr
van vele."
Lk 1,57-66

Elmélkedés:

Keresztelő János születésének körülményeit ismerjük meg a mai
evangéliumban. A születés tényét Lukács evangélista nagyon röviden említi
meg, majd részletesen foglalkozik a rokonok örvendezésével, a névadással
és Zakariás némasága megszűnésével. A zsidó szokások szerint az újszülött
gyermeknek a szülő vagy valamelyik őse nevét adják, így jelezvén a család
folyamatosságát. A szokást ismerve értjük meg a rokonok csodálkozását és
tiltakozását. Először az édesanya, Erzsébet, majd pedig az apa, Zakariás
is kifejezi szándékát, hogy a gyermek neve János legyen. Keresztelő János
esetében tehát ez a névadási hagyomány megszakad, amely előrevetíti, hogy
a gyermeknek sajátos utat kell majd bejárni, személyével valami új
kezdődik el, Isten különleges feladatra választotta ki őt. Ő már nem a
múlthoz, a korábbi időkhöz kötődik, hanem ahhoz az új korszakhoz, amely a
Messiás jövetelével veszi kezdetét. Felnőttként János éppen ennek az új
időnek a kezdetét jelenti be, amikor a nép körében hirdetni kezdi, hogy a
Messiás a világba érkezett.
Ma megpróbálok rácsodálkozni az emberekre. Gyermekekre, felnőttekre és
idősekre egyaránt. Arcuk, tekintetük, személyiségük ugyan különböző, de
valamennyien Istennek köszönhetik életüket. Ma mindenkiben felfedezem az
élet titkát és észreveszem az Isten képmását.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Krisztus, népek királya, akit az emberiség évszázadok óta várt és
vágyott; az emberiség, melyet megsebzett a bűn. Te, aki mindannak talpköve
vagy, az emberiség újjáépítheti önmagát és határozott, megvilágosító
vezetést nyerhet útján a történelmen keresztül! Te, aki a megosztott
népeket egyesítetted Atyádnak bemutatott áldozati adományoddal, jöjj, és
mentsd meg az embert! Az embert, aki szánalomra méltó és nagyszerű, az
embert, aki általad jött létre a föld porából, s a te képedet és
hasonlóságodat hordozza!
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151223.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Ezúton fejezem ki köszönetemet mindazoknak, akik az advent folyamán
csatlakoztak az 1000 könyv 1000 gyermeknek akciónkhoz. Örömmel jelzem,
hogy 1580 könyvre érkezett felajánlás. A könyveket már elküldtük, tehát
karácsonyra megkapják a rászoruló családok gyermekei. Karácsony este majd
gondoljatok arra, hogy a ti jószívűségeteknek köszönhetően kapott egy
gyermek ajándékot.

Élő Kenyér gyermekújság
A gyerekek evangelizálása céljával alapítottam és készítem évek óta
munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot, amely egy misekalauz gyerekek
számára, és havonta jelenik meg tele színes képekkel. Azoknak ajánlom,
akik szeretnének gondoskodni gyermekük, unokájuk vallásos neveléséről.
Mert fontos, hogy a gyermekeknek labdát vagy más játékokat adjunk, de az
is feladata a szülőknek, hogy gyermekük lelkét táplálják. Örülnék, ha
minél több szülő tartaná ezt fontosnak. Az Élő Kenyér gyermekújság hasznos
segítség ebben.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Aki úgy érzi, hogy lemaradt az 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióról, de
karácsony táján szeretné a gyermekek evangelizációját támogatni, lehetőség
van arra, hogy előfizesse az Élő Kenyér újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft, de természetesen kisebb összeggel, például
féléves jótékonysági előfizetéssel is lehet csatlakozni. A jótékonysági
előfizetők kérem, ne töltsék ki a fenti űrlapot. Köszönöm!

Karácsony ünnepe alkalmából kívánom, hogy a Betlehemi Gyermek adjon örömöt
és békét nektek, az evangélium olvasóinak és családotoknak. Érezzétek meg
azt, hogy velünk van az örökkévaló és irgalmas Isten!
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. december 23.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az Élő Kenyér jótékonyság 2016.
lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2016.

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2016.

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2016.

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 22., kedd

[Evangelium] 2015-12-22

2015. december 22. – Kedd

Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent:
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert
tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak
hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas,
szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra,
akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a
gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az
alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat
elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve
irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak
mindörökre!" Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután
visszatért otthonába.
Lk 1,46-56

Elmélkedés:

Mária magasztaló énekét, imáját olvassuk a mai evangéliumban, amelyet
Erzsébetnél tett látogatásakor mondott. Bár az ima Erzsébet fülehallatára
hangzik el, mégsem neki szól, hanem a mindenható Istennek szóló hálaadás
az anyaságért, amelyet a boldogság, az öröm, a köszönet jellemez. Az
Istent magasztaló imában kiemelkedő szerepe van a messiási szabadításnak,
s emiatt nem csupán Mária személyes hálaadása ez, hogy anya lehet
nemsokára, hanem az egész emberiség nevében mondott hálaadás azért, hogy
Isten elküldi a világba a Messiást, a szabadítót. Mária nem csak annak
örül, hogy hamarosan anya lesz, hanem örömében benne van mindazoknak az
öröme, akik a korábbi prófétai jövendölések alapján várták a Megváltó
érkezését.
Fontos észrevennünk, hiszen Mária hálaadó imájában meg is fogalmazódik,
hogy az üdvösség örömhírét elsőként az alacsony sorsúak, az egyszerű
emberek, a szegények hallják meg. Isten nem a hatalom gyakorlóival és nem
a vallási élet vezetőivel közli először a messiási idők bekövetkeztét,
hanem a társadalom alacsonyabb rétegeivel, a lenézettekkel, a
kitaszítottakkal, mindazokkal, akik alázattal várják a Megváltó jövetelét.
Ma jót teszek valakivel, aki helyzetéből fakadóan biztosan nem tudja azt
nekem viszonozni. De ügyelek arra, hogy ez a segítség ne legyen számára
megalázó.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erősítsd
szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! Urunk, aki az
életszentség forrása vagy, őrizz meg minket, hogy szentek és
feddhetetlenek legyünk eljöveteled napjára!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151222.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Ezúton fejezem ki köszönetemet mindazoknak, akik az advent folyamán
csatlakoztak az 1000 könyv 1000 gyermeknek akciónkhoz. Örömmel jelzem,
hogy 1580 könyvre érkezett felajánlás. A könyveket már elküldtük, tehát
karácsonyra megkapják a rászoruló családok gyermekei. Karácsony este majd
gondoljatok arra, hogy a ti jószívűségeteknek köszönhetően kapott egy
gyermek ajándékot.

Élő Kenyér gyermekújság
A gyerekek evangelizálása céljával alapítottam és készítem évek óta
munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot, amely egy misekalauz gyerekek
számára, és havonta jelenik meg tele színes képekkel. Azoknak ajánlom,
akik szeretnének gondoskodni gyermekük, unokájuk vallásos neveléséről.
Mert fontos, hogy a gyermekeknek labdát vagy más játékokat adjunk, de az
is feladata a szülőknek, hogy gyermekük lelkét táplálják. Örülnék, ha
minél több szülő tartaná ezt fontosnak. Az Élő Kenyér gyermekújság hasznos
segítség ebben.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Aki úgy érzi, hogy lemaradt az 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióról, de
karácsony táján szeretné a gyermekek evangelizációját támogatni, lehetőség
van arra, hogy előfizesse az Élő Kenyér újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft, de természetesen kisebb összeggel, például
féléves jótékonysági előfizetéssel is lehet csatlakozni. A jótékonysági
előfizetők kérem, ne töltsék ki a fenti űrlapot. Köszönöm!

Karácsony ünnepe alkalmából kívánom, hogy a Betlehemi Gyermek adjon örömöt
és békét nektek, az evangélium olvasóinak és családotoknak. Érezzétek meg
azt, hogy velünk van az örökkévaló és irgalmas Isten!
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. december 22.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az Élő Kenyér jótékonyság 2016.
lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2016.

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2016.

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2016.

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 21., hétfő

[Evangelium] 2015-12-21

2015. december 21. – Hétfő

Azokban a napokban Mária útrakelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába
sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat,
és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan
lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe
csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!
Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Lk 1,39-45

Elmélkedés:

A gyermeket váró Máriáról és Erzsébetről, az ő találkozásukról olvasunk a
mai evangéliumban. Mária azzal a szándékkal keresi fel rokonát,
Erzsébetet, hogy segítségére legyen a szülés körüli hetekben. Az angyali
üdvözletkor ugyanis nem csak azt közölte vele az angyal, hogy ő lesz a
Megváltó édesanyja, hanem azt is megtudta, hogy Erzsébetnek szintén
gyermeke fog születni. Ez utóbbi jel, megerősítés Mária számára, hogy
Isten terve, amelyet megismert, valóban meg fog valósulni ővele is.
A gyermekek, Jézus és János, közelgő születése most még az ő titkuk.
József és Zakariás is tudnak ugyan erről a titokról, de ők látomásból,
angyali jelenésből. Mária és Erzsébet viszont már testében érzi az anyaság
titkát. Mindketten örömmel várják, gyermekük születését, s annak is
kölcsönösen örvendeznek, hogy a másikukat is megáldotta Isten. Kettőjük
örvendezéséhez csatlakozik a két születendő gyermek öröme, a Messiás és
előfutára felujjongása, amikor találkoznak.
Az örvendező evangéliumi szereplőkhöz én is csatlakozom, mert Jézus
születésének közelgő ünnepét örvendezve szeretném várni. Ma nincs helye
életemben a szomorúságnak, hanem mindent észreveszek, amivel Isten vagy
embertársam megörvendeztet, és én is igyekszek örömet szerezni azoknak,
akikkel találkozom. Ma az öröm embere vagyok.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, te azért jöttél el bűnös emberi világunkba, hogy megmutasd
számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem találnánk rá a
bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei Atya szeretetére. Te
adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Jöjj el, Urunk, és
érints meg minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss meg nekünk, akik nem
halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján
indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy változást hozott egykor a
világba. Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a bűnösöket
szentté változtatni. Hozz változást az én életembe!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151221.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Ezúton fejezem ki köszönetemet mindazoknak, akik az advent folyamán
csatlakoztak az 1000 könyv 1000 gyermeknek akciónkhoz. Örömmel jelzem,
hogy 1580 könyvre érkezett felajánlás. A könyveket már elküldtük, tehát
karácsonyra megkapják a rászoruló családok gyermekei. Karácsony este majd
gondoljatok arra, hogy a ti jószívűségeteknek köszönhetően kapott egy
gyermek ajándékot.

Élő Kenyér gyermekújság
A gyerekek evangelizálása céljával alapítottam és készítem évek óta
munkatársaimmal az Élő Kenyér újságot, amely egy misekalauz gyerekek
számára, és havonta jelenik meg tele színes képekkel. Azoknak ajánlom,
akik szeretnének gondoskodni gyermekük, unokájuk vallásos neveléséről.
Mert fontos, hogy a gyermekeknek labdát vagy más játékokat adjunk, de az
is feladata a szülőknek, hogy gyermekük lelkét táplálják. Örülnék, ha
minél több szülő tartaná ezt fontosnak. Az Élő Kenyér gyermekújság hasznos
segítség ebben.
Bővebb információ és rendelési lehetőség a linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/12u_l3utWLQNgo6d5-9vsWZjqnLCzd8gXf5DNZ0ZYCj0/viewform
Kérem az adatok pontos megadását. A jelenlegi előfizetők ne küldjék el az
űrlapot! Köszönöm.

Jótékonysági előfizetés
Aki úgy érzi, hogy lemaradt az 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióról, de
karácsony táján szeretné a gyermekek evangelizációját támogatni, lehetőség
van arra, hogy előfizesse az Élő Kenyér újságot egy határon túli magyar
gyermek javára. Ebben az esetben nem Ön, hanem egy kárpátaljai, erdélyi
vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági
előfizetés 2016-ra: 7000 Ft, de természetesen kisebb összeggel, például
féléves jótékonysági előfizetéssel is lehet csatlakozni. A jótékonysági
előfizetők kérem, ne töltsék ki a fenti űrlapot. Köszönöm!

Karácsony ünnepe alkalmából kívánom, hogy a Betlehemi Gyermek adjon örömöt
és békét nektek, az evangélium olvasóinak és családotoknak. Érezzétek meg
azt, hogy velünk van az örökkévaló és irgalmas Isten!
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. december 21.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az Élő Kenyér jótékonyság 2016.
lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2016.

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2016.

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: Élő Kenyér jótékonyság 2016.

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 20., vasárnap

[Evangelium] 2015-12-20

2015. december 20. – Advent 4. vasárnapja

Azokban a napokban Mária útrakelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába
sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat,
és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan
lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe
csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!
Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Lk 1,39-45

Elmélkedés:

Az ünnep az örökkévalóság része
Liturgikus öröknaptár – ez volt annak az elektronikus levélnek a címe,
amit egyik ismerősömtől kaptam nemrégiben. Lelkesen írja, hogy a húsvét, a
pünkösd és a többi változó időpontú egyházi ünnepet tartalmazza a naptár
egészen 2075-ig. Minden stimmelt a dologban, csak az évszámot nem
értettem. Nekem valószínűleg nem lesz szükségem naptárra abban az időben,
hiszen 106 éves lennék akkortájt, de másoknak igen. Nevezzük csak
egyszerűen liturgikus naptárnak a táblázatot, mert az „örökké" tovább tart
mint a 2075. esztendő. Az eset kapcsán elgondolkoztam azon, hogy a köznapi
nyelvben mennyi mindenhez kapcsoljuk az „örök" szavunkat, amivel a dolgok
maradandóságát, tartósságát vagy nagyon hosszú, az ember számára szinte
beláthatatlan időt akarunk kifejezni, de nem a tényleges öröklétet. Néhány
példa: az örökifjúnak nevezett ember is meghal egyszer, az öröklakást sem
birtokoljuk halálunk után vagy előbb-utóbb lebontják, az örökzöld növények
élettartama is véget ér, az örökké tartónak hitt barátságnak vagy
szerelemnek is vége szakadhat, de a templomi örökmécses is kialszik, ha
nem töltenek bele olajat vagy modern változata sem világít áramszünet
idején.
Ezzel szemben sem az örökkévalóság Istenben, sem az örök élet, amelyre
Isten hív minden embert, nem köthető az időhöz, az évezredekhez vagy
évmilliókhoz. Isten világában azt nevezzük öröknek, aminek nincs kezdete
és nincs vége. Az örök élet, az örök üdvösség azt fogja majd számunkra
jelenteni, hogy nem lesz vége annak, hogy teljes boldogságban együtt
vagyunk Istennel. Karácsonykor azt fogjuk ünnepelni, hogy az örökkévaló
Isten belép az idő világába. Jézus Krisztus, aki öröktől fogva Isten és
öröktől fogva a mennyei Atya Fia, megtestesülésével és születésével
időbeli létezést vállalt. Szent Pál apostol nagyon pontosan fogalmaz a
galatákhoz írt levelében: „amikor elérkezett az idők teljessége, Isten
elküldte Fiát" (Gal 4,4). Az apostol nem azért fogalmaz ilyen sejtelmesen,
mert abban az időben nem használtak a maihoz hasonló naptárakat, hanem
azért, mert Jézus jövetelét, evilágba érkezését, nem az ember és nem az
idő oldaláról nézi, hanem Isten és az örökkévalóság felől.
Ma, advent 4. vasárnapján arról olvasunk az evangéliumban, hogy a
gyermeket váró Mária meglátogatja rokonát, Erzsébetet, aki szintén új
embernek adhat életet hamarosan. Néhány nap múlva itt a karácsony, Jézus
születésének ünnepe. Ha valaha készítenének arról felmérést, hogy kik és
milyen élethelyzetre vonatkozóan mondják azt, hogy „Életem legszebb
pillanata volt!", akkor az első helyre minden bizonnyal az édesanyák
élménybeszámolója kerülne a gyermekük születésének öröméről. Jézus
édesanyja, Szűz Mária is elmondhatta egykor, hogy az ő életének a legszebb
pillanata az volt, amikor világra hozta fiát. Mondhatjuk, hogy az
emberiség történetének a legszebb pillanata az, amikor Isten Fia
megszületik erre a világra. Kitüntetett nap, igazi ünnep számunkra, amikor
Megváltónk születésére emlékezünk. Az ünnep előtti készülődés felgyorsítja
napjainkat, teendőink alig férnek bele az időnkbe. Az ünnepre érdemes
lassítanunk, elcsendesednünk, hogy észrevegyük: szinte megáll az idő. Az
ünnepen – legalább egy napig – megérezheted az örökkévalóságot.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, irgalmas Atyánk! A karácsony közeledtével fokozódik bennünk a
nyugtalanság, az izgalom. Szeretnénk néha lassítani az adventi napokat,
máskor pedig siettetnénk az ünnep érkezését. Amikor majd végre elkezdünk
ünnepelni, rögtön szeretnénk megállítani az időt, hogy az ünnep ne érjen
véget, a karácsony tartson tovább és az a béke, nyugalom és öröm ne csak
néhány napig, hanem egész éven keresztül tartson. Istenünk, köszönjük,
hogy velünk vagy földi életünk éveiben, évtizedeiben, és köszönjük, hogy
az örökkévalóságba hívsz minket. Irgalmad vezessen a te Fiadhoz, a
betlehemi Gyermekhez!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151220.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum