2010. március 13., szombat

[Evangelium] 2010-03-13

2010. március 13. - Szombat

Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották,
másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: "Két ember
fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A
farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked,
hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan,
házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet
adok mindenből, amim van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem
merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy
irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza,
amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki
pedig megalázza magát, azt felmagasztalják."
Lk 18,9-14

Elmélkedés:

Az öndicséret sem az embereknek, sem Istennek nem tetszik. Ha valakinek
vannak kiváló erényei és jó tulajdonságai, akkor sem érdemes ezekkel
dicsekedni, mert sok esetben nem elismerést váltanak ki másokból, hanem
ellenszenvet. Isten előtt pedig még inkább vigyáznunk kell, mert vajon mit
tekinthetünk a magunk érdemének? Az önteltséget és az elbizakodottságot
nem Krisztustól tanuljuk, hiszen ő az alázatosságra és az engedelmességre
adott példát nekünk. Semmit sem ér, ha magunkat dicsérve állunk Isten elé.
Ha viszont bűnbánattal hajlunk meg előtte, irgalmas szeretete felemel
minket.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Halld meg, jóságos Alkotó
Könyörgésünk síró szavát,
Mellyel hozzád fohászkodunk
E negyvennapos böjtön át.

A szívek vizsgálója vagy,
Gyengéinket jól ismered:
Kik hozzád térnek, add nekik
A bocsánat kegyelmeit.

Bűnünk tenger, de kegyesen
Vedd, aki vallomást teszen,
Nevednek dicsőségéért
Adj a betegnek enyhülést.

Engedd, hogy testünk törje meg
Az üdvös megtartóztatás,
Hogy immár a böjtös szívek
Bűnt többé ne éhezzenek.

Boldog Háromság, tedd meg ezt,
Egyszerű Egység, add meg ezt,
Hogy hozzon bő gyümölcsöket
Tieidnek a böjtölés.
Nagy Szent Gergely pápa nagyböjti himnusza
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. március 12., péntek

[Evangelium] 2010-03-12

2010. március 12. - Péntek

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: "Melyik az első a
parancsok közül?" Jézus így válaszolt: "Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr,
a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb
parancsolat."
Az írástudó erre azt válaszolta: "Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az
Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes
szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat
pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy véres
áldozatnál."
Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: "Nem jársz messze Isten
országától." Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.
Mk 12,28b-34

Elmélkedés:

A farizeusok és írástudók közötti, szinte mindennapos vita most Jézushoz
is elér: Melyik legfontosabb törvény? Jézus pedig a maga tekintélyével a
szeretet kettős irányú parancsát nevezi a legfontosabbnak. De a szeretet
parancsa hiába legfőbb része a törvénynek, ha nem szívünk legfontosabb
vezérelve. A szeretet olyan szívünkbe írt kötelesség, amely emberi létünk
meghatározója. Isten maga a szeretet - tanítja nekünk a szentírás. Isten
lényege tehát a szeretet, annak sugárzása felénk, emberek felé. De vajon a
szeretet emberi létünknek is meghatározója? Isten felénk áradó
szeretetének megtapasztalása indítson minket arra, hogy a szeretet legyen
legfőbb életelvünk!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus,
aki a kereszt súlya alatt megalázkodva
kinyilatkoztattad a világnak
megváltásod árát,
add meg minden embernek
a hit világosságát,
hogy fölismerve Benned
Isten és az ember Szenvedő Szolgáját,
legyen bátorságuk követni Téged
ugyanezen az úton,
mely a kereszten és a kiüresedésen át
a vég nélküli életbe vezet.
II. János Pál pápa

________________________________

Aktuális:

Több mint 130 millió forintnyi adománnyal járultak hozzá a Katolikus
Egyház hívei a Haitit januárban sújtó természeti katasztrófa áldozatainak
megsegítéséhez. Az összeg túlnyomó részét a februári országos gyűjtés
során adták össze templomainkban.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hálásan köszöni a hívek nagylelkű
adományait, amelyekkel - a családokat is sújtó gazdasági válság okozta
nehéz helyzet ellenére - támogatták katasztrófát szenvedett
embertársaikat.

Bővebben: http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1459
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. március 11., csütörtök

[Evangelium] 2010-03-11

2010. március 11. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt
mondták: "Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az
ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle.
Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: "Minden önmagában
meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában
meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok,
hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Belzebub
segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével
űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis
Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az
Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig
van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi,
elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki
nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór."
Lk 11,14-23

Elmélkedés:

Egyesek számára megmagyarázhatatlan volt, hogy honnét származik Jézus
csodatevő ereje. Abban a korban azt vélték, hogy a testi betegségek a
gonosznak, az ördögnek a hatalmát jelezték az emberen. A gyógyító csodák
ezért általában két dolgot eredményeznek: egyrészt megszűnik a test
fogyatékossága, másrészt megszűnik a gonosz befolyásoló hatalma. Mivel
ilyen tettekre az emberi erő nem elegendő, azért joggal merült fel a
kérdés: honnan van Jézusnak mindehhez ereje? A vád, hogy az ördöggel
szövetkezik, egészen furcsa, s önmagában ellenmondásos. Jézus ugyanis
szembeszáll a gonosszal, s e küzdelem az ember érdekében zajlik. Vajon
kinek a befolyása győz bennem?
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Hálát adunk neked, Atyánknak, az életért és az ismeretért, amelyet nekünk,
szolgáidnak Krisztus által kinyilatkoztattál; dicsőség legyen neked
mindörökké! Mint ahogy ez a kenyér szétszórva volt a földeken, és
összegyűjtve eggyé lett, úgy legyen Egyházad a világ egyik végétől a
másikig összegyűjtve országodban; mert tiéd a dicsőség és a hatalom Jézus
Krisztus által mindörökké. Ámen.
(Ókeresztény ima)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. március 10., szerda

[Evangelium] 2010-03-10

2010. március 10. - Szerda

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: "Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg
az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem
egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl
akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt
nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki
megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában."
Mt 5,17-19

Elmélkedés:

A mai evangéliumban olvasott jézusi kijelentés a mózesi törvényekre
vonatkozik. A farizeusok és írástudók részéről, akik magukat a törvény
hiteles magyarázóinak tartották, többször megfogalmazódott az a vád, hogy
Jézus nem tartja meg a törvényeket és vallási előírásokat, s
tanítványaitól sem követeli meg azok pontos betartását. Főként a szombati
nyugalom megtartásával kapcsolatban merült fel ez a vád, mert Jézus e
napon is gyógyított, ami a hivatalos törvénytudók szerint munkának
minősült, s ezért tilos volt. A vád alapjául szolgáltak továbbá azok a
kijelentések, amelyek szerint a régi törvények helyett Jézus újakat ad.
Jézus új törvénye a régiek isteni szándékának megtalálását célozzák meg.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Istennek Igéje, én Uram taníts meg arra,
hogy nagylelkű legyek:
hogy úgy szolgáljak, mint megérdemled,
adjak számolgatás nélkül,
harcoljak, nem törődve a sebekkel,
dolgozzak, nem keresve pihenést,
teljesen megfeledkezve magamról,
nem várva más jutalmat,
mint hogy tudom: akaratodat teljesítem.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. március 9., kedd

[Evangelium] 2010-03-09

2010. március 9. - Kedd

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: "Uram, ha
testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?" Jézus így felelt: "Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer
hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni
szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer
talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr
megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét,
amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és
úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve
megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is
elengedte.
A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz
dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel
tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes
irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe
vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr
akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor
kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna
neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem
rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet
mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát
mindegyiktek a testvérének."
Mt 18,21-35

Elmélkedés:

Jézus példabeszédében feltűnő a különbség az isteni irgalmasság és az
emberi kegyetlenség között. Az Úr azonnal elengedi a szolga nagy
tartozását. Ez a szolga azonban könyörtelenül bánt társával, aki csekély
összeggel tartozott neki. A könyörületesség, a megbocsátás nem kötelező az
igazságosság elve szerint. Isten nem is ragaszkodik ahhoz, hogy mi,
emberek csupán igazságos ítéletet kapjunk, mert, akkor bűneink miatt
inkább büntetést érdemelnénk. Irgalmasság felülmúlja igazságosságát is,
hogy ne vesszünk el. Ezzel szemben az ember sokszor egészen kicsinyesen
képes követelőzni embertársaitól, miközben megfeledkezik arról, hogy Isten
mennyire nagylelkű volt hozzá. Az isteni irgalmasság indítson minket arra,
hogy mindig megbocsássunk felebarátainknak!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, te vagy a békesség, te vagy
az egység, te vagy a tisztaság, te vagy a jóság. Atyja és Ura vagy
mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak. Adj nekünk
alázatosságot, reményt és erős hitet! Add, hogy a szeretet Lelke, a te
Lelked éltessen minket;- segíts egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk,
mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése! Segíts, hogy a békesség
és az egyetértés fiai legyünk, és így méltók legyünk arra, hogy boldognak
nevezzen minket szent Fiad! Általa és vele legyen neked dicsőség és
hatalom, a jóságos Szentlélekkel együtt!
Jeruzsálemi Szent Cirill
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. március 8., hétfő

[Evangelium] 2010-03-08

2010. március 8. - Hétfő

A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: "Bizony mondom nektek,
hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok
özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat
hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük
egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő
özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt
Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán." Ezt hallva,
a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték Jézust a
városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a
szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.
Lk 4,24-30

Elmélkedés:

A názáretiek haragját két dolog válthatta ki Jézus beszédét hallgatva.
Egyrészt Jézus fejükre olvasta, hogy ők sem fogadják el Isten
küldötteinek, a prófétáknak figyelmeztetését, miként elődeik is
elutasították és megölték őket. Másrészt egyértelmű utalást tett arra,
hogy az Isten által kínált üdvösség nem csupán a választott népnek szól,
hanem a pogány nemzeteknek is. Az elutasítás a könnyebb út, az egyszerűbb
lehetőség. De a názáretiek választhattak volna mást is. Ha megszívlelik
mindazt, amit Jézustól hallottak, az isteni kegyelem által elindulhattak
volna a megbánás útján. A nagyböjti idő számomra is az Isten felé indulás
lehetőségét kínálja.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy Téged mindenkinél és
mindennél jobban szeresselek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. március 7., vasárnap

[Evangelium] 2010-03-07

2010. március 7. - Nagyböjt 3. vasárnapja

Abban az időben: Odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról
hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre
Jézus megjegyezte: "Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek
voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek: nem!
De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt
gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony
és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél?
Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is
mindnyájan."
Aztán egy példabeszédet mondott. "Egy embernek fügefa volt a szőlőjében.
Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt
vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a
fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így
válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha
terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod."
Lk 13,1-9

Elmélkedés:

Tekints rám irgalmas tekintettel!
A mai vasárnap evangéliumi részlete szerint Jézus két tragikus esetre
emlékezteti hallgatóságát. Mindkettő a közelmúltban történhetett, s az
embereknek minden bizonnyal tudomásuk volt róluk. Az egyik tragikus
esemény az volt, hogy a római helytartó, Pilátus, a jeruzsálemi templomban
áldozatbemutatás közben Galileából érkező zarándokokat mészároltatott le.
A másik esemény szintén megdöbbentő volt: Siloámban egy ledőlt torony
tizennyolc ember halálát okozta. E két tragikus esemény hírét Jézus arra
használja fel, hogy az embereket bűnbánatra indítsa. Senki ne gondolja,
hogy az áldozatok bűnösebbek voltak!

Ha Jézus ma, azaz 2010. márciusában mondaná el ezt a figyelmeztető
beszédét, bizonyára ez a következőképpen hangzana: "Azt gondoljátok, hogy
az a több mint 110 ezer haiti lakos, aki január közepén egy földrengés
következében meghalt, bűnösebb volt mint többi Haitiben élő ember? Mondom
nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is
mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy chilei földrengés 802 áldozata
azért járt így, mert bűnösebb volt, mint ti? Mondom nektek: nem! De ha nem
tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt
gondoljátok, hogy az az ötven ember, aki az elmúlt héten Nyugat-Európában
a pusztító szélvihar miatt életét vesztette, bűnösebb volt, mint ti?
Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is
mindnyájan.

Az evangéliumot és Jézus szavait azzal a szándékkal próbáltam
aktualizálni, hogy megértsük: a bűnbánatra szóló felhívás napjainkban is
időszerű, nekünk is szól. Miközben mások bűneit sokszor kárörvendően vagy
elítélően emlegetjük, bűnösségünk felfedezése fájdalmas tapasztalat
számunkra és nehezünkre esik a szembenézés személyes bűneinkkel. Első
reakcióként azonnal menekülnénk a kínos helyzetből, mintha nem tettünk
volna semmi rosszat, semmi bűnt, s próbálunk kibújni a felelősségvállalás
alól. De lelkünk mélyén mégis bánt minket, hogy bűnt követtünk el,
legalábbis akkor, ha helyesen működik lelkiismeretünk, s figyelmeztet
minket. Sokan hangoztatják manapság: "nincs bűnöm, nem vagyok semmiben
bűnös, nem érzem magam bűnösnek". Valóban, a bűnösség tagadása után hosszú
időbe telik, amire az ember hajlandó elismerni legalább önmagának, s azt
követően Istennek, hogy bűnös.

Ebben a folyamatban súlyos lelki teherként nehezedik az emberre, hogy
bűneiért vállalnia kell a következményeket, s valamilyen igazságos
büntetésre számíthat. Bűntudatra ébredve jogosan tart az isteni ítélettől.
Ha csak a bűntudatról, a lelkiismeretvizsgálatról, a bűnök megvallásáról
lenne szó, valóban csak a félelem és a rettegés maradna számunkra.
Mindezek egyoldalú hangsúlyozása azonban azt a veszélyt rejti magában,
hogy túlzottan bűneinkbe temetkezünk és megfeledkezünk Isten irgalmáról.
Pedig a kétségbeeséstől éppen az irgalmasság, a megbocsátás menthet meg
bennünket. Az áruló Júdás szörnyű tette után bűntudatra ébredt, de nem
látta meg az irgalom útját, mint egyetlen kivezető utat. Péter apostol
tagadása is súlyos bűnnek számít, de ő bűnösségének felismerésekor
észrevette Jézus irgalmas tekintetét. A főpap házának udvarában háromszor
is azt állította, hogy nem ismeri azt az embert, akit éppen kihallgattak,
de ekkor Jézus "hátrafordult és rátekintett Péterre" (Lk 22,61). E
tekintetből azonban nem elítélés, hanem megbocsátás sugárzik.

A bűnbánatra való felszólítás az evangélium középpontja, s éppen ezért az
evangéliumról szóló igehirdetésnek is a központi témája. Szent Márk
írásának kezdetén olvashatjuk: "Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az
evangéliumban!" (Mk 1,15). Nyilvános működésének idején többször elhangzik
Jézustól a bűnbánatra hívás, s mennybemenetelekor utolsó tanítása is erről
szól: a meghalt és feltámadt Krisztus "nevében megtérést kell hirdetni a
bűnök bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve minden népnek" (Lk 26,47). S
ahogyan Jézus a bűnbánatra való felhívással együtt az irgalmas Atyáról is
tanított, illetve tanúságot tett, ugyanígy az igehirdetésnek is a bűnbánat
mellett Isten megbocsátó szeretetéről kell szólnia, mert csak így válhat
igazi örömhírré az emberek, a bűnösök számára. Ha ezt megértjük, akkor a
szentgyónás nem egy kötelezően elvégzendő cselekedet lesz számunkra, hanem
rátalálás az irgalmas Atyára.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, Jézus, taníts meg engem arra, hogy ne akarjak mások felett
ítélkezni, hanem igazságosan ítéljem meg cselekedeteimet. Ébredjen bennem
bűntudat és bűnbánat! Ugyanakkor sose feledkezzek meg arról, hogy irgalmas
Istenként mindig kész vagy megbocsátani nekem. Azzal a bizalommal sietek
feléd, hogy nálad nem csak igazságos ítéletre számíthatok, hanem rátalálok
irgalmas szeretetedre is. Hiszem, hogy bármily nagyok is bűneim, nagyobb a
te irgalmad és kegyelmed. Tekints rám, Uram, irgalmas tekinteteddel!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum