2013. október 26., szombat

[Evangelium] 2013-10-26

2013. október 26. – Szombat

Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról
hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre
Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek
voltak, mint a többi galileai, mivel így jártak? Mondom nektek: nem! De ha
nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt
gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony
és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél?
Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is
mindnyájan."
Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek fügefa volt a szőlőjében.
Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt
vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a
fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így
válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha
terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod."
Lk 13,1-9

Elmélkedés:

A természeti katasztrófák, az emberi szerencsétlenségek vagy tragikus
halálesetek láttán sokan kérdezik: Miért történt mindez? Egyesek egyenesen
lázadnak Isten ellen: Miért engedte meg ezt az Isten? Az ószövetségi
időkben elterjedt volt az a nézet, hogy a baj, a szerencsétlenség azért
éri az embert, mert bűnös. E következtetés azonban nem minden esetben igaz
az életben, hiszen közismert bűnös emberek jómódban élnek, míg a
becsületesen dolgozó embereket egyik baj után a másik éri. E problémával
foglalkozik Jób könyve, amelynek egyik tanulsága az, hogy a bajokkal Isten
próbára tesz minket, ugyanakkor az újjászületés lehetőségét is megadja.
Erről a lehetőségről tanít a fügefa esete a mai evangéliumban.
Jézus a bűnbánatra szólított fel. A bűnbánat, a megtérés annak jele, hogy
az ember elfogadja Isten országát. A bűnbánatra való hívás mindig
időszerű. Egyesek ugyan próbálnak késlekedve választ adni az isteni
hívásra, de ez mindig kockázatos. Amikor megbánjuk bűneinket és Isten
eltörli azokat a szentgyónásban, egy új utat nyit számunkra, új
lehetőséget ad nekünk, új reményt önt belénk. Bűnösségünk tudatában nem
kell rettegve menekülnünk Isten elől, hanem éppen ellenkezőleg, azzal a
bizalommal közeledhetünk felé, hogy megbocsát. Teremjük a bűnbánat és a
jócselekedetek gyümölcseit!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Lelkem és egész bensőm, ébredj rá, mivel tartozik egész lényem az Úrnak.
Valóban, Uram, azért, mert teremtettél és szeretetedért teljesen adósod
vagyok. Mert megváltottál, teljesen neked tartozom. Mert olyan nagyot
ígérsz nekem, teljesen adósod vagyok. Annál is többel tartozom
szeretetedért, amennyivel több vagy nálam, akiért feláldoztad s akinek
ígéred magadat.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131026.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 25., péntek

[Evangelium] 2013-10-25

2013. október 25. – Péntek

Abban az időben Jézus így szólt a sokasághoz: Ha látjátok, hogy nyugaton
felhő támad, mindjárt mondjátok: „Eső jön!", és úgy is történik. Ha déli
szél fúj, azt mondjátok: „Hőség lesz!", és megjön az is. Képmutatók! Az ég
és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők jeleit miért nem
ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság? Amikor
ellenfeleddel a hatóságokhoz mégy, igyekezzél még az úton kibékülni vele,
hogy a bíróhoz ne hurcoljon. Mert ha a bíró elé visz, akkor a bíró átad a
börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vet téged. Mondom neked, ki nem
szabadulsz onnan, amíg tartozásodat az utolsó fillérig le nem fizeted.
Lk 12,54-59

Elmélkedés:

Miután a tegnapi evangéliumban Jézus arról beszélt, hogy személye
békétlenséget kelthet az emberek, akár még a családtagok között is, ma azt
ajánlja, hogy törekedjünk mindig keresni a békés megoldási lehetőségeket.
A béke megtalálásának feltétele az igazság megtalálása. Nem azt mondja
Jézus, hogy mindenki ragaszkodjon a maga igazához vagy amit igaznak
gondol, hanem, hogy közösen kell keresni az igazságot, amelynek gyümölcse
majd a békesség lesz. A békességre törekvőket nem véletlenül nevezi
boldognak Jézus. Ahol sikerül megvalósítani a békét, ott Isten országa
valósul meg.
Minden emberben van valamiféle természetes bölcsesség, ami a kibékülést
ösztönzi. Ott mindig valami hiba van, ha valaki inkább a viszálykodást
keresi és állandóan perlekedik valakivel. Ehhez jön még az évek
tapasztalata, amelynek segítségével az ember sok mindent előre láthat.
Milyen jó volna, ha ez a velünk született bölcsesség és az évek alatt
megszerzett tapasztalat arra is vonatkozna, hogy minden ember felismerje
Krisztus keresztjének jelét és az élet kenyerének, az Oltáriszentségnek
valóságát, amelyek Isten jelenlétéről tanúskodnak. Az értelmes ember
számára, elegendőek ezek a jelek. A mai időkben is ezek a jelek mutatják
számunkra, hogy Isten nem hagyja magára az embert. Nézzünk fel a kereszt
jelére, amely megszerezte nekünk a megváltást, s nézzük, imádjuk az
Eucharisztiát, amely üdvösségünk étele.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Taníts, Uram, elfogadni a békességre vezető út melletti nehézségeket. Úgy
venni ezt a bűnös világot, ahogy Jézus tette, nem ahogy én tenném. Bízni
abban, hogy Ő mindent jóra fordít, ha elfogadom az Ő akaratát és valóban
boldog legyek ebben az életben, főleg pedig boldog lehessek majd Vele az
örök életben.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131025.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 24., csütörtök

[Evangelium] 2013-10-24

2013. október 24. – Csütörtök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet
gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon!
Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez
beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre?
Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy
házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három
ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány
az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával."
Lk 12,49-53

Elmélkedés:

Félreérthetőek Jézus szavai. Úgy tűnik, mintha ő akarná a „szakadást" és a
„tűz lángra lobbanását." Pedig neki nem ez a célja, hanem előre látja,
hogy szavai, az igazság tanítása megosztást fog kelteni, azaz szavainak ez
lesz a következménye.
Már az első keresztények is megtapasztalták, s később az Egyház története
folyamán mindvégig megfigyelhető, hogy Jézus tanítása elkerülhetetlen
módon szembeállítja egymással a jót és a rosszat, az igazságot és a
hazugságot, az igazságosságot és az igazságtalanságot, a békét és az
erőszakot, a Jézusban hívőket és a vele szembefordulókat. Jézus
kijelentései akkor válnak drámaivá, amikor ezeket az értékeket, illetve
hiányokat az egyik oldalon is és a másikon is emberek képviselik, hívők és
nem hívők. A szavak összeütközése után következnek a cselekedetek.
Milyen tűzre gondol Jézus? Az Isten iránti szeretet tüzét akarja
meggyújtani, felszítani bennünk, hogy ez a tűz megtisztítson minket. Ez
jelzi számunkra, hogy Isten minket is kiválasztott, nekünk is szeretné
megmutatni önmagát, hogy megismerjük őt és szeretetét. Istent azonban nem
mindenki fogadja el, nem mindenki akarja megismerni. Vannak, akik
elutasítják. Ez okozza a szakadást az emberek között, sőt olykor még a
családokon belül is.
Az ószövetségi időkben és Jézus korában is a tűz Isten jelenlétének,
dicsőségének és szentségének volt a jele. Akarom-e, hogy bennem is égjen
Isten jelenlétének lángja? Akarok-e a tűz közelében, Isten közelében élni?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra,
hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem
tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad,
hogy jóságoddal egyesítsük hitünket.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131024.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Rövid beszámoló az 1000 gyerek 1000 könyv akció 2 heti eredményéről: 425
adományozó személynek köszönhetően 1680 könyvet küldtünk, illetve küldünk
a következő napokban az ország 92 településére. A küldött könyveket is
továbbítjuk. Természetesen, akinek adománya ezután érkezik meg, vagy most
csatlakozik, azt is eljuttatjuk még.
Köszönjük a támogatást! Folytatjuk a jótékonysági kezdeményezést. Az
ország minden gyermekének nem tudunk küldeni, nem is lehet e a célunk, de
az a néhány száz szegény család, akinek sikerül segítenünk, biztosan
örülni fog.
2013. október 21.
István atya
A jótékonysági akció: Őszi evangelizációnk keretében 1000 gyermeknek
szeretnénk küldeni ajándékba 1000 könyvet, mármint gyermekenként egyet. A
határon túli magyar gyerekeket korábban többször is támogattuk, most a
határon belülieket, a szegényebb vidékeken élőket segítjük. E jótékonysági
akció keretében a plébánosokon és helyi karitászon keresztül olyan
családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket, akiknek a karácsonyi
ajándékvásárlás is gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermek örülhessen. Az adakozás
pedig Önnek is örömet fog jelenteni.
Egy jószívű cselekedethez nem kell gazdagnak lenni, hiszen bárki
megteheti. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 23., szerda

[Evangelium] 2013-10-23

2013. október 23. – Szerda

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Gondoljátok meg: Ha tudná
a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába.
Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem
is gondoljátok."
Péter megkérdezte: „Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy
mindenkinek?" Az Úr így válaszolt: „Ki a hű és okos sáfár, akit ura
szolgái fölé rendel, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből?
Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál.
Bizony, mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza. De ha a szolga azt
mondja magában: „Uram bizonyára késni fog", és elkezdi verni a többi
szolgát és szolgálót, eszik-iszik meg részegeskedik, és megérkezik ennek a
szolgának az ura olyan napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor
nem gondolja, bizony kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára
juttatja. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy
akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így
tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki
sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet
kérnek számon."
Lk 12,39-48

Elmélkedés:

Miután Jézus az éber várakozásra és készületre tanította övéit, Péter
apostol érdekes kérdéssel fordul hozzá: „Csak nekünk mondod ezt a
példabeszédet, vagy mindenkinek?" (Lk 12,41). Jézus nem válaszol konkrétan
a kérdésre, hanem egy újabb példabeszédet mond a szolgákról. Mind a
gazdának, mind a szolgának megvan a maga felelőssége. A szolgának
hűségesen kell teljesítenie mindazt, amit ura rábíz. Isten azt a feladatot
bízza ránk, hogy közreműködjünk szándékainak megvalósításában a világban
és az Egyházban. Követendő példánk maga Jézus, az Atya alázatos szolgája,
aki a végsőkig, a keresztig hűséges marad küldetéséhez. Engedelmessége
jutalmaként részesül a feltámadásban.
Kinek szólnak Jézus szavai? Kit akar figyelmeztetni? Csak egykori
apostolainak és tanítványainak, vagy mindazoknak, akik az évszázadok során
követői lesznek, esetleg minden embernek? Személyesen is megfogalmazhatjuk
a kérdést: Szól-e nekem Jézus figyelmeztetése? Megtehetnénk, hogy
könnyelműen azt mondjuk, hogy engem nem érint a kérdés, csak másokra
vonatkozik. De ez éppen az éberség elvesztését és a tétlenséget jelentené,
amitől Jézus meg akar óvni. A mi Urunk sokat bíz ránk és sokat fog tőlünk
számon kérni. Ne engedjük el a fülünk mellett figyelmeztető szavait! Mert
az üdvösségünket tehetjük kockára.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható uralkodónk, ki mindent nevedért teremtettél, ételt és italt
adtál az embereknek, hogy élvezzék, nekünk pedig lélek szerinti ételt és
italt adtál, és örök életet Szolgád által! Mindenekelőtt azért adunk hálát
néked, mert hatalmas vagy! Dicsőség néked mindörökké!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131023.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 22., kedd

[Evangelium] 2013-10-22

2013. október 22. – Kedd, Boldog II. János Pál pápa

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve,
kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez,
akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget,
rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk
megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát,
asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy
a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a
szolgák.
Lk 12,35-38

Elmélkedés:

Amikor Jézus az ő végső időkben várható második eljöveteléről beszél
tanítványainak, a virrasztást és az éberséget köti lelkükre. A keresztény
virrasztás tehát nem más, mint Jézus visszatérésének várása és az arra
való lelki felkészülés. A világ sokszor elvonja figyelmünket erről a végső
találkozásról, végső célunkról. Ez az éberség elvesztését jelenti, amikor
az ember megfeledkezik arról, hogy találkoznia kell az Úrral. A bűnben élő
ember csak a jelennek él, s nem gondol sem a jövőre, sem bűnös
cselekedeteinek következményére.
Jézus arra tanít minket, hogy legyünk mindenkor készek jövetelére és a
számadásra. Ennek szemléltetésére a szolgák várakozását említi, akik nem
tudják előre, mikor fog uruk megérkezni. A hit, a remény és a szeretet a
mi lelkünk égő mécsesei, amelynek lángját őriznünk kell. A keresztény
éberség nem engedi kialudni a lángot. Ugyanakkor az állandó várakozás
állapotában is vagyunk. Nem láthatjuk még színről-színre Istent, hanem
várjuk a vele való találkozást. Oktalanság volna részünkről, ha azt
gondolnánk, hogy nem kell vele találkoznunk, és nem kell számot adnunk
neki életünkről. A várakozás olajával tápláljuk lelkünk lángját!
Még egy figyelmeztetés kívánkozik ide. Ne üljünk fel azoknak a
híreszteléseknek, amelyek a világvége közeli bekövetkeztét jósolják!
Főként akkor ne adjunk hitelt az ilyeneknek, ha napra pontosan megmondják,
mikor fog bekövetkezni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Isten, igaz, hatalmas és türelmes bíró, ki jól tudod, milyen gyarló
és álnok az ember; légy erősségem, hogy minden bizalmamat beléd vethessem,
mert nem elég biztonság nekem a lelkiismeretem. Te tudod, amit én nem
tudok, s ezért illő, hogy ha dorgálnak, megalázkodjam és szelíden mindent
elviseljek. Bocsásd meg nekem kegyelmesen, hogy annyiszor nem tettem ezt,
és add meg nekem a nagyobb türelem ajándékát.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131022.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Rövid beszámoló az 1000 gyerek 1000 könyv akció 2 heti eredményéről: 425
adományozó személynek köszönhetően 1680 könyvet küldtünk, illetve küldünk
a következő napokban az ország 92 településére. A küldött könyveket is
továbbítjuk. Természetesen, akinek adománya ezután érkezik meg, vagy most
csatlakozik, azt is eljuttatjuk még.
Köszönjük a támogatást! Folytatjuk a jótékonysági kezdeményezést. Az
ország minden gyermekének nem tudunk küldeni, nem is lehet e a célunk, de
az a néhány száz szegény család, akinek sikerül segítenünk, biztosan
örülni fog.
2013. október 21.
István atya
A jótékonysági akció: Őszi evangelizációnk keretében 1000 gyermeknek
szeretnénk küldeni ajándékba 1000 könyvet, mármint gyermekenként egyet. A
határon túli magyar gyerekeket korábban többször is támogattuk, most a
határon belülieket, a szegényebb vidékeken élőket segítjük. E jótékonysági
akció keretében a plébánosokon és helyi karitászon keresztül olyan
családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket, akiknek a karácsonyi
ajándékvásárlás is gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermek örülhessen. Az adakozás
pedig Önnek is örömet fog jelenteni.
Egy jószívű cselekedethez nem kell gazdagnak lenni, hiszen bárki
megteheti. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 21., hétfő

[Evangelium] 2013-10-21

2013. október 21. – Hétfő

Abban az időben, amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból:
„Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!" Ő így
válaszolt neki: „Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és
elosszam örökségteket?" Majd a tömeghez fordult: „Vigyázzatok, és
őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől
függ az ember élete".
Példabeszédet is mondott nekik: „Egy gazdag embernek a földje bőséges
termést hozott, így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a
termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat
építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd
elégedetten mondom magamnak: Ember, van elég vagyonod, eltart sok évig.
Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az életet! Ám az Isten így szólt hozzá:
Esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit
szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett hogy Istenben
gazdagodnék!"
Lk 12,13-21

Elmélkedés:

Az anyagi javakhoz való helyes hozzáállásról és az anyagiasság
veszélyeiről tanít Jézus. Figyelmeztetéseit az előzi meg, hogy valaki egy
családi örökségi vita eldöntését kéri tőle, de ő nem akar döntőbíró lenni
a kérdésben, távol tartja magát attól, hogy anyagi ügyekben ítéletet
alkosson. Beszédének lényege a következő: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek
minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember
élete" (Lk 12,15).
A pénz utáni sóvárgás, a mohóság, a vagyonszerzés vágya, a kapzsiság azért
bűn, mert ellenkezik a felebaráti szeretet törvényével és elfordítja az
ember szívét Istentől. Egyesek a földi gazdagságban bizakodnak és minden
igyekezetükkel gazdagodni szeretnének. Szívüket elzárják a nagylelkű Isten
és a szükséget szenvedő emberek elől.
Jézus példabeszéde rávilágít a kapzsiság lényegére: egyrészt a minél
nagyobb vagyon megszerzésének vágyára, másrészt az ahhoz való
ragaszkodásra. Aki ily módon a földi kincsekhez köti magát, elfelejti a
legfőbb emberi célt, az üdvösséget. Jézus más utat, a lelkiekben való
gazdagodást ajánlja tanítványainak.
Az ostoba ember szerint egy nagyobb vagyon megszerzése kellő jólétet
biztosít számára, de arra nem gondol, hogy bármikor eltávozhat az életből,
és akkor teljesen hiábavaló volt a fáradozása. A pénz hiába tölti meg
zsebeinket, ha jócselekedetek hiányában üres marad a szívünk, és nem lesz
olyan kincsünk, ami a mennyországban is annak számít. Jézus ajánlása
szerint az a leggazdagabb ember, akinek semmire sincs szüksége, mert Isten
az ő gazdagsága.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus Krisztus, lelkem Pásztora, vedd el tőlem minden bűnömet kereszted és
szereteted erejében! Tiéd akarok lenni! Gyönge vagyok és a bűn sokszor
fogva tart, de szeretném őszinte szívvel és teljes erőmből ismét
megkísérelni, hogy mindennel szakítsak, ami Tőled távol tart. Életem
egyetlen Pásztora, segíts ebben!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131021.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Rövid beszámoló az 1000 gyerek 1000 könyv akció 2 heti eredményéről: 425
adományozó személynek köszönhetően 1680 könyvet küldtünk, illetve küldünk
a következő napokban az ország 92 településére. A küldött könyveket is
továbbítjuk. Természetesen, akinek adománya ezután érkezik meg, vagy most
csatlakozik, azt is eljuttatjuk még.
Köszönjük a támogatást! Folytatjuk a jótékonysági kezdeményezést. Az
ország minden gyermekének nem tudunk küldeni, nem is lehet e a célunk, de
az a néhány száz szegény család, akinek sikerül segítenünk, biztosan
örülni fog.
2013. október 21.
István atya
A jótékonysági akció: Őszi evangelizációnk keretében 1000 gyermeknek
szeretnénk küldeni ajándékba 1000 könyvet, mármint gyermekenként egyet. A
határon túli magyar gyerekeket korábban többször is támogattuk, most a
határon belülieket, a szegényebb vidékeken élőket segítjük. E jótékonysági
akció keretében a plébánosokon és helyi karitászon keresztül olyan
családokhoz juttatjuk el az ingyenesen a könyveket, akiknek a karácsonyi
ajándékvásárlás is gondot jelent szegénységük miatt.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermek örülhessen. Az adakozás
pedig Önnek is örömet fog jelenteni.
Egy jószívű cselekedethez nem kell gazdagnak lenni, hiszen bárki
megteheti. A jó Isten fizesse meg nagylelkűségét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
Adományát a következő lehetőségeken juttathatja el:
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 gyerek 1000 könyv
lehetőséget.
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 gyerek
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 gyerek
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény:1000 gyerek
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. október 20., vasárnap

[Evangelium] 2013-10-20

2013. október 20. – Évközi 29. vasárnap, Missziós vasárnap

Abban az időben: Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell
imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt: Az egyik városban élt egy
bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban
egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: Szolgáltass nekem
igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis
így szólt magában: Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az
özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a
végén még nekem jön és megver.
Az Úr így szólt: Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon
Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá
folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan
igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia
eljön, talál-e hitet a földön?
Lk 18,1-8

Elmélkedés:

A legjobb kérdés
Egy brit felmérés szerint a gyerekek 4-5 éves korukban kérdeznek a
legtöbbet. Naponta akár 300 kérdéssel is fordulhatnak szüleikhez, főként
az édesanyjukhoz intézve azokat. Ez azt jelenti, hogy egy édesanyának egy
év alatt több mint 100 ezer kérdésre kell válaszolnia. A gyerekek
természetesen nem a szüleiket akarják bosszantani az állandó kérdezéssel,
hanem ilyen módon ismerik meg, fedezik fel a világot, és e felfedező
útjukat a hozzájuk legközelebb állókkal akarják megtenni. Mindenre
kíváncsiak: Miből van az árnyék? Hogyan foghatjuk meg a napsugarat? Hová
tart a szél? A felnőttek sokszor csak mosolyognak e gyermeki kérdéseken,
pedig valószínűleg őket is ugyanezek a gondolatok foglalkoztatták
gyermekkorukban.
Az evangéliumokban gyakran találkozunk kérdező személyekkel és jó
kérdésekkel. Gondoljunk például a gazdag ifjúra, aki így fordul Jézushoz:
„Jó mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" (Mt 19,16). Vagy
azokra az emberekre, akik a csodálatos kenyérszaporítást követően ezt
kérdezik Jézustól: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot
cselekedjünk?" (Jn 6,28). Tanítványai pedig egy alkalommal ezt kérdezték:
„Hát akkor ki üdvözülhet?" (Mk 10,26). És Jézus is tett fel izgalmas
kérdéseket. A szerintem legjobb kérdéséről éppen a mai evangéliumban
olvasunk: „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet
a földön?" (Lk 18,8).
XI. Piusz pápa kezdeményezésére 1926 óta tartja meg a Katolikus Egyház a
Missziós Világnapot, amelyet minden esztendőben október harmadik
vasárnapján ünneplünk. Az evangéliumban Jézus a szüntelen imádságról
tanít, egy példabeszédet is mond a kitartó kéréssel kapcsolatban. A
történet záró mondata egyaránt illik a mai missziós vasárnaphoz és a Hit
évéhez: „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a
földön?" (Lk 18,8). Az elmúlt évszázadok során mindig voltak olyan
fiatalok, akik meghallották Isten hívását és vállalták azt, hogy
családjukat és hazájukat elhagyva egy távoli országba menjenek, hogy ott
olyanoknak hirdessék az evangéliumot, s olyanokat neveljenek a hit
szerinti életre, akik korábban még nem ismerték Jézus Krisztust. Ha a
jövőben is lesznek olyan lelkes és buzgó fiatalok, akik nem félnek
életüket az evangélium szolgálatába állítani, akkor a kérdésre igennel
válaszolhatunk, az Emberfia fog hitet találni a földön. A korábbi időkben
az volt a jellemző, hogy a keresztény Európa országaiból indultak a
fiatalok a missziós területekre, Afrika, Ázsia vagy Dél-Amerika
országaiba. Napjainkban viszont nagy szükség van arra, hogy a jóléthez
szokott, a hittől elpártolt észak-amerikai vagy európai emberek számára
hirdessék az evangéliumot. Ha nem is feltétlenül arról van szó, hogy a
korábbi idők missziós vidékeiről jöjjenek most a mi országainkba
missziósok, bár erre is szép számmal van példa, mindenképpen szükség van
arra, hogy az a maroknyi katolikus közösség, amely még ragaszkodik
hitéhez, tanúságot tegyen azok előtt, akik nem ismerik a hit igazságát és
a hit szerinti élet boldogságát. Újszerű misszióra és megújult missziós
lelkületre van szükség, amelyhez reményeink szerint a Hit éve új
lendületet ad.
A misszió alatt a szó szoros értelmében azt értjük, hogy olyan embereknek
hirdetik a krisztusi evangéliumot, akik számára ez teljesen ismeretlen. A
hit hirdetése nem válhat soha csupán egyéni törekvéssé vagy személyes
teljesítménnyé, hanem mindenkor az egyházi közösség részeként történik,
azaz az egyén szolgálata az Egyház missziós küldetéséből való részesedés.
A missziós lelkületre vonatkozóan Szent Pál apostol, akit az egykori
pogány népek körében végzett missziós munkája miatt joggal nevezünk a
„népek apostolának," a következő útmutatást adja a tesszalonikiekhez írt
levelében: „Bízva Istenünkben, vállalni mertük, hogy hirdetjük az Isten
evangéliumát a sok nehézség ellenére is" (1Tessz 2,2).
A hitről való tanúságtétel bátorságot kíván és küldetéstudatot feltételez.
Bátorságot, hogy az üldözések idején, az elutasításokat megtapasztalva
vagy az emberek közönyét látva is folytatódjon az evangélium hirdetése,
sőt ezek a negatív tapasztalatok még buzgóbb szolgálatra ösztönöznek. A
küldetéstudat pedig azt jelenti, hogy a hithirdető mindenkor Isten
megbízásából cselekszik, alázattal hallgat magáról, hogy Krisztust
hirdethesse.
Bátorításként és ösztönzésként fogalmazzunk még meg egy gondolatot! Minden
megtérő ember öröm az Egyház számára. A hit útjára rátaláló minden személy
ajándék az Egyháznak. Ez az öröm hozzon új lendületet mindazok számára,
akik az evangéliumot szavukkal és életpéldájukkal hirdetik!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor így szóltál tanítványaidhoz: Csak az a
kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Szavaid
szíven találnak minket. Egyházunk számára nagy kihívást jelent e kérdés.
Találsz-e a hitet a világ bármely részén, amikor újra eljössz? Találsz-e
hitet a keresztény hagyományokkal rendelkező, de azt olykor megtagadó
Európában? Találsz-e hitet Mária országában, Magyarországon? Találsz-e
hitet családjainkban? Találsz-e hitet bennem? Szüntelenül azért imádkozom,
hogy növeld hitemet, erősítsd hitemet. Hiszem, hogy halálom és
feltámadásom után megláthatlak téged, akiben hiszek. Hiszek, Uram,
erősítsd bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131020.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum