2009. november 14., szombat

[Evangelium] 2009-11-14

2009. november 14. - Szombat

Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell
imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: "Az egyik városban élt
egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a
városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: "Szolgáltass
nekem igazságot ellenfelemmel szemben." A bíró egy ideig vonakodott, aztán
mégis így szólt magában: "Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de
ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert
a végén még nekem jön és megver."
Az Úr így szólt: "Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon
Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá
folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan
igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia
eljön, talál-e hitet a földön?"
Lk 18,1-8

Elmélkedés:

Emberi életünk akkor éri el a legmagasabb fokát, ha az Istennel való élet.
Lehet más módon is élni, sokan megpróbálják ezt, de csak ideig óráig
sikerül Isten nélkül élni és boldogulni. Ha belátjuk, hogy Istennel lesz a
legboldogabb és legteljesebb az életünk, akkor nem kívánunk magunknak más
életformát. Az Istennel való élet egyik legnyilvánvalóbb eleme, hogy
rendszeresen, naponta beszélgetünk vele, azaz imádkozunk. Az imádság az
élő Isten és az élő hitű ember beszélgetése, lelki találkozása. Ő szólít
meg, Ő mondja el, hogy szeret és gondoskodik rólam, Ő tanítja meg, hogy
miként tudom elérni Őt, mint végső célomat. Erre adok én választ, amikor
Őt dicsőítem, Neki adok hálát, s Tőle kérek mindent, ami az életemhez és
az örök élethez szükséges.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Atyánk! Itt vagyok szolgáltadra, a Te gyermeked, hogy rajtam keresztül
folytasd szereteted munkáját a világban azáltal, hogy Jézust adod nekem,
rajtam keresztül másoknak és az egész világnak. Imádkozzunk egymásért,
hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk azzal a szeretettel, mellyel
az Atya szereti Őt.
Teréz anya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 13., péntek

[Evangelium] 2009-11-13

2009. november 13. - Péntek

Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: "Mint ahogy Noé
korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak,
házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a
bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy
történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és
építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott
az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is,
amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn tartózkodik,
és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezőn
lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni
életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre.
Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt őröl; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn; az egyiket
felveszik, a másikat otthagyják." A tanítványok megkérdezték: "Hol lesz
ez, Uram?" Azt felelte: "Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok."
Lk 17,26-37

Elmélkedés:

A Jézus halálát és feltámadását követő években egyes keresztények azt
gondolták, hogy az Úr második eljövetele hamarosan be fog következni. Az
idő multával egyre inkább előtérbe került az a kérdés, hogy vajon miért
késik az eljövetel. Főként akkor vált fontossá a kérdés, amikor
elkezdődtek az üldözések. Vajon miért késlekedik az Úr? Miért nem érkezik
el már, hogy megszabadítsa övéit? E kérdésekre adott válaszokban egyre
jobban előkerült a jövetel váratlansága és az a gondolat, hogy a
keresztény legyen hűséges, várakozzon türelemmel. Az mindenképpen biztos,
hogy Jézus eljövetele be fog következni. Hogy előbb vagy utóbb, az nem
tudható az ember számára. Mint ahogy az is biztos, hogy a készületlenek
számára ítéletet, a felkészültek számára pedig üdvösséget fog jelenteni
Jézus érkezése.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mennyei Atyám! Teljes szívemből és szabad akaratomból felajánlom magam
Neked! Kérlek, fogadj el és rendelkezz velem tetszésed szerint. Kérlek,
Szentlélek, keresztelj meg a tüzeddel és ki nem alvó parázsként maradj a
szívemben, hogy buzgón és bátran hirdessem Jézus üdvösségre hívó
evangéliumát.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 12., csütörtök

[Evangelium] 2009-11-12

2009. november 12. - Csütörtök

A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa.
Ő ezt válaszolta: "Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet
azt mondani: "Nézd itt van, vagy amott!" Isten országa köztetek van."
Azután tanítványaihoz fordult: "Jönnek napok, amikor az Emberfiának
egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd
nektek: "Nézzétek, itt van, vagy amott!" Oda ne menjetek, és ne higgyétek!
Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön
el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és
megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől."
Lk 17,20-25

Elmélkedés:

Egy egészen egyszerű kérdést tesznek fel a farizeusok Jézusnak: mikor jön
el az Isten országa? Ő azonban nem válaszol a kérdésre, pontosabban nem
erre a kérdésre válaszol. Jézus ugyanis nem az Isten országa eljövetelének
idejéről kezd el beszélni, hanem annak mikéntjéről. Sőt, azt állítja, hogy
az Isten országa már eljött, már jelen van, már most megtapasztalható. Az
Isten országa megvalósulását elsősorban nem külső jelekből lehet
észrevenni, hiszen az az emberekben valósul meg. Ha tudni akarjuk, hogy
mikor jön el az ország, akkor önmagunkba kell tekintenünk. Vajon bennem
már megvalósult, megvalósul folyamatosan? Megtörténik-e benne a belső
megújulás?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jöjj, Uram Jézus szolgád keresésére!
Jöjj, jó pásztor, elkóborolt és
elfáradt bárányod keresésére!
Jöjj, Szentegyház Jegyese,
az elveszett drachma keresésére!
Jöjj, irgalmas Atya,
fogadni a tékozló fiút, aki visszatér!
Jöjj, ne vesszővel, hanem szeretetben és lelki édességgel!
Jöjj, hát Uram,
mert egyedül neked van hatalmad
visszahívni az elkóborolt bárányt,
megtalálni az elveszett drachmát,
megbocsátani a tékozló fiúnak!
Jöjj, hogy üdvösség teremjen
itt a földön, és öröm a mennyben!
Hajlíts engem magadhoz,
és add meg nekem az igaz
és tökéletes bűnbánattartást,
hogy az angyalok öröme lehessek,
ó, Uram, üdvösségem Istene!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 11., szerda

[Evangelium] 2009-11-11

2009. november 11. - Szerda, Szent Márton püspök

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea
határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele
szembe. Még messze voltak, amikor megálltak, és hangosan így kiáltottak:
"Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!" Ő rájuk tekintett, és így szólt
hozzájuk: "Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak." Útközben
megtisztultak.
Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval
dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És
ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: "Nemde tízen tisztultak
meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy
hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?" Aztán hozzá fordult: "Kelj fel
és menj! Hited meggyógyított téged."
Lk 17,11-19

Elmélkedés:

Tapasztalatom szerint a gyermekek még ösztönösen, egészen természetes
módon mutatják ki köszönetüket és hálájukat. És ehhez nem kell nagy dolgot
kapniuk, a kicsinyeknek is éppúgy tudnak örülni és hálásak érte. Idővel
aztán a hála érzése lassan megkopik vagy csak egyszerűen elmarad a hála
kimutatása. Sokszor egészen természetesnek tartjuk, hogy kapunk valamit, s
nem is gondolunk arra, hogy kifejezzük köszönetünket. A másik embert
biztosan bántja hálátlanságunk, ahogyan minket is. A mai evangélium
gyógyító csodáról szóló története azt is elárulja számunkra, hogy életében
Jézus is megtapasztalta mind a hálát, mind a hálátlanságot. Legyünk
figyelmesek és mutassuk ki hálánkat Istennek és az emberek felé is!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram! Vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami Neked tetszik.
Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket,
amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre
szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet. Csak önmagamtól szabadíts
meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba.
Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a Te dicsőségedre
lobbanjon. Csak ezért éljek! És töltse be egészen életemet a szeretet
egyetlen gondolatával és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek, nem az
érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségéért, hanem egyedül
Érted, Istenem!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Plébániánk az idén is új lemezt adott kis az adventi és karácsonyi időre.
Ajánlom mindenkinek az adventi személyes készülethez vagy ajándékba
karácsonyra.
Szeretettel: István atya

Információ:
http://zalalovo.plebania.hu/list/szvk_kiadvanyok/Advent_legszebb_ajandeka_CD_lemez
Letölthető dalszövegek, kották, belehallgatási lehetőség minden számba:
http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/dalszovegek
A lemez megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen. Ára: 2.000.- Ft/db
+ csomagolási és postaköltség (1 db esetén Magyarországra 300.- Ft,
külföldre kicsit több) áron. A megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön
nevét, postacímét irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot.
Köszönöm!

Nektek, az e-vangélium olvasóinak most kedvezményes lehetőség. Átvállaljuk
a csomagolási és postaköltséget azoktól, akik mind a három eddig megjelent
lemezünkből legalább 1-1 db-ot, (de akár többet is bármelyikből) rendelnek
(Advent legszebb ajándéka, E kendő ejti arcát és Téren és időn át
Betlehembe).
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 10., kedd

[Evangelium] 2009-11-10

2009. november 10. - Kedd

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Melyiktek mondja béresének
vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: "Gyere ide tüstént, és ülj
asztalhoz." Nem ezt mondja-e inkább: "Készíts nekem vacsorát, övezd fel
magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz
te is?" S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így
ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok:
haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk
volt.
Lk 17,7-10

Elmélkedés:

A szó legszorosabb értelmében azt nevezzük szolgálatnak, amikor a szolga,
tehát egy alárendelt személy, az ő urának a rendelkezésére áll bizonyos
feladatok elvégzésében. Tágabb értelemben más emberek javára vagy
érdekében végzett munkát nevezünk szolgálatnak, amelynél már nincs a
személyek között semmiféle különbség. A szolgálat általában mindenféle
anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szívességből történik, és az Istennek
végzett szolgálat is éppen így válik igazán értékessé. Az Isten szolgája
címet nem emberek adják elismerésként valakinek, hanem maga Isten tünteti
ki ezzel mindazokat, akik engedelmeskednek neki. Isten szolgálatában
mindig Jézus a példaképünk, aki üdvösségünk szolgája lett.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, állj mellettünk, oltalmazz minket! Mentsd meg a bajban levőket,
emeld fel az elesetteket, az imádkozóknak mutasd meg magad! Segítsd a
betegeket, vezesd vissza helyes útra a tévelygőket! Tápláld az éhezőket,
szabadítsd meg a foglyokat, erősítsd a gyengéket, bátorítsd a kishitűeket!
Add, hogy minden nép megismerjen téged!
Szent Kelemen pápa

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Plébániánk az idén is új lemezt adott kis az adventi és karácsonyi időre.
Ajánlom mindenkinek az adventi személyes készülethez vagy ajándékba
karácsonyra.
Szeretettel: István atya

Információ:
http://zalalovo.plebania.hu/list/szvk_kiadvanyok/Advent_legszebb_ajandeka_CD_lemez
Letölthető dalszövegek, kották, belehallgatási lehetőség minden számba:
http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/dalszovegek
A lemez megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen. Ára: 2.000.- Ft/db
+ csomagolási és postaköltség (1 db esetén Magyarországra 300.- Ft,
külföldre kicsit több) áron. A megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön
nevét, postacímét irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot.
Köszönöm!

Nektek, az e-vangélium olvasóinak most kedvezményes lehetőség. Átvállaljuk
a csomagolási és postaköltséget azoktól, akik mind a három eddig megjelent
lemezünkből legalább 1-1 db-ot, (de akár többet is bármelyikből) rendelnek
(Advent legszebb ajándéka, E kendő ejti arcát és Téren és időn át
Betlehembe).
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 9., hétfő

[Evangelium] 2009-11-09

2009. november 9. - Hétfő, a Lateráni Bazilika felszentelése

Abban az időben:
Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A
templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak,
valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és
kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is,
a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a
galambárusoknak meg azt mondta: "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám
házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van:
"Emészt a házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: "Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket
teszed?" Jézus azt válaszolta: "Romboljátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: "Negyvenhat esztendeig
épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő azonban
testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak
eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
Jn 2,13-22

Elmélkedés:

Jézus nagyon rejtélyes kijelentést tesz, amikor ezt mondja: "Romboljátok
le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!" Szavait nem értik,
mint ahogy cselekedetét sem. A kijelentés értelme rejtve marad egy ideig
mind tanítványai, mind ellenfelei számára. De mindkét csoport jól
megjegyzi azt, s maguk között talán többször meg is vitathatták annak
értelmét. Jézus ellenfeleinek akkor jut eszébe a mondás, amikor vádolják
őt és arra készülnek, hogy halálra ítéljék. Az ő számukra tehát még ekkor
sem válik világossá e szavak értelme. Jézus tanítványainak viszont néhány
nappal később, a feltámadást követően jut eszébe az egykor tett állítás, s
megértik, hogy saját feltámadását jövendölte meg előre Jézus. A feltámadás
hitünk számos titkát világítja meg számunkra.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ima szülőkért és testvérekért
Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy szüleimen keresztül számtalan
jótéteményben részesítettél. Fizess meg nekik a sok jóért, amit velem az
első naptól kezdve tettek; és segíts, hogy hálás lehessek irántuk. Áldd
meg munkájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket jó egészségben,
vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a
jóban és őrizd meg őket minden rossztól. Áldd meg testvéreimet is és
minden rokonomat. Ne engedd, hogy családunk egy tagja is elvesszék örökre,
hanem egyesíts mindannyiunkat újra örök atyai házadban.

________________________________

Aktuális:
"Édesanyaként egyik szemem mindig a gyermekeimen van, egyik fülemmel
mindig rájuk figyelek, bármit is teszek. Ha rosszat álmodnak, azonnal
ébren vagyok, mintha nem is aludtam volna. Velük sírok és örülök. Ahogy
tette ezt Mária, Jézus édesanyja, aki minden édesanyának példaképe. Az
Advent legszebb ajándéka albumon a Máriáról szóló dal, amelyet
énekelhetek, nekem, mint anyának, szinte egy ima:
Nyújtsd ki a mennyekből segítő kezedet,
Fordítsd mifelénk megértő tekinteted.
Oltalmazd az anyákat, s a gyermekeket,
Add minékünk hited és szereteted.
Bátorítsd a fáradt anyai szíveket,
Hogy gyermekeikért mindent megtegyenek."
Takácsné Szőke Török Erika
Ezekkel a gondolatokkal ajánlom az édesanyáknak és mindenkinek új
lemezünket.
Szeretettel: István atya
Bővebb információ itt:
http://zalalovo.plebania.hu/list/szvk_kiadvanyok/Advent_legszebb_ajandeka_CD_lemez
Letölthető dalszövegek, kották, belehallgatási lehetőség minden számba:
http://zalalovo.plebania.hu/szent_veronika_korus/dalszovegek
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. november 8., vasárnap

[Evangelium] 2009-11-08

2009. november 8. - Évközi 32. vasárnap

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: "Óvakodjatok
az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha
nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a
lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg
nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk."
Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan
dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény
özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be. Erre magához
hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: "Bizony mondom nektek, ez a
szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert
ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt,
egész vagyonát."
Mk 12,38-44

Elmélkedés:

Özvegyek fillérjei
Gyermekkorom egyik legkedvesebb története volt Móricz Zsigmond: Hét
krajcár című novellája. Sokszor elolvastam ezt a szegény emberek
szegényes, de mégis derűs világáról szóló elbeszélést. A történet szerint
az édesanya gyermekével együtt egész nap pénz után kutatott a házban. Hét
krajcárra volt szüksége, hogy szappant vegyen és mosni tudjon. Az első
három pénzecske még viszonylag könnyen előkerült a fiókokból, de a
negyediket már nehezebben találták meg az almáriumos szekrényben. Végül az
ötödik, meg a hatodik is előkerült nagy nehezen a kabátzsebek mélyéről, de
a hetedik még mindig hiányzott, hiába kutattak érte mindenhol. Pedig ha
egy hiányzik, akkor mit sem ér a többi hat, mert azon nem adnak szappant a
boltban. Mivel nem volt mit tenni, tiszta szívből jót nevettek saját
nyomorúságukon. Ekkor váratlanul beállított hozzájuk egy szegény koldus,
aki nagy szánalmat keltve előadta siralmát, hogy segítsék meg őt egy kis
pénzzel. Aztán a kéregetőből adakozó lett. Amikor ugyanis a koldus
megtudta, hogy már csak egyetlen krajcár hiányzik a szappanhoz, szívesen
adott az asszonynak, pedig ő sem bővelkedett. Már akkor megjegyeztem
magamnak tanulságként, amit később sokszor megtapasztaltam: a szegény
ember mindig szívesebben adakozik, mint a gazdag.

A mai vasárnap evangéliuma egy másik szegény özvegyasszonyra irányítja
figyelmünket, akire Jézus felfigyel a templomnál. Bár az ő adománya
kevesebb volt mindenki másénál, mégis az övét értékelte Jézus a
legnagyobbra. Két fillér. Mindössze ennyi volt az özvegy vagyona. Két
fillér. Csak ennyit dobott a perselybe, de ezzel mindenét odaadta. Nem
maradt semmije, egyetlen fillérje sem. Életét az Istenre bízta. Az ad a
legtöbbet, akinek a legkevesebb marad.

Furcsa érzésekkel olvastam a napokban hogy Magyarország leggazdagabb
emberei hány milliárdot veszítettek vagyonukból az elmúlt esztendő
folyamán a gazdasági válság miatt. Sok milliárdot buktak el, de továbbra
is ők maradtak a legtehetősebbek és természetesen nincsenek mindennapi
megélhetési gondjaik. Ők persze időnként szoktak adakozni is, például
szegény vagy beteg gyermekek számára akár több millió forintot, amely
egészen nagy összeg azoknak, akik minimálbérből élnek. Vajon Jézus hogyan
értékelné az ilyen adakozást? Hiszen ők is csak a feleslegükből adakoznak,
s bizonyára nem volnának képesek arra, hogy mindenüket odaadják valamilyen
nemes célra. Ők mindig csak annyit adnak, hogy továbbra is jól éljenek.
Van egy találós kérdésem: Ki nem akar a világ leggazdagabb embere lenni? A
válasz egészen egyszerű: A világ leggazdagabb embere. És ez nem tréfa,
hiszen Bill Gates a számítógépekből és programokból milliárdossá vált
üzletember mondta ezt egy televíziós műsorban. Elárulta, hogy azért nem
akar a leggazdagabb lenni, mert így túl nagy figyelem irányul rá. Ő persze
nem arra gondolt, hogy szegény akar lenni, hanem csak megelégedne azzal
is, ha néhány hellyel hátrébb szorulna a leggazdagabbak ranglistáján. De
ha a gazdagok önszántukból nem is adnak oda sokat másoknak életükben,
halálukkor tőlük is mindent elvesznek. Mindent. És akkor ők is szegények
lesznek. Talán éppen ők lesznek a legszegényebbek.

Befejezésül mondok még egy történetet egy özvegyasszonyról. Igaz
történetét évekkel ezelőtt olvastam. Az özvegy minden nap ott ült kis
falujuk kis templomában az első padban a szentmisén. Egy napon ritka,
ünnepélyes alkalom volt a templomban: a falu szülötte mutatta be első
szentmiséjét. Az özvegy most is ott ült az első sorban, kezében az újonnan
felszentelt pap újmisés szentképével. Meghatódva olvasta az atya újmisés
jelmondatát: "...jött egy szegény özvegyasszony is, és két fillért dobott
be." Könnyes szemmel egyszer az újmisést, máskor az ő szintén pap
testvérét nézte, aki a prédikációt mondta a szegény özvegy két
fillérjéről, aki mindenét odaadta Istennek. Tekintete hol az egyik, hol a
másik papra tévedt. Mindkettő az ő fia volt. Mindenét odaadta Istennek.
Két fia volt az ő két fillérje, amit Isten "perselyébe" dobott.

Most talán gondolkozzunk el azon, hogy mi mit adunk Istennek?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, mindent tőled kaptam, s mindent neked köszönhetek. Ezért kész vagyok
tiszta szívből mindent visszaadni neked. Örömmel és szabad akarattal adok
neked, Uram, mindent. Tartsd meg mindig ezt az érzést a szívemben, és
vezess engem magadhoz!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum