2015. december 19., szombat

[Evangelium] 2015-12-19

2015. december 19. – Szombat

Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia
papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és
Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és
feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem
született gyermekük, mivel Erzsébet magtalan volt, és már mind a ketten
éltesebb korúak voltak.
Amikor Zakariás egy alkalommal osztályának rendjében szolgálatot
teljesített Isten színe előtt, ráesett a sor, hogy a papi szolgálat
szokása szerint az Úr templomába menjen, és bemutassa a tömjénáldozatot. A
tömjénáldozat órájában nagy tömeg imádkozott a templomon kívül. Akkor az
áldozati oltár jobb oldalán megjelent Zakariásnak az Úr angyala. Láttára
Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal azonban így szólt
hozzá: „Ne félj, Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged,
Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő,
és sokan örülnek majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt: bort és
részegítő italt nem iszik, sőt már anyja méhében betelik Szentlélekkel.
Izrael fiai közül sokakat megtérít Istenükhöz, az Úrhoz. Illés szellemében
és erejével fog színe előtt járni, hogy az atyák szívét a fiak felé
fordítsa, az engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt
készségessé tegye a népet."
Zakariás erre megkérdezte az angyalt: „Miből tudhatom meg mindezt? Hiszen
már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú." Az angyal így válaszolt:
„Én Gábor vagyok, az Isten színe előtt állok, aki azért küldött, hogy
beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De mivel nem hittél
szavamnak, amely majd valóra válik annak idején, megnémulsz, és nem tudsz
beszélni a beteljesedés napjáig." A nép várta Zakariást, és csodálkozott,
hogy annyit késlekedik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott
megszólalni. Ebből megértették, hogy a templomban látomása volt. Intett
nekik, de néma maradt.
Mihelyt szolgálatának napjai elmúltak, hazament. E napok után felesége,
Erzsébet méhében fogant, de öt hónapon keresztül titkolta. „Így tett velem
az Úr – mondta –, arra méltatott e napokban, hogy elvegye szégyenemet az
emberek előtt."
Lk 1,5-25

Elmélkedés:

A Józsefnek szóló híradást követően Keresztelő János születésének
hírüladását olvassuk a mai evangéliumban. A templomi szolgálatát végző
Zakariásnak megjelenik Isten küldötte, egy angyal, aki közli vele, hogy
gyermeke fog születni. A csodálkozás, a kételkedés őt is ugyanúgy
jellemzi, miként Jézus leendő nevelőapját. Mivel nem hisz a küldött
szavainak, büntetésül megnémul, s némasága csak a mondottak
teljesedésekor, azaz a gyermek születésekor szűnik meg. Bár Zakariás
kételkedése jogosnak tűnik, hiszen ő is és felesége, Erzsébet is idősek
voltak, tehát emberileg már nem számíthattak arra, hogy gyermekük fog
születni, mégsem mondhatjuk, hogy joggal kételkedett az angyal által
közöltekben, hiszen egyetlen embernek sincs joga ahhoz, hogy kétségbe
vonja Isten tervének megvalósulását.
Látomása miatt Zakariás a megszokottnál később fejezi be a reá bízott
szertartást. Késlekedése várakozóvá tette a népet, majd elcsodálkoztak
némaságán, de felismerték benne, hogy természetfeletti látomásban volt
része. Zakariás némasága nem csupán büntetésnek minősíthető, hanem kiváló
eszköz arra, hogy a kívülállók ne ismerjék meg idő előtt az isteni
üdvözítő tervet sem a Messiás, sem az ő előfutára közelgő születésével
kapcsolatban.
Ma inkább a hallgatást választom a magam igazának hangoztatása helyett.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, mivel te a lelkünkben laksz, a te imád a miénk is, én pedig
szeretnék abban szüntelenül részt venni; ezért lelkem kis edényként az
élet e forrása alá tartom, és hogy ezt tovább tudjam adni a lelkeknek,
hagyom, hogy végtelen szereteted hullámai elborítsanak.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151219.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-19
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 18., péntek

[Evangelium] 2015-12-18

2015. december 18. – Péntek

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem
akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja
el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így
szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől." Mindez pedig azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz
gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt
jelenti: „Velünk az Isten." Amikor József felébredt álmából, úgy
cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.
Mt 1,18-24

Elmélkedés:

A mai evangéliumban József töprengéséből, látomásából és döntéséből
ismerjük meg Jézus származását. Azzal tisztában van, hogy nem ő Mária
születendő gyermekének apja, de jogosan foglalkoztatja a kérdés, hogy
kitől vár gyermeket jegyese. A látomás megnyugtatást és útmutatást ad
neki: Mária gyermeke a Szentlélektől fogant és atyja maga a mindenható
Isten.
E látványos részletek mellett érdemes odafigyelnünk a történet mélyebb
mondanivalójára. József titka marad, hogy élete során milyen mértékben
ismerte meg Jézus személyének és küldetésének titkát. Saját küldetését
viszont teljes egészében megértette és elfogadta mindazt, amit Isten
kijelölt számára. Személyét jellemezvén az evangélista „igaz embernek"
nevezi őt, akinek igaz volta legfőképpen abban nyilvánult meg, hogy
engedelmeskedett Istennek, mindenben úgy cselekedett, ahogyan azt Isten
közölte vele angyala által. Szűz Mária esetében szoktuk hangsúlyozni, hogy
beleegyezett Isten akaratába és ennek köszönhető többek között, hogy a
megváltás műve megvalósulhatott. Szent József esetében szintén erről van
szó, ő is igent mondott a Mindenható tervére, az ő beleegyezése is
szükséges volt az isteni üdvözítő terv teljesedéséhez.
Ma gyakorlom az engedelmesség erényét és ellenkezés nélkül, készséggel
megteszem azt, amit mások kérnek tőlem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Én Uram és én Istenem, milyen titokzatosak a te csodáid! Olyanok vagyunk
itt a földön, mint az együgyű pásztorfiúk: azt hisszük néha, megértünk
téged. De hogyan lehetne ez igaz, amikor önmagunkat sem értjük meg?
Avilai Szent Teréz

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151218.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-18
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 17., csütörtök

[Evangelium] 2015-12-17

2015. december 17. – Csütörtök

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák
volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és
Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb,
Aminadábnak Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól,
Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám,
Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám,
Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás,
Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak
pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek
Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór,
Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár,
Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje
Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni
fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is
tizennégy nemzedék.
Mt 1,1-17

Elmélkedés:

Szent Máté evangélista Jézus nemzetségtáblájával kezdi írását. A
felsorolás három korszakot említ, mindháromban 14 személyt, amely
látszólagos pontosság azt sejteti, hogy történelmi adatokkal állunk
szemben. Valójában a névsor nem egy levéltári dokumentum, több történeti
pontatlanságot tartalmaz, de mindez mégsem jelenti azt, hogy ne
hordozhatna fontos üzenetet, mondanivalót számunkra.
Az evangélista célja először is az lehetett, hogy bemutassa a Messiás
származását, őseit. Igazolni szeretné, hogy Jézus ugyanolyan családban
született mint bárki más ember, neki is vannak rokonai, ősei. Emellett az
is szándéka volt Máténak, hogy olvasóinak Dávid király leszármazottjaként
mutassa be Jézust, így igazolván azt, hogy ő a Messiás. A korabeli zsidó
felfogás szerint ugyanis az eljövendő Messiás Dávid király családjából
származik. A felsorolás végén szerepel Szent József, aki Máriának, Jézus
édesanyjának volt a férje, s aki Jézus nevelőapja volt. Ez a rész könnyen
félreérthető. Nem arról van szó ugyanis, hogy Józseftől származik vér
szerint Jézus, hanem a szöveg szerint József volt a férje Máriának.
Mégpedig annak a Máriának, akitől Jézus, a Messiás született.
Ma imádkozom szüleimért, nagyszüleimért és mindazokért, akik szeretetből
továbbadták az életet, s akiknek életemet köszönhetem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk!
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod legyen! Ragyogj
át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a te
jelenlétedet érezze meg általunk! Többé már ne minket lássanak, hanem
egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151217.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

Szeretettel ajánlom nektek és szeretteiteknek a jövő évi evangéliumi
elmélkedéseket, új könyveimet és evangelizációs kiadványainkat. Olyan
karácsonyi ajándékok ezek, amelyek nem csupán néhány napra szereznek
örömet, hanem legalább egy évre.

Az idő rövidsége miatt jelzem, hogy akik 2015. december 19. szombat
éjfélig elküldik megrendelésüket, karácsonyig biztosan számíthatnak annak
megérkezésére. Utána is lehet természetesen kérni, de ezesetben csak az
ünnepek után várható a szállítás.

Akik ezen a héten, azaz 2015. december 14 és 19. között rendelnek legalább
3 könyvet (a gyereknaptár nem számít könyvnek), azok kapnak ajándékba egy
csomag (6db) textil szaloncukrot. Minden további 3 könyvért szintén jár
1-1 csomag szaloncukor.

Bővebb információért és megrendeléshez kattintson a következő linkre:
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehemi jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. december 17.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-17
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 16., szerda

[Evangelium] 2015-12-16

2015. december 16. – Szerda

Abban az időben Keresztelő János magához hívatta két tanítványát, és ezzel
a kérdéssel küldte őket az Úrhoz: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást
várjunk?"
A két férfi Jézushoz érkezve így szólt: „Keresztelő János küldött minket,
és kérdezteti: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?"
Abban az órában Jézus sokakat meggyógyított különféle bajokból és
betegségekből, megszabadított a gonosz lelkektől, sok vaknak pedig
visszaadta szeme világát.
Jézus tehát ezt válaszolta nekik: „Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit
láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások
megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek
pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem."
Lk 7,19-23

Elmélkedés:

Amíg korábban Jézus nem válaszolt az ő származására és messiási
küldetésére vonatkozó kérdésekre, amelyeket a vallási vezetők tettek fel
neki, addig készségesen választ ad Keresztelő János és két tanítványa
számára. Válasza nem egyszerű „igen" vagy „nem," mert Jézus nem azt
akarja, hogy csupán szavai, kijelentései alapján higgyenek benne. Az Úr
válasza arra irányul, hogy a kérdezők figyeljenek fel cselekedeteire és ők
maguk ismerjék fel azt, hogy tettei a messiási idők eljöveteléről
tanúskodnak.
Az Úr válasza helyes irányba tereli az eljövendő Messiásról alkotott
képet. Keresztelő Jánosra is hatott az a korabeli elképzelés, miszerint a
„messiáskirály" földi uralkodó lesz, aki megszabadítja a választott népet
az idegen elnyomástól. Ezzel szemben Jézus olyan Messiás, aki a betegek
meggyógyításával és a mindenkinek szóló örömhír hirdetésével Isten
irgalmát jeleníti meg. Boldogok mindazok, akik felismerik mindezekben a
messiási idők jeleit és hisznek abban, hogy Jézus az Isten által küldött
Megváltó.
Ma átgondolom, hogy mitől érdemes megszabadulnom, hogy Jézust követhessem.
Melyek azok a benső érzések és külső körülmények életvitelemben,
amelyektől szabadulásomat Istentől kérem s tőle várom? Ma felébresztem
magamban a készséget, hogy megszabaduljak mindentől, ami akadályoz Isten
felé haladásomban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Neked szenteljük magunkat, Urunk: fogadj el minket, igazság Istene, fogadd
el népedet, és töröld el minden bűnét; add, hogy becsületességben és
ártatlanságban éljen! Legyenek valamennyien választottak és szentek, s
kapjanak helyet angyalaid sorában!
Ókeresztény imádság

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151216.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

Szeretettel ajánlom nektek és szeretteiteknek a jövő évi evangéliumi
elmélkedéseket, új könyveimet és evangelizációs kiadványainkat. Olyan
karácsonyi ajándékok ezek, amelyek nem csupán néhány napra szereznek
örömet, hanem legalább egy évre.

Az idő rövidsége miatt jelzem, hogy akik 2015. december 19. szombat
éjfélig elküldik megrendelésüket, karácsonyig biztosan számíthatnak annak
megérkezésére. Utána is lehet természetesen kérni, de ezesetben csak az
ünnepek után várható a szállítás.

Akik ezen a héten, azaz 2015. december 14 és 19. között rendelnek legalább
3 könyvet (a gyereknaptár nem számít könyvnek), azok kapnak ajándékba egy
csomag (6db) textil szaloncukrot. Minden további 3 könyvért szintén jár
1-1 csomag szaloncukor.

Bővebb információért és megrendeléshez kattintson a következő linkre:
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehemi jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. december 16.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-16
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 15., kedd

[Evangelium] 2015-12-15

2015. december 15. – Kedd

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi
a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így
szólt hozzá: „Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben!" A fiú azt
válaszolta: „Nincs kedvem!", de később megbánta, és mégis kiment. Odament
a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: „Szívesen, uram!", menni
azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?"
Azt felelték: „Az első."
Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők
megelőznek titeket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az
igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők
viszont hittek neki. De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek
jobb belátásra, hogy higgyetek neki!"
Mt 21,28-32

Elmélkedés:

Jézus példázata egy apáról és két fiáról szól. Egyik fiú sem élvez
előjogokat a másikkal szemben. Az apa mindkét fiával szemben ugyanúgy
viselkedik, mindkettőjüktől ugyanazt kéri. Az apa és a két fiú
kapcsolatát, viszonyát a szavak és a cselekedetek szintjén egyaránt
megismerjük. Az első fiú meglehetősen ridegen felel apjának, megtagadja a
kérés teljesítését. Még a kötelező tiszteletről és udvariasságról is
megfeledkezik, amikor nem szólítja apjának azt, aki őt fiának nevezi.
Ezzel szemben a második fiú a szavak szintjén rendkívül tisztelettudó. Ez
nem csak abban mutatkozik meg, hogy azonnal igent mond apja kérésére,
hanem abban is, hogy „úrnak" nevezi apját, s ezzel elismeri annak
tekintélyét.
A cselekedetek szintjén viszont már megfordul a helyzet. Az első fiú, aki
ugyan szóban megtagadta a kérést, mégis teljesíti apja akaratát. A második
viszont, aki korábban ugyan kifejezte készségét, mégsem tette meg azt,
amit apja kért tőle. A példázat két vallási magatartást állít szembe
egymással, helyesnek és követendőnek nevezvén az elsőt és helytelennek
minősítvén a másodikat.
Jézus mind a szavak, mind a cselekedetek szintjén a mennyei Atya
engedelmes Fiának bizonyult. Tőle érdemes megtanulnunk a Atya iránti
engedelmességet.
Ma különösen is figyelek arra, hogy amit mondok, azt meg is teszem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek érezzük
is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket, add nekünk,
hogy rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk megosztani veled
mindazt, ami az életben ránk nehezedik.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151215.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

Szeretettel ajánlom nektek és szeretteiteknek a jövő évi evangéliumi
elmélkedéseket, új könyveimet és evangelizációs kiadványainkat. Olyan
karácsonyi ajándékok ezek, amelyek nem csupán néhány napra szereznek
örömet, hanem legalább egy évre.

Az idő rövidsége miatt jelzem, hogy akik 2015. december 19. szombat
éjfélig elküldik megrendelésüket, karácsonyig biztosan számíthatnak annak
megérkezésére. Utána is lehet természetesen kérni, de ezesetben csak az
ünnepek után várható a szállítás.

Akik ezen a héten, azaz 2015. december 14 és 19. között rendelnek legalább
3 könyvet (a gyereknaptár nem számít könyvnek), azok kapnak ajándékba egy
csomag (6db) textil szaloncukrot. Minden további 3 könyvért szintén jár
1-1 csomag szaloncukor.

Bővebb információért és megrendeléshez kattintson a következő linkre:
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehemi jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. december 15.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-15
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 14., hétfő

[Evangelium] 2015-12-14

2015. december 14. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá
a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: „Miféle hatalommal teszed
ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?" Jézus így válaszolt: „Én is
kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen
hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az
emberektől?"
Azok tanakodni kezdtek egymás között: „Ha azt mondjuk, a mennyből volt,
azt feleli: „Hát akkor miért nem hittetek neki?" Ha pedig azt mondjuk: „Az
emberektől", akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki
prófétának tartja." Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk."
„Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszek így" –
felelte Jézus.
Mt 21,23-27

Elmélkedés:

A vallási vezetők és Jézus párbeszédét olvassuk a mai evangéliumban. Az
előbbiek Jézus hatalmának eredetére kíváncsiak. Jézus viszont megfordítja
a helyzetet és Keresztelő János hatalmának, erejének eredetével
kapcsolatban kérdezi őket. A vallási vezetők inkább nem válaszolnak,
amelynek hátterében hitetlenségük és a néptől való félelmük húzódik meg.
Hallgatásukkal, tétovázásukkal, bizonytalanságukkal saját tanítói
tekintélyüket, hitelességüket rombolják le. Érdekes, hogy ők, akik számára
rendkívül fontos, hogy a nép elismerje tekintélyüket és a vallásosság
példaképeiként tekintsenek rájuk, észre sem veszik hitelességük,
népszerűségük hanyatlását. Amikor pedig később észreveszik, hogy a nép
inkább hallgat az újszerűen tanító Jézusra, mintsem rájuk, akkor nyíltan
szembefordulnak vele és a vesztét akarják.
A várakozás és a lelki felkészülés mellett az adventi időben fontos
számomra a felismerés. Az új dolgok felismerése és elfogadása. Isten
ajándékának felismerése és elfogadása. Annak felismerése, hogy bizonyos
dolgokat el kell hagynom, azokon túl kell lépnem, hogy elindulhassak Isten
vezetésével egy új úton. Annak felismerése, hogy nem mehetek mindenben a
magam feje után, hanem érdemes Isten útmutatásait követnem.
Ma nem ragaszkodom a magam elképzeléseihez, hanem elfogadom mások
véleményét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézusunk! Az ünnep kapujában állva nem gondoljuk azt, hogy méltók
vagyunk jöveteledre és a veled való találkozásra. De kifejezzük vágyunkat,
irántad való vágyakozásunkat, a szeretet utáni igaz vágyunkat. Látni
szeretnénk téged, s szeretnénk felismerni benned Megváltónkat és
Üdvözítőnket!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151214.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

Szeretettel ajánlom nektek és szeretteiteknek a jövő évi evangéliumi
elmélkedéseket, új könyveimet és evangelizációs kiadványainkat. Olyan
karácsonyi ajándékok ezek, amelyek nem csupán néhány napra szereznek
örömet, hanem legalább egy évre.

Az idő rövidsége miatt jelzem, hogy akik 2015. december 19. szombat
éjfélig elküldik megrendelésüket, karácsonyig biztosan számíthatnak annak
megérkezésére. Utána is lehet természetesen kérni, de ezesetben csak az
ünnepek után várható a szállítás.

Akik ezen a héten, azaz 2015. december 14 és 19. között rendelnek legalább
3 könyvet (a gyereknaptár nem számít könyvnek), azok kapnak ajándékba egy
csomag (6db) textil szaloncukrot. Minden további 3 könyvért szintén jár
1-1 csomag szaloncukor.

Bővebb információért és megrendeléshez kattintson a következő linkre:
https://docs.google.com/forms/d/1XQ90ah0NZUX7ZgR7GolaskYsUdbVUZ7z6VaPoKnkUGU/viewform

1000 könyv 1000 gyermeknek
Idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amely keretében 1000
ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és a helyi karitászon
keresztül olyan családokhoz juttatjuk el az ingyenes könyveket, akiknek a
karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt. Idén A
betlehemi jászol vagy a Szent Márton életútja könyvet küldjük a
gyermekeknek.
Kérem, segítse Ön is evangelizációs és karitatív munkánkat! 1200 Ft
adományával hozzájárulhat ahhoz, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a
karácsonyt. Az adakozás Önnek is örömet fog jelenteni. A jó Isten fizesse
meg nagylelkűségét!
Szeretettel és köszönettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. december 14.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek
lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-14
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. december 13., vasárnap

[Evangelium] 2015-12-13

2015. december 13. – Advent 3. vasárnapja

Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit
tegyünk?" „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket ossza meg
azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen." Jöttek
a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: „Mester, mit
tegyünk?" Ezt felelte nekik: „Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van
szabva." Megkérdezték őt a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?" Nekik így
felelt: „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg
zsoldotokkal."
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem
János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel
keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját
sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket
megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa
szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben
elégesse." És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az
üdvösséget.
Lk 3,10-18

Elmélkedés:

Amikor az idő megállni látszik
Az első két adventi vasárnapon az időről, annak múlásáról, a jelen
pillanat fontosságáról és az örökkévalóságról elmélkedtünk. Folytassuk ma
ezeket a gondolatokat! Az evangéliumi történet szerint Keresztelő János
bűnbánatot hirdet és megkereszteli a hozzá érkezőket. A vámosok, a katonák
és az egész nép mind ezt kérdezi: „Mit tegyünk?" Megbánták a múltban
elkövetett bűnöket, s ennek kifejezéseként megkeresztelkednek. Kérdésüket
értelmezhetnénk úgy, hogy a jövőre vonatkozik, azaz tudni szeretnék,
milyen módon változtassák meg életvitelüket. De talán helyesebb, ha azt
mondjuk, hogy ez a kérdés a jelenre vonatkozik. Megértik, hogy a változást
ma kell elkezdeni, mert holnap talán már késő. Készek arra, hogy új életet
kezdjenek, mégpedig ne egy bizonyos idő múlva, hanem most. Lukács
evangélista folyamatos jelenként jegyzi le a valószínűleg több héten vagy
hónapon át tartó eseményeket, mindazt, amit János tesz. A leírás szerint a
jelen pillanatában éli meg mindenki a feszült várakozást, egészen addig,
amíg János beszélni nem kezd a jövőről, Jézus közeli fellépéséről. A
szöveget olvasva olyan érzésünk támad, mintha megállni készülne az idő.
Természetesen nem az idő áll meg, hanem az idő folytonosságában vannak
kitüntetett időszakok. Kegyelmi időnek, megszentelt időnek, ünnepi időnek
nevezhetjük ezeket az időszakokat, amelyek kiemelkednek a hétköznapok
sorából. A Szentírás nyelvén így hangzik ennek megfogalmazása:
„Beteljesedett az idő!"
Az advent ilyen időszak. Arra hív minket, hogy felfedezzük
mindennapjainkban a múlhatatlant, a maradandót, a végtelent, az időtlent,
az örökkévalót. Mert a mulandó kevésbé értékes, mint az örökkévaló. A
magyar nyelv sajnos képtelen arra, amire az evangéliumok eredeti nyelve, a
görög igen. A görög nyelvben két szó van az időre: a kronosz (ebből
származik a kronológia, időrendiség szavunk) az eszközökkel mérhető időt
jelenti, amelyben az egymás után következő események zajlanak. A másik
görög szó, a kairosz pedig a mérhetetlen és megfoghatatlan időt, a
kegyelmi időt, az isteni dolgok és tevékenység idejét jelenti. Egy
Lüszipposz nevű ókori görög szobrász ezt a bizonyos kairoszt, a különleges
időt egyik alkotásán futó fiatalemberként ábrázolja, akinek a feje hátul
kopasz, mert akit elhagyott az többé meg nem ragadhatja, elöl pedig
hajtincs lóg az arcába, hogy aki találkozik vele, megragadhassa őt, az
időt. Nagyon érdekes, szemléletes és elgondolkoztató ez az ábrázolás.
A történelem során különleges kegyelmi idő az, amikor a Fiúisten
megtestesül, emberré lesz. Méltán mondjuk, hogy ez az esemény az idők
teljességében történt. Olyan időben, amelyet egyedül Isten tudott előre, s
amelyet ő határozott meg. És szintén különleges idő minden advent, amely a
Fiúisten jövetelére készít fel bennünket. Felkészít akkor, ha megéljük a
pillanatot, felismerjük annak jelentőségét, felfedezzük benne azt az
isteni szándékot, amely ki szeretne ragadni bennünket az idő keretéből, a
mulandóság állapotából, hogy az örökkévalóra figyeljünk. Miként annak
idején sem ismerte fel mindenki a messiási időt, a megváltás idejét, az
üdvösség idejét, így van ez napjainkban is.
Amikor szinte megállni látszik az idő, akkor történnek az igazi csodák és
a nagy jelentőségű, felejthetetlen események. Vajon én felismerem-e Isten
jövetelének idejét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, irgalmas Atyánk! Te azért küldted el Fiadat bűnös emberi
világunkba, hogy megmutasd számunkra a bűntől való szabadulás útját. Jézus
nélkül soha nem találnánk rá a bűnbánat útjára, nem találnánk rá a te
irgalmadra. Te adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Érints
meg minket irgalmaddal! Bocsáss meg nekünk, akik nem halogatjuk már tovább
bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján indulunk most feléd.
Jézus születése egykor nagy változást hozott a világba. Istenünk! Te képes
vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a bűnösöket szentté változtatni.
Hozz megújulást az én életembe!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20151213.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-12-13
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum