2014. augusztus 9., szombat

[Evangelium] 2014-08-09

2014. augusztus 9. – Szombat, a keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta
(Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A
mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A
balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak
azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők
mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás
hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan
fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
„Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak ezt
válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább
menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok vásárolni
mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a
menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is.
Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!" De ő így válaszolt:
„Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!" Virrasszatok tehát, mert
nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13

Elmélkedés:

Jó néhány teológiai írásban találkozunk azzal a gondolattal, hogy napjaink
embere nem foglalkozik az örök élettel, az üdvösséggel, mintha kihalt
volna tudatukból az örökkévalóság vágya. Életvitelükön erősen látszik,
hogy valóban csak a mának élnek, s tovább nem gondolkoznak.
Papként, emberekkel beszélgetve azt tapasztalom, hogy sokakból eltűnt a
személyes üdvösségükért való aggódás, s nem gondolnak arra, hogy milyen
sors vár rájuk a halál után. Ehelyett inkább az evilági életre
koncentrálnak s még jó, ha egyszer eljutnak oda, hogy megkérdezik
maguktól, mi az életük értelme és célja. Aki már felteszi magának ezt a
kérdést, annak el lehet mondani, amit Jézustól tudunk: életünk akkor lesz
értelmes, ha szeretetből másoknak adjuk, s életünk végső célja maga az
örök üdvösség. Törekedjünk úgy szeretni mindenkit, ahogyan Jézus szeretett
minket, hogy így teljesítsük parancsát és eljussunk az örök életre.
Az okos és a balga szüzek evangéliumi példája a felkészülésre és az
előrelátásra figyelmeztet minket. A keresztény okosság és bölcsesség azt
jelenti, hogy sosem feledkezünk meg legfőbb célunkról. Az üdvözülés
jövőbeli eseménye és reménye hatással van jelen életemre, s úgy igyekszem
élni, hogy Isten ezen üdvözítő terve velem is megvalósuljon.
De valóban törekszem-e az üdvösségre?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te nem feded föl eljöveteled napját, hogy mindig virrasszunk és
készen álljunk a harcra, és állhatatosan gyakoroljuk az erényeket. Azt
akarod, hogy állandó várakozásban éljünk és mindig buzgók legyünk. Ezért
hagysz minket bizonytalanságban a vég felől. Biztosak lévén
eljöveteledben, kérünk, hadd virrasszunk, hogy eljöveteled ne érjen
meglepetésként!
Aranyszájú Szent János

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140809.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. augusztus 8., péntek

[Evangelium] 2014-08-08

2014. augusztus 8. – Péntek

Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha valaki követni akar
engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen! Mert mindaz,
aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énérettem elveszíti
életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot
megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe
saját lelkéért? Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében,
angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony,
mondom nektek: Az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem
látják az Emberfiát, amint eljön országában.
Mt 16,24-28

Elmélkedés:

Az evangéliumokat olvasva a legkönnyebben talán a tanítványokban vagy az
apostolokban ismerhetünk magunkra. Szimpatikusak számunkra azok a betegek
is, akiket Jézus csodálatos módon gyógyított meg, de az ő élethelyzetükbe
bizonyára ritkábban kerülünk. Jézus ellenfeleinek helyébe pedig nem
szívesen képzeljük magunkat. A tanítványok viszont egészen közel állnak
Jézushoz, tőle tanulnak és az ő életformáját sajátítják el. Személyes
jellemvonásaikból viszonylag keveset árulnak el az evangéliumok, viszont
annál többet tudunk meg Jézussal való kapcsolatukról. Gyengeségeikben,
kételkedésükben, kicsinyhitűségükben a saját gyarlóságainkat ismerhetjük
fel. Jézusért való lelkesedésük arra ösztönöz minket, hogy mi is az Úr
tanítványai, követői legyünk. Nekünk is szól Jézus hívása, hogy önmagunkat
megtagadva és életünk keresztjét felvéve kövessük őt.
Mindenkinek, aki követni akarja Jézust, ugyanazt a sorsot kell vállalnia,
amelyet neki is el kellett szenvednie. Nem tudunk elmenekülni a
szenvedések elől, s nincs is erre szükség, mert mindez beletartozik Isten
szándékaiba. A kereszt felvétele és hordozása az Isten akaratának való
engedelmesség jele. Aki szinte kényszeredetten keresi élete boldogságát,
nem fogja azt megtalálni. Mindig Istenre kell figyelnem, s azt kell
megtudnom és elfogadnom, hogy ő hogyan szeretne boldogítani. Így valóban
küzdelmes, de biztosan boldog lesz az életem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák az
evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a te igéd
igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet találnak.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140808.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. augusztus 7., csütörtök

[Evangelium] 2014-08-07

2014. augusztus 7. – Csütörtök

Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte
tanítványaitól: Kinek tartják az emberek az Emberfiát? Ezt válaszolták:
Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy
valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: Hát ti, kinek tartotok
engem? Simon Péter válaszolt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.
Erre Jézus azt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test
és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért
mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat,
s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a
tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás.
Ettől kezdve Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki
Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól
és az írástudóktól; megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre
Péter félrevonta őt, és óva intette: Isten ments, Uram! Ez nem történhet
veled! Mire ő Péterhez fordult: Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert
nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére!
Mt 16,13-23

Elmélkedés:

Péter hitvallását követően Jézus a rá váró szenvedésekről beszél
apostolainak. Nem csupán értetlenséget váltanak ki szavai, hanem Péter
apostol részéről ellenkezést is: „Isten ments, Uram! Ez nem történhet
veled!" (Mt 16,22). Bizonyára azért tiltakozik, mert nem érti, hogy az Úr
a megváltás titkába avatja be őket. A megváltás pedig úgy fog megtörténni,
ahogyan azt a mennyei Atya akarja és nem úgy, ahogyan az ember jónak
látná. Péter és apostoltársai talán szívesebben örültek volna egy
dicsőségesen az emberek elé lépő Messiásnak. Ez meg is történik majd Jézus
feltámadásával, de ehhez át kell lépnie az Úrnak a halál kapuján. Csak
miután minden megtörtént, azaz a kereszten Isten terve szerint
beteljesedett a megváltás, és miután a feltámadás új fénybe állítja azt,
akkor értik meg az apostolok, hogy mit akart az Atya.
Jézus szenvedésére és halálára gondolva néha talán Péter értetlenségéhez
hasonlóan mi is kérdéseket teszünk fel. Miért kellett a megváltásnak éppen
kereszthalál által történnie? Miért nem más módot választott a mennyei
Atya? E kérdések elárulják, hogy emberi elképzeléseink sokszor messze
eltérnek Isten szándékaitól. Milyen jó volna mindenben elfogadni Isten
terveit! A jelenet azt is tanítja, hogy Jézus tudatosan vállalja a
szenvedést, tudatosan hozza meg áldozatát, mert engedelmeskedni akar az
Atyának. Tudok-e mindenben engedelmeskedni Istennek?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus, Isten Fia, Akiben az istenség teljessége lakozik, Te hívod a
megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre", Bejárva az életszentség
útját. Szítsd fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a Te szereteted
hatalmának a tanúi legyenek a mai világban. Töltsd be őket a lelki erősség
és a jó tanács ajándékával, hogy képesek legyenek az önmagukra és
hivatásukra vonatkozó teljes igazság felismerésére. Üdvözítőnk, Akit az
Atya küldött, hogy kinyilatkoztasd az irgalmas szeretetet, adj egyházadnak
olyan fiatalokat, akik készek arra, hogy a mélyre evezzenek és a testvérek
körében kinyilvánítsák megújító és üdvözítő jelenlétedet.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140807.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Néhány friss információ a füzet-akcióról:
1. Köszönöm mindenki nagylelkű adományát. Örvendetes, hogy az adakozás, a
segítségnyújtás nem csak katasztrófák idején mutatkozik meg, hanem
"békeidőben" is, ha van egy jó cél. A felajánlások száma és azon helyek,
ahová a füzetek eljutnak, megtekinthetők ezen az oldalon:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
2. A kedvezményezett plébániák papjai a korábbi 30 mellett további 145
szentmisét mondanak azokért, akik adományukkal támogatták, támogatják a
füzet-akciót.
3. A füzetek postázása augusztus 10-én kezdődik és néhány napot vesz
igénybe. Az iskolakezdés előtt mindenhová megérkezik.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. augusztus 6.
És itt az eredeti üzenet:
Idén nyáron egy új evangelizációs lehetőséget tervezek. Karitatív céllal
iskolai füzeteket készítünk és adományozunk gyerekeknek. Teljesen szabvány
füzetekre kell gondolni, négyféle változatban: első osztályos vonalazású,
négyzetrácsos, vonalas alsós és felsős. Az újdonság az benne, hogy a
borítója vallásos tartalmú, azaz gyermekek számára készült rajzzal,
egy-egy evangéliumi jelenettel az elején. Hittannak és más tantárgyaknak
egyaránt használható.
A cél az evangelizáció. A gyereknek legyen a focistás és popsztáros
füzetei között egy vagy akár több vallásos is, amit például hittannak
használ. Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony
hitvallás a gyerek részéről, ha ilyet használ. Az atyák részéről pozitív a
kezdeményezés visszhangja, mert a vallásos öntudat ilyen módon is
növelhető a gyerekekben.
Plébániákra és egyházi iskolákba juttatnánk el az iskolás gyerekek
számától függően nagyobb, néhány száz darab mennyiségben, a kiosztást ők
végzik. Külön címre nem küldenénk, mert a postadíj többe kerülne, mint a
néhány füzet. A gyerekek természetesen ingyenes kapnák. Augusztusban
küldenénk mindenhová, hogy az iskolaév kezdetén osztható legyen. E
karitatív akcióval az evangelizáció mellett a hitoktatást is támogatnánk,
segítenénk.
Egy általános iskolás gyermek évente 16-20 db füzetet használ el, a kezdő
füzetcsomag nem szokott elég lenni, évközben újat szükséges beszerezni.
Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron
postázható (persze nem egyesével). 1600 Ft adományból 1 gyermek 1 éves
füzetigénye biztosítható, vagy 20 gyermeknek jut 1-1 darab.
Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa karitatív
akciónkat!
Az adományozók által felajánlott mennyiség, valamint a kedvezményezettek
listája folyamatosan frissítve megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
A füzet akcióra szánt adományokat 2014. augusztus 10-ig várjuk. Köszönjük,
hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Iskolai füzet
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. augusztus 6., szerda

[Evangelium] 2014-08-06

2014. augusztus 6. – Szerda, Urunk színeváltozása

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét,
Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük:
az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett,
mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal
beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt
lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet
és Illésnek egyet!" Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította el
őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben
kedvem telik. Őt hallgassátok!" Ennek hallatára a tanítványok földre
borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette
őket, és ezt mondta: „Keljetek fel és ne féljetek!" Amikor szemüket
fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus
a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a
holtak közül fel nem támad!"
Mt 17,1-9

Elmélkedés:

Egyházunk Urunk színeváltozását ünnepli a mai napon. A színeváltozás
eseményére már a VIII. század óta jelentős ünneppel emlékeztek a keleti
keresztények, de a nyugati Egyházban csak 1457-ben iktatta be az éves
szertartásrendbe III. Callixtus pápa.
A színeváltozás jelentős esemény Jézus életében, hiszen ekkor az ő
istensége, isteni dicsősége tárul fel. Jézus azért mutatta meg isteni
dicsőségét Péternek, Jakabnak és Jánosnak a Tábor-hegyen, hogy
kereszthalálát látva ne veszítsék el reményüket. Ők erre az eseményre
gondolva megérthették, hogy a szenvedés útjának végső állomása nem a
halál, hanem az Isten által ajándékozott új élet.
Életünk egyes pillanataiban ugyanúgy átérezhetjük Isten közelségét, miként
azt megtapasztalta a három apostol. Azokban a napokban, amikor a
kereszthordozás nehézségeit érezzük, szívünkben ott él a feltámadás és az
isteni dicsőség megtapasztalásának reménye.
Máté evangélista megjegyzi, hogy Jézus dicsőségének látványa rémülettel
tölti el a három apostolt. Isten jelenlétének megtapasztalásakor ez a
félelem szokott lenni az első emberi reakciónk. Kicsinységünk tudatában
megrettenünk Isten végtelen hatalma előtt, s bűneink miatt félelem tölt el
minket a szent Isten közelségében. E félelmeinket Jézus érintése oszlatja
el. Megérintette egykor az apostolokat, s megérint minket is, majd
szavakkal bátorít, hogy ne féljünk. Jézus szeretetteljes közeledése
ébresszen bizalmat bennem!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, add, hogy elvethessem a szívekbe a te igéid csíráit. Mindannyiunkat
örök életre hívsz. Rajtam múlik, hogy hány szívben fogan meg szavad életem
példája által. Küldj munkásként földjeidre. Add meg a kellő bátorságot,
mert ha csak egy is a legkisebbek közül meghallja szavad, ha csak egy
szívben jó talajra talál a mag általam, az az örök élet forrása lehet!
Tégy engem is jó talajjá, hogy állandó kapcsolatban lehessek veled, hogy
gyökeret verjen bennem szent jelenléted.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140806.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Néhány friss információ a füzet-akcióról:
1. Köszönöm mindenki nagylelkű adományát. Örvendetes, hogy az adakozás, a
segítségnyújtás nem csak katasztrófák idején mutatkozik meg, hanem
"békeidőben" is, ha van egy jó cél. A felajánlások száma és azon helyek,
ahová a füzetek eljutnak, megtekinthetők ezen az oldalon:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
2. A kedvezményezett plébániák papjai a korábbi 30 mellett további 145
szentmisét mondanak azokért, akik adományukkal támogatták, támogatják a
füzet-akciót.
3. A füzetek postázása augusztus 10-én kezdődik és néhány napot vesz
igénybe. Az iskolakezdés előtt mindenhová megérkezik.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. augusztus 6.
És itt az eredeti üzenet:
Idén nyáron egy új evangelizációs lehetőséget tervezek. Karitatív céllal
iskolai füzeteket készítünk és adományozunk gyerekeknek. Teljesen szabvány
füzetekre kell gondolni, négyféle változatban: első osztályos vonalazású,
négyzetrácsos, vonalas alsós és felsős. Az újdonság az benne, hogy a
borítója vallásos tartalmú, azaz gyermekek számára készült rajzzal,
egy-egy evangéliumi jelenettel az elején. Hittannak és más tantárgyaknak
egyaránt használható.
A cél az evangelizáció. A gyereknek legyen a focistás és popsztáros
füzetei között egy vagy akár több vallásos is, amit például hittannak
használ. Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony
hitvallás a gyerek részéről, ha ilyet használ. Az atyák részéről pozitív a
kezdeményezés visszhangja, mert a vallásos öntudat ilyen módon is
növelhető a gyerekekben.
Plébániákra és egyházi iskolákba juttatnánk el az iskolás gyerekek
számától függően nagyobb, néhány száz darab mennyiségben, a kiosztást ők
végzik. Külön címre nem küldenénk, mert a postadíj többe kerülne, mint a
néhány füzet. A gyerekek természetesen ingyenes kapnák. Augusztusban
küldenénk mindenhová, hogy az iskolaév kezdetén osztható legyen. E
karitatív akcióval az evangelizáció mellett a hitoktatást is támogatnánk,
segítenénk.
Egy általános iskolás gyermek évente 16-20 db füzetet használ el, a kezdő
füzetcsomag nem szokott elég lenni, évközben újat szükséges beszerezni.
Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron
postázható (persze nem egyesével). 1600 Ft adományból 1 gyermek 1 éves
füzetigénye biztosítható, vagy 20 gyermeknek jut 1-1 darab.
Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa karitatív
akciónkat!
Az adományozók által felajánlott mennyiség, valamint a kedvezményezettek
listája folyamatosan frissítve megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
A füzet akcióra szánt adományokat 2014. augusztus 10-ig várjuk. Köszönjük,
hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Iskolai füzet
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. augusztus 5., kedd

[Evangelium] 2014-08-05

2014. augusztus 5. – Kedd

Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz.
Megkérdezték tőle: „Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát?
Evés előtt ugyanis nem mosnak kezet." Jézus erre magához hívta a népet, és
így szólt: „Halljátok és értsétek meg: Nem az teszi az embert
tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, az teszi
tisztátalanná."
Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak: „Tudod, hogy a farizeusok
megütköztek szavaidon?" Jézus ezt válaszolta: „Tövestől kitépik mindazt a
növényt, amelyet nem mennyei Atyám ültetett. Hagyjátok őket! Vak létükre
vakok vezetői ők. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe
esik."
Mt 15,1-2. 10-14

Elmélkedés:

A farizeusokat azért nevezi Jézus vakoknak, mert nem látják meg tettei
mögött az isteni erőt, s nem ébred bennük hit. Süketek, akik nem hallják
meg Jézus szavaiban az isteni igazságokat. A törvényeket nézik, s azok
szigorú, betű szerinti betartására törekszenek, és nem az Istenre
figyelnek, aki a törvényeket adta. Hagyományaik túlzó tisztelete vakká
teszi őket a Jézussal beköszöntő új idők jeleinek meglátására. Az
évszázados törvény hallgatása süketté teszi fülüket az isteni irgalmasság
újbóli felfedezésére.
A régi hagyományokhoz való ragaszkodás és az új, modern lehetőségek
keresése sok ellentét forrása volt egykor s lehet ma is. Sokszor valóban
nehéz megtalálni a középutat. Egyesek a régi, jól bevált, sokszor
kipróbált dolgokra esküsznek és mereven elutasítanak minden újat, ami
esetleg a hagyományos gyakorlatokat kiegészítheti. Mások pedig mindent
elvetendőnek tartanak, ami a múlthoz kötődik, s lázas igyekezettel
próbálnak szüntelenül új dolgokkal előállni.
A probléma az Egyházat is kíséri a kezdeti időktől egészen napjainkig.
Talán a „megőrizni és megújítani" elve segíthet minket abban, hogy
Egyházunk hagyományait megtartva, s közben a Szentlélekre figyelve tudjuk
új módon, mindig megújuló lelkesedéssel hirdetni az evangéliumot.
Feladatom: megtanulni látni a hit szemével, hogy mindenben észrevegyem
Isten jóságát.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen! Hogy
mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe! Hogy
számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, és lépéseim biztosak,
útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek! Add, hogy kezemet mindig
szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell, szívem kitáruljon, s az emberek
szükségét megérezzem, értelmem éber és friss legyen az igazság csak az
igazság befogadására, és akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat,
szavaimat, tetteimet, ami fölemel!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140805.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. augusztus 4., hétfő

[Evangelium] 2014-08-04

2014. augusztus 4. – Hétfő

Amikor (a kenyérszaporítás után) mindnyájan ettek és jóllaktak, Jézus
mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek
át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint
elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék.
Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár
stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert
ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük
a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és
rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket:
„Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!" Erre Péter odaszólt neki: „Uram, ha te
vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!" Ő azt mondta:
„Jöjj!" Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus
felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott:
„Ments meg, Uram!" Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így
szólt hozzá: „Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?" Amikor beszálltak a
bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így
szóltak: „Te valóban az Isten Fia vagy!" Akkor átkeltek a tavon, és
Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték
Jézust, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és
kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak
hozzáértek, mind meggyógyultak.
Mt 14,22-36

Elmélkedés:

A mai evangéliumi történet egy csodát ír le. Mialatt Jézus egyedül
imádkozik, az apostolok elindulnak, hogy átkeljenek a tó túlsó partjára.
Az erős hullámzással küzdve egyszer csak észreveszik, hogy Mesterük a
vízen járva közeledik feléjük. A vihar lecsendesítésének történetéből (vö.
Mk 4,35-41) tudjuk, hogy a víz sokszor azokat a gonosz erőket jelképezi,
amelyek az ember életére törnek. Jézus nem engedi, hogy az emberen
eluralkodjék a félelem vagy legyőzze a halál. Azért tudja életünket
megmenteni, mert uralkodni tud a természet erőin és a gonosz lelkek
felett. Ezt jelképezi az, hogy a víz tetején képes járni.
Figyeljünk az emberi viselkedés változásaira a történetben! Nagy az
ellentét a Jézust megpillantó tanítványok félelme és aközött, hogy
kiszállva a csónakból az Úr előtt leborulva hitvallást tesznek. Péter
magatartásában szintén észrevehető a fordulat, de ellentétes irányban.
Kezdetben rendkívüli bátorsága és lobbanékony szeretete jeleként képes a
vízen járni, de később süllyedni kezd, mert a kicsinyhitűség
felülkerekedik rajta.
A hit és a kételkedés, a remény és a reményvesztettség, a szeretet
erőssége és gyengesége állandóan váltakozik bennünk. Biztonságot jelent
számunkra, ha az Egyház közösségéhez tartozunk. Amikor az Egyház hajójából
kilépünk az ismeretlen és bizonytalan világba, rögtön sebezhetőkké válunk.
Törekszem-e a biztonságra? Erősödik-e hitem?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus, Isten Fia, Akiben az istenség teljessége lakozik, Te hívod a
megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre", bejárva az életszentség
útját. Szítsd fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a Te szereteted
hatalmának a tanúi legyenek a mai világban. Töltsd be őket a lelki erősség
és a jó tanács ajándékával, hogy képesek legyenek az önmagukra és
hivatásukra vonatkozó teljes igazság felismerésére.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140804.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. augusztus 3., vasárnap

[Evangelium] 2014-08-03

2014. augusztus 3. – Évközi 18. vasárnap

Abban az időben:
Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt
és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a
városokból gyalogszerrel utána indultak Mikor kiszállt, már nagy tömeget
látott ott. Megesett rajtuk a szíve és meggyógyította betegeiket. Amint
beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették: „Sivár ez a
hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a
falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak!" Jézus azonban ezt mondta
nekik: „Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni!" Ők ezt felelték:
„Nincs másunk itt, csak öt kenyerünk és két halunk." Mire ő ezt mondta:
„Hozzátok ide!" Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a
fűre, fogta az öt kenyeret és a két halat, szemét az égre emelve áldást
mondott, azután megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a
tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül
tizenkét kosár lett tele a kenyérmaradékokkal. Pedig mintegy ötezer férfi
evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket.
Mt 14,13-21

Elmélkedés:

Csoda öt kenyérrel
Máté evangélista nagyon röviden, szinte tőmondatokban mondja el a
kenyérszaporítás eseményét. Egyetlen felesleges szó vagy kijelentés sem
szerepel a leírásban. Éppen ez a tömörség sugallja számunkra azt, hogy nem
egy kitalált eseményt olvasunk az evangéliumban, hanem egy valóságban
megtörtént esetet. Mert ha csupán a szerző gondolatvilágában született
volna meg a történet egy mondanivaló, egy üzenet alátámasztására, akkor
sokkal színesebben írta volna le mindezt. Az evangélista viszont csak a
lényegre, a tényekre figyel. Az eset valahol a galileai pusztában
játszódik, ahol több ezer ember gyűlik össze Jézus köré. Az emberek
szándéka kettős: egyrészt hallgatni akarják Jézust, mert ekkor már
elterjedt, hogy tanításában különleges erő rejlik, másrészt betegeket
visznek hozzá, hogy gyógyítsa meg őket. Ez utóbbiról Máté említést is
tesz. A gyógyítások közben az idő gyorsan telik, este lesz, az emberek
pedig ott vannak a pusztában étlen-szomjan. A tanítványok észreveszik a
szükséghelyzetet, arra kérik Mesterüket, hogy küldje haza az embereket.
Jézus viszont más megoldást javasol: tanítványait kéri, adjanak enni a
népnek. Kérésének ők aligha tudnának eleget tenni, hiszen a náluk lévő
kevéske eledel, az öt kenyér és a két hal, bizony nem volna elég ekkora
tömegnek. Jézus közreműködésének, csodájának köszönhetően mégis jóllakik a
rengeteg nép a megszaporított kenyérből és halból.
Abban a korban elterjedt volt az a gondolat, hogy az eljövendő Messiás
megismétli az egykori manna-csodát, amikor az Egyiptomból való kivonulást
követően Isten a pusztában a mannával, az égből hullott kenyérrel táplálta
a választott népet. Jézus azt akarta, hogy a nép ne csupán a messiási
korszak bekövetkeztének jelét lássa a csodában, hanem cselekedetével
előremutatott az Eucharisztiára, az Oltáriszentségre. Ezt szolgálja a
tanítványok bevonása a cselekménybe, közreműködésük kérése. Jézus
megtehette volna akár azt is, hogy az égből hullat kenyeret, de nem teszi.
Elkéri azt az öt kenyeret és két halat, ami a tanítványoknál van, és ők
szívesen odaadják. Aztán pedig a tanítványokat kéri meg a megáldott és
megszaporított étel kiosztására, s végül a maradék összegyűjtésére.
Láthatjuk tehát, hogy nem mellékes a tanítványok jelenléte, közreműködő
segítsége. Az Oltáriszentség esetében szintén az emberi közreműködés, a
felszentelt papok szolgálata szükséges ahhoz, hogy Jézus táplálja az
embereket.
Érdemes figyelnünk a közösségteremtő jellegre. Az ötezer férfi, valamint a
velük lévő asszonyok és gyermekek valamennyien abból esznek és laknak jól,
ami sokká változik Jézusnak köszönhetően. Nem kerül elő a tarisznyák
mélyéről semmiféle étel, nem érkezik valaki váratlanul nagyobb mennyiségű
kenyérrel, nem hoznak ételt a környékbeli településekről. Mindenki abból
részesül, amit Jézus ad. Az Oltáriszentség esetében szintén egy kenyérből
eszünk s ez közösséget hoz létre. Közösséget az Egyházzal és közösséget
egymással.
Lényeges mozzanat, hogy azzal a kevéssel tesz csodát, amit az emberek
felajánlanak, odaadnak neki. Az Oltáriszentség esetében az a kenyér válik
Krisztus testévé, amit emberi munkánk gyümölcseként felajánlunk az Úrnak.
Nagylelkűségünket Isten megjutalmazza, sokszoros lelki kincsként adja
vissza nekünk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! A mindennapi kenyér a te ajándékod, hogy testünket
tápláljuk. Az élő kenyér, az Oltáriszentség szintén a te ajándékod lelkünk
táplálására. Saját testedet, önmagadat adod nekünk, hogy bennünk élj.
Ajándékod vételére minden embert meghívsz. Segíts, hogy soha ne utasítsuk
el meghívásodat, ne utasítsunk el téged! Tégy bennünket élő közösséggé a
szentáldozás, az egy kenyérből való részesedés által! Tégy minket hozzád
hasonlóvá a szentáldozás által!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140803.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum