2008. szeptember 13., szombat

[Evangelium] 2008-09-13

2008. szeptember 13. - Szombat

Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: Nincs jó fa, amely rossz
gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát
gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a
tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót
hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hiszen a szív
bőségéből szól a száj! Miért mondjátok nekem: "Uram, Uram!" - ha nem
teszitek, amit mondok?
Megmondom nektek, kihez hasonlít az, aki hozzám jön, hallgatja
tanításomat, és tettekre is váltja: hasonlít ahhoz a házépítő emberhez,
aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, rázúdult a
házra, de nem tudta azt összedönteni, mert jó alapra épült. Aki viszont
hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez,
aki házát alap nélkül építette a puszta földre. Amikor rázúdult az árvíz,
háza azonnal összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.
Lk 6,43-49

Elmélkedés:

Külső cselekedeteink visszatükrözik belső világunkat, gondolkodásmódunkat
és szándékainkat. Pontosan elárulják, hogy mi lakik a szívünkben. Ezzel
kapcsolatban mondja Jézus a jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig
rosszat. Ha Jézus tanítása szerint élünk, azaz viselkedésünkkel,
mindennapi magatartásunkkal, szavainkkal és tetteinkkel egyaránt őrá
igyekszünk hasonlítani, akkor jó gyümölcsöket teremhetünk lelkiekben,
amelyek egyrészt a saját üdvösségünket szolgálják, másrészt mások javára
is lehetünk velük. Életünket akkor alapozzuk valóban Őrá, ha tanítását
tettekre váltjuk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Semmit sem akarok magamnak megtartani, hanem inkább magam s mindenem
szeretném önként és szíves-örömest neked adni.
Uram, Istenem, teremtőm és megváltóm, akkora vonzódással, tisztelettel,
dicsérettel és tisztességgel, akkora hálával, odaadással és szeretettel,
akkora hittel, reménnyel, tisztasággal szeretnélek ma magamhoz venni
téged, amekkorával méhébe fogadott és óhajtott szentséges anyád, a
dicsőséges Szűz Mária, amikor alázatosan és áhítattal felelt az angyalnak,
aki a megtestesülés örömhírét jelentette neki: íme, az Úrnak szolgáló
leánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Kempis Tamás
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. szeptember 12., péntek

[Evangelium] 2008-09-12

2008. szeptember 12. - Péntek

Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak:
"Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a
gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember,
amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad
szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan
mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát,
holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb
a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát
embertársad szeméből."
Lk 6,39-42

Elmélkedés:

Miként az ellenségszeretet a másik emberrel való kapcsolatunkban teremthet
egy egészen új helyzetet, ugyanúgy a lelkiismeretvizsgálat és a bűnbánat
új helyzetet teremt Istennel. Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha
nem a másik esetleges vétkeivel törődünk, hanem a magunkéval. Márpedig
igencsak szükségünk van arra, hogy rendezzük Istennel való kapcsolatunkat,
hiszen e nélkül örök üdvösségünket tennénk kockára. Jézusnak azon szavait,
amely szerint legyünk olyan tökéletesek, mint a mesterünk, akkor
értelmezzük helyesen, ha az Ő személyére vonatkoztatjuk. Ő a mi mesterünk,
akit utánoznunk érdemes életvitelünkkel. Ő vezessen minket a lelki
tökéletesedés útján!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközeiül gyarló embereket
választván, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a
legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt
egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így
isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. szeptember 11., csütörtök

[Evangelium] 2008-09-11

2008. szeptember 11. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Nektek, akik hallgattok
engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és
imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik
arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is.
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is
bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek,
milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik
azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is
jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik.
Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára
számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit
kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok
kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így nagy jutalomban részesültök,
és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a
gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne
mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne
ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és
nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött,
megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel
ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is."
Lk 6,27-38

Elmélkedés:

Az egymással ellenségesen viselkedők sokszor nem is emlékeznek rá, hogy
mikor kezdődött veszekedésük és mi váltotta ki azt. Az évek múltán aztán
következnek a sorozatos sértések és bántások mindkét részről, amelyek
mindig újabbakat szülnek, hiszen a szembenállók azt gondolják, hogy
mindent meg kell bosszulni. Ebben az ördögi körben, ebben a látszólag
megállíthatatlan folyamatban egészen új helyzetet teremthet, ha valaki a
bosszú helyett egyszer végre a szeretetet választja. Az ellenségszeretet
gyakorlása lehetőséget ad arra, hogy véget érjen az ellenségeskedés.
Bármennyire is nehéz vagy furcsának tűnik, érdemes elindulnunk ezen az
úton, hogy a szeretet új légkörét teremtsük meg a világban.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istennek szent Ereje, aki a menny és a föld fölött lebegsz, aki közel vagy
mindenhez, áraszd ki magad bennem, hogy újraszülessek benned, hogy
kizöldüljek és jó gyümölcsöt teremjek benned mint vessző az üdvözítő Jézus
Krisztus szőlőtőkéjén, örök dicsőítésedre és dicsőségedre.
Ó Isten szentségének kapuja, ragyogj fel templomodban, a lelkemben, hogy a
te világosságodban járjak, mindig téged dicsérjelek, és neked szolgáljak
szentségben és igazságban, hogy kedves legyek előtted, aki egy Isten vagy,
Atya, Fiú és Szentlélek, örökké áldott.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. szeptember 10., szerda

[Evangelium] 2008-09-10

2008. szeptember 10. - Szerda

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira
emelte tekintetét, és így szólt:
"Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és
megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az
Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert
nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a
prófétákkal.
De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat.
Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok.
Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a
hamis prófétákkal."
Lk 6,20-26

Elmélkedés:

A boldogságot keresve földi életünk során sokféle utat bejárunk. Néha azt
gondoljuk, hogy megtaláltuk azt, ami életünket boldoggá teheti, de aztán
sokszor csalódunk. Néha azt hisszük, hogy másoknak egészen jó tanácsokkal
tudunk szolgálni a boldogságot illetően, de aztán kénytelenek vagyunk
beismerni, hogy még a magunk igazi boldogságát sem találtuk meg. Mi
boldogít minket valójában? Ki boldogít minket? Hol találjuk a boldogságot?
Minderről vannak emberi elképzeléseink, amelyek ideig-óráig boldogítanak
is minket, de nem tartanak sokáig. Jézus emberi szemmel nézve, emberi
ésszel gondolkozva kissé furcsa útját ajánlja a boldogságnak. Valójában az
értelmi megfontolások nem visznek minket előbbre. Érdemes elkezdenünk
Jézussal megvalósítani e tanácsokat.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Végtelen Szentség, Jézus Krisztus, az én üdvözítőm érdeme, szent vére és
halála árán jutok elődbe önmagamban, s vetem bele magamat a lángodba: az ő
feltámadása és mennybemenetele által vezesd el akaratomat magadhoz,
sajátítsd ki egészen, tégy vele, amit akarsz, mentsd meg a hamis
gyönyörtől, törd meg hatalmát, hogy csak terád tekintsen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. szeptember 9., kedd

[Evangelium] 2008-09-09

2008. szeptember 9. - Kedd

Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten
imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott
közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek
is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant,
Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab
fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány
sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből,
Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy
hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok
is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta
őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.
Lk 6,12-19

Elmélkedés:

Jézus korában az volt az általános, hogy a rabbik öt tanítványt vettek
maguk mellé. E szokás Jézus esetében is megfigyelhető, hiszen az
evangéliumok részletesen beszámolnak Simon Péternek és testvérének,
Andrásnak, valamint a másik testvérpárnak, Jakabnak és Jánosnak a
meghívásáról, s ötödikként Lévinek, a vámosnak a hívásáról. Igazi újdonság
tehát az, amikor valamivel később Jézus tizenkét apostolt választ maga
mellé. A tizenkettes szám Izrael tizenkét törzsére utal. Egy új közösséget
hoz létre belőlük, amely a nagyobb közösség, az Egyház alapja lesz. A
másik újdonság az, hogy Jézus missziós útra indítja őket, azaz azt a
feladatot kapják, hogy az ő nevében tanítsanak és gyógyítsanak. Ezt az
apostoli küldetést folytatja az Egyház ma is.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Istennek tüzes szeretete, Te összetörted emberségünkben a halált,
leromboltad a poklot, és lelkünknek győzelmet szereztél Krisztusban a
halálon. Pünkösd szent ünnepén tüzes láng alakjában ezt öntötted az
apostolok ajkára és szívébe, ez gyújtotta lángra szentjeidet, ezáltal
művelted csodatetteidet. Hozzád jövök és egészen átadom magam neked, aki
szereted és megtartod az egész világot és minden teremtményt.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. szeptember 8., hétfő

[Evangelium] 2008-09-08

2008. szeptember 8. - Hétfő, Szűz Mária születése, (Kisboldogasszony)

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt
Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket
fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem
akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja
el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így
szólt: ,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert
a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől." Mindez pedig azért történt,
hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: "Velünk az Isten."
Mt 1,18-23

Elmélkedés:

Mária-ünnepeink az esztendő során amellett, hogy a názáreti lányra
gondolunk, alkalmat adnak arra, hogy Krisztusra emlékezzünk. Mária egész
életében felfedezhetjük ezt a Krisztusra, a Megváltóra mutató jelleget. Az
édesanyától megtanulhatjuk, hogy a Fiút szemléljük, aki nem csak földi
anya gyermeke volt, hanem a mennyei Atyáé is. Máriától, aki az emberek
közül bizonyára a legjobban ismerte Jézust, megtanulhatjuk, hogy nekünk is
Krisztus mind jobb megismerésére kell törekednünk. Máriától, aki
szenvedéseiben is együtt volt fiával, megtanulhatjuk, hogy nekünk is
Krisztushoz érdemes kapcsolnunk szenvedéseinket. Máriától, akinek teste
hordozta Krisztus testét, megtanulhatjuk, hogy nekünk is Krisztushoz kell
hasonlókká válnunk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje Krisztust, a
világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség történelmében
Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az Atya Irgalmas
Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket! Gyógyítsa meg
emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon mindörökké
közöttünk, Ő, Aki Atya, Fiú és Szentlélek. Ámen.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Szabadságon vagyok. Szeptember 12-ig nem leszek internetközelben. Utána
tudok csak válaszolni leveleitekre és kérdéseitekre.
A papi élmények sorozat is csak utána folytatódik, valamint a hegyi beszéd
képre a licitálás.
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. szeptember 7., vasárnap

[Evangelium] 2008-09-07

2008. szeptember 7. - Évközi 23. vasárnap

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: "Ha testvéred vétkezik
ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted
testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két
társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha
rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére
sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.
Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben
is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony
mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy
kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman
összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük."
Mt 18,15-20

Elmélkedés:

Ketten vagy hárman - együtt
"Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük"
(Mt 18,20) - olvastuk Jézus szavait a mai vasárnap evangéliumának végén.
Ez a mondat, ugyanúgy, mint Jézus sok más kijelentése és cselekedete,
arról árulkodik, hogy az Úr valamiféle közösséget szeretne létrehozni az
őt követőkből. Jézus szavát akár gyengéd felszólításként is
értelmezhetjük: Ha azt szeretnénk, hogy az Úr jelen legyen közöttünk,
akkor jöjjünk össze az ő nevében, alkossunk közösséget egymással, amelynek
ő a középpontja és összekötő kapcsa.

Jézus tehát közösséget szeretne létrehozni. Szándékosan nem mondom úgy,
hogy közösséget vagy egyházat szeretne alapítani. Jézus közösségteremtő
tevékenységére a legtalálóbb, legjellemzőbb szónak a "gyűjtés", az
"összegyűjtés" szó tűnik számomra.

Már az ószövetségi időkben is igen gyakran feltűnik, hogy Isten
összegyűjti az ő választott népét. Főként Izajás, Jeremiás és Ezekiel
prófétáknál találkozunk azzal a gondolattal, hogy az eljövendő Messiás a
föld minden széléről összegyűjti népét, annak maradékát, hazavezeti őket a
száműzetés helyéről. (vö.: Iz 11,12; Iz 49,5a; Iz 66,18; Jer 31,10; Ez
11,17; Ez 28,25; Ez 39,27). Jézusban ismerhetjük fel azt a személyt, aki
ezeket a prófétai szavakat beteljesítvén, összegyűjtve mindazokat, akik
hittel elfogadják Isten Országának örömhírét, új közösséget hoz létre.

A körülbelül 30 esztendős Jézus azzal kezdi nyilvános működését, hogy
tanítványokat gyűjt maga köré. Tanító útja során a városokban, a falvakban
vagy éppen a tó partján az emberek Jézus köré gyűlnek, hogy hallgassák
tanítását és gyógyulást kérjenek betegeik számára. Jézus mindig
szeretettel hívja magához az embereket, a gyermekeket, de még a bűnösöket
is. Jézus összegyűjtésének eredményeként lassanként kialakul az új
közösség azokból, akik követésére vállalkoznak. Azt tartja küldetésének,
hogy összegyűjtse mindazt, ami Isten választott népéből megmaradt.
Küldetésének végéhez közeledvén kissé keseredetten és csalódottan mondja
Jézus: "Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat és megkövezed, akik
hozzád küldettek! Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, ahogy a tyúk
szárnya alá gyűjti csibéit, de nem akartátok" (Mt 23,37; Lk 13,34). E
csalódottság akkor válik érthetővé számunkra, ha figyelembe vesszük, hogy
Jézus nem egyes választottakat akart Isten Országába összegyűjteni, hanem
mindenkit. Örömhíre minden emberhez szól.

Jézus mennybemenetelét követően, az ősegyház első évtizedeiben a krisztusi
közösségek nagyon erősen tapasztalják meg a következőket:
1. Jézus jelen van Szentlelke által, akit Pünkösd napján küldött el a
közösség számára. Nem egyének, nem egyes személyek számára, hanem az
összegyűlt apostoli közösség számára.
2. Jézus jelen van a kenyértöréskor, a közösségi istentiszteleten. Az
utolsó vacsorára nem odahaza, egyénileg emlékeznek követői, hanem
összegyűlnek és az egész közösség teszi jelenvalóvá mindazt, amit az Úr az
utolsó vacsorán tett és kifejezetten kért.
3. Az apostoli igehirdetésnek köszönhetően azokból a személyekből, akik
elfogadják Krisztus tanítását, új és új közösségek jönnek létre.
4. A közösségben mindenki megtalálhatja és gyakorolhatja a maga sajátos
feladatát (karizmáját), amellyel másokat szolgálhat. A közösség tagjai
tehát egymást szolgálják.

Szokásomhoz híven még egy gondolattal szeretném befejezni a mai
elmélkedést. Keresztény közösségünknek jellé kell válnia a világban. Ha
nem csak passzívan, tétlenül kapcsolódunk az Egyházhoz és
egyházközségünkhöz, hanem mindannyian tevékenyen is részt veszünk
plébániai közösségünk életében, és képesek vagyunk egymást szeretetben
szolgálni, akkor valóban Krisztus szeretetének jelévé válhatunk ebben a
világban.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mindenható Isten, aki alkottad a mennyet és a földet, aki annyi jót adtál
az embereknek, adj nekem kegyelmedben igaz hitet és jóakaratot,
bölcsességet, okosságot és erőt, hogy ellen tudjak állni az ördögöknek,
kerülni tudjam a rosszat, és tehessem a te akaratodat.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum