2018. március 24., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-03-24

2018. március 24. - Szombat

Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan
hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. Némelyek azonban
elmentek a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a
főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így tanakodtak:
"Mit tegyünk? Ez az ember sok csodát művel. Ha engedjük, hogy
folytassa, mindnyájan hisznek majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és
elpusztítják szentélyünket és népünket." Közülük az egyik, Kaifás, aki
abban az évben főpap volt, ezt mondta nekik: "Ti nem tudtok semmit.
Gondoljátok csak meg: jobb, ha egy ember hal meg a népért, minthogy az
egész nemzet elpusztuljon!" Ezt pedig nem magától mondta, hanem mint
annak az évnek főpapja prófétaként megjövendölte, hogy Jézus a népért
hal meg; sőt, nemcsak a népért, hanem hogy egybegyűjtse Isten
szétszóródott gyermekeit. Attól a naptól kezdve megegyeztek abban, hogy
megölik őt. Ezért Jézus nem mutatkozott többé nyilvánosan a zsidók
előtt, hanem visszavonult a pusztaság melletti vidékre, egy Efraim nevű
helységbe, és ott tartózkodott tanítványaival együtt. Közeledett a
zsidók húsvétja. A vidékről már az ünnepek előtt sokan felzarándokoltak
Jeruzsálembe, hogy megszentelődjenek. Ezek keresték Jézust, és még a
templomban is beszélgettek róla: "Mit gondoltok, eljön-e az ünnepre?" A
főpapok és a farizeusok ugyanis ekkor már kiadták a rendeletet, hogy
aki tud valamit Jézus tartózkodási helyéről, jelentse, hogy elfoghassák
őt.
Jn 11,45-57
Elmélkedés:
Az előző napok evangéliumaiban azzal találkoztunk, hogy egyre jobban
fokozódik a Jézussal való szembenállás tanítása, kijelentései miatt. A
vallási vezetőkben megérlelődik a szándék, hogy vesztét okozzák,
megkövezzék. A mai evangélium azzal kezdődik, hogy Jézus csodái szintén
fokozzák a vele szembeni gyanút, ellenszenvet. A csoda, amire a
bevezetés utal, Lázár feltámasztása. Az esemény láttán ugyanis sokan
hittek Jézusban. Ezen nem lepődünk meg, hiszen egyetlen ember sem képes
senkit visszahozni a halálból. Ha tehát Jézus képes erre, akkor
természetfeletti ereje van, nagyobb hatalommal rendelkezik, mint bárki
ember, s ebből az következik, hogy ő valóban Isten.
Lázár feltámasztása után a zsidó főtanács veszi a kezébe az ügy
kezelését. Döntés születik arról, hogy Jézusnak meg kell halnia. Nincs
még szó kihallgatásról, Jézust nem idézik a főtanács elé, hanem eddigi
ismereteik alapján megelőlegezik a halálos ítéletet. A farizeusok azt
feltételezik, hogy Jézus működése nyomán beáll valamiféle politikai
zavar, talán lázadás indul, amelyet a rómaiak bizonnyal nem fognak
eltűrni, sokakat megölnek, talán még a templomot is lerombolják. Ezt a
veszélyt úgy lehet elhárítani, ha Jézust megölik.
A halálos ítélet kimondását János evangélista úgy mutatja be, hogy
egyúttal megfogalmazza Jézus halálának értelmét: ő az egész népért,
minden emberért fog meghalni.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Ó Krisztus Jézus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy
az isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot,
amely elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged
tökéletes és oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és
gyarlóságaim ellenére el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya
keblére. Add, hogy hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el
ne szakadjak tőled.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180324.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 23., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-03-23

2018. március 23. - Péntek

Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre
ő megkérdezte tőlük: "Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében.
Melyik jócselekedetért akartok megkövezni engem?" A zsidók ezt
válaszolták: "Nem a jócselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk
megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat." Jézus ezt
felelte: "A Szentírásban nemde ez áll: Én mondottam: istenek vagytok?
Ha már azokat is isteneknek mondja az írás, akikhez Isten igéje szólt -
és az írás nem veszítheti érvényét -, hogyan mondhatjátok arról, akit
az Atya megszentelt és a világba küldött: Káromkodol! - mert azt
mondtam, hogy Isten Fia vagyok? Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne
higgyetek nekem! De ha azokat cselekszem, és nekem nem akartok hinni,
higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és elismerjétek: az Atya
énbennem van és én az Atyában." Erre ismét el akarták fogni őt, de
kiszabadította magát kezükből. Ezután Jézus újra a Jordánon túlra ment,
arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott is maradt. Sokan
keresték fel, mert így vélekedtek: "János ugyan egyetlen csodát sem
tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult." És sokan hittek
Jézusban.
Jn 10,31-42
Elmélkedés:
Jézus szavai egyesekben hitet ébresztenek, mások viszont elutasítják
őt. Amikor egyes zsidók hitetlenségéről esik szó Jézus kijelentései
kapcsán, akkor látnunk kell azt is, hogy nem értetlenség ennek az oka.
Pontosan értik, hogy mit mond Jézus, megértik kijelentéseinek
tartalmát, és éppen ez háborítja fel őket. Az Úr kijelentette magáról:
"Én és az Atya egy vagyunk" (Jn 10,30). Ehhez még azt is hozzáteszi,
hogy ő az Isten Fia. E szavainak értelmét felfogják a zsidók és
istenkáromlásnak tartják. Törvényeik szerint, aki Istenné teszi magát,
Istennek nevezi önmagát, az halálbüntetést érdemel, meg kell őt
kövezni.
Minél többet nyilatkoztat ki Jézus származásáról és az Atyával való
egységéről, annál inkább növekszik ellenfeleinek gyanúja és haragja.
Olyan kiváltságot hirdet magáról, amelyet nem tudnak összeegyeztetni az
emberi személyével, benne ugyanis továbbra is csak egy embert látnak,
aki ugyanolyan, mint bárki más. Fordulópontot az hozhatna
gondolkodásukba, ha felismernék és elfogadnák azt, hogy ő az Isten Fia,
de ez természetesen már hitet jelentene. Szavai miatt el akarják őt
fogni, de kiszabadítja magát. A fokozódó feszültség miatt Jézus
Jeruzsálemet is elhagyja, a Jordán vidékére megy, ahol emlékeznek még
Keresztelő Jánosra és az ő Jézusról szóló tanúságtételére. A jelenet
azzal a megállapítással zárul, hogy "sokan hittek Jézusban." Ez éppen
annak ellentéte, ami Jeruzsálemben volt tapasztalható.
A nagyböjti idő végéhez közeledve nekem is lassan döntenem kell, hogy
melyik oldalra állok: a hitetlenek vagy a Krisztusban hívők közé?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Rombold le bennünk azt az ingatag építményt,
amelyet bűneink köveiből emelünk! Rombolj le bennünk mindent, amit a
magunk dicsőségére építettünk! Te építsd fel ezután lelkünk templomát,
amely a te szereteted hajléka. Evangéliumod igazsága lakjon szívünkben
és újítsa meg életünket, hogy az örömhír továbbadásával és feltámadásod
hirdetésével újjáépítsük az Egyházat.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180323.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 22., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-03-22

2018. március 22. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz: "Bizony, bizony, mondom
nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre." A zsidók azt
felelték: "Most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy.
Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak. Te meg azt mondod: "Aki
tanításomat megtartja, nem hal meg örökre". Nagyobb vagy talán Ábrahám
atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magadat?"
Jézus így válaszolt: "Ha önmagamat dicsőíteném, az semmit nem érne. Az
én Atyám az, aki megdicsőít engem. Ti Isteneteknek mondjátok őt, de nem
ismeritek. Én ismerem őt, és ha azt mondanám, hogy nem ismerem,
hozzátok hasonló, hazug lennék. De én ismerem az Atyát, és megteszem,
amit mond. Ősatyátok, Ábrahám ujjongott, hogy megláthatja eljövetelem
napját. Látta, és örvendezett." A zsidók erre felháborodtak: "Még
ötvenesztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?" Jézus így válaszolt:
"Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok."
A zsidók erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt
előlük, és kiment a templomból.
Jn 8,51-59
Elmélkedés:
Az Istentől kapott szabadságunknak köszönhetően képesek vagyunk arra,
hogy elutasítsuk a bűnt, megszabaduljunk annak kényszerítő erejétől és
Isten szolgálatát válasszuk. Szabad és felelősségteljes választásunk
következménye az, hogy az örök életben együtt lehetünk majd Istennel.
Ezzel kapcsolatban teszi Jézus a következő kijelentést: "Aki
tanításomat megtartja, nem hal meg örökre." Értelemszerűen az fogja
Jézus tanítását megtartani, aki hisz benne és hisz abban, hogy ez a
tanítás az örök életre vezet. Ehhez azonban hozzá kell tennünk azt,
hogy a mi Urunk nem csak a szóbeli tanítás megvalósítását várja tőlünk,
hanem az ő követését is, hiszen ő a vezetőnk az örök élet útján.
Jézus tanítása túlmutat a földi élet néhány évtizednyi keretein,
kiszélesíti az idő távlatait, megnyitja számunkra az örökkévalóságot.
Földi életünk lezárul a halál pillanatával, de ezután következik a
feltámadás, amely révén Isten átvezet minket az örök életbe. Hitünknek
egy újabb lényeges eleme tehát az, hogy higgyünk a feltámadásban.
Krisztus megígéri, hogy akik a földön hisznek benne és vele élnek, azok
részesedni fognak majd a feltámadásban is. A nagyböjti időszak az Úr
feltámadásának húsvéti eseményéhez vezet, amely esemény megerősíti
bennem az örök élet hitét és vágyát.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Jézusom! Köszönöm, hogy jelenléteddel mindent átformálsz! Téged nem
kötnek a formulák, az előírt rendelkezések. Nem külső parancsoknak
akarod, hogy engedelmeskedjünk, hanem az élő Istennek. Szentlelkedet
nem lehet korlátok közé szorítani. Az új Borhoz, ami te magad vagy, új
tömlőt akarsz adni. S bár nem veted el a régi törvényeket, újat adsz
nekünk, amit a szívünkbe írsz. Nem szeretnéd, ha pusztán szokások
rabjai lennénk, hogy csak azért böjtöljünk, mert mások ezt teszik.
Ennek csak akkor van értelme, ha belülről érezzük szükségét, amikor nem
vagyunk közel hozzád. Köszönöm, Uram, hogy megmutatod, hogyan éljek
Lélekből, belső indíttatásból, és nem kívülről magamra öltött szabályok
szerint. Ámen.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180322.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 21., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-03-21

2018. március 21. - Szerda

Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta
nekik: "Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim:
megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz
benneteket." Ők erre tiltakoztak: "Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és
soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy: Szabadok
lesztek?"
Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom nektek: mindaz, aki bűnt
cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában,
de a fiú ott marad mindvégig. Ha viszont (Isten) Fia szabaddá tesz
titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai
vagytok, mégis az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én
azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam; ti ellenben azt teszitek,
amit a ti atyátoktól hallottatok." Erre közbevágtak a zsidók: "A mi
atyánk Ábrahám!"
Jézus így folytatta: "Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt,
amit Ábrahám tett! De ti az életemre törtök, bár azt az igazságot
hirdetem, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt
teszitek, amit atyáitok tettek!" Ők azonban tovább erősködtek: "Mi nem
vagyunk törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van: az Isten." Jézus
azonban megállapította: "Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem,
mert én Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem,
hanem az Isten küldött engem."
Jn 8,31-42
Elmélkedés:
Az Úr szavaiból tudjuk, hogy mindent az Atya megbízásából tesz,
cselekedetei a mennyei Atya akaratának a megnyilvánulásai. Neki
engedelmeskedik akkor is, amikor vállalja a szenvedést és feláldozza
életét a kereszten az emberek megváltása érdekében. Az Atyával való
egysége és iránta való engedelmessége immár nem titok senki előtt,
nyíltan beszél erről tanításai során. Az egyszerű nép és a vallási
vezetők egyaránt hallják ezt az üzenetet, ezt a kinyilatkoztatást, de
mégis másként reagálnak rá.
A mai részben nem a hitetlenekhez szól Jézus, hanem a benne hívőket
akarja tanítani: "Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán
tanítványaim." A tanítványi élet lényege a Jézus személyéhez való
kapcsolódás, valamint tanításának megismerése és teljesítése. Majd
hozzáteszi: "megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá
tesz benneteket." János evangélista itt tulajdonképpen nem Isten, nem
az Atya megismerésére gondol, hanem kifejezetten a Fiúisten, Jézus
személyének megismerésére, aki aztán majd megismerteti az emberekkel az
Atyát. Tehát az Atya megismerése Jézus személyén keresztül lehetséges
számunkra. Jézus joggal nevezi magát Igazságnak, hiszen ő a
kinyilatkoztatás teljessége, személyében a szentháromságos Isten
teljesen feltárja és odaajándékozza magát az embereknek.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Könyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron
könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet,
testemet, becsületemet és minden javamat. Oltalmazz engem és
szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól, kártól és
veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új életet
éljünk!
Canisius Szent Péter
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 350 személy 1126
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 1092 csomagot már el
elküldtünk. Eddig összesen 1134 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
köszönet minden jólelkű adakozónak!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. március 21.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180321.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 20., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-03-20

2018. március 20. - Kedd

A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: "Én
elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én
megyek, oda ti nem jöhettek." A zsidók erre tanakodni kezdtek: "Csak
nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Ahová én megyek, oda ti nem
jöhettek"? Jézus így folytatta: "Ti innen alulról vagytok, én felülről
vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok.
Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el
rólam, hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben." Erre
megkérdezték: "De hát ki vagy te?" Jézus azt válaszolta: "Kezdettől
fogva az vagyok, amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem
rólatok, és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött,
igazmondó; én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam." De
azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszél nekik. Végül Jézus azt
mondta nekik: "Ha majd felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor
megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól,
hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem
van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő
tetszését találja." E szavak után sokan hittek Jézusban.
Jn 8,21-30
Elmélkedés:
Az előzményekben Jézus már tanított az Atyával való egységéről, arról,
hogy ő az Atya küldötte, valamint arról, hogy maga az Atya tesz
minderről tanúságot. A mai evangéliumi szakaszban e kijelentéseinek
összefoglalásaként vonja le a végső következtetést: "semmit nem teszek
önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam." Ennek igazsága
majd akkor fog sokak számára világossá válni, amikor a kereszten
felemelik őt. A hitetlenség oka az, hogy ellenfelei nem akarják
megérteni őt, nem akarják elfogadni isteni származását. Mindaddig, amíg
csupán valóságos embert látunk benne, de nem hiszünk abban, hogy Jézus
valóságos Isten, nem fogunk megérteni semmit a küldetéséből, és nem fog
vágy ébredni bennünk, hogy kövessük őt. A benne nem hívők számára az Úr
figyelmeztetése így hangzik: "meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek
el rólam, hogy ki vagyok."
A hit és hitetlenség állnak itt egymással szemben, mint az ember
lehetséges válaszai. Amikor Jézus származásának és küldetésének titkába
beavatja az embereket, és amikor megismerteti velük az Atya üdvözítő
tervét, akkor lehetőséget ad a döntésre. Az egykori hallgatósághoz
hasonlóan mi is választás elé kerülünk: hiszünk-e benne vagy hitetlenül
elutasítjuk őt? A döntés távolabbi következménye, hogy a hitetlenek
meghalnak bűneikben és emiatt a kárhozatra kerülnek, ezzel szemben a
Jézusban hívők és a hitükben hűségesen kitartók elnyerik bűneik
bocsánatát és jutalmul az örök életet kapják.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
megbántottalak! Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok
vétkezni. Jézusom, add ehhez kegyelmedet!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180320.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 19., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-03-19

2018. március 19. - Hétfő, Szent József, a boldogságos Szűz Mária
jegyese

Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt
Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig
így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban
egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől.
Férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy
határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent
neki álmában az Úr angyala, és így szólt: "József, Dávid fia, ne félj
attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a
Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő
váltja meg népét bűneitől!" Amikor József felébredt álmából, úgy
cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.
Mt 1,16.18-21.24a
Elmélkedés:
Szent Józsefet, Mária jegyesét, Jézus nevelőapját ünnepeljük a mai
napon, akiről nagyon keveset tudunk meg az evangéliumokból, csupán
Jézus születésekor szerepel néhány alkalommal. Az evangélista "igaz
embernek" nevezi őt, ami arra utal, hogy vallásos ember volt, aki
igyekezett a maga életében Isten törvényeit megvalósítani. Hitének,
igaz életének egyik tanújele, hogy megérti azokat a látomásokat,
amelyeket álmában kap, és azoknak megfelelően cselekszik. A mai
evangéliumban is egy ilyen álomról, látomásról olvasunk, amelyből
József megtudja Isten küldöttétől, az angyaltól, hogy jegyesének,
Máriának a Szentlélek közreműködésének köszönhetően fog hamarosan
gyermeke születni, és azt az utasítást kapja, hogy vegye feleségül
Máriát. József pedig nem kételkedik abban, hogy az üzenet valóban
Istentől származik, hanem megteszi amit Isten kér tőle.
Az éjszakai látomás során tehát nem csak a születendő gyermek
származásával kapcsolatban kap útmutatást, hanem saját hivatását,
feladatát is felismeri.
Nekünk is figyelnünk kell Isten küldötteire és üzeneteire. Nekünk is
meg kell hallanunk, amikor ismerteti velünk szándékát és nekünk is
készséggel kell azt teljesítenünk. Életünk boldogságát akkor fogjuk
megtalálni, ha a magunk elképzelései helyett Isten akaratát valósítjuk
meg.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem
benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak
általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel
tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem
szent akaratodat.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180319.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 18., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-03-18

2018. március 18. - Nagyböjt 5. vasárnapja

Abban az időben azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen
imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a
galileai Betszaidából származott, és kérték: "Uram, látni szeretnénk
Jézust." Fülöp elment, és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp
elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: "Eljött az óra,
hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony mondom nektek: ha a
búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban
elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti az életét, elveszíti azt, de aki
gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki
nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám
is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a
lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen
éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!" Erre hang
hallatszott az égből: "Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem." A
tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött.
Mások így vélekedtek: "Angyal beszélt vele." Jézus megmagyarázta nekik:
"Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok, ítélet van most a
világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd
fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok." Ezt azért
mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni.
Jn 12,20-33
Elmélkedés:
Az új élet ígérete
Az Isten-látás vágyával ma csatlakozunk azokhoz a lelkes görög
zarándokokhoz, akik az evangéliumi beszámoló szerint annak idején így
fordultak Jézus egyik apostolához, Fülöphöz: "Uram, látni szeretnénk
Jézust." Egészen biztosan állíthatjuk, hogy lelkesedésük nem csupán
kíváncsiságból fakadt. Kérésük jelzi, hogy Jézus tanításának és
cselekedeteinek híre távolabbi vidékekre is eljutott, és most látni
szeretnék azt, akiről a hihetetlen történetek szólnak. Hittel és
jóindulattal keresik Jézust, szeretnék őt személyesen is megismerni,
hallgatni. Kicsit sajnáljuk, hogy az események ezután más fordulatot
vesznek és János evangélista nem jegyzett le semmit arról, hogy
találkoztak-e személyesen Jézussal. Fellépésük megemlítésével az
evangélista mintha csak arra törekedne, hogy bemutassa a lassanként
felálló két tábort, az egyik oldalon azokat, akik lelkesen hallgatják
és hittel fogadják Jézust, a másik oldalon azokat, akik hitetlenül
elutasítják őt.
A jelenet ebben a megközelítésben ösztönzés, hogy mi is odaálljunk
valamelyik oldalra. Számunkra sem lehet elegendő az, ha valamiféle
emberi kíváncsiság vezet minket az Úrhoz. Talán arra sincs jelen
esetben szükség, hogy fogadalmakat tegyünk, hogy nem fogjuk sem
elhagyni, sem megtagadni Jézust, hanem kitartunk mellette. Az ilyen
magabiztos keresztény számára legyen figyelmeztetés, hogy az áruló
éppen a legszűkebb tanítványi körből, az apostolok köréből került ki,
de még a többi apostol hite is több próbatételen esett át. Gondoljunk
csak Péterre, aki meglehetősen gyáva módon tagadta meg Mesterét
szenvedésének óráiban, igaz, rögtön megbánta bűnét és később volt
lehetősége jóvátenni azt. A nagy lelkesedés helyett elégedjünk meg
szívünk érzésével, az Úr utáni vágyakozással. Az a szándék legyen
bennünk, hogy kövessük, elkísérjük őt a szenvedések útján.
A görögök kérdése után János evangélista Jézus beszédét közli, amely
így kezdődik: "Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia." Az Úr
jól tudja, hogy eljött a megváltás ideje. Eljött az ő áldozatának,
önfeláldozásának az ideje. Magként hull a földbe, hogy
újjászülethessen. Meg kell halnia, hogy feltámadhasson az örök életre.
Amikor arról beszélünk, hogy Jézus emberré lett, akkor ebben az is
benne van, hogy meghalt, mert a halál is hozzátartozik az ember
életéhez. Jézus nem csak az emberi élet szép oldalát vállalta, hanem
azt is, hogy szenvedjen és meghaljon. Minden újjászületés
megsemmisülésből fakad. Minden újjáéledés elmúlásból fakad. Mindenki
feltámadása a halálból fakad. Kikerülhetetlen ajtó a halál, amelyen
Jézus is átlépett. Értünk, minden emberért vállalta a szenvedést és a
halált. Ennek ismerete indítson minket, hogy felvegyük keresztünket és
vele vigyük azt életünk napjaiban, mígnem megérkezünk ahhoz a kapuhoz,
amely mögött nem a semmi, nem a sötétség, hanem Isten és az ő ajándéka,
a mennyország vár minket. Ha kitartok Jézus mellett a
kereszthordozásban, akkor Isten kegyelmének köszönhetően részesedni
fogok a feltámadásban is. Minden meghalásban benne van az új élet
ígérete, az örök élet ígérete.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus, te példát mutattál életeddel és haláloddal.
Példát mutattál nekünk az imában és a szenvedésben. Taníts meg
mindkettőre! Nem félek attól, hogy megváltozom, mert tudom, hogy
közelebb kerülhetek hozzád. Szeretnék az imában elcsendesedni, az
Istenre hallgatni, és hagyni, hogy tetszése szerint alakítson engem.
Szeretnék bátorságot kérni a szenvedéshez, az elhagyatottsághoz, hogy
eljuthassak oda, hogy az élettől már semmit se várjak, hanem mindent
Istentől várjak. Jézusom, te buzgó voltál az imában és erős a
szenvedésben. Taníts engem erényeidre!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180318.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum