2010. június 12., szombat

[Evangelium] 2010-06-12

2010. június 12. - Szombat

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Hallottátok, hogy ezt
is mondták a régieknek: "Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett
esküdet!" Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az
égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se
Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se
esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni.
Legyen a ti beszédetek "igen, igen, nem, nem"; ami ettől eltér, az a
gonosztól van."
Mt 5,33-37

Elmélkedés:

Ne esküdjetek! - hangzik Jézus egyértelmű kijelentése a mai evangéliumban.
Jézus korában és azt megelőzően is, az esküt azért használták, hogy az
emberek az általuk mondottak igaz voltát Istenre való hivatkozással
megerősítsék. Mivel azonban sokan visszaéltek ezzel és sok esetben hamis
vagy valótlan dolgok bizonyítására akarták felhasználni az esküt, Jézus
azt tanácsolja tanítványainak, hogy inkább ne tegyenek esküt. A szavak
őszinteségét azonban természetesen továbbra is megkívánja, a hazug beszéd
ugyanis lerombolja a bizalmat az emberek között. Az ember, aki elutasítja
az igaz Istent, egész életével hazudik, sőt, másokat is eltérít
hazugságaival az igaz Istentől és az igazság tanításától. Krisztusban
ragyog fel számunkra az örök Igazság.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Legszentebb Szűz, aki habozás nélkül fölajánlottad magadat a
Mindenhatónak, hogy megvalósítsa (rajtad keresztül) az üdvösség tervét,
önts bizalmat a fiatalok szívébe, hogy mindig támadjanak közülük lelkes
lelkipásztorok, akik a keresztény népet az élet útján vezessék, Istennek
szentelt lelkek, akik tanúságot tehetnek feltámadt Fiad szabadító
jelenlétéről tisztaságban, szegénységben és engedelmességben.
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 11., péntek

[Evangelium] 2010-06-11

2010. június 11. - Péntek, Jézus szentséges szíve

Abban az időben: Jézus ezt a példabeszédet mondta: "Ha közületek valakinek
száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet
a pusztában, és nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha
megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és
szomszédait, és azt mondja nekik: Örüljetek velem, mert megtaláltam
elveszett juhomat! Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben
egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége
megtérésre."
Lk 15,3-7

Elmélkedés:

Jézus Szívének ünnepe arra hív minket, hogy az Ő szeretetét szemléljük.
Kereszthalálával az Úr megmutatta, hogy valóban senki sem szeret jobban,
mint az, aki életét is odaadja barátaiért. Emberi okoskodással nehéz
megérteni ezt a végletekig elmenő szeretetet, ahogyan azt is nehezen
értjük, hogy miért hagyja ott a pásztor egyetlen bárány miatt az egész
nyájat.
A mai ünnep azonban elsősorban nem az értelmünket, hanem inkább az
érzelmeinket mozdítja meg. Mintha Jézus ma azt kérdezné tőlünk, amit
egykor Pétertől kérdezett: Szeretsz engem? Vallásosságunk, lelkiségünk
alapja a szeretet, amely Krisztushoz kapcsol minket, s amelyet nem
érzelmesség naponta megvallani: Szeretlek, Uram, Jézus.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Jézusom! Te alkottál, ne engedj elpusztulni. Te váltottál meg, ne ítélj
el. Te teremtettél jóságodban, ne engedd, hogy műved tönkremenjen
gonoszságomban. Legkegyelmesebb Uram, kérlek, ne engedd, hogy gonoszságom
tönkretegye, amit mindenható jóságod teremtett! Végtelen jóság, ismerd el
újra magadénak azt, ami a tied, s mosd le róla azt, ami idegen rajta!
Jézus! Irgalmazz nekem, amíg idő van az irgalomra, és ne vess kárhozatra
az ítélet idején!

________________________________

Aktuális:
100 paplan Edelénybe segélyakció
Kedves barátaim!
Most már nem homokzsákokra van szükség, hanem arra, hogy új életet
kezdhessenek az árvíz miatt bajba jutott családok. Íme a konkrét
lehetőség:
Azt találtam ki, hogy mi, az e-vangélium lista tagjai segítsünk új életet
kezdeni 100 családnak. A segítségeteket kérem, hogy 100 db
ágyneműgarnitúrát küldjünk Edelénybe. Bízom benne, hogy találok száz vagy
kétszáz jószándékú listatagot, akik mellém állnak.
Előre is köszönöm!
István atya
Részletek: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/100_paplan_Edelenybe
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 10., csütörtök

[Evangelium] 2010-06-10

2010. június 10. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Mondom nektek: ha igaz
voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok
be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj!
Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az
ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: Te
esztelen!, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: Te
istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron
felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van
ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki
testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat.
Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy
átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek.
Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem
fizeted."
Mt 5,20-26

Elmélkedés:

A ószövetségi "Ne ölj!" parancs megszegése azt jelentette, hogy valaki a
másik ember elleni gyűlöletét egy végletes tettben fejezi ki életének
kioltásával. E régi törvényt szigorítja Jézus új törvénye, aki azt mondja,
hogy nem csupán az követ el bűnt, aki az emberölés szélsőséges
cselekedetét megvalósítja, hanem az is bűnös, aki haragot vagy gyűlöletet
táplál szívében a másik ember iránt. Jézus jól tudja, hogy a bűn egy olyan
út, amelyen az ember folyamatosan eltávolodik Istentől és egyre mélyebbre
süllyed. Már kezdetben fel kell ismerni, hogy milyen úton indul el az
ember! És ezen az úton mindjárt az elején meg kell állni, amikor még csak
ellenszenv ébred valaki szívében, nehogy elhatalmasodjon rajta ez az érzés
és nehogy tettekben nyilvánuljon meg!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Szentlélek, aki adományaid állandó kiárasztásával megszenteled az
Egyházat, gerjessz mély és erős szerelmet Országod iránt azok szívében,
akiket az Istennek szentelt életre hívtál, hogy egész életüket nagylelkűen
és feltétel nélkül az Evangélium szolgálatába állítsák.
II. János Pál pápa

________________________________

Aktuális:
100 paplan Edelénybe segélyakció
Kedves barátaim!
Azt találtam ki, hogy mi, az e-vangélium lista tagjai segítsünk új életet
kezdeni 100 családnak. A segítségeteket kérem, hogy 100 db
ágyneműgarnitúrát küldjünk Edelénybe. Bízom benne, hogy találok száz vagy
kétszáz jószándékú listatagot, akik mellém állnak.
Előre is köszönöm!
István atya
Részletek: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/100_paplan_Edelenybe
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 9., szerda

[Evangelium] 2010-06-09

2010. június 9. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg
az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy "í" betű sem, sőt
egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is
eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket,
azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki
megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
Mt 5,17-19

Elmélkedés:

A hegyi beszéd következő részében Jézus a törvények megtartásáról beszél.
Saját szavai szerint ő nem megszünteti a régi törvényeket, hanem a
korábbiakat tökéletessé téve ad új törvényt. Máté evangéliumában ez a rész
az egyik legellentmondásosabb szakasz. A probléma abban áll, hogy ha a
szavak köznapi értelmében Jézus megerősíti az ószövetségi törvényeket,
akkor a keresztény egyházak miért nem tartják meg ezeket? Miért nem
tartjuk meg az összes ószövetségi törvényt? A szentírástudósok ez idáig
nem tudtak megegyezni a kérdésben, egyesek teljesen újraértelmezik a
mondást, mások tagadják hitelességét. Úgy tűnik, hogy ez az újszövetségi
tanítás nem a szertartásokra és a vallási élet külső formáira vonatkozó
ószövetségi törvényre vonatkozhat, hanem inkább az erkölcsi törvényre,
amelynek foglalata a tízparancsolat, valamint az Isten és felebaráti
szeretet, melyeket minden keresztény egyház megtart. Istennek ezt a
szívünkbe írt törvényét kell megvalósítani életünkben és erre kell
tanítanunk másokat.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Úr Jézus, aki Palesztina útjain vándorolva kiválasztottad és meghívtad
apostolaidat, majd rájuk bíztad az igehirdetést, a hívek táplálását és az
istentisztelet rendjét! Add, hogy Egyházad ma se szűkölködjék szent
papokban, akik minden embernek elviszik halálod és feltámadásod
gyümölcseit.
II. János Pál pápa

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt héten az e-vangélium
terjesztésén fáradoztak. Közülük a következő 4 személy kapja az
ajándékkönyveket, illetve CD lemezeket: László Istvánné, Molnár Renáta,
Szétag Jenőné és Török Zsolt.
István atya

Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe a jubileumi Ez az a nap
fesztivált.
Információ: http://www.ezazanap.hu
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 8., kedd

[Evangelium] 2010-06-08

2010. június 8. - Kedd

Jézus így tanított a hegyi beszédben: "Ti vagytok a föld sója. De ha a só
ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s
eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült
várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá
rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a
házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva
jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!"
Mt 5,13-16

Elmélkedés:

A mai evangéliumi szakaszban a sóról és a világosságról van szó. Mindkét
hasonlat azt fejezi ki, hogy a világ üldözései ellenére Krisztus
tanítványainak küldetése ehhez a világhoz szól, itt kell tanúságot
tenniük, itt kell ízt és világosságot adni a világnak. Az a hivatásuk,
hogy miként a só ízesít és tartósít, tanítóként és tanúságtevőként jó ízt
adjanak a világnak a krisztusi tanítás hirdetésével. Értelemszerűen ez
csak akkor lehetséges, ha megőrizzük, azaz tartósítjuk magunkban az
igazság tanítását. A világosság hasonlata a hiteles keresztény életpélda
felmutatását jelenti. Nem öntelt gőg, hivalkodás vagy magamutogatás ez,
hanem Krisztus szerény és szelíd képviselete a világban. Olyan
tanúságtétel, amelynek eredménye nem az, hogy az érintett személy
elismerést kap a világtól, hanem az, hogy az általa tett jótetteket látva
Istent fogják magasztalni az emberek.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Szent Atyánk, az élet és szeretet örök forrása, Aki az élő emberben
mutatod meg dicsőséged ragyogását, és Aki szívébe vetetted el a hívásod
magját, ne engedd hogy hanyagságunk miatt bárki is szem elől tévessze vagy
elveszítse ezt az ajándékot. Add, hogy mindegyikük egész szívvel haladjon
a Te szereteted megvalósításának az útján.
II. János Pál pápa

________________________________

Aktuális:
Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe a jubileumi Ez az a nap
fesztivált.
Információ: http://www.ezazanap.hu
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 7., hétfő

[Evangelium] 2010-06-07

2010. június 7. - Hétfő

Abban az időben, Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült,
tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így
tanította őket:
"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést
nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva
mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert
nagy lesz a ti jutalmatok az égben"
Mt 5,1-12

Elmélkedés:

Jézus hegyi beszédét a nyolc boldogság vezeti be, amely első pillantásra
ellentmondásos módon a szegényeket, a szomorúakat és az üldözötteket
nevezi boldogoknak, valamint a szelídeket, az irgalmasokat és a
békességszerzőket. A Jézus által hirdetett boldogságok megvalósítása az
ember számára őszinte és tiszta gyermeki lelkületet és Isten felé való
nyitottságot eredményez. Az ellentmondásosnak tűnő kijelentések arra
ösztönöznek minket, hogy valósítsuk meg mindazt, amit magukban foglalnak.
Aki ezek szerint alakítja életét, függetlenné válva a földi dolgoktól nem
azokban keresi boldogulását, hanem képessé válik az Isten által adott
igazi boldogság befogadására.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Tegyük jóvá, amit tudatlanságunkban vétkeztünk,
nehogy váratlanul érjen minket a halál órája.
Akkor már hiába keresünk rá módot,
nem lesz már időnk bűnbánatra.
Tekints ránk, Istenünk, könyörülj rajtunk;
megbántottunk, Urunk, téged.
Segíts rajtunk, üdvözítő Istenünk,
szent neved dicsőségéért, Urunk, szabadíts meg minket.

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (53.)
A húsvét előtti időben házunk táján az borzolta a kedélyeket, hogy egy
ismeretlen személy megpróbálta felgyújtani a templomajtót, a húsvét után
pedig engem gyengített egy ismeretlen vírus okozta betegség. Mindkét
vizsgálat eredménytelenül zárult le azóta, a tettes ismeretlen maradt.
Azóta történt még egy bérmálás és két elsőáldozás, de az utóbbiból még egy
hátravan, mert ilyen sok kis településsel birkózó papok sorsa.
Máriabesnyőn is tartottam közben lelkigyakorlatot. Majd még felmérjük,
hogy van-e igény arra, hogy az ősszel legyen-e lelkigyakorlat például az
e-vangélium lista számára.
Plébániánkon mi is gyűjtünk az árvízkárosultak javára. Kérlek benneteket,
hogy ne felejtsetek el ti sem valamilyen módon támogatást küldeni nekik.
A jövő vasárnap lesz a Papság évének lezárása. Jelenlétetek a szentmisén
legyen a plébánosotok melletti kitartás jele! Egy bátorító szó vagy kedves
kis ajándék nagy erősítés lehet neki.
Az elmúlt héten a listatagság tekintetében átléptük az 5 db 2-es számot,
most keresem azokat a személyeket, akik az ígért ajándékokat kapják. Ezt
hamarosan jelzem.
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. június 6., vasárnap

[Evangelium] 2010-06-06

2010. június 6. - Vasárnap - Úrnapja, Krisztus szent teste és vére

Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána
ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik
pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította.
A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: "Bocsásd el a
népet - figyelmeztették -, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon
szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen
vagyunk." "Ti adjatok nekik enni" - válaszolta. "Csak öt kenyerünk és két
halunk van - mondták. - El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi
népnek." Mintegy ötezer férfi volt ott.
Akkor meghagyta tanítványainak: "Telepítsétek le őket ötvenes
csoportokban." Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe
vette az öt kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, megáldotta
azokat. Majd megtörte, s tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek.
Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosárra való maradékot
szedtek össze.
Lk 9,11b-17

Elmélkedés:

Áldott kenyér
Az elmúlt napokban Móra Ferenc: Istenáldotta búza című elbeszélése akadt a
kezembe, nyilván nem véletlenül. Emlékeztem rá, hogy évekkel ezelőtt már
olvastam a történetet, de jó volt felfrissíteni, mert mondanivalója
kapcsolódik a mai ünnephez, Krisztus szent teste és vére napjához. A
történet szerint az író az aratás után egy idős nénivel találkozik, aki a
tarlón maradt kalászokat gyűjtötte össze a földről. Mivel a zsákja túl
nehéznek bizonyult, az író segített neki hazavinni azt, s útközben mesélte
el neki a szegény öreg az Istenáldotta búza történetét. Úgy esett ugyanis,
hogy miután a jó Isten megteremtette a világot, leküldte az angyalokat az
égből, nézzék meg, hiányzik-e még valami a földön. Az angyalok hamarosan
jelentették neki, hogy bizony elfelejtett búzát teremteni az emberek
javára. A hiba kijavításaként a jó Isten megparancsolta, hogy az angyalok
azonnal rázzák ki a mennyei asztal terítőjét. A lehulló morzsákból szerte
a világon búza termett. De ez nem volt igazi szép búza, hanem csak
alacsony szárú, ritkás kalászú, kicsiny szemű búza, amolyan vadbúza. Az
embereknek nem is tetszett, gaznak tartották, s ügyet sem vetettek rá.
Mert az emberek mindig olyanok voltak a földön, hogy a jó nem kellett
nekik, még akkor sem, ha rájuk parancsolták. De azért volt két testvér,
akik nem vetették meg Isten ajándékát, s elvetették e búza magvait.
Aratáskor, ha több nem is, de két zsákkal termett az apró szemű búzából,
amelyen megosztoztak. Az egyik testvér odahaza azt gondolta, hogy a fele
búzáját odaadja a másiknak, mert amaz egyedül van, s nagyobb szüksége
lehet rá. Éjszaka aztán elindult, hogy titokban átvigye a búzát, de a
testvérébe botlott, aki éppen át akart mászni a kerítésen hozzá. Kiderült,
hogy ő is elindult, hogy a maga búzájának a felét odaadja sokgyermekes
testvérének. A testvéri szeretetre való tekintettel a jó Isten ekkor
szétszórta mind a búzaszemeket a földön, amelyek dús kalászú, kövér szemű
búzát teremnek azóta is. Így áldotta meg Isten a búzát.

Csodálatos növény a búza, titokzatos a növekedése, s maga a búzalisztből
készült kenyér is igazi csoda, amelyet Isten ajándékának és áldásának
tekinthetünk. De még e legfontosabb emberi táplálékunknál is csodálatosabb
az a kenyér, amelyben Jézus saját testét adja nekünk lelki táplálékként.
Ezt a kenyeret, Krisztus szent testét, az Oltáriszentséget tiszteljük a
mai napon. Az evangéliumban a csodálatos kenyérszaporítás eseményéről
hallottunk. Figyeljünk fel arra az aprónak tűnő mozzanatra, hogy Jézus
megáldja a kenyereket, s csak ezután nyújtja tanítványainak, hogy osszák
ki az éhező embereknek. Az isteni áldásnak köszönhetően a néhány kenyérből
oly nagy mennyiség lesz, hogy sok ezer ember jóllakhat belőle. A
kenyérszaporítás előképe az Oltáriszentségnek, amit az utolsó vacsorán
adott Jézus az apostoloknak. És itt is jelen van az áldás! Jézus megáldja
a kezébe vett kenyeret, amely az áldásnak köszönhetően az ő testévé
változik át. Ez a csoda, ez az áldás, ez az átváltoztatás történik meg
minden szentmisében, amikor a pap az Úr szavait és cselekedeteit
megismételve Isten áldását kéri a kenyérre, amelyet aztán a hívek a
szentáldozáskor magukhoz vesznek.

A papok közreműködő szolgálatáról, amelyet az Oltáriszentség
létrehozásában, ünneplésében és szétosztásában végeznek, illő most, a
Papság évében külön is megemlékeznünk. A felszentelt pap jelenléte
biztosítja azt, hogy a szentmise ünneplésére összegyülekezett közösség
valóban eucharisztikus közösséggé váljon. A pap ugyanis Krisztus
személyében cselekedve és azonosulva Krisztussal, az örök főpappal,
jelenvalóvá teszi az Úr áldozatát.

A következő kis tanító történet jól megvilágítja, hogy miért van szüksége
a közösségnek a papra. Egy földesúr egyszer bántalmazott egy uralma alá
tartozó parasztembert. Ő a bántalmazás miatt a királyhoz fordult
igazságtételért. A király kivizsgálta az ügyet, s mivel úgy gondolta, hogy
a parasztembernek van igaza, megbüntette a földesurat. A büntetés pedig az
volt, hogy nem ehetett kenyeret. Néhány hétig bírta is az úr, de aztán a
királyhoz fordult, hogy engedje el vagy legalább változtassa meg a
büntetést, mert ő bizony kenyér nélkül nem tud élni. A király bátorította,
hogy egyen mindenféle más ételt. De ő csak erősködött, hogy kenyér nélkül
nem tud élni. Ekkor az uralkodó megkérdezte tőle: "Ha nem tudsz élni
kenyér nélkül, akkor miért bántalmazod azt, aki a kenyeredért dolgozik és
kenyeret ad neked?"

Ehhez hasonlóan nyugodtan megkérdezhetjük: Ha szükségünk van arra, hogy az
élet kenyerével, Krisztus testével táplálkozzunk, akkor miért bántjuk a
papokat, akik nekünk ezt a csodálatos kenyeret adják? Becsüljük meg
papjainkat, akik az Isten által adott, átváltoztatott és megáldott
kenyeret, az Oltáriszentséget nyújtják nekünk!

Befejezésként egy kérésem volna még. A Papság évét, amelyet XVI. Benedek
pápa hirdetett meg, a jövő vasárnap fogjuk lezárni. Kérem, hogy erre az
alkalomra, tehát a jövő vasárnapi szentmisére mindenki hozzon magával egy
újmisés szentképet, amelyet bármelyik pap első szentmiséjén kapott
emlékül. Teljesen mindegy, hogy mikor és hol kaptuk, csak az a lényeg,
hogy egy ilyen újmisés képet mindenki hozzon magával.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézusunk! A Szentháromság titka után egy újabb titok előtt állunk,
az Oltáriszentség titka előtt. Hittel elfogadjuk, hogy jelen vagy az
Oltáriszentségben, jelen vagy a csodálatos kenyérben, amely az örök élet
kenyere számunkra. E Kenyér a te áldozatodat hirdeti és jeleníti meg
nekünk, hogy tápláld lelkünket. Köszönjünk az általad meghívott és
felszentelt papok szolgálatát, akik a te nevedben, a te személyedben, a te
küldetésedben cselekszenek, amikor átváltoztatják és nekünk adják ezt az
áldott kenyeret, az élet kenyerét, az Oltáriszentséget.

________________________________

Aktuális:
Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe a jubileumi Ez az a nap
fesztivált.
Információ: http://www.ezazanap.hu
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum