2007. június 30., szombat

[Evangelium] 2007-06-30

2007. június 30. - Szombat

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados
járult eléje, és így szólt: "Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és
szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: "Megyek és meggyógyítom őt." A
százados ezt válaszolta: "Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár
alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az
egyiknek: Menj! - elmegy; a másiknak: Jöjj ide! - akkor hozzám jön; és
szolgámnak: Tedd ezt! - és megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez:
"Bizony, mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben.
Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és
asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, a
választott nép fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Ott sírnak majd, és
fájdalmukban csikorgatják fogukat." A századosnak pedig azt mondta Jézus:
"Menj, és legyen úgy, amint hitted." És meggyógyult a szolga még abban az
órában.
Ezután Jézus Péter házába ment. Látta, hogy annak anyósa lázas betegen
fekszik. Megérintette kezét, mire a láz elhagyta őt. Fel is kelt, és
szolgált neki. Amikor beesteledett, sok, ördögtől-megszállott embert
vittek Jézushoz. Szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és minden beteget
meggyógyított, hogy beteljesedjék Izajás próféta jövendölése:
"Gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket ő hordozta."
Mt 8,5-17

Elmélkedés:

A zsidók által hitetlennek tartott pogány katonatiszt hitét Jézus e
szavakkal dicséri meg: "ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben". A
hit isteni ajándéka mellett azonban emberi szempontok is lehettek a katona
kérésének hátterében. A fegyelemhez és parancsokhoz szokott katonatiszt
feltételezi, hogy a kimondott szónak hatása van. De észrevehetjük
figyelmességét is, amely nem kívánja, hogy Jézus, a törvénytisztelő tanító
belépjen egy pogány házába, hiszen ez nem volt megengedett. Bár
parancsnok, e helyzetben beismeri tehetetlenségét és alárendelt szerepét.
Ezen emberi szempontok mellett azonban mégis a hite az a döntő elem,
amelyre alapozva Jézus csodával gyógyítja meg szolgáját.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Új dalt énekeljetek az Úrnak,
dicsérete zengjen hívei gyülekezetében.
Teremtőjének örvendjen Izrael,
és Sion fiai királyuk miatt ujjongjanak.
Dicsérjék nevét körtánccal,
kézidobbal s citerával zsoltárt zengjenek neki.
Mert népében kedvét találja az Úr,
és a megalázottakat diadallal koszorúzza.
Örvendjenek dicsőségüknek a szentek,
ujjongjanak nyugvóhelyükön.
Szájuk Istent dicsérje,
és kétélű kard legyen a kezükben,
hogy a pogányokon bosszút álljanak,
és a népeket megfenyítsék.
Királyaikat verjék béklyóba,
és uraikat vasbilincsbe,
hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van:
Ez lesz dicsősége összes szentjeinek!
149. zsoltár


________________________________

Aktuális:
Az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó keretében lesz 2007. június 30-án,
szombaton Iváncsits Tamás: A jó pásztor című zenés drámájának ősbemutatója
a Szentgotthárdi Színházban. Az előadás fél 4-kor kezdődik. Az ifjúsági
dalairól országosan ismert szerző évek óta nem írt nagyobb, önálló
darabot. Most, a Tékozló fiú, a Damaszkusz és más művek után újabb,
nagyszabású drámát írt, amelyet a fiatal káplán példaértékű papi élete és
tragikus halála ihletett.
Szeretettel várunk mindenkit! Belépődíj nincs.
A mű az előadás után CD-n és kazettán is megvásárolható.
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. június 29., péntek

[Evangelium] 2007-06-29

2007. június 29. - Péntek, Szent Péter és Szent Pál apostolok

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte
tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
Ezt válaszolták: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások
Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának." Ő tovább kérdezte őket: "Hát ti
kinek tartotok engem?" Simon Péter válaszolt: "Te vagy a Krisztus, az élő
Isten Fia."
Erre Jézus azt mondta neki: "Boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test
és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért
mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat,
s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
Mt 16,13-19

Elmélkedés:

A két apostolfejedelem, Péter és Pál személyében két olyan embert
ismerhetünk meg, akiknek különböző módon kezdődött, de hasonlóan
fejeződött be az élete. Péter egyszerű galileai halász volt, akit
mindennapi munkája közben hívott meg Jézus, hogy tanítványa legyen. Pál
tanult és művelt ember volt, akit keresztényüldöző tevékenysége közben
szólított meg az Úr a damaszkuszi úton.
Személyüket összeköti, hogy mindketten új nevet kaptak Jézustól: Simonból
Péter, Saulból pedig Pál lett. Mindketten az evangélium hirdetői lettek és
Rómában szenvedtek vértanúhalált. Péter keresztre feszítették, Pált pedig
lefejezték. Péter a szeretet megvallásában, Pál pedig a hit továbbadásában
példakép számunkra.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Víg ének árad földünkön ma szerteszét,
ma üljük két nagy főapostol ünnepét.
Vérével őket Megváltónk szentelte fel,
és Egyházában fővezérül tette meg:
Szent Pétert és Pált zengik minden nemzetek.

Mint két olajfa, ők előtte díszlenek,
mint két nagy fáklya, lángolóan fénylenek,
csodáljuk égnek két sugárzó ablakát;
ők bűnök láncát oldva börtönt törnek át,
s hívőknek nyitják mennyek boldog ajtaját.

Vég nélkül áldja énekszó a jó Atyát,
hasonlón hozzá egyszülöttjét, szent Fiát,
a Szentléleknek szóljon áldás, hódolat,
a Háromsághoz szálljon hálaáldozat,
most és örökre őt dicsérje szív, ajak. Ámen.


________________________________

Aktuális:
Az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó keretében lesz 2007. június 30-án,
szombaton Iváncsits Tamás: A jó pásztor című zenés drámájának ősbemutatója
a Szentgotthárdi Színházban. Az előadás fél 4-kor kezdődik. Az ifjúsági
dalairól országosan ismert szerző évek óta nem írt nagyobb, önálló
darabot. Most, a Tékozló fiú, a Damaszkusz és más művek után újabb,
nagyszabású drámát írt, amelyet a fiatal káplán példaértékű papi élete és
tragikus halála ihletett.
Szeretettel várunk mindenkit! Belépődíj nincs.
A mű az előadás után CD-n és kazettán is megvásárolható.
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. június 28., csütörtök

[Evangelium] 2007-06-28

2007. június 28. - Csütörtök

Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet: "A mennyek
országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: Uram! Uram! Csak az,
aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd
nekem: Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te nevedben
űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?
Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket.
Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők! Mert mindaz, aki meghallgatja
szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a
házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél,
és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki
viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba
emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött
az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az összedőlt, és nagy
romhalmaz lett belőle." Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A
népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket,
mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik.
Mt 7,21-29

Elmélkedés:

A hegyi beszéd befejezéseként Jézus a bölcs és a balga emberről mond egy
példabeszédet, amelyben az ember előtt álló két lehetséges utat mutatja
meg. Vagy Isten törvényeire alapozva élünk, vagy semmibe vesszük azokat.
Döntésünknek azonban következménye van, ugyanis életünk cselekedetei
szoros kapcsolatban vannak a halál utáni örök élettel. Jézus óv minket a
hamis elbizakodottságtól, amely a szavakban bízik, és egészen bizonyosra
veszi az üdvösséget. Nem hangzatos szavakat, hanem a szeretet
cselekedeteit kéri követőitől a mi Urunk.
A beszéd alapján kérdezzük meg magunktól: Hogyan hallgatom Jézus szavát?
Megvalósítom-e a hallottakat? Milyen hatást gyakorol rám és mire indít
Jézus szava?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Jézus, add, hogy családjainkban béke és egyetértés uralkodjék, hogy
tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét, és hogy a törvény
megtartása ennek szeretetét is jelentse.
Ó Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor Názáretben
éltél. Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban,
és az örökkévalóságban.
Oltalmazd, ó Jézus, azt a családi békét, amely egyedül képes megenyhíteni
az élet keserűségeit!
Boldog XXIII. János pápa

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. június 27., szerda

[Evangelium] 2007-06-27

2007. június 27. - Szerda, Szent László király

Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan
hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy
törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki:
"Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?" Jézus így válaszolt:
"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és
egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik
az egész törvény és a próféták."
Mt 22,34-40

Elmélkedés:

Jézus az Isten iránti szeretet és az emberszeretet kettős irányú, de mégis
egybetartozó parancsában jelöli meg a legfőbb törvényt. A szeretet az
ószövetségi törvény középpontja és legmélyebb értelme, de ez vonatkozik az
újszövetségre is. Egész emberi akaratunknak, minden képességünknek és
szellemi erőnknek a szeretet megélésére kell törekednie.
Az igazi szeretet megélésére valójában csak az képes, aki már
megtapasztalta Isten szeretetét. Amikor vágyainkat vizsgáljuk és
felfedezzük magunkban az Isten utáni vágyat, akkor ez tulajdonképpen egy
nagy-nagy vágyakozás a szeretet után. Vegyük észre Isten felénk irányuló
szeretetét, hogy azt viszonozni tudjuk és szeretni tudjuk embertársainkat.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Új dicséret hangja zengjen
a királynak, énekeljen
ujjongásunk dallama.
Mint a lépesméz, az ének
olyan édes, a dicséret
László királyt zengje ma.

Ó, mily boldog s milyen ékes,
szent nevével fényességes
Várad híres temploma!
Ő a lépcső, magyar nemzet
rajta lépdel az egeknek
trónjához, Pannónia.

Véle kegyet, áldást nyertünk,
meg is tartván, mit megleltünk
hitvallásunk hajnalán.
Gyógyítja a betegséget,
munkálja az üdvösséget,
ahogy Mózes hajdanán.

Önlelkéből, rejtettségből
csillag támad a világnak,
tündökölnek a csodák.
Erejével, győzelmével,
ellenségnek, barbár népnek
futamítja nagy hadát.

Akik hírét együtt zengve
összegyűltünk örvendezve,
kérünk, egek szent Ura,
add, hogy véle találkozzunk,
s eget nyervén eljuthassunk
az örök boldogságra. Ámen.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. június 26., kedd

[Evangelium] 2007-06-26

2007. június 26. - Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne vessétek oda a szent
dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy
lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva, szét ne tépjenek titeket
is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is
tegyétek meg nekik! Ez ugyanis a Törvény és a próféták tanítása. A szűk
kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba
visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út,
amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják!
Mt 7,6. 12-14

Elmélkedés:

"Amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg
nekik!" - mondja Jézus a hegyi beszédben. Ez az evangéliumi aranyszabály
arra ösztönöz minket, hogy megnyíljunk a jó felé és bátran vállaljuk annak
kezdeményezését. A szabályban nem csupán egy önmagának ártani nem akaró
természetes emberi bölcsesség rejlik, hanem egy olyan magasabb erkölcsi
értékrend, amely azokban a helyzetekben is felvállalja a jócselekedeteket,
amikor az nem volna kötelező. Az arányszabály gyakorlása lehetőséget ad
nekem és a másik embernek, hogy a jóságban növekedjünk. A lelki
fejlődésnek az a lépcsőfoka ez, ahonnan már csak egyetlen lépést kell
tennünk, hogy még az ellenségeinkkel is jót tegyünk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, kérlek Téged, taníts engem parancsaid útjára, taníts engem azok
sorrendjére: milyen egymásutánban kell azokat megtartanom, hogy mindig
helyesen cselekedjem; s miként haladjak erényről erényre, hogy ne legyek
túlhajszolt a kezdetben, se túl gyönge a végén.
Kölni Szent Brúnó


________________________________

Aktuális:
Már csak 2 nap.
Kedves listatagok!
Az első pünkösdkor kezdődött az evangélium hirdetése a Szentlélek
erejével. Az evangélium hirdetése minden korban az Egyház egyik
legfontosabb feladata, amelyhez a pünkösdkor reánk szálló Szentlélek
mindig új erőt ad nekünk.
Az előző években is tartottunk pünkösd táján ilyen akciót, ezért most is
bátorítalak benneteket, hogy hirdessétek az evangéliumot, és ajánljátok
barátaitoknak listánkat. Pünkösdi evangelizációs akciónk végén 10 db Világ
legszebb imái című könyvet kaphatnak a leglelkesebbek. A következőt
kellene tenni:
Írjatok egy személyes levelet barátaitoknak, amiben ajánljátok az
e-vangélium listát. Ha jelzik nektek, hogy szeretnének csatlakozni,
küldjétek el nekem a his@katolikus.hu címre a feliratkozni szándékozók
nevét és e-mail címét, és én mindenkit felírok a listára. Kérem, hogy csak
annak a címét küldjétek, aki ezt valóban kéri. Külön jelezzétek, ha az
illető pap és melyik egyházmegyéhez tartozik.
Az akció pünkösdtől, azaz 2007. május 27-től egy hónapon át június 27-ig
tart. Ekkor 5 db könyvet az az 5 listatag kap ajándékba, akik a legtöbb új
feliratkozót ajánlották. A másik 5 könyvet pedig - őket leszámítva -
mindazok között sorsolom ki, akik az egy hónap alatt legalább 5 új
listatagot jeleztek nekem. (Csak a május 27-től június 27. éjfélig
elküldötteket vesszük figyelembe.) Akinek van 5 barátja, már megnyerheti a
Világ legszebb imái könyvet.
A Szentlélek adjon nektek bátorságot, hogy hirdessétek az evangéliumot!
Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. június 25., hétfő

[Evangelium] 2007-06-25

2007. június 25. - Hétfő

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne ítélkezzetek, hogy
fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak
fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd
nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg
nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak: "Hadd
vegyem ki szemedből a szálkát!", holott a te szemedben gerenda van?
Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss
hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát!
Mt 7,1-5

Elmélkedés:

"Ne ítélkezzetek!" - hangzik Jézus figyelmeztetése. Bizony, amilyen
könnyen elfeledkezünk erről a parancsról, olyan könnyen alkotunk ítéletet
a másik emberről. Ahelyett, hogy saját hibáink kijavítására törekednénk,
lépten-nyomon belekötünk a másikba, legkisebb hibáját is súlyos bűnként
felróva neki.
Jézus szavai egyértelművé teszik, hogy az ítélet egyedül Istenre tartozik.
Az isteni ítéletre az igazságosság és a jóság jellemző. Ezzel szemben az
ember igazságtalanul, rosszindulatúan, elhamarkodottan vagy éppen csupán
felszínes ismeretek alapján ítélkezik. Jobb tehát, ha nem ítélkezünk, hogy
tanítványai legyünk annak, aki nem ítélkezni jött e világra, hanem
üdvözíteni az embereket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mit határoz az, Uram, ha sötét a jövő?
A holnapért imádkozni én nem tudok.
Oltalmazd meg ma szívemet,
védj meg ma engem,
s add nekem mára szent világosságod!
Lisieux-i Szent Teréz


________________________________

Aktuális:
Már csak 3 nap.
Kedves listatagok!
Az első pünkösdkor kezdődött az evangélium hirdetése a Szentlélek
erejével. Az evangélium hirdetése minden korban az Egyház egyik
legfontosabb feladata, amelyhez a pünkösdkor reánk szálló Szentlélek
mindig új erőt ad nekünk.
Az előző években is tartottunk pünkösd táján ilyen akciót, ezért most is
bátorítalak benneteket, hogy hirdessétek az evangéliumot, és ajánljátok
barátaitoknak listánkat. Pünkösdi evangelizációs akciónk végén 10 db Világ
legszebb imái című könyvet kaphatnak a leglelkesebbek. A következőt
kellene tenni:
Írjatok egy személyes levelet barátaitoknak, amiben ajánljátok az
e-vangélium listát. Ha jelzik nektek, hogy szeretnének csatlakozni,
küldjétek el nekem a his@katolikus.hu címre a feliratkozni szándékozók
nevét és e-mail címét, és én mindenkit felírok a listára. Kérem, hogy csak
annak a címét küldjétek, aki ezt valóban kéri. Külön jelezzétek, ha az
illető pap és melyik egyházmegyéhez tartozik.
Az akció pünkösdtől, azaz 2007. május 27-től egy hónapon át június 27-ig
tart. Ekkor 5 db könyvet az az 5 listatag kap ajándékba, akik a legtöbb új
feliratkozót ajánlották. A másik 5 könyvet pedig - őket leszámítva -
mindazok között sorsolom ki, akik az egy hónap alatt legalább 5 új
listatagot jeleztek nekem. (Csak a május 27-től június 27. éjfélig
elküldötteket vesszük figyelembe.) Akinek van 5 barátja, már megnyerheti a
Világ legszebb imái könyvet.
A Szentlélek adjon nektek bátorságot, hogy hirdessétek az evangéliumot!
Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. június 24., vasárnap

[Evangelium] 2007-06-24

2007. június 24. - Vasárnap, Keresztelő Szent János születése

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr,
és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy
körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De
anyja ellenezte: "Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: "Hiszen
senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre
atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a
szavakat írta rá: "János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig
megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta
Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg
az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla,
elgondolkodva mondta: "Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr
van vele." A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött és mindaddig a
pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.
Lk 1,57-66. 80

Elmélkedés:

Nincs helye a bűnnek az életemben
Egy Keresztelő János születésének ünnepéhez kötődő régi, német közmondás
szerint "Szent János napján nincs hatalma az ördögnek". Nem tudom, honnan
származik pontosan a mondás, de bizonyára gyakran lehetett az ünnepi
szentmiséken elhangzó prédikációk fő témája a bűnbánat, mint János
beszédének tárgya, s ennek köszönhetően sokan gyónhattak ilyenkor. Ahol
ugyanis bűnbánat van és az emberek fontosnak tartják a szentgyónás
elvégzését, amely során Isten eltörli bűneiket, ott valóban nincs hatalma
az ördögnek.

Ha Keresztelő Szent János személyéről beszélünk, akkor csodákkal kísért
születését és vértanúságát kell először is kiemelnünk, amelyek
jelentőségét az is mutatja, hogy mindkettőt megünnepeljük az esztendő
folyamán, bár - néhány kivételtől eltekintve - más szenteknek csak a
haláluk, azaz mennyei születésük napján van ünnepük. János földi
születésére ma, június 24-én emlékezünk, vértanúságának napja pedig
augusztus 29-én van.

János születését különleges, csodás jelek kísérik. Evangéliumának elején -
Jézus születésével mintegy párhuzamba állítva - Szent Lukács részletesen
beszámol János születésének hírüladásáról és világra jöttéről. Szülei,
Zakariás és Erzsébet már idősek voltak, ezért emberileg nem gondolhattak
arra, hogy gyermekük fog születni. Amikor az Isten által küldött angyal
megjelenik Zakariásnak templomi szolgálata közben, és hírül hozza neki,
hogy a Mindenható gyermekkel áldja meg házasságukat, ő nem hisz az isteni
üzenetnek, ezért megnémul. Hangját csak a gyerek születésekor nyeri újra
vissza, és hangos szóval magasztalja Istent, ahogyan erről az imént
felolvasott evangéliumban hallottunk. Keresztelő János halála is jól
ismert számunkra: János figyelmezteti Heródes királyt, hogy bűnt követ el
azáltal, hogy feleségül vette sógornőjét, Heródiást. Emiatt Heródiás egy
ünnepi lakoma alkalmával lefejezteti Jánost.

János születésének és halálának eseménye mellett azonban mindenképpen
érdemes szót említenünk az ő nyilvános működéséről is. Az evangéliumok
beszámolói szerint egy ideig a pusztában élt, majd amikor 30 éves korában
a nyilvánosság elé lépett, "bűnbánatot és keresztséget hirdetett" (Lk
3,3). Személyével kapcsolatban tehát nem hallgathatunk a bűnbánatról és a
keresztségről, amely az Egyház igehirdetésében a róla szóló prédikációknak
két jellegzetes eleme. A hagyománynak ezt a sorát Szent Pál apostol kezdi
meg, aki az Apostolok Cselekedetei szerint így beszélt Antióchiában: Jézus
"érkezése előtt János Izrael egész népének a bűnbánat keresztségét
hirdette" (ApCsel 13,24).

A bűnbánat és a keresztelés a Megváltó érkezésének előkészítése volt
Keresztelő János részéről, s amikor az Egyház napjainkban ugyanezt
hirdeti, akkor ezt Krisztus második eljövetelét várva teszi. Jézussal való
találkozásunk feltétele az, hogy szakítsunk bűneinkkel. Bűnbánatunkkal azt
fejezzük ki, hogy életünkben nincs helye a kísértéseknek és a bűnnek,
hanem visszakerülünk az isteni kegyelem állapotába. Jézus a bűnbocsánat
forrása számunkra, miként ezt a Keresztelő is hirdette, miután
megkeresztelte az Urat a Jordán folyóban, s Őrá mutatva mondta: "Nézzétek,
az Isten Báránya. Ő veszi el a világ bűneit" (Jn 1,29). Készítsük fel
szívünket igaz bűnbánattal a Jézussal való találkozásra!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hogy könnyült szívvel csodatetteidnek
hírét zengjék most hódoló szolgáid,
János, szent hírnök, szennyeit tisztítsd le
bűnös ajaknak.

Angyal jött égből, magasságos küldött,
s hírt adott rólad a nemes atyának:
életed útját, nevedet, jövődet
jóslata zengte.

Ő az ígéret szavait nem hitte:
néma lett szóra, elakadt beszéde;
ám születésed megnyitotta zárát
tétova szónak.

Még anyaméhben rejtőzködtél mélyen,
s érezted már ott: közelít Királyod,
így a két áldott anya titka tárult
érdemed által.

A Háromságot, kit egek dicsérnek,
bánkódó szívvel leborulva kérjük:
nézz kegyes szemmel, megbocsátó Jóság,
nézz híveidre! Ámen.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum