2014. június 28., szombat

[Evangelium] 2014-06-28

2014. június 28. – Szombat, Szűz Mária szeplőtelen szíve

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados
járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és
szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom őt." A
százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár
alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az
egyiknek: Menj! – elmegy; a másiknak: Jöjj ide! – akkor hozzám jön; és
szolgámnak: Tedd ezt! – és megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez:
„Bizony, mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben.
Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és
asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, a
választott nép fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Ott sírnak majd, és
fájdalmukban csikorgatják fogukat." A századosnak pedig azt mondta Jézus:
„Menj, és legyen úgy, amint hitted." És meggyógyult a szolga még abban az
órában.
Ezután Jézus Péter házába ment. Látta, hogy annak anyósa lázas betegen
fekszik. Megérintette kezét, mire a láz elhagyta őt. Fel is kelt, és
szolgált neki. Amikor beesteledett, sok, ördögtől-megszállott embert
vittek Jézushoz. Szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és minden beteget
meggyógyított, hogy beteljesedjék Izajás próféta jövendölése:
„Gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket ő hordozta."
Mt 8,5-17

Elmélkedés:

A mai evangéliumi történetet egy leprás gyógyítása előzi meg. (Jézus szíve
tegnapi ünnepe miatt ezt nem olvastuk.) A leprás esetében Jézus
megparancsolja, hogy a meggyógyult személy pontosan tartsa meg azokat a
zsidó előírásokat, amelyeket a mózesi törvény a tisztulás esetére
meghatároz.
A százados szolgájának meggyógyításakor – erről szól a mai örömhír – nincs
szükség semmilyen kötelező szertartásra, de még közvetlen cselekedetre sem
Jézus részéről. A pogány katonatiszt tapintatosságáról tanúskodik, hogy
nem ragaszkodik ahhoz, hogy a zsidó Jézus belépjen házába, mert akkor a
törvények szerint tisztátalanná válna.
Jézus e szavakkal dicséri meg őt: „ekkora hitet senkinél sem találtam
Izraelben" (Mt 8,10). A hit isteni ajándéka mellett azonban emberi
szempontok is lehettek a katona kérésének hátterében. A fegyelemhez és
parancsokhoz szokott katonatiszt feltételezi, hogy a kimondott szónak
hatása van. Bár parancsnok, e helyzetben beismeri tehetetlenségét, ő nem
tud segíteni szolgáján, ezért kér segítséget Jézustól. Ezen emberi
szempontok mellett azonban mégis a hite az a döntő elem, amelyre alapozva
Jézus csodával gyógyítja meg szolgáját. Hitvallása olyannyira jelentős,
hogy bekerült a szentmisébe, és a szentáldozás előtt ezeket a szavakat
imádkozzuk. Méltatlanságom ellenére minden szentmisében eljön hozzám
Jézus. Hívom-e a szívembe? Hogyan fogadom őt?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk! Hálatelt szívvel imádunk, magasztalunk és dicsőítünk
Téged! Mutasd meg nekünk szeretetedet! Urunk Jézus, igaz közbenjárónk az
Atyánál! Te jól ismersz minket és ismered szükségleteinket. Engedd csak
azt kérnünk, ami javunkra szolgál, s ami lelkünk üdvösségéhez szükséges.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140628.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. június 27., péntek

[Evangelium] 2014-06-27

2014. június 27. – Péntek, Jézus szentséges szíve

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged,
Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől,
és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked!
Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az
Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja
nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és
terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat,
és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és
nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.
Mt 11,25-30

Elmélkedés:

A pünkösd utáni időszakban három jelentős ünnepet tart Egyházunk. Az
elsőn, azaz Szentháromság vasárnapján a három isteni személyre, az Atyára,
a Fiúra és a Szentlélekre figyelünk. A második ünnep az úrnapja, amikor
Krisztus szent teste és vére iránti tiszteletünket igyekszünk elmélyíteni.
A harmadik ünnep pedig a mai, Jézus szívének napja.
Ez az ünnep az isteni irgalmasságra irányítja figyelmünket. A szentmise
könyörgése szerint Jézusnak nemzedékről nemzedékre az a szándéka, hogy
megmentse az embereket az örök haláltól, a kárhozattól. Az Atya megváltó
szándéka akkor teljesedett be, amikor a kereszten Jézus feláldozta értünk
életét. A katona lándzsája által megnyitott szívéből kiáradó víz és vér az
isteni kegyelem és irgalmasság jelképe, hiszen a megbocsátás Jézus
szívéből árad ki minden ember felé. Aki hittel tekint fel a kereszten
függő Jézusra és hittel felismeri benne a Megváltót, az számíthat bűnei
bocsánatára.
Ösztönözzön bennünket a mai ünnep az Istennek tetsző, szent életre!
Alakítsuk magunkat Krisztushoz hasonlóvá, azaz vegyük magunkra az ő
„igáját!" Ez nem külső hasonlóságot jelent elsősorban, hanem azt, hogy
szívem minden érzésével olyan szeretetre törekszem, amellyel ő szeret
engem. Teremtsen bennem tiszta szívet az Isten, hogy megtaláljam a hozzá
vezető utat és benne rátaláljak a szeretetre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat
tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen
minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt
az utat, amelyet te mutatsz nekünk, s amelyen te vezetsz minket az
üdvösség felé!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140627.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. június 26., csütörtök

[Evangelium] 2014-06-26

2014. június 26. – Csütörtök

Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet: „A mennyek
országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: Uram! Uram! Csak az,
aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd
nekem: Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te nevedben
űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?
Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket.
Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők! Mert mindaz, aki meghallgatja
szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a
házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél,
és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki
viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba
emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött
az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az összedőlt, és nagy
romhalmaz lett belőle." Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A
népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket,
mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik.
Mt 7,21-29

Elmélkedés:

A kifejezés köznapi értelmében Jézus nem volt a szavak embere. Értett az
emberek nyelvén, beszédeinek volt mondanivalója, közérthetően adta elő
tanítását, mindig az igazságot hirdette, oly megragadóan beszélt, hogy
tanítása miatt nagy tömegek hallgatták őt, de mégsem mondhatjuk, hogy
csupán a szavak embere volt. Sokkal inkább volt a tettek embere. Szavai,
tanítása mögött megérezték hallgatói a rendkívüli isteni erőt, de még
inkább megtapasztalták cselekedeteiben. Tőlünk, követőitől is azt várja,
hogy ne csupán szavainkkal valljuk meg szeretetünket iránta, hanem
bizonyítsuk is cselekedeteinkkel. Azt kéri, hogy ne csak elhiggyük
üdvösségre vezető tanítását, hanem valósítsuk is meg azt életünkkel.
Ennek szemléltetésére mondja el a homokra és a sziklára épített ház
esetét. A példabeszéd azt a kérdést veti fel, hogy ki Jézus igazi
tanítványa. A tanítványi élet, a krisztusi élet egyik eleme a hit. Jézus a
követésére hívja meg az embereket, de ez lehetetlen, ha valaki nem bízza
rá életét, nem hisz őbenne. Emellett cselekedetekre indít a hit. Az okos
és bölcs ember tehát hittel hallgatja Jézus szavait és az iránta való
szeretetből a hallottak szerint él és cselekszik. A keresztény ember élete
éppen ezért a hit és a szeretet mindennapi megvalósítására, megélésére
irányul.
Hogyan hallgatom Jézus szavát? Megvalósítom-e a hallottakat? Milyen hatást
gyakorol rám és mire indít Jézus szava?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Neved megvallása a te személyedhez és az általad
létrehozott közösséghez, az Egyházhoz kapcsol minket. Miként az apostolok
azon fáradoztak, hogy igehirdetésükkel megismertessék a te nevedet, a te
személyedet az emberekkel, ugyanúgy nekünk is életünk példájával kell
dicsőséget szereznünk neked. A te nevedben szeretnénk cselekedni, hogy így
az üdvösség megvalósulását szolgáljuk a világban. Neved megvallásával
kifejezzük, hogy az üdvösségre törekszünk.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140626.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. június 25., szerda

[Evangelium] 2014-06-25

2014. június 25. – Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Óvakodjatok a hamis
prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó
farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e a tövisről szőlőt,
vagy a bojtorjánról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz
fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem
a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó
gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre vetnek. Tehát: gyümölcseikről ismeritek fel
őket."
Mt 7,15-20

Elmélkedés:

A hétfői evangéliumban a szálka és a gerenda példájával Jézus arról
tanított, hogy ne ítéljünk el senkit a hibája miatt, mert hiszen magunk is
bűnösök vagyunk, s a javulást önmagunkon kellene kezdeni, mintsem másokon.
Ennek nem mond ellent a mai szöveg, amelyben Krisztus Urunk arra
figyelmeztet minket, hogy helyes ítéletet alkossunk, azaz ismerjük fel a
rosszat és a jót egyaránt, s ezen ítélet alapján engedjük vagy ne
engedjük, hogy hatással legyen ránk. Ne engedjünk a megtévesztésnek! Ne
vonjunk le elhamarkodott következtetéseket csupán a külső látszatból!
Igyekezzünk megismerni a másik személyének mélységét, lelkének szándékait,
hiszen Isten őt is számos jó tulajdonsággal ajándékozta meg. A helyes
ítélet érdekében kérjük nyugodtan a magunk számára a megkülönböztetés
Szentlelkét, hogy felismerjük és elutasítsuk a rosszat, valamint
felismerjük és elfogadjuk a jót.
Sem önmagunk sem mások cselekedeteinek következményeit nem tudjuk előre
kiszámítani. Az idő múltával, a gyümölcsérés idején sok mindenre fény
derül. Ezért mondja Jézus: „Minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa
pedig rossz gyümölcsöt terem" (Mt 7,17). A gyümölcs inkább a
cselekedetekre és nem a szavakra értendő e helyen. Vezessen bennünket
mindig jószándék, valamint a jó és a rossz megkülönböztetésének Lelke!
Alapmagatartásunk ne a bizalmatlanság legyen, hanem igyekezzünk mindig a
jót feltételezni!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te imádkoztál tanítványaidért, hogy mind az idők végéig egyek
legyenek, amint te egy vagy az Atyával és az Atya veled. Nézz le, Uram,
részvéttel arra a sok szakadásra, mely azok között éktelenkedik, akik
tiednek vallják magukat, és vezesd haza őket abba a közösségbe, amelyet te
alapítottál kezdetben: szent, katolikus, apostoli Egyházadba. Hogy amint
az égben egy a szentek egysége, idelenn is csak egy legyen, szentséges
neved megvallásában és dicséretében.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140625.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. június 24., kedd

[Evangelium] 2014-06-24

2014. június 24. – Kedd, Keresztelő Szent János születése

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr,
és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy
körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De
anyja ellenezte: „Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: „Hiszen
senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre
atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a
szavakat írta rá: „János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig
megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta
Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg
az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla,
elgondolkodva mondta: „Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr
van vele." A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött és mindaddig a
pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.
Lk 1,57-66. 80

Elmélkedés:

A négy evangélium közül egyedül Szent Lukács írása beszéli el részletesen
Keresztelő János születésének történetét. Ezt az eseményt ünnepeljük ma s
erről szól az evangélium. A többi evangélista inkább János fellépéséről
ír, amelynek az volt a célja, hogy előkészítse a népet Jézus jövetelére.
Lukács azonban elbeszéli azokat a csodás jeleket, amelyek János
születésekor történtek, s amely jelek az mutatták, hogy e gyermekkel
különleges idő jött el az üdvtörténetben. E születés Isten irgalmasságának
jele. A rokonok felismerték, hogy Erzsébettel milyen irgalmas az Isten,
aki lehetővé tette, hogy gyermeke lehessen idős kora ellenére. János
felnőve előre hirdeti Jézus jövetelét, akinek születésével az isteni
irgalmasság teljessége árad ki az egész emberiség felé.
Zakariás megnémulását, majd beszédképességének visszanyerését gyermeke
születésekor a jelenlévők szintén isteni jelnek tartják, amely jelből azt
a következtetést vonják le, hogy az Úr a gyermekkel van. Jogosan
gondolják, hogy valami készülőben van, hamarosan valami rendkívüli fog
történni, ami Istennek lesz köszönhető. Úgy vélik, hogy talán János
személyéhez kötődik az isteni beavatkozás, s nem sejtik, hogy még nála is
nagyobb személy fog a világra jönni. János születése feszült várakozást
teremt s előkészíti Jézus születését.
Mi lesz ebből a gyermekből? – kérdezik mindazok, akik látják, felismerik a
jeleket. Vajon én mennyire vagyok figyelmes és érzékeny az isteni jelekre?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat
tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató
fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az
erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely
a Nyolc Boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet üzenete, az
erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140624.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az e-vangélium 10. születésnapjához közeledve köszönetet mondok
mindenkinek a hűséges olvasásért, valamint azért, hogy terjesztitek a
lehetőséget. A 10 év alatt kb. 70 millió e-mailt küldtem az
e-vangéliummal, a honlapokon kb. 65 millió volt az olvasások száma. Arról
nincs adat, hogy a rádiókon keresztül, illetve közvetett módon hány
személyhez jut el naponta. Az e-vangélium olvasása és hallgatása
valamennyi lehetőségen ingyenes.
Istennek legyen hála az ötletét, a megvalósulásért és a 10 esztendőért!
És legyen hála mindazoknak, akik akik a 10 év alatt imádsággal vagy akár a
legkisebb adománnyal is támogatták az e-vangelizációt! Isten jutalmazza
meg nagylelkűségüket!
Történet
2004. július 9. Az első e-vangélium e-mail küldése (csak evangélium)
2005: Elmélkedés és imádság az evangéliummal együtt
2006: Honlapokba beépíthető az e-vangélium
2008: evangelium365.hu saját honlap
2010: Facebook oldal (Félsiker. Úgy tűnik a fb másra alkalmasabb)
2011: Okostelefon applikációk (iOS és android) 1.0
2012: Hangos e-vangélium
2013: Okostelefon applikációk (iOS és android) 2.0 új funciókkal
Köszönet a csapatnak
Hálás köszönet azoknak, akik az eddigiekben segítettek:
Fehér János - programozás, a szerver felügyelete
Bedő Tibor - honlap készítése
Turcsik István és az Ester Communications tagjai - honlap design és
plakátok készítése
Dobó Mátyás és János - okostelefon alkalmazások (iOS és android)
fejlesztése
H. Pezenhófer Brigitta és Pezenhófer György - hangos evangélium
Horváth Benedek és Márton - adatbázisok karbantartása
Jövő és tervek
Lesz-e 10 év múlva is e-vangélium e-mail? Ha lesz e-mail, akkor igen.
Közben pedig az új kommunikációs fórumokat igyekszünk bevonni, főként a
villámgyorsan terjedő okostelefonokra figyelve. Ígérem, hogy bármilyen új
módon és eszközön fogunk a jövőben kommunikálni, ott leszek az
evangéliummal!
A 10 éves évfordulóra készül az új plakát, amelyet az ország összes
templomába eljuttatunk. Ezt, valamint az e-vangelizációs szolgálatot az
alábbi lehetőségeken lehet támogatni.
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2014. június 24.
E-vangelizáció támogatásának lehetősége
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: E-vangélium
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy ez e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. június 23., hétfő

[Evangelium] 2014-06-23

2014. június 23. – Hétfő

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne ítélkezzetek, hogy
fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak
fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd
nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg
nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak: „Hadd
vegyem ki szemedből a szálkát!", holott a te szemedben gerenda van?
Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss
hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát!
Mt 7,1-5

Elmélkedés:

A mindennapi életben gyakran előfordul, hogy ítéletet alkotunk a másik
ember személyéről vagy cselekedeteiről. Ezen ítéletek sajnos inkább
negatívak, mintsem pozitívak. Úgy tűnik, hogy a hibákat és a gyengeségeket
szívesebben keressük és könnyebben találjuk meg másokban, pedig jó
tulajdonságaik is bőven lehetnek.
Ezzel szemben Jézus azt mondja nekünk a mai evangélium szerint, hogy ne
ítélkezzünk másokon. Szemléletes hasonlatában mások hibáit alig
észrevehető szálkának nevezi, amelyet mégis oly könnyen meglátunk.
Önmagunk vétkeit, bűneit pedig gerendához hasonlítja, amelyet nagysága
ellenére sem veszünk észre.
Miért javasolja a mi Urunk, hogy ne ítélkezzünk? Lássuk be: nem
ismerhetjük teljesen a másik személyt és az ő szándékait, amely alapján
igazságos ítéletet tudnánk alkotni. Az ítélkezés, a cselekedetek
minősítése egyedül Isten feladata és joga, aki tökéletesen ismeri az
emberi szívek minden szándékát. Tudja, hogy mit miért teszünk, s képes
arra, hogy igazságos legyen minden ítéletében. Ez természetesen nem zárja
ki annak lehetőségét, hogy jó szándékkal figyelmeztessünk valakit hibáira,
de ezt mindenképpen előzze meg egy alapos lelkiismeretvizsgálat. Ha
ugyanis nekünk is számtalan hibánk van, amelyeket nem tudunk
megváltoztatni, akkor milyen alapon kérjük ezt másoktól? A hibák
kijavítását mindig önmagunkon kezdjük!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hálát adunk néked, Atyánk, az életért és tudásért, melyet
kinyilatkoztattál nekünk a Te szolgád, Jézus által! Dicsőség néked
mindörökké! Ahogyan e kenyértöredékek szét voltak szóródva a hegyeken és
eggyé váltak összegyűjtve, úgy gyűljön össze egyházad királyságodban a
Föld határairól! Mindenható Uralkodónk, ki mindent nevedért teremtettél,
ételt és italt adtál az embereknek, hogy élvezzék, nekünk pedig lélek
szerinti ételt és italt adtál, és örök életet Szolgád által. Dicsőség
néked mindörökké!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140623.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. június 22., vasárnap

[Evangelium] 2014-06-22

2014. június 22. – Vasárnap, Krisztus szent Teste és Vére: úrnapja

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: „Én vagyok a mennyből
alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az
a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért." Vita támadt
erre a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?" Jézus
így felelt nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az
Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki
eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én
feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én
vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az
bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya
által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből
alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a
kenyeret eszi, örökké él!" Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.
Jn 6,51-58

Elmélkedés:

Egy kenyér, egy test
Ma, az Oltáriszentség ünnepén arra a kérdésre próbálunk választ találni,
hogy mi lehetett Krisztus szándéka az utolsó vacsorán végzett
cselekedetével? Miért akarta, hogy a kenyérben és a borban jelen legyen az
ő teste és vére? Miért parancsolta apostolainak, hogy az ő emlékezetére
ismételjék meg cselekedetét? Krisztus Urunk szándékát az őskeresztény idők
szertartásából, az imádságokból és az igehirdetésből ismerhetjük, valamint
mindenekelőtt a Szentírásból, pontosabban Máté, Márk, Lukács
evangéliumából és Pál apostol leveleiből, de ezek az iratok már tükrözik
az első keresztény közösségek imádságait és szertartásait is. Abban a
reményben keressük Krisztus szándékát, hogy ez megmutatja számunkra az
Oltáriszentség hatását, az Eucharisztia célját.
Jézus szándékai közül elsőként azt kell megemlítenünk, hogy ő azt
szeretné, hogy kapcsolatban legyünk vele. Nem csupán az imádságban vagy a
testvéri közösségben megtapasztalható lelki kapcsolatra kell gondolnunk,
hanem valóságos kapcsolatra. A csodálatos kenyérszaporítást követően már
nem az embereknek kiosztott kenyérről beszél Jézus, hanem arról az „élő
kenyérről," amit majd adni fog, tehát az Oltáriszentségről. Ezt mondja:
„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg
benne" (Jn 6,56). Láthatjuk, hogy nem valamiféle laza, felszínes
kapcsolatról van szó, hanem Krisztussal való egyesülésről. A szentáldozás
révén, Krisztus testének vétele által eggyé válunk ővele. Milyen
csodálatos ajándék ez számunkra! Jézus bennünk akar élni. Éltetni akar
bennünket. Valahányszor szentáldozáshoz járulunk, az Istennel való lelki
egyesülés vágyával tegyük ezt. Itt értjük meg azt, hogy miért nem szabad
úgy áldoznunk, hogy bűnben élünk: a szent Istenhez méltatlan az, ha mi
bűneinkhez ragaszkodva, bűnben élve közeledünk hozzá. A szentmisében erre
a bűn nélkül való közeledésre emlékeztet minket a bűnbánati liturgia.
Krisztus második szándéka az, hogy közösségre lépjünk a többi
kereszténnyel. Szent Pál apostol ezt írja a korintusiakhoz szóló
levelében: „Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel
mindnyájan egy kenyérből részesülünk" (1Kor 10,17). Az egyházatyák
írásaiban már a kezdeti időszaktól fogva jelen van a következő két jelkép:
miként a gabonaszemek az őrlés és a sütés után eggyé válnak, egy kenyeret
alkotnak, és ahogyan a szőlőszemek a préselést követően a bor levében
eggyé válnak, ugyanígy kell a Krisztus testét magukhoz vevő
keresztényeknek eggyé válniuk. Egymással eggyé válva alkotják az Egyház
közösségét. E ponton fedezzük fel, hogy az Egyház alapja az
Oltáriszentség. Egyház nélkül, közösség nélkül elképzelhetetlen az
Eucharisztia ünneplése. A szentmisében a Miatyánk közös imádkozása és ezt
követően az egymással való kiengesztelődés szertartása segít minket az
egymással való testvéri közösségre.
Jézus harmadik szándéka az, hogy lelkileg megerősítse azt, aki az ő testét
magához veszi. Ez akkor valósul meg, ha a szentmise nem csak Krisztus
áldozata, hanem az én áldozatom is. Nem csak Krisztus felajánlása, hanem
én is felajánlom magamat az Istennek. Nem csak Krisztus hálaadása, hanem
az én hálám kifejezése is Isten felé. Engednem kell tehát, hogy e szentség
szentté tegyen engem. Méltatlanságom tudatában, de a megszentelődés, a
lelki gyógyulás vágyával a szívemben vegyem magamhoz Krisztus testét. A
szentmisében ezt tudatosítja bennem a rövid ima: „Uram, nem vagyok méltó,
hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én
lelkem."
E szempontok segítsenek minket, hogy az Oltáriszentséggel kapcsolatban ne
csupán az ünnepélyességre és a külsőségekre figyeljünk, hanem annak lelki
hatásaira is!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus, aki valóságosan jelen vagy az Oltáriszentségben!
Bűneim őszinte megbánásával készülök arra, hogy veled találkozzak a
szentáldozásban. Légy lelkem tápláléka, éltess engem! Abban a hitben
fogadom szent testedet az átváltoztatott kenyérben, hogy titokzatos
testednek, az Egyháznak tagja vagyok. Szüntess meg a keresztények között
minden széthúzást, hogy testvéri szeretetben éljünk egymással. Annak
reményében veszem magamhoz szent testedet, hogy elvezetsz az örök életre.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140622.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum