2009. június 13., szombat

[Evangelium] 2009-06-13

2009. június 13. - Szombat

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Hallottátok, hogy ezt
is mondták a régieknek: "Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett
esküdet!" Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az
égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se
Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se
esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni.
Legyen a ti beszédetek "igen, igen, nem, nem"; ami ettől eltér, az a
gonosztól van."
Mt 5,33-37

Elmélkedés:

Jézus a mai evangéliumban folytatja a régi, ószövetségi Törvényről, s
annak egyes elemeiről szóló tanítását. Most az esküvel kapcsolatos
szabályoknak ad új irányt. Az eskü bizonyos biztosságot adott a szerződő
feleknek, de a farizeusok igyekeztek kibúvókat keresni, azaz olyan
lehetőségeket találni, amikor nem volt kötelező a fogadott eskü
megtartása. Az eskü sorozatos megszegése egy idő után könnyelműségre
készteti az embert, s úgy tesz hamis esküt, hogy annak megtartását
kezdettől fogva nem tartja fontosnak. Jézus új törvénye eltér a farizeusok
szabályaitól, s helyreállítja az eskünek és más szabályoknak azt a
rendjét, amelyet Isten akart. A legfőbb törvény Jézus számára és a mi
számunkra is az Atyának való engedelmesség.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó jó Uram, ó bölcs Uram! Igen hatalmas és gazdag Úr!
Amikor már nem tudjuk, hogy mit kellene tennünk,
Amikor már nem tudjuk, hogy kihez meneküljünk,
Csak egyet tehetünk még, de ez a leghatalmasabb és
Legcsodálatosabb: hogy kezünket, szemünket, szívünket,
kívánságainkat, óhajainkat a Te szent Fölségedhez emeljük.
Ezt tesszük most is mély alázattal: légy könyörületes a Te szegény
szolgáid iránt. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. június 12., péntek

[Evangelium] 2009-06-12

2009. június 12. - Péntek

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: "Hallottátok a
parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös
vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre
visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed,
minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe,
vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész
el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson. És ezt is mondták: Aki
elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek,
hogy aki elküldi feleségét - kivéve hűtlenség esetét -, okot ad neki a
házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést
követ el."
Mt 5,27-32

Elmélkedés:

Az ószövetségi időkben a házastárshoz való hűség parancsa inkább az
asszonyokra vonatkozott, s csak kevésbé a férfiakra. A férfiaknak jogukban
állt elbocsátani feleségüket válólevelet adva nekik, fordítva azonban ez
nem volt lehetséges. Jézus elveti ezt a gyakorlatot és Isten eredeti
szándékára hivatkozva a feltétel nélküli hűségre és az egymáshoz való
ragaszkodásra szólít fel. Az eredeti isteni szándék természetesen az egy
férfi és egy nő egész életre szóló szeretetközösségére vonatkozik. A
manapság egyre gyakoribbá váló házasságszerű életközösségek valójában nem
illeszkednek Istennek abba a tervébe, amely a férfiak és nők számára
hivatott a boldogság elérésére, ezért nem is nevezhetjük őket házasságnak.
A keresztény családban a házastársaknak úgy kell egymást szeretniük, ahogy
Krisztus szereti az egyházat és az embereket. A szeretethez, méghozzá a
Jézus példája szerinti szeretethez való ragaszkodás védelmet jelent a
házasság és családellenes próbálkozásokkal szemben.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Házastársak imája
Uram, segíts nekünk, mindig emlékezzünk arra a napra, amikor
megismerkedtünk, és megszerettük egymást! Segíts mindig meglátni a jót a
társamban és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat. Segíts
kimondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk bocsánatot kérni
egymástól. Uram kezedbe adjuk házasságunkat! Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. június 11., csütörtök

[Evangelium] 2009-06-11

2009. június 11. - Csütörtök, Szent Barnabás apostol

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: "Menjetek, és hirdessétek,
hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel
halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen
kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se
rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se
botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba
érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok,
amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a
ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig
érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok."
Mt 10,7-13

Elmélkedés:

A ma ünnepelt Szent Barnabás nem a Jézus által kiválasztott tizenkét
apostol testületéhez tartozott, hanem amiatt nevezzük őt apostolnak, mert
a kezdeti időkben Pál apostol társaként vállalta az apostoli munkát, az
evangélium hirdetését. Az Apostolok Cselekedeti beszámolója szerint
földjét eladta, hogy árát a szegényeknek adományozhassa. Már ez a tény is
mutatja elszántságát és lelkesedését, amely később, a pogányok körében
folytatott buzgó evangelizálás során még inkább megmutatkozott. Rendkívüli
bátorság kellett hozzá, hogy Pállal együtt elinduljon olyan emberek közé,
akik még nem hallottak semmit Jézusról és tanításáról, hogy az ő körükben
tegyenek tanúságot. Természetesen nem csupán emberi lelkesedése hozta meg
a várt eredményt, hanem a Szentlélek segítsége is kellett ehhez. Barnabás
példája azt mutatja, hogy Isten néha ismeretlen utakra hív minket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Atyám, reád bízom magamat,
tégy velem, amit akarsz!
Bármit teszel is velem, köszönöm neked.
Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent.
Csak teljesedjék akaratod rajtam
és minden teremtményeden,
semmi másra nem vágyom, Istenem!
Charles de Foucauld
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. június 10., szerda

[Evangelium] 2009-06-10

2009. június 10. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg
az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy "í" betű sem, sőt
egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is
eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket,
azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki
megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
Mt 5,17-19

Elmélkedés:

Saját szavai szerint Jézus nem eltörölni akarja az isteni Törvényt, hanem
"tökéletessé tenni", vagy ahogy más fordítások mondják "beteljesíteni". De
mit jelent ez? Mindenekelőtt azt, hogy Jézus rendet tesz a különféle
törvények között abban a tekintetben, hogy megkülönbözteti az eredeti
isteni parancsokat és a vallási csoportok által, az évszázadok során
hozott emberi szabályoktól. Az előbbiek természetesen továbbra is
megtartandók, az utóbbiak azonban nem, és sok esetben éppen ezek miatt
bírálja többek között a farizeusokat. Jézus ugyanakkor visszaállítja a
törvények között a helyes sorrendet, azaz újból előre veszi a szeretet, az
igazságosság és a könyörület gyakorlását, mint olyan kötelességeket,
amelyeket Isten kíván tőlünk. Harmadszor pedig Jézus rávilágít a törvények
mögötti szeretetre, mint azok megtartásának legfőbb elvére.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Koldusként jövök hozzád, mert te hívsz, aki gazdag létedre értem szegény
lettél, hogy szegénységeddel gazdaggá tedd koldus voltomat.
Gyengélkedőként jövök hozzád, mert nem az egészségeseknek, hanem a
betegeknek van szükségük orvosra. Bicegve jövök hozzád és ezt mondom:
Irányítsd lépteimet a te ösvényeiden! Mint vak tapogatózom hozzád és ezt
mondom: Világosítsd meg szememet, hogy soha ne aludjam a halál álmát!
Szent Ágoston
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. június 9., kedd

[Evangelium] 2009-06-09

2009. június 9. - Kedd

Jézus így tanított a hegyi beszédben: "Ti vagytok a föld sója. De ha a só
ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s
eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült
várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá
rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a
házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva
jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!"
Mt 5,13-16

Elmélkedés:

Az evangéliumok beszámolói szerint Jézus azt tekintette küldetésének, hogy
tanúságot tegyen az emberek előtt az Atyáról, az ő szeretetéről. Ezt
szolgálták például csodás tettei, valamint tanítása, amelyek dicsőséget
szereztek a mennyei Atyának. Ehhez azonban azt is hozzá kell tennünk, hogy
a hallgatóság, illetve a csodákban részesülők nem mindig értették meg azt,
hogy Jézus cselekedeteiben az Atya tevékenykedik. A mai evangéliumban az
Úr azt kéri az őt követőktől, hogy jócselekedeteikkel szerezzenek
dicsőséget az Atyának, folytatva az ő művét, tanúságtételét. Isten minket
is úgy szeret, ahogyan Fiát, Jézust. Mi is ugyanúgy Atyánknak szólíthatjuk
Istent, ahogyan Jézus is tette. S Isten tőlünk is ugyanazt várja, mint
Fiától: szerezzünk dicsőséget neki jócselekedeteinkkel.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk, sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink
szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton.
Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hívj magadhoz mindannyiunkat. Bárcsak
Péterrel együtt válaszolhatnánk: Igen, uram, tudod, hogy szeretlek.
Bátoríts bennünket, hogy a Te segítségeddel éltetői lehessünk
családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. június 8., hétfő

[Evangelium] 2009-06-08

2009. június 8. - Hétfő

Abban az időben, Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült,
tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így
tanította őket:
"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést
nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva
mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert
nagy lesz a ti jutalmatok az égben"
Mt 5,1-12

Elmélkedés:

A mai evangéliumban olvasott mondásokkal Jézus olyan programot ad az őt
követők számára, amely a boldogság megtalálására és megélésére vezet. A
Jézus által meghirdetett program már elkezdett megvalósulni, erre utal az
első mondás jelen ideje, azaz, hogy az Isten országa már jelen van, már
elkezdődött. Az Isten országa azáltal jut el a teljességére, hogy
elkezdünk járni a szelídség, az irgalmasság, a tisztaszívűség és a
békesség útján. Azt is látnunk kell, hogy az emberi boldogság
beteljesedésének hátterében mindig az Isten áll, aki vigasztalást nyújt
nekünk, aki beteljesíti az igazság utáni vágyunkat, aki irgalmasan
megbocsát nekünk, akit gyermekeiként megláthatunk, s aki hűségünkért
megjutalmaz minket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet! Add, hogy a szeretet
Lelke, a te Lelked ékesítsen minket; közelednünk, mert ez minden parancs
foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai
lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent
Fiad!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. június 7., vasárnap

[Evangelium] 2009-06-07

2009. június 7. - Szentháromság vasárnapja

Abban az időben a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre,
ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a
földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és
ezt mondta nekik: "Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön.
Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet!
Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok
meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én
veletek vagyok mindennap a világ végéig!"
Mt 28,16-20

Elmélkedés:

Egységben élni az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel
Egyházunk tanítása szerint a keresztény hit és élet központi titka, eleme
a Szentháromság. Keresztény életünk ugyanis azzal kezdődik, hogy
megkeresztelkedünk az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Azt is
tudjuk, hogy a szentírás és a teremtett világ sok mindent elárul nekünk
Istenről, de Isten belső élete, a Szentháromság belső élete
megközelíthetetlen titok marad emberi értelmünk számára. S bár Jézus
Krisztus által új dolgokat tudhattunk meg, még mindig maradt titok bőven.

Ma, Szentháromság vasárnapjának ünnepén jelen prédikáció keretében nem
kívánok elvont elméleti fejtegetésbe kezdeni a Szentháromság tanról, hanem
egy kis segítséget szeretnék nyújtani ahhoz, hogy felfedezzük, valójában
mennyire közel áll hozzánk az Atya, a Fiú és Szentlélek. Ehhez az
újszövetségi szentírást hívjuk most segítségül.

Tekintsük tehát át röviden és a teljesség igénye nélkül, hogy mit
tanítanak az evangéliumok és az apostoli levelek a három isteni
személyről. Az első három evangéliumban a Fiú úgy áll előttünk, mint az
Atya küldötte és a Szentlélekkel eltelt Messiás. Jézus tudatában van
annak, hogy az Atya küldötte, az Atya akaratát kell teljesítenie, s ehhez
meg is kapja az erőt a Szentlélekben. Máté, Márk és Lukács örömhíre
emellett azt is hangsúlyozza, hogy Jézus azt tekinti feladatának, hogy
megismertesse az emberekkel az Atyát, aki valóban Atyaként tekint
mindenkire és nem egy elérhetetlen Isten. A Jézus által küldött Szentlélek
újjáalkotó ereje megtapasztalható az emberek számára, hiszen a Lélek
tevékenysége az Istennel való kapcsolatunkat is újjáteremti. Szent János,
a negyedik evangélium szerzője Jézus tanúságtételét helyezi a középpontba.
Ennek alapja az, hogy a Fiú ismeri az Atyát, mindent tőle tud, az ő
tanítását közvetíti az emberek felé, tehát végeredményben a Fiú által
ismerjük meg a mennyei Atyát. S mivel kettejük kapcsolatát a szeretet
határozza meg, ezért a Fiú tanúságtétele nem szólhat másról, mint a
szeretetről, arról az isteni szeretetről, amely megszólítja és a szeretet
közösségébe hívja az embert. Ezt leginkább Jézusnak az utolsó vacsorán
mondott, az Atyához szóló imája fejezi ki, amelyből kiderül egysége az
Atyával és tanítványaival, s ebből ismerheti fel a világ, hogy a Fiút az
Atya küldte, aki úgy szereti az embereket, ahogyan a Fiút is (vö.: Jn
17,23). János írásának fontos mondanivalója továbbá az is, hogy a teljes
igazságra, Isten tökéletes megismerésére a Szentlélek vezeti el a hívőket.

Szent Pál apostol leveleiben gyakran találkozunk a három isteni személy
tevékenységével. A római és a korintusiaknak szóló két levél tanúsága
szerint a Lélek, aki feltámasztotta a Fiút a halottak közül, a hívőket is
fel fogja támasztani (vö.: Róm 8,11), s ugyanez a Lélek, akit az Atyától
kaptunk, s aki bennünk van, ragad meg minket, hívőket és tesz
mindannyiunkat Krisztus testének tagjává (vö.: 1Kor 6,15-20). Pál más
helyeken is megkülönbözteti írásaiban a három isteni személyt. A lelki
adományokkal kapcsolatban ezt írja: "A lelki adományok ugyan különfélék, a
Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr (Jézus)
ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten (az Atya), aki mindenben mindent
véghezvisz, ugyanaz" (1Kor 12,4-6). A népek apostola a második korintusi
levelet a következő áldással fejezi be: "Urunk, Jézus Krisztus kegyelme,
Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!" (2Kor
13,13). Ez a liturgikus veretű szentháromságos formula arról tanúskodik,
hogy a levél megírásakor, Kr. u. 55 tavaszán, tehát mindössze két
évtizeddel a Jézus-esemény után, a keresztények liturgiájában már
szerepelt a Szentháromság megvallása, s mind a mai napig szerepel, hiszen
ezzel kezdjük a szentmisét.

Befejezésül pedig térjünk vissza még Máté evangéliumához, egészen pontosan
ahhoz a részhez, amelyet a mai ünnep evangéliumában felolvastunk.
Mennybemenetelekor Jézus parancsba adja az apostoloknak, hogy tegyenek
tanítványává minden nemzetet és "kereszteljék meg őket az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében!" (Mt 28,19). A Szentírásban tulajdonképpen ez az
egyetlen hely, ahol a Szentháromság személyei közvetlenül egymás mellett
vannak megemlítve. Isten minden embert üdvözíteni akar. Ezen szándék
megvalósulása érdekében küldi el az Atya a mi emberi világunkba a megváltó
a Fiút és a megszentelő Szentlelket. Az isteni üdvözítő szándékot az ember
a hit és a megtérés által fogadja el, amelyet a keresztség nyilvánít ki. A
Szentháromság nevében megkereszteltek tehát életközösségbe kerülnek az
Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel. A mai ünnep azt tanítja nekünk és
azt kéri tőlünk, hogy mi, keresztények - miközben valljuk a három isteni
személyt - éljünk is egységben az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Három személyben örökös Urunknak
szálljon az égig szüntelen dicséret,
ős szeretettel ölelje, éltesse
szomjas szívünket.

Mindenek Atyja, hatalom, erősség,
lényedbe, élő tenmagadba zárj be,
és add meg nekünk szent hitünk jutalmát
égi hazádban.

Nem apadó Fény tükre és világa,
Egyszülött-Isten, tieid vagyunk mi,
dús venyigék, kik eleven tövedből
termik a szőlőt.

Tűz, Szeretet, Láng, hatalmas erőddel
mérd a világot, igazítsad útját,
Lélek, te lelkünk szerelme, virága,
minket is ápolj!

Mézízű vendég, Egyeden, de Három,
szent hajlamokkal rügyeztesd szívünket,
s himnuszaiddal egyre csak daloljunk
élvezetedben. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum