2009. október 17., szombat

[Evangelium] 2009-10-17

2009. október 17. - Szombat

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz: Mondom nektek, hogy
mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja
Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is
megtagadom Isten angyalai előtt. Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot
nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Amikor a
zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok,
hogy miképpen és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok! A Szentlélek
abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok.
Lk 12,8-12

Elmélkedés:

A farizeusokról mondott kemény szavak azt a hatást váltották, hogy
szembefordulnak Jézussal. Nem néznek magukba, nem tartanak önvizsgálatot,
hanem azt a könnyebb utat választják, hogy elutasítják a
figyelmeztetéseket és szembefordulnak azzal, aki kimondja hibáikat. Ezt a
részt azzal folytatja Szent Lukács evangélista, hogy az Úr figyelmezteti
tanítványait, hogy ők is hasonló szembenállással, visszautasítással fognak
találkozni, amikor Mesterük tanítását hirdetik. De nem csupán
figyelmezteti őket a rájuk váró nehézségekre, hanem tanácsokat is ad arra
vonatkozóan, hogy miként viselkedjenek, ha mindez bekövetkezik. Fontos,
hogy tanúságtételük ezen idején nincsenek magukra hagyva a krisztusi
tanítványok, hiszen a Szentlélek velük lesz. Lelkük számára akkor tudják
elnyerni az üdvösséget, ha a Lélek indíttatásaira hallgatva hűségesek
maradnak a Jézusba vetett hithez.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen;
hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe;
hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék;
hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek;
hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell;
hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem;
hogy értelmem éber és friss legyen az igazság - csak az igazság -
befogadására;
hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet,
ami fölemel!

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
A Duna TV 2009. október 17-én, szombaton 12 órakor az Isten kezében című
műsor keretében bemutat egy riportfilmet velem, illetve rólam. (Ismétlés:
Duna I. 2009. október 20. kedd 8.30, Duna II. Autonómia 2009. október 25.
vasárnap 11.15 és 22.35.)
Most itt a lehetőség megtudni, hogy ki áll az e-mailben érkező
e-vangéliumok mögött.
Szeretettel: István atya
Imakérések továbbra is itt: http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/imakeres
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. október 16., péntek

[Evangelium] 2009-10-16

2009. október 16. - Péntek

Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták
egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: "Óvakodjatok a farizeusok
kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely
napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk
körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók
mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt mondom
nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs
hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek -
azonfelül, hogy megöl - arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból
mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár?
Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt, számon tartja fejetek
minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a
verebek."
Lk 12,1-7

Elmélkedés:

A mai evangéliumban olvasottakkal Jézus befejezi a farizeusokról szóló
beszédét és figyelmeztetéseit. A beszéd végén pontosan megnevezi a
farizeusok legfőbb bűnét, amely miatt az ő tanítványainak és az embereknek
nem kell követniük a farizeusok példáját. Ez a bűn a képmutatás.
Életvitelük és magatartásuk ugyanis nem egyezik meg azzal, amit hirdetnek
és tanítanak az embereknek. Jézus annak tudatában mondja ezt, hogy ő
mindig azt élte, cselekedte, amit tanított. Mind cselekedetei, mind
tanítása igaz volt, ezért hitelesnek tartjuk. A farizeusok saját
képmutatásuk miatt veszítették el hitelességüket. Jó tanácsokat ugyanis
csak akkor érdemes másoknak adni, ha saját példánkkal igazolni tudjuk,
hogy mi is úgy élünk. A keresztény embernek különösen is ügyelnie kell a
hitelességre, különben a Jézusról szóló tanúságtétele veszíti el meggyőző
erejét.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus, Isten Fia, akiben az istenség teljessége lakozik, Te hívod a
megkeresztelteket, hogy "evezzenek a mélyre", bejárva az életszentség
útját. Szítsd fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a Te szereteted
hatalmának a tanúi legyenek a mai világban.
Töltsd be őket a lelki erősség és a jó tanács ajándékával, hogy képesek
legyenek az önmagukra és hivatásukra vonatkozó teljes igazság
felismerésére.
II. János Pál pápa

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
A Duna TV 2009. október 17-én, szombaton 12 órakor az Isten kezében című
műsor keretében bemutat egy riportfilmet velem, illetve rólam. (Ismétlés:
Duna I. 2009. október 20. kedd 8.30, Duna II. Autonómia 2009. október 25.
vasárnap 11.15 és 22.35.)
Most itt a lehetőség megtudni, hogy ki áll az e-mailben érkező
e-vangéliumok mögött.
Szeretettel: István atya
Imakérések továbbra is itt: http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/imakeres
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. október 15., csütörtök

[Evangelium] 2009-10-15

2009. október 15. - Csütörtök

Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: "Jaj nektek, akik
síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek!
Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és
egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem
hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk.
Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot
kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől,
Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület
között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt
a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát.
Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok."
Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy
felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon
fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel
vádolhatják.
Lk 11,47-54

Elmélkedés:

A mai evangéliumi részben is egy olyan beszédet hallunk Jézustól, amely a
farizeusoknak szól. Ne gondoljuk azt, hogy Jézus mindenképpen bántani vagy
megsérteni akarja őket, inkább figyelmeztetések ezek. Figyelmezteti őket
arra, hogy a kisebb törvények aprólékos és szigorú megtartása nem
helyettesíti a legfőbb törvény megtartását, azaz a szeretet és az
igazságosság gyakorlását. Másrészt figyelmezteti őket Jézus, hogy ne
essenek ugyanabba a hibába, mint az ő elődeik, akikhez Isten hiába küldte
el az ő küldötteit, a prófétákat, ők nem szívlelték meg ezeket az Istentől
jövő figyelmeztetéseket és a küldöttek életére törtek. Végül aztán mégis
elkövették ők is a visszautasítás bűnét. Vajon és hogyan fogadom Isten
nekem szóló üzenetét? Kész vagyok-e életemet az Ő szándéka szerint
alakítani?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Akiket az Úr meghívott asztalához, igyekezzenek tisztán és szépen élni, és
fussanak a bűntől! Legyenek a föld sója és a világ világossága, amit
Krisztus Jézus nemcsak apostolainak és tanítványainak kötött lelkükre, de
követőinek is.
Kapisztrán Szent János
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. október 14., szerda

[Evangelium] 2009-10-14

2009. október 14. - Szerda

Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: "Jaj
nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró
veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét.
Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok!
Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános
tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket
kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak - anélkül, hogy
tudnák." Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: "Mester, ha
ilyeneket mondasz, minket is gyalázol." Ő azonban így folytatta: "Jaj
nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti
magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni."
Lk 11,42-46

Elmélkedés:

Jézus nagyon kemény szavakkal beszél a farizeusokról és aztán az
írástudókról is. De ne értsük félre szavait! Ne azzal van a baj, amit
tesznek, hanem azzal, amit nem tesznek meg. Jézusunk talán nem is
foglalkozna azzal, hogy a legaprólékosabban próbálják betartani a
törvényeket, ha közben nem feledkeznének el a legfontosabb törvényről a
szeretet gyakorlásáról. A jócselekedetek elmulasztása ár bűnnek számít.
Próbáljunk meg az elkövetkező napokban a szokásosnál is nyitottabb szemmel
járni, és vegyük észre, hogy hol tudunk segíteni jó szóval vagy tettekkel.
Ne szalasszunk el a lehetőséget a testvéri szeretet kimutatásában, mert
ennek lemulasztása komoly bűnnek számít.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje Krisztust, a
világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség történelmében
Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az Atya Irgalmas
Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket! Gyógyítsa meg
emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon mindörökké
közöttünk, Ő, Aki Atya, Fiú és Szentlélek.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. október 13., kedd

[Evangelium] 2009-10-13

2009. október 13. - Kedd

Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála.
Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus
étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt
hozzá: "Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét,
de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az
alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt,
amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!"
Lk 11,37-41

Elmélkedés:

Az ószövetségi időkben több száz törvény szabályozta a zsidó emberek
életét, az izraeli életmódot. Mindenki meg volt róla győződve, hogy ezek a
törvények Isten akaratának és szándékának a kiegészítései, amelyek
megmutatják az embernek, hogy miként kell a mindennapokban Isten akarata
szerint cselekedni. A hívő életében tulajdonképpen minden erről szól:
hogyan lehet Isten akarata szerint élni. Ebből a szempontból teljesen jó,
helyes szándékkal születtek a különféle törvények, de az évszázadok során
olyan szabályok is keletkeztek, amelyek mögött már nem volt fontos az
isteni akarat. Sok tisztasági törvény is ilyennek számított Jézus korában,
s ezt ő szóvá is tette. A kiüresedett törvények megtartása helyett Jézus
az irgalmasság gyakorlását ajánlja, mint olyan cselekedetet, amelyet Isten
mindenkitől megkíván.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, Jézus, Te azt parancsoltad nekem, hogy szüntelenül imádkozzam, add
nekem kegyelmedet, hogy meg tudjam tenni, s add meg ezt azoknak a
lelkeknek is, akiket rám bíztál. Isteni Ige, Te magad vagy bennünk az
örökké tartó és szüntelen imádság. Isten Báránya, Te vagy a világosság,
amely megvilágítja lelkünk egész égboltját. Bár soha ne akarnánk más
imádságot, csak a te imádat, más fényességet, csak a te fényességedet, más
szeretetet, csak a te szeretetedet! A hozzád intézett imádságban, Istenem,
egy a szemlélés és a szeretet. Engedd, hogy olyan tökéletesen és olyan
bensőségesen tudjak hozzád imádkozni, hogy elfeledkezzem önmagamról, és ne
tudjam, hogy imádkozom, mert csupán Te vagy bennem!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. október 12., hétfő

[Evangelium] 2009-10-12

2009. október 12. - Hétfő

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:
"Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet,
mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel
együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket,
hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Jónás."
Lk 11,29-32

Elmélkedés:

Vajon miben találhatjuk meg életünkben a biztonságot, a megnyugvást,
boldogságunkat és célunkat? Sokan abban bíznak, hogy a földi gazdagság
boldogságot nyújt számukra, de minél többet birtokolnak, annál
szegényebbek lesznek lelkileg és érzéseikben. Mások azt gondolják, hogy a
tudás, a megszerzendő ismeretek nyújtanak nekik boldogságot. De itt is
csupán szerzésről van szó sok esetben. Ők előbb utóbb rájönnek, hogy az
emberi tudással egy idő után már nem jutnak előbbre. Ismét mások a testi
egészséget tartják a legfontosabbnak, ezért aztán a betegségekkel, a
szenvedéssel nem tudnak mit kezdeni.
Mi mutathatja meg számunkra az Istenhez vezető utat? Ma Isten, Jézus
személyében. Őbenne találhatjuk meg boldogságunkat.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Kérünk, Urunk, add, hogy megérthessük: Országod kincs, amelyet meg kell
találnunk, s ha megtaláltuk, rádöbbenünk, hogy értékesebb mindennél.
Olyan, mint az igazgyöngy, a nagyon értékes, amelynek láttán minden más
silányságnak tűnik. Add, hogy gyűjthessünk igaz kincseket , mert ahol a
kincsünk, ott van a szívünk is.

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
A Duna TV 2009. október 17-én, szombaton 12 órakor az Isten kezében című
műsor keretében bemutat egy riportfilmet velem, illetve rólam. (Ismétlés:
Duna I. 2009. október 20. kedd 8.30, Duna II. Autonómia 2009. október 25.
vasárnap 11.15 és 22.35.)
Most itt a lehetőség megtudni, hogy ki áll az e-mailben érkező
e-vangéliumok mögött.
Szeretettel: István atya
Imakérések továbbra is itt: http://zalalovo.plebania.hu/uzenet/imakeres
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. október 11., vasárnap

[Evangelium] 2009-10-11

2009. október 11. - Évközi 28. vasárnap

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki,
térdre borult előtte, és úgy kérdezte: "Jó Mester! Mit tegyek, hogy
elnyerjem az örök életet?" Jézus megkérdezte: "Miért mondasz engem jónak?
Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj
házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és
anyádat!" Ekkor az így válaszolt: "Mester, ezeket mind megtartottam kora
ifjúságomtól fogva." Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki:
"Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a
szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess
engem!"
Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona
volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: "Milyen
nehezen jut be a gazdag az Isten országába!" A tanítványok megdöbbentek
szavain. Jézus azonban megismételte: "Fiaim, milyen nehéz bejutni a
gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán,
mint a gazdagnak bejutni az Isten országába." Azok még jobban
csodálkoztak, és kérdezgették egymást: "Hát akkor ki üdvözülhet?" Jézus
rájuk nézett és folytatta: "Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert
Istennek minden lehetséges."
Ekkor Péter megszólalt, és ezt mondta neki: "Nézd, mi mindent elhagytunk,
és követtünk téged". Jézus így válaszolt: "Bizony mondom nektek, mindenki,
aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját,
apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap most, ezen a világon,
otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet - bár üldözések
közepette -, az eljövendő világban pedig örök életet".
Mk 10,17-30

Elmélkedés:

Megtaláltam a kincset!
Egy történet szerint, amikor a bölcs ember vándorútja során egyszer egy
városhoz ért, a városszéli ligetes részben telepedett le, hogy ott töltse
az éjszakát. Másnap reggel, amikor felébredt, odajött hozzá egy ismeretlen
ember a városból és ezt mondta neki: "Add nekem a követ!" "Miféle követ?"
- kérdezett vissza a bölcs. A városi ember így folytatta: "Éjszaka
különleges álmom volt. Azt láttam, hogy reggel kijövök a város szélére,
találni fogok egy idős embert, aki ad nekem egy követ, egy nagyon értékes
drágakövet. Ettől a naptól kezdve egész életemben gazdag leszek. Most itt
vagyok és téged találtalak. Add nekem a követ!" A bölcs elővette
tarisznyáját és kivett belőle egy hatalmas, csillogó követ, majd így
szólt: "Erre gondolsz? Tegnap találtam a hegyi ösvényen. Tessék, itt van,
legyen a tiéd!" A városlakó nem is tudta, hogy min csodálkozzon jobban: a
hatalmas gyémánton, amekkorát még sohasem látott vagy azon, hogy ilyen
könnyen odaadta neki ez az egyszerű ember. Aztán fogta a gyémántot és
hazament. A következő éjszaka nem tudott aludni. Egész éjjel a történteken
járt az esze. Másnap reggel újra kiment a város szélére a bölcshöz és ezt
mondta neki: "Add nekem azt a gazdagságot, amely lehetővé tette, hogy
könnyű szívvel lemondj az értékes gyémántról. Ez a gazdagság többet ér
minden kincsnél!"

Ez a kis tanító történet arra irányítja figyelmünket, hogy ne láncoljuk
lelkünket a földi kincsekhez! Lelkünk szabadsága, szívünk szabadsága
sokkal fontosabb számunkra, mint bármiféle drága kincs, pénz vagy vagyon.
A földi kincseket meg lehet szerezni. A lelki gazdagság viszont nem
megszerzéssel lehet a miénk, hanem lemondással. Bármennyire is
ellentmondásosnak tűnik, mégis igaz a kijelentés: nem az a gazdag, aki
birtokol, hanem az, aki képes adni. Így az a leggazdagabb, aki elég bátor
ahhoz, hogy mindent, mindenét, amije csak van és önmagát is odaadja.

A mai evangéliumi részben arról olvastunk, hogy Jézusért, az ő
követéséért, a ő szolgálatáért az evangélium hirdetése révén, és az általa
megígért üdvösségért érdemes mindenről, minden evilághoz kötő dologról
lemondanunk. Sőt, le is kell mondanunk, hiszen e nélkül mindent
elveszítünk. Mennyire közel járt a gazdag ifjú az igazi kincshez, a
názáreti Jézushoz! De mégsem látta meg Jézus személyében a
legértékesebbet, mert szívét sötétségbe burkolta a földi kincsek
szeretete. Micsoda hatalmas lehetőséget szalasztott el! Mennyivel másabb
lett volna további élete, ha végleg hátat fordít örökölt vagyonának és
Jézusra tekintve, boldogan így kiáltott volna fel: "Megtaláltam a
kincset!" Ehelyett elszomorodott és leverten távozott.

A gazdag ifjú helytelen döntést hozott, amelyben nem érdemes követnünk. Mi
válasszunk egy másik utat, a lemondás útját, hogy lelki kincseket
szerezhessünk magunknak. Igen, érdemes mindenről lemondanunk, hogy
Krisztus legyen a kincsünk! Minden krisztushívőre vonatkozik ez, de
különösen is igaz az Isten által meghívott papokra és szerzetesekre.
Szándékosan említem meg ezt most, hiszen ebben az esztendőben a papság
évét tartjuk. Jézus ma is és minden korban ugyanazt kéri minden
meghívottól, amit egykor a gazdag ifjútól is kért: "Menj, add el, amid
van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere
és kövess engem!" (Mk 10,21). Kettős vonzata van ennek a felszólításnak.
Egyrészt az ember a lemondással Istenre bízza magát, másrészt pedig
embertársait segíti azzal, hogy nekik adja mindenét. A hivatás ajándékát
elfogadó pap egészen Istenre bízza magát, ugyanakkor elkötelezi magát az
emberek szolgálatára. Imádkozzunk azért, hogy legyenek napjainkban is
olyan fiatalok, akik nem vágynak semmi más gazdagságra, hanem Jézusban
ismerik fel, benne találják meg a legnagyobb kincset.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe. Szívedben akarok lakni,
szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom
meríteni az igazi szeretetet, mely felemészti szívemet: benne erőt,
világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni. Jézusom, szívem
a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amelyen magamat neked
áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig
irgalmadra gondoljon.
Vianney Szent János
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum