2014. július 5., szombat

[Evangelium] 2014-07-05

2014. július 5. – Szombat

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték
tőle: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te
tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?" Jézus így felelt nekik: „Vajon
szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok,
amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz
régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és
a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe: mert így
kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új
bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad."
Mt 9,14-17

Elmélkedés:

Jézus világba érkezése új korszakot indított el az emberiség számára. Erre
utalnak a mai evangélium példázatai a régi ruháról és az új szövetről,
valamint a régi tömlőről és az új borról. A hasonlatok ugyanakkor a
bűnösöket megmentő jézusi küldetésre is rávilágítanak, amiről az elmúlt
napokban többször olvashattunk. Jézus egy új élet lehetőségét kínálja fel
minden embernek, köztük a bűnösöknek. A régit és az újat szembeállító
példák arra utalnak, hogy a megtérő ember nem ragaszkodhat korábbi bűnös
életéhez, hanem egy új, kegyelmi korszak kezdődik számára. Jézussal
érdemes új életet kezdeni!
Ha a régi ószövetségi törvényre és a Krisztus által adott új törvényre
vonatkoztatjuk a kijelentéseket, úgy tűnhet, hogy Jézus semmibe veszi a
zsidó emberek mindennapi életét és vallásosságát meghatározó törvényeket,
és tanítványaitól sem kéri azok megtartását. Valójában Jézus nem eltörölni
akarja ezeket, hanem – ahogyan ő mondja – teljessé akarja tenni azáltal,
hogy rámutat azok mélyebb értelmére. Mindezen szabályok célja az, hogy az
embert Isten felé segítsék. E cél érdekében Jézus új szempontból láttatja
azokat. A kiüresedett, holt törvények új tartalommal élednek fel. Mert nem
lehet tovább vinni a holt dolgokat, ezért fel kell hagyni mindazzal, ami
hátráltat. Néha érdemes megszabadulni a régitől, hogy helyet kapjon az új.
Talán érdemes megszabadulnom régi önmagamtól, hogy Isten új embert
formáljon belőlem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Drága Jézus! Sokszor olyan nehéz az élet. Teszem a dolgom, és nincs
elismerés. Vonj magadhoz engem fáradtságomból. Köszönöm, hogy ezerszeres
jutalmat ígérsz minden erőfeszítésemért. Neked akarok dolgozni,
tisztességes akarok maradni, ha mások tisztességtelenek is, szolgálni
akarok, ha mások uralkodnak is. Szelíd és alázatos szívű Jézus, hiszem,
hogy csak benned találom meg lelkem nyugalmát, te adsz új erőt a
mindennapokhoz. Igád édes, terhed könnyű. Köszönöm megnyugtató szavaid!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140705.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 4., péntek

[Evangelium] 2014-07-04

2014. július 4. – Péntek

Abban az időben: Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a
vámnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!" Az felállt és követte őt.
Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és
bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt.
Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti
Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus meghallotta ezt, és így
válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.
Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok és
nem áldozatot! Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a
bűnösöket."
Mt 9,9-13

Elmélkedés:

„Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket" (Mt
9,13) – mondja Jézus a mai evangéliumban azoknak, akik helytelenítik, hogy
betér Máté házába. Istennel való kapcsolatunk egyik eleme, hogy beismerjük
bűneinket, mert ha tökéletesen jónak tartjuk magunkat, nem tud mit kezdeni
velünk. Esendőségünk és gyengeségünk megvallásának nem az a célja, hogy
még jobban elkeseredjünk vagy elveszítsünk önbizalmunkat, de nem is azt
jelenti, hogy szerencsétlenek vagyunk és azok is maradunk, mert nincs már
reményünk a jobb életre. Éppen ellenkezőleg: Isten előtt azért valljuk meg
bűneinket, mert él bennünk a remény, hogy ő nem akar meghagyni a bűnös
állapotban, hanem fel akar minket emelni.
Ennek a lelki felemelkedésnek az első lépése a bűnbánat. Az irgalmas Jézus
ma hozzánk fordul, és minket bűnösöket, bűnbánókat hív, miként egykor
meghívta Mátét. Egy vámost, egy pénzbeszedőt hívott meg, akit mások
bűnösnek tartottak foglalkozása miatt. Az Úr betér a mi házunkba, a mi
otthonunkba is, ahogyan betért Máté házába. S miként Máté életét
megváltoztatta e találkozás, ugyanúgy az én életemet is új irányba
állítja. Mit teszek, ha megszólít, meghív engem az irgalmas Jézus?
Az őszinte bűnbánat fogalmazódik meg a szentmisén, amikor ezt imádkozzuk:
„Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval
mondd, és meggyógyul az én lelkem." Bűneim ellenére Jézus be akar térni
hozzám.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, adj készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép, jó
és igaz, s adj világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami hamis,
ami rút, ami rossz. Teremts bennünk tiszta szívet, Istenünk, hogy jó
gazdái lehessünk ennek a világnak. Ne szennyezzenek be minket gonosz
indulatok, gyűlölet, harag, viszálykodás. Egyetértést adj nekünk, hogy
gyermekek és felnőttek egyre jobban megértsük: szükségünk van arra, hogy
világos ismereteink legyenek, de csak akkor leszünk igazán emberek, ha
tiszta a szívünk.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140704.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 3., csütörtök

[Evangelium] 2014-07-03

2014. július 3. – Csütörtök, Szent Tamás apostol

Húsvétvasárnap este a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén
Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok
elmondták neki: „Láttuk az Urat." De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén
a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem
tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!"
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt
velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és
köszöntötte őket: „Békesség nektek!" Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd
ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg
oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívőt" Tamás így válaszolt: „Én Uram,
én Istenem!" Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál
engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!"
Jn 20,24-29

Elmélkedés:

Az evangéliumok csupán néhány jelenetet őriztek meg Tamás apostollal
kapcsolatban. Ezek közül az egyik legérdekesebb, amikor Jézus elindul
barátjához, Lázárhoz, akit feltámaszt a halálból. Ekkor Tamás nagy
lelkesedésében azt mondja apostoltársainak, hogy „Menjünk, és haljunk meg
vele!" (Jn 11,16). Kijelentésében benne van, hogy már sejti a tanítványi
élet lényegét: együtt élni és halni a Mesterrel. Kész arra, hogy akár az
életét is odaadja Jézusért, akit megismert. Jézus tanítványaiként nekünk
is e cél felé kell haladnunk. Ha ővele élek a földön, halálomban is vele
fogok találkozni, s ő fog feltámasztani az Istennel való örök életre.
Egy másik alkalommal, amikor az utolsó vacsorán Jézus az ő távozásáról
beszél, Tamás megjegyzi: „Uram azt sem tudjuk, hová mész, hogyan
ismerhetnénk hát az utat?" (Jn 14,4). E kérdés kapcsán fejti ki Jézus,
hogy ő az út, aki az Atyához vezet. Tamás tehát ha nem értett valamit,
bátran kérdezett. Legyen nekünk is bátorságunk a szívünkben megfogalmazódó
kérdésekkel Isten elé állni!
Harmadikként pedig említsük meg Tamás kételkedésének és
megbizonyosodásának esetét, amelyet a mai evangéliumban olvasunk. Egy
érdekes mozzanatra szeretném most felhívni a figyelmet. Az embereket
általában arcukról ismerjük fel. Tamás viszont nem Jézus arcát akarja
bizonyítékként látni, hanem a sebhelyeket. Bizonyítékot akarván csupán a
Jézus kezén, lábán, oldalán lévő sebeket említi és semmi mást. E sebek
tehát a feltámadt Krisztus igazi ismertetőjegyei Tamás számára s az én
számomra is.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, hiszem, hogy Te teremtettél, és hiszem, hogy ma is szeretsz engem.
Egészen átjár, és körülvesz a Te teremtő energiád, erőd, és szereteted, a
jóság és a szépség hatalma. Jöjj a Te gyógyító erőddel és ajándékozz meg
testem és lelkem egészségével! Néha a gyermekkor zavaraitól szenvedek, a
hiányos odaadás, a kevés szeretet, de saját hibáim és kudarcaim miatt is.
De hiszem, hogy Te mindent meg tudsz bocsátani és mindent képes vagy
meggyógyítani. Segíts, hogy ne szenvedjek többé a keserű érzésektől és
élményektől! Szabadíts meg engem Szentlelked által minden negatív
tapasztalattól és rossz emléktől! Adj nekem új jövőt, az öröm és a
biztonság új érzetét, új kapcsolatot Veled és felebarátaimmal! Engedd,
hogy átéljem gyógyításod valóságát és teljességét! Uram, bízom
segítségedben. Gyógyíts meg és fordíts magad felé engem!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140703.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az e-vangélium 10. születésnapja alkalmából kedvezményes áron kaphatóak a
könyvek, amelyek az általam írt e-vangéliumi elmélkedéseket tartalmazzák.
A 3 különböző tartalmú sorozat: 1. A hit forrása (2011-2012-2013 évek), 2.
Igéddel éltess engem! (2008-2009-2010 évek), 3. Szívünkben mély nyomot
hagyott (2005-2006-2007 évek).
Aki bármelyik sorozat három kötetét együtt rendeli meg, csak 2-ért fizet,
azaz 1 kötetet ajándékba, ingyen kap. A postaköltség Magyarországra
bármennyi könyv rendelése esetén csak 800 Ft.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 3.
A könyv rendelése: Kattintson az alábbi linkre, majd az űrlapot kitöltve
küldje el azt. (A link biztonságos, még akkor is, ha esetleg a böngésző
mást jelez.)
https://docs.google.com/forms/d/1jWl4KUT2YLpNAwPp_N9E6IBrtdgY2kjsclax85fwPe4/viewform
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 2., szerda

[Evangelium] 2014-07-02

2014. július 2. – Szerda, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós
Boldogasszony)

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába
sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat,
és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogyan
lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe
csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!
Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Mária megszólalt:
„Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!"
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az
otthonába.
Lk 1,39-56

Elmélkedés:

A mai ünnepen az evangélium kapcsán a hit és a hálaadás témáját emeljük
ki, amelyek az ember Istennel szembeni alapvető megnyilvánulásai.
Erzsébet azért nevezi boldognak a hozzá ellátogató Máriát, mert hitt Isten
szavának. Ebből kiderül, hogy a názáreti leány nem értelmetlenül vagy
ésszerűtlenül fogadta el Isten vele kapcsolatos tervét, hanem hite
indította őt erre. Hitte, hogy Isten igazmondó. Hitte, hogy Istennek
nagyszerű terve van vele. Hitte, hogy az ő beleegyezése szükséges az
isteni üdvözítő szándék megvalósulásához. Mária számára a boldogság útja
volt, amikor meglátogatta gyermeket váró rokonát, Erzsébetet. Ha én is
hittel fogadom Isten terveit, akkor életutam a boldogság útja lesz.
A másik téma a hála. Mária hálaadó énekében nem csak az ő személyes
köszönete fejeződik ki, hanem benne foglaltatik az egész Egyház, s minden
hívő hálaadása is Isten mindazon cselekedeteiért, amelyek az üdvtörténet
folyamán történtek. Isten valóban nagy dolgokat művelt a múltban az
emberiséggel, s ez most, Jézus megtestesülésével éri el tetőpontját. Isten
korábban már számos alkalommal kinyilvánította irgalmas szeretetét az
emberek iránt, s most a csúcspontjához ér az irgalom a Megváltó
eljövetelével. A megváltás nem a hatalmasok vagy gazdagok kiváltsága,
hanem minden embernek felkínált ajándék Istentől. Illő, hogy Szűz Máriával
együtt én is hálát adjak érte.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje Krisztust, a
világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség történelmében
Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az Atya Irgalmas
Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket! Gyógyítsa meg
emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon mindörökké
közöttünk, Ő, Aki Atya, Fiú és Szentlélek.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140702.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 1., kedd

[Evangelium] 2014-07-01

2014. július 1. – Kedd

Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre
csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót,
Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: „Uram,
ments meg minket! Elveszünk!" Jézus így szólt hozzájuk: „Mit féltek,
kicsinyhitűek?" Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek meg a tengernek.
Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték: „Kicsoda ez,
hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?"
Mt 8,23-27

Elmélkedés:

A vihar lecsendesítésének történetét Máté úgy fogalmazza meg, hogy
tulajdonképpen nem a természeti csoda a lényeges, hanem a tanítványokkal
folytatott párbeszéd. A leírás az apostolok kicsinyhitűségből fakadó
félelmét szembeállítja Jézus nyugalmával. Ebből arra következtethetünk,
hogy Máté evangélistának az lehetett a célja, hogy a történetet
felhasználhassák az emberek hitre tanításában, nevelésében. Jézus
közelében ugyanis nincs helye a hitetlenségnek. A keresztény ember teljes
bizalommal hagyatkozik rá, s hittel követi őt.
Két szempontból is hasznos volt a korai Egyház számára a történet
mondanivalója. Az első keresztényeknek egyrészt sok nehézséggel és
üldözéssel kellett szembenézniük, s joggal érezhették, hogy a közösség
hajója viharban van. Ezekben a helyzetekben bizalommal fordulhattak
Jézushoz: „Uram, ments meg minket!" Ezzel kifejezték hitüket, illetve azt,
hogy érzik Jézus jelenlétét és számítanak segítségére.
Másrészt a fiatal Egyház soraiban bizonyára akadtak olyanok, akiknek –
talán éppen az üldözések miatt – gyengébb volt a hitük. Az ő erősítésüket
is szolgálta annak tudatosítása, hogy Jézus nem hagyja el szenvedő vagy
üldözött híveit, és még álmából felébredve is képes azonnal csodát tenni.
Ne aggódjunk és ne legyünk kicsinyhitűek! Az Úr mindig velünk van, ezért
nem veszhetünk el az idők viharaiban sem.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mikor nyugtalan voltam, csillapítottad gyötrelmeimet. Mikor fáradt voltam,
Te adtál pihenést. Mikor egyedül voltam, szeretetet hoztál. Mikor beteg
voltam, gondoskodtál rólam. Mikor megsértettek, Te segítettél. Mikor
idősödtem, mosolyt varázsoltál arcomra. Mikor gondjaim voltak,
megosztottam veled és segítettél. Mikor boldog voltam, örömömben is részt
vettél.
Boldog Kalkuttai Teréz

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140701.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az e-vangélium 10. születésnapjához közeledve köszönetet mondok
mindenkinek a hűséges olvasásért, valamint azért, hogy terjesztitek a
lehetőséget. A 10 év alatt kb. 70 millió e-mailt küldtem az
e-vangéliummal, a honlapokon kb. 65 millió volt az olvasások száma. Arról
nincs adat, hogy a rádiókon keresztül, illetve közvetett módon hány
személyhez jut el naponta. Az e-vangélium olvasása és hallgatása
valamennyi lehetőségen ingyenes.
Istennek legyen hála az ötletért, a megvalósulásért és a 10 esztendőért!
És legyen hála mindazoknak, akik akik a 10 év alatt imádsággal vagy akár a
legkisebb adománnyal is támogatták az e-vangelizációt! Isten jutalmazza
meg nagylelkűségüket!
Történet
2004. július 9. Az első e-vangélium e-mail küldése (csak evangélium)
2005: Elmélkedés és imádság az evangéliummal együtt
2006: Honlapokba beépíthető az e-vangélium
2008: evangelium365.hu saját honlap
2010: Facebook oldal (Félsiker. Úgy tűnik a fb másra alkalmasabb)
2011: Okostelefon applikációk (iOS és android) 1.0
2012: Hangos e-vangélium
2013: Okostelefon applikációk (iOS és android) 2.0 új funciókkal
Köszönet a csapatnak
Hálás köszönet azoknak, akik az eddigiekben segítettek:
Fehér János - programozás, a szerver felügyelete
Bedő Tibor - honlap készítése
Turcsik István és az Ester Communications tagjai - honlap design és
plakátok készítése
Dobó Mátyás és János - okostelefon alkalmazások (iOS és android)
fejlesztése
H. Pezenhófer Brigitta és Pezenhófer György - hangos evangélium
Horváth Benedek és Márton - adatbázisok karbantartása
Jövő és tervek
Lesz-e 10 év múlva is e-vangélium e-mail? Ha lesz e-mail, akkor igen.
Közben pedig az új kommunikációs fórumokat igyekszünk bevonni, főként a
villámgyorsan terjedő okostelefonokra figyelve. Ígérem, hogy bármilyen új
módon és eszközön fogunk a jövőben kommunikálni, ott leszek az
evangéliummal!
A 10 éves évfordulóra készül az új plakát, amelyet az ország összes
templomába eljuttatunk. Ezt, valamint az e-vangelizációs szolgálatot az
alábbi lehetőségeken lehet támogatni.
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2014. július 1.
E-vangelizáció támogatásának lehetősége
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: E-vangélium
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy ez e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. június 30., hétfő

[Evangelium] 2014-06-30

2014. június 30. – Hétfő

Amikor Jézus látta, hogy nagy tömeg veszi körül, meghagyta tanítványainak,
hogy hajózzanak át a Genezáreti-tó túlsó partjára.
Ekkor egy írástudó lépett hozzá, és így szólította meg: Mester, követlek
téged, bárhová mégy." Jézus figyelmeztette: „A rókáknak odújuk van, az ég
madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová lehajtania fejét."
Egy másik tanítványa pedig ezt kérte tőle: „Uram, engedd meg, hogy előbb
elmenjek és eltemessem apámat." Jézus azonban így válaszolt: „Kövess
engem, és hagyd a holtakra, hogy eltemessék halottaikat!"
Mt 8,18-22

Elmélkedés:

Az evangéliumban két ember találkozik Jézussal. Az első személy nagyon
magabiztosnak és határozottnak tűnik, hiszen ezt mondja: „Követlek téged,
bárhová mégy" (Mt 8,19). Máté evangélista íróstudónak nevezi az illetőt,
amelyből kiderül, hogy nem csak álnok kérdéseikkel támadták az írástudók
Jézust, hanem akadtak közöttük jószándékúak is. Az Úr válasza mintha kissé
lehűtené a lelkesedést, pontosabban figyelmeztet a tanítványi élet
bizonytalanságára. Nagy feladatra vállalkozik ugyanis az, aki Krisztus
követője lesz.
A második személy furcsa módon jelzi, hogy Jézus tanítványa szeretne
lenni: „Engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat" (Mt 8,21).
Ha nem ismerjük a korabeli szokásokat könnyen félreértjük a kijelentést s
még inkább Jézus válaszát. Tudnunk kell, hogy abban az időben a temetés
még a halálozás napján megtörtént. Aligha képzelhető el, hogy a tanítvány
úgy lenne éppen Jézus közelében, hogy közben édesapja odahaza holtan
fekszik. Inkább arról van szó, hogy haladékot kér, majd egy bizonyos idő
után, ha már nem él apja, akkor szívesen követné Jézust. Neki adott
válaszában Jézus érzékelteti, hogy a tanítványság feltétele a családtól
való elszakadás. Más esetekben, az apostolok meghívásakor szintén
előkerül, hogy Jézusért mindent el kell hagyni, még a családot is.
Az evangélista nyitva hagyja mindkét találkozást, s nem írja le a két
személy döntését. Én milyen döntést hoznék?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add, hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts egymáshoz
tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és
beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és
így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140630.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Az e-vangélium 10. születésnapjához közeledve köszönetet mondok
mindenkinek a hűséges olvasásért, valamint azért, hogy terjesztitek a
lehetőséget. A 10 év alatt kb. 70 millió e-mailt küldtem az
e-vangéliummal, a honlapokon kb. 65 millió volt az olvasások száma. Arról
nincs adat, hogy a rádiókon keresztül, illetve közvetett módon hány
személyhez jut el naponta. Az e-vangélium olvasása és hallgatása
valamennyi lehetőségen ingyenes.
Istennek legyen hála az ötletért, a megvalósulásért és a 10 esztendőért!
És legyen hála mindazoknak, akik akik a 10 év alatt imádsággal vagy akár a
legkisebb adománnyal is támogatták az e-vangelizációt! Isten jutalmazza
meg nagylelkűségüket!
Történet
2004. július 9. Az első e-vangélium e-mail küldése (csak evangélium)
2005: Elmélkedés és imádság az evangéliummal együtt
2006: Honlapokba beépíthető az e-vangélium
2008: evangelium365.hu saját honlap
2010: Facebook oldal (Félsiker. Úgy tűnik a fb másra alkalmasabb)
2011: Okostelefon applikációk (iOS és android) 1.0
2012: Hangos e-vangélium
2013: Okostelefon applikációk (iOS és android) 2.0 új funciókkal
Köszönet a csapatnak
Hálás köszönet azoknak, akik az eddigiekben segítettek:
Fehér János - programozás, a szerver felügyelete
Bedő Tibor - honlap készítése
Turcsik István és az Ester Communications tagjai - honlap design és
plakátok készítése
Dobó Mátyás és János - okostelefon alkalmazások (iOS és android)
fejlesztése
H. Pezenhófer Brigitta és Pezenhófer György - hangos evangélium
Horváth Benedek és Márton - adatbázisok karbantartása
Jövő és tervek
Lesz-e 10 év múlva is e-vangélium e-mail? Ha lesz e-mail, akkor igen.
Közben pedig az új kommunikációs fórumokat igyekszünk bevonni, főként a
villámgyorsan terjedő okostelefonokra figyelve. Ígérem, hogy bármilyen új
módon és eszközön fogunk a jövőben kommunikálni, ott leszek az
evangéliummal!
A 10 éves évfordulóra készül az új plakát, amelyet az ország összes
templomába eljuttatunk. Ezt, valamint az e-vangelizációs szolgálatot az
alábbi lehetőségeken lehet támogatni.
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2014. július 1.
E-vangelizáció támogatásának lehetősége
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: E-vangélium
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy ez e-vangélium támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. június 29., vasárnap

[Evangelium] 2014-06-29

2014. június 29. – Vasárnap, Szent Péter és Szent Pál apostolok

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte
tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások
Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának." Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti
kinek tartotok engem?" Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő
Isten Fia."
Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test
és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért
mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat,
s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
Mt 16,13-19

Elmélkedés:

Elvinni a szeretetet
Az apostoli időkbe, az ókori Róma városába vezet vissza minket Henryk
Sienkiewicz, lengyel születésű Nobel-díjas író Quo vadis című regénye,
amely feltárja az első keresztények életét és az ellenük irányuló
üldözéseket. Nem a regény címét ihlető jelenetet, azaz Péter apostol
találkozását Jézussal a Via Appián szeretném felidézni e világsikerű
műből, hanem egy másikat. A vándorló Péter és Pál apostolok elé egy
alkalommal odaáll egy pogány fiú és azt kérdezi tőlük: Görögország a
bölcsesség tudományát és a művészi szépet adta az emberiségnek, Róma pedig
a hatalmat és a törvények rendjét. És ti mit adtok? Péter apostol
egyszerűen válaszol: Mi szeretetet hozunk.
Elvinni a szeretetet, Jézus Krisztus szeretetét az emberekhez – ez volt
egykor az apostolok, köztük a ma ünnepelt Szent Péter és Szent Pál
apostolok feladata. Amikor az apostoli hivatás eredetét, gyökerét
vizsgáljuk, a Jézus általi küldéshez jutunk. Az apostol küldött, Jézus
Krisztus küldötte. Miután megismerte a Mester személyét, tőle kap
megbízatást, küldetést, s ez nem lehet más, mint hogy az Úr nevében
tevékenykedjen. Az evangéliumokból tudjuk, hogy az apostolok útja azzal
kezdődik, hogy Jézus megszólítja, meghívja őket. Miután vele élnek, vele
járnak vándorútján, hallják tanítását és láthatják isteni erővel
véghezvitt tetteit, küldetést kapnak tőle. Ezen az úton, amelyet joggal
nevezünk az ő esetükben is a hit útjának, Jézus megismerése a
legfontosabb. Mert nem azt kapják küldetésül, hogy egy új tanítás, egy új
eszme hirdetői legyenek, hanem hogy tanúságot tegyenek Krisztusról, az
Isten Fiáról s mindarról, amit vele átéltek. Csak azt követően kapnak
küldetést az evangélium hirdetésére, hogy az Úrral vannak, vele élnek.
Elvinni a szeretetet, Jézus Krisztus szeretetét az emberekhez – erre csak
az képes, aki megismerte Krisztus szeretetét. E felismerésre Szent Pál
apostol életpéldája vezet el bennünket, aki a kezdeti időkben veszélyes
újítóknak tartotta a keresztényeket. Úgy gondolta, hogy minden eszközzel
üldöznie kell azokat, akik nem ragaszkodnak őseik vallásához, hanem új
vallási tanokat hirdetnek. Élete akkor vesz fordulatot, amikor megismeri
Krisztust és megérinti őt Krisztus szeretete. E személyes és lelke mélyét
megérintő tapasztalatról így ír később: „Isten Fiának hitében élek, aki
szeretett és feláldozta magát értem" (Gal 2,20). Itt értjük meg, hogy
miért vált a szeretet Pál életének alaptörvényévé, miért emlegeti a
szeretet elsőbbségét és miért tanít a kereszten megnyilvánuló isteni
szeretetről. És itt értjük meg azt is, hogy csak akkor válhatunk Krisztus
hiteles tanúivá, ha minket is megérintett Isten szeretete s engedtük, hogy
megújítsa, megváltoztassa életünket.
Elvinni a szeretetet, Jézus Krisztus szeretetét az emberekhez – e
küldetést az tudja teljesíteni, aki maga is szeretetet érez Krisztus iránt
és megvallja azt. Erre példa ma ünnepelt másik szentünk, Péter apostol
esete. Az ünnep vigíliájának evangéliuma arról számol be, hogy Jézus
kérdésére Péter háromszor vallja meg szeretetét az Úr iránt (vö. Jn
21,15-19). Ez az őszinte szeretet-vallomás előzi meg azt, hogy a mi Urunk
az Egyház vezetésének különleges feladatát - mint sajátos küldetést -
bízza Péterre. Aki szereti Jézust és kész érte mindenre, akár élete
feláldozására is, az méltó lehet a küldetésre. Az Úr iránti szeretet
nélkül ugyanis nem érdemes elindulni az emberhalászat, az igehirdetés és a
tanúságtétel útján, mert minden legfeljebb kényszerű kötelességteljesítés
lesz. Péternek, a többi apostolnak és a későbbi korok küldötteinek
egyaránt a Krisztus iránti szeretetet adja a bátorságot az evangélium
hirdetésére, e szeretet alapozza meg hűségüket és ad nekik erőt a
vértanúsághoz.
Elvinni a szeretetet, Jézus Krisztus szeretetét az emberekhez – ez az
apostoli lelkületet őrző Egyház feladata napjainkban is, ez tehát a mi
feladatunk. Egy új szempontot érdemes itt megemlíteni, tudniillik azt,
hogy az apostoli küldetést nem magányos farkasként, hanem közösségben kell
teljesítenünk. Közösségben, valódi szeretetközösségben Krisztussal és
egymással. Csak így válhatunk a szeretet tanúivá, a közösség szolgálóivá.
A keresztények közötti testvéri szeretet tesz bennünket valódi közösséggé,
a szeretet Egyházává, amely ily módon jel lehet a világban élők felé, akik
talán még személyesen nem ismerik, de szívük mélyén vágyakoznak az isteni
szeretet érintésére.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Az Egyház közösségében mindannyian
megtapasztalhatjuk az üdvösséget, amelyet te a mennyei Atyától hoztál el
nekünk és megérezhetjük az Atya szeretetét. Te azt kérted tanítványaidtól
és azt kéred tőlünk, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan te szeretsz
minket. Napjainkban is szükséged van apostolokra, akik készek a
szolgálatra. Szükséged van tanúkra, akik küldötteidként szeretetedet
közvetítik. Adj nekünk apostoli lelkületet, hogy a szeretet tanúi,
szereteted hirdetői legyünk! Vezess minket az evangélium hirdetésének
útján és mutass nekünk utat az üdvösség felé!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140629.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum