2011. december 31., szombat

[Evangelium] 2011-12-31

2011. december 31. - Szombat

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt
kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami
lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A
világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett
egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy
tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a
világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy
megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de
a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei
legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test
kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És
az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét,
mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam,
hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én." Hiszen mi
mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt
ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus
Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta; Isten
Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
Jn 1,1-18

Elmélkedés:

Az esztendő utolsó napján mindenekelőtt a hálaadás és a köszönet
fogalmazódik meg szívünkben Isten iránt, majd a bocsánatkérés hibáink
miatt. Tőle kaptuk az elmúlt esztendőt, s az Ő színe előtt áll most minden
tettünk és mulasztásunk. Felelősek vagyunk önmagunkért és időnkért. Mire
használtuk fel ezt az évet? Közeledtünk Isten felé? Segítettük-e
embertársainkat? Növekedtünk-e lélekben? Ismét elmúlt 365 nap. Benne
volt-e minden napomban az Isten? Vele éltem-e? Hozzá kötöttem-e az életem?
Az ő útjain jártam-e?
Az esztendő vége a földi élet végességére figyelmeztet bennünket. Új évet
lehet kezdeni. Lehet új elhatározásokat is tenni, új lehetőséget kapunk
Istentől. De még egy új életet egyikünk sem kezdhet. A földi élet után
senki számára nem következhet még egy földi élet, hanem csak az örök élet.
Ha Istennel élünk, vele fogunk feltámadni és örökké élni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Üdvözítőnk, Akit az Atya küldött, hogy kinyilatkoztasd az irgalmas
szeretetet, adj Egyházadnak olyan fiatalokat, akik készek arra, hogy a
mélyre evezzenek és a testvérek körében kinyilvánítsák megújító és
üdvözítő jelenlétedet.
Szent Szűz, Megváltónk Édesanyja, biztos vezetőnk Isten és a felebarát
felé, Te, aki szíved mélyén megőrizted Jézus szavait, anyai
közbenjárásoddal oltalmazd a családokat és az egyházi közösségeket, hogy
segítsék a gyermekeket és a fiatalokat, amikor az Úr hívására nagylelkű
választ kell adniuk. Ámen.
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 30., péntek

[Evangelium] 2011-12-30

2011. december 30. – Péntek, A Szent Család: Jézus, Mária és József

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei
felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr
törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona." Ekkor
kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy
két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő
ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem
látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
„Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert
szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára
készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és
dicsőség népednek, Izraelnek."
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám,
e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már,
napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen
érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve
és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament,
dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem
megváltására vártak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent,
visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett
és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Lk 2,22-40

Elmélkedés:

Legyetek szentek!
Középkorú édesanya hosszas panaszkodását hallgattam végig türelmesen a
közelmúltban a tizenéves gyerekek küzdelmes neveléséről és a nagyszülőkkel
való kapcsolat nehézségeiről, amelyhez még az édesapa hosszas távollétei
is hozzájöttek. Idillikusnak egyáltalán nem volt nevezhető az a családi
légkör, amit felvázolt. Sok mindenért hibáztatta az önmagukat már
felnőttek képzelő középiskolás gyermekeit, akik a lázadás és engedetlenség
példaképei lehetnének véleménye szerint. Megértettem panaszkodását és
igazat adtam neki. Aztán elmondta még, hogy a férje is sok probléma
forrása, mert a munkájára hivatkozva keveset van együtt a családdal és a
gyereknevelésben nem áll mindenben mellette. Ebben is igazat adtam neki.
Aztán a nagyszülők hibáit is elsorolta, s nekem nem volt okom rá, hogy
kételkedjem szavainak igazságában. De őszintének tűnő helyzetelemzése
ezzel sajnos véget ért. Elégedetlenség azért maradt bennem, mert ugyanezt
a történetet már hallottam az egyik gyerek részéről is, aki szintén a
család többi tagjait hibáztatta a sokasodó problémákért, és a nagymama is
előadta már a saját verzióját. Egyébként nekik is igazat adtam. Szóval, a
gond ott volt, hogy mindegyikük a többieket hibáztatta a családi
kapcsolatok megromlásáért, de sem az anyuka, sem a gyerekek, sem a
nagyszülők nem gondoltak arra, hogy ők maguk is felelősek a kialakult
helyzetért, ők maguk is hibásak, s ebből kifolyólag nekik is van
tennivalójuk a helyzet javítása érdekében.

Szinte minden családban vannak gondok. Egyes családok a karácsonyi ünnepre
ugyan félreteszik nézeteltéréseiket, mintegy puskaporos hordón ülve
fogyasztják el az ünnepi vacsorát szentestén, aztán karácsony másnapján,
amikor sem iskolába nem kell mennie a gyerekeknek, sem a szülőknek nem
kell munkába indulniuk, s emiatt össze vannak zárva egy házba, felrobban a
hordó és véget ér a látszat békesség. Mások pedig talán még az ünnep miatt
sem türtőztetik magukat, és kihasználják az alkalmat, hogy a szeretet
ünnepén kíméletlenül szemére vessék családtagjaiknak, hogy nem kapnak
tőlük elegendő szeretetet. Mindannyian egyetérthetünk abban, hogy ha
mindenki csak a másikban keresi a hibát és találja meg a gondok forrását,
akkor abból nem lesz kibékülés. Javaslom, hogy a napi
lelkiismeretvizsgálatban különösen is szerepeljen az a szempont, hogy
miként viselkedtünk családtagjainkkal szemben!

Idén, a Család évében különösen is imáinkba foglaltuk azokat a fiatalokat,
akik házasságra készülnek. Itt sem mondható rózsásnak a helyzet. Egy
jegyespár például a következőképpen jelentette be házassági szándékát:
„Úgy gondoljuk, hogy megpróbálunk együtt élni, és ha sikerül, akkor együtt
maradunk." Dicsértem jószándékukat, de azért igyekeztem értésükre adni,
hogy a házasság nem próbálkozás, kísérlet vagy szerencsejáték, ami vagy
sikerül vagy nem, hanem teljesen és visszavonhatatlanul kell egymásnak
adni magukat, mert csak ez nevezhető szeretetnek. Ha kiskapuként
meghagyják a válás lehetőségét, akkor ez annak a jele, hogy valójában nem
akarják önmagukat teljesen és visszavonhatatlanul elkötelezni egymás
mellett.

A Szent Család mai ünnepén befejezésként még egy dolgot szeretnék a
házasságra készülők és a házastársak figyelmébe ajánlani, mégpedig a
hűséget. Maradjanak hűségesek a kezdeti szerelemhez! Legyenek hűségesek
egymás iránt! Legyenek hűségesek a szeretethez! És legyenek hűségesek
Istenhez, minden szeretet forrásához!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk! Te azt akartad, hogy a férfi és a nő teljesen és
visszavonhatatlanul adja át önmagát a másiknak szeretetben és fogadja el a
másikat szeretetben. Segítsd a házastársakat a helyes élet szabályainak
elsajátításában és gyakorlásában, hogy hűségben keressék és szolgálják
egymás javát! Érezzék minden nap, hogy te vagy életük középpontja és
szeretetük forrása! Segítsd a családokat és a családtagokat, hogy szentté
legyenek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 29., csütörtök

[Evangelium] 2011-12-29

2011. december 29. – Csütörtök

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei
felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr
törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona." Ekkor
kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy
két galambfiókát" tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő
ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg nem
látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
„Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert
szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára
készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és
dicsőség népednek, Izraelnek."
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám,
e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az
ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!"
Lk 2,22-35

Elmélkedés:

János apostol a Jézussal töltött esztendők alatt és az azt követő évek
során elsajátította a hit látásmódját. Az idős Simeonnak nem volt erre
szüksége. Mondhatjuk azt is, hogy ő nem Jézustól tanult, hanem a
Szentlélek indításaira hallgatott. Hitt a Lélek kinyilatkoztatásának,
amely szerint meg fogja látni az Üdvözítőt. A Lélek indította, hogy a
templomba menjen és a Lélek nyitja meg szemeit, hogy felismerje a kisded
Jézusban a megváltót, akinek érkezésére várt.
Ettől kezdve nincs több vágya. Mert mit is kaphatna nagyobbat az élettől,
minthogy megláthatta az Isten Fiát? Ne mondja karácsony után senki
csalódottan, hogy a másmilyen Jézus szeretett volna! Ez a Gyermek az Isten
Fia.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, gyújtsd föl bennem a lelkek üdvözítésének szenvedélyes lángját! Hadd
legyek kész arra, hogy ezért mindent megtegyek, hadd tudjam a lelkek javát
minden elé helyezni, hadd használjak fel minden lehetséges eszközt a
hitetlenek megtéréséért és üdvözítéséért!
Boldog Charles de Foucauld

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Jól tudjátok, hogy mennyire szívügyemnek tekintem a gyerekek vallásos
nevelését. Ezért hoztam létre az Élő Kenyér újságot, amely havonta jelenik
meg és általános iskolás korú gyermekeknek szól sok-sok képpel. Az újság
nagy segítséget jelent azoknak a szülőknek, akik fontosnak tartják
gyermekük vallásos nevelését. Szentmisére járó családoknak ajánlom az
előfizetést 2012-re. Bővebb információ itt található:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012

Lehetőség van jótékonysági előfizetésre is egy határon túli magyar gyermek
javára. 2011-ben 180 magyar gyermeknek juttattuk el ingyenesen az Élő
Kenyér újságot Erdélybe, a Felvidékre, valamint 24 Csángóföldi oktatási
intézménybe, ahol magyar gyermekek tanulnak. 2012-ben a lengyelországi
magyar katolikus misszió gyermekeit, valamint további felvidéki és
kárpátaljai magyar közösségeket szeretnék ilyen módon támogatni.
Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2012. január-december: 6000
Ft/db Bővebb információ a jótékonysági előfizetésről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012_jotekonysagi_elofizetes
Köszönöm a gyerekek nevében a támogatásokat!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 28., szerda

[Evangelium] 2011-12-28

2011. december 28. – Szerda, Aprószentek

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek
álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj
Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül,
hogy megkeresi és megöli a gyermeket." József fölkelt, fogta a gyermeket
és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes
haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek
kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész
környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a bölcsektől
megtudott időnek megfelelően. Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta
jövendölt: „Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel
siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé."
Mt 2,13-18

Elmélkedés:

Jézus születésének, karácsony ünnepének öröme nem tartott sokáig, mert
Szent István vértanúságát követően az Aprószentek vértanúira emlékezünk a
mai napon. Azokra az ártatlan gyermekekre, akiket Jézus miatt öltek meg.
Az emberi féltékenység, a kicsinyesség, a hatalom féltése az uralkodót
szörnyű cselekedetre indítja. Hatalmával visszaélve ártatlanok életét
oltja ki.
De mindez nem rendítheti meg Istenbe vetett hitünket! Bár nagynak és
legyőzhetetlennek tűnik az emberi gonoszság, mi hisszük, hogy Isten jósága
képes mindent fájdalmat szeretetté alakítani. Törekedjünk arra, hogy
megmaradjon bennünk az Isten iránti igaz szeretet, mert az
Isten-szeretőknek valóban minden a javukra válik.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Segíts engem, Uram, hogy mindenről lemondjak, ami nem kizárólag Isten
tiszteletére és dicsőségére szolgál, és azt a te szeretetedért tegyem, ó,
Jézus, akinek ebben az életben nem volt más élvezeted, és nem is akartál
más örömet, csak azt, hogy megtedd Atyád akaratát. Ez volt életed és
táplálékod.
Ó, Uram, add, hogy tiszta és tökéletes szeretettel, az öröm, az élvezet, a
vigasztalás és a dicséret érdeke nélkül szolgáljalak téged!
Keresztes Szent János

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Jól tudjátok, hogy mennyire szívügyemnek tekintem a gyerekek vallásos
nevelését. Ezért hoztam létre az Élő Kenyér újságot, amely havonta jelenik
meg és általános iskolás korú gyermekeknek szól sok-sok képpel. Az újság
nagy segítséget jelent azoknak a szülőknek, akik fontosnak tartják
gyermekük vallásos nevelését. Szentmisére járó családoknak ajánlom az
előfizetést 2012-re. Bővebb információ itt található:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012

Lehetőség van jótékonysági előfizetésre is egy határon túli magyar gyermek
javára. 2011-ben 180 magyar gyermeknek juttattuk el ingyenesen az Élő
Kenyér újságot Erdélybe, a Felvidékre, valamint 24 Csángóföldi oktatási
intézménybe, ahol magyar gyermekek tanulnak. 2012-ben a lengyelországi
magyar katolikus misszió gyermekeit, valamint további felvidéki és
kárpátaljai magyar közösségeket szeretnék ilyen módon támogatni.
Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2012. január-december: 6000
Ft/db Bővebb információ a jótékonysági előfizetésről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012_jotekonysagi_elofizetes
Köszönöm a gyerekek nevében a támogatásokat!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 27., kedd

[Evangelium] 2011-12-27

2011. december 27. – Kedd, Szent János apostol és evangélista

A hét első napján (Húsvétvasárnap), kora reggel, Mária Magdolna elfutott
Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül
adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!" Péter
és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a
ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb
ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment
be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a
kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem
külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is,
aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt.
Jn 20,2-8

Elmélkedés:

Az apostolok igehirdetése közvetlen Jézus-tapasztalatból származik.
Személyesen ismerték az Urat, tanítványaként évekig vele jártak, hallották
tanítását és látták cselekedeteit. Amikor elindulnak, hogy tanúságot
tegyenek a feltámadásról és továbbadják mesterük tanítását, akkor
személyes élményeikről beszélnek. A ma ünnepelt János apostol szintén
saját élményeit, tapasztalatait írja le evangéliumában és leveleiben,
ahogyan ezt első levelének bevezetésében olvassuk. Írásának éppen ez a
közvetlen Jézus-élmény adja meg erejét. Örömteli élményét osztja meg az
olvasókkal és velünk, hogy ezáltal bennünk is felébredjen a Krisztussal
való személyes találkozás és a vele való közösség vágya.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szűzi őrzője a legtisztább Szűznek,
szent hirdetője az örök Igének,
szolgáid lelkét tisztítsd meg a rossztól,
János apostol!

Égi forrásból eredő folyamként
futva kiáradsz a kiaszott földre,
és amit kebled merít a kebelből,
már ki is osztod.

Föld ékessége, dicsősége mennynek,
esdj megbocsátást gonoszságainkra,
szent tanításod csodálatos titkát
fejtsd ki előttünk!

Láttad a titkot, az Atya Igéjét,
s földünkre öntőd a hit áldott fényét;
jöjj, vezess minket, hogy teveled áldjuk
majd az örök Fényt!

Zengjen örökké hála Krisztusunknak,
Szűz Máriától született Urunknak,
ki az Atyával és a Szentlélekkel
egy örök Isten! Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 26., hétfő

[Evangelium] 2011-12-26

2011. december 26. – Hétfő, Szent István első vértanú

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Legyetek óvatosak az
emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig
megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak,
hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak
benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban
az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti
fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek. Halálra adja
akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik
ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog
titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.
Mt 10,17-22

Elmélkedés:

Jézus születése állásfoglalásra készteti az embereket. A hívők hódolattal
és tisztelettel fogadják, mások közömbösen szemlélik az eseményeket.
Egyesek elkötelezik magukat Jézus mellett, mások nem kívánják beengedni őt
életükbe. De tanítványainak magatartása, tanúságtétele is állásfoglalásra
késztet. Így volt ez Szent István diakónus esetében is, aki Jézus nevében
tett csodákat. Nem mindenki nézte jó szemmel tevékenységét, egyesek
szembeszálltak vele. Talán éppen ez bizonyítja életének, tanúságának
hitelességét. És az is, hogy a szenvedő Krisztustól tanult irgalmas
lelkülettel viselte el az őt érő bántalmazásokat és halála pillanatában is
azokért imádkozott, akik elvették életét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Mária, nem találtál szállást Fiad számára? Íme, én a szívemet kínálom
neki. Hideg és méltatlan, igaz, de vajon te nem Isten Anyja vagy-e? A
kegyelemből mindenható? Minden javak osztogatója? Cseréld ki a szívemet,
tedd hasonlóvá a tiédhez!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 25., vasárnap

[Evangelium] 2011-12-25

2011. december 25. – Urunk születése – Karácsony – Pásztorok miséje

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták
egymást: „Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az
Úr hírül adott nekünk!" El is mentek sietve, és megtalálták Máriát,
Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték
mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta,
csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste
szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután
hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és
hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik.
Lk 2,15-20

Elmélkedés:

Pásztorok utódai
Idén októberben népszámlálást tartottak országunkban. Néhány rendkívüli
esetet leszámítva, amikor egyesek nem voltak hajlandók válaszolni a
kérdésekre vagy nem engedték be lakásukba a számlálóbiztosokat, az
összeírás rendben lezajlott. Mindenkit felkerestek az ezzel megbízott
emberek és feljegyezték életkörülményeiket, ugyanakkor az interneten is ki
lehetett tölteni a kérdőíveket. Kétezer esztendővel ezelőtt módszerét
tekintve egészen másként történt a népszámlálás, s egyáltalán nem volt
népszerű esemény az egykori római birodalom tartományaiban, több helyen
ugyanis lázadások törtek ki. A császári rendelkezés szerint a családoknak
a családfő születési helyére kellett menniük. Az Augusztus császár-féle
összeírás aligha kerülhetett volna a világtörténelem leghíresebb eseményei
közé, ha nem éppen ekkor történt volna Jézus születése. Ezen esemény miatt
indult ugyanis útnak József Názáretből Betlehembe Máriával, az ő
eljegyzett feleségével. A Betlehemben történt eseményről Szent Lukács
evangélista jegyezte le a legrészletesebben. Az éjféli mise evangéliumi
részlete beszámol a népszámlálásról, megemlíti, hogy József és Mária hiába
keresnek szállást, s emiatt egy istállóban kénytelenek meghúzni magukat
éjszakára. Itt, egészen egyszerű és szegényes körülmények között született
meg Jézus, s ezt a hírt az angyalok viszik meg a környéken nyájukat őrző
pásztoroknak.

Ezt a beszámolót folytatja a karácsony napi reggeli szentmise, amelyet
pásztorok miséjének nevezünk. Az előző rész folytatásaként az
evangéliumban arról halottunk, hogy a Megváltó születésének örömhírére a
pásztorok azonnal útnak indultak, hogy felkeressék az újszülöttet. És itt
érdemes egy pillanatra megállnunk. Valamivel korábban útnak indult József
és Mária, akik nagy utat tettek meg a népszámlálás miatt. Aztán most útnak
indulnak a pásztorok, akiknek rövid az útjuk. Később majd hallunk még a
háromkirályokról is, akik szintén útnak indulnak, hogy hosszú vándorútjuk
végén ők is megtalálják az újszülöttet. A karácsony útnak indító ünnep.
Útnak indulunk a templomba, mert egy vallási ünnepet az Isten házában
illik közösségileg megünnepelni. Jól tudják ezt azok is, akik máskor nem
indulnak útnak.

Ugyanakkor a karácsony bevonult a családok életébe is. Itt sajnos már
kissé összekeverednek a dolgok. Sokaknál az ajándékozás vált a
legfontosabbá a szentestén vagy az ünnepség középpontjába a feldíszített
fenyőfa került. Fontos tisztáznunk, hogy karácsonykor nem a fenyőfát
ünnepeljük és az ünnep lényege nem a kellemes családi hangulat. A
karácsony Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának születésnapja. És ha ő nem
születik meg a családi otthonokban, akkor a családi békés hangulat nem fog
sokáig tartani. Ha ő nem születik újra a családtagok szívében, akkor a
karácsonyi szeretet gyorsabban elszáll, mint az angyalok. Az ünnep fényét
nem a színes karácsonyfaégők adják, hanem a kis Jézusból, a világ
világosságából árad. Sok külsőség rakódott az évek során a családi
karácsonyi ünnepre, amelyeket mondhatunk szépnek és hatással vannak a
karácsonyi hangulatra. De ezek a külsőségek soha ne vonják el figyelmünket
a betlehemi Gyermekről, a kis Jézusról, aki örömünknek és boldogságunknak
az igazi forrása. Isten közel jön hozzánk, közénk jön, emberré lesz. Közel
van nem csak a gyermekekhez, hanem a család minden tagjához is. Gyertek és
nézzétek a betlehemet, a jászol szalmáján fekvő Gyermeket! Gyertek és
érezzétek, hogy közel van hozzánk, az egykori egyszerű pásztorok utódaihoz
az Isten! Velünk az Isten!
© Horváth István Sándor

2011. december 25. – Urunk születése – Karácsony – Ünnepi mise
Evangélium
Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt
kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami
lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A
világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett
egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy
tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a
világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy
megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de
a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei
legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test
kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És
az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét,
mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam,
hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én." Hiszen mi
mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt
ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus
Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta; Isten
Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
Jn 1,1-18

Elmélkedés
Emberré lett
A karácsonyi ünnep lelki gazdagságát három szentmise hivatott feltárni az
ember előtt. Pontosabban a Megváltó születésének örömhírét hallgató, az
Isten Fia előtt hódolatát kifejezni akaró és a megtestesülésnek örvendező
ember, röviden: a karácsonyi titkot ünneplő ember előtt. Az éjféli
szentmisén csodálkozva hallgattuk az éjszaka csendjét megtörő angyali
éneket, amely a Megváltó születéséről szólt. Ez az örömhír ugyanúgy
megdobogtatta a szívünket, miként egykor a betlehemi pásztorok szívét is.
Isten ígérete beteljesedett, eljött emberi világunkba az Isten. A második
karácsonyi szentmisén, amelyet pásztorok miséjének nevezünk, mi is
elindultunk, hogy felkeressük Megváltónkat, aki a betlehemi istállóban a
jászolban fekszik és kifejezzük előtte hódolatunkat. A pásztorokhoz
hasonlóan mi is hiszünk az angyali szónak, mi is felismerjük a gyermekben
Isten emberré lett Fiát, és mi is szívünk imádásával hódolunk előtte. A
karácsonyi titkot harmadikként a mostani ünnepi szentmise tárja fel
számunkra, amelyben Isten Fia megtestesüléséről hallunk az evangéliumban.
János evangélista írásának bevezetésében a megtestesülés titkát mondja el
rövid tőmondatokban, egyszerű szavakat használva. Evangéliumának kezdete
az ő személyes hitvallása a megtestesült Fiúról, ugyanakkor az első
keresztény közösség hitvallása is. Az isteni Igéről szóló himnusz
csúcspontja a következő kijelentés: „És az Ige testté lett, és közöttünk
lakott" (Jn 1,14). Nem arról van itt szó, hogy Isten rendkívüli módon
megjelenik az ember számára, nem arról hallunk itt, hogy a láthatatlan
Isten csodálatos módon megmutatja magát az embereknek, hanem arról, hogy
testté lesz, emberré lesz, emberként születik meg. Nem emberi
kíváncsiságunk és Istent látni akarásunk teljesítésére történik meg a
csoda, hanem azért, hogy Isten egyértelműen kinyilvánítsa emberszeretetét,
véghezvigye a megváltást, megváltásunkat, amely a megtestesüléssel
kezdődik és Jézus kereszthalálával teljesedik be.

Mi a jelentősége annak, hogy Isten emberré lett? Nem teológia, elméleti
választ szeretnék erre a kérdésre adni, hanem egy egészen gyakorlati
dologra szeretnék rávilágítani. Sokan örülnének annak, ha a vallás
megmaradna a szavak szintjén, a tanítás szintjén, elméleti síkon. Mert
akkor csupán abban kellene dönteniük, hogy elhiszik-e, elfogadják-e ezt a
tanítást. Csak abban kellene állást foglalniuk, hogy adnak-e szóbeli
választ a szóbeli tanításra. Jézus emberré válása azonban felülemelkedik
ezen a szinten, átlép az elmélet határán. Isten emberként élt ebben a
világban, ugyanolyan emberként, mint mi. Emberként született meg és
emberként halt meg, mindenben vállalta emberi sorsunkat. És az Ő élete
kihívást jelent számunkra, mert élete – születésétől haláláig, sőt
feltámadásáig – példa, követendő példa számunkra. Emberré lett, hogy
megmutassa nekünk, hogyan kell nekünk emberként élni, mi az életünk célja,
hogyan kell keresnünk és teljesítenünk életünk során a mennyei Atya
akaratát. Nem elég tehát szóbeli választ adnunk, hanem egész életünkkel
kell válaszolnunk Isten hívására.

Alig észrevehetően lép közénk az Isten, hogy néha alig észrevehetően,
lassan, máskor gyors változással újjáalakítson minket. Észreveszem-e
szeretetét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Te vagy a fény, a világosság, a remény és a vigasztalás
számomra. Te vagy az Atya ajándéka. Te vagy a szeretet megnyilvánulása. Te
valóságos Isten és valóságos ember vagy. Szüless meg bennem! Élj bennem!
Halj meg bennem! És egykor támadj fel bennem az örök életre!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 24., szombat

[Evangelium] 2011-12-24

2011. december 24. - Szombat

Abban az időben Zakariás, János atyja eltelt Szentlélekkel, és ezekre a
prófétai szavakra nyílt az ajka:
„Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő
népét; erős szabadítót támasztott minekünk szolgájának, Dávidnak
családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka
által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel
néznek minket; atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére
emlékezzék, az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk
váltja be, amit ígért; hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség
kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk: szentségben és igazságban járjunk
előtte napról napra, amíg élünk.
Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert
az Úr előtt jársz, egyengetni az ő útját; az üdvösség ismeretére tanítod
nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük Istenünk irgalmas szívétől,
amellyel meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon
azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a
béke útjára vezérelje."
Lk 1,67-79

Elmélkedés:

A műholdas helymeghatározó eszközök korában sem bontják le a
világítótornyokat, amelyek évszázadok óta a biztos irányt mutatják
fényükkel a hajósoknak. A fény segít bennünket a tájékozódásban, az
eligazodásban és a helyes út megtalálásában. Szükségünk van az iránymutató
világosságra, főleg akkor, ha eltévedünk, vagy idegen környezetben
vagyunk, mert a sötétben elveszítjük biztonságérzetünket és bizonytalanul
keresgélünk. Jézus születése fogja beragyogni a mai éjszakát. A Gyermek,
Mária fia, aki ezen az estén megszületik Betlehemben és a te szívedben, az
isteni kegyelem fényét hozza el a mennyből, hogy megtörje a bűn sötétségét
a földön. Jézus tündöklő fénye mutatja meg nekünk az irányt a mennybe.
Kövesd a betlehemi csillag fényét, hogy megtaláld Jézust, életed igazi
világosságát!
© Horváth István Sándor

2011. december 25. – Urunk születése - Karácsony – Éjféli mise
Evangélium
Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a
földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria
kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy
összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid
városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével,
Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária
napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába
takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az
éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr
dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt
hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az
egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid
városában. Ez lesz nektek a jel: kisdedet találtok pólyába takarva és
jászolba fektetve." Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül.
Istent dicsőítve ezt zengték: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség
a földön a jóakaratú embereknek!
Lk 2,1-14

Elmélkedés
Ha a szíved jászol lenne
Október vége felé számos híradásban szerepelt, hogy immár hét milliárd
ember él a Földön. Több ország is beszállt abba a versenybe, hogy náluk
született a hétmilliárdodik ember, Oroszországtól Indiáig számos helyen
köszöntöttek egy-egy újszülöttet, mint a kerek szám tulajdonosát. A
számítások természetesen csak becslésekre alapultak, mert pontosan nem
lehet megmondani, hogy hányan is élünk bolygónkon. Igazából semmi
jelentősége nincs annak, hogy hol és mikor született a hétmilliárdodik
földlakó, és kit nevezünk annak. Csupán érdekesség, könnyen felejthető hír
volt mindez.
Ennél sokkal jelentősebb esemény volt egykor Jézus születése, amelyet
évszázadok óta megünneplünk Karácsony napján. Jézus születésének híre nem
kerülhetett az újságok címlapjára, mert abban is időben nem volt újság.
Nem szerepelt vezető hírként a híradóban, mert nem volt televízió. A
pásztorok sem internetes közösségi oldalakról tudták meg a hírt, mert nem
volt még számítógép, de nem is mobiltelefonon hívták fel őket az angyalok.
A történet sokkal egyszerűbben indult. A karácsonyi éjféli mise imént
felolvasott evangéliuma egyszerű szavakkal írja le a több mint 2000 évvel
ezelőtti eseményeket. A római császár által elrendelt népszámlálás idején
József elmegy jegyesével, Máriával Betlehembe. Itt tartózkodásuk idején
jött el az ideje annak, hogy Mária megszülje gyermekét. Mivel a városban
nem kaptak szállást, egy istállóban találnak menedéket, itt születik meg
Jézus, akit édesanyja a jászol szalmájára fektet. Ugyanebben az estén a
környéken nyájukat őrző pásztoroknak angyalok jelennek meg és elmondják,
hogy megszületett a Megváltó. Egyszerű szavakkal elmondott egyszerű
történet, amely akár a világ legismertebb története is lehetne, de mégsem
az. A felmérések szerint ugyanis az emberek többségének igencsak hiányosak
az ismeretei azzal kapcsolatban, hogy mit is ünneplünk karácsonykor.
Németországban például csak az emberek fele tudja, hogy karácsony ünnepe
Jézus Krisztushoz kapcsolódik. Angliában a kisiskolások egyharmada hiszi
azt, hogy a háromkirályok az internetről tudták meg Jézus születését.
Magyarországon pedig – annak köszönhetően, hogy évek óta ugyanazt a filmet
mutatja karácsony este a televízió – a gyerekek többsége azt hiszi, hogy
ilyenkor azt ünnepeljük, hogy egy szőke hajú, óvodás kisfiú a szülei
távollétében sikeresen megvédi a házat a betörőkkel szemben. Bármennyire
is humorosan hangzik, bizony a helyzet nagyon elszomorító, óriási a
tudatlanság a karácsonnyal és vallási ünnepeinkkel kapcsolatban.
Ebből a tudatlanságból fakadóan sokan az ajándékozást vagy a fenyőfát,
mások a kellemes családi hangulatot teszik az ünneplés tárgyává, ismét
mások számára pedig a hóesés a legfontosabb. Valójában az ünnep lényege és
titka egészen máshol van, de ezt a titkot aligha értik meg azok, akik
évente egy alkalommal, az éjféli mise alkalmával tévednek be a templomba.
Olyan ez számukra, mint amikor találnak egy könyvből kiszakadt lapot,
amelyen néhány mondat van csupán, s hiába olvassák el újra és újra a
sorokat, nem tudják, hogy miről szól a könyv egésze, s talán nem is
kíváncsiak rá.
Hol van a karácsonyi titok? Talán az angyalok énekében, akik Isten
dicsőségét zengik és békét hirdetnek a jóakaratú embereknek. És a
pásztorok buzgóságában, akik hisznek az angyali üzenetben, és azonnal
elindulnak, hogy felkeressék a Megváltót. És talán a betlehemi istálló
csendje, egyszerűsége is titkot rejt. A betlehemi csillag fénye egy
újszülött Gyermekre világít. A titkot megértenéd, ha a szíved jászol
lenne.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te emberré lettél értünk és vállaltad emberi
sorsunkat. Születésed által megújítasz minket. Emberi világunkba
születéseddel az isteni világba hívsz mindannyiunkat. Megváltást és
üdvösséget hozol számunkra. Ó, betlehemi Gyermek, taníts minket, hogy
örökre megőrizzük magunkban a gyermeki lelkületet!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 23., péntek

[Evangelium] 2011-12-23

2011. december 23. - Péntek

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr,
és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy
körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De
anyja ellenezte: „Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: „Hiszen
senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre
atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a
szavakat írta rá: „János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig
megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta
Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg
az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla,
elgondolkodva mondta: „Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr
van vele."
Lk 1,57-66

Elmélkedés:

Keresztelő János születésekor mindenki együtt örült az édesanyával,
Erzsébettel, aki már annyira idős volt, hogy amikor világra hozta
gyermekét, emberi szemmel nézve már nem számíthatott erre. Az öröm oka az,
hogy Isten olyan dolgot tett, ami emberileg lehetetlen. De még ennél is
nagyobb lesz az öröm Jézus születésekor! Születésén való örvendezésünk oka
itt is az, hogy Isten olyat tesz, amire az ember képtelen: elküldi a
megváltót. Nélküle nem tudnánk megszabadulni vétkeinktől, s a bűn elleni
küzdelmünk teljesen hiábavaló volna. Az irgalmas Isten azonban
segítségünkre siet és elküldi Fiát, a megváltót. Örvendezzünk mindannyian
teljes szívvel Jézus érkezésének, megváltásunk kezdetének!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj, Emmánuel,
csak téged áhít Izrael,
és hozzád sóhajt untalan,
mert Isten híján hontalan!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 22., csütörtök

[Evangelium] 2011-12-22

2011. december 22. - Csütörtök

Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent:
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert
tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak
hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas,
szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra,
akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a
gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az
alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat
elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve
irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak
mindörökre!" Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután
visszatért otthonába.
Lk 1,46-56

Elmélkedés:

Erzsébet meglátogatásakor Szűz Mária ujjongó szívvel ad hálát Isten
nagylelkűségéért. Isten irgalmának kiáradása, a hatalmasok félreállítása,
az alázatosak és kicsinyek felemelése, az éhezők táplálása mind-mind Isten
nagyszívűségének a jele. S mindez egyetlen eseményben, Jézus születésében
valósul meg.
Ezzel szemben az ember sokszor kicsinyes, akiben semmi jele a
nagylelkűségnek. A magunkéhoz ragaszkodunk, ahelyett, hogy elfogadnánk,
ami Istené, s amit ő ad nekünk. Emberi terveink megvalósításán fáradozunk,
ahelyett, hogy elfogadnánk a velünk kapcsolatos isteni szándékot.
Szívünk akkor fog ujjongani az örömtől, ha karácsony éjszakáján
felismerjük a betlehemi gyermekben megváltónkat.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Te Úr vagy minden nép fölött,
és Szegletkő, mely összeköt,
sárból formáltad hívedet,
most jöjj, fejezd be művedet!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 21., szerda

[Evangelium] 2011-12-21

2011. december 21. - Szerda

Azokban a napokban Mária útrakelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába
sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat,
és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan
lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe
csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!
Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Lk 1,39-45

Elmélkedés:

Amikor Lukács evangélista lejegyzi Mária Erzsébetnél tett látogatásának
történetét, elsősorban nem az lehetett a célja, hogy Mária jóságát vagy
rokona iránt érzett szeretetét hangsúlyozza, hiszen akkor nem írta volna
le azt is, hogy három hónap múlva hazatért otthonába, amikor pedig
Erzsébetnek a legjobban lett volna szüksége a segítségre. A történet
jelentősége abban áll, hogy találkozik a két leendő édesanya. Erzsébet,
aki Keresztelő János édesanyja és Szűz Mária, aki méhében hordozza Jézust.
Találkozik a két asszony és a két gyermek is. Az Erzsébet méhében
megmozduló János köszönti Jézust. Az adventi időben Jézus közeledik
hozzánk. Megmozdul-e a lelkünk az Úr karácsonyi érkezésére?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, napkelet,
mert éjben járunk nélküled;
jöjj, igaz Napunk, halld imánk
és fényességed áraszd ránk!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 20., kedd

[Evangelium] 2011-12-20

2011. december 20. - Kedd

Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte
Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt
egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az
angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr
veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!" Ennek hallatára Mária
zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal
azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert
íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt
nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Uralkodni fog
Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!" Mária ekkor
megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem
ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a
Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled
születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek, Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Amikor Jézus születését hírül hozza az Isten angyala, többek között azt
mondja a názáreti leánynak, Máriának, hogy „szent lesz, aki tőled
születik". Karácsony éjszakáján tehát a Szent lép be a profán világba, a
Szent Isten érkezik el, hogy megszentelje az embereket és az emberek
világát. Sokszor jogosan érezzük, hogy egy olyan világban élünk, amely
szinte már semmit sem tisztel, semmit nem tart szentnek. Mindent lehet
gyalázni, mindenkit meg lehet alázni, bárki becsületét el lehet venni,
mert már az emberi méltóság értéke sem szent. A szent Isten belép ebbe a
világba, az Isten emberré lesz, hogy utat mutasson az emberségre és az
életszentségre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó Dávid kulcsa, nyitni kész,
ha ajtót nyitsz, nem zárja kéz,
halál árnyéka vesz körül,
mirajtunk immár könyörülj!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 19., hétfő

[Evangelium] 2011-12-19

2011. december 19. – Hétfő

Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia
papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és
Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és
feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem
született gyermekük, mivel Erzsébet magtalan volt, és már mind a ketten
éltesebb korúak voltak.
Amikor Zakariás egy alkalommal osztályának rendjében szolgálatot
teljesített Isten színe előtt, ráesett a sor, hogy a papi szolgálat
szokása szerint az Úr templomába menjen, és bemutassa a tömjénáldozatot. A
tömjénáldozat órájában nagy tömeg imádkozott a templomon kívül. Akkor az
áldozati oltár jobb oldalán megjelent Zakariásnak az Úr angyala. Láttára
Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal azonban így szólt
hozzá: „Ne félj, Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged,
Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő,
és sokan örülnek majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt: bort és
részegítő italt nem iszik, sőt már anyja méhében betelik Szentlélekkel.
Izrael fiai közül sokakat megtérít Istenükhöz, az Úrhoz. Illés szellemében
és erejével fog színe előtt járni, hogy az atyák szívét a fiak felé
fordítsa, az engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt
készségessé tegye a népet."
Zakariás erre megkérdezte az angyalt: „Miből tudhatom meg mindezt? Hiszen
már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú." Az angyal így válaszolt:
„Én Gábor vagyok, az Isten színe előtt állok, aki azért küldött, hogy
beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De mivel nem hittél
szavamnak, amely majd valóra válik annak idején, megnémulsz, és nem tudsz
beszélni a beteljesedés napjáig." A nép várta Zakariást, és csodálkozott,
hogy annyit késlekedik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott
megszólalni. Ebből megértették, hogy a templomban látomása volt. Intett
nekik, de néma maradt.
Mihelyt szolgálatának napjai elmúltak, hazament. E napok után felesége,
Erzsébet méhében fogant, de öt hónapon keresztül titkolta. „Így tett velem
az Úr – mondta –, arra méltatott e napokban, hogy elvegye szégyenemet az
emberek előtt."
Lk 1,5-25

Elmélkedés:

Amikor az Úr angyala hírül hozza Zakariásnak, hogy hamarosan gyermeke fog
születni, azt állítja a gyermekről, hogy „nagy lesz az Úr előtt". Érdemes
odafigyelnünk a helyszínre. Az esemény a jeruzsálemi templomban történik,
egy olyan szent helyen, ahol Isten jelen van. Isten házában kezdődik tehát
a hamarosan bekövetkező üdvösség örömhírének a meghirdetése. Keresztelő
János lesz az a nagy próféta, akinek feladata, hogy készségessé tegye az
embereket Isten iránt. Bár az emberek egy részéről elutasítást szenved, az
Úr előtt mindig nagy marad, mert teljesíti küldetését a bűnbánat
keresztségét hirdetve és Jézus érkezését előkészítve. Hivatásunk
teljesítésével válhatunk naggyá Isten előtt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jöjj el Jessze vesszeje,
rab nemzeteknek fényjele;
ha szólsz, elnémul földi nagy,
jöjj, szabadítónk csak te vagy!.
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 18., vasárnap

[Evangelium] 2011-12-18

2011. december 18. – Advent 4. vasárnapja

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli
Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki
tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is
gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen." Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Gyermek születik
Van, aki örömmel, és van, aki, kétségbeesve fogadja a hírt, hogy gyermeket
vár. Van, aki soha korábban nem érzett boldogságot érez, és sajnos van,
akiben soha korábban nem tapasztalt rossz érzések ébrednek, amikor
szembesül a ténnyel, hogy gyermeke fog születni. Egyesek az első
pillanattól szeretettel várják a születendő új életet, mások fejében pedig
rögtön felmerül a gondolat, hogy meg szabaduljon a magzattól, s ne engedje
megszületni a gyermeket. Egy gyermek születésének a híre sokak számára
jelent nagy-nagy boldogságot, elsősorban a várandós kismamának és
családjának, de sajnálatos módon sokaknak jelent rossz hírt, s
gátlástalanul megszabadulnak a nem várt gyermektől. Mennyire különbözőek
az emberi gondolatok, reakciók és magatartások! A különféle emberi
viselkedéseken a mindennapi életben nem csodálkozunk, hiszen nincs
különösebb jelentősége annak, hogy az egyik ember jobb, a másik bal kézzel
mosunk fogat, vagy bizonyos dolgokat másként teszünk. De itt egészen
másról van szó: egy megfogant emberi élet, egy születendő emberi élet nem
engedhetne meg ilyen különbségeket az emberek viselkedésében, főként nem a
felelősségteljes viselkedésben.

Láthatjuk, hogy az ember mennyire veszélyes vizekre evez, amikor az élet
és halál területéhez érkezünk. Mert a születés és a halál, az emberi élet
kezdete és vége Isten kezében van. De a gőgős ember, az önmagát sokszor
Istennek képzelő ember döntéshelyzetbe akarja hozni önmagát a születés és
a halál kérdésében. Természetesen teremteni, életet létrehozni Isten
nélkül nem vagyunk képesek. Amit e területeken tenni tudunk az egészen
egyszerűen gyilkosság. Az ember képes arra, hogy kioltsa egy emberi lény
életét, mielőtt az megszülethetne az Isten által kijelölt időben. És az
ember képes arra, hogy kioltsa egy ember életét, mielőtt az véget érne az
Isten által rendelt időben. De ez gyilkosság és súlyos bűn. Ezzel szemben
akkor járunk el helyesen, ha elfogadjuk, hogy a születés és a halál úgy és
akkor történjen, amikor ezt Isten akarja. A megszülető életet Isten
ajándékának kell tekintenünk, és hittel el kell fogadnunk, hogy a földi
halállal Isten új életet, örök életet ajándékoz nekünk.

Advent 4. vasárnapján az evangéliumban az angyali üdvözletet, Jézus
születésének hírüladását hallottuk. Isten angyala jelenik meg a názáreti
leánynak, Máriának, és meghozza neki a hírt, hogy hamarosan gyermeke fog
születni. Mária először csodálkozik ezen, amikor az isteni hírnöktől
megtudja, hogy milyen csodálatos feladatra választotta ki őt a mindenható
Isten, örömmel egyezik bele az isteni akaratba és mond igent az isteni
szándékra. Örömmel fogadja Isten szándékát, örvendezik a hírnek és
legfőképpen örvendezik annak, hogy anya lesz és gyermeke születik.

Minden születés változást hoz. Egy gyermek születése gyökeresen
megváltoztatja szülei, családja életét. Jézus születése egykor
megváltoztatta az egész világot, új korszak kezdődött az emberiség
történelmében. Jézus születésének megünneplése évről évre változást,
megújulást, újjászületést hoz, hozhat életünkbe. Fogadjunk örömmel minden
életet, amelyet Isten ad nekünk! Fogadjuk örömmel minden gyermek
születését! És fogadjuk örömmel a gyermekként megszülető Jézust, aki lelki
újjászületést hoz számunkra!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Adonáj,
ki cserjelángból szólalál,
majd kőbe vésted tíz szavad,
jöjj tárt karokkal jómagad!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 17., szombat

[Evangelium] 2011-12-17

2011. december 17. - Szombat

Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák
volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és
Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Arám, Arámnak Aminadáb,
Aminadábnak Náásszon, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól,
Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám,
Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám,
Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás,
Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak
pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek
Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór,
Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár,
Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje
Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni
fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is
tizennégy nemzedék.
Mt 1,1-17

Elmélkedés:

Nemzedékek váltják egymást az évszázadokon keresztül. Emberek születnek a
világra, s távoznak onnét évek múlva. De van egy születés, amely örök. Egy
születés, amely nem egyetlen alkalom, hanem folyamatos újraszületés és
újjászületés. Jézus világrajötte kiemelkedik az emberek milliói
születésének sorából. Időbeli létezést vállal magára, aki minden időt
megelőzve létezik. Jézus által belép Isten az emberi történelembe.
Krisztus által a bűnös emberiség története üdvtörténetté változik. Nem
csak új időszámítás, hanem egy egészen új idő is elkezdődik Jézus
születésével.
Az emberi történelem minden eseménye Isten előtt zajlik. Benne van
múltunk, az ő jelenlétében élünk most és ő a jövőnk is.
Karácsony azt jelzi számunkra, hogy Isten jelen van köztünk. Lelked
betlehemében megtalálhatod őt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség,
ó Egyszülött, kit ád az ég,
te gyöngédség és őserő:
amit tudnunk kell, tárd elő!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó hetének liturgiájában szerepelnek az ún. „Ó-antifónák",
amelyekben a jövendő Messiás különböző nevekkel szólítjuk meg. Az imákat
december 17. és 23. között imádkozzuk. Itt versbe szedett, énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A vasárnap éjfélig elküldött megrendeléseket hétfőn postázom és még
Karácsony előtt megérkezik. A később küldötteknél nem garantálhatom, hogy
a posta időben kiszállítja.
Megjelent A betlehemi pásztor című képes gyermekkönyvem. Külalakra
mesekönyvnek tűnik, de igaz történeteket tartalmaz. A kötet történetei egy
gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A sok-sok színes
rajz Magyar Krisztina munkája.
A könyv ára: 900 Ft + postaköltség: 100 Ft/db Magyarországra (külföldre
jelentősen több).
A könyv megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen (boltokban nem
kapható). A megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét
irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. december 16., péntek

[Evangelium] 2011-12-16

2011. december 16. - Péntek

Abban az időben Jézus így beszélt a zsidókhoz: „Ti Jánoshoz fordultatok,
és ő tanúságot tett az igazságról. De nekem nincs szükségem emberi
tanúskodásra. Csak azért mondom ezt, hogy üdvözüljetek. Égő és világító
fény volt ő, ti azonban csak ideig-óráig akartatok fénysugarában
gyönyörködni. Olyan tanúságom van, amely felülmúlja Jánosét: tetteim,
amelyeknek teljesítését rám bízta az Atya. Maguk a tettek, amelyeket
végbeviszek, tanúskodnak mellettem, hogy az Atya küldött engem."
Jn 5,33-36

Elmélkedés:

Jézus világító fénynek nevezi Keresztelő Jánost, akinek a fényében azonban
csak ideig-óráig gyönyörködtek az emberek. Más fények elvonták róla az
emberek figyelmét, s ők engedtek a csillogó látszatnak. Szemünket könnyű
elkápráztatni. De a káprázat hamar elmúlik, mert a decemberi
hangulatvilágítást januárban leszerelik a városokban és a
bevásárlóközpontokban. A karácsonyi vásárlásra csábító csillogás csak
ideig-óráig tart, s helyét más reklámfogások veszik majd át. Az ünnepi
fények hamar kialszanak, s a világító fényfüzérek a következő karácsonyig
a raktárakba kerülnek. Úgy tűnik, nem ez az igazi fény. A karácsonyi
Gyermek a mi igazi világosságunk. Krisztus születésével érkezik a
Világosság a világba. Felismerjük-e Krisztus örök fényét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit, melyeket
már gyermekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el az idő.
Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim hiúságokra
pazaroltam.
Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása, hozzád könyörgök
kegyelemért és irgalomért, könyörgök, irgalmazz nekem! Érintsd meg
lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos, vigasztald meg
lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló!
Svéd Szent Brigitta

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A vasárnap éjfélig elküldött megrendeléseket hétfőn postázom és még
Karácsony előtt megérkezik. A később küldötteknél nem garantálhatom, hogy
a posta időben kiszállítja.
Megjelent A betlehemi pásztor című képes gyermekkönyvem. Külalakra
mesekönyvnek tűnik, de igaz történeteket tartalmaz. A kötet történetei egy
gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A sok-sok színes
rajz Magyar Krisztina munkája.
A könyv ára: 900 Ft + postaköltség: 100 Ft/db Magyarországra (külföldre
jelentősen több).
A könyv megrendelhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen (boltokban nem
kapható). A megrendeléshez, kérem, küldje el az Ön nevét, postacímét
irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum