2012. augusztus 4., szombat

[Evangelium] 2012-08-04

2012. augusztus 4. - Szombat

Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló
híreket, azt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János: ő támadt fel a
halálból, azért van ilyen csodatevő ereje." Heródes ugyanis annak idején
elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt,
aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette:
„Nem szabad őt feleségül venned!" Heródes emiatt ki akarta végeztetni
Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor Heródesnek
születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon
megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja
neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: „Add nekem egy
tálon Keresztelő János fejét!" Erre a király elszomorodott, de esküje és a
jelenlevő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő
János fejét). Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét
elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának. Akkor
János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd
felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.
Mt 14,1-12

Elmélkedés:

Keresztelő Szent János lefejezésének elbeszélését olvastuk a mai
evangéliumban. A történet politikai és történeti szempontból is jelentős
esemény volt az ókorban, mivel Josephus Flavius történetíró is
foglalkozott vele munkájában. Az evangélistát azonban nem a történeti vagy
politikai szempontok vezérlik a történet megfogalmazásakor, hanem
erkölcsiek.
A nép körében nagy népszerűségnek örvendő Keresztelő János figyelmezteti
az uralkodó családot súlyos bűnére, s emlékezteti, hogy a törvények
mindenkire vonatkoznak. A jó szándékú, de bizonyára nagyon is keményhangú
figyelmeztetésre az a válasz, hogy Jánost börtönbe vetik, majd nemsokára
kivégzik. A bűnre emlékeztető emberi szót ugyan elnémíthatja ezáltal
Heródes, de ettől kezdve újabb bűn, egy ártatlan ember halála miatt fog
még erősebben megszólalni lelkiismeretének szava. Ne a bűntudattól és a
lelkiismeretfurdalástól próbáljunk megszabadulni, hanem magától a bűntől!
Fogadjuk el mások tanácsait, s legyünk készek a bűnbánatra és a
bűnbevallásra, amely által nem csupán a kínzó bűntudattól, hanem a bűntől
is megszabadulhatunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add, Urunk, hogy látásunk ne homályosuljon el, hozzád törekvő akaratunk ne
gyengüljön el. Add, hogy akadályokat nem ismerve keressünk és kutassunk
Téged. Add, hogy felismerhessünk Téged, aki magadhoz hívsz mindannyiunkat.
Add, hogy készek legyünk önmagunkat átadni Neked. Add, hogy tudjunk mindig
leborulni Istenséged titka előtt.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. augusztus 3., péntek

[Evangelium] 2012-08-03

2012. augusztus 3. - Péntek

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a
zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van
ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem
Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És
nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?"
És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik
kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában." Hitetlenségük
miatt nem is művelt ott sok csodát.
Mt 13,54-58

Elmélkedés:

„Hát, ezt nem néztem ki belőled! Nem gondoltam volna, hogy még erre is
képes vagy!" Akkor mondunk ilyen vagy hasonló mondatokat, amikor valakiben
pozitívan csalódunk, mert olyan dolgot tett, amit nem is vártunk tőle. De
az is előfordulhat, hogy a rendkívüli teljesítményt látva valami
turpisságot sejtünk, s hitetlenkedve állunk a dolog előtt. A názáreti
emberek is így jártak, amikor Jézus visszatért abba a városba, ahol
nevelkedett. A mai evangélium szerint ugyanis Jézus nem tud csodákat tenni
Názáret városában, mert az ott lakók hitetlenül fogadták, amikor a
zsinagógában tanítani kezdett. A názáreti emberek azt gondolták, hogy jól
ismerik Jézust, hiszen gyermekkorától fogva közöttük nőtt fel. Amikor
pedig Jézus olyan dolgokat tanít nekik, amire nem számítottak, illetve
amikor hallják a másik városokban általa tett csodákat, amit nem vártak
tőle, akkor csak csodálkoznak, majd megbotránkoznak, mert emberi
elvárásaik szűk keretébe nem fér bele Jézus. Ha hiszünk Jézusban, képes a
mi körünkben is csodákat tenni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, adj készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép, jó
és igaz, s adj világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami hamis,
ami rút, ami rossz. Teremts bennünk tiszta szívet, Istenünk, hogy jó
gazdái lehessünk ennek a világnak. Ne szennyezzenek be minket gonosz
indulatok, gyűlölet, harag, viszálykodás. Egyetértést adj nekünk! Add,
hogy fiatalok és idősek egyre jobban megértsük: csak akkor leszünk igazán
emberek, ha tiszta a szívünk.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. augusztus 2., csütörtök

[Evangelium] 2012-08-02

2012. augusztus 2. - Csütörtök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „A mennyek országa olyan,
mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog.
Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát
edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is.
Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes
kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt?"
„Igen!" – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a
mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki
kincseiből régit és újat vesz elő." Amikor Jézus befejezte példabeszédeit,
más helyre ment onnét.
Mt 13,47-53

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus utolsó példabeszédét olvastuk, amit a menyek
országáról mondott. A beszédben halászhálóhoz hasonlítja az országot,
amely jó és rossz halakat egyaránt kifog a tengerből. A világban tehát
együtt van jelen a jó és a rossz, de a végén, az utolsó ítéletkor
megtörténik a szétválogatás, s mindenki megkapja jutalmát vagy bűntétését,
annak megfelelően, hogy mit érdemel. Ha Jézus szavai szerint az apostolok
valóban emberhalászok, akiknek az a feladata, hogy a hálót kivessék, akkor
mi, emberek vagyunk a halak, akiket a háló kifog. Mi vagyunk azok, akik
ott leszünk az ítéletkor, amikor mérlegre kerül minden cselekedetünk. A
beszéd hallatán egyesek megrettennek, mert félnek a szigorú ítélettől,
másokat azonban örömmel tölt el, mert azt a reményt nyújtja, ami az örök
boldogságban vár az emberre. Ezt a példabeszédet akkor értjük meg, ha a
jövőbeni ítéletnek hatása van jelen életünkre.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Te megadod nekünk, hogy mindig újra kezdhetünk! Te ajándékozod
nekünk a jövőt. Minden nap érezzük, hogy múlik az idő, éveink száma véges.
Urunk, mindannyian szeretnénk végtelen távlatokban élni. Szeretnénk
megtapasztalni a soha el nem múló fényt, szeretnénk, ha mienk lehetne az
élet teljessége. Kérünk, add, hogy az előttünk álló időt igazi
gazdagodásra használhassuk. Add, hogy azt keressük mindig, ami soha véget
nem ér. Add, hogy mindennapjainkban megtapasztalhassuk: a szeretet soha el
nem múlik.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. augusztus 1., szerda

[Evangelium] 2012-08-01

2012. augusztus 1. - Szerda

Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: Hasonló a
mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra
elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és
megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez,
aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre
talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.
Mt 13,44-46

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus két példázatot mond a mennyek országáról,
amelyekben kincshez, illetve igazgyöngyhöz hasonlítja az országot.
Mindkettő azt fejezi ki, hogy a mennyek országa olyan nagy érték, amelynek
megszerzéséért érdemes minden másról lemondani. Korunk válságainak egyik
gyökere az lehet, hogy sokan mindent meg szeretnének szerezni maguknak,
amit értékesnek tartanak, de nem akarnak áldozatokat hozni. A munka, a
tanulás, a családi vagy társadalmi élet területén csak akkor lehet előbbre
jutni, ha képesek vagyunk áldozatokat is hozni céljaink elérése érdekében.
Közhelyszerűen mondhatjuk: mindennek ára, semmi sincs ingyen. Azt viszont
természetesen senki sem veszi szívesen, ha mások teszik meg helyette ezt a
lépést, s olyan dolgot vesznek el tőle, ami az igazságosság vagy a vélt
igazságosság szerint neki jár. Csak az önkéntes lemondás hozhat eredményt.
A lelki élet tapasztalatai életünk más területeire is vonatkoznak.
Áldozatok és önkéntes lemondások által juthatunk előbbre. A kényszerítés
rossz irányba visz.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézusunk, ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk tőled,
megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked
köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a
kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket
egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettel legyünk azzal, amit
Te ad nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
A múltkori sikeres terjesztés után egyik olvasónk felajánlott egy új
digitális fényképezőgépet ajándékba (Olympus, 10 megapixel). Kérésének
megfelelően egy olyan mostani e-vangélium olvasó kapja, aki sikeresen
terjeszti a lehetőséget. Ennek megfelelően 2012. augusztus 1-én (szerdán)
az újonnan feliratkozók közül egy személyt véletlenszerűen kiválasztok, és
aki őneki ajánlotta a feliratkozást, az megnyeri a felajánlott
fényképezőgépet. Ezúton is köszönet a felajánlónak!
Továbbra is kérlek benneteket, hogy barátaitoknak és ismerőseiteknek
ajánljátok az e-vangéliumot! Feliratkozni itt lehet:
http://www.evangelium365.hu/feliratkozas
Köszönöm, hogy nem csak olvassátok, hanem terjesztitek is az
e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. július 31., kedd

[Evangelium] 2012-07-31

2012. július 31. – Kedd, Loyolai Szent Ignác áldozópap

Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot
és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: „Magyarázd meg nekünk a
szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!" Kérésükre így
magyarázta meg: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld ez a
világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság
fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ
vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a
konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi
angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden
gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás
lesz. Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk országában, mint a nap. Akinek
füle van, hallja meg!"
Mt 13,36-43

Elmélkedés:

Mai szentírási szövegünk a szombaton olvasott evangélium jézusi
magyarázatát tartalmazza a szántóföldről, a búzáról és a konkolyról. A
magyarázatból világosan kiderül, hogy ez a példázat az Isten Országáról
szól, miként a mustármagról és a kovászról szóló is. E titokzatos Ország
ezen a földön jókból és gonoszokból, igazakból és bűnösökből áll. Ez az
állapot egészen a végső időkig, az Ország beteljesedéséig megmarad, amikor
majd megtörténik a szétválasztás. A szétválasztást és ítéletet nem
sürgetheti az ember, annak bekövetkeztéig türelemre és béketűrésre van
szükségünk. A beszéd fontos mondanivalója az is, hogy az ítélkezés egyedül
Isten joga, aki nem csupán igazságos, hanem irgalmas is lesz az
emberekhez.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Fogadd el Uram, egész szabadságomat, fogadd el emlékező tehetségemet,
értelmemet és egész akaratomat. Amim van és amivel rendelkezem, mind Te
adtad nekem; mindezt visszaadom Neked egészen; és mindenestől átadom szent
akaratodnak, hogy rendelkezzél vele. Csak a Te szeretetedet és kegyelmedet
add nekem, és én eléggé gazdag leszek, és nem kívánok többé semmi egyebet.
Ámen.
Loyolai Szent Ignác

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
A múltkori sikeres terjesztés után egyik olvasónk felajánlott egy új
digitális fényképezőgépet ajándékba (Olympus, 10 megapixel). Kérésének
megfelelően egy olyan mostani e-vangélium olvasó kapja, aki sikeresen
terjeszti a lehetőséget. Ennek megfelelően 2012. augusztus 1-én (szerdán)
az újonnan feliratkozók közül egy személyt véletlenszerűen kiválasztok, és
aki őneki ajánlotta a feliratkozást, az megnyeri a felajánlott
fényképezőgépet. Ezúton is köszönet a felajánlónak!
Továbbra is kérlek benneteket, hogy barátaitoknak és ismerőseiteknek
ajánljátok az e-vangéliumot! Feliratkozni itt lehet:
http://www.evangelium365.hu/feliratkozas
Köszönöm, hogy nem csak olvassátok, hanem terjesztitek is az
e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. július 30., hétfő

[Evangelium] 2012-07-30

2012. július 30. - Hétfő

Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek
országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a
mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti
vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és
ágai között laknak.
Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: A mennyek országa
hasonló a kovászhoz. A gazdaasszony elvegyíti három véka lisztbe, és a
kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a
népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így
jövendölt meg a próféta: „Megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem
azt, ami titok volt a világ kezdete óta."
Mt 13,31-35

Elmélkedés:

A múlt héten láttuk, hogy Jézus példázatai megszólítják a hallgatókat,
cselekvésre ösztönöznek és bevonnak a történésekbe. A mai evangéliumban
Jézus két példázatot mond a mennyek országáról. Az elsőben kicsiny
mustármaghoz hasonlítja az Országot, amely aztán hatalmasra nő, a
másodikban pedig a kovászhoz, amely megkeleszti a tésztát. E hasonlatok
esetében sokkal többről van szó, mint beszédről és szavakról. Amikor
ugyanis Jézus szóbeli tanítást ad a mennyek országáról, ez az ország
mindjárt meg is valósul, amennyiben a hallgatóságban megindul az a
változás, hogy növekvő maggá, illetve élesztő kovásszá váljon. A szavak
elhangzásával és befogadásával elkezdődik az Isten Országa, azaz mindjárt
növekedésnek indul a kicsiny mustármag és kelésnek indul a tészta. Ez a
felismerés arra ösztönöz bennünket, hogy valóban befogadjuk a Jézustól
hallottakat, s ezáltal bennünk is növekedésbe kezdjen a mennyek országa.
Engedjük, hogy Jézus formáljon bennünket!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, mivel te a lelkünkben laksz, a te imád a miénk is, én pedig
szeretnék abban szüntelenül részt venni; ezért lelkem kis edényként az
élet e forrása alá tartom, és hogy ezt tovább tudjam adni a lelkeknek,
hagyom, hogy végtelen szereteted hullámai elborítsanak.

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
A múltkori sikeres terjesztés után egyik olvasónk felajánlott egy új
digitális fényképezőgépet ajándékba (Olympus, 10 megapixel). Kérésének
megfelelően egy olyan mostani e-vangélium olvasó kapja, aki sikeresen
terjeszti a lehetőséget. Ennek megfelelően 2012. augusztus 1-én (szerdán)
az újonnan feliratkozók közül egy személyt véletlenszerűen kiválasztok, és
aki őneki ajánlotta a feliratkozást, az megnyeri a felajánlott
fényképezőgépet. Ezúton is köszönet a felajánlónak!
Továbbra is kérlek benneteket, hogy barátaitoknak és ismerőseiteknek
ajánljátok az e-vangéliumot! Feliratkozni itt lehet:
http://www.evangelium365.hu/feliratkozas
Köszönöm, hogy nem csak olvassátok, hanem terjesztitek is az
e-vangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. július 29., vasárnap

[Evangelium] 2012-07-29

2012. július 29. – Évközi 17. vasárnap

Abban az időben: Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis
Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a
csodajeleket, amelyeket a betegeken végbevitt. Jézus fölment egy hegyre,
és ott leült tanítványaival. Közel volt a Húsvét, a zsidók ünnepe.
Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön felé, így
szólt Fülöphöz: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?" Ezt
pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert tudta ő, hogy mit fog
tenni. „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon
valami keveset" – felelte Fülöp.
Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: „Van itt egy
fiú, akinél öt kenyér és két hal van, de mi az ennyinek?"
Jézus meghagyta: „Telepítsétek le az embereket!" Sok fű volt azon a
helyen. Letelepedtek hát: szám szerint mintegy ötezren voltak csupán a
férfiak. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a
letelepedett embereknek; ugyanígy (adott) a halból is, amennyit csak
akartak Amikor pedig jóllaktak, szólt tanítványainak: „Szedjétek össze a
maradékot, hogy semmi se vesszen kárba." Összeszedték, s tizenkét kosarat
töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik
ettek.
Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így
beszéltek: „Ez valóban az a próféta, aki a világba jön." Mikor Jézus
észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal
királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül.
Jn 6,1-15

Elmélkedés:

Isten bőkezű ajándékozó
A mai napon a kenyerek és a halak csodás megszaporításának történetét
olvassuk az evangéliumban. Az esemény külső cselekménye egyszerű: Jézus
látja a hatalmas tömeget és táplálékról akar gondoskodni számukra. Az
apostolok emberi megoldást keresnek. Fülöp rögtön számolni kezd, hogy
mennyi pénzre volna szükség ahhoz, hogy mindenki számára elegendő kenyeret
vegyenek, de bizonyára ő is tudja, hogy a pusztaságban sehol sem lehet
kenyeret vásárolni. András apostol szintén a megoldást keresi, amikor
jelzi, hogy mindössze öt kenyér és két hal van egy fiúnál, de ő is tudja,
hogy ez amennyiség rendkívül kevés. Jézus azonban egészen más megoldást
talál, a kevés kenyeret megszaporítva jóllakatja a nagyszámú tömeget. Az
esemény egy csoda. Jézus olyat tesz, amit ember nem képes megtenni. A
csoda hatással van az emberekre, mindazokra, akik esznek a megszaporított
kenyérből, s ez abban nyilvánul meg, hogy a csodatevőt királlyá akarják
tenni. Jézus azonban nem engedi ezt, ezzel jelzi, hogy nem ezért tette a
csodát.

Ha külső cselekményeken túl Jézus tettének mozgatórugóját keressük, akkor
rögtön észrevesszük, hogy a kenyerek és a halak megszaporítása jel,
visszamutató, ugyanakkor előremutató jel. A kenyérszaporítás visszamutat
arra az esetre, amikor az ószövetségi választott nép a pusztai vándorlás
idején mannát evett, olyan égből hullott kenyeret, amit Istennek
köszönhettek. Jézus korában elterjedt volt az a nézed, amely szerint a
messiás megismétli a manna csodát és kenyérrel fogja táplálni az éhezőket.
Ezt a jelet a nép felismerte és megértette, ezért akarják Jézus királlyá
tenni. A történet ugyanakkor előremutató jel is, hiszen az Oltáriszentség,
az Eucharisztia előképének tekinthető. Ezt egyértelművé teszi az a tény,
hogy a csodát követőn Jézus arról a kenyérről fog beszélni, amelyet ő ad
az embereknek, s amelyben önmagát adja eledelül. Ebben a beszédben
egyébként Jézus a Mózes idejében történt manna-csodát is megemlíti.

Milyen tanulsága van a kenyérszaporítás csodájának, illetve jelének? Arra
érdemes odafigyelnünk, hogy Isten ad nekünk testi és lelki táplálékot.
Mégpedig rendkívül bőségesen. János evangélista azzal zárja a
kenyérszaporítás elbeszélését, hogy tizenkét kosár maradékot szedtek
össze, miután mindenki jóllakott. Nem irodalmi túlzásról itt szó, hanem
annak megnyilvánulásáról, hogy mennyire bőkezű az Isten. Bőséggel adja
nekünk az igazság tanítását, mint lelki táplálékot, és ajándékként adja
nekünk önmagát nekünk Jézus az Oltáriszentségben. Ostoba ember az, aki
szomjan hal egy kút mellett, mert fél inni a kút vizéből. És ostoba ember
az, aki testileg, lelkileg éhen hal, mert fél elfogadni Jézus ajándékát.

A történet kapcsán azon is érdemes eltűnődnünk, hogy mit adunk Istennek?
Mit merünk neki odaadni a magunk szegénységéből? A fiú kezében az öt
kenyér csak öt kenyér és nem több. Jézus kezében az öt kenyér többé válik
és sok ezer ember jóllakik belőle. És még egy fontos mondanivaló: Soha ne
azt nézzük, hogy mi hiányzik, hanem mi áll a rendelkezésünkre. A probléma
megoldása soha nem abból születik, hogy azon rágódunk, hogy mennyi dolog
hiányzik, nem áll rendelkezésünkre, hanem abból jön a megoldás, ha azt a
keveset, amink van, a mindenkor bőkezűen ajándékozó Isten kezébe tesszük
nagylelkűen.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Téged keresünk, mert te vagy az Atyához vezető Út.
Valahányszor tanúságot teszünk szeretetedről, közelebb kerülünk hozzád.
Valahányszor megvalljuk, hogy az Egyházhoz tartozunk, közelebb kerülünk
hozzád. Valahányszor megosztjuk kenyerünket az éhezőkkel, közelebb
kerülünk hozzád. Valahányszor a gyengék védelmére kelünk, közelebb
kerülünk hozzád. Valahányszor szeretettel fordulunk a betegekhez, közelebb
kerülünk hozzád. Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum