2013. december 7., szombat

[Evangelium] 2013-12-07

2013. december 7. – Szombat

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a
zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden
betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a
szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok:
elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az
aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön
munkásokat aratásába!" Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat
adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak
minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket, és megparancsolta
nekik: „Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és
hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket,
támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki
ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!"
Mt 9,35-10,1. 6-8

Elmélkedés:

Az Isten országát hirdető és betegeket gyógyító Jézussal találkozunk a mai
evangéliumban, aki látva az igazságra éhező vagy gyógyulni vágyó emberek
tömegeit, tizenkét tanítványát azzal bízza meg, hogy az ő nevében
tanítsanak és gyógyítsanak, azaz közreműködjenek küldetése teljesítésében.
A Tizenkettő örömmel indul, s minden bizonnyal még nagyobb örömmel
tapasztalja meg, hogy munkájuk hatékony, az Úr nevében végzett szolgálat
valóban gyümölcsöző.
Az adventi időben Jézus Krisztus születésének ünnepére készülünk. Várjuk,
hogy újra belépjen emberi világunkba. Az Úr jövetele valóban örömhír az
egész emberiség számára, amiről mi, keresztények nem hallgathatunk. A
reményvesztetteknek, a csalódottságból kiutat keresőknek, az isteni
igazságra szomjazóknak, a megváltást és megbocsátást váróknak érdemes
volna elmondanunk az örömhírt: Közeledik a Megváltó! Jézus születése azt
jelzi, hogy Isten nem hagy magunkra minket, s nem engedi, hogy bűneink
miatt a kárhozatra jussunk. Jézus küldetése hozzánk, az „elveszett
juhokhoz," a bűnösökhöz szól. A mi Urunknak az a szándéka, hogy
visszavezessen minket az Atya szeretetébe. Örüljünk annak, hogy Isten
keres minket, s higgyünk abban, hogy ránk talál! Imádkozva kérjük: Jöjj
el, Urunk, Megváltónk és Üdvözítőnk! Jöjj el, és mutasd meg szeretetedet
minden embernek!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az Evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek érezzük
is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket, add nekünk,
hogy Rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk megosztani Veled
mindazt, ami az életben ránk nehezedik.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131207.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 6., péntek

[Evangelium] 2013-12-06

2013. december 6. – Péntek

Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt
kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!" Amint hazaérkezett, bementek
hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni
rajtatok?" „Hisszük, Uram!" – felelték azok. Akkor megérintette szemüket,
és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!" Erre megnyílt a szemük. Jézus
pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!" Ám azok
elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.
Mt 9,27-31

Elmélkedés:

Két vak gyógyításáról szól az evangélium a mai napon, akik így kérik Jézus
segítségét: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!" (Mt 9,27). A megszólítás, azaz
a „Dávid fia" megnevezés azért fontos ebben az esetben, mert abban a
korban elterjedt volt az a nézet, mely szerint a Megváltó az egykori
király, Dávid leszármazottja lesz. Amikor tehát a gyógyulni vágyó két vak
így nevezi Jézust, akkor kifejezik hitüket, hogy a világba jött
Megváltónak tartják őt. Hitüknek ez a burkolt, közvetett kifejezése
azonban mintha nem volna elég Jézus számára, aki mintegy további
megerősítést kér tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?" (Mt
9,28). A kérdésre azt válaszolják, hogy hisznek abban, hogy az Úr segít
rajtuk. E közvetlen, szóbeli hitvallás után érinti meg szemüket Jézus, s
ennek köszönhetően nyerik vissza látásukat, azaz beteljesedik, amit
hittek.
A testi vakságot már az Egyház kezdeti időszakában is előszeretettel
alkalmazták az igehirdetésben a lelki tompultság, valamint a hitetlenség
jelképeként. A lelki sötétség időszakát mi is átéljük olykor, s bennünket
is megkísért a hitetlenség. A gyógyulás feltétele, hogy felismerjük
bajunkat, Jézushoz forduljunk segítségért, és higgyük azt, hogy tud nekünk
segíteni. Az advent a bűnbánattartás ideje. Ismerjük fel lelki betegségünk
gyökerét, a bűnt! Forduljunk az irgalmas Istenhez! Higgyük, hogy irgalma
minden bűnünket eltörli! Gyónjuk meg bűneinket és szabaduljunk meg a lelki
vakságtól, hogy karácsony éjjelén megláthassuk Megváltónkat!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk.
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen. Ragyogj
át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a Te
jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem
egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131206.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 5., csütörtök

[Evangelium] 2013-12-05

2013. december 5. – Csütörtök

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem mindaz, aki azt
mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki
teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre
is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt
a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem
dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan
tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát
homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és
rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle."
Mt 7,21. 24-27

Elmélkedés:

Gyerekkorunk bizonyára egyik legérdekesebb példázatát olvassuk Jézustól a
mai evangéliumban, amelynek igazságát fiatalként, felnőttként vagy
idősként az élet sok-sok területén megtapasztalhattuk már. A homokra épült
ház könnyedén összeomlik a viharos időben, de az a ház, amelynek szikla az
alapja, minden viszontagságot kibír. Vonatkoztathatjuk e hasonlatot
nemzetünkre, családunkra vagy személyes életünkre. Ha Jézus Krisztus, az ő
tanítása, az evangélium igazsága a szikla, akkor az egyén és a közösség
kiállja a viszontagságokat. A példázat figyelmeztet minket, hogy nem
elegendő hallgatni, ismerni a tanítást, hanem aszerint is kell élni.
Amikor ezekben a decemberi, adventi napokban az Isten-látás vágyával
elindulunk Betlehem felé, felmerül bennünk a kérdés: Vajon elegendő, ha
Jézus tanítását hallgatjuk? Vajon elégedett lesz velünk a Gyermek, ha
szóban megvalljuk hitünket? Mindez kevésnek tűnik, hiszen Jézus szerint
csak az jut be a mennyek országába, aki teljesíti a mennyei Atya akaratát.
Egész életünket neki kell adnunk, hallgatnunk és élnünk kell tanítását.
Akkor vagyunk igazán bölcsek, ha nem csupán látni akarjuk a jászolban
fekvő újszülöttet, hanem egész életünket rá merjük bízni. Ajándékozzuk
önmagunkat egészen Istennek, aki szeretetből nekünk ajándékozta a
betlehemi Gyermeket! Törekedjünk Isten szándékainak megismerésére és
teljesítésére!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus, te azért jöttél el bűnös emberi világunkba, hogy megmutasd
számunkra a bűntől való szabadulás útját. Nélküled soha nem találnánk rá a
bűnbánat útjára. Nélküled nem találnánk rá a mennyei Atya szeretetére. Te
adod nekünk az adventi időt a bűnbánat idejeként. Jöjj el, Urunk, és
érints meg minket szereteteddel! Jöjj és bocsáss meg nekünk, akik nem
halogatjuk tovább bűneink beismerését, hanem a bűnbánat egyenes útján
indulunk most feléd. Születésed, jöveteled nagy változást hozott egykor a
világba. Te képes vagy megváltoztatni az embert. Képes vagy a bűnösöket
szentté változtatni. Hozz változást az én életembe!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131205.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 4., szerda

[Evangelium] 2013-12-04

2013. december 4. – Szerda

Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre,
és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat,
vakokat, némákat meg sok más beteget, és lába elé tették őket.
Valamennyiüket meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek,
a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult, és
magasztalta Izrael Istenét. Jézus akkor összehívta tanítványait, és így
szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem,
és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne
dőljenek az úton." A tanítványok erre megjegyezték: „De honnan szerzünk
itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk?" Jézus
megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?" „Hét, és néhány apró halunk" –
felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán
fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és odaadta
tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek. Miután mindnyájan ettek és
jóllaktak, hét kosár kenyérmaradékot szedtek össze.
Mt 15,29-37

Elmélkedés:

A csodálatos kenyérszaporítás Máté szerinti változatát olvassuk a mai
evangéliumban, amely szerint Jézus a napok óta vele tartó embereket nem
akarja étlen hazaengedni, hanem a mindössze hét kenyérből és néhány halból
jóllakatja az egész néptömeget. Milyen mondanivalója van e csodának most,
az adventi időszakban?
Először is érdemes felfigyelnünk arra, hogy Jézus észreveszi az emberek
kimerültségét és éhségét. Mert Isten figyel az emberre, s tudja, hogy mire
van szükségünk. Amikor a mennyei Atya elküldi a Megváltót a világba, e
tette is annak jele, hogy Isten törődik az emberekkel. Látja, hogy
szükségünk van a Megváltóra, szükségünk van arra, hogy Isten jelenlétéről
megbizonyosodjunk. Szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk: Velünk az
Isten.
A második tanulság, hogy Jézus nem a semmiből varázsol rengeteg ennivalót,
hanem abból a meglévő hét kenyérből, ami a tanítványoknál van. Krisztus
Urunk felhasználja mindazt, amink van s amit átadunk neki. Ne sajnáljunk
tehát semmit Istentől, mert nagylelkűségünknek, felajánlásunknak
köszönhetően nagyobb jóban lehet részünk.
Harmadszor pedig arra a mozzanatra figyeljünk, hogy Jézus nem közvetlenül
az embereknek adja a megszaporított táplálékot, hanem a tanítványoknak
nyújtja, hogy ők osszák ki a népnek. Ennek az a lelki üzenete, hogy Isten
a mi segítségünket és közreműködésünket kéri, hogy jótéteményeiből sokan
részesüljenek. Legyünk az ő jóságának közvetítői és szeretetének
továbbadói! Adventben nem kenyeret vagy egyebet adó, hanem az önmagát
nekünk ajándékozó Istent várjuk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jöjj el, Úr Jézus, akire a népek várakoznak, s akire mi is várakozunk!
Örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel! Nagy szükségünk van arra,
hogy fényt hozz bűnös életünk sötétségébe. Saját erőnkből képtelenek
vagyunk arra, hogy legyőzzük a sötétséget. Nehezen tudjuk megkülönböztetni
a világ csalóka fényeit a te világosságodtól, amely most még oly
erőtlennek látszik. Jézus, legyél Te bennünk a Fény! Növekedjél bennünk
Te, az igazi fény! És add, hogy Téged, az igazi fényt sugározzunk a
világba!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131204.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 3., kedd

[Evangelium] 2013-12-03

2013. december 3. – Kedd

Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus
felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám,
mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől,
és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent
átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az
Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja
jelenteni." Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta:
„Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és
király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani,
amit ti hallotok, de nem hallotta."
Lk 10,21-24

Elmélkedés:

Jézus mai evangéliumban olvasott imájából megtudjuk, hogy Isten rejtve
marad azok előtt, akik önmagukat bölcsnek tartják, és úgy gondolják, hogy
nincs szükségük Istenre. De feltárja önmagát mindazoknak, akik lélekben
gyermekké, kicsinnyé válva nyitott szívvel közelednek hozzá. Figyeljük
csak meg adventben a gyerekeket! Milyen izgalommal várják a karácsonyt.
Mennyi kérdést tesznek fel ilyenkor, hogy a karácsony titokzatosságát
felfedjék. Szeretnék siettetni az időt, mert bennük van a gyermekek
türelmetlensége. Sok esetben a felnőttek is siettetnék az időt, de ők
inkább talán azt várják, hogy túl legyenek az ünneplésen és az ünneppel
járó teendőkön. A gyerek viszont nem az ünnep elmúltát várja, hanem magát
az ünnepet, a karácsonyt.
Már most, az adventi időszak kezdetén ébresszük fel magunkban a gyermeki
lelkületet! Emlékezzünk vissza saját gyermekkorunkra, amely néhány éve
vagy évtizede lehetett. Hogyan vártam akkor a karácsonyt? Él-e bennem most
is gyermeki kíváncsiság, érdeklődés Isten titka iránt? Gyermeki szívvel,
gyermeki lélekkel felismerhetjük a jászolban fekvő gyermekben az isten
Fiát. Nem fogunk isteni hatalmat, fenséget vagy gazdagságot látni, csak
szegénységet és egyszerűséget. Boldogok leszünk, mert életünkbe örömet és
békét hoz a betlehemi Gyermek. Boldogok leszünk, ha befogadjuk őt, és úgy
tekintünk rá, mint a mennyei Atya karácsonyi ajándékára.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Te vagy az igazi fény. Te vagy az igazi világosság.
Te vagy a világ világossága. Te vagy életem világossága. Te vagy az
egyetlen, aki elhozhatod életembe a hit fényét, a remény világosságát és a
szeretet ragyogását. Eljött az idő, itt a kedvező alkalom, most kell
elindulnom a bűnbánat útján, a hit útján, a hozzád vezető úton. Uram! A
karácsonyi ünnep öröme a veled való találkozásból születhet meg. Add, hogy
megérkezzek hozzád és felismerjem, benned, a betlehemi Gyermekben az
Istent, aki végtelenül szeretsz engem és minden embert.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131203.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A nyomdától 10 %-kal többet kértem a Szívem első gondolata 2014. könyvből,
nehogy valaki lemaradjon. Addig lehet megrendelni, amíg elérhető a
rendelési űrlap:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
A könyv küldése december 16. után várható.
A könyv a jövő évi e-vangéliumi elmélkedéseket tartalmazza és egy
imagyűjteményt. 560 oldal. Egyéb információ a rendelési űrlapon.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. december 3.
A könyv(ek) rendelése űrlap segítségével. Az űrlap biztonságos, akkor is,
ha más jelez az Ön gépe. Kattintson a következő sorra, linkre.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
Az űrlap kitöltése után nyomja meg a küldés gombot!
Vagy megrendelhető az alábbi adatok elküldésével e-mailben a
zalalovo@gmail.com címre:
Szívem első gondolata 2014. darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefon:
(Kérem a mobiltelefonszám vagy más telefonszám megadását, amelyen a
csomagfutár eléri Önt akkor, ha nem találja éppen a megadott címen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 2., hétfő

[Evangelium] 2013-12-02

2013. december 2. – Hétfő

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy pogány százados
járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és
szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom." A százados
ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak
egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt
ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: „Menj!" –
elmegy; a másiknak: „Jöjj ide!" – akkor hozzám jön; és szolgámnak: „Tedd
ezt!" – és megteszi." Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így
szólt kísérőihez: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem
találtam Izraelben. Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről
és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a
mennyek országában."
Mt 8,5-11

Elmélkedés:

Jézus nyilvános működésének időszaka alatt mindennapos volt, hogy
betegeket hoztak hozzá a gyógyulás reményében. Az evangéliumokban több
helyen is találkozunk azzal, hogy tolonganak körülötte az emberek és még
messzi vidékekről is elhozzák beteg családtagjaikat, hogy meggyógyuljanak.
A gyógyításokkal Jézus jelenvalóvá teszi Isten irgalmát, mivel minden
csoda az isteni jóság jele. Minden alkalommal, amikor egy-egy beteget
hoznak, s Jézus segítségét kérik, magával a kéréssel kifejezik hitüket az
emberek. Hisznek abban, hogy Jézus az ő isteni erejével tud segíteni,
hisznek abban, hogy Jézus Isten. A beteg meggyógyításának kérése tehát
egyúttal a hit kifejezése is részükről.
A mai evangéliumi történet érdekessége, hogy nem egy zsidó ember, hanem
egy pogány katonatiszt kér segítséget, aki a római hadsereg tagja volt.
Pogány (nem zsidó) létére kérésével ő is kifejezi hitét Jézus iránt.
Kérésében ugyanakkor benne van az udvariasság, a zsidó vallási törvények
tisztelete is. A mózesi törvények szerint ugyanis a zsidóknak nem volt
szabad belépniük pogány emberek házába. A kafarnaumi római százados ismeri
ezt a törvényt, ezért nem is kéri azt, hogy házába betérve tegyen Jézus
csodát, hanem így szól: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám" (Mt 8,8). Hitét
az Úr csodával jutalmazza, meggyógyul a szolga.
Az adventi időben Isten Fia jövetelét várjuk. Nem vagyunk méltók arra,
hogy bűnös emberi világunkba belépjen az Isten, de ő mégis eljön. Kérjük
őt hittel, hogy világunkba jöjjön, otthonunkba lépjen!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, annyi okunk volna a csüggedésre, a szorongásra, magunkba
zárkózásra, annyi okunk volna a félelemre. De Jézus minket is megszólít:
ne féljetek! Adj nekünk, Istenünk, nyitott szívet, készséges, hívő
értelmet, befogadni kész, tiszta emberséget. Add, hogy félrevezető emberi
szándékok ne zavarhassanak meg minket. Add, hogy e világ zűrzavarában
Téged hirdethessünk az aggódóknak, Téged, aki ma is megszólítasz minket:
Ne féljetek!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131202.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. december 1., vasárnap

[Evangelium] 2013-12-01

2013. december 1. – Advent 1. vasárnapja

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön,
ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek
ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek –, egészen addig a napig, amikor
Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem
következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz
ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a
mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a
malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát,
mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló,
hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn
virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is
készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is
gondoljátok.
Mt 24,37-44

Elmélkedés:

Gyermekkor
A betlehemi Gyermek, Jézus Krisztus születése karácsonyi ünnepére készülve
az advent folyamán figyelmünket irányítsuk a gyermekekre és a
gyermekkorra! Többféle nézőpontból tehetjük meg ezt. Ma, az első
vasárnapon azzal indítsuk elmélkedésünket, hogy a felnőttek hogyan
tekintenek a gyermekekre. Ne semleges szereplőként tegyük ezt, hanem a
gyermekekkel foglalkozó személyek, főként a szülők és nevelők helyébe
képzelve magunkat. Akinek van gyermeke, vagy tanárként nap mint nap
találkozik tanítványaival, könnyen megteszi ezt.
A gyermek idővel felnő. Nem biztos, hogy felnőtté válik az idő múlásával,
de biztosan felnő. Ha az életben maradáshoz szükséges legfontosabbakat, a
testi fejlődéséhez szükségeseket megkapja, akkor biztosan felnő. Ha
értelmi fejlődéséről is gondoskodnak, akkor megtanulja az emberek közti
kapcsolatok szabályait és felnőttként a társadalom tagja lesz. Ha lelki
fejlődése is cél az évek során, akkor megtanulja, hogy a látható világ
kereteinél tovább lásson. Tehát a gyermekkor nem telhet tétlenül. A szülő
és a nevelő feladatának érzi, hogy felnevelje a gyermeket, segítse őt
felnőtté válni. A nevelés folyamán elsődleges szempontot kap a jövő. „Mi
leszel, ha nagy leszel?" – kérdezik rokonok és barátok, idegenek és
ismeretlenek a gyermektől, s helyettük általában az őt nevelő szülő
válaszol, hiszen ő tudja, hogy mivé neveli gyermekét. Sok ember
gyermekkorát és talán egész életét keseríti meg, ha a szülők saját egykori
kudarcaikat, sikertelenségeiket felejteni szándékozván gyermekükben
akarják megvalósítani álmaikat.
Az adventi időszakban egy gyermek születését várjuk. Mi lesz ebből a
gyermekből? – kérdezzük. Mi lesz belőle, ha felnő? Ő is ács lesz, mint
nevelőapja Szent József, aki mellett felnő s megtanulja a becsületes
munkát? Vagy talán a Galileai-tó mellé költözik és halásznak áll, mint oly
sokan azon a vidéken? Vagy szántóvető ember lesz? Esetleg nyájra vigyázó
pásztor? Talán uralkodó lesz? Az evangéliumok nem jegyzik le, hogy
Máriának vagy Józsefnek konkrét elképzelése lett volna Jézus jövőjét
illetően. Nem tervezgették, melyik híres tanító mellé küldik majd tanulni.
Nem irányították életét egy bizonyos mesterség felé. Mindez nem hiba
részükről, nem a nevelési szándék hiánya. Inkább annak elfogadásáról van
szó, hogy az idő múlásával majd kiderül, milyen szándéka van Istennek a
gyermekkel.
A mai vasárnap evangéliumában Szent Máté írásából azt a részletet
olvassuk, amely Krisztus második eljöveteléről szól. Tehát egy jövőbeli
eseményről, amelynek idejét előre senki nem tudhatja. Jézus arra
figyelmeztet, hogy szüntelenül álljunk készen érkezésére, mert ez
bármelyik napon bekövetkezhet. Ezt mondja: „Legyetek készen, mert az
Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok" (Mt 24,44).
Az advent a múltat, a jelent és a jövőt sűríti egybe. Az adventi időszak
Jézus 2000 évvel ezelőtti világrajöttét, jelenbeli születését karácsonykor
(és mindennap), valamint újbóli eljövetelét az idők végén foglalja egybe.
Éppen ezért emlékezés, ünnep és várakozás számunkra ez az idő.
Megemlékezünk betlehemi születéséről, örvendezünk újbóli születésének és
jelenlétének, és várjuk, hogy a végső időkben mindent újjáteremtsen, benne
újjászülessen minden.
Visszatérve a bevezetésben foglaltakhoz, egy kis gondolkodásra kérek
mindenkit. Az előttünk álló hét folyamán próbáljuk megfogalmazni, mit
gondolunk a gyermek Jézusról? Nem a felnőttről, aki tanít és csodákat
tesz. Nem a felnőttről, aki bölcsességével és az igazság kimondásával
ámulatba ejt sokakat, s egyúttal ellenségeket szerez magának. Nem a
felnőtt Jézusról, aki meghal a kereszten és feltámad. Hanem kifejezetten a
gyermek Jézusról. Mit várok Jézus születésétől? Mit ébreszt bennem, milyen
cselekedetre indít jövetele? Milyen reményt fűzök születéséhez? Mert
minden születés, minden emberi élet kezdete reményt ad az embereknek. Mit
gondolok a gyenge, újszülött gyermekről, a kis Jézusról? Mit érzek a
pólyába takart, jászolba fektetett gyermek iránt? Mit gondolok az emberré
lett, a gyermekké lett Istenről?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Jézus! Gyermekként jöttél emberi világunkba. Gyenge, magatehetetlen
gyermekként születtél meg, miként minden ember. Gyermekként szükséged volt
a szeretetre, a gondoskodásra, a törődésre. Oly módon szeretnék hozzád
közeledni, ahogyan az édesanyák gyermekükhöz. Szeretettel, gyengédséggel,
odafigyeléssel. Alázattal meghajolva a születés titka előtt, az élet titka
előtt, a gyermek titka előtt. Rácsodálkozva arra, hogy minden új élet,
minden újszülött gyermek az Isten ajándéka. Hiszem, hogy születésed új
lehetőségeket, új utat nyit meg számomra. Születésed adjon nekem
bátorságot és erőt az újrakezdéshez és a lelki újjászületéshez!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20131201.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Mivel a Szívem első gondolata 2014. könyv elfogyott, de sokan szeretnék
még megkapni, ezért még egy utánnyomást vállalok. A rendelési űrlapot újra
megnyitottam:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
A könyvet 2013. december 1. vasárnap 23 óra 59 percig lehet megrendelni. A
küldés december 16. után várható. A később rendelők számára nem tudom
garantálni, hogy karácsonyig odaér, illetve azt sem, hogy jut a könyvből.
A könyv a jövő évi e-vangéliumi elmélkedéseket tartalmazza és egy
imagyűjteményt. 560 oldal. Egyéb információ a rendelési űrlapon.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2013. november 27.
A könyv(ek) rendelése űrlap segítségével. Az űrlap biztonságos, akkor is,
ha más jelez az Ön gépe. Kattintson a következő sorra, linkre.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
Az űrlap kitöltése után nyomja meg a küldés gombot!
Vagy megrendelhető az alábbi adatok elküldésével e-mailben a
zalalovo@gmail.com címre:
Szívem első gondolata 2014. darabszám:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobiltelefon:
(Kérem a mobiltelefonszám vagy más telefonszám megadását, amelyen a
csomagfutár eléri Önt akkor, ha nem találja éppen a megadott címen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum