2011. június 11., szombat

[Evangelium] 2011-06-11

2011. június 11. - Szombat, Szent Barnabás apostol

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: „Menjetek, és
hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket,
támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki
ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se
arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se
két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha
egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó
arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig
beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor
a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll
rátok."
Mt 10,7-13


Elmélkedés:
Az Apostolok Cselekedeti szentírási könyvből tudjuk, hogy ma ünnepelt
szentünk eredeti neve József volt, akit az apostolok neveztek el
Barnabásnak. Ciprus szigetéről származó, Lévi törzséhez tartozó zsidó
ember volt, aki az elsők között csatlakozott a keresztényekhez, miután
eladta földjét, s árát a szegények segítésére szánt adományként az
apostoloknak adta (ApCsel 4,36). Ahogyan a Saulból lett Szent Pál,
ugyanúgy a Józsefből lett Barnabás sem tartozott a tizenkét apostol
közé, mégis mindkettőjüket apostolnak nevezzük, mert a pogányok között
végzett hittérítő munkájukkal megérdemelték ezt a címet.
Az ünnep evangéliuma a missziós küldetésről szól. E feladatra
vállalkozott Barnabás is, aki csatlakozott Pálhoz, s elkísérte missziós
útján. Nagylelkűsége tehát arra indította, hogy ne csak vagyonát adja
oda, hanem egész életét az evangélium szolgálatára szentelje.
A szegények támogatása, a tanúságtétel és az evangélium buzgó
továbbadása hiteles vallásosságról tanúskodik a világban.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, boldog munkás férfiú,
apostolok szent társa, te,
mint hű segítőt kérlelünk,
és áld szívünk dicsérete.
Örömhírt hoztak ők nekünk
e Krisztus küldte hírnökök,
eljött a béke korszaka,
igazság győzött, új s örök.
Az ég kegyelme téged is
e nagy lelkek közé emelt;
dicső, kiváló művedért
Egyházunk áldva ünnepel.
Te fényt hintettél akkor is;
Krisztus hevéből küldj ma le,
érleljen napja sok magot,
s töltsék az égi csűrt tele!
Ki, mint a főapostolok,
Bíránk mellett majd ott leszel,
hozd el nekünk bocsánatát,
s bő áldását is megszerezd!
Krisztusnak hála, tisztelet,
Atyának, Léleknek vele,
s dicső hazában boldogan
élvezzük egykor fényüket. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 10., péntek

[Evangelium] 2011-06-10

2011. június 10. - Péntek

Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak
és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia,
jobban szeretsz-e engem, mint ezek?" Péter így szólt: „Igen, Uram, te
tudod, hogy szeretlek." Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd
bárányaimat!"
Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?" Ő
azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!" Erre azt mondta neki:
„Legeltesd juhaimat!"
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz
engem?" Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz
engem?", és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy
szeretlek!" Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! Bizony,
bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és
oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat.
Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod." Azt jelezte e
szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent.
Azután még hozzátette: „Kövess engem!"
Jn 21,15-19


Elmélkedés:
Miután Péter apostol megvallja szeretetét Jézus iránt, az Úr rábízza
egyházát és követésére szólítja fel. Jézus nem elégszik meg a szeretet
szóbeli megvallásával, hanem annak gyakorlati megvalósítását, az ő
követését is megkívánja Pétertől. Aki ugyanis teljes szívével tud
ragaszkodni Krisztushoz és aki őt szereti, az feladatot és küldetést
kap. Mindez nem csak Péterre, hanem ránk is vonatkozik.
Ne féljünk megvallani Krisztus iránti szeretetünket! Ne féljünk teljes
szívvel őt szeretni! Ne féljünk követésétől! Ne féljünk attól, hogy
milyen küldetést fog ránk bízni! Szavunkkal, tetteinkkel és egész
életünkkel tegyünk tanúságot a világban a szeretetről, soha nem
feledve, hogy Krisztus előbb szeretett minket és mindig jobban szeret
bennünket, amint amennyire mi vagyunk képesek szeretni őt. Így lesz
egész életünk Isten dicsőítése és tanúságtétel az isteni irgalomról.
Isten szeretete jelen van a világban. Bennünk és általunk.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, te imádkoztál tanítványaidért, hogy mind az idők végéig egyek
legyenek, amint te egy vagy az Atyával és az Atya veled. Nézz le, Uram,
részvéttel arra a sok szakadásra, mely azok között éktelenkedik, akik
tiednek vallják magukat, és vezesd haza őket abba a közösségbe, amelyet
te alapítottál kezdetben: szent, katolikus, apostoli Egyházadba. Hogy
amint az égben egy a szentek egysége, idelenn is csak egy legyen,
szentséges neved megvallásában és dicséretében.

________________________________
\
Aktuális:
Az Emmánuel Közösség 2011. július 7. és 10. között szervezi a X.
Ifjúsági és Családos Találkozót Kaposváron. A találkozóra még
elfogadnak jelentkezéseket.
A szervezők várnak mindenkit, akibe szeretne választ kapni arra,
miképpen lehetünk egyszerre magyarok a múltunkkal, jelenünkkel,
jövőnkkel és megalkuvások nélküli Krisztus-követők.
Bővebb információ és jelentkezés: 20/460-0746; www.emmanuel.hu
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 9., csütörtök

[Evangelium] 2011-06-09

2011. június 9. - Csütörtök

Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent
Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a
szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te,
Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így
elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a
dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek
vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek
legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket,
amint engem szerettél. Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott
legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet, amelyet nekem
adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz
Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték,
hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is
megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen,
és én is őbennük legyek.
Jn 17,20-26


Elmélkedés:
Jézusnak az utolsó vacsorán mondott főpapi imájának harmadik részét
olvastuk az evangéliumban, amelyben azokért könyörög az Atyához, akik
közvetlenül és személyesen nem ismerik őt, hanem tanítványinak szavára
fognak hinni benne. Amikor Jézus a jövendő egyház tagjaiért imádkozik –
és ebbe nyugodtan beleérthetjük korunk egyházát, s minket is – , akkor
első kérése az egységre vonatkozik. A Fiú és az Atya között fennálló
szeretetteljes egységnek tükröződnie kell a krisztushívők egymással
való kapcsolatában is. Ez az egység azonban mindig Isten ajándéka.
Éppen ezért Jézus imájához kapcsolódva és azt nap mint nap ismételve
nekünk is az Atyához kell fordulnunk az egység nagy ajándékáért, hiszen
számtalanszor tapasztalhatjuk, hogy sok embert megkísért a széthúzás, a
békétlenség, az egymással való értelmetlen harc.
Jézus imájának utolsó mondatából kiderül számunkra, hogy Jézus akkor él
bennünk elevenen, ha Isten szeretetét hordozzuk szívünkben, s
megmaradunk ebben a szeretetben.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat
tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató
fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az
erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben,
mely a Nyolc Boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet
üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles
alakítása érdekében.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 8., szerda

[Evangelium] 2011-06-08

2011. június 8. – Szerda

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent
Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek
legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat,
akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el
közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most tehozzád
megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes
legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket,
mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt
kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a
gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból.
Szenteld meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te
elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük
szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.
Jn 17,11b-19


Elmélkedés:
Főpapi imájának második részében Jézus a tanítványiért imádkozik. Két
dolgot kér számukra: az Atya tartsa meg őket az ő nevében és szentelje
meg őket az igazságban.
Az első kérés azt jelenti, hogy a tanítványok maradjanak meg az Atyával
való közösségben, amelynek éltetője a szeretet. Jézus is mindvégig
kitartott az Atyával való szeretetteljes egységben, s most az szeretné,
hogy a tanítványok is ugyanilyen kapcsolatban maradjanak a mennyei
Atyával.
A második kérés arra vonatkozik, hogy a tanítványok csak az Atya segítő
kegyelmével tudnak majd kitartani az üldözések és a megpróbáltatások
idején a Jézus által hirdetett igazságban. Ezt az igazságot a
tanítványoknak nem csupán elfogadniuk és megélniük kell, hanem
hirdetniük a világban, hogy minden ember megismerhesse Krisztus
igazságát. Az evangélium hirdetése az a pont, ahol Jézus imádsága az
utolsó szakaszhoz ér, amikor azokért fohászkodik, akik tanítványinak
szavára hinni fognak benne. De erről majd a holnapi részben lesz szó.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban
nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a
Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát.
Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el
tőlünk minden rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja
irgalmasságodat, hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják
mindig a remény forrását.
Boldog II. János Pál pápa

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Köszönöm mindazoknak, akik csatlakoztak a Táborozzon 1000 gyermek!
akcióhoz. Már közel 1200 gyermek táborozását támogatjuk. A határon
túli, Kárpátaljáról, Csángóföldről, Erdélyből és Délvidékről érkező
magyar gyermeket táborozásának támogatására még gyűjtünk.
Szeretettel: István atya
Információ: http://zalalovo.plebania.hu
A Táborozzon 1000 gyermek! akcióra szánt adományát a Zalalövői Plébánia
számlájára küldheti. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
"gyermektábor" Köszönjük támogatását!
1. Átutalás: Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003 Közlemény rovat: gyermektábor
2. On-line bankkártyás adomány: A www.zalalovo.plebania.hu honlap
Támogatás oldalán (http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas). Az adomány
céljánál, kérjük válassza a "gyermektábor"
3. Postai utalvánnyal (rózsaszín csekk) a Zalalövői Plébánia 8999
Zalalövő, Szabadság tér 6. címre. Közlemény rovat: gyermektábor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 7., kedd

[Evangelium] 2011-06-07

2011. június 7. - Kedd

Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:
„Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen
téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek,
akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy
megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te
küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám
bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a
dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!
Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál.
Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már
tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled
vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az
igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél
engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket
nekem adtál. Tieid ők– hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az
enyém, ami a tiéd –, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább
itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek."
Jn 17,1-11a


Elmélkedés:
Jézus az utolsó vacsorán az Atyához imádkozik. Már felkészült rá, hogy
néhány óra múlva elfogják és meghal. Élete utolsó perceiben mintegy
elszámol arról, hogy miként teljesítette küldetését. Már most
kijelenti, hogy küldetésének hűséges teljesítésével, az igazság
tanításának átadásával és az Atya megismertetésével dicsőséget szerzett
Istennek, pedig az igazi engedelmesség utolsó nagy próbája még
hátravan. A szenvedés és a halál önként vállalása szerzi meg majd a
legnagyobb dicsőséget az Atyának, aki éppen ezt az önfeláldozó
engedelmességet kéri a Fiútól. Jézus engedelmessége pedig kiérdemli,
hogy az Atya is megdicsőítse őt azáltal, hogy feltámasztja a halálból.
Vajon az én életem megdicsőíti-e Istent? Vajon keresem-e és
teljesítem-e Istentől kapott küldetésemet?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, mindenható Atyánk, engedd összes gyermekednek megtapasztalni,
hogy úton vannak feléd, az ember végső célja felé, s hogy van
kísérőjük, aki jót akar nekik: Mária, a tiszta szeretet képe, akit
eleve arra választottál, hogy Krisztus Anyja és az Egyház Anyja legyen.
Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké! Neked, aki az élet Atyja, kezdet
nélküli forrás, a legfőbb jó és örök világosság vagy, a Fiúval és a
Szentlélekkel együtt legyen tisztelet és dicsőség, dicséret és hála
mindörökkön örökké! Ámen.
Boldog II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 6., hétfő

[Evangelium] 2011-06-06

2011. június 6. - Hétfő

Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondta búcsúbeszédét, tanítványai
megjegyezték: „Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most
elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is
kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél." Jézus így felelt:
„Most hisztek? Eljön az óra – már el is jött –, amikor szétszéledtek,
ki-ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül,
mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet
találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én
legyőztem a világot."
Jn 16,29-33


Elmélkedés:
Jézus beszédét hallgatván az apostolok azt gondolják, hogy már értik,
miről beszél mesterük. A valóság azonban az, hogy nem is sejtik, hogy
ez a vacsora az utolsó Jézus számára és azt sem tudják, hogy éppen
elbúcsúzik tőlük. Jézus világosan látja, hogy tanítványainak hite és
megértése mennyire korlátozott. Azt talán elfogadják már, hogy Jézus az
Atyától jött, de nem tudhatják még, hogy milyen úton fog visszatérni az
Atyához. A szenvedésen és a halálon át a feltámadás dicsőségébe vezető
úton Jézust elhagyják tanítványai, de az Atya vele van. Egyedül ezt az
utat végigjárva mondhatja el Jézus, hogy teljesítette az Atyától kapott
küldetést.
Vajon bízok-e abban, hogy Jézussal járva legyőzhetem a világot és az
Atyához juthatok?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Hálát adunk néked, Atyánk, az életért és tudásért, melyet
kinyilatkoztattál nekünk a Te szolgád, Jézus által! Dicsőség néked
mindörökké! Ahogyan e kenyértöredékek szét voltak szóródva a hegyeken
és eggyé váltak összegyűjtve, úgy gyűljön össze egyházad királyságodban
a Föld határairól! Mindenható Uralkodónk, ki mindent nevedért
teremtettél, ételt és italt adtál az embereknek, hogy élvezzék, nekünk
pedig lélek szerinti ételt és italt adtál, és örök életet Szolgád
által. Dicsőség néked mindörökké!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 5., vasárnap

[Evangelium] 2011-06-05

2011. június 5. – Vasárnap, Urunk mennybemenetele

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a
hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak
előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament
hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen
és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden
nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam
nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!"
Mt 28,16-20


Elmélkedés:
Szabad az út
Néhány héttel ezelőtt megakadt a szemem egy újságcikk címén, amely így
hangzott „Újra szabad az út az égbe." Az írásnak persze semmi köze nem
volt Jézus mennybemeneteléhez és ahhoz sem, hogy Jézus mutatja meg
nekünk az ég felé, a menny felé vezető utat. A cikk arról szólt, hogy
nemrégiben ismét kitört Izland szigetén egy vulkán, hatalmas
kiterjedésű hamufelhő árasztotta el az eget, s emiatt le kellett zárni
a légteret. Tavaly márt volt egy hasonló eset, az még a mostaninál is
nagyobb gondot okozott, akkor sem szabadott égbe emelkednie a
repülőgépeknek és utasok milliói várakoztak arra, hogy újra szabad
legyen az égben az út. Idén is ilyen eset történt, s amikor végre a
veszély elmúltával a hatóságok engedélyezték a repülést a gépek
számára, akkor adta valaki egy erről szóló írásnak az említett címet.
Újra szabad az út az égbe. Elgondolkoztam a megfogalmazáson, hiszen ez
a kijelentés egészen hasonlít a mai ünnep, Urunk mennybemenetele
napjának mondanivalójához. Szabad az út az égbe, szabad az út a menny
felé mindannyiunk számára.
A karácsony ünnepétől kezdődően a nagyböjti időszakon át
végigelmélkedtük Jézus élettörténetét Betlehemtől Jeruzsálemig, a
születés barlangjától a halál helyszínét jelölő Golgota hegyéig.
Húsvéttól mostanáig egy új úton indultunk el, amely szintén egy
barlangtól, Jézus sziklába vájt sírbarlangjától egy másik hegyig, a
mennybemenetel hegyéig vezet. Mindkét időszak Jézus földi
tartózkodásáról szólt, az első emberi testben, a második megdicsőült,
feltámadt testben való jelenlétéről. A mennybemenetel napja Jézus földi
jelenlétét zárja le, s azt állítja elénk, hogy Jézus ahhoz a mennyei
Atyához tér vissza, akitől eljött közénk. Küldetésének teljesítését
követően távozik a világból, hogy a hamarosan eljövő Szentlélek számára
utat nyisson, aki által Jézus titokzatos jelenléte továbbra is
megtapasztalható lesz a világban, az Egyházban és az emberekben.
Jézus mennybemenetelének helyszíne egy hegy, amelyet a szentírás nem
nevez meg pontosan, csak annyit tudhatunk meg az evangéliumból, hogy
egy Galileában található hegyről van szó (vö.: Mt 28,16). A hegy az
evangéliumokban a beszéd, a tanítás helye. A puszta, a sivatag ezzel
ellenkezőleg a hallgatásnak, az elcsendesedésnek a helye, gondoljunk
csak arra, hogy nyilvános működése kezdetén maga Jézus is a pusztába
vonult. De a hegy a beszéd helye, és ez különösen is igaz Jézusra, aki
nem csupán híres hegyi beszédét mondta el egy magaslatról, hiszen
életének jelentős eseményei kötődnek hegyekhez. A mennybemenetel hegye
is egy fontos beszéd helye a mi Urunk számára, amely beszédnek
rendkívüli jelentősége abba áll, hogy az apostolok – és természetesen
általuk az egész Egyház – itt kapják meg missziós küldetésüket, hogy az
egész világra elmenvén Jézus tanítványaivá tegyék a nemzeteket. Ettől
az eseménytől és ettől a jézusi parancstól kezdődően szabad az út
számukra, hogy induljanak és az embereket Jézus tanításának
megtartására neveljék. Szabad az út számukra, hogy Jézus nevében
végezzék szolgálatuk. Szabad az út számukra, hogy befogadják a
Szentlelket, mint ajándékot és a Szentlélek ajándékait, adományait.
Szabad az út számukra, hogy az embereket az mennyország, az üdvösség
felé vezessék.
Befejezésül a magunk számára is fogalmazzuk meg a mai ünnep tanulságát.
A Jézus által az apostolokra bízott tanítástól való elfordulás sötét
hamufelhőként takarja el előlünk a mennyországot, s elveszítjük szemünk
elől életünk végső célját. Az üdvösségre vezető igazság szabad utat
nyit számunkra az Isten felé.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus, te feltámadásodat követően számos alkalommal megjelentél
tanítványaidnak, s élőként mutattad meg magad nekik. Mielőtt a földről
a mennybe távoztál megbízást adtál nekik tanításod, örömhíred
továbbadására. E küldetés nekem, mint a te követődnek is szól. Segíts
engem kegyelmeddel és a Szentlélekkel, hogy e küldetésemet teljesítve
törekedjek szüntelenül a menny felé!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum