2017. július 15., szombat

[Napi e-vangelium] 2017-07-15

2017. július 15. - Szombat

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Nem különb a tanítvány
mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha
olyan lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura! Ha a
családatyát Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét? Ne
féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne,
sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti
mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a
háztetőkön! És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket
nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a
testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak?
És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek
pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal
többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt,
én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki
megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a
mennyekben van.
Mt 10,24-33
Elmélkedés:
A missziós útra induló apostolokat bátorítja Jézus a mai evangéliumban.
Beszél nekik arról, hogy mit kell tenniük, milyen fogadtatásra
számíthatnak, s miért fontos az ő tanúságtételük. S e küldetés mögött
ott húzódik egy láthatatlan isteni erő. Hiszen az apostoloknak Jézushoz
kell hasonlóvá válniuk, az ő sorsa vár rájuk, az ő tanítását hirdetik,
s az ő nevében fognak cselekedni. Emellett ott áll mögöttük az isteni
erő, amely eredményessé teszi munkájukat és az isteni gondviselés,
amely bátorságot ad a nehézségek idején. Talán ha nem Jézus kérte volna
őket, el sem indultak volna. Ha korábban nem tapasztalták volna meg
Mesterük szavának erejét, nem bíztak volna a rájuk bízott szó, igazság
erejében. Ha nem látták volna a csodákat, amelyek igazolták, hogy Jézus
a mennyei Atya küldötte, ők sem vállalták volna a Krisztustól kapott
küldetést.
És ami egykor igaz volt az apostolokra, az igaz ránk is. Ha napjainkban
nem Jézus adná ezt a küldetést, mi sem indulnánk el, nekünk sem volna
hozzá bátorságunk. De minket is támogat az ő ereje, hogy
tanúságtételünk gyümölcsöző legyen. Minket is erősít annak tudata, hogy
Krisztus követségében járunk. Minket is bátorít, hogy bennünk lakik a
Szentlélek, aki az Egyházat és annak tagjait állandóan megfiatalítja és
megújítja a tanúságtételben.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk Jézus Krisztus, szíved szeretettől lángoló invenciójával
megteremtetted az eukarisztiát és Isten-éhségünk szüntelen
csillapítására nekünk a földön hagytad. Így mindenkorra elítéltél
minden olyan gondolatot, mely az anyagiságot merőben rossznak,
romlottnak állítaná. Étel és ital akartál lenni itt a földi mezsgyéken,
mindenható, édes szeretettel hajoltál anyagiságunk fölé és
megszentelted azt. Légy áldott érte!
Prohászka Ottokár


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170715.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. július 14., péntek

[Napi e-vangelium] 2017-07-14

2017. július 14. - Péntek

Abban az időben Jézus így tanította apostolait: Íme, úgy küldelek
titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a
kígyók, és egyszerűek, mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel
szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak
titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot
tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé
állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek! Megadatik
ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti
beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek. Halálra adja majd
testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak,
és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért.
Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az
egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba! Bizony, mondom
nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az
Emberfia.
Mt 10,16-23
Elmélkedés:
Jézus arra próbálja felkészíteni tanítványait, hogy missziós útjuk
során nehézségekkel is fognak találkozni. Nagyon szemléletes hasonlatot
mond azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatnak azok, akik küldetésében
járnak: "Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé." Az Úr
tehát nem él álomvilágban, s nem akarja hitegetni övéit, akik az ő
nevében indulnak. A nehézségekről, az üldözésekről és az elutasításról
nem úgy beszél, mint amelyek lehetséges mellékhatások a küldetés
teljesítése során, hanem mint olyan hatások, amelyek bizonnyal be
fognak következni.
Szavai ugyanakkor bátorítást is tartalmaznak, hiszen az üldözések
közepette sem maradnak magukra az ő követségében járók, mert a
Szentlélek velük lesz. Isten Lelkének szerepe kettős. Egyrészt erőt és
bátorságot ad, másrészt a tanúságtétel szavát, illetve az igazság
melletti bölcs érvelést nyújtja a krisztusi tanítványnak.
Aki valóban hűséggel és az igazságot el nem ferdítve hirdeti Krisztus
szavát, az üldözéseket fog átélni. Ha megfordítjuk Krisztus
kijelentését, akkor megkérdezhetjük: aki nem tapasztalja meg az
említett nehézségeket, az valóban Krisztus szavát hirdeti? Az
üldözésektől nem kell félnünk! Tekintsünk rájuk úgy, mint jelekre,
amelyek igazolják, hogy nem tértünk le a krisztusi útról.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, az ifjúság sok nehézségnek és veszélynek van kitéve. Szíve
lelkesen tágra nyitott, ezért képtelen mindig felismerni a látszat és
igazság, a hamisság és becsület ellentéteit. Őrizd meg az ifjú szíveket
a hozzád vezető egyenes úton. Őrizd ártatlanságukat és örömüket,
hálájukat és vidámságukat. Őrizd meg őket a te szeretetedben.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170714.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. július 13., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2017-07-13

2017. július 13. - Csütörtök

Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: "Menjetek, és
hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket,
támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki
ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se
arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se
két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha
egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó
arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig
beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor
a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll
rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat,
akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port
a lábatokról! Bizony, mondom nektek: Szodoma és Gomorra földjének
tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak.
Mt 10,7-15
Elmélkedés:
A tizenkét apostol egy nagyobb közösség szolgálatára kap küldetést
Jézustól. Az apostoli igehirdetés az Isten országáról szól. Ugyanennek
az országnak a megvalósulását jelzik és az igehirdetést alátámasztják
az apostolok által, de Jézus nevében véghezvitt csodák. Az apostolok
szóbeli igehirdetése és a tettekben megnyilvánuló tanúságtétele minden
embert meghív a krisztusi közösségbe, az Egyházba, hogy ne
magánemberként, hanem a közösség tagjaiként is dolgozzunk az Isten
országáért. Aki egykor befogadta az apostoloktól és aki ma elfogadja az
apostolok utódaitól a tanítást, az Krisztus igazságát fogadja el. Ez az
igazság és a szeretet gyakorlása teremti meg és élteti a közösséget.
Az apostolok mindenféle eszköz nélkül, egyedül a rájuk bízott
tanítással és hatalommal indulnak. Nem tesznek fel kérdéseket, nem
kezdenek el aggodalmaskodni, hanem rábízzák magukat a gondviselésre, s
elindulnak, hogy mindenben megfeleljenek annak a küldetésnek, amelyet
Jézus rájuk bízott. Az egymásra utaltság és a kölcsönös bizalom az,
amely megalapozza küldésüket.
Napjainkban Jézusnak ugyanígy szüksége van olyan emberekre, akiket
megbízhat az örömhír továbbadásával és Isten országának terjesztésével.
Olyanokra, akik szintén megbíznak őbenne és készek arra, hogy életüket
erre szenteljék. Van-e bennem annyi bátorság, hogy elfogadjam a
küldetést?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ott vagy te is. Benne vagy
minden kézfogásban, minden találkozásban. De különösen ott vagy, amikor
szent áldozatod körül gyűlünk egybe. A szeretet szent találkozása ez,
ne engedd hát, hogy figyelmetlen, érzéketlen szívvel vegyek részt
benne.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170713.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. július 12., szerda

[Napi e-vangelium] 2017-07-12

2017. július 12. - Szerda

Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a
hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak
minden bajt és minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő:
Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére, András; Zebedeus
fiai: Jakab és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és
Máté, a vámos; Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül
karióti Júdás, aki később, elárulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus,
és megparancsolta nekik: "Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a
szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának
elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a
mennyek országa."
Mt 10,1-7
Elmélkedés:
Az előzményekben Máté evangélista bemutatta Jézus csodáit és
részletesen ismertette tanítását. A továbbiakban megismerhetjük, hogy
milyen az élete azoknak, akik az Úrhoz csatlakoznak, azaz engedik, hogy
az üdvösség tanítása átformálja személyiségüket, megváltoztassa
életüket. Látni fogjuk, hogy a tanítványi élet lényege, hogy az ember
egyre jobban hasonlóvá váljon Mesteréhez, Jézushoz, osztozzon vele
szenvedésében és megdicsőülésében egyaránt.
A mai evangélium azokat mutatja be, akik Jézus legszorosabb tanítványi
köréhez tartoztak, az apostolokat. Az apostolok kiválasztásakor Jézus a
kezdeményező. A Tizenkettő elfogadja a hívást és az ezzel járó sorsot,
valamint küldetést. Engedték, hogy Mesterük átalakítsa életüket és új
feladatot bízzon rájuk. Küldetésükkel osztoznak Jézus küldetésében.
Megbízást kapnak, hogy ők is hirdessék Isten országának eljövetelét.
Természetesen nem elszakadva a Mestertől, hanem mindenkor az ő nevében.
Jézus azért hozza létre a Tizenkettő közösségét, hogy e kiválasztottak
tanúi legyenek annak, hogy elkezdődött Isten országának megvalósulása a
földön s ennek hirdetőivé váljanak. Az apostolok tehát közösséget,
teljes életközösséget vállalnak az Úrral.
Az apostolok utódainak és a hithirdetőknek a munkája minden korban csak
akkor lehet gyümölcsöző, ha életközösségben vannak Istennel.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, megköszönöm Neked azokat az örömöket, amelyekben a lelkem
segítségével részesedem. Köszönöm a költészet és a zene szépségeit, az
életemet eligazító és betöltő igazságokat. Köszönöm a sok jót, amelyet
felismertem és megtettem. Köszönöm minden szavadat, amelyet nekem
kinyilatkoztattál, és minden indítást, amely megérintette bensőmet.
Köszönöm Uram, hogy te magad vagy az igazság, és hogy benned megtalálom
életem értelmét.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170712.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. július 11., kedd

[Napi e-vangelium] 2017-07-11

2017. július 11. - Kedd, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Egy alkalommal: Péter megkérdezte: "Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és
követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?" Jézus így válaszolt: "Bizony,
mondom nektek: ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor
az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét
trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz,
aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját,
gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök
életet."
Mt 19,27-29
Elmélkedés:
Péter apostol a tanítványok jutalma felől érdeklődik. Egészen emberi a
kérdés, amelyből érződik, hogy Péter is és a többiek is inkább valami
evilági, földi jutalomra gondolhattak, mintsem mennyeire. Isten
nagylelkűsége azonban nem csupán itt a földi életben akarja
megjutalmazni a hűséges tanítványokat, hanem az örök életet ajánlja fel
mindenkinek. A történet kapcsán mindannyiunkban felmerül a kérdés:
miért követem Jézust? Miért vagyok tanítványa? Mit várhatok tőle?
Kérdéseink jogosnak nevezhetők. De képes vagyok mindent elhagyni Jézus
szeretetéért? Elhagyok-e mindent, ami ehhez a világhoz köt? Valóban le
tudok mondani mindenről? Aki ezt meg tudja tenni, biztosan számíthat a
megígért jutalomra és az örök életre is.
A helyes döntésért érdemes imádkoznunk. A Szentlélek legfőképpen abban
tud minket segíteni, hogy eljussunk a mennybe, az üdvösségre. És ezért
valóban érdemes hozzá imádkozni. Ő mondja meg nekünk, hogy mit kell
elhagynunk üdvösségünk érdekében és mit kell érte megtennünk. Ha
hallgatunk szívünkben megszólaló szavára és megtesszük mindazt, amire
ösztönöz minket, akkor Jézus ígérete szerint elnyerjük az örök életet.
Kérhetünk-e többet Istentől, mint az örök élet? Adhat-e nekünk Isten
többet, mint az örök élet?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem! Hosszú az út! Sokan elfáradnak; feladják vagy azt gondolják:
nem lehet segíteni, ezért együnk-igyunk, és vigadjunk. Ámde mi a te
ajándékaidat fogadtuk magunkba. Szent ételeddel megerősítve új utakat
kell keresnünk egymás felé. Add, hogy osztozkodjunk egymással azon,
amit magunkhoz vettünk.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170711.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. július 10., hétfő

[Napi e-vangelium] 2017-07-10

2017. július 10. - Hétfő

Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult
előtte, és így kérlelte: "Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd
rá kezedet, és életre kel." Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival
együtt elment vele.
Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról
Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt
gondolta magában: "Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok." Jézus
erre megfordult, ránézett, és így szólt: "Bízzál, leányom! Hited
meggyógyított téged." Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a
lármás tömeget, rájuk szólt: "Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány,
csak alszik!" Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus
bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt
azon az egész vidéken.
Mt 9,18-26
Elmélkedés:
Jézus elindul, hogy életre keltse a kafarnaumi elöljáró gyermekét.
Útközben egy beteg érinti meg ruháját a gyógyulás reményében. A
történet végén érintésével visszahívja az életbe a halott kislányt.
Jézus egyetlen érintése, egyetlen szava elegendő a gyógyuláshoz vagy a
feltámadáshoz. Ezek az érintések kettős irányból indulnak el. Egyrészt
Jézusban együttérzés ébred a betegek iránt és meg akarja mutatni, hogy
az irgalmas Isten tud segíteni és akar is segíteni a gyengéken és
betegeken. Másrészt pedig az emberi kérés is cselekvésre ösztönzi őt.
Hittel, bizalommal és reménnyel fordulnak hozzá, és ő csodával
jutalmazza meg ezt a hitet.
Érdekes elem, hogy az elöljáró házában összegyűlt és a kislány halálát
gyászoló, siránkozó családtagok és ismerősök kinevetik Jézust, amikor ő
azt állítja, hogy a kislány nem halt meg valójában, hanem csak alszik.
E nevetés arra utal, hogy nem ismerik Jézus isteni hatalmát, s nem
gondolják róla, hogy képes visszaadni a halottaknak az életet. Vajon
mit gondolhattak pár perccel később, amikor a kislány felkelt? Talán
akkor elhitték, amit Jézus mondott, hogy tudniillik tényleg csak aludt?
Vagy azt hihették, hogy csodát tett és feltámasztotta a halálból? Az
evangélista hallgat a jelenlévők utólagos vélekedéséről, mi viszont ne
maradjunk némák.
Hiszek-e Jézus isteni hatalmában?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, nem szabad azt hinnem, hogy az egyház a maga intézményes
valóságában nem a te szereteted és gondviselő útmutatásod kifejezője
lenne. Győzd le kevélységemet. hogy felismerjem: nem lehet az Isten
Atyja annak, akinek az egyház nem édesanyja. Segíts, hogy mindig
szeressem egyházadat, mint édesanyámat.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170710.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2017. július 9., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2017-07-09

2017. július 9. - Évközi 14. vasárnap

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged,
Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak
elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez
neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki
más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a
Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak
vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek
magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és
alázatos szívű - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s
az én terhem könnyű.
Mt 11,25-30
Elmélkedés:
Létezik-e Isten?
Egy férfi egyszer fodrászhoz ment, hogy levágassa a haját. Munka közben
a fodrász beszélni kezdett hozzá, s hamar Istennél kötött ki,
pontosabban annál, hogy Isten nem létezik. Véleményének igazolására a
szokásos érvet hozta elő. Annyi szenvedés, betegség van a világban,
miért nem szünteti meg ezeket az Isten? Ha létezne, akkor nem tűrné el,
hogy az emberek ennyi nyomorúságot elviseljenek. Közben kimutatott az
ablakon, az utca szemközti oldalán, a járdán ülő két koldusra: Nézze
csak milyen nyomorúságos az életük! Miért nem ad nekik Isten jobb
sorsot? Azért, mert nem is létezik. A sok rossz és baj mind azért van a
világban, mert nem létezik Isten, aki megszüntethetné azokat. A férfi
türelmesen hallgatta a fodrász mondandóját, tudta, hogy nem sok értelme
volna vitázni vele. Amikor a fodrász végzett, megköszönte munkáját,
fizetett és elköszönt. Az utcáról még visszalépett és így szólt:
"Tudja, a fodrászok nem léteznek. A világon nincs egyetlen fodrász
sem." A fodrász csodálkozva kérdezte: "Hogy mondhat ilyet? Hiszen éppen
most vágtam le a haját. Én is egy fodrász vagyok." De a férfi
folytatta: "Márpedig a fodrászok akkor sem léteznek. Nézze csak azokat
a koldusokat, milyen ápolatlan és hosszú a hajuk és a szakálluk. Ha
léteznének fodrászok, akkor nem volnának ilyenek, és nem volna egyetlen
hosszú hajú ember sem a világon."
A kérdést, hogy létezik-e Isten, sokféle oldalról meg lehet közelíteni.
Megkérdezhető, hogy bizonyítható-e létezése, mint teremtőé? A teremtett
világ szépségét, rendezettségét, belső törvényszerűségeit látva az
emberek egy része azt mondja, hogy ez mind Istennek köszönhető. Mások
szerint mindez egy bizonyos fejlődésnek köszönhetően alakult ki. Egy
másik szempont szerint Isten az erkölcsi rend szerzője, ő határozza
meg, hogy mi nevezhető jónak és mi rossznak. Mások szerint maga az
ember dönti el, hogy miként minősíti a cselekedeteket, ennek
szélsőséges megnyilvánulása az, miszerint minden jó, amit az ember
tesz, a rossz, a bűn nem is létezik. További szempont az igazságosság,
miszerint életünk végén Isten lesz a bíránk, ő fog igazságos ítéletet
mondani életünkről. Mások szerint a földi életben az igazságtalanság
uralkodik az emberek között, és mindig lesznek olyanok, akik szerint
nekik több jár a földi javakból, mint másoknak, s ez az igazságtalanság
soha nem szüntethető meg. Isten létezését megközelíthetjük abból a
szempontból is, hogy a hívő emberek szerint ő adta szívünkbe a
boldogságvágyat, a boldogság keresését és azt is, hogy a túlvilági,
örökké tartó boldogságra vágyakozzunk. És ha Isten adta nekünk ezt a
vágyakozást a boldogság után, akkor ő is töltheti azt be. A nem hívő
emberek szerint mindenkinek egyedül kell megküzdenie saját
boldogságáért.
Bármilyen szempontból is közelítjük meg a kérdést, mindig lesznek
olyanok, akik hívő emberként válaszolnak, mások viszont a hitetlenség
nézőpontjából. Érvekkel, cáfolhatatlan magyarázatokkal és tudományos
bizonyítékokkal egyik tábor sem fogja meggyőzni a másik tagjait. Mert
Isten létezésében akkor kezd el hinni az ember, amikor a szíve mélyén
meghallja Jézus hívását: Jöjjetek hozzám mindnyájan! Ez a
szeretetteljes hívás indíthatja el az embert a hit útján. Imádkozzunk
azért, hogy a nem hívők egyszer meghallják szívük mélyén az Úr hangját.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk és Mesterünk, Jézus Krisztus! Akaratodat, mondanivalódat,
üzenetedet szelíden közlöd velünk. Nem kényszerítesz minket semmire,
hanem azt kéred, hogy szabadon elfogadjuk törvényeidet, amelyek földi
boldogságunkat és örök üdvösségünket egyaránt szolgálják. Mennyi jóság,
barátság, rokonszenv fedezhető fel szavaidban. Mennyi megértést,
elfogadást tanúsítasz a bűnösök, a gyengék iránt. Milyen türelemmel
várod, hogy megértsünk téged. Segíts minket, hogy egyre jobban
megismerjük és megértsük tanításodat, és amit megértettünk, azt meg is
valósítsuk.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20170709.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum