2015. szeptember 5., szombat

[Evangelium] 2015-09-05

2015. szeptember 5. – Szombat

Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt.
Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva
eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt: „Miért tesztek olyant, ami
szombaton tilos?"
Jézus válaszolt nekik: „Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival
együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent kenyereket, evett,
és adott belőlük a többieknek is; pedig azokat csak a papoknak lett volna
szabad megenniük." Majd hozzátette: „Az Emberfia ura a szombatnak is."
Lk 6,1-5

Elmélkedés:

Újabb vitás kérdés merül fel Jézus és a farizeusok között, amelynek témája
ezúttal a szombati nyugalomra és munkaszünetre vonatkozik. A farizeusok
munkának minősítették azt, hogy Jézus tanítványai néhány kalászt letéptek
és a magokat megették. E tevékenység szerintük az aratáshoz és a
csépléshez hasonlított, amely vélekedésben bőven van túlzás. Vitát
kezdeményező kérdésükben megmutatkozik a kicsinyesség, amelyet ők
természetesen nem annak tekintettek, hanem a törvények és a hagyomány
pontos megtartásának. A vita látszólag a tanítványok ellen irányul,
valójában a farizeusok Jézust teszik felelőssé a tanítványok
viselkedéséért, ezért fordulnak kifejezetten hozzá.
Jogos-e ez esetben a vádaskodás? Aligha, s ezt maga Jézus teszi
egyértelművé. Nem arról van szó, hogy Jézus és tanítványai semmibe veszik
azokat a törvényeket és előírásokat, amelyek évszázadok óta a szombati
nyugalom és pihenés megtartását szolgálják, hanem arról, hogy a helyzetet
másként értékelik. A szombati nyugalmat szolgáló törvények ugyanis nem
kényszeríthetnek senkit például éhezésre, márpedig jelen helyzetben a
tanítványok csupán éhségüket akarták csillapítani a néhány mag
elfogyasztásával.
Meglátom-e Isten törvényeinek értelmét és kész vagyok-e engedelmesen
haladni Isten parancsainak útján?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, kell a vihar. Te seprűzöd ki vele világunkat. Feneketlen
mélységekbe és hatalmas magasságokba készteted tekintenünk, melyek közé
bele van akasztva ez a föld, s rajta mi, emberek. Új meglátásokban van
részünk, új érzések fakadnak lelkünkben. Vajúdik a világunk. De bizalmunk
nem rendül meg benned: a vihart lecsendesíted, és ha sok gyötrelem között
is, de biztosan születnek tisztultabb és melegszívű lelkek.
Prohászka Ottokár nyomán

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150905.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-05
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 4., péntek

[Evangelium] 2015-09-04

2015. szeptember 4. – Péntek

Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz: János
tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok
tanítványai is; a tieid azonban csak esznek-isznak. Jézus így felelt
nekik: Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény?
Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt: akkor majd böjtölnek.
Példabeszédet is mondott nekik: Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy
ócska ruhára tegye. Hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára
sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor
szétszakítja a tömlőket; a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új
bor új tömlőbe való: akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem
kívánja az újat, mert azt mondja: Jobb az óbor.
Lk 5,33-39

Elmélkedés:

A farizeusok és az írástudók több kérdésben kezdeményeztek vitát Jézussal.
Ezek egyike a böjttel volt kapcsolatos, ezt olvassuk a mai evangéliumban.
A vallási vezetők, akik a heti böjtre vonatkozó szabályokat maguk is
betartották és saját tanítványaikkal is betartatták, a maguk gyakorlatára
hivatkoznak, továbbá érvként hozzák fel, hogy a nép körében nagy
tekintélynek örvendő Keresztelő János is a böjt megtartását kérte
tanítványaitól. Nehezményezik, hogy Jézus tanítványai nem tartják meg a
böjtöt. Magatartásuk hátterében az állhat, hogy Mesterük nem kéri ezt
tőlük számon. Kérdésük tehát vádként fogalmazódik meg Jézussal szemben,
aki véleményük szerint nem tartja tiszteletben a böjtre vonatkozó zsidó
törvényeket.
Az Úr három rövid példával felel nekik, s egyúttal visszautasítja
vádaskodásukat. Az első példa üzenete világos: a vőlegény és a menyasszony
örömteli találkozásához, házasságához nem illik a böjt, mert egyszerűen
most nem a böjtölésnek, hanem az örvendezésnek van itt az ideje. A
ruházatról és a borostömlőkről szóló hasonlatok kapcsolata a böjtöléshez
már nem ennyire egyértelmű, minden bizonnyal azt akarják kifejezni, hogy
Jézus személyével új idő kezdődött el, amikor a vallásos gyakorlatokat,
köztük a böjtöt is új tartalommal kell megtölteni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szentlélek, te Isten rejtett jelenléte vagy a világban. Ne engedd, hogy
elvesszünk, és eljátsszuk életünk lehetőségeit. Légy bennünk és a világban
a jó iránti nyugtalanság Jézus Krisztus által.
A. Kner

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150904.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-04
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 3., csütörtök

[Evangelium] 2015-09-03

2015. szeptember 3. – Csütörtök

Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett
köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két
bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát
az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé
beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor
befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és vessétek ki
a hálótokat halfogásra." „Mester – válaszolta Simon –, egész éjszaka
fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót." Meg
is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a
másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok
odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt.
Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt:
„Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok." A szerencsés halfogás
láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot
és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött
Simonba: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel." Erre partra vonták
hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust.
Lk 5,1-11

Elmélkedés:

Simon Péter háza után halászbárkája kap jelentőséget azáltal, hogy Jézus
tanításának helyévé válik. A tény, hogy Jézus az ő bárkájából tanítja a
népet, ismét kiemeli Péter elsődleges szerepét, és ez a kiemelkedő szerep
folyamatosan erősödik Lukács evangéliumában. Péter ugyanis e jelenetben
csupán egy bárkatulajdonos, majd a sikeres halászat után meghívást kap az
emberhalászatra, a későbbiekben pedig, mint a krisztusi közösség hajójának
kormányosa, első vezetője áll előttünk.
A jelenet leírásában Jézus tanítása és annak pozitív fogadtatása csak
röviden kerül megemlítésre, mert az evangélista inkább arra szeretné
irányítani figyelmünket, hogy az Úr miként kerül kapcsolatba első
tanítványaival és hogyan hívja meg későbbi apostolait. Jézus szavának most
is jelentősége van, és annak ereje megmutatkozik Péter kijelentésében: „de
a te szavadra kivetem a hálót" (Lk 5,5). Ha más mondaná, meg sem tenné, de
ő már ismeri Jézus szavának hatékonyságát, bízik abban, hogy a szó most is
meghozza eredményét. Bár tapasztalt halászként eszébe sem jutna ilyen
időben halászni, mégis megteszi, mégpedig azért, mert Jézus mondja ezt
neki, Jézus kéri ezt tőle. Péter viselkedésében tehát megjelenik az isteni
szónak való engedelmesség.
Kész vagyok-e engedelmeskedni az Úr szavának?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem! Tűz vagy. Szüntelenül égsz, de el nem égsz soha. Tűz vagy.
Fölemészted minden szűkkeblű önzésünket. Tűz vagy. Fényednek köszönöm,
hogy megismertem igazságodat. Szépség vagy minden szépség fölött.
Újjáteremtettél Fiad vérében, s ebben az újjáteremtésben ismertem meg,
hogy szerelmese vagy teremtményed szépségének.
Sienai Szent Katalin

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150903.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-03
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 2., szerda

[Evangelium] 2015-09-02

2015. szeptember 2. – Szerda

Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon
(Péter) házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt
szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a
láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt, és szolgált nekik.
Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle
bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette kezét, és meggyógyította őket.
Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták: „Te vagy az Isten
Fia!" Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek;
azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment
egy magányos helyre; a népsokaság pedig keresésére indult, és meg is
találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így
válaszolt: „Más városoknak is hirdetnem kell Isten országának
evangéliumát, mert ez a küldetésem." Azután folytatta tanítását Galilea
zsinagógáiban.
Lk 4,38-44

Elmélkedés:

Az evangéliumi esemény helyszíne továbbra is Kafarnaum városa. Megtudjuk,
hogy itt él Simon Péter a családjával, és az ő házába tér be Jézus. Nem
csupán egyszeri látogatás lehetett ez, hanem Péter házában lakhatott Jézus
kafarnaumi tartózkodása idején. Érdekes, hogy az események sorában az
apostolok és köztük Péter meghívása csak később történik, de már most
megjelenik Péter kiemelkedő szerepe azzal, hogy Jézus nála, az ő házában
lakik. Ha figyelmesen olvassuk a szöveget, akkor észrevesszük, hogy Jézus
még egyedül van, nincsenek kísérői, tanítványai. De Péter házában ott
vannak az ő társai, akik szintén halászok voltak, s akik érdeklődhettek
Jézus személye és tanítása iránt. Jelenlétükre utal a szövegben, hogy
valakik „szóltak neki," azaz Jézusnak a betegen fekvő anyós érdekében. Ezt
követően történik meg a gyógyítás, amely ismét annak bizonyítékául
szolgál, hogy Jézus szavának ereje, hatalma van. Szavával parancsol a
láznak és az megszűnik.
Arra is érdemes felfigyelnünk, hogy Péter kafarnaumi háza az első hely,
ahol találkozhatunk a krisztusi közösséggel, amelyhez azok tartoznak, akik
érdeklődnek iránta. Keresem-e a Krisztussal való kapcsolatot? Keresem-e a
krisztusi közösség tagjaival a kapcsolatot? Meghallom-e az Úr szavát,
amely az ő közösségébe hív?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, mindenható Atyám, te tudod, hogy mi van az én javamra. Te jobban
szeretsz engem, mint bárki más, vagy akár én magam. Szívből köszönöm
neked, hogy elragadtál saját magamtól, és azt parancsoltad, hogy kezedbe
tegyem életemet.
J. H. Newman

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150902.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-02
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. szeptember 1., kedd

[Evangelium] 2015-09-01

2015. szeptember 1. – Kedd

Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott
tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt.
Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így
kiáltozott: „El innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél,
hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje." Jézus
ráparancsolt: „Némulj el, és menj ki belőle!" Erre az ördög a földre
sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna
neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták:
„Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek,
hogy kimennek a megszállottakból." Ennek híre elterjedt az egész
környéken.
Lk 4,31-37

Elmélkedés:

Názáreti sikertelen fellépése után Jézus Kafarnaumba indul. Feltehetően
itt is a zsinagógai istentisztelet alkalmával beszélhetett az emberekhez,
hiszen tanítása szombaton történt. Lukács evangélista szembeállítja a
sikertelen názáreti és a sikeres kafarnaumi fellépést. Mindkét helyen a
hallgatóság elcsodálkozik, ámulatba esik, de amíg a názáretieknél ez
ellenségeskedésbe és gyűlöletbe vált át, addig a kafarnaumiak esetében
inkább lelkesedéssé. Érdekes és sokatmondó a megjegyzés, amely szerint
Jézus „szavának hatalma volt." Az evangéliumokban többször is előfordul ez
a kifejezés, amely azt jelenti, hogy meggyőzően, hihetően, prófétai módon,
elfogadhatóan, bölcsességgel és közérthetően beszélt. A Jézus szavaiban
rejlő titokzatos erőt és hatalmat az emberek már annak hallgatása során is
megtapasztalták, majd pedig a tisztátalan lélek kiűzése során újabb
bizonyítékát látják ennek, hiszen az Úr egyszerűen csak parancsol az
embert megszálló gonosz léleknek, szavának erejével űzi ki őt az emberből.
A jelenet kapcsán gondolkozzunk el a következőkön: érdeklődéssel és
nyitott szívvel hallgatom-e Jézus szavait? Eltölt-e valamiféle
csodálkozás, ámulat az Úr tanításának hallgatása során? Elfogadom-e életem
iránymutatásaként a hallottakat? Kész vagyok-e életemben megvalósítani
mindazt, amit megértek?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, sokszor bizonyítani, meggyőzni, igazolni szeretnék. Érvek zászlait
lengetem a levegőben. Beszélek. Hatalmas gesztusokat osztok szerteszéjjel,
hogy az emberek figyelmét megragadjam. Önts szívembe, Uram,
tisztelettudást és békés türelmet, hogy tudjak csendesen kérni, szeretni.
És várni a küszöb előtt, hogy megnyissák az emberek szívük ajtaját.
M. Quoist

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150901.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy imádságotokkal és adományaitokkal is támogatjátok az
evangelizációs ház építését. Köszönöm a bátorító leveleket, amelyeket
küldtetek, s amelyek nagyon őszinte hangvételűek.

Az egyik adományozó írja, hogy "nagyon sajnálatos, hogy még egy ilyen jó
cél érdekében is szinte össze kell koldulni az anyagi fedezetet". Hát
igen, ez a tényállás. Ilyen célokra nem lehet pályázni, bár az is csak
"koldulás" volna. Bár valóban fáradtságos munka és körültekintő tervezést
igénylő feladat az evangelizációs ház megépítése, mégis hiszem, hogy a ház
elkészülte sokak javára fog válni.

Egy másik támogatónk szerint "kissé megalázó, hogy ilyen módon kell
összegyűjteni a forrásokat" az evangelizációs házra. Én nem tartom annak,
mert szerintem az volna igazán megalázó, ha idegen emberektől kellene
kérnem, és nem fodulhatnék hozzátok, az e-vangélium mindennapi olvasóihoz.

Most az építkezés felénél tartunk. A munkákkal megálltunk, mert addig nem
tudjuk folytatni, amíg a következő szakasz költségeinek jó része nem áll
rendelkezésünkre. A most esedékes második szakasz keretében történik majd
a víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, az ablakok és ajtók gyártása, a
burkolás és festés, valamint az épület külső szigetelése és vakolása, ha
anyagi lehetőségeink megengedik.

Tájékoztatásul írom, hogy egy négyzetméternyi festés ára (1400 Ft) is
tényleges segítséget jelent, és aki mást szeretne támogatni, adakozhat egy
lámpára (5-11ezer Ft) vagy akár egy radiátorra (15-40 ezer Ft).
Szeretettel kérem, támogassátok a Szent Márton evangelizációs ház
építését!
Köszönöm nagylelkűségeteket!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. szeptember 1.

www.szentmartonhaz.hu
Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-09-01
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 31., hétfő

[Evangelium] 2015-08-31

2015. augusztus 31. – Hétfő

Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol (egykor) nevelkedett. Szokása
szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás
próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a
helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem
és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a
foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az
elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje." Összetekerte az
írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem
rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az írás,
amelyet az imént hallottatok." Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a
fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. „De hát nem József fia ez?" –
kérdezgették.
Ekkor így szólt hozzájuk: „Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem:
„Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk –
Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is!" Majd így folytatta:
„Bizony, mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában.
Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az
ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az
egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a
szidoni Cáreftában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában
is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai
Námán." Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak,
kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen
városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt
közöttük, és eltávozott.
Lk 4,16-30

Elmélkedés:

Szent Lukács tulajdonképpen úgy szerkesztette meg evangéliumát, hogy
nyilvános működése kezdetétől egészen küldetése beteljesedéséig, azaz
kereszthaláláig Jézus folyamatosan halad Jeruzsálem felé, nem fordul
vissza útján, nem tér vissza olyan helyre, ahol korábban járt. A
valóságban ez természetesen másként lehetett, de az evangélista talán azt
akarja ezzel sugallni, hogy az Úr határozottan végigjárja azt az utat,
amelyet az Atya jelölt ki számára, hogy a megváltást véghezvigye. Ebből
logikusan következik, hogy Jézus működése nem kezdődhet máshol, mint
Názáretben, tehát abban a városban, ahol felnevelkedett. Ezt a názáreti
indulást, fellépést szemléljük a mai evangéliumi rész kapcsán, a következő
napokban pedig elindulunk s elkísérjük útján az Urat.
Jézus korábban többször járhatott a názáreti zsinagógában, rendszeresen
részt vett a szombati istentiszteleten, ezt jelzi a szövegben a „szokása
szerint" megjegyzés. Máskor is felolvashatott a kijelölt szövegekből, de
csak most intéz beszédet a hallgatósághoz. Saját messiási küldetéséről
szól, amit a názáretiek csodálkozva és hitetlenkedve fogadnak, sőt egészen
ellenségesen viselkednek vele, meg akarják ölni. Most, küldetése kezdetén
a „városon kívülre" űzik, miként küldetése beteljesedésekor is a „városon
kívül," a Golgotán feszítik majd keresztre. Induljunk Jézussal az ő útján!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Könyörülj, Urunk, rajtunk! Légy könyörülettel minden akarásunk iránt, hogy
szeretetben és hitben, igazságosságban és alázatban követhessünk téged,
hogy az önmagunkról való lemondás által veled hűségben, odaadásban és a
lélek békéjében találkozhassunk.
D. Hammarskjöld

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150831.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönöm, hogy imádságotokkal és adományaitokkal is támogatjátok az
evangelizációs ház építését. Köszönöm a bátorító leveleket, amelyeket
küldtetek, s amelyek nagyon őszinte hangvételűek.

Az egyik adományozó írja, hogy "nagyon sajnálatos, hogy még egy ilyen jó
cél érdekében is szinte össze kell koldulni az anyagi fedezetet". Hát
igen, ez a tényállás. Ilyen célokra nem lehet pályázni, bár az is csak
"koldulás" volna. Bár valóban fáradtságos munka és körültekintő tervezést
igénylő feladat az evangelizációs ház megépítése, mégis hiszem, hogy a ház
elkészülte sokak javára fog válni.

Egy másik támogatónk szerint "kissé megalázó, hogy ilyen módon kell
összegyűjteni a forrásokat" az evangelizációs házra. Én nem tartom annak,
mert szerintem az volna igazán megalázó, ha idegen emberektől kellene
kérnem, és nem fodulhatnék hozzátok, az e-vangélium mindennapi olvasóihoz.

Most az építkezés felénél tartunk. A munkákkal megálltunk, mert addig nem
tudjuk folytatni, amíg a következő szakasz költségeinek jó része nem áll
rendelkezésünkre. A most esedékes második szakasz keretében történik majd
a víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, az ablakok és ajtók gyártása, a
burkolás és festés, valamint az épület külső szigetelése és vakolása, ha
anyagi lehetőségeink megengedik.

Tájékoztatásul írom, hogy egy négyzetméternyi festés ára (1400 Ft) is
tényleges segítséget jelent, és aki mást szeretne támogatni, adakozhat egy
lámpára (5-11ezer Ft) vagy akár egy radiátorra (15-40 ezer Ft).
Szeretettel kérem, támogassátok a Szent Márton evangelizációs ház
építését!
Köszönöm nagylelkűségeteket!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. augusztus 31.

www.szentmartonhaz.hu
Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-31
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. augusztus 30., vasárnap

[Evangelium] 2015-08-30

2015. augusztus 30. – Évközi 22. vasárnap

Abban az időben: Összegyűltek Jézus köré a farizeusok, és néhány írástudó
Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis
mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók
ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így
tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek,
míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így
például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.
A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik
tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?" Ezt
a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás,
amint írva van: „Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van
tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi
parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi
hagyományokhoz ragaszkodtok."
Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt: „Hallgassatok rám
mindnyájan, és értsétek meg: Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe,
ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert
tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz
gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság,
rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság.
Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.
Mk 7,1-8. 14-15. 21-23

Elmélkedés:

Lelki tisztaság
Napjaink embere számára nem könnyen értelmezhetőek azok a tisztasági
szokások, amelyekről a mai evangéliumban olvasunk. Étkezés előtt kezet
kell mosni, a piaci vásárlásról hazatérve szintén meg kell mosakodni, az
étkezésre használt edényeket le kell öblíteni tiszta vízzel. Mi talán úgy
gondoljuk, hogy ennek csak egészségügyi okai vannak, a betegségek és
fertőzések terjedésének megakadályozása miatt érdemes evés előtt kezet
mosni, illetve tisztán tartani az edényeket. Mindezeknek a szokásoknak az
egészségügyi okon túl a zsidóságnál és más ókori népeknél vallási
vonatkozása is volt. Az a feltételezés áll a háttérben, hogy vannak tiszta
és tisztátalan személyek, állatok és tárgyak. Isten vagy a felsőbb lény
elé csak tisztán állhat az ember, mert különben magára vonná az istenség
haragját, büntetését. Ha tehát valaki arra készül, hogy Isten iránti
tiszteletét kifejezze, akkor nem lehet tisztátalan, azaz előzőleg nem
érintkezhet tisztátalan emberekkel vagy dolgokkal. Tisztátalan embernek
gondolták a betegeket, például a leprásokat vagy a bűnös foglalkozásúakat.
Az istentiszteleti szertartás idejére az embernek emelkedett
lelkiállapotba és megtisztult állapotba kell kerülnie.
Érdemes azonban megkülönböztetnünk a külső, testi tisztaságot és a belső,
lelki tisztaságot. Jézus is ezt teszi. Nem tartja teljesen feleslegesnek
az elsőt, de egyértelműen fontosabb a lelki tisztaság, amelyet nem
pótolhat, nem helyettesíthet a testi megtisztulás. Jézusnak az volt a
gondja a farizeusi hagyománnyal, hogy tulajdonképpen megelégedtek a testi
megtisztulással és kevésbé ügyeltek a szív, a lélek tisztaságára. Azt is
túlzásnak tartotta, hogy a tisztasági célú mosakodásokat, amelyeket
eredetileg a papok végeztek a templomi szertartások folyamán, a farizeusi
gyakorlat kiterjesztette a világi étkezésekre, lakomákra is s ezeknek is
ugyanolyan vallási jelentőséget tulajdonított. Ítéletében Jézus Izajás
prófétát idézi: „Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van
tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi
parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi
hagyományokhoz ragaszkodtok" (Mk 7,6-7).
E kemény kijelentés elsősorban az egykori írástudóknak és farizeusoknak
szólt. Ugyanakkor figyelmeztetés számunkra is. Hiába tiszteljük ajkunkkal
Istent szépen imádkozva és hangosan énekelve, ha szívünk távol van tőle.
Hiába öltözünk legszebb ruhánkba, amikor a szentmisére megyünk, ha azzal
csak a bűnös lelkünket akarjuk eltakarni. Az összeszedett, fegyelmezett
imádkozás lehet annak a jele, hogy valóban Istenre figyelünk és őszintén
szeretjük őt, de nem feltétlenül az. Az ünneplő ruhát magunkra ölthetjük
Isten iránti tiszteletből, de az is előfordulhat, hogy csak az embereknek
akarjuk megmutatni. A külsőségekkel legfeljebb az embereket tudjuk
megtéveszteni, de Istent nem. Ő jól ismeri szívünk szándékait és érzéseit.
A vallásosság látszata még nem jelenti azt, hogy valóban tiszta szívvel
keressük Istent. Törekedjünk arra, hogy a lelkünk legyen mindig tiszta! A
lélek tisztaságának ragyogását nem homályosítja el Isten előtt semmi.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk! A szabadság sosem jelentheti az ember számára a tőled
való megszabadulást vagy függetlenséget, hiszen a te törvényeid
biztosítják számunkra az igazi lelki szabadságot. Ha engedelmeskedünk
törvényeidnek és nem tekintjük azokat oktalan módon szabadságunk
korlátainak, akkor valóban jobbakká válhatunk és boldogabbá tehetjük
embertársaink életét. Segíts minket, hogy felismerjük törvényeidben
üdvözítő, segítő szándékodat, amellyel önmagad és az üdvösség felé vezetsz
minket. Mutass nekünk utat parancsaid által az üdvösség felé!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege [1]itt olvasható.
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150830.mp3
 

References

Visible links
1. http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-08-30
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum