2014. augusztus 2., szombat

[Evangelium] 2014-08-02

2014. augusztus 2. – Szombat

Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló
híreket, azt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János: ő támadt fel a
halálból, azért van ilyen csodatevő ereje." Heródes ugyanis annak idején
elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt,
aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette:
„Nem szabad őt feleségül venned!" Heródes emiatt ki akarta végeztetni
Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor Heródesnek
születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon
megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja
neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: „Add nekem egy
tálon Keresztelő János fejét!" Erre a király elszomorodott, de esküje és a
jelenlevő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő
János fejét). Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét
elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának. Akkor
János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd
felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.
Mt 14,1-12

Elmélkedés:

Az Isten országáról szóló beszédek után Máté evangélista feleleveníti
Keresztelő János halálának körülményeit. Erre az ad alkalmat, hogy az
emberek nincsenek tisztában Jézus személyével, és sokan azt gondolják
róla, hogy Keresztelő János támadt fel benne. Mi lehetett az
összehasonlítás alapja? János ugyan nem a megszokott módon élt, de
különleges cselekedetei nem voltak. Rá is igaz, hogy a megtérést hirdette,
s ezzel kiváltotta a vallási vezetők ellenszenvét. Ugyanezt a bűnbánatot
és megtérést sürgető Jézus is megtapasztalhatta. És az ő sorsa is a halál
lett.
Az ellentétes jellemű személyekre érdemes odafigyelnünk a történetben. Az
egyik oldalon Keresztelő János az erkölcs nyílt védelmét, a veszéllyel is
szembenéző bátorságot, a megalkuvás nélküliséget jelképezi. A másik
oldalon a hatalmukat féltők, a féltékenység miatt semmilyen gonoszságtól
vissza nem rettenők állnak. S úgy tűnik, hogy ez utóbbiak
győzedelmeskednek. Legalábbis ideig-óráig, ha egyáltalán győzelemnek lehet
nevezni, ha valaki gyilkosságot tervel ki s hajtat végre annak érdekében,
hogy elhallgattassa az igazság mellett kiálló személyt. Máté evangélista
fontosnak tartja megjegyezni, hogy a gonosz cselekedetről értesítik
Jézust, aki elhagyja a vidéket, mert tudja, hogy János halálát követően az
ő élete szintén veszélyben van, mint minden prófétáé, aki az igazságot
hirdeti. De az igazság hirdetése még egy gyilkossággal sem szűnik meg.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Üdvözlégy, szent Úrnő, legszentebb Királynő, Isten Anyja, Mária! Te örökké
Szűz, téged a mennyei Atya választott ki, megáldott szeretett Szent Fiad
által a Vigasztaló Lélekkel, aki a kegyelem teljessége és a tökéletes
jóság. Üdvözlégy, Isten palotája, Üdvözlégy, Isten lakóhelye, Üdvözlégy,
Isten sátora, Üdvözlégy, Isten öltözéke, Üdvözlégy, te az Úr
szolgálóleánya! Üdvözlégy, Istennek Anyja!
Assisi Szent Ferenc

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140802.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. augusztus 1., péntek

[Evangelium] 2014-08-01

2014. augusztus 1. – Péntek

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a
zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van
ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem
Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És
nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?"
És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik
kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában." Hitetlenségük
miatt nem is művelt ott sok csodát.
Mt 13,54-58

Elmélkedés:

Az ószövetségi könyveket olvasva könnyen észrevehetjük, hogy a próféták
különleges szerepet töltöttek be a közösségen belül. Azzal a tudattal
léptek fel, hogy Istentől kaptak meghívást az ő üzenetének hirdetésére.
Különféle jelképes cselekedeteket hajtottak végre, amelyekből a nép
könnyen érthetett. E szimbolikus tettek szervesen kapcsolódtak a próféta
életéhez, életviteléhez. Ebből következik, hogy az igehirdetés nem
független az igehirdetőtől, nem a személyen kívül álló dolog, hanem hozzá
kapcsolódik, megéli és életével megvalósítja mindazt, amit Isten rábíz.
Mindennek legteljesebb értelmében Jézus is próféta, hiszen életével
valósítja meg és cselekedeteivel bizonyítja azt az igazságot, aminek a
hirdetésével a mennyei Atya megbízta. Elutasítása az isteni akarattal való
szembeszegülést jelenti. Erre példa a názáretiek esete, amiről a mai
evangéliumban olvasunk. Jézus itt is azt hirdeti, mint a többi városban.
Ugyanolyan csodás cselekedeteket tenne itt is, de ennek akadályává válik a
názáretiek hitetlensége. Azt gondolják, hogy jól ismerik Jézust. Saját
elképzeléseik, előítéleteik korlátaiból nem képesek kilépni, s emiatt a
hitetlenség bezárja őket.
Vajon engedem-e, hogy Jézus nekem is valami újat tanítson? Új dolgot
tegyen velem? Új úton, a hit útján indítson el? Meghallom-e,
megszívlelem-e nekem szóló szavát?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a
követelménye és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a
lelkiismeretnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és
fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom
jeleidet. Csak te tudod élessé tenni szememet, megtisztítani és megújítani
szívemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál, és hallgassam a
szavadat.
Boldog John Henry Newman

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140801.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Néhány friss információ a füzet-akcióról:
1. Örülök a számos pozitív visszajelzésnek és köszönjük az adományokat!
Előreláthatólag 14-15 ezer füzetet sikerül gyártatnunk és szétosztanunk
gyerekeknek. A felajánlások és igények figyelemmel kísérhetőek ezen az
oldalon: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
2. A kedvezményezett plébániák papjai 30 szentmisét mondanak azokért, akik
adományukkal támogatták, támogatják a füzet-akciót.
3. Néhány érintett szülő jelezte, hogy vásárolna a füzetekből, mert
kisiskolás gyermeke szívesebben írna ilyen füzetekbe. Mivel árusítással
nem foglalkozunk, inkább megoldjuk valahogy a személyes küldést, de
ingyenesen. Ha nagyon akar, utólag adománnyal támogathat a szülő.
Szeretnénk az eredeti karitatív szándéknál maradni.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 28.
És itt az eredeti üzenet:
Idén nyáron egy új evangelizációs lehetőséget tervezek. Karitatív céllal
iskolai füzeteket készítünk és adományozunk gyerekeknek. Teljesen szabvány
füzetekre kell gondolni, négyféle változatban: első osztályos vonalazású,
négyzetrácsos, vonalas alsós és felsős. Az újdonság az benne, hogy a
borítója vallásos tartalmú, azaz gyermekek számára készült rajzzal,
egy-egy evangéliumi jelenettel az elején. Hittannak és más tantárgyaknak
egyaránt használható.
A cél az evangelizáció. A gyereknek legyen a focistás és popsztáros
füzetei között egy vagy akár több vallásos is, amit például hittannak
használ. Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony
hitvallás a gyerek részéről, ha ilyet használ. Az atyák részéről pozitív a
kezdeményezés visszhangja, mert a vallásos öntudat ilyen módon is
növelhető a gyerekekben.
Plébániákra és egyházi iskolákba juttatnánk el az iskolás gyerekek
számától függően nagyobb, néhány száz darab mennyiségben, a kiosztást ők
végzik. Külön címre nem küldenénk, mert a postadíj többe kerülne, mint a
néhány füzet. A gyerekek természetesen ingyenes kapnák. Augusztusban
küldenénk mindenhová, hogy az iskolaév kezdetén osztható legyen. E
karitatív akcióval az evangelizáció mellett a hitoktatást is támogatnánk,
segítenénk.
Egy általános iskolás gyermek évente 16-20 db füzetet használ el, a kezdő
füzetcsomag nem szokott elég lenni, évközben újat szükséges beszerezni.
Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron
postázható (persze nem egyesével). 1600 Ft adományból 1 gyermek 1 éves
füzetigénye biztosítható, vagy 20 gyermeknek jut 1-1 darab.
Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa karitatív
akciónkat!
Az adományozók által felajánlott mennyiség, valamint a kedvezményezettek
listája folyamatosan frissítve megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 20.
A füzet akcióra szánt adományokat 2014. augusztus 10-ig várjuk. Köszönjük,
hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Iskolai füzet
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 31., csütörtök

[Evangelium] 2014-07-31

2014. július 31. – Csütörtök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „A mennyek országa olyan,
mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog.
Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát
edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is.
Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes
kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt?"
„Igen!" – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a
mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki
kincseiből régit és újat vesz elő." Amikor Jézus befejezte példabeszédeit,
más helyre ment onnét.
Mt 13,47-53

Elmélkedés:

Az Isten országáról szóló példabeszéd-sorozat utolsó eleméhez értünk.
Jézus itt egy halászhálóhoz hasonlítja az országot, amely mindenféle halat
kifog a tengerből. A példázat mondanivalója összecseng a búzáról és a
konkolyról mondott hasonlat üzenetével. A jók és a rosszak együtt élnek
ebben a világban mindaddig, amíg Isten ítéletet nem tart. Emberileg talán
sokszor siettetnénk az ítéletet, de Isten türelmet gyakorol mindenki
iránt. Várakozásának értelme az lehet, hogy igazságossága nem éri utol
azonnal az embert, hanem mindenki lehetőséget kap a javulásra.
E példázat újabb oldalát mutatja meg az Isten országának, tudniillik azt,
hogy mindenki meghívást kap. Tévedés volna ugyanis az Isten országát
csupán a látható Egyház tagjaira leszűkíteni, hiszen az isteni működés
annak keretein kívül is megtapasztalható. Az Isten országa a személyekre,
a közösségekre és az egész világra vonatkozik, s annak folyamatos
megvalósulása azt jelenti, hogy az isteni törekvés, üdvözítő szándék
állandóan átformálja, megújítja az embereket és a világot. Ez a törekvés
felismerhető, megtapasztalható, s arra ösztönöz, hogy együttműködjünk
vele.
Vajon engem átformál, megújít ez az isteni erő? Növekszik-e bennem Isten
országa? Kész vagyok-e együttműködni e törekvéssel, hogy Isten országa
növekedjék általam? Örömmel tölt-e el, hogy Isten jelen van az életemben?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Áldott vagy, atyáink Istene, századok századain át minden dicséretre és
magasztalásra egyedül méltó, mert mindenben a te akaratod valósul meg, és
nem az emberé. Te vagy az, aki megtanítod a benned hívőket, hogy
akaratodat cselekedjék, és csodáidat minden időkön át hirdessék, mert
Szentlelked vezet mindenkit a jóban, saját szívének és akaratának ihletése
által.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140731.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Néhány friss információ a füzet-akcióról:
1. Örülök a számos pozitív visszajelzésnek és köszönjük az adományokat!
Előreláthatólag 14-15 ezer füzetet sikerül gyártatnunk és szétosztanunk
gyerekeknek. A felajánlások és igények figyelemmel kísérhetőek ezen az
oldalon: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
2. A kedvezményezett plébániák papjai 30 szentmisét mondanak azokért, akik
adományukkal támogatták, támogatják a füzet-akciót.
3. Néhány érintett szülő jelezte, hogy vásárolna a füzetekből, mert
kisiskolás gyermeke szívesebben írna ilyen füzetekbe. Mivel árusítással
nem foglalkozunk, inkább megoldjuk valahogy a személyes küldést, de
ingyenesen. Ha nagyon akar, utólag adománnyal támogathat a szülő.
Szeretnénk az eredeti karitatív szándéknál maradni.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 28.
És itt az eredeti üzenet:
Idén nyáron egy új evangelizációs lehetőséget tervezek. Karitatív céllal
iskolai füzeteket készítünk és adományozunk gyerekeknek. Teljesen szabvány
füzetekre kell gondolni, négyféle változatban: első osztályos vonalazású,
négyzetrácsos, vonalas alsós és felsős. Az újdonság az benne, hogy a
borítója vallásos tartalmú, azaz gyermekek számára készült rajzzal,
egy-egy evangéliumi jelenettel az elején. Hittannak és más tantárgyaknak
egyaránt használható.
A cél az evangelizáció. A gyereknek legyen a focistás és popsztáros
füzetei között egy vagy akár több vallásos is, amit például hittannak
használ. Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony
hitvallás a gyerek részéről, ha ilyet használ. Az atyák részéről pozitív a
kezdeményezés visszhangja, mert a vallásos öntudat ilyen módon is
növelhető a gyerekekben.
Plébániákra és egyházi iskolákba juttatnánk el az iskolás gyerekek
számától függően nagyobb, néhány száz darab mennyiségben, a kiosztást ők
végzik. Külön címre nem küldenénk, mert a postadíj többe kerülne, mint a
néhány füzet. A gyerekek természetesen ingyenes kapnák. Augusztusban
küldenénk mindenhová, hogy az iskolaév kezdetén osztható legyen. E
karitatív akcióval az evangelizáció mellett a hitoktatást is támogatnánk,
segítenénk.
Egy általános iskolás gyermek évente 16-20 db füzetet használ el, a kezdő
füzetcsomag nem szokott elég lenni, évközben újat szükséges beszerezni.
Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron
postázható (persze nem egyesével). 1600 Ft adományból 1 gyermek 1 éves
füzetigénye biztosítható, vagy 20 gyermeknek jut 1-1 darab.
Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa karitatív
akciónkat!
Az adományozók által felajánlott mennyiség, valamint a kedvezményezettek
listája folyamatosan frissítve megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 20.
A füzet akcióra szánt adományokat 2014. augusztus 10-ig várjuk. Köszönjük,
hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Iskolai füzet
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 30., szerda

[Evangelium] 2014-07-30

2014. július 30. – Szerda

Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: Hasonló a
mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra
elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és
megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez,
aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre
talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.
Mt 13,44-46

Elmélkedés:

A földműves által megtalált kincsről és a kereskedő által talált gyöngyről
szóló iker-példabeszéd az Isten országával kapcsolatban két fontos dologra
hívja fel figyelmünket. Elsőként arra, hogy milyen nagy érték az Isten
országa. Mennyire értékes számunkra az, hogy Jézus elhozta ennek az isteni
uralomnak az örömhírét, s ez az uralom a mi életünkben is megvalósul.
Másrészt kiderül e hasonlatokból, hogy az Isten országa cselekvésre
ösztönöz minket, azaz arra, hogy mindent tegyünk meg azért, hogy bennünk
is megvalósuljon és növekedjen. Soha ne gondoljuk azt, hogy ez a
határtalan értékű kincs nem lehet a miénk. Ha fáradozunk megszerzéséért, a
miénk lehet.
Vallásosságunkban, Istennel való kapcsolatunkban felül kell emelkednünk a
felszínességen és el kell jutnunk arra a szintre, amikor megvalljuk:
legnagyobb lelki kincsünk az, hogy rátaláltunk Krisztusra, aki az
üdvösséget adja. Ezért a kincsért valóban érdemes minden evilági dologról
lemondani, s mindent odaadni azért, hogy a miénk lehessen. Az isteni és az
emberi törekvésnek találkoznia kell, azaz nem csupán az ő akarata legyen
az üdvösségünk, hanem a mi legfőbb vágyunk is, ami nap mint nap motivál
bennünket vallásos életünkben. Az üdvösséget Krisztus engedelmes
szenvedése, halála és feltámadása által nyertük el, azért hozzá kell
mindhalálig ragaszkodnunk. Ő a mi kincsünk, akit ha egyszer megtaláltunk,
hordozzuk szívünkben!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, már rád találtam, mégsem adtam el mindenem, a rossz szokásaim,
hibáim, kicsinyességem, melyek gátolnak abban, hogy egészen a tiéd legyek.
Ne menj el tőlem, legyél segítségem, győzz bennem a rossz felett, mert nem
vágyok másra, csak hogy a fényed uralkodjék bennem. Köszönöm, hogy kincs
vagyok a szívedben, segíts, hogy kinccsé váljak mások számára.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140730.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 29., kedd

[Evangelium] 2014-07-29

2014. július 29. – Kedd, Szent Márta

Abban az időben: A zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy
vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus
jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz:
„Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy
most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked." Jézus ezt felelte neki:
„Testvéred fel fog támadni!" Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a
feltámadáskor, az utolsó napon." Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás
és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és
hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?" Márta ezt válaszolta
neki: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a
világba jön!"
Jn 11,19-27

Elmélkedés:

Amikor Jézus megérkezik barátja házába, Lázár már négy napja halott. Lázár
testvére, Márta azzal fogadja Jézust, hogy biztosan minden másként történt
volna, ha néhány nappal korábban érkezett volna. Márta ezzel egyrészt
kifejezi Jézus rendkívüli erejébe vetett személyes hitét, másrészt
bizonyára a jelenlévők véleményét is tolmácsolja, akik szintén azt
gondolták, hogy a csodáiról híres tanító megakadályozhatta volna Lázár
halálát. Sőt Jézus nem csupán gyógyító csodáival adott alapot ennek
feltételezéséhez, hanem azzal is, hogy korábban már két alkalommal is
hozott vissza a halálból embereket az életre. Márta ugyanakkor nem gondol
a mostani feltámasztásra. Ez Jézus különleges ajándéka lesz. Lázár
feltámasztásával Jézus isteni erejét bizonyítja, ugyanakkor előre jelzi
mindannyiunk sorsát, feltámadásunkat az örök életre.
Érdemes ismételten elolvasni Jézus és Márta párbeszédét. Az életről, a
halálról, a feltámadásról beszélgetnek. S e beszélgetés során Jézus
kinyilatkoztatást tesz önmagáról. Életnek és feltámadásnak nevezi magát. Ő
az, aki az életnek és a feltámadásnak az ajándékozója. Itt értjük meg az
újszövetség igazi újdonságát: Jézus valóban Isten, akinek hatalma van
életet adni az ember számára. Ennek lesz bizonyítéka a húsvéti esemény,
Krisztus feltámadása. Márta hitvallása már az egész Egyház hitét fejezi
ki. Jézusban hinni azt jelenti, hogy hiszek az élet Urában, aki a
feltámadás által új, örök életet ad az embereknek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Áldott legyél, aki azért jöttél, hogy életünk legyen. Köszönöm, hogy tőled
semmi nem választhat el; hogy számodra nincs elveszett drachma vagy
eltévedt bárány, mert számodra mindenki él, és senki nem szakadhat ki
kezedből. Hálát adok neked, hogy a te országod törvénye nem emberi
szabály, hanem új szövetség. Köszönöm, hogy első zsengeként feltárod
előttünk a feltámadás reménységét!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140729.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Néhány friss információ a füzet-akcióról:
1. Örülök a számos pozitív visszajelzésnek és köszönjük az adományokat!
Előreláthatólag 14-15 ezer füzetet sikerül gyártatnunk és szétosztanunk
gyerekeknek. A felajánlások és igények figyelemmel kísérhetőek ezen az
oldalon: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
2. A kedvezményezett plébániák papjai 30 szentmisét mondanak azokért, akik
adományukkal támogatták, támogatják a füzet-akciót.
3. Néhány érintett szülő jelezte, hogy vásárolna a füzetekből, mert
kisiskolás gyermeke szívesebben írna ilyen füzetekbe. Mivel árusítással
nem foglalkozunk, inkább megoldjuk valahogy a személyes küldést, de
ingyenesen. Ha nagyon akar, utólag adománnyal támogathat a szülő.
Szeretnénk az eredeti karitatív szándéknál maradni.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 28.
És itt az eredeti üzenet:
Idén nyáron egy új evangelizációs lehetőséget tervezek. Karitatív céllal
iskolai füzeteket készítünk és adományozunk gyerekeknek. Teljesen szabvány
füzetekre kell gondolni, négyféle változatban: első osztályos vonalazású,
négyzetrácsos, vonalas alsós és felsős. Az újdonság az benne, hogy a
borítója vallásos tartalmú, azaz gyermekek számára készült rajzzal,
egy-egy evangéliumi jelenettel az elején. Hittannak és más tantárgyaknak
egyaránt használható.
A cél az evangelizáció. A gyereknek legyen a focistás és popsztáros
füzetei között egy vagy akár több vallásos is, amit például hittannak
használ. Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony
hitvallás a gyerek részéről, ha ilyet használ. Az atyák részéről pozitív a
kezdeményezés visszhangja, mert a vallásos öntudat ilyen módon is
növelhető a gyerekekben.
Plébániákra és egyházi iskolákba juttatnánk el az iskolás gyerekek
számától függően nagyobb, néhány száz darab mennyiségben, a kiosztást ők
végzik. Külön címre nem küldenénk, mert a postadíj többe kerülne, mint a
néhány füzet. A gyerekek természetesen ingyenes kapnák. Augusztusban
küldenénk mindenhová, hogy az iskolaév kezdetén osztható legyen. E
karitatív akcióval az evangelizáció mellett a hitoktatást is támogatnánk,
segítenénk.
Egy általános iskolás gyermek évente 16-20 db füzetet használ el, a kezdő
füzetcsomag nem szokott elég lenni, évközben újat szükséges beszerezni.
Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron
postázható (persze nem egyesével). 1600 Ft adományból 1 gyermek 1 éves
füzetigénye biztosítható, vagy 20 gyermeknek jut 1-1 darab.
Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa karitatív
akciónkat!
Az adományozók által felajánlott mennyiség, valamint a kedvezményezettek
listája folyamatosan frissítve megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 20.
A füzet akcióra szánt adományokat 2014. augusztus 10-ig várjuk. Köszönjük,
hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Iskolai füzet
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 28., hétfő

[Evangelium] 2014-07-28

2014. július 28. – Hétfő

Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: A mennyek
országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a
mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti
vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és
ágai között laknak.
Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: A mennyek országa
hasonló a kovászhoz. A gazdaasszony elvegyíti három véka lisztbe, és a
kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a
népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így
jövendölt meg a próféta: „Megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem
azt, ami titok volt a világ kezdete óta."
Mt 13,31-35

Elmélkedés:

A múlt heti evangéliumok kapcsán említettük, hogy Jézus példázatai
megszólítják a hallgatókat, cselekvésre ösztönöznek és bevonnak a
történésekbe. A mai evangéliumban Jézus további két példázatot mond a
mennyek országáról. Az elsőben kicsiny mustármaghoz hasonlítja Isten
országát, amely idővel hatalmasra nő, a másodikban pedig a kovászhoz, az
élesztőhöz, amely megkeleszti a tésztát.
E hasonlatok esetében sokkal többről van szó, mint beszédről és szavakról.
Amikor ugyanis Jézus szóbeli tanítást ad a mennyek országáról, ez az
ország mindjárt meg is valósul, amennyiben a hallgatóságban megindul az a
változás, hogy növekvő maggá, illetve élesztő kovásszá váljon. A szavak
elhangzásával és befogadásával elkezdődik az Isten országa, azaz mindjárt
növekedésnek indul a kicsiny mustármag és kelésnek indul a tészta.
A mustármag növekedése nagyon látványos és szinte hihetetlennek tűnik. Ha
manapság körülnézünk a hit terjedése és a vallásosság növekedése terén,
akkor talán nem látjuk ezt a váratlan növekedést. De elsősorban nem is
mennyiségi növekedésről van szó, hanem lelki fejlődésről.
A példázat arra ösztönöz, hogy befogadjuk a Jézustól hallottakat, s
ezáltal bennünk is növekedésnek induljon a mennyek országa. Engedem-e,
hogy Isten akarata lelki növekedést és a hit erősödését indítsa el bennem?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mária, reménység anyja, légy velünk! Taníts minket, hogy az élő Istent
hirdessük; segíts tanúskodnunk Jézusról, az egyetlen Üdvözítőről; tégy
minket szolgálatkésszé a felebarát iránt, befogadóvá a rászorulók iránt,
tégy az igazságosság megvalósítójává és egy igazságosabb világ
szenvedélyes építőivé; járj közben értünk, hogy úgy munkálkodjunk a
történelemben, hogy bizonyosak legyünk az Atya tervének teljesedésében. Az
új világnak Hajnala, mutasd meg, hogy a reménység anyja vagy, és virrassz
felettünk! Virrassz az európai egyház fölött: legyen az evangélium jó
közvetítője; legyen az igazi közösség helye; teljesítse küldetését, mely
arra szól, hogy hirdesse, ünnepelje és szolgálja a remény evangéliumát,
Béke Királynője, oltalmazd az emberiséget a harmadik évezredben! Virrassz
az összes keresztény fölött: járják hűségesen az egység útját a kontinens
egyetértésének kovászaként; virrassz a fiatalok fölött, akik a jövendő
reményei, hogy nagylelkűen kövessék Jézus hívását. Virrassz a nemzetek
vezetői fölött: a közös ház építését tekintsék feladatuknak, melyben
megbecsülik minden egyes ember méltóságát és jogait. Mária, ajándékozd
nekünk Jézust! Segíts, hogy őt kövessük és őt szeressük! ő az Egyház,
Európa és az emberiség reménye, ő velünk és közöttünk él Egyházában. Veled
együtt mondjuk: „Jöjj el, Úr Jézus!" (Jel 22,20) A dicsőség reménye,
melyet ő árasztott a szívünkbe, teremje meg az igazságosság és a béke
gyümölcseit!
Szent II. János Pál pápa

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140728.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Néhány friss információ a füzet-akcióról:
1. Örülök a számos pozitív visszajelzésnek és köszönjük az adományokat!
Előreláthatólag 14-15 ezer füzetet sikerül gyártatnunk és szétosztanunk
gyerekeknek. A felajánlások és igények figyelemmel kísérhetőek ezen az
oldalon: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
2. A kedvezményezett plébániák papjai 30 szentmisét mondanak azokért, akik
adományukkal támogatták, támogatják a füzet-akciót.
3. Néhány érintett szülő jelezte, hogy vásárolna a füzetekből, mert
kisiskolás gyermeke szívesebben írna ilyen füzetekbe. Mivel árusítással
nem foglalkozunk, inkább megoldjuk valahogy a személyes küldést, de
ingyenesen. Ha nagyon akar, utólag adománnyal támogathat a szülő.
Szeretnénk az eredeti karitatív szándéknál maradni.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 28.
És itt az eredeti üzenet:
Idén nyáron egy új evangelizációs lehetőséget tervezek. Karitatív céllal
iskolai füzeteket készítünk és adományozunk gyerekeknek. Teljesen szabvány
füzetekre kell gondolni, négyféle változatban: első osztályos vonalazású,
négyzetrácsos, vonalas alsós és felsős. Az újdonság az benne, hogy a
borítója vallásos tartalmú, azaz gyermekek számára készült rajzzal,
egy-egy evangéliumi jelenettel az elején. Hittannak és más tantárgyaknak
egyaránt használható.
A cél az evangelizáció. A gyereknek legyen a focistás és popsztáros
füzetei között egy vagy akár több vallásos is, amit például hittannak
használ. Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony
hitvallás a gyerek részéről, ha ilyet használ. Az atyák részéről pozitív a
kezdeményezés visszhangja, mert a vallásos öntudat ilyen módon is
növelhető a gyerekekben.
Plébániákra és egyházi iskolákba juttatnánk el az iskolás gyerekek
számától függően nagyobb, néhány száz darab mennyiségben, a kiosztást ők
végzik. Külön címre nem küldenénk, mert a postadíj többe kerülne, mint a
néhány füzet. A gyerekek természetesen ingyenes kapnák. Augusztusban
küldenénk mindenhová, hogy az iskolaév kezdetén osztható legyen. E
karitatív akcióval az evangelizáció mellett a hitoktatást is támogatnánk,
segítenénk.
Egy általános iskolás gyermek évente 16-20 db füzetet használ el, a kezdő
füzetcsomag nem szokott elég lenni, évközben újat szükséges beszerezni.
Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron
postázható (persze nem egyesével). 1600 Ft adományból 1 gyermek 1 éves
füzetigénye biztosítható, vagy 20 gyermeknek jut 1-1 darab.
Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa karitatív
akciónkat!
Az adományozók által felajánlott mennyiség, valamint a kedvezményezettek
listája folyamatosan frissítve megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 20.
A füzet akcióra szánt adományokat 2014. augusztus 10-ig várjuk. Köszönjük,
hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Iskolai füzet
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2014. július 27., vasárnap

[Evangelium] 2014-07-27

2014. július 27. – Évközi 17. vasárnap

Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek: „A mennyek országa olyan,
mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra,
azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt
a szántóföldet.
A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igazgyöngyöt keresett.
Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amije csak
volt, és megvásárolta azt.
Végül: a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az
mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve
kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így
lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják
az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás.
Értitek-e mindezt?" „Igen!" – felelték. Erre így folytatta: „Minden
írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint
egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő."
Mt 13,44-52

Elmélkedés:

Kiknek szól az üzenet?
Az Isten országáról szóló példabeszédek harmadik eleméhez érkeztünk a mai
vasárnap. Jézus földbe rejtett kincshez, értékes igazgyöngyhöz és hálóhoz
hasonlítja az országot. Miután megnéztük, hogy az ember részéről milyen
lelkület szükséges Isten üzenetének befogadásához (2014. július 13.) és
elmélkedtünk az isteni üzenet tartalmáról (2014. július 20.), a mai napon
arra keressük a választ, hogy kiknek szól Isten üzenete?
Jézus egy alkalommal nagyon kemény szavakkal illeti azokat, akiknek az
isteni üzenet tanítása volt a feladata. Ezt mondta: „Jaj nektek,
törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatok nem mentetek be vele,
az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok" (Lk 11,52). Szavai egyértelműen
jelzik, hogy Isten szavának ismerete bizonyos értelemben kiváltság volt
abban az időben. Az írástudók, a tanítók, a farizeusok értettek a
törvények helyes értelmezéséhez, de nem teljesítették azt a feladatukat,
hogy az embereket megtanítsák az isteni parancsok helyes megtartására. A
vallási dolgokban jártas, képzett emberek és az egyszerű nép között
szakadék tátongott, amelyet Jézus a lehető legegyszerűbben átlépett.
Nyilvános működése kezdetén a názáreti zsinagógában így beszélt: „Az Úr
Lelke rajtam, azért kent fel engem. Ő küldött, hogy a szegényeknek
hirdessem az örömhírt" (Lk 4,18). Más alkalommal mondott szavai szerint
Isten országának megvalósulását nem csak a csodák jelzik, hanem az is,
hogy „a szegényeknek hirdetik az evangéliumot" (Lk 7,22).
Az igazság hallgatásának vágyával Jézushoz igyekvő emberek között alig
akadnak írástudók, de annál több az egyszerű ember. Kiket látunk ebben a
tömegben? A társadalom kitaszítottjait. Ott vannak például az egyszerű
pásztorok, akik foglalkozásuk miatt vallásilag tisztátalannak számítottak.
Vagy ott vannak a vámosok, akiket a zsidók lenéztek, mert a rómaiak
kiszolgálói voltak. Ott vannak a szegények, akikre a tehetősebbek úgy
tekintettek, hogy bűneik miatt sújtja őket Isten a szegénységgel és a
nélkülözéssel. Ott vannak a betegek, akik kiszolgáltatott helyzetükben
aligha számíthattak emberi segítségre, de Jézus csodás gyógyításai révén
megtapasztalhatták Isten jóságát. Ott vannak a bűnösök, akiket a magukat
igaznak tartó zsidók lenéztek, de mégis megérintette őket Isten irgalma.
Ott vannak a nők, az asszonyok, akiknek vallási kérdésekben nem volt
szabad megszólalniuk, véleményt mondaniuk. Ott vannak a gyerekek, akik
koruk miatt semmiféle tekintélynek nem örvendhettek, de Jézus barátságának
köszönhetően mégis részesülhettek Isten áldásában.
Ezek az egyszerű emberek mind szívesen hallgatták Jézust, aki egyszerűen
szólt hozzájuk. Tanítását olyan példákkal, esetekkel világította meg,
amelyekkel a hallgatóság nap mint nap találkozott. Könnyen megértették,
hogy milyen lehet a földművelés közben kincset találni, hiszen ez
többségük mindennapi munkája volt, s talán néha éppen arról álmodoztak
munka közben, hogy milyen nagy szerencse volna kincset találni a földben.
E példázatból megértették, hogy az Isten országa olyan kincs, olyan érték,
amelyért érdemes fáradozni.
Vajon én felismerem-e magamat Jézus példázataiban? Magamra vonatkoztatom-e
azokat? Szívesen hallgatom-e Isten üzenetét? Felismerem-e benne azt az
örömhírt, amely az üdvösség útját mutatja számomra?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! A te nevedben gyűlünk össze vasárnaponként a templomban,
hogy szavadat hallgassuk és részesedjünk áldozatodban. Együtt keressük az
Isten országát és közösen építjük azt. Örömhíred alakítson minket élő
közösséggé, amely hirdeti tanításodat. Örömhíred minden emberhez szól,
ezért nem csupán annak befogadására törekszünk, hanem annak továbbadására
is. Adj nekünk buzgóságot, hogy országod lelkes munkásai legyünk! Az
üdvösséget Isten kegyelméből és irgalmából nyerjük el, de tudjuk, hogy
nekünk is tennünk kell érte. Nevelj minket az engedelmességre és a
szeretet gyakorlására!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20140727.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum