2011. augusztus 27., szombat

[Evangelium] 2011-08-27

2011. augusztus 27. – Szombat

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk
bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a
harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra
kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és
másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott, másik kettőt
szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és
elrejtette a földbe urának ezüstjét.
Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott
velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így
szólt: „Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem
rajta." Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A
kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!" Jött az is,
aki két talentumot kapott, és így szólt: „Uram, két talentumot adtál
nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta." Az úr így válaszolt: „Jól
van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád:
Menj be urad örömébe!" Végül jött az is, aki csak egy talentumot
kapott. Így szólt: „Uram! Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is
aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél.
Félelmemben elmentem hát és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami
a tied, visszaadom neked!" Válaszul az úr ezt mondta neki: „Te gonosz
és lusta szolga! Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és
szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak
kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza!
Vegyétek csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz
talentuma van! Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék: és
akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van! Ezt a
hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott
sírás lesz és fogcsikorgatás!"
Mt 25,14-30


Elmélkedés:
A szolgákról és a szüzekről szóló beszédek közvetlenül az Úr
megérkezésének idejére vonatkoznak, míg a talentumokról szóló
példabeszéd az ezt megelőző időszakról, s magáról az ítéletről. Az Úr a
szolgákra, ránk bízza javait, képességeket és adottságokat kapunk tőle,
amelyet helyesen és akarata szerint kell felhasználnunk. Nem elég a
megőrzés minimalizmusa, hanem a tettrekészség, a cselekvés egyre többet
hoz ki abból, amit az Úr neki juttatott. Ebből a példázatból is
kiderül, hogy nem egyformák, hanem különbözőek az emberi adottságok.
Mégsem kell senkinek a másikhoz hasonlítania magát, nem kell
irigykedni, hanem mindenkinek a magáéval kell gazdálkodnia. A kevéssel
is úgy kell bánni, hogy több legyen, s lehessen látni a fejlődést. A
nagyobb képességek viszont nagyobb felelősséget is kívánnak.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Eljöttem hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a
napot. Pihentesd meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat
barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be
gondolataimat, hogy kitartsak a lárma sivatagában is, engedd, hogy
áldott sugaraid beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem erőt
azokért, akiknek szükségük van rám.
Boldog Kalkuttai Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. augusztus 26., péntek

[Evangelium] 2011-08-26

2011. augusztus 26. – Péntek

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak.
A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak
azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s
ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás
hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan
fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
„Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak
ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen.
Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok
vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak,
bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett
a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!" De ő
így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!"
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13


Elmélkedés:
Az Úr érkezésére való várakozásról szóló beszéd folytatásában egy olyan
példabeszédet mond el Jézus, amely szembeállítja az okosak előrelátását
a balgák felkészületlenségével. Ezt jelképezi, hogy egyesek visznek
magukkal olajat lámpásaikhoz, de a többiek nem. A késve érkező vőlegény
lakomájára csak a felkészültek tudtak idejében bemenni. A többiek, akik
időközben elmentek olajért, kinnrekedtek, s visszaérkezvén hiába kértek
bebocsátást. A történet középpontjában a vőlegény áll, akinek jövetelét
várják, aki megérkezik, s aki együtt ünnepel a felkészültekkel.
Jövetelének idejét nem lehet előre tudni. Lehet, hogy hamarosan
érkezik, de lehet, hogy késik. Mindig legyünk készen érkezésére.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Add Uram, hogy minden dolog felé rendezett szeretettel forduljak,
elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy
használjam e világ javait, mintha nem használnám.
Add, hogy értelmem bizonyos belső érzékével meg tudjam különböztetni
azokat a dolgokat, amelyekre szükségem van, azoktól, amelyek csak
élvezetemre szolgálnak, hogy így az átmeneti dolgokkal csak
ideiglenesen foglalkozzam, és csak a szükséges mértékben, de ugyanakkor
örök vággyal öleljem át az örök valóságokat.
Clairvaux-i Szent Bernát
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. augusztus 25., csütörtök

[Evangelium] 2011-08-25

2011. augusztus 25. – Csütörtök

Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz:
Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert
nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a
tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba.
Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el,
amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit
gazdája háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik?
Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony,
mondom nektek: rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz,
és azt mondja magában: „Késik a gazdám!", aztán verni kezdi
szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel; s megjön ennek
a szolgának ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában,
amikor nem is sejti, – ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók
sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz.
Mt 24,42-51


Elmélkedés:
Az okos szolga is és a gonosz szolga is várja egy ideig az Urat, aki
azonban késik. De miben hibázik ekkor tulajdonképpen a gonosz szolga? A
gonosz úgy gondolja, hogy előre ki tudja számítani ura érkezését, addig
pedig van bőven ideje, felhagy a várakozással és gonosz tetteket követ
el. Sejti ő, hogy valamikor meg fog érkezni az Úr, de arra számít, hogy
sokáig tart a késés. Bűnt követ el, amikor megszegi a hűséget, amikor
nem elég türelmes a várakozásban, s amikor társait ütlegelve nem
gyakorolja a szeretetet. A hűtlenség elnyeri büntetését, amikor
váratlanul érkezik haza gazdája.
Az a szolga viszont, aki a késés ideje alatt is kitart a hűségben, és
továbbra is éber marad, elnyeri jutalmát. Nem tudhatjuk az Úr
érkezésének idejét, ezért legyünk mindenkor éberek és hűségesek.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Add nekem, Uram, kegyelmedet, hogy mindig velem legyen, velem
dolgozzék, s kitartson velem mindvégig! Add, hogy mindig azt kívánjam
és akarjam, ami neked leginkább helyesnek és kedvesnek tetszik! A te
akaratod az enyém legyen, az én akaratom mindig kövesse a tiédet, s a
lehető legjobban értsen vele egyet.
Canisius Szent Péter
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. augusztus 24., szerda

[Evangelium] 2011-08-24

2011. augusztus 24. – Szerda, Szent Bertalan apostol

Egy alkalommal: Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele:
„Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti
Jézust, József fiát." „Jöhet-e valami jó Názáretből?" – kérdezte
Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!" – felelte Fülöp.
Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt:
„Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!" Nátánáel
megkérdezte: „Honnan ismersz engem?" Jézus így felelt: „Még mielőtt
Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt." Nátánáel erre elismerte:
„Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya." Jézus így szólt:
„Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb
dolgokat is fogsz látni ennél." Majd így folytatta: „Bizony, bizony,
mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai
fel-alá szállnak az Emberfia felett."
Jn 1,45-51


Elmélkedés:
Az evangéliumban szereplő Nátánáel most találkozik először Jézussal, de
ez az első élmény is hitvallásra készteti. Bizonyára a személyes
találkozás hatása ez, hiszen ez a zsidó férfi már sokat hallhatott
Jézusról, de eddig még nem találkozott vele. Mi is oly sokat hallunk
Jézusról, rendszeresen olvassuk életének történetét és tanítását, de
vajon mit ébreszt bennünk, amikor személyesen találkozhatunk vele? Mit
érzünk, amikor szentségimádást végzünk vagy szentáldozáshoz járulunk?
Mit érzünk, amikor megbocsátja bűneinket? Jézus jól ismer bennünket és
ismeri életünket. Akkor is tudja, mit csinálunk, amikor mi nem vesszük
észre közelségét és jelenlétét. A vele való találkozások pedig
megújítják elkötelezettségünket mellette.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Isten nagy háza népe közt
királyi fényben tündökölsz,
Szent Bertalan, figyelj reánk,
kérünk, míg így magasztalunk:
Kiválasztó tekintetét
reád vetette már az Úr,
mert látta, szívedben mi él:
őszinte érzés, tisztaság.
Kiről próféták szózata
szólott a századok során:
a Messiást, e nagy csodát
már örvendezve láthatod.
Tanítványául is fogad,
a feltétel, mit rád kiszab:
nehéz kereszt lesz életed,
s jutalmul égi székben ülsz.
Krisztus Király barátja vagy,
apostolává tett az Úr,
A mesternél vagy s az új erőt
a Mester életével adsz.
Dicsőség, hála őneki,
ki érdemedből ad nekünk
országában lakóhelyet,
és nem múló örvendezést. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. augusztus 23., kedd

[Evangelium] 2011-08-23

2011. augusztus 23. - Kedd

Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat: Jaj,
nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a
kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a
törvényben: az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg
kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni! Vak vezetők! Megszűritek
a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj, nektek, képmutató írástudók és
farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban
tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztítsd
meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz!
Mt 23,23-26


Elmélkedés:
Az ószövetségi törvény minden területen pontosan szabályozta Isten és a
nép kapcsolatát, valamint az emberek együttélését. A mózesi
törvénykönyvekben semmi sincs a véletlenre bízva, hanem pontos
előírásokat tartalmazott a vallási és a társadalmi életre, illetve az
erkölcsi magatartásra vonatkozóan. Világosan kell látnunk, hogy Jézus
nem az Isten által adott törvény ellen beszél, hanem azokkal a
hagyományokkal száll szembe, amelyeket a farizeusok és az írástudók
őriznek, s amelyek éppen az eredeti törvény lényegéről, a szeretet
parancsáról vonják el az ember figyelmét. A szeretet törvényét erősíti
meg Jézus, amikor hangsúlyozza, hogy ez már nem kőtáblákra, hanem az
ember szívébe írt törvény. Az Isten- és emberszeretet kötelessége
álljon mindig az első helyen életünkben!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Ó, Jézusom, Megváltóm, itt vagyok lábaidnál! Szeretem, dicsérem és
áldom egész szívemből isteni gondviselésedet mindenért, amit rám
küldtél vagy megengedtél. Mert mindaz, ami általad történik, jó és
csodálatra méltó. Szent akaratod történik mindenben és minden által,
bármennyire lázadozzék is ellene természetem. Legyen áldott és imádott
isteni végzésed mindörökké! Ég és föld előtt megvallom, teljes
szívemből hiszem, Uram, hogy igazságos vagy, és hogy ezt a szenvedést,
sőt, sokkal többet is megérdemlek bűneimért. Azért ezt a
megpróbáltatást szívemből vállalom a te dicsőségedre, igazságod
kiengesztelésére, szent akaratod teljesítésére, szenvedésed iránti
tiszteletből, melyet bűneimért viseltél el.
Eudes Szent János
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. augusztus 22., hétfő

[Evangelium] 2011-08-22

2011. augusztus 22. - Hétfő

Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: Jaj, nektek, képmutató
írástudók és farizeusok! Elzárjátok a mennyek országába vezető utat az
emberek elől. Ti magatok nem mentek be oda, és azokat sem engeditek
odajutni, akik be szeretnének menni. Jaj, nektek, képmutató írástudók
és farizeusok! Tengert és szárazföldet bejártok, hogy egyetlen pogányt
megtérítsetek, és ha megtért, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte
inkább, mint magatokat. Jaj, nektek, vak vezetők! Azt mondjátok: „Ha
valaki a templomra esküszik, az semmi; ha azonban a templom aranyára
esküszik, az kötelez." Ti, esztelenek és vakok! Hát mi nagyobb: az
arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? – Továbbá azt
mondjátok: „Ha valaki az oltárra esküszik, az semmi, de ha a rajta lévő
áldozati ajándékra esküszik, az kötelez." – Ti, vakok! Hát mi nagyobb:
az áldozati ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki
tehát az oltárra esküszik az esküszik az oltárra és mindarra, ami rajta
van. Aki a templomra esküszik, az esküszik a templomra és arra, aki ott
lakik. Végül: aki az égre esküszik, az az Isten trónjára esküszik és
arra, aki a trónon ül.
Mt 23,13-22


Elmélkedés:
A mai evangéliumban Jézus nyíltan fejükre olvassa az írástudóknak és a
farizeusoknak hamis vallásosságukat. Azok, aki felelősek a nép vallási
életének vezetéséért, rossz példát mutatnak. Az volna ugyanis a
hivatásuk, hogy az üdvösség felé vezessék az embereket, ehelyett
azonban az aprólékosan kidolgozott törvények bonyolult rendszerével
olyan vallási cselekedeteket követelnek az egyszerű emberektől, amit
nekik lehetetlen megtartani. A jézusi figyelmeztetés kapcsán felmerül
bennünk a kérdés, hogy vajon nem lakik-e bennem is olyan farizeusi
lelkület, amely másokat akadályoz az üdvösség útján való haladásban?
Hiteles vallásosságom olyan tanúságtétel, amely utat nyit másoknak
Jézus felé.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Add Uram, hogy egyek legyünk minden testvérünkkel, a legtávolabbiakkal
is, azokkal is, akikkel másképp bánsz, mint velünk. Te taníts minket
szeretetre, hadd kamatoztassuk adottságainkat hátrányos helyzetben lévő
testvéreink javára.
Add, hogy testvér módjára szeressük őket, hogy megosszuk velük minden
javunkat, eléjük sietve felkínáljuk nekik, és könyörögjünk, hogy
fogadják el.
Boldog Charles de Foucauld
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. augusztus 21., vasárnap

[Evangelium] 2011-08-21

2011. augusztus 21. - Évközi 21. vasárnap

Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért,
megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek,
mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának." Ő tovább kérdezte őket:
„Hát ti, kinek tartotok engem?" Simon Péter válaszolt: „Te vagy a
Krisztus, az élő Isten Fia." Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy
Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked,
hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és
én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt
rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a
földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel
lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne
mondják senkinek, hogy ő a Messiás.
Mt 16,13-20


Elmélkedés:
Megújulni a hitben
A mai evangélium megértésének kulcsa a felolvasott részlet két
kijelentése. Az egyik Péter hitvallása Jézusról, a másik pedig Jézus
kijelentése Péterről. Péter az Úr kérdésére mondja: „Te vagy a
Krisztus, az élő Isten Fia" (Mt 16,16). Jézust ugyan nem kérdezi senki
arról, hogy mit gondol Péterről, ő mégis egy rendkívül fontos
kijelentést tesz, amely Péter elsőségét alapozza meg az apostolok
sorában, amikor őt olyan sziklának nevezi, amelyre az általa
létrehozott közösséget, az Egyházat építi.
Ahhoz, hogy a két kijelentés jelentőségét valóban megértsük,
szükségesnek érzem egy másik evangéliumi jelenet felidézését, mégpedig
Péter és Jézus első találkozását. Szent János evangélista leírja, hogy
Pétert az ő testvére András vitte el Jézushoz. Ekkor Jézus ezt mondta
neki: „Te Simon vagy, János fia. Kéfás lesz a neved. Ez azt jelenti,
hogy Péter, vagyis szikla" (vö.: 1,40-42). Jézus tehát előre jelzi,
hogy Péter milyen új nevet és ehhez kapcsolódóan új küldetést fog majd
kapni. Érdekes, hogy a mi Urunk most látja először ezt az embert, nem
tud róla semmit, de mégsem csupán az egyszerű halászembert látja az
előtte álló egyszerű halászban, hanem már ekkor meglátja benne a
sziklát, a szilárd alapot, akire majd építeni fogja Egyházát. És éppen
ez a kijelentés köszön vissza, ismétlődik meg a mai evangéliumi
szakaszban. Az első találkozástól, illetve az új név adásától kezdve
Jézus megkülönböztetett figyelemmel tekint Péterre. Jelen van a
színeváltozáskor a Tábor-hegyen, Jairus lányának feltámasztásakor és az
Olajfák-hegyé kezdődő szenvedésnél is, s több alkalommal is ő szól az
apostolok nevében. Ezekben és más esetekben az evangélisták a jelenlévő
apostolok felsorolásánál mindig Pétert említik elsőként.
A különleges péteri szolgálat alapjául szolgáló jézusi megbízás után
vizsgáljuk meg a továbbiakban Péter hitvallásának tartalmát. Jézus
tanítványaként Péter azt tapasztalja, hogy mestere megragadóan és
meggyőzően tanítja az embereket és emberileg megmagyarázhatatlan módon
képes a betegségek megszüntetésére. Talán ez készteti őt arra, hogy
mesterében ne csupán egy embert lásson, hanem felismerje és megvallja,
hogy ő az Isten Fia. Péternek, a galileai halásznak az életében a
Jézussal való találkozás hozza meg a fordulatot. Ettől kezdve állandóan
Jézussal van, részese mindannak, amit a Mester hirdet és tesz,
felkészül arra a különleges feladatra, amit emberhalászatnak nevezünk.
Hitvallása után bízza meg az Úr apostolát felelősségteljes küldetésének
gyakorlásával.
Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy Péter óriási változáson ment át,
hiszen az egyszerű halászból a krisztusi közösség első vezetője lett.
Igen, valóban változásról van szó, de én szívesebben fogalmazok úgy,
hogy Péter hatalmas lelki fejlődésen ment át, amelynek lényege a
Krisztushoz hasonulás. Ez teszi őt alkalmassá arra, hogy Krisztus
feltámadását és mennybemenetelét követően a közösség vezetője legyen és
megerősítse az embereket a hitben. Ezekben napokban olvasom a
beszámolókat és nézem a képes híradásokat Péter apostol jelenlegi
utódának, XVI. Benedek pápának spanyolországi látogatásáról. A
Szentatya a Madridban zajló Ifjúsági Világtalálkozón vesz részt.
Szavaiból és a fiatalok tanúságtételeiből kihallom a találkozó
üzenetét, amely a jelenlévőknek és világon szerte élő minden
kereszténynek, fiatalok és időseknek egyaránt szól: A hitben való
megújulás lehet az alapja életünk megújításának.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! A hitben való megerősödés és megújulás
kegyelméért fordulunk hozzád. Elismerjük, hogy erős hitre van
szükségünk ahhoz, hogy bátran teljesítsük azt a küldetést, amit te adsz
nekünk. Rólad, életünk értelméről, középpontjáról és végső céljáról
akarunk tanúságot tenni a világban, hiszen az embereknek szüksége van
szereteted megismerésére és megtapasztalására.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum