2013. április 27., szombat

[Evangelium] 2013-04-27

2013. április 27. – Szombat

Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha ismernétek engem,
Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok."
Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk."
Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz
engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát:
Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok,
és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól
mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el,
hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a
tetteimért higgyétek! Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem,
ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még
nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek
majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a
Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem."
Jn 14,7-14

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézusnak az utolsó vacsorán mondott beszédéből
olvasunk egy részletet, amelyben az Atyáról tanít. Szavai felkeltik az
apostolok érdeklődését. Fülöp így fordul hozzá a többiek nevében is:
„Mutasd meg nekünk az Atyát!" (Jn 14,8). Válaszában Jézus a mennyei
Atyával való kapcsolatáról és egységéről kezd beszélni. Az Atya ugyanis
Fia, Jézus Krisztus személyében nyilatkoztatja ki magát az embereknek. Ha
őt keressük, Krisztushoz kell fordulnunk. Ha látni szeretnénk az Atyát,
nézzünk Jézusra, ha hallani akarjuk szavát, hallgassuk Fiát, akit hozzánk
küldött. Az Atya azért küldte el Fiát a világba, hogy általa ismerjük meg
őt.
Jézus azért lehet út számunkra, mert ő az Atya kinyilatkoztatása. Mivel
Jézus személyén keresztül az Atya egészen közel jött hozzánk, ezért minél
jobban közeledünk hozzá, annál közelebb kerülünk az Atyához. Ha
engedelmeskedünk neki, akkor egyúttal a mi mennyei Atyánk engedelmes
gyermekei is vagyunk. Ha hitünk és cselekedeteink által egységben vagyunk
Jézussal, akkor az Atyával is közösségbe kerülünk.
Ha megtapasztalom a megbocsátást, az irgalomban gazdag Istenhez kerülök
közelebb. Ha hallgatok a lelkiismeretem mélyén megszólaló hangra,
valójában Istenre hallgatok. Ha az együttlét örömét élem át a testvéri
közösségben, Isten jelenlétét érzem. Ha elvonulok a világi lármától, a
csendben Isten fog megszólalni. Isten állandóan közel van hozzám.
Észreveszem-e jelenlétét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy Téged mindenkinél és
mindennél jobban szeresselek!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130427.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. április 26., péntek

[Evangelium] 2013-04-26

2013. április 26. – Péntek

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne nyugtalankodjék a
szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok
hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: „Elmegyek, és helyet készítek
nektek?" Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és
magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen
ismeritek az utat oda, ahová én megyek!" Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi
nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?" Jézus ezt
felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az
Atyához, csak általam."
Jn 14,1-6

Elmélkedés:

„Én vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6) – olvassuk Jézus
szavait a mai evangéliumban. Az Egyház a kezdetek óta hittel vallja, hogy
egyedül Jézus az út, aki elvezet minden embert az Atyához, ő az igazság,
aki szabaddá tesz minket és ő az élet, aki örömre gyújtja szívünket.
E kijelentések igazságát akkor tapasztalhatjuk meg, ha nem csak
szavainkkal valljuk mindezt imádságainkban, hanem határozottan rálépünk az
útra, és elindulunk Jézussal a mennyei Atya felé. A krisztusi igazság
megismerése felszabadít bennünket, és a Krisztusban való élet igazi
örömmel tölt el. Az igazság útján elindulni azt jelenti, hogy az élet felé
törekszünk. Ez az út sok esetben keresztút, pontosan olyan, mint Krisztusé
volt. Mégis egyedül ez vezet az üdvösségre.
Az evangéliumokban szereplő személyek különféle utakon járnak. Egyszer a
lelkes hit útján, máskor a hitetlenség útján. Egyszer a hegyekre (lelki
magaslatokra), máskor a kietlen pusztaságba (lelki szárazság) vezető
utakon. Néha az Úr egyenes útjain, máskor messze eltávolodva attól. Az
életre vezető keskeny ösvényt csak kevesen választják, mert a többség a
pusztulás széles útján jár. Az emberek bejárják a városok kövezett utcáit
és a falvakba vezető poros utakat.
Eközben Jézus is nagy utat járt be. Ő mindig a maga útját járta. Az
emberekhez vezető utat, amely egyúttal az Atyához is vezetett. Járta a
keresztutat, amely a dicsőséges feltámadás felé vezető út volt számára. És
Jézus, aki azt mondta magáról, hogy ő az út, újra és újra útnak indul
napjainkban, hogy meghívjon minket: legyünk útitársai az Atya felé vezető
úton! Elindulok-e Jézussal? Engedem-e, hogy a hit útján vezessen?
Szeretném-e, hogy az Atyához vezessen?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, taníts meg engem arra, hogy ne akarjak mások felett
ítélkezni, hanem igazságosan ítéljem meg cselekedeteimet. Ébredjen bennem
bűntudat és bűnbánat! Ugyanakkor sose feledkezzek meg arról, hogy irgalmas
Istenként mindig kész vagy megbocsátani nekem. Azzal a bizalommal sietek
feléd, hogy nálad nem csak igazságos ítéletre számíthatok, hanem rátalálok
irgalmas szeretetedre is. Hiszem, hogy bármily nagyok is bűneim, nagyobb a
te irgalmad és kegyelmed. Tekints rám, Uram, irgalmas tekinteteddel!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130426.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. április 25., csütörtök

[Evangelium] 2013-04-25

2013. április 25. – Csütörtök, Szent Márk evangélista

Abban az időben: Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket
űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha
valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és
azok meggyógyulnak." Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik,
felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig
elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt
munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által,
amelyek kísérték őket.
Mk 16,15-20

Elmélkedés:

A ma ünnepelt Szent Márk evangélista nem tartozott a tizenkét apostol
közé, de egyértelműen írása hitelesnek tekinthető, hiszen Szent Péter
apostol kísérője volt és egy ideig Szent Pállal tart missziós útja során.
A szentírástudósok szerint Jézust is ismerhette személyesen, hiszen az ő
szüleié lehetett az a ház, ahol az utolsó vacsora zajlott, illetve a
Getszemáni-kert is az Olajfák hegyén, ahol Jézust elfogták. Márk lehetett
az a fiú, aki ez utóbbi eseménynél elszaladt (vö. Mk 14,51-52).
Mit jegyez le Márk az evangéliumban? Egyrészt mindazt, amit személyesen is
hallhatott Jézustól, illetve ami később az apostoli igehirdetés része
volt. A négy evangélium közül időrendben az ő írása keletkezett a
legkorábban, s csak néhány évvel később írja meg Máté és Lukács az
evangéliumot, valamint az I. század vége táján Szent János. Az apostoli
igehirdetéssel és annak írásos rögzítésével indult meg egykor az
evangélium terjedése. A Tizenkettő és később az Egyház így teljesíti
Krisztus evangelizációs parancsát.
A mai ünnepen Márk írásának befejező szakaszát olvassuk. Ezek szerint
mennybemenetele előtt Jézus ezt mondta apostolainak: „Menjetek el az egész
világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!" (Mk 16,15).
Mi az evangelizáció célja egykor és ma? Erre akkor tudunk válaszolni, ha
felidézzük a Márk szerinti evangélium kezdő sorait: „Jézus Krisztus, Isten
Fia evangéliumának kezdete" (Mk 1,1). Márk azért ír le minden szót és
mondatot, hogy megismertesse az olvasókkal Krisztust, az Isten Fiát.
Írásával egyértelműen a hit útján vezet minket, s az a szándéka, hogy
személyes vallomást tegyünk arról, hogy hiszünk Krisztusban, az Isten
Fiában. A Hit éve jó alkalom számomra, hogy erősödjek a hitben és kész
legyek arról tanúságot tenni a világban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközeiül gyarló embereket
választván, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a
legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt
egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így
isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130425.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. április 24., szerda

[Evangelium] 2013-04-24

2013. április 24. – Szerda

Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette: Aki bennem hisz, nem
énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja,
aki küldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz,
ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja
meg, azt nem én ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a
világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van bírája annak, aki megvet, és
nem fogadja el tanításomat. A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó
napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem,
hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek. Tudom, hogy az ő
parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya
mondta nekem.
Jn 12,44-50

Elmélkedés:

Az emberek és a mennyei Atya közti közvetítő szerepéről beszél Jézus a mai
evangéliumban. Tőle tudjuk, hogy Isten a mi Atyánk, akitől ő hozza el az
örök életre meghívó és az arra elvezető tanítást. Ő hozza el számunkra a
megváltást és a hit világosságát. Aki visszautasítja mindezt, az
tulajdonképpen az Atya ajándékát veti el magától. Jézus közvetítő
tevékenységének köszönhetően Isten-keresésünk nem hiábavaló és
eredménytelen emberi fáradozás. Isten szintén közeledik felénk, hogy
könnyebb legyen nekünk a felismerés, a hit, a szeretet megtapasztalása. Ő
talál ránk, hogy a megbocsátással felemeljen minket magához. Ha hittel
elfogadom Jézusnak, az Atya küldöttének szavát, akkor magának az Atyának
engedelmeskedem.
A szakasz egyben rávilágít arra is, hogy szoros kapcsolat van Jézus
tanításának hallgatása és megtartása között, hiszen a kettő egymást
feltételezi. Nem elég az üdvösséghez, ha valaki megelégszik a
hallgatással, de nem törekszik a megismert igazság mindennapi
megvalósítására. Másrészt nem dicsekedhet senki azzal, hogy keresztény
életet él, ha nem kíváncsi Jézus szavaira, tanítására, amelyből
megismerhető mindaz, amit Isten kér tőlünk.
Mennyire figyelek Isten üzenetére, amely elhangzik a szentmisében, és
amelyet a Szentírásban olvashatok? Megelevenedik életemben a krisztusi
tanítás, vagy csak „holt betű" marad számomra? Törekszem-e arra, hogy
elmémben és szívemben hordozzam az „örök élet igéit?" Isten igéjének
rendszeres hallgatása és olvasása ösztönöz-e engem Krisztus követésére?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, te sosem kerested az emberek tetszését, hanem minden
jócselekedeteddel egyedül a mennyei Atya akaratát teljesítetted. Segíts
engem abban, hogy önzetlen legyek a szeretet gyakorlásában, s felfedezzem
a viszonzás nélkül tett jóban az örömöt és a lelki növekedés lehetőségét.
Taníts meg engem arra, hogy ne keressem nagyravágyóan az első helyeket,
hanem alázatosan teljesítsem hivatásomat ott, ahová te állítasz.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130424.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. április 23., kedd

[Evangelium] 2013-04-23

2013. április 23. – Kedd

Abban az időben a templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt.
Jézus éppen a templomban járt, Salamon oszlopcsarnokában. A zsidók
körülvették őt, és megkérdezték: „Meddig tartasz még bizonytalanságban
minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan!" Jézus így felelt:
„Mondtam már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket Atyám
nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. De ti nem hisztek, mert nem
vagytok juhaim közül valók. Az én juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem
őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik. Nem vesznek el
soha, és senki sem ragadja el őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket,
hatalmasabb mindenkinél: senki sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. Én és
az Atya egy vagyunk."
Jn 10,22-30

Elmélkedés:

A templomszentelés ünnepén részt vevő zsidók (feltételezhetően a vallási
vezetők voltak a szóvivők) azt kérik Jézustól, hogy mondja meg nyíltan és
egyértelműen, ha ő a Messiás, és lehetőleg bizonyítsa is ezt be valamilyen
jellel. Ő azt válaszolja nekik, hogy korábban már többször is megmondta
ezt és cselekedetei szintén ezt bizonyítják, de sem korábban, sem most nem
hisznek neki a vallási vezetők. Miért teszik fel ismételten ezt a kérdést
Jézusnak? Kétségtelen, hogy Jézus korában igen erős volt a Messiás-várás.
Az eljövendő Messiásról szóló elképzelések azonban igencsak eltérőek
voltak. A farizeusok olyan király vagy uralkodó érkezését várták a
messiási időkben, aki katonai és politikai hatalommal rendelkezik, és
megszabadítja a zsidóságot az idegen, római fennhatóság alól.
Ezzel ellenkezik az a messiás-kép, amiről Jézus beszél. Ez már nem illett
bele a farizeusok elképzelésébe. A nép körében sokan hisznek Jézusban és
megértik, hogy az Isten országának örömhíre és a megtérés megszabadítja az
embert a bűntől. Ezt az örömhírt és szabadulást a Messiás hozza el
mindenkinek. Jézus a lelki szabadulást hirdeti és cselekedetei is arról
tanúskodnak. Ő azért jött a világba, hogy üdvözítsen minden embert. A
zsidók újabb bizonyítékokat és csodákat akarnak, de az Úr nem teljesíti
kérésüket. Mindazok a jelek, amelyeket véghezvisz, elegendőek bárki
számára, hogy eljusson a hitre. Ne követeljünk újabb bizonyítékokat, hanem
engedelmeskedjünk hittel a mi Urunknak!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Krisztus, Jó Pásztor, aki életedet adtad a nyájért, te keresésére
indultál a hegyeken és a dombokon elkószált juhnak, és megtaláltad. Miután
megtaláltad, azokra a vállakra vetted, amelyek majd a keresztfát viselik,
és magaddal hordozva visszavezetted a menny életébe. Arra volt szükségünk,
hogy Te, az Isten, felvedd testünket és meghalj, hogy nekünk életet adj.
Veled együtt meghaltunk, hogy megigazuljunk. Veled együtt feltámadunk,
veled együtt meg is dicsőülünk!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130423.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Örömmel osztok meg veletek az elmúlt hét visszajelzései, kérdései alapján
néhány dolgot az új e-vangelizációs kezdeményezésünkről.
Mindenekelőtt a csapat nevében köszönöm az eddig küldött adományokat!
1. Örülök, hogy van bennetek lelkesedés az evangelizáció ügyéért. Ha van
valami, amit csak lelkesedéssel, a Szentlélek lelkesítésével szabad,
érdemes tennünk, az Krisztus evangéliumának hirdetése. Nem pillanatnyi
látványosságot akarunk, hanem a mindennapi lelki útravalót nyújtjuk.
2. Főként érintettek jelezték, hogy milyen jó a templomba el nem jutó
mozgássérültek, látássérültek, vakok számára, hogy házhoz megy az
evangélium, amelyet meg tudnak hallgatni. Igen, az örömhír a betegeknek is
szól!
3. A nem katolikus keresztények is szép számmal olvassák, támogatják az
e-vangéliumot. Így valósul meg például az ökumenizmus a gyakorlatban.
4. Sokan kifejezték örömüket, hogy az Egyház nem fél a legmodernebb
eszközöktől. Igen, keressük az utat a fiatalokhoz a modern világban. Jézus
mindenkor időszerű tanítását korszerű módon szeretnénk hirdetni.
5. Vallásos, lelkes csapattal dolgozunk. A grafikusok, programozók és a
többiek profi szakemberek, mert nem gagyi programot szeretnénk készíteni,
hanem egy minőségi, felhasználóbarát alkalmazást, amelynek segítségével
mindenki örömmel olvashatja, hallgatja majd az örömhírt.
Kérem, imádkozzatok, hogy Pünkösdre elkészüljük!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2013. április 22.
Itt az eredeti üzenet, kérés:
Közel 9 éve küldöm a Napi Evangéliumot nektek. Ez idő alatt kb. 52 millió
e-vangélium üzenet érkezett meg listánk tagjaihoz. Többen olvassák az
e-mailben kapott vagy honlapokon megjelenő üzenetet, mint ahányan
Magyarországon egy hétköznap elmennek szentmisére. Erről az oldalról nézve
szép eredmény. Istennek legyen hála érte!
A másik oldalról nézve viszont az is igaz, hogy a legutóbbi
népszámláláskor (2011.) magukat katolikusnak valló emberek 1 %-ához jut el
naponta az örömhír ilyen módon. Hol van a többi 99 %? És akkor még meg sem
szólítottuk Jézus örömhírével azokat, akik nem vallásosak. Van még mit
fejlődnünk, ezért érdemes megszívlelnünk, hogy mindenkinek a lehetőségei
szerint be kell kapcsolódnia az evangélium terjesztésébe. Ezt nevezzük Új
Evangelizációnak. Ezt indította el Boldog II. János Pál, ezt szorgalmazta
XVI. Benedek és most Ferenc pápánk is. Nagy szolgálatot tesztek azzal , ha
barátaitoknak is hírt adtok a lehetőségről. Feliratkozni a
www.evangelium365.hu oldalon lehet.
Közben keressük az új lehetőségeket is. Most éppen az okostelefonok
világát szeretnénk meghódítani. A munkát elkezdtük, stílusosan pünkösdre
tervezzük az alkalmazás indítását, ami az evangélium hirdetésének nagy
ünnepe. Miként ez e-mailes e-vangélium, ugyanúgy ez is ingyenesen
hozzáférhető lesz. A megvalósításhoz köszönettel fogadjuk az adományokat.
A legkisebb fizetőeszköz nálunk az 5 forintos. Szeretettel kérem, ha van
rá lehetősége, támogassa naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre
1825 Ft. Napi 5 forint talán nem is olyan sok, egy jelképes összeg. Akinek
pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat akár többet is.
Isten jutalmazza meg sokszorosan nagylelkűségét!
Isten segítse munkánkat! A pünkösdi Szentlélek adjon mindenkinek
lelkesedést!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2013. április 15.
Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: E-vangélium
Utalás: Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Sárga postai csekk kérhető a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Írja meg
nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy ez
e-vangélium támogatásához kér csekket. Aki kért, annak már küldöm.
Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. április 22., hétfő

e-vangelizációs beszámoló 1

Kedves Zoltán!

Örömmel osztok meg Önnel és az e-vangélium olvasóival az elmúlt hét visszajelzései, kérdései alapján néhány dolgot az új e-vangelizációs kezdeményezésünkről.

Mindenekelőtt a csapat nevében köszönöm az eddig küldött adományokat!

1. Örülök, hogy van bennetek lelkesedés az evangelizáció ügyéért. Ha van valami, amit csak  lelkesedéssel, a Szentlélek lelkesítésével szabad, érdemes tennünk, az Krisztus evangéliumának hirdetése. Nem pillanatnyi látványosságot akarunk, hanem a mindennapi lelki útravalót nyújtjuk.

2. Főként érintettek jelezték, hogy milyen jó a templomba el nem jutó mozgássérültek, látássérültek, vakok számára, hogy házhoz megy az evangélium, amelyet meg tudnak hallgatni. Igen, az örömhír a betegeknek is szól!

3. A nem katolikus keresztények is szép számmal olvassák, támogatják az e-vangéliumot. Így valósul meg például az ökumenizmus a gyakorlatban.

4. Sokan kifejezték örömüket, hogy az Egyház nem fél a legmodernebb eszközöktől. Igen, keressük az utat a fiatalokhoz a modern világban. Jézus mindenkor időszerű tanítását korszerű módon szeretnénk hirdetni.

5. Vallásos, lelkes csapattal dolgozunk. A grafikusok, programozók és a többiek profi szakemberek, mert nem gagyi programot szeretnénk készíteni, hanem egy minőségi, felhasználóbarát alkalmazást, amelynek segítségével mindenki örömmel olvashatja, hallgatja majd az örömhírt.

Kérem, imádkozzatok, hogy Pünkösdre elkészüljük!

Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)

2013. április 22.

 

Itt az eredeti üzenet, kérés:

Immár 9 éve küldöm a Napi Evangéliumot. Ez idő alatt kb. 52 millió e-vangélium üzenet érkezett meg listánk tagjaihoz. Többen olvassák az e-mailben kapott vagy honlapokon megjelenő üzenetet, mint ahányan Magyarországon egy hétköznap elmennek szentmisére. Erről az oldalról nézve szép eredmény. Istennek legyen hála érte!
A másik oldalról nézve viszont az is igaz, hogy a legutóbbi népszámláláskor (2011.) magukat katolikusnak valló emberek 1 %-ához jut el naponta az örömhír ilyen módon. Hol van a többi 99 %? És akkor még meg sem szólítottuk Jézus örömhírével azokat, akik nem vallásosak.
Van még mit fejlődnünk, ezért érdemes megszívlelnünk, hogy mindenkinek a lehetőségei szerint be kell kapcsolódnia az evangélium terjesztésébe. Ezt nevezzük Új Evangelizációnak. Ezt indította el Boldog II. János Pál, ezt szorgalmazta XVI. Benedek és most Ferenc pápánk is. Nagy szolgálatot tesztek azzal , ha barátaitoknak is hírt adtok a lehetőségről. Feliratkozni a www.evangelium365.hu oldalon lehet.

Közben keressük az új lehetőségeket is. Most éppen az okostelefonok világát szeretnénk meghódítani. (Pár rendhagyó gondolatom az okostelefonok terjedéséről alább olvasható.) A munkát elkezdtük, stílusosan pünkösdre tervezzük az alkalmazás indítását, ami az evangélium hirdetésének nagy ünnepe. Miként ez e-mailes e-vangélium, ugyanúgy ez is ingyenesen hozzáférhető lesz. A megvalósításhoz köszönettel fogadjuk az adományokat.
A legkisebb fizetőeszköz nálunk az 5 forintos. Szeretettel kérem, ha van rá lehetősége, támogassa naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. Napi 5 forint talán nem is olyan sok, egy jelképes összeg. Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat akár többet is.

Isten jutalmazza meg sokszorosan nagylelkűségét!
Isten segítse munkánkat! A pünkösdi Szentlélek adjon mindenkinek lelkesedést!

Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2013. április 15.

Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: E-vangélium

Utalás
Számlatulajdonos  neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

Sárga postai csekk kérhető a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy ez e-vangélium támogatásához kér csekket. Aki kért, annak már küldöm.
Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999  Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: E-vangélium

 Leiratkozás:
http://evangelium365.hu/leiratkozas/V1TSNSnRFkv3gLBRXm22Qfyd14orlW76iYI02hiEHP7EswYVb9

[Evangelium] 2013-04-22

2013. április 22. – Hétfő

Abban az időben így szólt Jézus: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a
kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki
viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a
juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket.
Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a
hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját
nem ismerik."
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről
beszél. Jézus ezért így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én
vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és
rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam
keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj
csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy
életük legyen, és bőségben legyen."
Jn 10,1-10

Elmélkedés:

A mai példabeszédben Jézus a következőket mondja: „A jó pásztor életét
adja a juhokért. Én vagyok a jó pásztor. Életemet adom a juhokért" (Jn
10,11). Amikor Jézus egyértelműen saját küldetéséről mondja el ezt a
példázatot, tanítványai még nem sejtik, hogy az elhangzottak hamarosan
valósággá fognak válni. Mesterük viszont mindvégig tudja, hogy azért
küldte őt a mennyei Atya a világba, hogy odaadja életét az emberekért, s
küldetése kereszthalálával teljesedik be. A kereszten valósággá válik, ami
korábban tanítás, elmélet, jövendölés volt részéről.
A példázatban a benne hívőket bárányokhoz hasonlítja Jézus. A mi Jézussal
való személyes kapcsolatunkra is érvényes ez a hasonlat, hiszen ő jó
pásztorként vezet minket, az ő bárányait. Ne értsük félre szavait! Ő nem
arról beszél, hogy „bárgyú birkák" vagyunk, akik ész nélkül követjük a
nyáj többi tagját, hanem arról, hogy ő a mi vezetőnk. Ismer minket, és
nevünkön szólít minket, gondoskodik rólunk, nem hagyja, hogy elvesszünk,
törődik velünk, miként a pásztor a rábízott nyájjal. Érdemes engedelmesen
követnünk Jézust, aki az örök életre vezet minket. Érdemes megőriznünk a
közösséget vele. Nem csak ő ismer minket, hanem mi is jól ismerjük szavát,
hangját, tanítását.
Jézus hangját akkor ismerem, ha rendszeres hallgatom őt, olvasom
tanítását. Jézus hangját akkor követem, ha megtartom tanítását és a tőle
megismert igazság szerint élek. Van-e bennem hit, hogy őrá bízzam magamat,
életemet, lelkemet?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts egymáshoz
tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és
beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és
így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130422.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. április 21., vasárnap

[Evangelium] 2013-04-21

2013. április 21. – Húsvét 4. vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Juhaim hallgatnak
szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem
vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem
adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki
semmit. Én és az Atya egy vagyunk."
Jn 10,27-30

Elmélkedés:

Hitünk tanítói
A napokban olvastam a hírt, hogy 99 éves korában meghalt az ország
legidősebb katolikus papja, Imre atya, ferences szerzetes. A hivatások mai
világnapján adódik a kérdés, ami talán leginkább a fiatalok felé szól:
Lesz-e, aki átveszi a stafétabotot? Lesz-e fiatal, aki folytatja a papi
munkát, szolgálatot? Lesz-e, aki Istennek szenteli életét?
Húsvét 4. vasárnapján a Papi és szerzetesi hivatások napját tartják
világszerte Egyházunkban. Idén, a Hit évében a papra és a szerzetesre,
mint a hit tanítójára figyelünk. Milyen sajátos feladata van a papoknak a
hit átadásában, illetve terjesztésében? Miből merítenek erőt e
szolgálathoz? Hogyan tudják ezt a feladatot hitelesen végezni? Mi a hit
átadásának célja? Milyen új eszközöket érdemes használni korunkban a hit
terjesztéséhez? Minden korban időszerűek ezek a kérdések, s az Egyháznak,
különösen is a papoknak minden időben meg kell találniuk a korszerű
választ.
A pap arra kap küldetést, hogy az evangélium hirdetésével az embereket a
hitre vezesse, illetve megerősítse őket a hitben. E küldetés a feltámadt
Krisztus parancsára vezethető vissza, aki mennybemenetele előtt ezt mondta
apostolainak: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az
üdvözül" (Mk 16, 15-16). Jézus Krisztus örömhírét azzal a szándékkal
hirdeti a pap, hogy az emberek eljussanak a hitre. A hit elfogadásának
jele a keresztség, amely Istenhez kapcsolja az embert. Az Egyház minden
keresztelendő személytől megkívánja a hit megvallását, amelyet felnőttek
esetében ő személyesen fejez ki, gyermekek keresztelése esetén pedig az ő
nevükben szüleik fejeznek ki. Az Egyház a keresztelés ünnepélyes
cselekedete után sem hagyja magára az újonnan megkeresztelteket, hanem a
papok szolgála által a későbbiekben is segíti őket, hogy a hit
kibontakozzon, folyamatosan erősödjön és életté váljon bennük, illetve a
szülők számára is megadja a szükséges segítséget ahhoz, hogy gyermeküket a
hitre neveljék. Hívő emberként érdemes megkérdeznem magamtól: Elfogadom-e
az Egyház és a papok e téren végzett szolgálatát? Akarom-e, hogy a
Krisztus követségében tevékenykedő pásztorok erősítsék hitemet?
A pap szavával és életpéldájával egyaránt Jézus Krisztust és az ő
evangéliumát hirdeti. A hit igazsága ugyanis Krisztusból indul ki és a
hitre jutott embert Krisztushoz vezeti. A hit által az ember újjászületik
Krisztusban, és küldetést kap arra, hogy a szeretet új parancsa szerint
éljen. Az embereknek szükségük van Krisztus szavára, hogy megismerjék a
szeretet megélésének útját, és ezt a szót, igazságot a papok hirdetik
nekik. Figyeljünk engedelmes lélekkel és nyitott szívvel Krisztus
üzenetére, amely a papok szolgálata által jut el hozzánk!
A technika gyors fejlődése új eszközöket ad kezünkbe a modern korban,
amelyek alkalmasnak tűnnek az evangélium terjesztésére széles körben, nagy
tömegek számára. Ezen új fórumok azonban csak korlátozottan alkalmasak a
hit terjesztésére, de el kell ismernünk, hogy a hit igazságának
megismerése felkeltheti a vágyat sok emberben, hogy személyesen is
megismerkedjen Krisztussal. Éppen emiatt élnünk kell ezekkel a
lehetőségekkel, hiszen segítségükkel az élő Isten felé indíthatunk
sokakat.
Befejezésként még egy gondolat: ne csak ma, hanem rendszeresen
imádkozzanak a keresztény hívők a papokért, hogy az élő, a feltámadt
Krisztus legyen hitük forrása, és életük a rájuk bízott közösségben
példamutató jele legyen Krisztus jelenlétének! A hívek imádkozzanak azért,
hogy papjaik az evangélium hiteles hirdetői legyenek, és szolgálatuk által
a hívőket megerősítsék hitükben, a nem hívőknek pedig felmutassák a hit
igazságát!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Úr Jézus, aki jelen vagy az Oltáriszentségben. Te papjaidon keresztül
akarod folytatni jelenlétedet közöttünk. Add, hogy szavaik mindig a te
szavaid legyenek, tetteik mindig a te tetteid, életük hűségesen tükrözze a
te életedet. Legyenek olyan emberek, akik népük nevében szólnak Istenhez,
az embereknek pedig Istenről beszélnek. Ne féljenek attól, hogy
szolgálniuk kell, úgy szolgálják az Egyházat, ahogyan arra az Egyháznak
szüksége van. Legyenek olyan emberek, akik az örökkévalóról és az örök
életről tesznek tanúságot korunkban. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a
hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130421.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum