2012. november 10., szombat

[Evangelium] 2012-11-10

2012. november 10. - Szombat

Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz: „Mondom nektek: Szerezzetek
magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok,
befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban
is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a
hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket?
És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket?
Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a
másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem
szolgálhattok Istennek és a mammonnak." Hallották mindezt a kapzsi
farizeusok, és kigúnyolták őt. De Jézus kijelentette: „Ti igazaknak
mutatjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri szíveteket. Ami
ugyanis az emberek szemében nagy, Isten előtt semmiség."
Lk 16,9-15

Elmélkedés:

Természetes emberi viselkedésnek tartjuk azt, hogy nem szeretünk
hibáinkról beszélni, hanem inkább a jobbik arcunkat mutatjuk mindenki
felé. Ez a viselkedés azonban gyakran átlépi az alakoskodás, a megjátszás
és a színészkedés határát. Először mások előtt igyekszünk tökéletes és
hibátlan embernek feltüntetni magunkat, aztán már mi magunk is elhisszük,
hogy milyen kiváló emberek vagyunk. Jézus megjátszás nélküli tekintete
azonban rögtön leveszi rólunk álarcainkat, s kiderül, hogy milyenek
vagyunk valójában. Jézus jól ismeri szívünket, ismeri gondolatainkat és
szándékainkat. Őt nem lehet ugyanúgy megtéveszteni, mint az embereket.
Őszinte és igaz élettel válhatunk Isten előtt naggyá.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Krisztus Jézus! Veled lehetővé válik, hogy megismerjük Istent, csak
engednünk kell, hogy átjárja életünket, ami már befogadtunk az
Evangéliumból – bármily kevés legyen is az. Ez a kevés éppen elég ahhoz,
hogy napról napra előrébb jussunk, hisz Te nem „megérkezett embereknek"
szeretnél minket. Krisztus, a Te szegényeid maradunk egész életünkben,
emberek, akik a maguk egyszerűségében igyekszünk bizalmunkat a hit titkába
vetni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 9., péntek

[Evangelium] 2012-11-09

2012. november 9. – Péntek, a Lateráni bazilika felszentelése

Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment
Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot
árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort
font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az
ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat
felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne
tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy
írva van: „Emészt a házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket
teszed?" Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig
épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő azonban
testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak
eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.
Jn 2,13-22

Elmélkedés:

Jézus saját testének lerombolásáról és annak felépítéséről beszél a mai
evangéliumban: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt
fölépítem!". A beszéd jelentőségét mutatja, hogy ezeket a szavakat idézik
fel vádként kihallgatása során a főtanács előtt (Mt 26,61) és a kereszt
alatt is ezzel gúnyolják az arra járók (Mt 27,40). Az ószövetségben a
jeruzsálemi templom Isten jelenlétének a helye volt. Ezt a funkciót veszi
át a feltámadással Jézus teste, amit nem emberkéz alkotott. A feltámadt
Krisztus hirdeti, hogy Isten jelen van a világban. Jelen van mindenütt,
ahol ott van a Feltámadott. Krisztus Teste, az Oltáriszentség jelzi Isten
jelenlétét. De szintén nem emberkéz, hanem az isteni szándék építi az
Egyházat, Krisztus testét, amely Isten és ember találkozásának helye.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó jóságos Atya, hozzád jövök; amikor hív a szavad, befogadom lelkembe
szavadat és igazságodat, magamba foglalom, mint ajándékodat. És kérlek
téged, Istennek tűzzel lángoló szeretete, amelyet Jézus Krisztus új
Szövetsége ajándékozott nekünk, gyújtsd lángra ezzel a szeretettel az én
szegény lelkemet is, hogy új életet nyerjen, új akaratra kapjon, és
megmeneküljön a haláltól.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 8., csütörtök

[Evangelium] 2012-11-08

2012. november 8. – Csütörtök

Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A
farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba
áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük."
Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek
száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a
kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem
találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja
barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: „Örüljetek velem, mert
megtaláltam elveszett juhomat." Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz
a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs
szüksége megtérésre.
Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem
gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg
nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a
szomszédasszonyokat, és azt mondja: „Örüljetek velem, mert megtaláltam
elveszett drachmámat." Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így
örülnek majd egy megtérő bűnösnek."
Lk 15,1-10

Elmélkedés:

A juhok esetében a százból egy, a pénz esetében a tízből szintén egy
veszik el. A példabeszéd-sorozat folytatásaként pedig a két fiú közül
veszik el az egyik, aki tékozló életbe kezd. Isten mindenkit számon tartó
jósága azonban senkit sem akar elveszíteni. A pásztornak fontos az
egyetlen elveszett bárány. Az asszonynak is az egyetlen elveszett pénz. Az
atyának fontos egyetlen elveszett fia. Istennek fontos az egyetlen
elveszett ember, aki talán én vagyok. Sok minden elől elmenekülhetünk az
életben. De önmagunk és elől és Isten irgalmassága elől hová bújhatnánk?
Miután rátaláltam bűnös önmagamra, Isten irgalma hamarosan rám talál. A
megtalálásban Isten öröme és az én örömöm találkozik.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban
nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a
Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj
le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden
rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat,
hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény
forrását.
Boldog II. János Pál pápa

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Leegyszerűsítettem a karácsonyi könyvek kérésének lehetőségét.
István atya Megrendeléshez kattintson a linkre és töltse ki az űrlapot!
Aki korábban megrendelte, kérem, ne küldje el újra ugyanazt a rendelést,
mert akkor kétszer kapja meg. Folyamatosan küldöm a könyveket.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dHNRUnEyNEJQY2Q0OVBZa1JFUVRObEE6MQ#gid=0
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 7., szerda

[Evangelium] 2012-11-07

2012. november 7. - Szerda

Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk
fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját,
feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem
lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így
követ engem, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar
építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e
miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést)
befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: „Ez az
ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni." Vagy, ha egy király
hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga
tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön
ellene. Mert ha nem, követséget küld hozzá, amikor még messze van, és
békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije
van, nem lehet az én tanítványom."
Lk 14,25-33

Elmélkedés:

A középkorban többször is előfordult, hogy egyes nagyvárosok
katedrálisainak építése háborúk, járványok vagy sok esetben a pénzhiány
miatt abbamaradt. Általában a tornyok szoktak lemaradni. A csonkaság
napjainkra az épületek jellegzetes ismertetőjegyévé vált, de korábban
bizonyára sok gúnyos megjegyzést kaphattak az építtetők, s biztosan a mai
evangéliumban hallott jézusi példabeszédet is gyakran idézhették azoknak,
akik nem tudták befejezni az építkezést, mert elfogyott a pénz. Az
épületek esetében a lassacskán elmúló szégyenen kívül tulajdonképpen nincs
különösebb jelentősége a dolognak. Lelki életünkben viszont komolya
következményekkel járhat a befejezetlenség, a félkész állapotba való
beletörődés, a félúton való megállás. Jézus az élet teljességére hív
minket. Azt szeretné, ha nem nyugodnánk bele a félkész helyzetekbe, ha nem
csak félig adnánk neki magunkat, hanem egész szívünkkel, életünk teljes
felajánlásával követnénk őt. Vessünk számot önmagunkkal! Ne maradjunk
félkész termékek! Fejezzük be a lelki épülést! Törekedjünk a teljességre,
az üdvösségre, amely az Istennel való élet teljessége.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusom! Te alkottál, ne engedj elpusztulni. Te váltottál meg, ne ítélj
el. Te teremtettél jóságodban, ne engedd, hogy műved tönkremenjen
gonoszságomban. Legkegyelmesebb Uram, kérlek, ne engedd, hogy gonoszságom
tönkretegye, amit mindenható jóságod teremtett! Végtelen jóság, ismerd el
újra magadénak azt, ami a tied, s mosd le róla azt, ami idegen rajta!
Jézus! Irgalmazz nekem, amíg idő van az irgalomra, és ne vess kárhozatra
az ítélet idején!

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Leegyszerűsítettem a karácsonyi könyvek kérésének lehetőségét.
István atya Megrendeléshez kattintson a linkre és töltse ki az űrlapot!
Aki korábban megrendelte, kérem, ne küldje el újra ugyanazt a rendelést,
mert akkor kétszer kapja meg. Folyamatosan küldöm a könyveket.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dHNRUnEyNEJQY2Q0OVBZa1JFUVRObEE6MQ#gid=0
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 6., kedd

e-vangélium a Hit évére

Kedves Zoltán!

A csend olyan, mint a bevetetlen szántóföld. Még nincs benne mag, de már készen áll, hogy mélyébe rejtse a magot, hogy aztán bőséges termést hozzon. Ha lelkünk tele van zajjal, nem vagyunk képesek meghallani Isten szavát. A csendet mindenkinek magának kell megteremteni magában. S ha sikerül, akkor  Isten napról napra elültet egy-egy magot, üzenetet a lelkünkben, amely termést hozhat.
A Jézus evangéliumáról szóló elmélkedés hozzon bőséges termést minden olvasó szívében a Hit évében!

Szívem első gondolata 2013 címmel megjelent könyvben a napi e-vangélium a következő évre, amely 2012. adventtől 2013 végéig tartalmazza az evangéliumi elmélkedéseket.
Szívem első gondolata 2013: 1200 Ft/db + 200 Ft/db postaköltség Magyarországra. (Külföldre a magas postaköltség miatt nem vállalom.)
Bővebb információ a könyvről: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/szivem_elso_gondolata_2013

És elkészült az idei karácsonyra az új "mesekönyv", új, igaz történetekkel.
A hit ajándéka: 900 Ft/db + 100 Ft/db postaköltség Magyarországra. (Külföldre a magas posta­költség miatt nem vállalom.)
Bővebb információ a könyvről: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/a_hit_ajandeka

Plébániai, szerzetesi, iskolai közösségek, család­csoportok stb. közös rendelése esetén 20 példánytól (akár a 2 könyv darabszáma összevontan is) nincs posta­költség, ha egy címre küld­hetem a könyveket.

Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)

Megrendeléshez kattintson a linkre és töltse ki az űrlapot!
Aki korábban megrendelte, kérem, ne küldje el újra ugyanazt a rendelést, nekik folyamatosan küldöm.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dHNRUnEyNEJQY2Q0OVBZa1JFUVRObEE6MQ#gid=0
--
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: (+36)92-371-049

[Evangelium] 2012-11-06

2012. november 6. - Kedd

Jézus egyszer egy előkelő farizeus házában ebédelt. A vendégek közül
megszólalt valaki: „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában". Jézus a
következő példabeszéddel válaszolt: „Egy ember nagy lakomát rendezett.
Sokakat meghívott. Amikor eljött a lakoma ideje, elküldte szolgáját, és
ezt üzente a meghívottaknak: „Jöjjetek! Minden készen van." De azok sorra
mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente: „Földet vettem. El kell mennem,
hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!" A másik azt mondta: „Öt iga ökröt
vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki engem!" Egy további így szólt:
„Most nősültem, nem mehetek." A szolga hazatért, jelentette mindezt
urának. A házigazda haragra lobbant. Meghagyta szolgájának: „Menj ki
azonnal a város tereire és utcáira, és vezesd be ide a szegényeket,
bénákat, vakokat, sántákat!" A szolga jelentette: „Uram, parancsodat
teljesítettem, de még mindig van hely." Az úr akkor megparancsolta a
szolgának: Menj ki az országutakra és a sövények mentére, és kényszeríts
be mindenkit, hogy megteljék a házam! Mondom nektek: Senki sem ízleli meg
lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak."
Lk 14,15-24

Elmélkedés:

A mai példabeszéd szerint sokan kifogásokat keresnek, hogy ne kelljen
részt venniük az ünnepségen. Egyesek szinte egészen nevetséges dolgokat
találnak ki, hogy távolmaradásukat igazolják. Valójában azonban nincs
mentségük, hiszen a legnagyobb jóból zárják ki magukat. A vendéglátó végül
a méltatlannak bizonyuló személyek helyett a társadalom kitaszítottait, a
szegényeket és a betegeket hívja meg. A tanító példabeszéd egyértelműen az
üdvösségre vonatkozik, hiszen Jézus azután mondja, hogy az egyik vendég
boldognak nevezte azokat, akik helyet foglalnak Isten országában.
Napjainkban is sokan vannak, akik visszautasítják Isten meghívását az
üdvösségre. Talán mert nem ismerik fel a nagyszerű lehetőséget. Vagy nem
ismerik a meghívó személyét és szándékait. Esetleg nem tudják, hogy milyen
alkalomra szól a meghívás. Vagy nem érzik, hogy most nem lehet büntetlenül
és következmények nélkül kifogásokat keresni. Boldogok vagyunk, ha
felismerjük a meghívásban rejlő lehetőséget, elfogadjuk a hívást és helyet
kapunk majd Isten örök országában.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Teljes szívünkből kérünk, Uram, hadd harcoljunk az igazságért a lélek és a
test erejével egészen a végsőkig. Ha eljön az idő, amikor próbára teszik
hitünket – hiszen amint az aranyat a kemencében, úgy hitünket is a
veszélyben és az üldözésben próbálják ki –, ha kitör az üldözés, add, hogy
felkészülten találjon, hogy házunk télen ne omoljon össze, hogy
lakóhelyünket ne rombolja le a vihar, mintha csak homokra épült volna.
Add, hogy minden próbára készen nyilvánvalóvá tegyük Irántad való
szeretetünket, Isten, akinek legyen dicsőség és hatalom mindörökké.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 5., hétfő

[Evangelium] 2012-11-05

2012. november 5. – Hétfő, Szent Imre herceg

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen
felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan
emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és
zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk
megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát,
asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy
a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a
szolgák.
Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj,
nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön
abban az órában, amikor nem is gondoljátok."
Lk 12,35-40

Elmélkedés:

Legyetek éberek – figyelmeztet minket Jézus az evangéliumban, mert nem
tudjuk, hogy mikor jön el Urunk. Szent Imre herceg, akit fiatalon és
váratlanul ért a halál, éber volt, s tudta, hogy bármikor találkozhat az
Úrral. Talán annak is volt köszönhető ez, hogy rendkívül nagy gondot
fordítottak nevelésére, amelynek a trónörököshöz méltó királyi erények és
a tudományok elsajátítása mellett helyet kapott a hitre és a lelki életre
való nevelés is, hiszen tanítója Szent Gellért volt. Korunkban is legalább
ekkora figyelmet kell szentelni minden gyermek nevelésére és lelki
fejlődésére, ügyelve arra, hogy a világi tudományoknál fontosabb legyen az
imádság és az életszentségre való törekvés.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, minden a végtelen szeretetedből származik, ezért mindenért hálát
adok. Hálás vagyok azért, amit adtál, s amit elvettél. Hálás vagyok jó
képességeimért és gyengeségeimért egyaránt. Hálás vagyok az örömért és
szenvedésért. Hálás vagyok segítségedért és életem nehéz helyzetiért.
Hálás vagyok irgalmadért, s azért, hogy üdvözíteni akarsz.

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A hit hallásból ered - írta egykor Szent Pál apostol, s azóta is sokszor
idézzük e szavakat, amikor az evangélium terjesztéséről beszélünk. Számos
e-vangélium olvasó kérését sikerül reményeim szerint idén, a Hit évében
teljesíteni, hiszen adventtől az olvasható mellett immár hallható,
meghallgatható formában is elérhető lesz a napi e-vangélium. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a megszokott levélben mindenki kap majd egy
linket is, amire kattintva eléri az aznapi e-vangélium hanganyagát.
Számítógépre, okostelefonra egyaránt ingyenesen letölthető lesz. A kis
segítő csapat összeállt a feladathoz, a technika biztosítva van.
Novemberben teszteljük a rendszert, és advent 1. vasárnapjától indítjuk.
Istennek legyen hála, ha megengedi, hogy a a Hit évében újabb lépést
tegyünk az evangelizáció terén!
A technikai háttér és a munka napi kb. ezer forintba fog kerülni. Ebből
több tízezer ember számára tudjuk elérhetővé tenni a hallgatható
e-vangéliumot. Szeretettel kérem azokat, akiknek van erre lehetőségük,
támogassák a fejlesztést. 1000 Ft adomány már egy napot biztosít, persze
akár többet is lehet támogatni.
Előre is hálásan köszönöm azok támogatását, akik segítik e terv
megvalósítását.
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor) - időnként én is hallható
leszek.

Adományát elküldheti:
1. On-line plébániánk honlapján: http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Kérem, válassza az adomány lehetőséget, majd az adomány céljánál jelölje
meg: e-vangélium
2. Átutalással a Zalalövői Plébánia számlájára. Számlatulajdonos neve:
Zalalövői Plébánia Számlaszám: 10402355-00026472-00000003 Közlemény:
e-vangélium
Utalás külföldről
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Postai utalvánnyal:
Cím: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Kérem, a közlemény rovatban feltüntetni: e-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. november 4., vasárnap

[Evangelium] 2012-11-04

2012. november 4. – Évközi 31. vasárnap

Abban az időben: Egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a
parancsok közül?" Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a
mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb
parancsolat."
Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az
Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes
szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat
pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres
áldozatnál."
Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten
országától." Ezután több kérdést már nem mertek neki föltenni.
Mk 12,28b-34

Elmélkedés:

A szeretet hősies gyakorlása
A hírek világában időnként felfigyelek arra az eldönthetetlennek tűnő
vitára, hogy az autóversenyzésben mi a lényegesebb: az autó vagy a
versenyző? A siker inkább a technikán vagy az azt kezelő emberen múlik?
Mert hiába kiemelkedő képességű egy versenyző, ha nincs jó autója. És
hiába csúcsminőségű egy autó, ha a versenyző gyenge vagy csak egyszerűen
nem hozza a legjobb formáját. Más sportágakban is megjelenik a hasonló
kérdés. Én ugyan nem vagyok szakértője a dolognak, de nem sok értelmét
látom azon vitatkozni, hogy egy kicsit jobban múlik a siker a versenyzőn,
mint az autón vagy éppen fordítva, hiszen együtt érik el a sikert vagy a
kudarcot. A világ leggyorsabb versenyautója nem fog elindulni ember
nélkül, a legjobb versenyző pedig mit sem ér autó nélkül.

Bocsánat a profán világból vett példáért, de talán jól megvilágítja a mai
evangélium témáját, az isten- és emberszeretet parancsát. Jézus nem
véletlenül teszi egymás mellé a kettőt, hiszen szorosan összetartoznak,
egységet alkotnak. Semmi értelme nem volna az istenszeretetet
függetleníteni az emberszeretettől, vagy szembeállítani őket. Keresztény
emberként mindkettő megélésére, egyensúlyára kell törekednünk. A
történelem során voltak olyan filozófusok, akik megkérdőjelezték az
istenszeretet létét. Azt állították, hogy a véges ember nem is képes
valójában szeretni a végtelen Istent, az isteni és az emberi létmód között
oly nagy különbség, szakadék, távolság, hogy azt semmi nem képes
áthidalni, még a szeretet sem. Keresztény hitünk szerint azonban maga
Isten szüntette meg ezt a távolságot, amikor Jézus Krisztus, az Isten Fia
emberré lett. Emberré válása és emberi küldetése egészen a szenvedés és a
halál vállalásáig, valamint feltámadásáig Isten szeretetéről tanúskodik.
Képesek vagyunk szeretni Istent, szeretettel válaszolni az ő szeretetére.

Mások pedig azt állítják, hogy emberként egyedül Istent vagyunk képesek
szeretni, de nem tudjuk tisztán, önzetlenül szeretni embertársainkat,
hiszen a feléjük irányuló szeretetben megjelenik az önzés, az érdek, és
elmenekülnek, bezárkóznak az istenszeretet világába. Ez a vélekedés,
illetve magatartás is helytelen. Igenis képesek vagyunk az önzetlen
szeretetre felebarátaink felé! És sose mondjuk azt, hogy nem méltók rá!

E kétféle vagy talán helyesebb azt mondanunk, hogy kettős irányú szeretet
alapját keresve Szent János apostol és evangélista szavaira találunk: „Ha
az Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást!" (1Jn
4,11). Isten felénk áradó szeretete arra késztet minket, hogy szeretettel
válaszoljunk rá, és arra ösztönöz minket, hogy embertársainkat is
szeressük. Ha szeretjük Istent, aki szeretetből minden emberért odaadta
önmagát, akkor nem zárkózhatunk el attól, hogy szeressük embertársunkat.
Miért ne fordulnék szeretettel a másik emberhez, akit Isten éppen úgy
szeret, mint engem? A téma kapcsán érdemes megemlítenünk továbbá azt is,
hogy az istenszeretet által emelhetjük az egyszerű humanizmusnál magasabb
szintre az embertársi szeretetet. A másik embert nem csupán emberi
méltósága alapján szeretjük, hanem azért, mert ő Isten képmása, Isten
teremtménye.

Befejezésül még egy gondolat: a szeretet sebezhetővé tesz bennünket. De ez
nem ok arra, hogy lemondjunk gyakorlásáról. Sebezhetővé tesz bennünket,
mert az emberi bűn és önzés miatt a szeretetet vissza lehet utasítani, a
szeretetre gyűlölettel is lehet válaszolni. Egyházunk vértanúi az
évszázadok során mind ezt tapasztalták meg. A felebaráti szeretet csúcsa
az ellenség szeretete. Itt már a szeretet hősies gyakorlásáról van szó,
egy olyan szintről, amit el kell, el kellene érnünk. A Hit évében Istenbe
vetett hitünk, az isteni szeretet megtapasztalása és az örök élet reménye
adjon nekünk erőt a szeretet hősies gyakorlásához minden élethelyzetben!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te szeretettel fordulsz felénk és a szeretet
gyakorlására hívsz minket. Azt kéred tőlünk, hogy mutassuk ki
szeretetünket Isten iránt és embertársaink iránt. A szeretet gyakorlásához
szükségünk van szívünk odaadó szándékára, lelkünk beleegyezésére,
értelmünk belátására és akaratunk erejére. Taníts minket az önzetlen
szeretetre! Tégy minket készségessé, hogy le tudjunk mondani saját
érdekeinkről és mások szolgálatában találjuk meg életünk örömét! Taníts
minket, hogy teljes szívvel szeressünk mindenkit! Hiszek, Uram, erősítsd
bennünk a hitet!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum