2011. június 4., szombat

[Evangelium] 2011-06-04

2011. június 4. - Szombat

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti
szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor
szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte
gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember
született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd
viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki
sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több
kérdeznivalótok tőlem.
Jn 16,20-23a


Elmélkedés:
Jézus szenvedésének óráiról beszél tanítványainak. Ez az idő félelemmel
és szomorúsággal teli lesz a tanítványok számára, miközben a világ
örülni fog. A tanítványok szomorúsága azonban hamarosan örömre fog
változni, mégpedig olyan örömre, amit senki sem tud ezután elvenni
tőlük. Ez az öröm a viszontlátás öröme, a feltámadt Krisztussal való
találkozás öröme. Ezt az örömöt valójában még Jézus távozása a mennybe
sem szünteti meg.
Az evangéliumok szerint Jézus e világba érkezése is örömteli légkörben
történik. Érdemes fellapozni a gyermekség-történeteket, főleg Lukács
evangéliumában, s észrevenni, hogy milyen sokan Keresztelő Jánostól
kezdve a pásztorokig és az angyalokig milyen sokan örvendeznek Jézus
születésekor. Most, Jézus mennybemenetelekor ismét az öröm légkörét
tapasztaljuk.
Ezt az örömöt csak fokozni fogja pünkösd ünnepe, amikor a Szentlélek
örömmel tölti el szívünket, megajándékozva minket az új, lélek szerinti
élet örömével.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám, hozzád szólok benned
bízva, szomorúak nagy vigasza. Sok bánat a földi életem, segíts nekem
elviselnem. Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segíts vinni
keresztemet. Kérjed értem szent fiadat, tudom jól, hogy terád hallgat.
Hogy majd az ő szent nevében köszönthetlek fönt az égben. Óh hallgasd
meg kérésemet, hogy dicsérjem szent nevedet. És fogadd el az én imám
Szűz Mária édes anyám.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 3., péntek

[Evangelium] 2011-06-03

2011. június 3. - Péntek

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom
nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti
szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor
szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte
gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember
született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd
viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki
sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több
kérdeznivalótok tőlem.
Jn 16,20-23a


Elmélkedés:
Szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul – szól hozzánk ma Jézus. A
keresztény embernek tehát nincs oka az elkeseredésre és az
életuntságra, még a nehéz helyzetekben sem, hiszen Isten minden
szomorúságunkat és elkeseredésünket örömmé tudja változtatni, mégpedig
olyan örömmé, ami nem múlik el, s amelyet senki sem tud elvenni tőlünk.
Lelki fejlődésünknek, íme ez az útja: Isten szeretetté alakítja át a
szenvedésünket. S halálunkat, amit mi emberi szempontból a legnagyobb
szenvedésnek tartunk, a legnagyobb jóvá alakítja át Isten, amikor
feltámaszt minket, s az örök boldogságnak válunk a részeseivé.
Engedjük, hogy Isten lelkünkhöz érjen! Engedjük, hogy szenvedéseinket
örömmé változtassa!


Imádság:
Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétséget, és adj
nekem igaz hitet, biztos reményt, és tökéletes szeretetet, érzéket és
értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat! Ámen.
Assisi Szent Ferenc
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 2., csütörtök

[Evangelium] 2011-06-02

2011. június 2. - Csütörtök

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még egy kis idő és már
nem láttok engem, és ismét egy kis idő és viszontláttok engem, (mert az
Atyához megyek.)" Tanítványai erre így tanakodtak: „Mit akar mondani
ezzel: Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő és
viszontláttok engem? És hogy: Az Atyához megyek? Mit jelent az, hogy:
Még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél." Jézus észrevette, hogy
kérdezni akarják, így szólt tehát hozzájuk: „Azon tanakodtok, hogy azt
mondtam: Még egy kis idő és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő
és viszontláttok engem? Bizony, bizony, mondom nektek: Sírni fogtok és
jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok
örömre fordul."
Jn 16,16-20


Elmélkedés:
Jézus arról beszél tanítványainak, hogy távozása miatt szomorkodni
fognak, de szomorúságuk örömre fog változni. A szövegkörnyezetből
egyértelműen kiderül, hogy a szomorúság megszűnése a Szentléleknek lesz
köszönhető, akit Jézus Vigasztalónak nevez.
A Szentlélek vigasztaló tevékenysége azonban sokkal komolyabb, mintsem
leszűkíthetnénk valamiféle lelki megnyugtatásra. A Lélek ugyanis
megérteti a hívőkkel, hogy Jézus távozása a küldetésének a része. A
Lélek segít minket Jézus küldetésének és tanításának teljes
megértésében és elfogadásában. A Lélek arra lelkesít, hogy Krisztus
művét folytatva hirdessük az Evangéliumot a világban. A Lélek megerősít
bennünket, hogy Jézus mennyben lakását ne tartsuk távollétnek, hanem a
Lélek jelenlétében megérezzük Krisztus jelenlétét is. A Szentlélek
működésének eredményeként a jézusi tanítás tovább él az Egyházban.
Valóban örülhet az a hívő, akivel mindezt megérteti a Szentlélek, s aki
a Lélek indításait követve részt vállal a világ megszentelésében.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Minden ember számára Jézus az Ember. Ő a szegények ínsége, az éhezők
reménye, a szeretők öröme. Ő az élő Kenyér, akit nem az Őt befogadó
hasonít magához, hanem Ő vesz át minket, a tápláltakat, magába,
titokzatos Testébe, hogy mindenki mindenben Krisztus legyen. Ő az Ámen.
Ki Őbenne bízik, az üdvözül.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Köszönöm mindazoknak, akik csatlakoztak a Táborozzon 1000 gyermek!
akcióhoz. Úgy néz ki, hogy összejön a tervezett támogatás, és időközben
a plébániák is folyamatosan jelentkeznek, összejön az 1000 támogatandó
táborozó gyermek, jó helyre jut az adomány.
Egy tábor kérése azonban nagyságrendekkel kiemelkedik a többi közül
mind a létszám, mind a jelentősége tekintetében. Az egyetemi lelkészség
450 Kárpátaljáról, Csángóföldről, Erdélyből és Délvidékről érkező
gyermeket táboroztat egy hétig idehaza, s az egyetemisták végzik az
önkéntes szolgálatot. Nagyon sajnálnám, ha éppen határon túli gyerekek
maradnának ki a támogatásból. Kérlek benneteket, hogy segítsünk
legalább 50 vagy 100 gyermeknek. Az egy gyermekre jutó költség
oda-vissza utazással, szállással, étkezéssel és programokkal 15 ezer
forint. Talán van között száz személy, aki egy gyermeket támogatni tud,
vagy legalább ketten egy gyermeket. Segítsünk, hogy a magyar gyermekek
eljussanak Magyarországra! Aki máshogyan nem tud segíteni, kérem,
legalább imádkozzon, hogy sikerüljön.
A jó Isten áldását kérem mindazokra, akik a határon túli magyar
gyerekeket támogatják!
Szeretettel: István atya
Információ: http://zalalovo.plebania.hu
A Táborozzon 1000 gyermek! akcióra szánt adományát a Zalalövői Plébánia
számlájára küldheti. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
"gyermektábor" Köszönjük támogatását!
1. Átutalás: Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003 Közlemény rovat: gyermektábor
2. On-line bankkártyás adomány: A www.zalalovo.plebania.hu honlap
Támogatás oldalán (http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas). Az adomány
céljánál, kérjük válassza a "gyermektábor"
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 1., szerda

[Evangelium] 2011-06-01

2011. június 1. - Szerda

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm
volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az
Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától
fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja
hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd
hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az
enyémből veszi, amit majd hirdet nektek."
Jn 16,12-15


Elmélkedés:
A Szentlélek elvezet majd titeket a teljes igazságra – mondja Jézus a
tanítványoknak. De milyen igazságról tesz tanúságot a Lélek, és hová
vezeti az egyéneket és a közösséget?
A teljes igazság, ahová Isten Lelkének vezetésével eljuthatunk, a
Krisztusban való hit. Hit abban, hogy Ő az Isten Fia, akinek az a
küldetése, hogy megismertesse a világban élő emberekkel az igaz Istent.
Hit abban, hogy Jézusban a mennyei Atya mutatja meg magát nekünk, és
személyében visszavonhatatlan szeretetét közli velünk. Hit abban, hogy
Krisztus megváltó halála megszerezte nekünk az Istennel való
kiengesztelődést és hit a feltámadás üdvözítő erejében. Ennek az
igazságnak a része az is, hogy Jézus szenvedése eltörli bűneinket és
számíthatunk az Atya irgalmára, ha tékozló és megtérő gyermekeiként
visszatérünk hozzá. A teljes igazsághoz, amelyet a Szentlélek
segítségével ismerünk és értünk meg, hozzátartozik, hogy Krisztus által
eljuthatunk a mennyei Atyához, ahol az örök élet vár bennünket.
Várom-e a Szentlélek eljövetelét és szeretném-e általa megérteni
Krisztus tanítását, s megismerni mennyei Atyámat?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Istenem, mindenható Atyám, neked ajánlom fel mindazt, amit ma tenni
vagy szenvedni fogok. Hogy nagyobb dicsőségedre váljék, egyesítem azt
Jézus végtelen érdemeivel, ajánlom magamat minden szentmisében, melyet
ma a földkerekségén elmondanak, és azon szándékkal vagyok, hogy
elnyerjem az összes búcsúkat, melyekben részesülhetek.
Ó Asszonyom, ó Anyám, magamat egészen neked adom. Hogy bebizonyítsam
önfeláldozásomat, neked adom és szentelem ma szememet, fülemet, számat,
szívemet és magamat egészen és teljesen. S mivel így a Tied vagyok, ó
jóságos Anya, óvj és védj meg engem, mint vagyonodat és tulajdonodat.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves barátaim!
Felsőfokú angol nyelvvizsgával és angolról magyarra fordítás terén
jelentős tapasztalattal rendelkező személyeket keresek, akik a nyár
folyamán tudnának segíteni egy vallásos témájú könyv fordításában. Nem
ingyen kérem. Kérem, hogy olyanok jelentkezzenek, akik nem rettennek
meg 100 oldaltól.
Jelentkezni nálam lehet a zalalovo@gmail.com címen.
Köszönettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. május 31., kedd

[Evangelium] 2011-05-31

2011. május 31. - Kedd

Búcsúbeszédében Jézus ezt mondta tanítványainak: „Most elmegyek ahhoz,
aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt
mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot
mondom: Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a
Vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt
nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról
és az ítéletről. A bűnről: mert nem hittek bennem. Az igazságról: mert
az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről: mert a világ
fejedelmét már elítélték."
Jn 16,5-11


Elmélkedés:
Jézus arról beszél a mai evangélium szerint a tanítványoknak,, hogy ne
szomorkodjanak távozása miatt, hanem örüljenek, mert elmenetelét
követően elküldi a Szentlelket, aki mindig az őt követőkkel marad. Az
eljövendő Szentlelket Jézus többször is az Igazság Lelkének nevezi, aki
megvilágosítja a bűnösök értelmét, hogy felismerjék vétkeiket és
bűnbánatot tartsanak. Ezzel elkerülhetik azt, hogy a végső ítéletkor a
kárhozatra kerüljenek.
Sok ember ugyanis nem látja át, hogy milyen súlyos dolog az, ha Isten
ellen bűnt követ el, s nem gondol annak következményeire. Pedig aki a
földi életben visszautasítja Isten szeretetét és nem fogadja el az ő
irgalmát, az a halál utáni életben is kizárja magát az Istennel való
közösségből. Ahogyan a Szentlélek az Isten ajándéka számunkra, ugyanúgy
a bűnbánat és a kiengesztelődés is. Felébreszti bennünk a vágyat, hogy
visszatérjünk hozzá az atyai házba. Ne halasszuk el ezt a lehetőséget,
hanem induljunk felé, az irgalom Istene felé.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám, hozzád szólok benned
bízva, szomorúak nagy vigasza. Sok bánat a földi életem, segíts nekem
elviselnem. Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segíts vinni
keresztemet. Kérjed értem szent fiadat, tudom jól, hogy terád hallgat.
Hogy majd az ő szent nevében köszönthetlek fönt az égben. Óh hallgasd
meg kérésemet, hogy dicsérjem szent nevedet. És fogadd el az én imám
Szűz Mária édes anyám.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Köszönöm mindazoknak, akik csatlakoztak a Táborozzon 1000 gyermek!
akcióhoz. Úgy néz ki, hogy összejön a tervezett támogatás, és időközben
a plébániák is folyamatosan jelentkeznek, összejön az 1000 támogatandó
táborozó gyermek, jó helyre jut az adomány.
Egy tábor kérése azonban nagyságrendekkel kiemelkedik a többi közül
mind a létszám, mind a jelentősége tekintetében. Az egyetemi lelkészség
450 Kárpátaljáról, Csángóföldről, Erdélyből és Délvidékről érkező
gyermeket táboroztat egy hétig idehaza, s az egyetemisták végzik az
önkéntes szolgálatot. Nagyon sajnálnám, ha éppen határon túli gyerekek
maradnának ki a támogatásból. Kérlek benneteket, hogy segítsünk
legalább 50 vagy 100 gyermeknek. Az egy gyermekre jutó költség
oda-vissza utazással, szállással, étkezéssel és programokkal 15 ezer
forint. Talán van között száz személy, aki egy gyermeket támogatni tud,
vagy legalább ketten egy gyermeket. Segítsünk, hogy a magyar gyermekek
eljussanak Magyarországra! Aki máshogyan nem tud segíteni, kérem,
legalább imádkozzon, hogy sikerüljön.
A jó Isten áldását kérem mindazokra, akik a határon túli magyar
gyerekeket támogatják!
Szeretettel: István atya
Információ: http://zalalovo.plebania.hu
A Táborozzon 1000 gyermek! akcióra szánt adományát a Zalalövői Plébánia
számlájára küldheti. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
"gyermektábor" Köszönjük támogatását!
1. Átutalás: Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003 Közlemény rovat: gyermektábor
2. On-line bankkártyás adomány: A www.zalalovo.plebania.hu honlap
Támogatás oldalán (http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas). Az adomány
céljánál, kérjük válassza a "gyermektábor"
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. május 30., hétfő

[Evangelium] 2011-05-30

2011. május 30. - Hétfő

Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló,
akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő
majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen
kezdettől fogva velem vagytok! Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne
botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt eljön
az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot
tesz Istennek, így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát,
sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra,
eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek.
Jn 15,26 - 16,4a


Elmélkedés:
Az Egyház hagyománya szerint a húsvét utáni negyvenedik napon
ünnepeljük Jézus mennybemenetelét, az ötvenediken pedig pünkösdöt, a
Szentlélek kiáradását. A húsvéti időszak végéhez közeledve egyre
többször olvasunk az evangéliumban arról, hogy Jézus a távozásáról,
illetve a Szentlélek eljöveteléről beszél.
A mai evangéliumban, amely az utolsó vacsorán mondott beszéd részlete,
az Igazság Lelkének nevezi Jézus a Szentlelket, aki majd tanúságot fog
tenni róla. Az eljövendő Lélek ugyanakkor megerősíti a tanítványokat,
hogy az üldözések ellenére is kitartsanak a Jézusról szóló
tanúságtételben.
Az evangelizáció első formája a tanúságtétel. Ha egy hiteles
tanúságtétel előzi meg az evangélium szóbeli hirdetését, bátran
reménykedhetünk abba, hogy az evangélium tanítása már egy jól
előkészített földbe hull, és meg tudja hozni gyümölcsét. Ez a
tanúságtétel egészen konkrétan azt jelenti, hogy Krisztus példája
szerint élünk.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen;
hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek
szemébe;
hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék;
hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek;
hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell;
hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem;
hogy értelmem éber és friss legyen az igazság – csak az igazság –
befogadására;
hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet,
ami fölemel!

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Köszönöm mindazoknak, akik csatlakoztak a Táborozzon 1000 gyermek!
akcióhoz. Úgy néz ki, hogy összejön a tervezett támogatás, és időközben
a plébániák is folyamatosan jelentkeznek, összejön az 1000 támogatandó
táborozó gyermek, jó helyre jut az adomány.
Egy tábor kérése azonban nagyságrendekkel kiemelkedik a többi közül
mind a létszám, mind a jelentősége tekintetében. Az egyetemi lelkészség
450 Kárpátaljáról, Csángóföldről, Erdélyből és Délvidékről érkező
gyermeket táboroztat egy hétig idehaza, s az egyetemisták végzik az
önkéntes szolgálatot. Nagyon sajnálnám, ha éppen határon túli gyerekek
maradnának ki a támogatásból. Kérlek benneteket, hogy segítsünk
legalább 50 vagy 100 gyermeknek. Az egy gyermekre jutó költség
oda-vissza utazással, szállással, étkezéssel és programokkal 15 ezer
forint. Talán van között száz személy, aki egy gyermeket támogatni tud,
vagy legalább ketten egy gyermeket. Segítsünk, hogy a magyar gyermekek
eljussanak Magyarországra! Aki máshogyan nem tud segíteni, kérem,
legalább imádkozzon, hogy sikerüljön.
A jó Isten áldását kérem mindazokra, akik a határon túli magyar
gyerekeket támogatják!
Szeretettel: István atya
Információ: http://zalalovo.plebania.hu
A Táborozzon 1000 gyermek! akcióra szánt adományát a Zalalövői Plébánia
számlájára küldheti. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
"gyermektábor" Köszönjük támogatását!
1. Átutalás: Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003 Közlemény rovat: gyermektábor
2. On-line bankkártyás adomány: A www.zalalovo.plebania.hu honlap
Támogatás oldalán (http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas). Az adomány
céljánál, kérjük válassza a "gyermektábor"
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. május 29., vasárnap

[Evangelium] 2011-05-29

2011. május 29. – Húsvét 6. vasárnapja

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha szerettek engem,
tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más
Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek
marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti
ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván
titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ.
Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.
Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én
pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret
engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni
fogom, és én megmutatom neki magamat.
Jn 14,15–21


Elmélkedés:
Megtapasztalni Isten szeretetét
Néhány esztendővel ezelőtt a plébániai közösségből egy fiatal lány,
akit akár Eszternek is nevezhetünk, azzal keresett meg, hogy segítsek
neki egy búcsúbeszéd megírásában. A szüleivel egyetértésben úgy
döntött, hogy a következő tanévben másik iskolában folytatja a
tanulmányait és év végén szeretett volna megfelelő módon elköszönni
osztálytársaitól, barátaitól és tanáraitól. Eszter nagyon komoly lány,
nem akart éjszakai búcsúbulit, hanem arra gondolt, hogy majd az utolsó
napon az iskolában szépen elköszön mindenkitől. Nem tartottam furcsának
a kérését, mert hát kihez is fordulhatott volna, ha nem egy paphoz, aki
rendszeresen mond beszédeket, prédikációkat. Eszter inkább csak a szép
élményeket akarta felidézni a beszédben, de ennek ellenére a
búcsúbeszéde nem sikerült vidámra. Mert általában a búcsúzások nem
szoktak vidámak lenni. Sőt, sok esetben sebet hagynak az egyik vagy
mindkét félben, gondoljunk csak a fiatalokra, akik egy örökké tartónak
hitt szerelem után szakítanak egymással. A búcsúzás, főként, ha örökre
búcsút kell vennünk valakitől, akit szerettünk, bizony nagyon
fájdalmas. Az ilyen helyzetekben nincs helye az üres fecsegésnek,
ilyenkor csak a legfontosabbakat szoktuk elmondani.
A mai evangéliumban Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott
búcsúbeszédéből hallottunk egy részletet. A szentírástudósok szerint ez
a beszéd tulajdonképpen Jézus végrendelete. János evangélista ugyan
egészen hosszan és részletesen írja le a beszédet, de mégsem érezzük,
hogy egyetlen szava is felesleges volna. A beszéddel Jézus fel akarja
készíteni tanítványait arra az időre, amikor ő már nem lesz köztük.
Távozása azonban nem jelenti azt, hogy végleg elhagyná vagy magára
hagyná övéit, hiszen az általa megígért és az Atyától eljövő Szentlélek
által továbbra is velük fog maradni. És ezt Jézus komolyan gondolja!
Miért mondom ezt? Amikor valakitől búcsút veszünk, megígérjük, hogy
majd hamarosan találkozunk. Közben persze meg vagyunk győződve arról,
hogy ezt az ígéretet nem tartjuk meg, soha többé nem fogunk találkozni,
de mégis ezt mondjuk, talán azért, hogy megkönnyítsük a búcsú
pillanatát. Szerintem mindenki fel tud idézni a saját életéből ilyen
búcsúzást és ilyen érzést. Jézus azonban nem ilyen értelemben beszél
arról, hogy távozását követően hamarosan viszontlátják őt tanítványai
és örökre velük marad. Ő ezt nagyon is komolyan gondolja és szándéka
meg is valósul a Szentlélek eljövetelével.
Érdemes odafigyelnünk arra, hogy eljövetele és jelenléte folyamatos.
Nem arról van szó csupán, hogy egyszer eljön, egyszer láthatják majd
őt, hanem hogy örökre velünk marad. Éppen ezért ugyanilyen folyamatosan
teljesítendőnek kell tartanunk az ő parancsainak megtartását is. „Ha
szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat!" – mondja a mi Urunk.
Félreértenénk szavait, ha azt gondolnánk, hogy majd egyszer, egy
alkalommal mindenki lehetőséget kap arra, hogy engedelmességével
kimutassa szeretetét Isten iránt. Sokkal inkább arról lehet itt szó,
hogy életünk minden percében az isteni akarat, szándék és az isteni
parancsok vezessenek minket!
Egyesek talán a haszonelvűségből kiindulva, mások bizonyára az isteni
jutalmazás reményében azt kérdezik: mi hasznom van abból, milyen
gyümölcsök fakadnak számomra abból, ha megtartom Isten parancsait? A
válasz egyszerű: megtapasztalom Isten szeretetét, folyamatosan érezni
fogom életemben Isten jóságát és szeretetét. Jézus egész földi életében
érezte az Atya szeretetét, s ennek tudata határozta meg az ő
küldetését. Legyen a mi életünk vezérelve is a szeretetből fakadó,
Isten iránti engedelmesség!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus! Az irántad és a mennyei Atya iránt érzett szeretetem
csekély viszonzása a felém áradó végtelen isteni szeretetnek.
Parancsaid teljesítése nyitja meg számomra a szeretet kapuját, amely a
veled való egységhez és közösséghez vezet. Veled szeretnék élni, a te
szeretetedben. Taníts meg engem az önzetlen szeretetre, hogy mindig
önmagamat adjam a szeretetben, miként te is tetted, amikor szeretetből
feláldoztad magadat értem és minden emberért.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum