2008. szeptember 27., szombat

[Evangelium] 2008-09-27

2008. szeptember 27. - Szombat

Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal
tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: "Véssétek szívetekbe,
amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére
adják." De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve
maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.
Lk 9,43b-45

Elmélkedés:

Az evangéliumi beszámolók szerint Jézus több alkalommal is beszélt
tanítványainak elközelgő szenvedéséről és haláláról. Ők azonban nem
értették meg Jézus szavait. Jézus messiási uralma megvalósulásáról
alkotott elképzeléseiktől ugyanis távolt állt az, hogy a messiásnak
szenvednie kell majd. Egy dicsőségesen uralomra jutó uralkodót vártak, aki
a római fennhatóság alól felszabadítja a népet. Az emberi elképzelések
egészen mások voltak, mint a mennyei Atya szándéka.
Akkor járok valóban az üdvösség útján, ha a mennyei Atya akaratának és
szándékainak mind jobb megismerésére és megértésére törekszem, s kész
vagyok annak teljesítésére.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Legyen előttem, Uram, silány minden, ami mulandó, legyen kedves nekem, ami
örökkétartó. Legyen unalmas az öröm, mely Kívüled vár, semmit ne kívánjak,
ami Nélküled van. Teljék örömöm a munkában, mely Érted van, legyen unalmas
minden pihenés, mely Nélküled van.
Add, Uram, hogy szívemet Hozzád irányítsam, és ha lankadnék és botlanék, a
javulás szent föltételével állandóan tápláljam.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. szeptember 26., péntek

[Evangelium] 2008-09-26

2008. szeptember 26. - Péntek

Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele,
megkérdezte tőlük: "Kinek tartanak engem az emberek?" Ők így válaszoltak:
"Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a
régi próféták közül támadt fel valaki."
Ő tovább kérdezte: "Hát ti kinek tartotok engem?" Péter válaszolt: "Az
Isten Fölkentjének." Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el
senkinek. Majd hozzáfűzte: "Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének,
főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad."
Lk 9,18-22

Elmélkedés:

Az evangéliumokban megfigyelhető, hogy amikor valami fontos esemény van
készülőben vagy valamilyen lényegi tanítás fog elhangzani, akkor ezt
megelőzően Jézus imádkozik. Nyilvános működésének kezdetén Jézus imádkozni
megy a pusztába, imádkozik az apostolok kiválasztása előtt, imát mond több
csoda megtétele előtt, imádkozik az utolsó vacsorán, majd szenvedésének
kezdetén a Getszemáni-kertben és a kereszten is az imádság szavai szólnak
ajkáról.
A mai evangéliumi szakasz is azzal kezdődik, hogy az Úr imádkozik, s ebből
már szinte előre sejthetjük, hogy valami jelentős esemény fog történni.
Péter vallomása Jézus személyéről fontos kijelentés, amelyből
megtudhatjuk, hogy a mennyei Atya fölkentje, s ez a kijelentés Jézus
messiási kilétére vonatkozik. Vajon én úgy tekintek-e rá, mint Messiásra,
az én Megváltómra?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Aki oly közel vagy hozzám, nyújtsd ki jobbodat, erősíts meg együttérzésed
kegyelmével, oszlasd el lelkemből a feledés homályos felhőjét, szórd szét
kegyelmeddel a bűn sötétségét, hogy értelmem éleslátásával a földi életből
a magasságokba emelkedjek!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Köszöntöm az e-vangélium listára mostanában feliratkozottakat, köztük is
Illényi Katicát, aki a 15 ezredik listatag. Ő és Illényi Ferencné nyerték
az ajándék bibliákat.
Köszönöm, hogy lelkesen terjesztitek az evangéliumot!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. szeptember 25., csütörtök

[Evangelium] 2008-09-25

2008. szeptember 25. - Csütörtök

Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és
hirdetett. Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták: "János támadt
fel a halálból." Mások szerint: "Illés jelent meg újra." Voltak, akik azt
állították: "A régi próféták közül kelt életre valamelyik." Heródes így
töprengett: "Jánost lefejeztettem. Ki lehet hát az, akiről ilyeneket
hallok?" És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust.
Lk 9,7-9

Elmélkedés:

Heródest a kíváncsi félelem vezeti, hogy keresse a lehetőséget a Jézussal
való személyes találkozásra. Kíváncsi arra az emberre, akinek beszédei és
csodás tettei nagy hatással vannak a tömegekre, s ennek híre hozzá is
eljut. Az emberek mindenfélét beszélnek Jézusról, s ez bizonytalanná teszi
a fejedelmet. Ugyanakkor félelem tölti el, mert veszélyeztetve érzi
uralkodói pozícióját. Jézus utáni vágya mögött nem éppen jó szándék
húzódik meg tehát.
Keresem-e Jézust? Szívesen hallgatom-e őt, s ennek hatására felébred-e
bennem a vágy, hogy jobban megismerjem? Milyen szándék vezet engem őhozzá?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ima szülőkért és testvérekért

Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy szüleimen keresztül számtalan
jótéteményben részesítettél. Fizess meg nekik a sok jóért, amit velem az
első naptól kezdve tettek; és segíts, hogy hálás lehessek irántuk.
Áldd meg munkájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket jó egészségben,
vigasztald őket a megpróbáltatások idején. Engedd, hogy gazdagodjanak a
jóban és őrizd meg őket minden rossztól.
Áldd meg testvéreimet is és minden rokonomat. Ne engedd, hogy családunk
egy tagja is elvesszék örökre, hanem egyesíts mindannyiunkat újra örök
atyai házadban. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. szeptember 24., szerda

[Evangelium] 2008-09-24

2008. szeptember 24. - Szerda, Szent Gellért püspök és vértanú

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik
megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek,
aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két
verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta
nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek
hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az
emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha
valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt,
aki a mennyekben van.
Mt 10,28-33

Elmélkedés:

A Krisztus utáni vágy, a vele való élet vezette Gellért, hogy a bencés
rendbe lépjen és szerzetesként legyen. Nem mintha az imádságban és a
munkában nem találta volna meg Krisztust, de ennél többre vágyott, ezért a
Szentföldre indult, arra a földre, ahol az Úr élt, járt, tanított és
meghalt. A Szentföldre igyekezvén - az isteni gondviselésnek köszönhetően
- az akkor még pogány magyarok földjére jutott. István király kérésére
végül is itt maradt, hogy a Szentföld helyett a magyar földön keresse
tovább Krisztust, s megtalálja azokban, akiknek az Ő tanítását hirdeti.
Isten azt kérte tőle, hogy segítse az életszentségre az itt élőket.
Szent Gellért püspök mai ünnepe emlékeztessen minket arra, hogy magyar
hazánk és az itt élők megszentelődéséért nekünk is dolgoznunk kell.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szép Velence, ősi város, zengj az Úrnak éneket.
Erényekben kiváltságos, Gondviselés van veled,
mert Gellértet a jóságos Isten adta teneked.

S ó', az Isten választottja, néki adja önmagát.
Lelke üdve lesz a gondja, vállalván a Regulát,
földi pálya nem marasztja, Krisztus útján megy tovább.

Őt e honban tiszteletben részesítik, mint atyát.
Hitet plántál, és a mennyben sokszorozza jók hadát,
templomot rak, s mindenekben csodálják alázatát.

Legyen áldás és imádat Háromság-egy Istennek,
az Atyának és Fiúnak s velük a Szentléleknek,
ki a küzdőknek erőt ad, hogy győzelmet nyerjenek. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. szeptember 23., kedd

[Evangelium] 2008-09-23

2008. szeptember 23. - Kedd

Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a
tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki: "Anyád és
rokonaid kint állnak, és látni akarnak." Ő azonban így válaszolt: "Az én
anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is
váltják!"
Lk 8,19-21

Elmélkedés:

A mai evangéliumi részt helytelen volna úgy értelmezni, hogy Jézus
megtagadja vérszerinti édesanyját és rokonságát, s nem érez szeretetet és
tiszteletet irántuk. Az kétségtelen, hogy Jézus elsősorban a mennyei Atyát
szereti és neki engedelmeskedik, s csak Isten iránti szeretete után
következik az emberek felé irányuló szeretete. De ez a tény nem jelenti
azt, hogy elutasítaná ezeket az emberi érzéseket. Inkább arról van szó,
hogy ami Urunk kiszélesíti mindazoknak a körét, akik iránt szeretetet és
tiszteletet érez, akik az ő tanítványi, baráti köréhez tartoznak. Mi is
Jézus tanítványai, sőt "rokonai" lehetünk, ha figyelmes szívvel hallgatjuk
Őt és tanítása szerint élünk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Áldott legyen az irgalmas Úr, kezdettől fogva Ő táplál minket. Ő ad
eledelt minden élőnek. Töltse el szívünket örömmel, derűvel, juttasson
mindabból, amire szükségünk van, és engedje, hogy bővelkedjünk jó
cselekedetekben! A mi Urunk, Jézus Krisztus által, övé a dicsőség, a
hatalom, a tisztelet és az imádás a Szentlélekkel együtt
mindörökkön-örökké. Ámen.
(Ókeresztény étkezési imádság a II. századból)

________________________________

Aktuális:
Rába Imre atya autóbuszos zarándoklatot szervez Szent Pál apostol nyomában
Görögországba 2008. október 13-20-ig. Részvételi díj: 128.500 Ft +
belépők: kb. 30 EUR.
Jelentkezés és bővebb információ Imre atyánál a 92/366-116 telefonszámon.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. szeptember 22., hétfő

[Evangelium] 2008-09-22

2008. szeptember 22. - Hétfő

Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz: Ha valaki lámpát gyújt, nem
takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább felteszi a tartójára, hogy
aki belép a házba, világosságot találjon. Semmi sincs elrejtve, ami
nyilvánosságra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és
nyilvánvalóvá ne lenne. Ügyeljetek hát, hogy milyen figyelemmel
hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az
még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé.
Lk 8,16-18

Elmélkedés:

Jézus érdekes kijelentéseket tesz a mai evangéliumban az Isten Országának
természetéről, pontosabban arról, hogy a tanítványoknak miként kell
fogadniuk az Országról szóló tanítást. Mindazok, aki hallgatják Jézus
szavait, nem zárhatják azt magukba, hanem tovább kell azt adniuk. Olyan
érték, olyan kincs ez, amely mindenki számára utat mutat, s amelyben
mindenki részesedhet. Nem leszek attól gazdagabb lelkiekben, ha magamnak
megtartom, és szegényebb sem leszek attól, ha megosztom másokkal az
örömhírt. Jézus örök életre vezető tanítása világít nekem és másoknak,
mindazoknak, akik nem találják a helyes irányt, s akiknek szükségük van az
isteni útmutatásra.
Segítek-e másokat az üdvösség felé tanúságtevő életemmel?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus értünk könyörgött, értünk halt meg. Ránk bízta igéit, üdvözítő
igazságait. Kiválasztott bennünket a világból, hogy tanítványaiként
szolgálhassuk a világot. Az oltárról vett végtelen Ajándék a miénk és
mindenkié, így vegyük.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Kövesi Ferenc atya zarándoklatot szervez Szent Pál apostol nyomában
Görögországba (repülővel) szeptember 29-től október 10-ig. Részvételi díj:
kb 240 ezer Ft félpanziós ellátással (részletfizetés lehetséges). Még van
néhány szabad hely. A Szent Pál-év kapcsán szép program lehet. Részletes
információ és jelentkezés Ferenc atyánál a 30/620-3669 telefonszámon.
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. szeptember 21., vasárnap

[Evangelium] 2008-09-21

2008. szeptember 21. - Évközi 25. vasárnap

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek
országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe
munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal,
elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta,
hogy mások is ácsorognak ott tétlenül a piactéren. Ezt mondta nekik:
"Menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek." Azok el is
mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment és ugyanígy
cselekedett. Kiment végül a tizenegyedik óra körül is, és újabb ácsorgókat
talált. Megkérdezte tőlük: "Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?"
Azok ezt válaszolták: "Mert senki sem fogadott fel minket." Erre azt
mondta nekik: "Menjetek ti is a szőlőmbe!"

Amikor beesteledett, a szőlősgazda így szólt intézőjéhez: "Hívd össze a
munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig!" Először
azok jöttek tehát, akik a tizenegyedik óra körül kezdtek, és egy-egy
dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet
fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették,
zúgolódni kezdtek a gazda ellen: "Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak,
és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét
viseltük!" Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: "Barátom, nem vagyok
igazságtalan veled. Nemde egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tied,
fogd és menj! Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Talán
azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel
nézed, hogy én jó vagyok?" Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből
utolsók!
Mt 20,1-16a

Elmélkedés:

Isten munkásai
Az őszi, szüreti munkában egymásnak szívességből segítő családtagoktól és
jókedvű baráti társaságoktól hangosak a szőlőhegyek ezekben a hetekben. A
híradások pedig a feketemunkásként szüretelőkre vadászó munkaügyi
felügyelők ellenőrzéseitől hangosak. Futótűzként terjedt a rémhír, hogy
még helikopterről is ellenőrzik a szüretelőket, ez azonban hamisnak
bizonyult, mert a Munkaügyi Felügyelőségnek - állításuk szerint - nincs is
helikoptere. Persze nem is kell, mert ellenőriznek ők anélkül is akár még
szakadó esőben is, s ahol munkakönyv helyett szabálytalanságokat találnak,
ott bírságolnak rendesen. Ha Jézus mostanában személyesen próbálná
megtenni azt, amit az evangéliumban szereplő szőlősgazda, bizony aligha
úszná meg ellenőrzés és bírságolás nélkül. Elképzelhetetlen, hogy Jézus
egyszerűen kimenjen a terekre és egy napi munkára munkásokat fogadjon fel.
Az ilyen formában történő foglalkoztatás teljesen szabálytalan volna.

Az evangélium példabeszéde természetesen nem feketemunkásokról és nem is
adócsaló szőlősgazdáról szól, hanem - minként azt a bevezető mondat
pontosan elárulja - az Isten Országáról. A szőlősgazda maga az Isten, aki
meghív minket, embereket, hogy dolgozzunk számára, s földi életünk,
munkánk után mindegyikünk Tőle fogja megkapni a fizetséget. A nap
különböző óráiban felfogadott munkások azt jelképezik, hogy Isten
mindenkit meghív, egyeseket előbb, másokat talán később, de meghívása
egyetemes, mindenkihez szól. A fizetség pedig, amit Isten mindenkinek
felkínál ugyanaz: az örök élet az Ő országában. A jutalom tekintetében
tehát Isten nem tesz különbséget. Mindenkinek ugyanazt, az örök életet
kínálja fel, senki sem számíthat ennél többre, de kevesebbre sem. Ebből a
szempontból tehát tökéletesen érvényesül az isteni igazságosság.

Emberi szempontból viszont igazságtalannak tartjuk mindazt, amiről a
példabeszéd szól. Igazságtalannak tűnik számunkra az, hogy mindenki
ugyanannyi fizetséget kap, azok is egy dénárt kapnak, akik egész nap
fáradoztak, s azok is, akik csak egyetlen órát dolgoztak. Az igazságosság
iránti szeretetünk sem sérül azonban akkor, ha azt a szempontot is
figyelembe vesszük, hogy végülis a reggel munkába állók pontosan megkapták
azt a bért, amelyben megállapodtak. A többiekkel jószívű volt a gazda, aki
nekik is ugyanannyit adott, bár ők valóban kevesebbet dolgoztak.

Az igazságosság és az igazságtalanság témájához érkezve érdemes
megvizsgálnunk, hogy miért tartjuk első pillanatban igazságtalannak a
történteket? E kérdésről szólva XVI. Benedek pápa az Isten a szeretet
kezdetű enciklikájában helyesen állapítja, hogy korunk társadalmaiban mély
szakadék keletkezett az igazságosság és a szeretet között (vö.: Deus
caritas est 26.). A társadalmi egyenlőtlenségek egyre nagyobbak, nő a
különbség a szegények és a gazdagok között. Az államnak arra kell
törekednie, hogy megszüntesse ezeket a különbségeket. Egyes elméletek
odáig mentek, amely szerint a társadalmi igazságosság megvalósulásával már
nincs is szükség a szeretetszolgálatra, amelyet például az egyház végez.
Az ilyen, túlzó állításokkal szemben az Egyház ma is vallja, hogy a
szeretet és az igazságosság nem választható el egymástól, azaz a nagylelkű
szeretet gyakorlására akkor is szükség volna, ha megszűnnének a társadalmi
különbségek és mindenki saját igényeinek megfelelően megkapná részét a
világ javaiból (vö.: Deus caritas est 26.).

Visszatérvén az evangéliumi példabeszédhez befejezésül még egy gondolat: A
gazdától csak azok kaptak fizetséget, akik legalább egy keveset dolgoztak.
Ha szeretnénk elnyerni az üdvösséget, akkor el kell fogadnunk Isten
hívását és munkatársaiként dolgoznunk kell az Ő országának növekedéséért.
Ne irigykedjünk másokra sosem, hanem örüljünk annak, hogy eljuthatunk az
örök életre!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szentlélek Úristen, világosítsd meg és erősítsd egyházi és világi
vezetőinket, akikre rábíztuk sorsunkat! Különös oltalmadba ajánljuk
Szentatyánkat, Egyházad legfőbb pásztorát. Újítsd meg a fölszentelés
kegyelmét püspökeink és papjaink lelkében! Támassz sok férfi- és
asszonymunkást, hogy apostoli buzgóságtól átjárva szóval, tettel és
példával Isten Országának terjesztésén dolgozzanak, az erkölcsi rendért
küzdjenek és a lelkek üdvösségén buzgólkodjanak.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum