2008. január 19., szombat

[Evangelium] 2008-01-19

2008. január 19. - Szombat

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy
sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket. Amint Jézus elhaladt a vám
mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki:
"Kövess engem!" Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és
tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz
telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való
írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a
vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: "Miért eszik és
iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?"
Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: "Nem az egészségeseknek van
szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az
igazakat hívjam, hanem a bűnösöket."
Mk 2,13-17

Elmélkedés:

A vámos Lévinek, a későbbi Máté apostolnak a meghívásáról szól az
evangélium. Jézus személyes hívása arra indítja a vámost, hogy felhagyjon
eddigi életével. Gyökeresen megváltoztatja életvitelét és gondolkodását
annak érdekében, hogy Jézus tanítványa lehessen.
Vajon a tömegekben, akiket az Úr tanított, milyen hatást váltott ki szava?
Vajon mennyire változtatták meg ők az életüket, hiszen Jézus nekik is
arról beszélt, hogy tartsanak bűnbánatot. És énbennem mit eredményez Jézus
tanítása és meghívása? Ha elismerem, hogy bűnös vagyok és nem tartom
magamat igaznak, akkor képes Jézus átalakítani. Ha tökéletesnek tartom
magam, akkor még Jézus sem megy velem sokra. Jézus ma éppen hozzám szól, a
bűnöshöz, s bűneim megbánását kéri.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje Krisztust, a
világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség történelmében
Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az Atya Irgalmas
Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket! Gyógyítsa meg
emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon mindörökké
közöttünk, Ő, Aki Atya, Fiú és Szentlélek. Ámen.


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Elérkezvén a vizsgaidőszakhoz több kérés érkezett ezügyben. A sikeres
vizsgákért kér imát három gyermeke számára egy édesanya, egy másik anyuka
diplomázó lányáért, valamint Ágota, Alexandra, Gyula, Mária, Balázs, Tamás
és egy orvostanhallgató lány.
Zsuzsanna felvételiző fiáért kér imát.
Klára kéri, hogy imádkozzunk elhunyt József testvérünkért.
Edit egészségi állaota javulásáért kér imádságot.
Ancilla imát kér egy 4 hónapos kisfiúért, akit sérvvel műtenek.
Regina imát kér szülei gyógyulásáért és testvéréért, hogy végre foganjon
és szülessen egészséges gyermeke!
Több, egyetemet végző, pomázi, sokgyermekes édesanya imát kér, hogy a
vizsgaidőszakban legyen elég kitartásuk az iskolai és a családi
követelményeknek egyaránt eleget tenniük.
Ágnes imát kér elképzelései megvalósulásáért.
Márta imát kér Eszter és férje számára, hogy lehessen kisbabájuk.
Terézia azért kér imát, hogy gyerekei megtalálják az örömet jelentő
hivatást, és végre mindketten családot alapíthassanak.
Csaba imát kér gyógyulásáért és sikeres versenyvizsgáért.
Marianna imát kér 19 éves haldokló tanítványáért, hogy a Jóisten
akaratában megnyugodva, félelmeitől megszabadulva, szentségektől
megerősítve tudjon távozni az életből. Családjának pedig erőért és
megnyugvásért kér imát.
Zsuzsanna imát kér beteg férje gyógyulásáért.
Éva imát kér párja megtéréséért és kapcsolatukért.
Krisztina imát kér egy elhunyt édesapa lelkiüdvéért és vigasztalásért
családja számára.
Enikő imát kér Teréz gyógyulásáért.
Marianna imát kér egy egyedülálló idős hölgyért, aki balesetet szenvedett
a csúszós utakon.
Köszönöm mindenki imáit!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 18., péntek

[Evangelium] 2008-01-18

2008. január 18. - Péntek, Árpád-házi Szent Margit

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A
mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és
kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A
balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak
azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők
mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás
hangzott: "Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!" Erre a szüzek mindnyájan
fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
"Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!" Az okosak ezt
válaszolták: "Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább
menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!" Míg azok vásárolni
mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a
menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is.
Így szóltak: "Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!" De ő így válaszolt:
"Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!" Virrasszatok tehát, mert
nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Mt 25,1-13

Elmélkedés:

A tíz hajadonról szóló példabeszéd arra figyelmeztet minket, hogy
életünknek az eljövendő Isten felé kell irányulnia, illetve arra, hogy a
földi élet után eljuthatunk Isten örök országába. E találkozás várása
reménnyel tölt el minket. Éppen ez a remény sürget bennünket arra, hogy ne
tétlenül várakozzunk, hanem az addigi időt felhasználjuk a tanúságtételre.
Az Istennek szentelt élet azt jelenti, hogy átengedem magamat Istennek
azért, hogy itt a földön általam is megvalósíthassa országát. Ezt tette a
ma ünnepelt Szent Margit is, aki lemondott a földi királyságról, hogy
Isten országát építhesse. Önfelajánlása, életáldozata Istennek tetsző,
különleges értékű ajándék volt. És én mit teszek földi hazámért, s Isten
országáért?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek
fölajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A
Szentlélek által szereteted szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk
mélységeibe vésed. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel
minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 17., csütörtök

[Evangelium] 2008-01-17

2008. január 17. - Csütörtök

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így
kérlelte: "Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!" Jézusnak megesett rajta a
szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: "Akarom!
Tisztulj meg!" Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus
szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: "Nézd,
senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és
tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul
nekik."
Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a
dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább
távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen
özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45

Elmélkedés:

Jézus csodás gyógyításai olyan látványos cselekedetek voltak, amelyek
egyre több beteget vonzottak felé. Ő pedig megszánva őket, megnyitotta
számukra a gyógyulás minden bizonnyal egyetlen útját, hiszen olyan betegek
voltak ők, akik nem számíthattak komoly emberi, orvosi segítségre.
Mindenkit meggyógyít, aki hozzá fordul, s kifejezi benne, s isteni
hatalmában való hitét. Az is igaz azonban, hogy nem szünteti meg a
világban teljesen a betegségeket és az emberi nyomorúságot. De az isteni
erő és hatalom elkezdi áldásos működését, s egyre többen részesednek
belőle.
Jézus úgy jött el, mint a testnek és a léleknek az orvosa. Engedem-e, hogy
engem is megtisztítson?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene, erősíts meg minket
hivatásunkban, az imádásban és a hűségben. Isteni szavadnak és szent
törvényednek szenteljük magunkat ma és minden nap, amikor eléd járulunk.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 16., szerda

[Evangelium] 2008-01-16

2008. január 16. - Szerda

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és
András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is
Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre
megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett,
odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész
város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított,
akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte
megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
(Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy
elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek.
Amikor megtalálták, azt mondták neki: "Mindenki téged keres!" De ő azt
felelte: "Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is
hirdessem az evangéliumot, - hiszen ezért jöttem." És elment, hirdette az
evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az
ördögöket.
Mk 1,29-39

Elmélkedés:

A mai evangéliumi beszámolóból úgy tűnik, hogy Jézus csodás gyógyításainak
híre gyorsabban terjed, mint tanítása. Emiatt inkább azok keresik, akik
gyógyulni szeretnének. Jézus viszont nem akar túlzottan engedni ezen
emberi kívánságoknak, s továbbmegy más településekre, hogy tanítását
hirdesse. Jézus ugyanolyan könnyen tehetett volna újabb száz csodát, mint
egyet tett, élvezhette volna a népszerűséget és fürödhetett volna a
dicsőségben, ehelyett azonban ő visszahúzódik, hogy az imádság közben az
Atyára és a tőle kapott küldetésére figyeljen. Tudja, hogy nem azt kell
tennie, amit az emberek a legszívesebben elvárnak tőle, hanem azt, amit az
Atya kíván. Vajon én miért keresem őt? Mit várok tőle?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk, aki a világ Ura és minden ember Atyja vagy, Fiad által arra
tanítottál, hogy szeressük az ellenséget, tegyünk jót a bennünket
gyűlölőkkel, és imádkozzunk üldözőinkért. Sokszor azonban a keresztények
megtagadták az evangéliumot, és az erő logikáját követve megsértették a
népek és csoportok jogait azáltal, hogy lebecsülték kultúrájukat és
vallási hagyományaikat. Légy türelmes és irgalmas irántunk, és bocsáss meg
nekünk!
II. János Pál pápa

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 15., kedd

[Evangelium] 2008-01-15

2008. január 15. - Kedd

Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított.
Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint
akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy
ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: "Mi közünk
egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki
vagy: az Isten Szentje!" Jézus ráparancsolt: "Hallgass el, és menj ki
belőle!" A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán
nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek
egymást kérdezgették: "Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a
tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!" El is
terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
Mk 1,21-28

Elmélkedés:

Az evangélium Jézus kafarnaumi tevékenységéről számol be. Az evangélista
leírja, hogy mind tanításában, mind cselekedeteiben olyan erő rejlik,
amelyet eddig senki más szavaiban és tetteiben nem tapasztaltak meg az
emberek. Jézus tanító szavának hatása van a hallgatóságra, gyógyító
cselekedeteinek pedik hatása van a betegekre. Még a gonosz lelkek is
engedelmeskednek neki, ami azt jelzi, hogy az Úr hatalma nagyobb. A gonosz
ugyanis szintén befolyásolja az embert, s hatalmat akar gyakorolni
felette. Ezt az ártó és az ember üdvösségét veszélyeztető befolyást töri
meg Jézus hatalma. A kérdés mindig az, hogy én melyik hatalomnak
engedelmeskedem.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem
az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten
gyermekéhez méltóan cselekednem!
Maradj bennem! Add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy
szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem! Nálad nélkül semmi vagyok.
Magamtól semmire sem megyek. De egyesíts önmagaddal, tölts el
szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig egyesüljek!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 14., hétfő

[Evangelium] 2008-01-14

2008. január 14. - Hétfő

Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az
(Isten országáról szóló) evangéliumot: "Betelt az idő, közel van az Isten
országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András,
akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította
őket: "Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket." Azok
rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé továbbment,
meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat
rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták
apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.
Mk 1,14-20

Elmélkedés:

Amikor Jézus megkezdi nyilvános működését a nép körében és elkezdi
hirdetni az Isten országáról szóló örömhírt, azonnal tanítványokat gyűjt
maga köré és közösséget hoz létre. Mi azt gondolhatnánk, hogy talán
várhatott volna ezzel egy kicsit. Ő viszont nem vár. Ahol Jézus
megjelenik, s ahol elhangzik tanítása, ott rögtön közösség formálódik,
melyeknek középpontja Jézus személye. Ő élteti e közösségeket, s azok
minden tagját.
Idén, a Biblia évében, reményeink szerint Jézus szavának hirdetése és
hallása új közösségeket teremt, s a régieket is megújítja. Ha meghalljuk
hozzánk szóló szavát, ne késlekedjünk, hanem örömmel csatlakozzunk hozzá,
s az általa létrehozott Egyházhoz.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó, én Istenem, én Uram! Hányan vannak, akik örömüket és vigasztalásukat
keresik tebenned, s akiknek kegyelmeket és ajándékokat osztogatsz.
Ellenben nagyon csekély azok száma, akik neked akarnak örömet szerezni, és
mellőzve a maguk érdekét, olyasvalamivel akarnak neked kedveskedni, ami
áldozatukba kerül.
Mert hiszen, én Istenem, tebenned ugyan nem hiányzik a jóakarat, hogy
nekünk kegyelmeket adj; csakis mi követünk el mulasztást azzal, hogy a
kapott kegyelmeket nem használjuk fel a te szolgálatodban, s ily módon nem
kényszeríthetünk téged arra, hogy folyton újabbakat adj.
Keresztes Szent János


________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (11.)
A tegnapi ünneppel lezárult a karácsonyi időszak. Az ünnep előtt kicsit
aggódva nézegettem a naptáramban, hogy hány szentmisét is kell tartanom.
Igazában nem a mennyiség miatt aggódtam, hanem azért, hogy a hívek a nekik
első ünnepi misén ne vegyék észre, hogy az nekem már a sokadik.
Karácsonykor mindig megenyhül a szívem, s ilyenkor még arra sem tudok
megharagudni, aki szenteste családi körben vetélkedőt játszik és éppen
tőlem kér telefonos segítséget, hogy mikor kezdődik az éjféli szentmise.
Kitől is kérdezhetné meg mástól, mint a legilletékesebbtől? Fehér
karácsonyunk volt végre. Úgy érzem, hogy nálunk ez átvitt értelemben is
igaz, mert lelkiekben is fehér volt végre. Számomra lelkes fiataljaim
aranyozták be, akik nagyon kedves dalokat igazán gyönyörűen énekeltek a
betlehemes játékon és az éjféli szentmise előtti lelki ráhangolódáskor.
Hittel teli énekünk olyan részt mozdított meg bennem, ami ritkán szokott
megmozdulni. Hálás vagyok Istennek azért, hogy általuk szép ajándékot
adott nekem az ünnepre. Tizennégy év papság után újmisés lelkesedés ébredt
bennem. Ezt élményt a bólyiak készíthették elő bennem a december idusán
Szobathelyen előadott Brenner János színdarabbal. Nekünk, papoknak, akik
azon fáradozunk, hogy Isten kegyelme a mi segítségünkkel,
közreműködésünkkel megérintse az embereket, illik észrevennünk azt is,
amikor Isten szeretete civiliken keresztül árad felénk.
Az esztendő fordulóján kissé megsokasodnak az adminisztratív feladatok, a
statisztikák, a bevallások, a jelentések, egyszóval minden, ami valahová
beküldendő határidőre. Ezen a héten mindez befejeződhet, s elkezdhetem
szervezni a megszokottnál gyorsabban elérkező nagyböjti időben tartandó
lelkigyakorlatokat.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. január 13., vasárnap

[Evangelium] 2008-01-13

2008. január 13. - Urunk megkeresztelkedése

Abban az időben: Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz,
hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: "Neked kellene
megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?" Jézus azonban így szólt:
"Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos."
Erre János engedett neki.
Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az
ég, és látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, hang
hallatszott az égből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!"
Mt 3,13-17

Elmélkedés:

Akiben az Atyának kedve telik
Tavaly nyáron egy ifjúsági fesztiválról hazatérve lelkesen mesélték a
fiatalok, hogy kipróbálták az iszapbirkózást. Én még ilyet nem láttam
élőben, de azért el tudom képzelni, hogy milyen lehet egy nagy
sártengerben birkózni valakivel. Kérdeztem tőlük, hogy milyen élmény volt,
mi volt benne a jó? A következő volt a válasz: "Először, amikor kívülről
néztük a többieket, nagyon izgalmasnak és érdekesnek tűnt, ezért ki
akartuk mi is próbálni. A birkózás közben már nem volt olyan nagy élmény,
mert a szánk, a fülünk, az orrunk és a szemünk is tele lett iszappal, s
alig láttunk a sártól. A legjobb az volt, amikor a végén megmosakodtunk és
újra tiszták lettünk. Még egyszer biztosan nem fogjuk kipróbálni."
Szerencsére mi talán sosem keveredünk ilyen sáros birkózásba, de ilyen
élmény nélkül is fontosnak tartjuk, hogy naponta tisztálkodjunk. Ha
tiszták vagyunk, sokkal jobban érezzük magunkat a bőrünkben. A
szentírásban több olyan történet is van, amely a víz által történő
megtisztulásról és annak vallási vonatkozásáról szól. Gondoljunk csak
például a vízözön elbeszélésére, amely azt szemlélteti, hogy a jók
megmenekülnek, de a gonoszok elvesznek a víz által. Szintén a vízhez
kötődik a Vörös-tengeren való átvonulás, amikor a választott nép egy
isteni csodának köszönhetően megmenekül az őt üldöző egyiptomiak elől. De
meg kell említenünk azt is, hogy az ószövetségi időkben számos tisztasági
előírás volt, amelyeket a vallási szertartásokkor vagy az étkezésekkor
kellett megtartani. A szertartásokon részt vevő vagy imádkozni akaró ember
csak tisztán léphetett Isten elé.

De még ezeknél a tisztulási szertartásoknál is többet jelentett János
keresztsége. Mindazok, akik kivunultak Jánoshoz a pusztába, kifejezték
bűnbánatukat és a bűnbocsánat jeleként részesültek a Jordán folyóban a
vízkeresztségben. A János által kiszolgáltatott keresztség már valójában
egy lelki újjászületést jelzett. Jézus megkeresztelkedésének mai ünnepén
arról hallottunk az evangéliumban, hogy az Úr is odajárul Jánoshoz, hogy
megkeresztelkedjék nála. Jézusnak ugyan nem volt szüksége a bűnök
eltörlésére, hiszen ő nem követett el bűnt soha, mégis beáll a bűnösök
közé, kifejezvén, hogy aláveti magát a mennyei Atya akaratának. Az esemény
egyrészt azért fontos, mert ezzel kezdődik majd el Jézus nyilvános
működése, másrészt pedig a Szentháromság megnyilvánulása: miközben a Fiú
megkeresztelkedik, leszáll rá galamb alakjában a Szentlélek, az égből
pedig a mennyei Atya szózata hallatszik. Jézus eddigi élete egészen
csendben telt. Az evangéliumok beszámolnak születéséről és az egyiptomi
menekülésről, de gyermekkoráról hallgatnak. Az egyetlen esemény, ami
ismert ezen időből az, hogy egy zarándoklat alkalmával a 12 éves Jézus
Jeruzsálemben marad, Mária és József napokig aggódva keresik, majd a
templomban találják meg. A következő jelenet pedig már az, hogy a
körülbelül harmincéves Jézus megkeresztelkedik. Nem tett még semmit a nép
körében, nem tanította még az embereket. Nincsenek még tanítványai, s az
emberek nem tudnak még róla semmit. Az eddig ismeretlen Jézus most a nagy
nyilvánosság elé lép, s a mennyei Atya mutatja őt be a következőképpen:
"Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!" (Mt 3,17).

Jézus megkeresztelkedése két fontos eseményre mutat előre. Az egyik Jézus
kereszthalála. Mindkét esemény ugyanis - tehát Jézus megkeresztelkedése és
megváltó halála - arról tanúskodik, hogy az Úr engedelmesen és alázatosan
aláveti magát az Atya akaratának, s ezáltal Isten Fiának és Szolgájának
bizonyul. Jézus működésének ideje tehát a vízkeresztséggel kezdődik és a
vérkeresztséggel fejeződik be.
A másik esemény pedig a Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének napja. A
megkereszteléskor galamb alakjában Jézusra leereszkedő Szentlélek
pünkösdkor eltölti majd az apostolokat, s ez igazi lelki újjászületést
jelent számukra. De lelki újjászületés volt ez az első pünkösd azon
mintegy háromezer ember számára is, akik Péter apostol beszédét követően
aznap megkeresztelkedtek (vö.: ApCsel 2,41).

Befejezésül még egy gondolatot szeretnék mondani, amely rávilágít Jézus
megkeresztelkedése, az ő halála, a pünkösd és a mi keresztségünk
kapcsolatára. Lukács a következőt írja: Az emberek "megfogadták (Péter
apostol) szavát és megkeresztelkedtek; körülbelül háromezer lélek
csatlakozott aznap hozzájuk (ApCsel 2,41), azaz az apostolok közösségéhez
és az azon alapuló Egyházhoz. A mai ünnep tehát, amelyen Jézus
keresztségére és a mi keresztségünre is emlékezünk, három dolgot tanít:
Egyrészt azt, hogy a keresztség által megszabadultunk a bűntől, lélekben
megtisztultunk, azaz Jézussal meghaltunk és Őbenne újjászülettünk.
Másrészt azt, hogy megkeresztelkedésünktől fogva Isten gyermekei vagyunk,
s arra kell törekednünk, hogy Isten kedvét lelje mibennünk is, mint
Jézusban. Harmadszor pedig: Krisztus Egyházának a tagjai vagyunk. Abban a
pillanatban, amikor megkereszteltek minket, közösségre léptünk Krisztussal
és az ő Egyházával. A keresztségkor kapott kegyelmet akkor tudjuk
megőrizni magunkban, ha a bűnt elutasítva az életszentségre törekszünk,
egész életünkkel Isten kedvében igyekszünk járni és megőrizzük egységünket
Krisztus Egyházával. Ebben segítsen minket a Szentháromság, akinek nevére
egykor megkereszteltek minket: az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus, ártatlanság Báránya, te a bűnösök magatartásával léptél Keresztelő
János elé; vezess bennünket is a Jordán vizeihez! Ott óhajtunk találkozni,
hogy megvalljuk vétkeinket és megtisztulhassunk tőlük.
És miként akkoriban megnyílt az ég, és fölhangzott a mennyei Atya szózata,
aki kedvét lelte Benned: kérjük, hogy a próbatételt győzelmesen
megállhassuk, és helyesen éljünk, hogy aztán feltámadásod hajnalhasadtán
mi is meghallhassuk Mennyei Atyánk szavát, aki gyemekeivé fogad bennünket!
Boldog XXIII. János pápa

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum