2015. május 23., szombat

[Evangelium] 2015-05-23

2015. május 23. – Szombat

Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta
egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a
vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?"
Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: „Uram, hát ővele mi lesz?" Jézus így
felelt: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl
vele? Te csak kövess engem!" Így a tanítványok között elterjedt az a
vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta:
„Nem hal meg", hanem: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem
jövök, mit törődöl vele?" Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről,
és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is
cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ sem
tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.
Jn 21,20-25

Elmélkedés:

Péter apostol háromszori szeretet-vallomása után, valamint azt követően,
hogy az Úr őrá bízza közösségének vezetését, Jézus Péter kérdésére a
„szeretett tanítvány," János apostol sorsáról beszél. A hagyomány szerint
János magas kort ért meg, az I. század vége táján halhatott meg. Magas
életkora miatt ebben az időben elterjedt a keresztények között az a
vélekedés, hogy János nem hal meg vagy legalábbis megéri Krisztus második
eljövetelét. Az evangéliumnak ez a részlete Jézus szavai alapján igyekszik
cáfolni a Jánossal kapcsolatos téves vélekedést.
Péter apostol azt a sorsot kapja, hogy vértanú legyen, életét adja
Jézusért, vérével tanúskodjon róla. János sorsa más, ő nem lesz vértanú,
de ő is tanúságot tesz, mégpedig szavaival, igehirdetésével, valamint
írásával, az evangéliummal. Mindketten Krisztus követői, mindketten a
tanúságtétel útján járnak. Mindketten onnan indultak, hogy megtapasztalták
az Úr irántuk való szeretetét, miként a többi apostolnak és tanítványnak
is ez volt az első élménye a Jézussal való találkozásukkor.
Érzem-e, hiszem-e, hogy Jézus engem is ugyanúgy szeret, mint Pétert,
Jánost vagy többi tanítványát? Megvallom-e szeretetemet az Úr iránt?
Tanúságot teszek-e róla a világban az emberek előtt? Szavaimmal és
életemmel kell e kérdésekre válaszolnom.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem! Vétkeztem, és eltűrted. Elhagytalak, és még mindig fönntartasz.
Ha bánkódom, megbocsátasz. Ha vissza térek, ismét befogadsz. Ha halogatom
ezt, vársz rám. Visszahívsz, ha eltévedek. Édesgetsz, ha ellenállok.
Megvárod, míg felébredek kábultságomból. És egészen magadhoz ölelsz, ha
Hozzád térek.
Szent Ágoston

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-23
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150523.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 22., péntek

[Evangelium] 2015-05-22

2015. május 22. – Péntek

Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és
velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban
szeretsz-e engem, mint ezek?" Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy
szeretlek." Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!"
Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?" Ő azt
felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!" Erre azt mondta neki:
„Legeltesd juhaimat!"
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?"
Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?", és
ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!"
Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony, mondom
neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová
akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni
téged, és oda visz, ahova nem akarod." Azt jelezte e szavakkal, hogy
(Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még
hozzátette: „Kövess engem!"
Jn 21,15-19

Elmélkedés:

Háromszor hangzik el ugyanaz a kérdés. Jézus háromszor kérdezi ugyanazt
Péter apostoltól. Péternek háromszor kell válaszolnia, megvallani
szeretetét az Úr iránt. Az ismételt kérdezés azt mutatja, hogy Jézus több
szeretetet vár Pétertől, mint a többiektől. Ezt vehetjük úgy, hogy
háromszori tagadását teszi jóvá Péter azzal, hogy háromszor vallja meg
szeretetét. De értelmezhetjük úgy is, hogy ő a korábbiakban is kimutatta
már az Úrhoz való ragaszkodását, szeretetét és hitét, lelkesedése Jézus
iránt nagyobb lehetett a többi apostolénál.
A háromszori szeretet megvallás bevezeti azt, hogy Jézus milyen különleges
feladatot bíz Péterre. Akiben nagyobb a szeretet, annak több lesz a
feladata, nagyobb lesz a felelőssége. Ennek megfelelően Péter kapja meg
elsőként a krisztusi közösség, az Egyház vezetését. Lényeges elem itt,
hogy a Jézus iránti szeretet alapozza meg Péter vezetői feladatát. Nem
arra kíváncsi, hogy szereti-e apostola az embereket, hanem hogy őt
szereti-e. Az Úrnak nem az a fontos, hogy Péter odaadja-e életét az
emberekért, hanem hogy kész-e Jézusért élni és meghalni.
Amikor a hívek imádkoznak püspökükért, papjaikért vagy az egyházi
vezetőkért, akkor elsősorban azt kérjék Istentől, hogy napról napra
növekedjen bennük a Krisztus iránti szeretet és ebből fakadjon hivatásuk
hűséges teljesítése.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható, irgalmas Istenünk, Te megadtad nekünk, embereknek az üdvösség
és örök élet ajándékát. Tekints ránk kegyesen, és erősítsd meg lelkünket,
melyet Te alkottál. Add, hogy halálunk órája a kegyelem állapotában
találjon, és szent angyalaid kísérjenek minket, Teremtőnk a te színed elé.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-22
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150522.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 21., csütörtök

[Evangelium] 2015-05-21

2015. május 21. – Csütörtök

Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: Szent Atyám,
nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni
fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és
én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy
te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál,
hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy
így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél
engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám! Azt akarom, hogy
akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok s lássák
dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt
szerettél engem. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s
ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és
ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük
legyen, és én is őbennük legyek.
Jn 17,20-26

Elmélkedés:

Főpapi imájának befejező részében Jézus mindazokért imádkozik, akik az
apostolok szavára eljutnak a benne való hitre. E szavak előrevetítik, hogy
az apostoli igehirdetés és szolgálat, valamint az Egyház szolgálata az
évszázadok és évezredek folyamán eredménnyel fog járni. Eredménnyel annak
ellenére is, hogy folyamatosan szembe kell néznie az elutasítással, a
gyűlölettel.
Az apostolok érdemének kell tekintenünk, hogy elfogadták Jézus hívását,
megismerték az Úr személyét és tanítását, s benne felismerték a Megváltót.
Érdem azért, mert személyes döntés volt ez részükről. Érdem, mert sok
kortársuk ellentétes döntést hozott, az elutasítást választotta. Érdem,
hogy kitartottak Jézus mellett, mert ez szeretetüknek a jele.
A hívőknek, akikért Jézus itt imádkozik, az az érdeme, hogy bár nem
hallották személyesen Jézust, nem láthatták ők, mégis az apostolok
szavának köszönhetően eljutnak a hitre. Ők is személyes döntést hoznak, ők
is szeretetüket akarják kifejezni. A Krisztusban hívők hitbeli és
szeretetbeli egysége jelként szolgál a világban, hogy Jézus valóban az
Atya küldötte, jelként, amelyet látva ők is eljuthatnak a hitre. Egység
csak ott van, ahol mindenki elfogadja az Atya irgalmát, a Fiúra mint
Megváltóra tekint és engedi, hogy a Szentlélek vezesse. Én is az egység
jele vagyok?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Te kedveled és helyreállítod lelkünk ártatlanságát. Fordítsd
magadhoz szolgáid szívét, hogy Szentlelked tüzétől fölgyulladva,
állhatatosak maradjunk a hitben és buzgók a jócselekedetekben.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-21
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150521.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 20., szerda

[Evangelium] 2015-05-20

2015. május 20. – Szerda

Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent
Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek
legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket
nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak
a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most tehozzád megyek, ezeket
pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam
nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók,
amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el
őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a
világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az
igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a
világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy
ők is megszentelődjenek az igazságban.
Jn 17,11b-19

Elmélkedés:

Főpapi imájának ma olvasott részletében Jézus az apostolokért imádkozik.
Küldetése, munkássága szorosan összefonódik az általa választott
apostolokkal, akik az eljövendő Egyház, a krisztusi közösség előképei. Az
Úr nekik nyilatkoztatta ki az Atyát és most nekik adja a feladatot, hogy
az Atyához való visszatérése után ők tegyenek tanúságot az Atyáról,
mintegy folytatván Mesterük munkáját.
Érdemes elgondolkoznunk azon, hogy Jézus Atyáról szóló
kinyilatkoztatásának talán legfontosabb eleme az, hogy Isten irgalmas,
megbocsátó. Már önmagában a megváltás ténye, a Megváltó elküldése is az
Atya irgalmáról tanúskodik. Hitünknek és vallásosságunknak az az alapja,
hogy Isten nem büntetni akar minket, hanem megbocsát. Amikor Jézus új
közösséget hoz létre, új vallást alapít, akkor ezt annak tudatában teszi,
hogy az ember nem élhet irgalom nélkül. Nem élhetünk, nem remélhetünk
anélkül, hogy Istenre, mint megbocsátó Atyára tekintenénk. Elismerjük,
hogy megváltásra szorulunk és hisszük, hogy Isten szabadít meg minket
bűneink terhétől.
Az irgalomban gazdag Atyáról és a megbocsátásról kell az Egyház
közösségének is tanúságot tennie, mert ez a küldetésünk a világban. Isten
emberek iránti szeretete az ő irgalmasságában, a megbocsátásában valósul
meg. Vezessük az embereket az irgalmas Atyához!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, zárj szíved mélyébe, és ott maradva égess, tisztíts, hevíts, hajlíts
és egyszerűsíts szíved kívánsága és igénye szerint.
Teilhard De Chardin

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-20
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150520.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

Jól tudjátok, szívügyemnek tekintem a gyerekek evangelizációját, és mindig
keresem az új lehetőségeket, hogyan tudjuk a modern világban Jézus
örömhírét eljuttatni a felnövekvő nemzedéknek. Az a célom, hogy
gyermekeitek és unokáitok korosztálya folyamatosan találkozzon az
evangéliummal, és évek múltán öröm legyen számukra, hogy az Egyházhoz
tartoznak. Jó lehetőség ehhez, ha olyan használati tárgyakon találkoznak
az örömhírrel, amelyek nap mint nap kezükbe kerülnek, például a tanulás
során.

Ezért született meg az az újszerű ötlet, hogy iskolai füzetek borítójára
tegyünk evangéliumi képet, illetve jézusi tanítást, hogy a tanév minden
napján találkozhasson ezzel a gyermek. Nem baj, ha focistás és kedvenc
színésznős tanszereik vannak a iskolásoknak, de emellett hasznos, ha
egy-egy füzetükről Jézus mosolyog rájuk, különösen, ha a hittan füzetről
van szó.

Jótékonysági akcióhoz kérem segítségeteket, melynek keretében 20 ezer
vallásos borítójú iskolai füzetet nyomtatunk, és juttatunk el gyerekeknek,
rászorulóknak akár többet is. Plébániákra és egyházi iskolákba küldjük
nagyobb, néhány száz darab mennyiségben a füzeteket, a beérkező igények
függvényében. A kiosztást a plébánosok és hitoktatók végzik. Négy féle
szabvány füzetet készítünk: első osztályos vonalazásút, négyzetrácsosat,
vonalasat alsósoknak és felsősöknek. Egy általános iskolás gyermek évente
16-20 db füzetet használ, a kezdő füzetcsomag nem szokott elég lenni,
évközben újakat szükséges beszerezni. Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen
füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron postázható (persze nem egyesével). 1600
Ft adományból 1 gyermek 1 éves füzetigénye biztosítható. A gyakorlatban
azt a módszert követjük a kiosztáskor, hogy egyrészt minél több gyermek
kapjon 1-2 füzetet, másrészt a leginkább rászorulók 20 darabos
füzetcsomagot kapjanak.

A cél az evangelizáció és a vallásos tudatosság növelése a gyermekekben.
Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony hitvallás a
gyerek részéről, ha a hittanórán kívül is feltűnik egy füzeten Jézus.

Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa iskolai füzet
akciónkat 1600 Ft adománnyal! A füzet akcióra szánt adományokat május
20-ig várjuk, hogy még legyen idő a nyomtatásra, a küldésre és a
kiosztásra a tanév befejezte előtt. Az adományozók által felajánlott
mennyiség, valamint az igénylők listája folyamatosan frissítve
megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_2015
Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. május 20.

Adományát így küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
Iskolai füzet

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 19., kedd

[Evangelium] 2015-05-19

2015. május 19. – Kedd

Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:
„Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen
téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit
neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek
téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én
megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál,
teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel,
amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt! Kinyilatkoztattalak
téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem
adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit
nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők
pedig elfogadták: megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel
elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért
könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők– hiszen a tied
mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd –, és én
megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább itt e világban, ők azonban a
világban maradnak. Én most hozzád megyek."
Jn 17,1-11a

Elmélkedés:

Jézus főpapi imájának szokás nevezni azt a részt, amelyet a következő
napokban olvasunk az evangéliumban. Az ima az utolsó vacsorán hangzott el,
közvetlenül az apostolokhoz intézett búcsúbeszéd után. Jézus kifejezetten
az Atyához szól, hozzá imádkozik, de szavainak fültanúi az apostolok.
Korábban Jézus mindig félrevonult, amikor az Atyához akart imádkozni, az ő
Atyjával akart beszélni. Előfordult, hogy az egész éjszakát imádságban
töltötte, de ennek nem voltak sem az apostolok, sem a tanítványok, sem más
emberek a tanúi. Most viszont az általa választottak jelenlétében
imádkozik, tehát akarja azt, hogy övéi hallják imáját.
Az ima fontos teológiai kijelentést tartalmaz arról, hogy Jézus az Isten
Fia. Az Atya Fiának tekinti magát, aki küldetésének hűséges és engedelmes
teljesítésével, azaz a szenvedés és a halál vállalásával dicsőséget szerez
az Atyának. A Fiú azt kéri az Atyától, hogy önfeláldozása után az Atya is
dicsőítse meg őt. Itt a feltámadásra kell gondolnunk, pontosabban a
feltámasztásra, mint az Atya cselekedetére.
Jézus imádsága annak mintája, ahogyan az Atyához imádkoznunk kell. Úgy
tekintünk Istenre, mint szerető és gondviselő Atyánkra, akihez bátran
fordulhatunk kéréseinkkel. Főként akkor, ha keresztény életünk dicsőséget
szerez Istennek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus, Te a világ világossága, Te vagy az út, amelyen ma
járok. Te vagy az igazság, amely vezet. Te vagy az élet, amelyet
megtalálok. Add nekem szeretetedet, hogy mindenben megtaláljalak.
Jörg Zink

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-19
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150519.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!

Jól tudjátok, szívügyemnek tekintem a gyerekek evangelizációját, és mindig
keresem az új lehetőségeket, hogyan tudjuk a modern világban Jézus
örömhírét eljuttatni a felnövekvő nemzedéknek. Az a célom, hogy
gyermekeitek és unokáitok korosztálya folyamatosan találkozzon az
evangéliummal, és évek múltán öröm legyen számukra, hogy az Egyházhoz
tartoznak. Jó lehetőség ehhez, ha olyan használati tárgyakon találkoznak
az örömhírrel, amelyek nap mint nap kezükbe kerülnek, például a tanulás
során.

Ezért született meg az az újszerű ötlet, hogy iskolai füzetek borítójára
tegyünk evangéliumi képet, illetve jézusi tanítást, hogy a tanév minden
napján találkozhasson ezzel a gyermek. Nem baj, ha focistás és kedvenc
színésznős tanszereik vannak a iskolásoknak, de emellett hasznos, ha
egy-egy füzetükről Jézus mosolyog rájuk, különösen, ha a hittan füzetről
van szó.

Jótékonysági akcióhoz kérem segítségeteket, melynek keretében 20 ezer
vallásos borítójú iskolai füzetet nyomtatunk, és juttatunk el gyerekeknek,
rászorulóknak akár többet is. Plébániákra és egyházi iskolákba küldjük
nagyobb, néhány száz darab mennyiségben a füzeteket, a beérkező igények
függvényében. A kiosztást a plébánosok és hitoktatók végzik. Négy féle
szabvány füzetet készítünk: első osztályos vonalazásút, négyzetrácsosat,
vonalasat alsósoknak és felsősöknek. Egy általános iskolás gyermek évente
16-20 db füzetet használ, a kezdő füzetcsomag nem szokott elég lenni,
évközben újakat szükséges beszerezni. Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen
füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron postázható (persze nem egyesével). 1600
Ft adományból 1 gyermek 1 éves füzetigénye biztosítható. A gyakorlatban
azt a módszert követjük a kiosztáskor, hogy egyrészt minél több gyermek
kapjon 1-2 füzetet, másrészt a leginkább rászorulók 20 darabos
füzetcsomagot kapjanak.

A cél az evangelizáció és a vallásos tudatosság növelése a gyermekekben.
Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony hitvallás a
gyerek részéről, ha a hittanórán kívül is feltűnik egy füzeten Jézus.

Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa iskolai füzet
akciónkat 1600 Ft adománnyal! A füzet akcióra szánt adományokat május
20-ig várjuk, hogy még legyen idő a nyomtatásra, a küldésre és a
kiosztásra a tanév befejezte előtt. Az adományozók által felajánlott
mennyiség, valamint az igénylők listája folyamatosan frissítve
megtekinthető az alábbi linken:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_2015
Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek
evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. május 19.

Adományát így küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
Iskolai füzet

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Iskolai füzet
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 18., hétfő

[Evangelium] 2015-05-18

2015. május 18. – Hétfő

Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondta búcsúbeszédét, tanítványai
megjegyezték: „Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük,
hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért
hisszük, hogy Istentől jöttél." Jézus így felelt: „Most hisztek? Eljön az
óra – már el is jött –, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem
magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt
azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban
üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot."
Jn 16,29-33

Elmélkedés:

Jézus utolsó vacsorán mondott beszédének végéhez érkeztünk a mai
evangéliummal. Eddig apostolaihoz beszélt, ezt követően pedig továbbra is
az utolsó vacsora termében maradunk, de már a mennyei Atyához intézi
szavait, főpapi imáját. Búcsúszavainak végén az apostolok kijelentik, hogy
most már hisznek, mert Mesterük nem hasonlatokban tanítja őket, hanem
nyíltan beszél hozzájuk. Hiszik, hogy Jézus az Atyától jött, ő az Atya
küldötte. Megértik, hogy Jézus azt tanította nekik éveken át, amit az
Atyától hallott, amit az Atya bízott rá. Világossá válik számukra, hogy
Mesterük minden cselekedetét az Atya nevében tette.
Az apostolok szavai alapján mi is megfogalmazhatjuk a magunk és az Egyház
hitvallását: hiszünk Jézus Krisztusban, aki öröktől fogva az Atyánál volt.
Hiszünk Jézus Krisztusban, aki az idők teljességében az Atyától, az ő
küldötteként jött el a világba. Hiszünk Jézus Krisztusban, aki földi élete
során az Atyától kapott küldetését hűségesen teljesítette, s ennek legfőbb
mozzanata az ő kereszthalála és feltámadása. Hiszünk Jézus Krisztusban,
aki küldetését befejezvén visszatért az Atyához. Hiszünk Jézus
Krisztusban, aki közbenjárónk a mennyei Atyánál. Hiszünk Jézus
Krisztusban, aki a mennyországba vezet bennünket, a mi Atyánkhoz, az
Istenhez.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Örök, mindenható Isten, aki az alázatosokat kegyelmes tekinteteddel
vigasztalod, végtelen hálát adok szent fölségednek, hogy könyörülvén
rajtam, bűneimnek rútságából kihoztál engem.
Pázmány Péter

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-18
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150518.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. május 17., vasárnap

[Evangelium] 2015-05-17

2015. május 17. – Vasárnap, Urunk mennybemenetele

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az
elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket
űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha
valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és
azok meggyógyulnak." Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik,
felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig
elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt
munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által,
amelyek kísérték őket.
Mk 16,15-20

Elmélkedés:

Gyalog
Évekkel ezelőtt az ausztriai Mariazellben voltunk zarándoklaton. A
szentmise befejeztével, amint kiléptem a kegytemplomból, megpillantottam
két huszonéves fiatalt, akik a templomajtó mellé támasztott hátizsákjukat
igazgatták, majd felsegítették egymásnak. Mindkét hátizsákon a lengyel
zászló és a lengyel pápa, az azóta szentté avatott II. János Pál pápa képe
volt, valamint egy kagyló. Gyorsan összeállt fejemben a kép, miszerint ők
Lengyelországból zarándokolnak a spanyolországi Santiago de Compostelaba.
A Szent Jakab sírjához induló zarándokok jelképe már a középkorban is a
kagyló volt. Lengyelül nem tudván kezemmel nyugat felé mutatva kérdeztem
tőlük: Santiago de Compostela? Bólogattak és a maguk nyelvén igennel
válaszoltak. Aztán már csak kezemmel mutatva kérdeztem, hogy gyalog? A
válasz ugyanaz volt, bólogatás és igen, aztán mivel látták, hogy pap
vagyok letérdeltek, amiből könnyen kitaláltam, mit kérnek. Megáldottam
őket és ők elindultak. Legalább 2000 kilométerrel a hátuk mögött és
legalább ennyivel előttük elindultak. Gyalog. Ekkor lépett oda mellém egy
fiatal a csoportunkból, aki attól rettegett, hogy sokat kell gyalogolni az
autóbuszig: „Atya, milyen messze állt meg a busz?" „Háromszáz méter" -
válaszoltam. Megkérdezte még, hogy gyalog megyünk-e addig, de erre már
csak magamban mosolyogva bólogattam, mint a lengyel zarándokok.
Utazásainkhoz sokféle közlekedési eszközt választhatunk, rövidebb távra
mehetünk biciklivel vagy motorral, hosszabb távra autóval, busszal vagy
vonattal, még távolabb akár repülővel. És bárhová mehetünk gyalog. Ez nem
függ uticélunk távolságától. A gyerekek szokták kérdezni, hogy mivel ment
Jézus fel a mennybe: repülővel, helikopterrel vagy űrrakétával? A válasz
egyszerű: gyalog. A mennybe csak gyalog lehet eljutni.
Ma Jézus mennybemenetelét ünnepeljük, erről az eseményről olvasunk az
evangéliumban. Miután parancsot adott a tizenegy apostolnak, hogy menjenek
el az egész világra és hirdessék az örömhírt, „felvétetett a mennybe." Nem
kellett neki ehhez semmiféle közlekedési eszköz, hanem egyszerűen csak
felemelkedett, amíg egy felhő el nem takarta őt apostolai szeme elől. Az
Úr földi küldetése ezzel lezárult. A mennyei Atyától jött el emberi
világunkba és a mennybe tért vissza küldetése befejeztével. Mi, akik
követői vagyunk, csak gyalogszerrel járhatunk nyomában és csak gyalog
követhetjük a mennybe. Háromszáz méternél egy kicsit többet kell mennünk
és ez egy nagyon sajátos út, mert közben a lábunk sem éri a földet.
Most Jézus mennybemenetelét ünnepeljük, a jövő vasárnap pedig a Szentlélek
eljövetelét, pünkösd napja lesz. A karácsonyra négy hétig tartó
várakozással készülünk, ezt nevezzük adventnek. A húsvéti ünnepet a
nagyböjt negyven napja előzi meg s ezt az időszakot is a várakozás, a
készület jellemzi. A pünkösd valójában nem önálló ünnep, hanem a húsvéti
időszak beteljesedése és lezárása, de ettől még nem feledkezhetünk meg a
várakozásról. Miként az apostolok egykor összegyűlve várakoztak Krisztus
ígéretének beteljesedésére, a Szentlélek eljövetelére, ugyanúgy mi is
imádkozva várjuk a Szentlélek kiáradását!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus! Földi küldetésed teljesítése után visszatértél a mennybe. A
mennyei Atya küldött téged a világba s hozzá tértél vissza. A
mennybemenetel számodra megdicsőülés volt. Hisszük, hogy minden embert a
mennybe hívsz és megmutatod nekünk az üdvösségre, az örök életre vezető
utat. Segíts, hogy vágyakozzunk az üdvösségre és mindent megtegyünk annak
érdekében, hogy halálunk és feltámadásunk után elnyerjük azt. Mutass
nekünk utat a mennyország felé! Vezess minket az örök életre! Vezess
minket mennyei Atyánkhoz!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-05-17
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150517.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum