2009. március 21., szombat

[Evangelium] 2009-03-21

2009. március 21. - Szombat

Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották,
másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: "Két ember
fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A
farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked,
hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan,
házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet
adok mindenből, amim van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem
merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy
irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza,
amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki
pedig megalázza magát, azt felmagasztalják."
Lk 18,9-14

Elmélkedés:

Jézus példabeszéde arra ösztönöz minket, hogy valamelyik szereplő helyébe
képzeljük magunkat. Nem kell persze sokat gondolkoznunk, hogy melyiket
válasszuk, mert Isten előtt az egyetlen helyes magatartás a bűnbánat.
Külső cselekedetüket szemlélve mindkét személy, tehát a farizeus is és a
vámos is ugyanazt teszi: Istenhez fordul. Ezt fejezi ki, hogy a templomba
mennek és imádkoznak. A vámos azzal kezdi az Isten felé fordulást, hogy
elfordul a bűntől, elfordul bűnös önmagától. A farizeus viszont erről
megfeledkezik. Nem ismeri be bűnösségét, s éppen ez akadályozza meg abban,
hogy Istenhez fordulása kedves legyen, s elfogadást nyerjen.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Keserű szenvedésedre és kiontott drága véredre kérlek, Jézusom, hogy
sebezzed meg a szívemet, s bűnbánatom és szeretetem legyen ételem és
italom egész életemen át. Téríts egészen magadhoz, szívem legyen örök
lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya szolgáljon
dicséretedre, hogy elnyerhessem általad a Mennyországot.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 20., péntek

[Evangelium] 2009-03-20

2009. március 20. - Péntek

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: "Melyik az első a
parancsok közül?" Jézus így válaszolt: "Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr,
a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb
parancsolat."
Az írástudó erre azt válaszolta: "Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az
Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes
szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat
pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy véres
áldozatnál."
Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: "Nem jársz messze Isten
országától." Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.
Mk 12,28b-34

Elmélkedés:

A bibliai teremtés-elbeszélés azt tanítja nekünk, hogy Isten szeretetből
hozott létre mindent, s az ember is az ő szeretetének köszönheti létét. A
bűnbeeséssel az ember ezt az isteni szeretetet utasította vissza.
Amikor pedig Kain megöli testvérét, Ábelt, akkor az emberek közti
szeretetkapcsolat sérül meg. Az Istennel való szembefordulás
következményeként megromlott az emberek egymás közti kapcsolata is.
Isten jósággal, irgalmassággal siet az emberek megmentésére, amely Jézus
megváltó halálában éri el tetőpontját. Ezáltal az ember új lehetőséget kap
Istentől, hogy szeretetben éljen Vele. Ennek mintájára kell nekünk is a
szeretetre alapozva újjáépítenünk emberi kapcsolatainkat. Erről szól az
Isten és ember-szeretet parancsa.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézusom, Te vagy a szív gyönyörűsége, a lélek öröme. Emlékezz az ecet és
epe keserűségére, melyet a keresztfán értünk szeretetből megízleltél. Erre
a szeretetre kérlek isteni Megváltom, add meg a kegyelmet, hogy szent
Testedet és Véredet mindig méltóképpen vegyem magamhoz, főleg pedig
halálom óráján vigasztalásomul fogadhassam.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 19., csütörtök

[Evangelium] 2009-03-19

2009. március 19. - Csütörtök, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária
jegyese

Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának,
Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így történt:
Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna,
Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz ember
volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban
bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és
így szólt: "József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát,
mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit
Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!" Amikor József
felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta
neki.
Mt 1,16.18-21.24a

Elmélkedés:

Amikor Mária az angyali üdvözletkor igent mond Isten akaratára, elindul a
hit titokzatos útján. Nem tudja még, hogy mi mindent kell tennie, hogy ne
csak szóbeli belegyezése, hanem cselekedetei révén is az Úr
szolgálóleánya, a megváltás szolgálója legyen. Átadja önmagát, hogy Isten
megváltó szándéka megvalósulhasson.
Amikor Szent József, akit a mai napon ünneplünk, az álomban kapott
utasításokra engedelmeskedik Istennek és feleségül veszi jegyesét, Máriát,
akkor ő is a hit ismeretlen útján indul el. Értetlenül szemléli az
eseményeket, emberileg alig tudja felfogni a történteket, mégis
engedelmeskedik az isteni útmutatásnak, hogy megváltásunk csendes szolgája
legyen azáltal, hogy vállalja azt, hogy a születendő gyermeknek nevelője
lesz.
Isten akaratának elfogadásával én is a hit útján indulok el.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szent József, téged e napon dicsérünk,
boldogan zengvén életed erényét:
e napon lettél méltó bevonulni
ég örömébe.

Ó, nagyon boldog, nagyon is szerencsés,
végső órádon teveled virrasztóit
édes arcával kezed a kezükben
Mária s Jézus.

Mert igaz voltál, szabadulva testtől
édes álomban lebeg immár lelked
a boldog hajlék örömébe;
áldva fénykoszorúval.

Kérjük hát együtt a Király kegyelmét:
álljon mellettünk, bűneink lemossa,
s adja meg nekünk örök égi béke
drága jutalmát.

Áldás, dicséret neked és imádás,
Hármas-egy Isten, ki uralkodó vagy,
s hűséges szolgád égi koronával,
áldod örökké. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 18., szerda

[Evangelium] 2009-03-18

2009. március 18. - Szerda

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: "Ne gondoljátok, hogy
azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg
az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem
egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl
akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt
nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki
megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában."
Mt 5,17-19

Elmélkedés:

Hosszasan lehetne vitatkozni azon, hogy pontosan mit jelentenek azok a
szavak, amelyeket Máté evangélista Jézusnak a törvénnyel való viszonyával
kapcsolatban használ. Hogyan kell értelmezni például azt, hogy az Úr nem
akarja megszüntetni a törvényt, amikor más esetekben nyíltan bírálja
megtartásának módját, farizeusi formáját. Az is kérdés, hogy mit jelenthet
a tökéletessé tenni kifejezés.
Az értelmezési lehetőségek helyett talán érdemesebb nekünk arra
odafigyelnünk, hogy Jézus törvényértelmezésével és törvénytiszteletével
egy olyan új korszak kezdődik el, amely nagyobb figyelmet szentel az
isteni szándéknak.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézusom, Te vagy a Kezdet és a Vég, az Élet, az Erő és a Tisztaság.
Emlékezz meg arról, hogy értem szálltál alá a szenvedés mélységébe! Az
egész testedet borító sebekre kérlek, hogy - megtartva parancsaidat - a
Hozzád vezető keskeny úton járjak, a felebaráti szeretet útján, mely
széles és könnyű mindazoknak, akik szeretnek Téged.

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Örömmel jelzem, hogy elkészült a Zalalövői Plébánia Szent Veronika
kórusának új CD lemeze.
Mind zeneileg, mind az ének tekintetében sokkal jobbra sikerült, mint a
betlehemi. Az élő fellépéseknek és a rengeteg próbának köszönhető minőségi
javulás még engem is meglepett. Témáját tekintve igen komolyra sikerült.
Kórusunk névadójáról, Szent Veronikáról szól, illetve az ő szemszögéből a
Jézus-eseményről.
Itt küldöm a dalok szövegeinek, és két meghallgatható részletnek a
linkjét:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/veronika2009.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/11reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/12reszlet.mp3
Remélem, hogy nagyböjti készületeteket és húsvéti ünnepeteket segíthetjük
e dalokkal.
Szeretettel: István atya és a Szent Veronika kórus fiataljai

Takács Attila: E kendő rejti arcát
12 dal 45p 29mp terjedelemben.
Ára: 2.000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1-2 db esetén kb. 300
Ft, 3-4 db esetén kb. 400.- Ft)
A lemezeket 2009. március 23-tól postázom (nem utánvéttel). Fizetés
átutalással vagy a lemezzel küldött csekken.
Megrendelhető a név, a postázási cím és a darabszám megjelölésével a
zalalovo@gmail.com címen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 17., kedd

[Evangelium] 2009-03-17

2009. március 17. - Kedd

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: "Uram, ha
testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?" Jézus így felelt: "Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer
hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni
szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer
talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr
megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét,
amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és
úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve
megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is
elengedte.
A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz
dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel
tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes
irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe
vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr
akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor
kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna
neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem
rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet
mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát
mindegyiktek a testvérének."
Mt 18,21-35

Elmélkedés:

Az irgalmasságot gyakorló királyról és szívtelen szolgájáról olvastunk egy
példabeszédet az evangéliumban. Attól a pillanattól kezdve, hogy a király
elengedte szolgájának a tartozást, neki is kötelessége, hogy hasonlóképpen
tegyen. Ha vele is könyörtelenül bántak volna, akkor talán hivatkozhatott
volna erre. Így viszont kötelessége lett volna neki is elengednie társa
tartozását. Aki tehát elfogadja a felülről jövő irgalmat, annak mások felé
szintén irgalmat kell nyújtania.
Pontosan így vagyunk ezzel, amikor Istenünk elé állunk. Ha elfogadjuk tőle
az irgalmat, amellyel megbocsátja bűneinket, akkor nekünk is hasonló módon
kell irgalmas szívűnek lennünk embertársainkkal.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a
kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ők
hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről
egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen
lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész
világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét
mindörökkön-örökké!

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Örömmel jelzem, hogy elkészült a Zalalövői Plébánia Szent Veronika
kórusának új CD lemeze.
Mind zeneileg, mind az ének tekintetében sokkal jobbra sikerült, mint a
betlehemi. Az élő fellépéseknek és a rengeteg próbának köszönhető minőségi
javulás még engem is meglepett. Témáját tekintve igen komolyra sikerült.
Kórusunk névadójáról, Szent Veronikáról szól, illetve az ő szemszögéből a
Jézus-eseményről.
Itt küldöm a dalok szövegeinek, és két meghallgatható részletnek a
linkjét:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/veronika2009.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/11reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/12reszlet.mp3
Remélem, hogy nagyböjti készületeteket és húsvéti ünnepeteket segíthetjük
e dalokkal.
Szeretettel: István atya és a Szent Veronika kórus fiataljai

Takács Attila: E kendő rejti arcát
12 dal 45p 29mp terjedelemben.
Ára: 2.000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1-2 db esetén kb. 300
Ft, 3-4 db esetén kb. 400.- Ft)
A lemezeket 2009. március 23-tól postázom (nem utánvéttel). Fizetés
átutalással vagy a lemezzel küldött csekken.
Megrendelhető a név, a postázási cím és a darabszám megjelölésével a
zalalovo@gmail.com címen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 16., hétfő

[Evangelium] 2009-03-16

2009. március 16. - Hétfő

A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: "Bizony mondom nektek,
hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok
özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat
hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük
egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő
özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt
Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán." Ezt hallva,
a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték Jézust a
városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a
szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.
Lk 4,24-30

Elmélkedés:

Jézus az ószövetségi időkből hoz fel két példát arra, hogy a nép sok
esetben elutasította a prófétákat, ezért az irgalmas Isten segítségében
csak kevesek részesültek a próféták által. A próféták elutasításának több
oka is lehet, de az egyik legfőbb az, hogy ha valaki felismeri benne az
Isten emberét, akkor meg kell változtatni az életét. Ez pedig mindig a
megszokott, kényelmes élet feladását jelentette volna, amelyről az ember
nem szívesen mond le, s könnyebb megoldásnak tűnik elhallgattatni azokat,
akik Isten törvényeire figyelmeztetnek. Jézus is a próféták sorsára jut
abban a tekintetben, hogy elutasításban lesz része, s az életére törnek.
Küldetése azonban éppen így teljesedik be, s halála örök figyelmeztetés
marad azok számára, akik letérnek Isten útjáról.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Szeretett Jézusom imádásra méltó Arca! Imádlak és szeretlek Téged lelkem
minden erejével. Alázattal kérlek, hogy Isten képét állítsd helyre bennem.
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem! Ne vess el engem színed elől!
Minden Általad történjék bennem, Érted, Ó Jézusom, a Te dicsőségedre,
irántad való szeretetből. Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiad
imádásra méltó Arcát, Szent Neved dicsőségére és a lelkek üdvére.

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Örömmel jelzem, hogy elkészült a Zalalövői Plébánia Szent Veronika
kórusának új CD lemeze.
Mind zeneileg, mind az ének tekintetében sokkal jobbra sikerült, mint a
betlehemi. Az élő fellépéseknek és a rengeteg próbának köszönhető minőségi
javulás még engem is meglepett. Témáját tekintve igen komolyra sikerült.
Kórusunk névadójáról, Szent Veronikáról szól, illetve az ő szemszögéből a
Jézus-eseményről.
Itt küldöm a dalok szövegeinek, és két meghallgatható részletnek a
linkjét:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/veronika2009.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/11reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/12reszlet.mp3
Remélem, hogy nagyböjti készületeteket és húsvéti ünnepeteket segíthetjük
e dalokkal.
Szeretettel: István atya és a Szent Veronika kórus fiataljai

Takács Attila: E kendő rejti arcát
12 dal 45p 29mp terjedelemben.
Ára: 2.000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1-2 db esetén kb. 300
Ft, 3-4 db esetén kb. 400.- Ft)
A lemezeket 2009. március 23-tól postázom (nem utánvéttel).
Megrendelhető a név, a postázási cím és a darabszám megjelölésével a
zalalovo@gmail.com címen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2009. március 15., vasárnap

[Evangelium] 2009-03-15

2009. március 15. - Nagyböjt 3. vasárnapja

Abban az időben, mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment
Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot
árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort
font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az
ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat
felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: "Vigyétek innét ezeket, ne
tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy
írva van: "Emészt a házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: "Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket
teszed?" Jézus azt válaszolta: "Romboljátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: "Negyvenhat esztendeig
épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő azonban
testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak
eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak. És
amíg (Jézus) a Húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő
nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott
bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is
tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben.
Jn 2,13-25

Elmélkedés:

Építsd újjá!
A fiatalkorában igencsak világias életet élő Assisi Szent Ferenc életében
a Krisztussal és örömhírével való találkozás jelentős fordulatot hozott.
Bár a város leggazdagabb családjában született, ettől kezdve már nem
érdekelte a pénz, a dicsőség vagy a hírnév, hanem teljes szegénységben és
egyszerűségben élt. Egy alkalommal a San Damiano-i kápolnánál imádkozva a
keresztről Krisztus hangját hallotta: "Ferenc, menj és építsd újjá
egyházamat!" Ferenc először azt gondolja, hogy a romos templomépületet
kell újjáépítenie, s nekiáll, hogy Assisi városának környékén három
kápolnát is felújítson. Később azonban világossá válik számára, hogy
küldetése ennél jelentősen nagyobb. Az általa és szerzetestársai által
megélt krisztusi szegénység az egész egyház lelki újjászületésének,
újjáépítésének lett az alapja a XIII. században. Isten kegyelmével
megértette, hogy a kőből épült templom felújításánál sokkal fontosabb a
hívőkből, mint élő kövekből felépülő Egyház újjáépítése.

A mai evangéliumban arról olvastunk, hogy a jeruzsálemi templomban Jézus a
következő kijelentést tette: "Romboljátok le ezt a templomot, és én három
nap alatt fölépítem!" Zsidó hallgatósága nem értette e mondat értelmét, de
ekkor még a tanítványai sem tudták, hogy saját testére, a halálát követő
harmadik napon feltámadt testére gondol mesterük.

Mire is gondolhatott volna másra a hallgatóság, mint arra az épületre,
amelyben elhangzott e különös kijelentés? A zsidók jól ismerték ennek a
templomnak a történetét. Miután az ország fővárosában, Jeruzsálemben
palotát épített a maga számára, Dávid király elhatározta, hogy házat épít
Istennek. Az isteni gondviselés azonban nem engedte meg, hogy terve
megvalósuljon, hanem csak fia, Salamon építhette meg az Úr templomát,
amelyet a hódító asszírok később leromboltak. A babiloni fogságból
visszatérő zsidók építették újjá a templomot, amely ettől kezdve
évszázadokon keresztül ismét az istentisztelet legfőbb helyéül szolgált.

Minden vallásban, így a zsidó vallásban is a templom az Isten háza, Isten
jelenlétének a megszentelt helye. Isten természetesen mindenütt jelen van,
de a templom az a hely, ahol jelenléte különösen is megtapasztalható, s
ahol az egyéni, de főként a közösségi istentisztelet zajlik. Az
ószövetségi időkben a jeruzsálemi templom ezt a szerepet töltötte be. Ide
zarándokoltak el a hívek évente legalább egyszer, hogy bemutassák
áldozataikat.

Jézus tisztelte a templomot. Ebben a templomba mutatta be őt édesanyja,
Mária az Istennek a születése utáni negyvenedik napon, s a gyermek Jézus
családjával együtt erre a helyre jön fel zarándokolni minden esztendőben.
Már 12 évesen is Atyja házának tekinti a templomot, ezért nem csoda, hogy
felnőttként még nagyobb a templom iránt érzett buzgósága. Rossz szemmel
nézi, hogy a kereskedők és a pénzváltók az imádság házában, az
istentisztelet helyén ahhoz méltatlan tevékenységet folytatnak. Amikor
Jézus kiűzi őket a templomból, nem csupán ez a buzgóság vezérli, hanem a
messiási idők jelét akarja mutatni a népnek és a vallási vezetőknek.

Jézus testének lerombolásával, azaz halálával és az Úr testének
újjáépítésével, azaz feltámadásával megszűnik a régi, a kőből épült
jeruzsálemi templom szerepe, ezt jelzi a kereszthalál pillanatában a
templom függönyének kettéhasadása. Pontosabban Jézus veszi át a közvetítő
szerepet Isten és az emberek között. Ebben az értelemben nincs már többé
szükség a régi templomra, s azt ott bemutatott régi áldozatokra. Jézus az
új templom. Ő az új szentély. Ő az új oltár, s ő az új áldozat. Jelenléte
az Oltáriszentségben Isten állandó jelenlétét jelzi.

Jézus azt szeretné, hogy mi, az ő követői, valamennyien lelki templommá
épüljünk, akikben jelen van az Isten. Engedjük, hogy Jézus minket is
megtisztítson bűneinktől miként egykor megtisztította a templomot. Egyedül
ő képes kegyelmével újjáalkotni, újjáépíteni minket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram! Múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet
gondoskodásodba ajánlom!
Szent Pio
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum