2011. június 18., szombat

[Evangelium] 2011-06-18

2011. június 18. - Szombat

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Senki sem
szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti,
vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem
szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek:
ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem
testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a
test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és
magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem
értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja
életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért
aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig
nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége
teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot,
amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten,
akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok
hát, hogy Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mibe öltözzünk?! Ezeket a
pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre
szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát
keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a
holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga
baja."
Mt 6,24-34


Elmélkedés:
Ne aggódjatok a holnapi étel, a ruházkodás vagy a megélhetés miatt –
mondja Jézus a hegyi beszédben. Világos, hogy ez nem a
legszegényebbeknek vagy a megélhetésért küzdőknek szól, hanem azoknak,
akik viszonylagos jólétben élhettek. Nagyfokú érzéketlenség volna
ugyanis ilyet tanácsolni olyan embereknek, akiknek nincs biztosítva a
jövője és teljes bizonytalanságban tengődnek napról napra.
A beszéd címzettjei, akik nem küzdenek megélhetési és anyagi
problémákkal, biztonságban élnek, amely azonban elsősorban nem
maguknak, hanem Isten bőkezűségének köszönhető. Miközben a
Gondviselésről megfeledkezve a jövő biztonságára törekszünk, vegyük
észre azokat, akikre ránehezedik a mai nap gondja!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Örök Szentháromság, aki fényesség vagy, add, hogy lelkem részesedjék a
te világosságodban!
Te, aki tűz vagy, részesíts magaddal a tűzben, s ebben a tűzben
egyesítsd akaratomat a tieddel.
Te, aki bölcsesség vagy, add meg lelkemnek azt a bölcsességet, hogy fel
tudja ismerni és meg tudja különböztetni a te igazságodat.
Te, aki erő vagy, adj lelkemnek erőt; legyen annyira erős, hogy se a
gonoszlélek, se teremtmény ne tudja megfosztani erősségétől.
Sziénai Szent Katalin
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 17., péntek

[Evangelium] 2011-06-17

2011. június 17. - Péntek

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Ne gyűjtsetek
magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a
tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a
mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok
ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a
szíved is. A test világossága a szem. Ha szemed ép, egész tested
világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested
elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség
mekkora?"
Mt 6,19-23


Elmélkedés:
Gyűjtsetek kincseket a mennyben! – kéri Jézus a mai evangéliumban.
Milyen kincsekről van szó? Mikor és hogyan lehet ilyen kincseket
gyűjteni? Nem a halálunk után, hanem már a földi életünk során kell
gyűjtenünk ezeket a szívünkhöz kötődő kincseket: a szülők tiszteletét,
az élet védelmét, a lelki tisztaságot, az irgalmasság gyakorlását, a
rászorulók megsegítését, a béke és az igazságosság terjesztését, az
öröm és a szeretet sugárzását. Ezek mind-mind olyan cselekedetek,
amelyeket életünkben kell gyakorolnunk, hogy bejussunk a mennybe.
Hétköznapi cselekedeteink határozzák meg, hogy milyen irányba haladunk.
Ha az örök üdvösségbe, a mennybe szeretnék jutni, abba az irányba is
kell haladnom.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Isteni Üdvözítőnk, aki földi tartózkodásod alatt olyan gyöngéd
szeretettel viseltettél a szegények iránt, adj a mi szívünkbe is a
tiedhez hasonló megértést. Engedd, hogy érzéki természetünk
ellenkezését legyőzzük!
Engedd, hogy a szegényeket segítsük, fájdalmaikban vigasztaljuk,
tudatlanságukban tanítsuk, s minden nyomorúságukban könnyebbséget
igyekezzünk nekik szerezni.
Add, hogy a szegényekkel szemben tanúsított barátságunk a te barátaiddá
tegyen bennünket, ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és
uralkodol örökkön örökké! Ámen.
Páli Szent Vince
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 16., csütörtök

[Evangelium] 2011-06-16

2011. június 16. - Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Amikor imádkoztok,
ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy
akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket!
Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt
kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem
bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek
bűneiteket."
Mt 6,7-15


Elmélkedés:
A helyes alamizsna és a böjt gyakorlásáról szóló részek között
található Máté evangéliumának mai részlete, amelyben az imáról tanít
Jézus. E résznél még inkább nyilvánvaló számunkra, hogy itt is egy
Isten felé megnyilvánuló vallási cselekedetről van szó. Az ima Istennel
való személyes közösségünk alapja és hitünk táplálója.
A munka aktivitásába menekülő ember az imában is inkább az aktivitást
szereti: állandóan a magáét mondja, és szüntelenül kéréseivel
ostromolja Istent. Tanuljuk meg az odafigyelő, a várakozó, az elfogadó
és a türelmes imát! Engedjük, hogy Isten megszólaljon. Haszontalan
dolgokra elfecsérelt időnkből szenteljünk többet az imára, a személyes
beszélgetésre Istennel.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 15., szerda

[Evangelium] 2011-06-15

2011. június 15. - Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel
már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja
bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben
legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is.
Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik
szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon
állva imádkozni! Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat.
Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben
imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot
mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom
nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz,
illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék
észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a
rejtekben is lát, megfizet neked."
Mt 6,1-6. 16-18


Elmélkedés:
Az alamizsnaadás és a böjtölés elterjedt gyakorlatával kapcsolatban ad
Jézus tanácsot a mai evangéliumban. E cselekedetek végzésének nem az
erények feltűnő mutogatása, nem a magunk dicsőségének terjesztése és
nem is az emberek tetszésének elnyerése a célja. Bár az alamizsnálkodás
a rászorulók, az emberek felé megnyilvánuló tett, mégis ennek is és a
böjtnek is az a célja, hogy Isten tetszését nyerjük el vele. Istenre
irányuló, Isten iránti szeretetünket kifejező cselekedetek ezek.
A közvélemény-kutatások gyakran vizsgálják egyes híres emberek
népszerűségét. De ezek mindig csak az emberek véleményét tükrözik,
amely gyorsan változhat. De vajon hogyan értékeli Isten a
cselekedeteinket?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Minden örömöm, Uram, amelyben nem Te vagy, legyen félelmemre és
utasítsam azt el! Csak Téged keresselek! Érted dolgozni legyen igazi
örömöm, és a Nélküled kapott megnyugvás legyen terhemre!
Add, hogy sokszor emelhessem Hozzád a szívemet, és ha vétettem ellened,
megbánással és új jófeltétellel ki tudjalak engesztelni!
Aquinói Szent Tamás
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 14., kedd

[Evangelium] 2011-06-14

2011. június 14. - Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy
ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig
azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal,
akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és
gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki
fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az
igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik
titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a
vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel
többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan
tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!"
Mt 5,43-48


Elmélkedés:
Jézus ismét korának ismert törvényét idézi: „Szeresd felebarátodat és
gyűlöld ellenségedet!" A parancs ószövetségi eredetű (Lev 19,18) első
része, könnyen elfogadható. A második rész a kor általános szemléletét
tükrözi.
A gyűlölet helyett Jézus új elvet fogalmaz meg: Szeressétek
ellenségeiteket. Ez az új parancs, a szeretet törvénye tehát még az
ellenségre is vonatkozik. Az ellenség részéről kezdeményezett és
megnyilvánuló rossz legyőzésére nyilvánvalóan nem elegendő a tehetetlen
beletörődés és az ellenségeskedés tétlen eltűrése. Egyedül a szeretet
bölcs és következetes gyakorlása képes legyőzni a rosszindulatot. A
tapasztalatok szerint e jézusi tanács jól működik. Érdemes kipróbálni.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Vannak, kik mindenből tőkét gyűjtenek, még a télből is. Ha fáznak,
dideregnek: e kicsi kínt ajánlják Istennek. - Ha valamit teszünk, ami
nincs kedvünkre, mondjuk azt az Istenünknek: "Én Istenem, ezt néked
szentelem azon nagy óra emlékére, mikor meghaltál értem!" - El kell
fogadnod a keresztet! Ha bátran viseled, a mennybe ő visz el téged.
Vianney Szent János
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 13., hétfő

[Evangelium] 2011-06-13

2011. június 13. - Hétfő

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok, hogy a
régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt
mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul
üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy
elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy
mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és
aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle."
Mt 5,38-42


Elmélkedés:
Jézus az ókori jogrendszerek ismert szabályát idézi: „Szemet szemért,
fogat fogért." E törvény, amely mai szemmel nézve kegyetlennek és
durvának tűnik számunkra, egykor azt a célt szolgálta, hogy a bosszú ne
haladja meg az okozott kár mértékét, s emiatt a maga korában igen
haladó lehetett. Ezt a törvényt az egyenlőség elve alapozza meg, amely
ennyire kisarkított és végletes formában valóban kegyetlenség, s emiatt
Jézus korában a zsidó rabbik inkább a pénzbüntetést javasolták
kárpótlásként a bosszú helyett.
Jézus viszont új törvényt ad, melyet új alapra helyez. A szereteten
alapuló megbocsátás nem áll bosszút, hanem nagylelkűen felülemelkedik a
rosszon, hogy a jó győzedelmeskedjen.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át!
Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás.
Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás.
Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja
légy!
Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden élő, minden ép.
Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet!
Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!
Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást mindörökké mennyeket!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. június 12., vasárnap

[Evangelium] 2011-06-12

2011. június 12. – Pünkösdvasárnap

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent
a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való
félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk:
„Békesség nektek!" Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az
oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus
megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy
küldelek én is titeket." E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta:
„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot
nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot."
Jn 20,19-23


Elmélkedés:
Éltető Lélek
Ötven nappal Jézus feltámadásának húsvéti ünnepe után a mai napon,
Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. A feltámadt Jézus
mielőtt a mennybe ment ebből a világból, ezt mondta tanítványainak:
„Kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, amíg el nem
tölt az erő benneteket a magasságból" (Lk 24,49), valamint „ A rátok
lejövő Szentlélek erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot
tegyetek rólam" (ApCsel 1,8). Ez az ígéret teljesedik be pünkösd
napján, amelynek eseményeit Szent Lukács evangélista írja le az
Apostolok Cselekedeteiben. Nézzük most sorra az eseményeket ezen
szentírási könyv alapján! Jézus mennybemenetelét követően az apostolok
visszatérnek Jeruzsálembe és együtt vannak, közösen imádkoznak Jézus
édesanyjával, Máriával. Péter javaslatára az áruló Júdás helyébe
megválasztják Mátyást, hogy az apostolok tizenkettes testülete ismét
teljes legyen. Így a Mátyással kiegészült apostoli testület Máriával
együtt várja a Lélek eljövetelét, aki aztán heves szélzúgás kíséretében
lángnyelvek alakjában ereszkedik le mindannyiukra. A Szentlélek
csodálatos működését azonnal megtapasztalják, amely egyrészt abban
nyilvánul meg, hogy megkapják a nyelveken való beszéd adományát,
másrészt mintegy háromezer ember keresztelkedik meg és csatlakozik a
jézusi közösséghez. Igen, a Szentlélek indítja Péter apostolt a
beszédre, amelynek hatására az emberek megtérnek.
De ne siessünk még ennyire előre a Szentlélek csodálatos működésének és
az általa vezetett küldetésnek a megismerésével! Inkább figyeljünk fel
arra, hogy Szent Lukács evangélista mennyire tudatosan szerkeszti meg
evangéliumát, illetve másik írását, az Apostolok Cselekedeteit. A
Lukács szerinti evangélium az angyali üdvözlettel, Jézus születésének
hírüladásával kezdődik. Az angyal ezt mondja Máriának, a názáreti
lánynak: „A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz
téged" (Lk 1,35). Jézus megtestesülésénél, az ő világra jötténél,
születésénél jelen van a Szentlélek. A mi Urunk születése a Szentlélek
közreműködésének köszönhető. Ezzel párhuzamosan szintén a Szentlélek
leszállásáról és a magasból lejövő különleges erőről olvashatunk az
Apostolok Cselekedetei könyv kezdetén, és ezt azért fontos kiemelnünk,
mert tulajdonképpen itt is születésről van szó, az Egyház születéséről,
amely szintén a Szentlélek működésének köszönhető. A két Lukácstól
származó szentírási könyv tehát párhuzamba állítja a két születést,
Jézusnak, illetve az Egyháznak a születését.
A Szentlélek az Egyház Lelke, Ő az Egyházat éltető Lélek. Vajon létezne
az Egyház a Szentlélek nélkül? Bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy
igen. Minden bizonnyal fennmaradt volna egy Jézus tanait követő és
hirdető közösség. Létezne egy közösség, amely a szeretet
jócselekedeteinek gyakorolná. S talán létezne egy szervezet is,
amelynek tevékenysége tetten érhető volna az évszázadok során. De mégis
azt kell mondanom, hogy a Szentlélek nélkül mégsem létezne az Egyház,
vagy legalábbis nem nevezném Egyháznak azt a közösséget, amely nem a
Lélek szerint él, amelyet nem a Szentlélek éltet és amely közösség nem
a Szentlélek indításait, sugallatait, jó tanácsait követi. Az Egyháznak
nevezett közösség véleményem szerint csakis a Szentlélekkel együtt
tudja teljesíteni azt a küldetést, amelyet Jézus bízott rá,, hogy
tudniillik az egész világra elmenvén Jézus tanítványává tegye az
embereket. Ha az Egyház tagjaiként valamennyien, papok és hívek
egyaránt, azt tesszük, amire a Szentlélek indít, akkor éppen ettől a
közös küldetéstől válunk közösséggé, azaz Egyházzá. A Lélek működése
ebben az egységben, ebben a közös küldetésben tapasztalható meg.
Befejezésül térjünk vissza egyetlen gondolattal arra, hogy a
születésnél jelen van a Szentlélek. Az első pünkösdkor háromezer ember
megkeresztelkedik, és ez a lelki újjászületést jelenti számukra. A
pünkösdi Szentlélek adja meg nekünk is lelki újjászületést, hogy
elmúljanak félelmeink, megértsük Krisztus tanítását és az Egyház minden
időkre szóló küldetéséhez csatlakozva mi is Krisztus tanúságtevői
legyünk a világban!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Szentlélek Isten! Te csodálatosan működsz a világban, az Egyházban és
bennünk. Legyél számomra az újjászületés forrása, az új élet forrása!
Teremtsd meg az egységet és a közösséget Istennel, az Egyházzal és az
emberekkel. Add, hogy az igehirdetés által újjászülessek a hitben, a
szentáldozás és az imádság legyen erőforrásom, és a szeretet
gyakorlásában teljesítsem küldetésemet!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum