2016. január 16., szombat

[Evangelium] 2016-01-16

2016. január 16. – Szombat

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy
sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket. Amint Jézus elhaladt a vám
mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki:
„Kövess engem!" Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és
tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz
telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való
írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a
vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik és
iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?"
Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van
szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az
igazakat hívjam, hanem a bűnösöket."
Mk 2,13-17

Elmélkedés:

Miként a tegnapi evangéliumban a béna meggyógyítása esetén a csodás
gyógyulás helyett a bűnbocsánat kapott nagyobb hangsúlyt, ugyanúgy a mai
evangéliumban a vámos Máté meghívása csak kiindulópont ahhoz, hogy a
bűnösökhöz közeledő Istent bemutassa az evangélista. Tegnap arról
olvastunk, hogy a béna és bűnös embert viszik abba a házba, ahol az Úr
tartózkodik, ma pedig arról, hogy Jézus lép be egy bűnös ember házába. Nem
csak a bűnös és bűneit őszintén megbánó ember keresi Istent, hanem az
irgalomban gazdag Isten is szüntelenül keresi az embereket, mint elveszett
bárányokat vagy mint tékozló fiúkat. Annak tudata, hogy az irgalmas Isten
keres minket, azt a reményt adja nekünk, hogy a végső szó nem a bűnökben
való elmerülésé, hanem a megújulásé, amelyet Isten a kiengesztelődés
szentsége, a szentgyónás által kínál fel nekünk. Isten megszólít minket,
mert szívünk megtérését szeretné. Helytelen volna azt mondanunk, hogy
Isten lelkiismeretfurdalást vagy bűntudatot akar ébreszteni bennünk, hanem
inkább úgy kell fogalmaznunk, hogy Isten a szeretetet ébreszti fel, újítja
meg bennünk, hogy nála keressük bűneink bocsánatát.
Amikor az Egyház hirdeti a bűnbánat fontosságát és az igehirdetők részéről
elhangzik a bűnbánatra való felszólítás, akkor mindig gondoljunk arra,
hogy ilyen módon az irgalmas Isten szólít meg bennünket.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus Krisztus, te kezdettől fogva az Atyánál voltál, amikor eljöttél az
emberek közé, elérhetővé tetted a hit alázatos bizalmát. És eljön a nap,
amikor ezt mondhatjuk: Krisztushoz tartozom, elszakíthatatlanul az övé
vagyok!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160116.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 15., péntek

[Evangelium] 2016-01-15

2016. január 15. – Péntek

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre,
hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem
fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy
bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották
fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat,
amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához:
„Fiam, bocsánatot nyertek bűneid." Ült ott néhány írástudó is. Ezek így
gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más
bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?"
Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt
tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt
mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl,
fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma
a földön a bűnök megbocsátására!" Ezzel odafordult a bénához: „Mondom
neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!" Az felkelt, fölvette
ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott.
Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk
még ilyet sohasem!"
Mk 2,1-12

Elmélkedés:

A mai evangélium egy béna ember meggyógyítását írja le. A béna olyannyira
magatehetetlen, hogy barátai segítségére szorul, ők viszik Jézus elé.
Szándékukban nem akadályozhatja meg őket a nagyszámú tömeg, még a tetőt is
képesek megbontani, csakhogy a gyógyulásra váró ember Jézus elé kerüljön.
Ebben az esetben Jézus nem csak a testi bajt szünteti meg, hanem az ember
lelkét is meggyógyítja, megbocsátja bűneit. E csoda esetében tehát új elem
jelenik meg: Jézus megmutatja, hogy képes a bűnök megbocsátására. Csodái
azt igazolják, hogy isteni erővel rendelkezik, a bűnök megbocsátásával
pedig világosan kinyilvánítja, hogy valóban Isten.
Keresztény emberként szüntelenül keressük az Istennel való kiengesztelődés
lehetőségét, amely feltételezi, hogy egyrészt őszintén elismerjük
bűnösségünket, másrészt hiszünk Isten megbocsátó irgalmában. A
kiengesztelődés vágya nem azt jelenti, hogy meg akarunk szabadulni a
bűntudattól, hanem azt, hogy ráébredünk arra, hogy vétettünk a szeretet
ellen. Megtagadtuk Isten szeretetét és elmulasztottuk a szeretet
gyakorlását embertársaink felé. A bűnbánat útja mindig a szeretet
felindításával kezdődik. Mennyire megnyugtató, hogy ez a szeretet nem csak
arra késztet, hogy nézzek szembe bűneimmel, hanem abban is segít, hogy
nézzek szembe a megbocsátó Istennel.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen földi
és örök életem számára! Óvj meg mindnyájunkat ebben az újesztendőben
minden bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb kerüljünk Atyai
szívedhez! Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm szent Fiadnál.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160115.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 14., csütörtök

[Evangelium] 2016-01-14

2016. január 14. – Csütörtök

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így
kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!" Jézusnak megesett rajta a
szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom!
Tisztulj meg!" Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus
szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd,
senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és
tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul
nekik."
Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a
dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább
távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen
özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45

Elmélkedés:

Jézus korában a betegségek közül a leprát vélték az egyik legsúlyosabb
bajnak. Tulajdonképpen mindenféle bőrbetegséget leprának tartottak,
olyanokat is, amelyeket a mai orvostudomány már másként nevez. A betegség
terjedésének megakadályozására a leprás betegeket szigorúan
elkülönítették, semmilyen módon nem érintkezhettek az egészségesekkel. A
zsidóságnál a betegség tisztátalanságnak is számított, így a leprában
szenvedőket nem csak a társadalmi, hanem a vallási életből is kizárták.
Gyógyulásukat követően akkor lehettek újra a társadalom tagjai, ha a pap
gyógyultnak nyilvánította őket. Ezért küldi Jézus is a paphoz az általa
meggyógyított embert.
Az evangéliumi jelenet egy jellegzetes csoda elbeszélés. Egy leprában
szenvedő ember jön Jézushoz. Kérésével, térdre borulásával kifejezi
alázatosságát és hitét. Aligha jönne Jézushoz, ha nem hinne abban, hogy
képes őt megszabadítani súlyos bajától. Az Úr a szíve mélyéig együttérez
ezzel az emberrel, sajnálja őt, ismeri mindazokat a hátrányokat, amelyek
az illetőt érik betegsége miatt, ezért nem tagadja meg tőle a segítséget.
A gyógyulás Jézus érintésének és szavának köszönhetően megy végbe,
mégpedig azonnal.
A csoda azt szemlélteti, hogy Isten segít a szenvedő emberen, és arra
ösztönöz minket, hogy ébresszük fel szívünkben az együttérzést a betegek
iránt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Szent Atyánk, az élet és a szeretet kiapadhatatlan forrása, aki az élő
emberben kinyilatkoztatod dicsőséged ragyogását, és szívébe helyezed
hívásod csíráját, ne engedd, hogy a mi hanyagságunk miatt megtörténhessen,
hogy valaki nem veszi észre vagy elveszíti ezt az ajándékot, hanem járjon
mindenki teljes önzetlenséggel azon az úton, amelyen a te szereteted
megvalósul.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160114.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 13., szerda

[Evangelium] 2016-01-13

2016. január 13. – Szerda

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és
András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is
Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre
megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett,
odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész
város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított,
akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte
megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
(Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy
elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek.
Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keres!" De ő azt
felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is
hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem." És elment, hirdette az
evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az
ördögöket.
Mk 1,29-39

Elmélkedés:

Miután Jézus a kafarnaumi zsinagógában tanított és kiűzte az ördögöt egy
megszállott emberből, két tanítványa házába megy. Az „elment Simon és
András házába" megjegyzés nem egyszeri látogatást jelent, hanem arra utal,
hogy Jézus hosszabb ideig tartózkodhatott Kafarnaum városában, s ez idő
alatt Péter és András családjánál lakott. Ezt jelzi az a tény, hogy még az
esti órákban is ide hozzák az emberek betegeiket, azaz tudnak arról, hogy
hol lakik Jézus. A liturgikus használatra készült szövegünkből kimaradt
egy elem, ami viszont a Szentírásban szerepel: Jézus „Jakabbal és Jánossal
együtt" ment a lakhelyéül szolgáló házba. Jogosan állítjuk, hogy Jakab és
János sem vendégségbe érkeztek Péterék házába, hanem ők is itt laknak.
Lakhatnának saját apjuknál, Zebedeusnál, illetve családtagjaikkal, hiszen
ők is ebben a városban vannak, de ők mégis ott laknak, ahol Jézus. Az
elsőként meghívott négy tanítvány tehát állandóan együtt van Jézussal,
akit ekkor már Mesterüknek tekintenek. Együtt vannak a zsinagógában a
szombati istentiszteleten és egy helyen laknak.
Mindez azt igazolja, hogy az első tanítványok komolyan vették Jézus
meghívását, s valóban azonnal a követői lettek. Nap mint nap Mesterükkel
vannak, hallják tanítását, látják csodáit. Tanítványok, akik később Jézus
életének tanúi lesznek.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, sötétlő lelkeinkre vesd a bölcsességed ragyogó világát, hogy fényre
gyúl mind, hogy téged követ, szolgál neked újítva tisztaságát. Napkelte
hív: ember, munkába kezdj! De te, Uram, szívünkbe úgy költözz be, hogy ez
a nap ragyogjon benn örökre, hogy érted égő tüzet sose veszt. Uram,
ragyogtasd ránk a te napod, amely nem ismerhet sosem alkonyatot.
Szent Efrém

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160113.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Közel 12 éve küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt mintegy 88
millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak. Évek óta
sikeresen működik a hallgatható e-vangélium, amely különösen is fontos a
látássérültek számára. Egyre többen használják az okostelefon
alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve hallgatásához. A jó
Istent illeti a hála minden eredményért.

Kis kitérő: az elmúlt napokban az okostelefon alkalmazások nem látták a
szövegeket, de már javítottuk a hibát. Javaslom, hogy az alkalmazások
használói maradjanak fenn az email listán is, mert csak így tudom
tájékoztatni őket ilyen esetekben a jövőben.

Az e-vangéliumot kizárólag az olvasók adományaiból üzemeltetjük és
fejlesztjük. Köszönet az eddigi támogatóknak!

Idén új lendületet szeretnénk adni evangelizációs munkánknak, mert
szeretnénk, ha egyre többekhez eljutna Jézus örömhíre. Február közepére,
várhatóan a nagyböjt kezdetére elkészül az új honlap, amely a képi világot
kedvelők igényeit fogja az eddigieknél jobban kielégíteni. Ehhez
kapcsolódóan szeretnénk országszerte egy plakátkampány keretében
népszerűsíteni az e-vangélium olvasás lehetőségét.

Talán sejtitek, hogy kis csapatunk valóban önzetlenül és elszántan végzi
szolgálatát. A ti nevetekben is köszönetet mondok rendszergazdánknak,
Jánosnak, aki bizonyára gyermekeivel szeretett volna játszani január
elsején délután, de ő ehelyett a szilveszteri áramkimaradás miatt leállt
gépek újraindításán fáradozott órákon át, hogy reggelre mindenki megkapja
az e-vangéliumot, és ne is vegyétek észre az üzemzavart. Köszönöm Brigi
lelkesedését is, aki az óvodából gyermekével nem hazafelé szokott indulni,
hanem a hangstúdióba, elkészíteni a hangos e-vangéliumot.

Evangélumküldő munkánkat elsősorban imáitokkal tudjátok támogatni. A
támogatás másik formája, ha ismerőseiteknek ajánljátok a napi
e-vangéliumot. Feliratkozni ezen a linken tudnak: www.evangelium365.hu

Ezek mellett kérem, akinek van rá lehetősége, támogassa adományával az
e-vangelizációt. Magyarországon a legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos.
Szeretettel kérlek benneteket, támogassátok naponta ennyivel az
e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. (2016-ban a szökőnap miatt 1830 Ft).
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. A jó Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. január 13.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 12., kedd

[Evangelium] 2016-01-12

2016. január 12. – Kedd

Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított.
Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint
akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy
ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: „Mi közünk
egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki
vagy: az Isten Szentje!" Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki
belőle!" A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán
nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek
egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a
tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!" El is
terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
Mk 1,21-28

Elmélkedés:

A szentírástudósok sokszor hangsúlyozzák, hogy nem elegendő csupán Jézus
cselekedeteire vagy csak tanítására koncentrálni. Ha kizárólag csak az
egyikre figyelnénk és háttérbe szorítanánk a másikat, aligha értenénk meg
az Úr igazi mondanivalóját. Jézusnál a tett és a tanítás megbonthatatlan
egységet alkotott. Cselekedetei megerősítették azt, amit szavaival
mondott. Tanítása és cselekedetei arra irányultak, hogy meghirdesse és
egyúttal jelenvalóvá is tegye az Isten országát.
Minderre kiváló példa a mai evangéliumi részlet. Jézus úgy tanít, hogy
szavában az emberek észreveszik a különleges erőt, isteni hatalmat. Majd
pedig gyógyít, kiűzi egy emberből a tisztátalan lelket, azaz a gonosz
lelket.
A jelenet minden bizonnyal legérdekesebb eleme, hogy a gonosz lélek
felismeri Jézus isteni hatalmát. Tudja, hogy az Úr hatalma erősebb nála,
és „Isten Szentjének" nevezi őt. Világos tehát, hogy az isteni és ördögi
hatalom küzdelméről van szó ezeknél a szabadító csodáknál. A gonosz a
vesztünket, Isten az üdvösségünket akarja. A csoda azt szemlélteti, hogy
Isten országa azáltal veszi kezdetét, hogy Jézus győzelmet arat a gonosz
lelkek, a démonok felett. Miután megszűnik a gonosz ártó hatalma, uralomra
jut Isten üdvözítő ereje. Engedem-e, hogy Isten legyen életem Ura?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Egy a szükséges tehát, a tiszta, szép, nemes, Istent szerető lélek. Aki
ezt választja, a legjobb részt választotta, s ez az egyedül ésszerű,
következetes s erőteljes eljárás; aki a lelket s önmagát elhanyagolja, az
a meghasonlást hordozza magában; sorsa az elsötétedés, elkeseredés s
üresség. De az nem annyit jelent, hogy elvonulni, remeteségekbe zárkózni;
maradjunk pályánkon s ne veszítsük el az ,,egy szükségest" szemeink elől
semmiféle dolgunkban.
Prohászka Ottokár

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160112.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Közel 12 éve küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt mintegy 88
millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak. Évek óta
sikeresen működik a hallgatható e-vangélium, amely különösen is fontos a
látássérültek számára. Egyre többen használják az okostelefon
alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve hallgatásához. A jó
Istent illeti a hála minden eredményért.

Kis kitérő: az elmúlt napokban az okostelefon alkalmazások nem látták a
szövegeket, de már javítottuk a hibát. Javaslom, hogy az alkalmazások
használói maradjanak fenn az email listán is, mert csak így tudom
tájékoztatni őket ilyen esetekben a jövőben.

Az e-vangéliumot kizárólag az olvasók adományaiból üzemeltetjük és
fejlesztjük. Köszönet az eddigi támogatóknak!

Idén új lendületet szeretnénk adni evangelizációs munkánknak, mert
szeretnénk, ha egyre többekhez eljutna Jézus örömhíre. Február közepére,
várhatóan a nagyböjt kezdetére elkészül az új honlap, amely a képi világot
kedvelők igényeit fogja az eddigieknél jobban kielégíteni. Ehhez
kapcsolódóan szeretnénk országszerte egy plakátkampány keretében
népszerűsíteni az e-vangélium olvasás lehetőségét.

Talán sejtitek, hogy kis csapatunk valóban önzetlenül és elszántan végzi
szolgálatát. A ti nevetekben is köszönetet mondok rendszergazdánknak,
Jánosnak, aki bizonyára gyermekeivel szeretett volna játszani január
elsején délután, de ő ehelyett a szilveszteri áramkimaradás miatt leállt
gépek újraindításán fáradozott órákon át, hogy reggelre mindenki megkapja
az e-vangéliumot, és ne is vegyétek észre az üzemzavart. Köszönöm Brigi
lelkesedését is, aki az óvodából gyermekével nem hazafelé szokott indulni,
hanem a hangstúdióba, elkészíteni a hangos e-vangéliumot.

Evangélumküldő munkánkat elsősorban imáitokkal tudjátok támogatni. A
támogatás másik formája, ha ismerőseiteknek ajánljátok a napi
e-vangéliumot. Feliratkozni ezen a linken tudnak: www.evangelium365.hu

Ezek mellett kérem, akinek van rá lehetősége, támogassa adományával az
e-vangelizációt. Magyarországon a legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos.
Szeretettel kérlek benneteket, támogassátok naponta ennyivel az
e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. (2016-ban a szökőnap miatt 1830 Ft).
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. A jó Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. január 12.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 11., hétfő

[Evangelium] 2016-01-11

2016. január 11. – Hétfő

Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az
(Isten országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten
országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András,
akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította
őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket." Azok
rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé továbbment,
meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat
rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták
apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.
Mk 1,14-20

Elmélkedés:

Az első tanítványok meghívását mondja el a mai evangélium. Jézus nyilvános
működése kezdetének ideje ez, a helyszín a Galileai-tó partja. Az első
meghívottak Simon Péter és testvére András, majd valamivel később egy
másik testvérpár, Jakab és János. Valamennyien halászok, tehát olyan
emberek, akiknek van mestersége. Az evangélista leírása szerint Jézus a
kezdeményező, ő a cselekvő. Ő jár a tó partján, ő látja meg a dolgozó
embereket, ő lép oda hozzájuk, hogy megszólítsa őket, ő hívja meg őket egy
új munkára. A megszólított halászok eközben a maguk munkáját végzik,
mégpedig azt a munkát, ami eddigi életüket kitöltötte. A meghívás
elhangzásakor viszont azonnal abbahagyják munkájukat és Jézust követik. Az
evangélista hangsúlyozza, hogy nem késlekednek, nem kérnek gondolkodási
időt, hanem rögtön indulnak. Miként a meghívónak sem voltak előfeltételei,
ugyanúgy a meghívottaknak sincs semmiféle kívánsága. Jézus módszere nagyon
egyszerű. Odalép hozzájuk és egyetlen mondattal meghívja őket követésére.
Ennél egyszerűbb meghívást el sem lehet képzelni. A meghívottak válasza is
a lehető legegyszerűbb, azonnal engedelmeskednek a hívásnak.
Ezen a héten visszatekintek, hogyan választottam foglalkozásomat,
mesterségemet, hivatásomat. Örömömet találom-e mindennapi munkámban?
Becsületesen, lelkiismeretesen végzem-e a rám bízott feladatokat? Jó
példát mutatok-e azoknak a fiataloknak, akik ezt a hivatást választják?
Mit tennék, ha Isten engem hívna egy új feladatra?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus miként egykor Pétert és társait, úgy hívod ma is a fiatalokat
az emberhalászatra. Adj nekik nyitottságot, hogy meghallják szavadat! Adj
nekik bátorságot, hogy ne féljenek elfogadni hívásodat! Add nekik a te
erődet, hogy a te nevedben és a te munkatársadként fáradozzanak az emberek
megmentésén! Egyetlen céljuk az legyen, hogy az embereket hozzád és a
mennyei Atyához vezessék!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160111.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Közel 12 éve küldöm számotokra az e-vangéliumot. Ez idő alatt mintegy 88
millió e-vangélium üzenetet küldtem el a lista tagjainak. Évek óta
sikeresen működik a hallgatható e-vangélium, amely különösen is fontos a
látássérültek számára. Egyre többen használják az okostelefon
alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve hallgatásához. A jó
Istent illeti a hála minden eredményért.

Kis kitérő: az elmúlt napokban az okostelefon alkalmazások nem látták a
szövegeket, de már javítottuk a hibát. Javaslom, hogy az alkalmazások
használói maradjanak fenn az email listán is, mert csak így tudom
tájékoztatni őket ilyen esetekben a jövőben.

Az e-vangéliumot kizárólag az olvasók adományaiból üzemeltetjük és
fejlesztjük. Köszönet az eddigi támogatóknak!

Idén új lendületet szeretnénk adni evangelizációs munkánknak, mert
szeretnénk, ha egyre többekhez eljutna Jézus örömhíre. Február közepére,
várhatóan a nagyböjt kezdetére elkészül az új honlap, amely a képi világot
kedvelők igényeit fogja az eddigieknél jobban kielégíteni. Ehhez
kapcsolódóan szeretnénk országszerte egy plakátkampány keretében
népszerűsíteni az e-vangélium olvasás lehetőségét.

Talán sejtitek, hogy kis csapatunk valóban önzetlenül és elszántan végzi
szolgálatát. A ti nevetekben is köszönetet mondok rendszergazdánknak,
Jánosnak, aki bizonyára gyermekeivel szeretett volna játszani január
elsején délután, de ő ehelyett a szilveszteri áramkimaradás miatt leállt
gépek újraindításán fáradozott órákon át, hogy reggelre mindenki megkapja
az e-vangéliumot, és ne is vegyétek észre az üzemzavart. Köszönöm Brigi
lelkesedését is, aki az óvodából gyermekével nem hazafelé szokott indulni,
hanem a hangstúdióba, elkészíteni a hangos e-vangéliumot.

Evangélumküldő munkánkat elsősorban imáitokkal tudjátok támogatni. A
támogatás másik formája, ha ismerőseiteknek ajánljátok a napi
e-vangéliumot. Feliratkozni ezen a linken tudnak: www.evangelium365.hu

Ezek mellett kérem, akinek van rá lehetősége, támogassa adományával az
e-vangelizációt. Magyarországon a legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos.
Szeretettel kérlek benneteket, támogassátok naponta ennyivel az
e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. (2016-ban a szökőnap miatt 1830 Ft).
Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél
többet is. A jó Isten jutalmazza meg nagylelkűségteket!
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. január 12.

Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. január 10., vasárnap

[Evangelium] 2016-01-10

2016. január 10. – Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése

Abban az időben: A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek
magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk:
„Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam,
akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és
tűzzel fog titeket megkeresztelni." Ekkor történt, hogy amikor a nép
keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott,
megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy
galamb. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam,
benned telik kedvem."
Lk 3,15-16. 21-22

Elmélkedés:

Miközben imádkozott
A Vatikánban, a Sixtus-kápolna egyik freskója Jézus megkeresztelkedését
ábrázolja. A mű Perugino és a műhelyéhez tartozó festők kezemunkája. A kép
egyik szélén Keresztelő János prédikál a népnek, a másik oldalon Jézus
mond beszédet az embereknek, középen pedig a főjelenet a megkeresztelkedés
pillanatát mutatja be. János egy jókora sziklán áll a Jordán folyóban,
Jézus kiemelkedik a vízből, lába alig érinti a víz tetejét, szinte lebeg a
folyó felett, miközben leereszkedik rá a Szentlelket jelképező galamb,
fent pedig a mennyei Atya látható angyalokkal körülvéve. A folyó két
partján reneszánsz korabeli ruhákat viselő férfiak és néhány ifjú figyeli
a jelenetet. A freskón a kereszteléskor Jézus összetett kézzel áll János
előtt. Bevallom őszintén, hogy amikor még kezdő pap voltam, és nem ezen,
hanem egy másik művészeti ábrázoláson először láttam a
megkeresztelkedésekor összetett kézzel imádkozó Jézust, túlzó jámborságnak
tartottam ezt a kéztartást. Imádkozás közben mi szépen összetesszük a
kezünket, de miért tett volna így Jézus? Aztán újra elolvastam figyelmesen
az evangéliumi jelenetet és elcsodálkoztam. Lukács evangélista ezt írja:
„miközben (Jézus) imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá
látható alakban, mint egy galamb." Gyerekkorom óta hallottam a történetet
minden évben, de nem maradt meg emlékezetemben Jézus imádkozása ennél az
eseménynél, csak felnőttként akadt meg a szemem ezen a mozzanaton. Jézus
imádkozott akkor, amikor János megkeresztelte őt.
Miért annyira jelentős ez az imádkozás? Az evangéliumok e helyen nem
jegyzik le Jézus imájának szavait, nem tudjuk meg, hogy ekkor mit
imádkozott. Az imádkozás ténye azonban két dolgot világosan mutat. Először
is azt, hogy Jézus egységben van az Atyával, az ő jelenlétében él, soha
nem szakad el tőle. Bármit tesz vagy tanít, azt az Atyával való egységben
teszi, az Atya akaratát teljesíti, az Atyának való engedelmesség indítja
őt a cselekvésre és az emberek tanítására. Imádkozik az apostolok
kiválasztása előtt (vö. Lk 6,12-16), a vízen járása előtt (vö. Mt 14,22-23
és Mk 6,45-46). Színeváltozásakor azért megy fel a hegyre, hogy imádkozzon
(vö. Lk 9,28) és az utolsó vacsora után is imádkozni ment a
Getszemáni-kertbe (vö. Lk 22,39-42 és Mk 14,32-36). Imádkozik Péter
apostolért (vö. Lk 22,32), az utolsó vacsorán főpapi imájában
tanítványaiért és a benne hívőkért könyörög (János evangélium 17. fejezet)
és imádkozik a kereszten (vö. Mk 15,34 és Lk 23,46). Jézus
megkeresztelkedése után kezdi meg nyilvános működését a nép körében, s
minden bizonnyal azért imádkozott, mert küldetését az Atyával való
egységben kezdte el.
Imádkozása egy másik szempontból is fontos: imádkozik, mielőtt eltölti őt
a Szentlélek. A harmadik isteni személy ugyanis megerősíti őt
küldetésében, amely nem csak a megkereszteléskor, hanem első nyilvános
beszédekor, a názáreti zsinagógában is említésre kerül: „Az Úr Lelke van
rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek" (Lk
4,18). Itt fontos megemlítenünk, hogy az apostolok tanulnak Jézus imájából
és az Úr mennybemenetele után imádkozva várják a Szentlélek eljövetelét.
Az apostolok „mindnyájan állhatatosan, egy szívvel-lélekkel kitartottak az
imádkozásban az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával és
rokonaival együtt" (ApCsel 1,14).
Tanuljunk meg Jézustól imádkozni!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Irgalmas mennyei Atyánk! A te gyermekeid vagyunk. Segíts úgy élnünk, hogy
méltók legyünk arra, hogy szeretett gyermekednek nevezz bennünket, és
mindig megőrizzük magunkban az istengyermekség kegyelmét. Segíts minket,
hogy irgalmad és megbocsátásod által újjászülessünk! Isten Fia, Jézus
Krisztus, hirdetted és elhoztad nekünk az Atya irgalmát! Taníts minket
alázatra és igaz bűnbánatra! Szentlélek Isten, aki a kiengesztelődés
forrása vagy! Világosíts meg minket, hogy minden szegényben és
rászorulóban Jézust lássuk, akivel jót tehetünk, amikor irgalmasak vagyunk
hozzá!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160110.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum