2016. június 18., szombat

[Evangelium] 2016-06-18

2016. június 18. – Szombat

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Senki sem szolgálhat
két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy
ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az
Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek: ne aggódjatok az
életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy
mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek
az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek,
hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet
azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel
is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a
mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek.
Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy
ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe
kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább,
kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy Mit együnk? vagy: Mit
igyunk? vagy: Mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti
mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az
Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok
hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik
magáról! Elég a mának a maga baja."
Mt 6,24-34

Elmélkedés:

A gazdagság olyan veszély Jézus szerint, ami elfordíthatja szívünket
Istentől. Vele szemben a szegénység megtanítja az embert arra, hogy
odafigyeljen Isten gondviselésére és észrevegye mindazt a jót, amit élete
során Istennek köszönhet. Ezt az igazságot fogalmazza meg Jézus, amikor
azt ajánlja követőinek, hogy ne aggodalmaskodjanak, hiszen Isten jól látja
minden ember szükségleteit. A túlzott aggódás ugyanis sok esetben az
isteni gondviselésbe vetett hit megfogyatkozását vagy hiányát jelenti. Ha
valóban hisszük, hogy Isten törődik velünk, akkor nem aggódhatunk jövőnk
vagy életünk miatt.
Jézus az isteni gondviselés létezésének bemutatására példákat mond a
természetből, a mező virágainak és az ég madarainak életéről. Az Isten
által teremtett világban észlelhető Isten további működése, gondoskodása,
amely természetesen az ember életében is felfedezhető. Ha Isten legkisebb
teremtményeiről is gondoskodik, azaz nem csak életre hívta őket, hanem
életben maradásukat is segíti, akkor miért ne gondoskodna az emberről,
akinek megteremtése Isten szeretetének jele? Az isteni gondviselésben való
bizakodás természetesen nem jelenti azt, hogy tétlenek maradhatunk, mert
Isten úgyis megad számunkra minden szükségeset. Igyekezzünk úgy dolgozni
és úgy felhasználni a földi javakat, hogy azok ne akadályozzanak, hanem
segítsenek minket az üdvösség útján.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre,
fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak
neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád
és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek
minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát
neked és dicsőítsen téged.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160618.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 17., péntek

[Evangelium] 2016-06-17

2016. június 17. – Péntek

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Ne gyűjtsetek
magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a
tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben,
ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák
és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test
világossága a szem. Ha szemed ép, egész tested világosságban lesz. De ha
szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság
benned sötétség, maga a sötétség mekkora?"
Mt 6,19-23

Elmélkedés:

A keresztény ember feladata, hogy igazzá váljon Isten előtt, azaz ne
jelmezként öltse magára a vallásosság és a jámborság ruháját, hanem
valóban tiszta szívvel keresse Istent és olyan döntéseket hozzon, amelyek
elnyerik Isten tetszését. Ezt az igazságot Jézus így fogalmazza meg a mai
evangéliumban: „Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben!" Ezzel egyúttal a
földi kincsek gyűjtését és a gazdagságot olyan veszélynek nevezi, amelyek
könnyen eltávolítják az embert Istentől és a lelki javaktól. A gazdagság
vágya sok embert megkísért, mert a tőle remélt jólét és biztonság
kívánatos számukra. A földi javakat, kincseket gyűjtögető, felhalmozó
ember nem is gondol arra, hogy a gazdagság állandó nyugtalanság és
aggodalom forrása, mert állandóan vagyonának elvesztésétől retteg. A földi
javak éppen amiatt nem nyújtanak az ember számára tartós biztonságot, mert
értéküket veszíthetik. Aki egyedül az evilági javaktól várja megélhetését,
jólétét és biztonságát, az tulajdonképpen megfeledkezik az isteni
gondviselésről.
A mennyei kincsek gyűjtése Jézus szóhasználatában egyrészt a lelkiekben
való gazdagodást jelenti, másrészt mindazokat a jócselekedeteket,
amelyeket szeretetből teszünk a másik embernek, azért mert benne Krisztust
látjuk. E lelki kincsek biztosíthatják számunkra, hogy a mennybe jussunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus, feltámadásod világosság a népeknek, fény az embereknek! Hadd legyen
életem is fény a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak,
ahol sértegetnek, összekössek, ahol szakadás van, reményt ébresszek, ahol
elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet vigyek, ahol
szomorúak. Uram, add, hogy fény legyek!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160617.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 16., csütörtök

[Evangelium] 2016-06-16

2016. június 16. – Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Amikor imádkoztok, ne
szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor
nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen
mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti
tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok
meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket."
Mt 6,7-15

Elmélkedés:

A tegnapi evangéliumban Jézus a látszatvallásosság veszélyére hívta fel a
figyelmet, amely az imádságban is jelen lehet. Ezt a gondolatot folytatja
a mai rész, amelyben a mi Urunk az imádkozás helyes módjára tanít. A
magamutogatás, a hivalkodás, a dicsekvés kísértésként jelentkezhet
bármilyen szent cselekmény során, sem az egyéni, sem a közösségi ima nem
kivétel ez alól. Az ilyen lelkület beárnyékolja, elsötétíti azt a
szándékot, miszerint az imában Istennel vagyunk kapcsolatban.
Hasonló veszélyről manapság is sokan beszélnek, ha megtapasztalják azt,
hogy az imádkozás gépiessé vagy rutinszerűvé válik számukra. Nem tudnak
már odafigyelni a szavakra, kötelességszerűen elmondják napi imájukat,
amely teljesen nélkülözi az összeszedettséget és az Istenre figyelést.
Hogyan is várhatnánk ilyen módon végzett imától, hogy Istenhez emelje
lelkünket? Hogyan is várhatnánk, hogy az ilyen felületesen végzett imában
Isten választ adjon problémáinkra, kérdéseinkre? Hogyan is várhatunk lelki
előrehaladást az olyan imától, ami valójában képzelt erényeink
ismételgetése Isten felé? Hogyan is várhatjuk a lelki megtisztulást az
olyan imától, amely nélkülözi az igaz bűnbánatot? Hogyan is várhatjuk
Isten segítségét, ha az imát eszköznek tekintjük saját elképzeléseink
megvalósulásához?
Urunk, Jézus, taníts minket a helyes imára!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, hálát adok, hogy tanítottál, szavaid kísérjék végig napomat,
alakítsák életemet! Hálát adok, hogy a te odaadásodhoz, áldozatodhoz
kapcsolhattam jószándékaimat s minden gondomat is. Hálát adok, hogy a
szentáldozás által bennem élsz, és általam másokhoz is el akarsz jutni.
Szentségi jelenléted tegyen teljesen hasonlóvá hozzád.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160616.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 15., szerda

[Evangelium] 2016-06-15

2016. június 15. – Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Vigyázzatok!
Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei
Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne
kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel már
meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal
kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és
akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig
imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az
emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni!
Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol,
menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz!
Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne
legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az
emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg
is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és
mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak
Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet
neked."
Mt 6,1-6.16-18

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus pontosan megfogalmazza a régi törvény
hiányosságát, amikor a látszatvallásosságról beszél. Tanítványaitól többet
vár, mint a régi, ószövetségi törvény betű szerinti megtartását. Azt
szeretné, ha megértenénk parancsának lényegét, amely minden elemében az
Istenhez kapcsol minket és elindít a felebaráti szeretet útján. Ne az
emberek tetszését vagy elismerését keressük, hanem egyedül Istenét. Az Úr
így fogalmaz: „Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így
a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat." E szavak összecsengenek
azzal, amit máskor mond: „Ha a ti igazvoltotok nem múlja felül az
írástudókét és farizeusokét, semmiképp sem mentek be a mennyek országába"
(Mt 5,20). A vallásosság, a hit, a jámborság, a tisztalelkűség
összefoglalása mindez a Biblia nyelvezetében.
Az Isten előtti „igaz" életforma az ószövetségi törvények betű szerinti
megtartásával félresiklott a látszat irányába, amivel más embereket ugyan
meg lehet téveszteni, de Istent nem, hiszen ő jól ismeri az emberi szív
minden gondolatát és szándékát. Isten számára nem a szavak, hanem a
cselekedetek számítanak. A szeretetből fakadó cselekedetek, mint a
vallásosság gyümölcsei, elárulják, hogy milyen lelkület lakik az emberben.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Istenünk, világunk tele van gyűlölettel, előítélettel, egymás
elutasításával. Add, hogy nyitottak lehessünk minden emberi nyomorúság,
elesettség, fájdalom, seb orvoslására! Nyisd meg szemünket, hogy meglássuk
embertársainkat, akik ugyanazon az úton járnak, s akikkel az úton
találkozunk! Veszélyek fenyegetnek, kiszolgáltatottak vagyunk, segítségre
szorulunk magunk is. Jézus nem megy el mellettünk, hanem sebeinket
bekötözi és fölemel minket. Add, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160615.mp3
 

________________________________

Aktuális:

Hallókészüléket viselők lelkigyakorlata az irgalmasság szentévében

Időpont: 2016. július 22-24. péntek 16 órától - vasárnap 14 óráig.
Jelentkezési határidő: 2016. július 7.
Jelentkezés és bővebb tájékoztatás: nagyothallok.lelkigyakorlata@gmail.com
http://www.magyarkurir.hu/esemenyek/nagyothallok-lelkigyakorlata-mariabesnyon

Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: Az elmúlt héten 92 felajánló 208 gyermek nyári
táborozását támogatta adományával. Köszönjük a támogatást!

A tanév végéhez és a vakációhoz közeledve lázasan folyik mindenütt a nyári
táborok szervezése. A családok e napokban azon gondolkoznak, hogy
gyermekük számára milyen tábor volna megfelelő és hasznos. Sokszor sajnos
nem a gyermek lelkesedése szerint történik a választás, mert a
lehetőségeket erősen befolyásolja a család anyagi helyzete. Másrészt maguk
a táborszervezők sem mernek költségesebb programot előkészíteni, mert jól
ismerik a szülők korlátozott lehetőségeit.

A vallásos családok szívesen küldik gyermekeiket egyházi szervezésű
táborokba. Ezekben a szentmise, a bibliaolvasás és más vallási programok
mellett jól megfér egy kirándulás, illetve fürdőzés egy tónál vagy akár
egy aquaparkban.

Jelen soraimmal arra hívom a napi e-vangélium közösségét, segítsük a
gyermekek táborozását. Egy szerényebb tábor költsége naponta kb. 2000-3000
forint résztvevőnként. Biztosan nagy segítség sokaknak az is, ha egy nap
költségét támogatásként megkapják. Jótékonysági akciónk során egyházi
szervezésű hittantáborokat, imatáborokat, minisztránstáborokat szeretnénk
segíteni, amelyeken vallásos családok gyermekei vesznek részt. (2011-ben
már szerveztünk egy ilyen akciót. Akkor 25 táborban 1165 gyermeket
segítettünk.)

Kedves e-vangélium olvasók! Táborozzon 1000 gyermek!, azaz segítsük, hogy
ezer magyar gyermek eljusson 2016 nyarán egy táborba. Támogassátok egy
gyermek táborozásának egy napját! Akinek lehetősége van, akár több
gyermekét is.
Erre a célra az adományokat az alábbi lehetőségeken várjuk 2016. június
24-ig.
Köszönöm, hogy nagylelkű adományaitokkal segítitek a Táborozzon 1000
gyermek! akciót. Legyen a táborozás lelki élmény is gyermekeknek!
2016. június 15.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: gyermektábor

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: gyermektábor
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a gyermektábor akció támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: gyermektábor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 14., kedd

[Evangelium] 2016-06-14

2016. június 14. – Kedd

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Hallottátok, hogy ezt
mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig azt
mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak
titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját
jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a
bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek,
ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a
testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg
ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a
ti mennyei Atyátok!"
Mt 5,43-48

Elmélkedés:

Az előző napok gondolatát folytatva elérkezünk a hegyi beszéd
legnehezebben érthető és legnehezebben megvalósítható részéhez, az
ellenségszeretethez. Ha Jézus hegyi beszédével kapcsolatban új törvényről
beszélünk, akkor a minden megkülönböztetést nélkülöző szeretet parancsa
esetében valóban újdonsággal találkozunk, amely messze felülmúlja a
korábbi szabályokat. Jézus azt javasolja tehát, hogy a szeretet
megvalósítása terén ne tegyünk különbséget a barát és az ellenség között,
hanem mindenki felé nyilvánítsuk ki azt. A krisztusi szeretet arra kötelez
minket, hogy minden embertársunknak adjuk meg a tiszteletet, a
megbecsülést és a segítséget, ha szükséget szenved. Új szemléletet kíván
ez tőlünk, az ember, a felebarát meglátását a másik személyben.
Félreértik azonban azok Jézus szavait, akik az igazságtalanságok, az
üldözések, a visszaélések vagy a bántalmazások jóváhagyását látják ezekben
a szavakban. A felsorolt bűnök ugyanis felforgatják a társadalmi
viszonyokat és az emberek közti kapcsolatokat. Akkor lesz béke az emberek
között, ha mindenki képes lesz arra, hogy lemondjon a bosszúról, még akkor
is, ha az jogosnak tűnik. Az ellenség szeretete olyan feladat számunkra,
amely valóban hősiességet kíván tőlünk. Legyen ebben példaképünk Krisztus,
aki a kereszten az őt bántalmazókért imádkozott.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra,
hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem
tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad,
hogy jóságoddal egyesítsük hitünket.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160614.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: Az elmúlt héten 92 felajánló 208 gyermek nyári
táborozását támogatta adományával. Köszönjük a támogatást!

A tanév végéhez és a vakációhoz közeledve lázasan folyik mindenütt a nyári
táborok szervezése. A családok e napokban azon gondolkoznak, hogy
gyermekük számára milyen tábor volna megfelelő és hasznos. Sokszor sajnos
nem a gyermek lelkesedése szerint történik a választás, mert a
lehetőségeket erősen befolyásolja a család anyagi helyzete. Másrészt maguk
a táborszervezők sem mernek költségesebb programot előkészíteni, mert jól
ismerik a szülők korlátozott lehetőségeit.

A vallásos családok szívesen küldik gyermekeiket egyházi szervezésű
táborokba. Ezekben a szentmise, a bibliaolvasás és más vallási programok
mellett jól megfér egy kirándulás, illetve fürdőzés egy tónál vagy akár
egy aquaparkban.

Jelen soraimmal arra hívom a napi e-vangélium közösségét, segítsük a
gyermekek táborozását. Egy szerényebb tábor költsége naponta kb. 2000-3000
forint résztvevőnként. Biztosan nagy segítség sokaknak az is, ha egy nap
költségét támogatásként megkapják. Jótékonysági akciónk során egyházi
szervezésű hittantáborokat, imatáborokat, minisztránstáborokat szeretnénk
segíteni, amelyeken vallásos családok gyermekei vesznek részt. (2011-ben
már szerveztünk egy ilyen akciót. Akkor 25 táborban 1165 gyermeket
segítettünk.)

Kedves e-vangélium olvasók! Táborozzon 1000 gyermek!, azaz segítsük, hogy
ezer magyar gyermek eljusson 2016 nyarán egy táborba. Támogassátok egy
gyermek táborozásának egy napját! Akinek lehetősége van, akár több
gyermekét is.
Erre a célra az adományokat az alábbi lehetőségeken várjuk 2016. június
24-ig.
Köszönöm, hogy nagylelkű adományaitokkal segítitek a Táborozzon 1000
gyermek! akciót. Legyen a táborozás lelki élmény is gyermekeknek!
2016. június 14.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: gyermektábor

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: gyermektábor
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a gyermektábor akció támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: gyermektábor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 13., hétfő

[Evangelium] 2016-06-13

2016. június 13. – Hétfő

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok, hogy a
régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom
nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged
jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a
ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire
kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt
akar, el ne fordulj tőle."
Mt 5,38-42

Elmélkedés:

A mai evangélium Jézus olyan mondásait sorolja fel, amelyek az általa
adott törvény újdonságára mutatnak a régi törvénnyel szemben. A régi
törvény azon a szemléleten alapult, hogy ha valaki kárt okoz a másik
embernek, akkor a kárt elszenvedőnek joga van elégtételt vennie. Ezen
elvre épült a megtorlás és a bosszú. Annak megítélése, hogy valóban
történt-e károkozás, nem valamiféle választott testület vagy bíróság
feladata volt, hanem az egyénre volt bízva, miként ő döntött arról is,
hogy milyen módon fog elégtételt venni az őt ért sérelemért. Ebben az
esetben tehát az egyéni igazságszolgáltatás törvényesítéséről van szó.
„Ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki
perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is." Mivel
nagyon ellentmondásos kijelentésekről van szó, ezért nem könnyű azok
helyes értelmezése, illetve megvalósítása. A legtöbb szentírásmagyarázó
szerint e jézusi szavakat nem betű szerint kell megtennie a keresztény
embernek, hanem irányt mutatnak, tehát annak szellemében kell eljárnia.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Amikor megtapasztaljuk az erőszakot, a
bántalmazást, a visszaélést, a türelmetlenséget, az elutasítást és az
igazságtalanságot, akkor ne a bosszún törjük a fejünket, hanem viseljük el
ezeket a sérelmeket. A békés lelkület megőrzése ezekben az igazságtalan
helyzetekben nem könnyű, de ez a Krisztus által ajánlott út.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk: te vagy az időknek Ura. Te vagy az Úr az egész teremtett világ
felett. Életünk napjainak számát te méred ki. Te adsz nekünk lehetőséget,
hogy amíg ebben a világban élünk, azokat a kincseket keressük, amelyek
soha el nem múlnak. Tégy minket készségessé, hogy tekintetünket mindig az
égre emeljük. Mulandó ez a föld, ez a világ: add, hogy megértsük igéd
igazságát!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160613.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: Az elmúlt héten 92 felajánló 208 gyermek nyári
táborozását támogatta adományával. Köszönjük a támogatást!

A tanév végéhez és a vakációhoz közeledve lázasan folyik mindenütt a nyári
táborok szervezése. A családok e napokban azon gondolkoznak, hogy
gyermekük számára milyen tábor volna megfelelő és hasznos. Sokszor sajnos
nem a gyermek lelkesedése szerint történik a választás, mert a
lehetőségeket erősen befolyásolja a család anyagi helyzete. Másrészt maguk
a táborszervezők sem mernek költségesebb programot előkészíteni, mert jól
ismerik a szülők korlátozott lehetőségeit.

A vallásos családok szívesen küldik gyermekeiket egyházi szervezésű
táborokba. Ezekben a szentmise, a bibliaolvasás és más vallási programok
mellett jól megfér egy kirándulás, illetve fürdőzés egy tónál vagy akár
egy aquaparkban.

Jelen soraimmal arra hívom a napi e-vangélium közösségét, segítsük a
gyermekek táborozását. Egy szerényebb tábor költsége naponta kb. 2000-3000
forint résztvevőnként. Biztosan nagy segítség sokaknak az is, ha egy nap
költségét támogatásként megkapják. Jótékonysági akciónk során egyházi
szervezésű hittantáborokat, imatáborokat, minisztránstáborokat szeretnénk
segíteni, amelyeken vallásos családok gyermekei vesznek részt. (2011-ben
már szerveztünk egy ilyen akciót. Akkor 25 táborban 1165 gyermeket
segítettünk.)

Kedves e-vangélium olvasók! Táborozzon 1000 gyermek!, azaz segítsük, hogy
ezer magyar gyermek eljusson 2016 nyarán egy táborba. Támogassátok egy
gyermek táborozásának egy napját! Akinek lehetősége van, akár több
gyermekét is.
Erre a célra az adományokat az alábbi lehetőségeken várjuk 2016. június
24-ig.
Köszönöm, hogy nagylelkű adományaitokkal segítitek a Táborozzon 1000
gyermek! akciót. Legyen a táborozás lelki élmény is gyermekeknek!
2016. június 13.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: gyermektábor

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: gyermektábor
Utalás külföldről:
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a gyermektábor akció támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: gyermektábor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. június 12., vasárnap

[Evangelium] 2016-06-12

2016. június 12. – Évközi 11. vasárnap

Abban az időben: Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért
hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő.
Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben,
alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul, Jézus lábánál.
Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és
csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal.
Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta
volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő."
Jézus akkor hozzá fordult: „Simon, mondanék neked valamit." Az így
válaszolt: „Mester, beszélj!" „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik
ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből
fizetniük, hát elengedte mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?" „Úgy
gondolom az, akinek többet engedett el" – felelte Simon. „Helyesen
ítéltél" – válaszolta.
Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt?
Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel
öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg
szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented
meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát
neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek keveset
bocsátanak meg, az kevésbé szeret." Aztán így szólt az asszonyhoz:
„Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!"
Erre a vendégek kezdték mondogatni magukban: „Ki ez, hogy még a bűnöket is
megbocsátja?" Ő pedig ismét az asszonyhoz fordult: „A hited megszabadított
téged. Menj békével!"
Ezután bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten
országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz
lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén
Magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának
a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak
róla.
Lk 7,36 – 8,3

Elmélkedés:

Az irgalmasság kapuja
A közép-olaszországi város, Sziéna történelmi központja, amely a
világörökség része, ma is őrzi a középkori hangulatot. A városrészbe
vezető egyik kapu a Porta Camollia, amelyen a következő felirat olvasható:
Cor magis tibi Sena pandit. A latin szöveg így fordítható magyarra: Sziéna
nagyobbra tárja szívét neked (mint ez a kitáruló kapu, amely a városba
vezet). Az antik városfal Firenze felé nyíló kapujának felirata évszázadok
óta ezzel az üzenettel fogadja az érkezőket, a régi időkben a
kereskedőket, művészeket és utazókat, napjainkban pedig a turistákat.
A megbocsátás által Jézus még nagyobbra tárja szívét nekünk, s az ő
irgalmas szívén, mint kapun át juthatunk el az irgalomban gazdag mennyei
Atyához. Jézus irgalmas szíve tágra nyílik a bűnösök előtt, ennek
csodálatos példáját olvassuk a mai evangéliumban. A bűnös asszony
irgalomra talált Jézusnál. A történetben szereplő és Jézust vendégül látó
Simon farizeus ott követi el a hibát, hogy az asszonyt bűnösnek tartja és
elítéli őt, miközben ő maga is bűnös. Jézus ugyan betért házába, elfogadta
meghívását és vendégszeretetét, de ez csak a köztük lévő fizikai
távolságot rövidítette le, mert nem tudta megérinteni a keményszívű
farizeus szívét. A mi Urunk csak ahhoz tud közeledni, aki bűnbánattal
fordul felé. Csak azt tudja felemelni, aki belátja, hogy bűnei porában
fekszik. Csak annak tudja megnyitni irgalmas szívének kapuját, aki át akar
menni ezen a kapun.
Simon farizeus gondolkodásában felismerhetjük saját gondolatainkat. Mert
sokszor azt gondoljuk, hogy a bűnös ember nem érdemli meg a bocsánatot.
Nem érdemli meg azt, hogy elfelejtsük vétkét. Igazságos büntetésért
kiáltunk, mert véleményünk szerint méltó büntetést érdemel. Ilyen az
emberi gondolkodás, amely túlzásba viszi az igazságosságot és éppen emiatt
válik kegyetlenné. Simon farizeus viselkedésében felismerhetjük
viszonyunkat a bűnösökhöz. Nem akarunk érintkezni velük, ezért tartjuk a
távolságot tőlük. Isten azonban másként gondolkodik és másként viselkedik.
Ő méltónak tartja a bűnöst a megbocsátásra és egészen közel engedi magához
a bűnbánókat. Megengedi, hogy a bűnbánó asszony megérintse őt, hogy ő is
megérinthesse az irgalommal. A megbocsátás valahol ott dől el bennünk,
hogy ki tudjuk-e mondani azt, hogy a bűnös ember mégiscsak méltó a
bocsánatra. Mindaddig, amíg méltatlannak tartom őt, nem fogok tudni
megbocsátani neki. Vajon ebben az esetben én méltó vagyok-e arra, hogy
Isten megbocsásson nekem? Erre a kérdésre pontos választ ad nekünk
Jézusnak az a példabeszéde, amely szerint egy király elengedte egyik
szolgája nagy adósságát. Ezt követően ez a szolga bántalmazni kezdte
szolgatársát és követelte tőle azt a csekély összeget, amivel tartozott.
Amikor a többi szolga beszámolt a királynak a szívtelen szolgáról, a
király megbüntette és börtönbe vetette, amíg meg nem fizeti minden
tartozását. (vö. Mt 18,23-35). A történet világosan tanítja, hogy Isten
megbocsát nekünk és az ő példája szerint nekünk is tovább kell adnunk a
bocsánatot, meg kell bocsátanunk felebarátainknak. Ha ezt nem tesszük meg,
nem számíthatunk az isteni irgalmasságra. Bűnbánó könnyeink Jézus szívére
hullva nyissák meg számunkra azt, mint az irgalmasság kapuját!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Irgalmas Jézus! Bűnbánó szívvel lépünk eléd. Levetjük magunkról a hiúság,
a kevélység, az önelégültség, az önzés és a szeretetlenség ruháját.
Kérünk, add ránk a lelki megtisztulás új ruháját! A szentgyónásban újra és
újra megtapasztaljuk, hogy megbocsátasz nekünk. Bár mi méltatlannak
tartjuk magunkat, te mégis méltónak találsz minket arra, hogy felemelj
bűneinkből. Segíts minket, hogy mi irgalmas szívvel forduljunk
embertársaink felé és mindig tudjunk tiszta szívből megbocsátani! Taníts
minket nagylelkűségre!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160612.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum