2011. október 15., szombat

[Evangelium] 2011-10-15

2011. október 15. - Szombat

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz: Mondom nektek, hogy
mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja
Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is
megtagadom Isten angyalai előtt. Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot
nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Amikor a
zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok,
hogy miképpen és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok! A Szentlélek
abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok.
Lk 12,8-12

Elmélkedés:

A Szentlélek működése nem csak az Egyház működésében és tanúságtételében
fedezhető fel, hanem mindenkinek a személyes, egyéni életében is. A lélek
ugyanis csodálatos módon átalakítja életünket. Segítségével
felfedezhetjük, hogy Krisztushoz tartozunk és erősíthetjük ezt a
kapcsolatot. A Lélek ugyanakkor segít megértenünk emberi és istengyermeki
méltóságunkat. A Szentlélek benső, lelki emberré formál minket. Nélküle
elvesznénk az anyagi világban, s könnyen megfeledkeznénk arról a nemes
hivatásról, amelyre Isten hívott meg minket. Nélküle elveszíthetnénk az
üdvösség útján, s csupán ebben a világban élnénk. Emellett Jézus azért is
küldi el, ajándékozza nekünk a Szentlelket, hogy megerősítsen minket a
hitvallásban és a tanúságtételben. Engedelmeskedjünk a Lélek erejének!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Irgalmas és könyörületes Urunk, bocsásd meg törvényszegéseinket,
igazságtalanságainkat, botlásainkat és vétkeinket. Ne említsd fel
szolgáidnak és szolgálóidnak bűnét, hanem tégy tisztává minket igazságod
által. Irányítsd lépteinket az igazságosságban és abban, ami méltányos,
hogy szívünk alázatosságában járjunk, azt tegyük, ami szép, ami előtted és
vezetőink előtt tetszésre talál.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. október 14., péntek

[Evangelium] 2011-10-14

2011. október 14. - Péntek

Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták
egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeusok
kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely
napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk
körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók
mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt mondom
nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs
hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek –
azonfelül, hogy megöl – arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból
mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár?
Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt, számon tartja fejetek
minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a
verebek."
Lk 12,1-7

Elmélkedés:

A mai evangéliumban, amely a farizeusok ellen mondott beszéd befejezése,
Jézus világosan megnevezi, hogy miért kell tanítványainak óvakodniuk
tőlük. A farizeusok kovászának nevezi a képmutatást, azaz felfedi azt az
ellentétet, amely életük és tanításuk között fennáll. Jézus éppen azért
van joga ezt megtenni, mert az ő tettei és cselekedetei mindenkor
megegyezik szavaival. Ő nem tesz mást, mint amit hirdet, és követőitől sem
kér olyat, amit ő nem tesz meg. Óvatosságra inti minden tanítványát.
Bármilyen hatásosnak, tetszetősnek vagy meggyőzőnek tűnnek valakinek a
kijelentései vagy ígéretei, mindig érdemes megvizsgálni az illető
személyes életpéldáját. A gazdag ember hiába ajánlja másoknak a
szegénységet, szavai teljesen hiteltelenek. Az Isten nélkül élő ember
hiába osztogat jótanácsokat a hívőknek, hogy miként gyakorolják
vallásukat, senki sem fog hitelt adni szavainak.
Jézus példáját követve törekedjünk arra, hogy szavaink és cselekedeteink
egységben legyenek, hogy hiteles legyen életünk tanúságtétele.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Teremtő Istenünk, te úgy rendezel mindent, hogy aki felfuvalkodhatna a
neki juttatott ajándék miatt, az alázkodjék meg hiányai miatt. Egyszer
kegyelmeddel fölemelsz valakit, más dologban meg megalázod.
Uram, add, hogy jól gazdálkodjunk sokféle kegyelmeddel, legyünk
meggyőződve arról, hogy a nekünk juttatott adományok voltaképp másokéi,
mivel az ő javukra adattak. Add, hogy a szeretet által kölcsönösen
szolgáljuk egymást.
Ennek során megértjük, hogy mások adományai egyben a mieink is, és saját
adottságainkat is úgy ajánljuk fel másoknak, mintha valamennyi az övék
volna.
Nagy Szent Gergely

________________________________

Aktuális:
Az Emmánuel Közösség havonta egy alkalommal nyitott estéket szervez 16-26
év közötti fiatalok számára. Október 19-én, szerdán 19 órától a nyitott
este vendége Székely János püspök. Cím: Budapest, XII. kerület, Táltos
utca 16.
Bővebben:
http://www.emmanuel.hu/index.php?rovat=7
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. október 13., csütörtök

[Evangelium] 2011-10-13

2011. október 13. - Csütörtök

Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: „Jaj nektek, akik
síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek!
Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és
egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem
hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk.
Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot
kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől,
Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület
között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt
a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát.
Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok."
Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy
felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon
fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel
vádolhatják.
Lk 11,47-54

Elmélkedés:

Jézus ismét kemény hangon beszél a farizeusokhoz, de minden
figyelmeztetése hiábavalónak tűnik, mert önteltségükben nem veszik észre
saját hibáikat, sőt egyre inkább fokozódik haragjuk Jézus ellen. Jézus
elsődlegesen azért kritizálja őket, mert „csak ajkukkal tisztelik az
Istent", de tetteik nem felelnek meg ennek. De azt is sokszor szemükre
veti, hogy emberi törvényekkel helyettesítik az eredeti Isteni törvényt. A
mai részben pedig azzal vádolja őket, hogy atyáik megölték Isten
küldötteit a prófétákat. A felelősség nem csupán a régi próféták
megöléséért terheli őket, hanem Jézus elítélésért. Ide vezet, ha valaki
nem ismeri be emberi gyengeségét, ha tökéletesnek tartja magát, s nem
engedi, hogy az isteni kegyelem átformálja. A farizeusoknak szóló beszédek
minket is figyelmeztetnek, nehogy öntetté vagy elbizakodottakká váljunk.
Jézus bűnbánatra hívó szava nekünk szól.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és
megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig
hozzá tudjak tanulni! Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba! A helyes
beszéd kegyelméért is esdeklek! Döntsd el nálam mindig a kezdetet,
határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég sikeres és
eredményes kimenetelét!
Aquinói Szent Tamás
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. október 12., szerda

[Evangelium] 2011-10-12

2011. október 12. – Szerda

Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: „Jaj
nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró
veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét.
Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok!
Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános
tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket
kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak – anélkül, hogy
tudnák." Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: „Mester, ha
ilyeneket mondasz, minket is gyalázol." Ő azonban így folytatta: „Jaj
nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti
magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni."
Lk 11,42-46

Elmélkedés:

A farizeusok után most a törvénytudókat figyelmezteti Jézus. Ők is csak az
előírások külső betartására törekszenek, de nem veszik észre, hogy közben
elsiklanak a törvény mélyebb szelleme mellett. Nem veszik észre, hogy a
szeretet és az igazságosság adja meg a törvények lényegét. A szeretet,
amelyet tanúsítanunk kell Isten iránt, aki előbb szeretett minket, s
legfeljebb csak viszonozni tudjuk szeretetét. És az igazságosság, amely
meghatározza embertársainkhoz fűződő kapcsolatunkat.
Akkor tudjuk távol tartani a farizeusi lelkületet és a törvénytudók
felszínességét, ha nyitottak vagyunk Jézusra, aki rámutat hibáinkra.
Tanuljuk meg tőle a szeretet és az igazságosság törvényét!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Könyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron
könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet, testemet,
becsületemet és minden javamat.
Oltalmazz engem és minden szerettemet, minden embertársamat a gonosztól,
kártól és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új
életet éljünk!
Canisius Szent Péter
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. október 11., kedd

[Evangelium] 2011-10-11

2011. október 11. - Kedd

Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála.
Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus
étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt
hozzá: „Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét,
de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az
alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt,
amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!"
Lk 11,37-41

Elmélkedés:

Amikor a farizeus vendégül látja Jézust, ő kissé udvariatlan módon
megszegi a törvényi előírásokat. Nem teljesíti a kézmosás kötelességét.
Ezt követően Jézus, aki éppen átlépte a törvények keretét, azt mondja a
farizeusoknak, hogy a törvény előírását teljesítve segítsék a
rászorulókat, mert ez sokkal fontosabb szabály, mint a kézmosás.
Lukács evangélista olyan nem zsidó közösségeknek írja evangéliumát,
akiknél nem volt jellemző a szegények segítése. A történettel arra
buzdítja őket, hogy lépjék át korábbi hagyományaik határát és osszák meg
javaikat másokkal. Nem a zsidó szokás megtartása a fő szempont, hanem az,
hogy mindenkiben személyesen Jézusnak segítünk.
A rászorulók és szegények anyagi megsegítése a kezdetektől fogva
hozzátartozott a keresztények életéhez. Szívünk jóságának egyik jele az,
ha az önzés határát átlépve, megosztjuk másokkal javainkat. Ne
kényszerből, hanem önzetlen szeretetből tegyük ezt!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk, hozzád könyörgünk mindazokért, akiket bántás ért
emberi méltóságukban, s akiknek jogait lábbal tiporták. Hozzád
fohászkodunk a nagyon sokszor megalázott és mellőzött nőkért, és
beismerjük a hallgatólagos egyetértés különböző formáit, melyek által a
keresztények is vétkessé váltak. Istenünk, könyörgünk hozzád, hogy a
Krisztus Testének egységét megbontó és a testvéri szeretetet sértő bűnök
beismerése egyengesse az utat az összes keresztények kiengesztelődése és
egysége felé. Ámen.
Boldog II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. október 10., hétfő

[Evangelium] 2011-10-10

2011. október 10. - Hétfő

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk:
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet,
mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az
Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel
együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket,
hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét;
itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az
ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését,
mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van,
mint Jónás."
Lk 11,29-32

Elmélkedés:

Amikor a tömeg jelet kért Jézustól, ő két ószövetségi példát idéz
számukra. Jónás próféta és Dél királynője, aki felkereste Salamon királyt,
szintén jelek voltak kortársaik számára. Jónás azért volt jel, mert Isten
igéjét hirdette az embereknek. Prófétai szavára az emberek bűnbánatot
tartottak. Dél királynője pedig azért volt jel, mert az isteni
bölcsességre vágyakozott és képes volt hosszú utat is megtenni, hogy
hallgathassa a bölcs király szavait.
Jézus személye még a két ószövetségi alaknál is nagyobb jel, hiszen ő
Isten szószólójaként jött el a világra, hogy az embereknek hirdesse a
megtérést és az isteni bölcsességet. Az evangélista azért hangsúlyozza
Jézus nagyságát, hogy a hallgatóságot arra késztesse, hogy nyitottak
legyenek Jézus tanítása iránt és készséges szívvel fogadják azt. Ezen
szándék felénk is irányul. Felismerem-e Jézusban a jelet? Hallgatok-e
szavára? Bűnbánatra indít-e tanítása?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, add, hogy a lélek igazi javait szeressük, a többit te megadod
ráadásként.
Add, hogy ne vágyódjunk az ideigtartó javakra, legyen számunkra közömbös,
hogy megszerezzük vagy elveszítjük azokat.
Hadd használjuk gyümölcsözően a gazdagságot, és segíthessük a szükségben
lévőket.
A mester, aki minderre megtanít minket, te vagy Krisztus, és a te Atyád!

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A Szentírás vasárnapján indult az evangelium365 mobil alkalmazás.
Mostantól a napi evangélium már nem csak e-mailben, hanem mobiltelefon
készüléken is elérhető.
Android rendszerű telefonok tulajdonosai az Android Market-ben, iPhone
készülékkel rendelkezők pedig az App Store-ban találják meg az
evangélium365 alkalmazást.
Nagy öröm számomra és szimbolikus jelentősége is van, hogy az első magyar,
katolikus mobil alkalmazás az Evangéliumot nyújtja az embereknek és az Új
evangelizációhoz kapcsolódik.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. október 9., vasárnap

[Evangelium] 2011-10-09

2011. október 9. – Évközi 28. vasárnap

Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép
véneihez: A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt
rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak,
jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat
küldött: „Mondjátok meg a meghívottaknak: íme, a lakomát elkészítettem.
Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a
menyegzőre!" De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a
földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak
estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant.
Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig
felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: „A menyegző kész, de a
meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre,
és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!" A szolgák kimentek az
utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat
egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött,
hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt
menyegzős ruhába öltözve. Megszólította: „Barátom, hogy jöhettél be ide,
ha nincs menyegzős ruhád?" De az csak hallgatott. Erre a király
megparancsolta a szolgáknak: „Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a
külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!" Sokan vannak a
meghívottak, de kevesen a választottak!
Mt 22,1-14

Elmélkedés:

Meghívott vagyok
Az esküvői és lakodalmi előkészületek során a házasságra készülő fiatalok
számára sok esetben a meghívottak listájának összeállítása a legnehezebb.
Bár minden más kérdésben teljesen önállóan szoktak dönteni arról, hogy
milyen legyen az esküvőjük, a meghívandó vendégek névsorának
összeállításába mindenképpen beleszólnak szüleik, nehogy családon belül
sértődés legyen amiatt, hogy valakit elfelejtenek meghívni a nagy napra.
Aztán a legtöbb vendégnek írásos meghívót küldenek, de a legközelebbi
rokonságot személyesen illik meghívni az esküvőre. A szülőknek ez a
beleszólása egyáltalán nem rossz szándékú, és ne feledkezzünk el arról,
hogy a régebbi időkben a szülők rendezték az esküvői ünnepséget és az ő
feladatuk volt a vendégek meghívása. A meghívottaknak pedig illik
megjelenni az esküvőn.

A mai evangéliumban esküvői előkészületekről hallottunk egy példabeszédet.
A történet szerint egy király hívja meg a vendégeket fia esküvőjére. A
hagyományoknak megfelelően a király meghívását szolgái közvetítettékz az
embereknek, akik azonban rendhagyó módon reagálnak. Egyesek más
elfoglaltságukra hivatkozva visszautasítják a meghívást, mások pedig
bántalmazták vagy megölték a király szolgáit. Az udvariatlan és ellenséges
viselkedés a király haragját váltja ki, aki a méltatlannak bizonyuló
emberek megbüntetése után válogatás nélkül hív meg mindenkit az
ünnepségre.

A Jézus által mondott példabeszéd valójában nem esküvői meghívásról szól,
hanem arról, hogy Isten meghív minden embert. Mire is hív minket Isten?
Nehéz egyetlen szóval, egy mondattal válaszolni erre. Isten meghív minket,
hogy éljünk Ővele. Éljünk a szeretetben. Éljünk a hitben, amely
kiszélesíti emberi lehetőségeink határait. Éljünk a reményben, amely az
örök élet felé vezető utat jelöli ki számunkra. Meghív a lelki
újjászületésre, a bűnbánat útjára. Isten meghív bennünket az ő országába,
hogy vele éljünk földi életünk során, és majd vele éljünk az örök életben
is.

Első lépésként talán érdemes volna rácsodálkoznunk arra, hogy meghívottak
vagyunk! A meghívás Isten szeretetének a jele. Emberi szabadságunknak,
szabad akaratunknak köszönhetően akár vissza is utasíthatjuk ezt a hívást.
Isten nem akar bennünket kényszeríteni, még a boldogságot, a boldog életet
sem akarja ránk kényszeríteni. Inkább felkínálja ajándékát, segítségét,
kegyelmét. Lehetőséget ad, amelyet elfogadhatunk vagy elutasíthatunk.
Ennek az elfogadásnak vagy elutasításnak azonban óriási tétje van. Sokan
azzal próbálják magyarázni és igazolni Istennel való szembeszállásukat,
hogy szabadok akarnak lenni. Nem kívánnak Isten szolgálatába állni, hanem
szabadok akarnak maradni. Valójában ez csak látszat-szabadság, hiszen aki
nem áll Isten szolgálatába, azt azonnal lefoglalja a gonosz. Egyáltalán
nem mindegy, hogy kinek adjuk át életünket, önmagunkat!

Befejezésül térjünk még vissza a meghívás, az isteni hívás gondolatához!
Meggyőződésem, hogy ez a hívás mindenki számára személyes és személyre
szabott. Engem meghívott a papi szolgálatra, az evangélium hirdetésére.
Ennek a személyemre szabott hívásnak, hivatásnak minden nap meg kell
felelnem. Másokat más feladatra hív Isten. Érdemes keresni hivatásunkat,
és ha megtaláltuk, arra szentelni életünket. Érdemes felvennünk a
meghívottak ünneplős ruháját.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, te minden szentmisében csodálatos ünnepre hívsz bennünket.
Meghívsz minket, hogy hallgassuk tanításodat, az örök élet felé irányt
mutató isteni szavadat. És meghívsz minket az ünnepi asztalhoz, az
oltárhoz, hogy Krisztus testével táplálkozzunk. Szeretetteljes hívásodat
örömmel fogadjuk el. Élj bennünk, Istenünk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum