2011. április 2., szombat

[Evangelium] 2011-04-02

2011. április 2. - Szombat

Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották,
másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Két ember
fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A
farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked,
hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan,
házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és
tizedet adok mindenből, amim van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a
szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt:
Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek, hogy ez
megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát
felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt
felmagasztalják."
Lk 18,9-14


Elmélkedés:
A mai evangéliumban egy farizeusról és egy vámosról olvashatunk. A
külsőségeket tekintve mindketten ugyanazt teszik: a templomba mennek,
hogy Istenhez forduljanak és imádkozzanak. Bár magatartásuk hasonló,
mégis szívük szándéka egészen más. A farizeus öndicsérete aligha
tetszik Istennek, a vámos bűnbánata azonban érdemszerző cselekedetnek
számít. Jézus nem az elbizakodottságra vagy az önteltségre adott példát
nekünk, hanem az alázatosságra. Isten elé nem állhatunk büszkeséggel,
hanem bűnbánattal kell meghajolnunk előtte. A bűnbánó embert Isten
megbocsátása és irgalma felemeli. Bűneink beismerése indít el bennünk
azon az úton, amelyen az irgalomban gazdag Istennel találkozhatunk.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Szűz Mária, a Magasságbelinek alázatos leánya, benned csodálatos módon
beteljesedett az isteni hívás titka. Te képmása vagy annak, amit Isten
véghezvisz abban, aki rábízza magát.
Benned a Teremtő szabadsága felemelte a teremtmény szabadságát. Az, aki
a te öledben megszületett, egyetlen akarással egyesítette Isten
gyógyító szabadságát az engedelmes emberi követéssel. Hála a te
igen-szavadnak, végérvényesen egyesült Isten megszólítása és az
Isten-ember válasza. Te vagy az új élet zsengéje, te megőrzöd
mindnyájunk számára az öröm és szeretet nagylelkű igenjét.
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. április 1., péntek

[Evangelium] 2011-04-01

2011. április 1. - Péntek

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a
parancsok közül?" Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az
Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A
második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél
nincs nagyobb parancsolat."
Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő
az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes
szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni,
embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér
minden égő- vagy véres áldozatnál."
Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten
országától." Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.
Mk 12,28b-34


Elmélkedés:
Jézus a szeretet parancsában látja a legfőbb törvényt, amely szeretet
egyrészt Isten, másrészt az embertársak felé irányul. A szeretet
parancsa azonban nem külső kényszerként vagy kényszerítő erőként
nehezedik ránk, hanem a szívünkbe írt törvény. Isten írta minden ember
szívébe. A szeretet gyakorlására ennélfogva nem lehet senkit sem
kényszeríteni, hanem a szívünk mélyéről feltörő szándék. Aki már érezte
Isten szeretetét, illetve megtapasztalta Isten jelenlétét, aki maga a
szeretet, az egészen természetesnek tartja e szeretet viszonzását,
valamint az isteni szeretet továbbsugárzását az emberek felé. Legyen a
szeretet életünk legfőbb vezérelve, amely meghatározza
cselekedeteinket!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram! Vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra.
Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra.
Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békére.
Engedd, hogy béke töltse be szíveinket, a mi világunkat és az egész
világmindenséget!
Boldog Kalkuttai Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 31., csütörtök

[Evangelium] 2011-03-31

2011. március 31. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban
azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki
az ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek
tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden
önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán
önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt
mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én
Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a
segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten
ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára
elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi
házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki
erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és
szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt
velem, az szétszór."
Lk 11,14-23


Elmélkedés:
Jézus ellenfelei azt a képtelen vádat fogalmazzák meg, amely szerint az
ördöggel szövetkezve végzi ördögűzéseit a rendkívüli hatalommal
rendelkező tanító. Válaszában Jézus egyrészt rámutat a vád belső
ellentmondására, másrészt kinyilvánítja, hogy ő Isten hatalmával és
erejével végzi cselekedeteit, amelyek Isten országának jelenlétéről
tanúskodnak.
Az ördögűzések tehát azt jelzik, hogy Jézus felveszi a harcot a rosszal
szemben. Szembeszáll a gonosszal, hogy az emberért küzdjön. A rosszat
legyőzve visszaadja szabadságunkat.
A nagyböjt annak az ideje, hogy Jézus segítségével én is felvegyem a
harcot a bennem lévő és az Istennel való kapcsolatomat megrontó rosszal
szemben és legyőzzem azt.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Segíts rajtam, Uram, hogy tudjak erős lenni, amikor jön a
megpróbáltatás órája! Tégy erőssé és nagylelkűvé, hogy ne
jajveszékeljek és ne kerüljem el azt, aminek történnie kell! Erősen
szembe nézve a kereszttel, mondom: Atyám, a Te hívásodat szeretném
benne fölfedezni!
Romano Guardini
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 30., szerda

[Evangelium] 2011-03-30

2011. március 30. - Szerda

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok,
hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek,
amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i
betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak
egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az
embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És
mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek
országában."
Mt 5,17-19


Elmélkedés:
Az Isten országába jutás feltételeként beszél Jézus a mai evangéliumban
a parancsok megtartásáról és azok tanításáról. A mózesi törvény az
ószövetségi választott nép kapcsolatát szabályozta Istennel.
Évszázadokon keresztül e parancsok megtartása jelentette az Isten
népéhez való tartozást. Értelemszerű, hogy Jézus nem akarja ezt a
biztos alapot eltörölni, hanem tökéletessé szeretné tenni. Új törvényt
ad az újszövetség népének, az Egyháznak, hogy e tökéletesebb törvény, a
szeretet legfőbb parancsa határozza meg a kapcsolatot az ember és az
Isten, valamint az emberek között.
Az Úr tanítványai a szeretet törvénye szerint élnek és ezt tanítják
másoknak, mint az üdvösség feltételét.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, izzítsd fel hitemet Evangéliumod tanítása szerint; add, hogy ne
piruljak kereszted miatt, hiszen általa váltottad meg a világot. Ne
féljek attól, hogy szenvednem kell az igazságért, és ne veszítsem el
bizodalmamat a megígért jutalomban, hiszen fáradság árán jutunk
pihenőhöz, s a halál által jutunk át az életbe.
Krisztusom, te magadra vetted emberi természetünk gyöngeségét, de ha
kitartóan tanúskodunk melletted, és megadjuk neked a tiszteletet, mi is
legyőzzük azt, ami fölött te már győzelmet arattál, és megkapjuk, amit
megígértél!
Nagy Szent Leó pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 29., kedd

[Evangelium] 2011-03-29

2011. március 29. - Kedd

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha
testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?" Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer
hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni
szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer
talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr
megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és
mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga
leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent
megfizetek! Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt
még az adósságát is elengedte.
A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz
dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel
tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes
irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe
vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az
úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga!
Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett
volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én
megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg
meg nem fizet mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem
bocsát mindegyiktek a testvérének."
Mt 18,21-35


Elmélkedés:
A mai örömhírben egy példát hallottunk az irgalmasságról, pontosabban a
király irgalmáról és szolgája irgalmatlanságáról. A gonosz szolga,
akinek rendkívül nagy összegű tartozását elengedte a király, egy
egészen jelentéktelen összeget követel vissza társától. Miután a király
tudomást szerez irgalmatlanságáról, megbünteti őt.
A példabeszéd azt tanítja nekünk, hogy Isten végtelenül irgalmas
hozzánk, minden bűnünket eltörli, ha bűnbánatot tartunk, de ha nem
utánozzuk őt az irgalom gyakorlásában, akkor megbünteti
igazságtalanságainkat.
Amikor Jézus az irgalmasságról tanít, mindig nagyon gyakorlati a
beszéde. Gondoljunk csak – a mai evangélium mellett – Lukács
evangéliumában a tékozló fiúról, az elveszett bárányról vagy az
irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédekre. Ez a gyakorlatiasság
arra figyelmeztet bennünket, hogy az irgalmasság nem maradhat csupán
egy érzés bennünk, hanem konkrét cselekedetekben kell megnyilvánulnia.
Ahogyan Isten irgalmát is konkrét módon tapasztalhatjuk meg, amikor a
szentgyónásban megbocsátja bűneinket, ugyanígy, a mi megbocsátásunk is
öltsön egészen konkrét formát, amikor embertársainkhoz irgalmasok
vagyunk!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Mindenható örök Isten, Mennyei Atyánk, tekints végtelen
irgalmasságoddal nyomorúságunkra, szegénységünkre és szükségünkre!
Könyörülj minden keresztény hívőn, hiszen egyszülött Fiad, a mi Urunk
Jézus Krisztus önként a bűnösök kezébe adta magát, s a szent keresztfán
vérét hullatta értünk!

________________________________
\
Aktuális:
Kedves barátaim!
Olvasgatom az új evangelizációs honlapon a hozzászólásokat:
www.evangelium365.hu
Olyan kép kezd kibontakozni előttem, mintha egyesek azt gondolnák, hogy
az immár közel 7 éve tartó evangelizációs munka megkoronázása,
csúcspontja az új honlap. Óriási dolog mindaz, ami eddig történt és
most elértük a kitűzött célt. Ez valóban nagyon kényelmes helyzet volna
számomra, de akik ismernek, jól tudják, hogy én nem így gondolkozom. Én
most úgy érzem, hogy az elmúlt hét év csak bemelegítés volt,
kipróbáltam, hogy mire alkalmas az internet. Elértük, hogy mostanában
28 ezer kapja e-mailben az e-vangéliumot. 30 millió e-vangélium üzenet
került küldésre az évek során és még legalább ennyi olvasás volt a
honlapokon. De mindez csak a bemelegítés volt, felkészülés a most
kezdődő munkára. Az igazi e-vangelizáció most kezdődik el. Amiről XVI.
Benedek pápa beszélt az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa felállítása
alkalmából, azaz, hogy használjuk az evangélium hirdetésére a modern
kommunikációs eszközöket, az most kezdődik el szerintem. Ehhez kérem a
segítségteket!
Az alappillérek a következők:
1. Imádkozzunk az evangelizáció eredményességéért és az evangéliumot
hirdetőkért! Imádkozzunk, hogy az evangélium nyitott szívekre találjon!
Imádkozzunk azért, hogy evangéliumot olvasó közösségből evangéliumot
hirdető közösséggé váljunk!
2. Kezdődjön el egy párbeszéd az evangéliumról az új honlapon!
3. Hirdessük az evangéliumot! Ajánljuk barátainknak! Hívjuk meg őket
rendszeresen közösségünkbe! Tegyünk bátran tanúságot arról minden
fórumon, hogy az evangéliumot olvassuk és abból élünk!
Terveim, elképzeléseim: A honlapot folyamatosan fejlesztjük.
Pillanatnyilag ennyire volt anyagi lehetőségünk, de hamarosan már
közvetlenül is lehet válaszolni a hozzászólásokhoz, új témákat lehet
majd nyitni és megvitatni a fórumokon. Terv továbbá, hogy
meghallgatható formában is elérhető, letölthető legyen az evangélium.
Ebbe a sorba illeszkedik a gyerekeknek és fiataloknak szóló Élő Kenyér
című újság. Bővebben:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/Elo_Kenyer_-_gyermekeknek_es_fiat
aloknak
Napokon belül indul az újsághoz kapcsolódó internetes játék
sok-nyereménnyel.
Apropó, internet! Az evangélium elérhető a Facebook-on is:
evangelium365. De nem ez a fő profilunk, mert nem akarjuk magunkat
megetetni a nagy amerikai cápával, inkább létrehoztuk az új honlapot.
Hamarosan elkészül az új evangelizációs plakát és szóróanyag, amelyet
Magyarországon kívül a határon túli magyaroknak i el szeretnék
juttatni. A terjesztéshez majd a segítségeteket fogom kérni. E
programokat az oldalon található módokon lehet támogatni:
http://www.evangelium365.hu/tamogatas
Előre is köszönöm mindenki támogatását!
Az e-vangelizáció közös feladatunk. A küldetés lényegéről a honlap alsó
menüsorában található Információ-nál olvashattok.
Köszönöm, hogy eddig is segítettétek az e-vangelizációt, és továbbra is
kérem közreműködéseteket és támogatásotokat!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 28., hétfő

[Evangelium] 2011-03-28

2011. március 28. - Hétfő

A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: „Bizony mondom
nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom
nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három
évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész
földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni
Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is
sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai
Námán." Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak,
kiűzték Jézust a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen
városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt
közöttük, és eltávozott.
Lk 4,24-30


Elmélkedés:
Jézus jól ismerte azokat a názáretieket, akikhez beszélt a
zsinagógában, hiszen ebben a városban nőtt fel. A názáretiek is azt
gondolták, hogy jól ismerik Jézust, aki a körükben élt, és most
visszatért városukba.
A történet szerint mindkét oldal csalódott. Jézus csalódását az okozta,
hogy honfitársai nem fogadták el tanítását, amelyet más városokban oly
szívesen hallgattak az emberek. Csalódott, mert szívélyesebb
fogadtatásra számított és nem arra, hogy ellenségeskedőkkel és halálát
akarókkal találja magát szemben. A názáretiek emberek csalódását pedig
az okozhatta, hogy továbbra is csak egy ismerőst láttak Jézusban és nem
az Isten Fiát. Hogyan fogadom Jézust, amikor betér hozzám?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus,
aki teljes odaadással fogadtad el
a kereszthalált üdvösségünkért,
tégy minket és a világ minden emberét
keresztáldozatod részesévé,
hogy létünk és cselekedeteink
szabad és tudatos részesedés legyenek
üdvözítő művedben.
II. János Pál pápa

________________________________
\
Aktuális:
Kedves barátaim!
Olvasgatom az új evangelizációs honlapon a hozzászólásokat:
www.evangelium365.hu
Olyan kép kezd kibontakozni előttem, mintha egyesek azt gondolnák, hogy
az immár közel 7 éve tartó evangelizációs munka megkoronázása,
csúcspontja az új honlap. Óriási dolog mindaz, ami eddig történt és
most elértük a kitűzött célt. Ez valóban nagyon kényelmes helyzet volna
számomra, de akik ismernek, jól tudják, hogy én nem így gondolkozom. Én
most úgy érzem, hogy az elmúlt hét év csak bemelegítés volt,
kipróbáltam, hogy mire alkalmas az internet. Elértük, hogy mostanában
28 ezer kapja e-mailben az e-vangéliumot. 30 millió e-vangélium üzenet
került küldésre az évek során és még legalább ennyi olvasás volt a
honlapokon. De mindez csak a bemelegítés volt, felkészülés a most
kezdődő munkára. Az igazi e-vangelizáció most kezdődik el. Amiről XVI.
Benedek pápa beszélt az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa felállítása
alkalmából, azaz, hogy használjuk az evangélium hirdetésére a modern
kommunikációs eszközöket, az most kezdődik el szerintem. Ehhez kérem a
segítségteket!
Az alappillérek a következők:
1. Imádkozzunk az evangelizáció eredményességéért és az evangéliumot
hirdetőkért! Imádkozzunk, hogy az evangélium nyitott szívekre találjon!
Imádkozzunk azért, hogy evangéliumot olvasó közösségből evangéliumot
hirdető közösséggé váljunk!
2. Kezdődjön el egy párbeszéd az evangéliumról az új honlapon!
3. Hirdessük az evangéliumot! Ajánljuk barátainknak! Hívjuk meg őket
rendszeresen közösségünkbe! Tegyünk bátran tanúságot arról minden
fórumon, hogy az evangéliumot olvassuk és abból élünk!
Terveim, elképzeléseim: A honlapot folyamatosan fejlesztjük.
Pillanatnyilag ennyire volt anyagi lehetőségünk, de hamarosan már
közvetlenül is lehet válaszolni a hozzászólásokhoz, új témákat lehet
majd nyitni és megvitatni a fórumokon. Terv továbbá, hogy
meghallgatható formában is elérhető, letölthető legyen az evangélium.
Ebbe a sorba illeszkedik a gyerekeknek és fiataloknak szóló Élő Kenyér
című újság. Bővebben:
http://zalalovo.plebania.hu/list/news/Elo_Kenyer_-_gyermekeknek_es_fiat
aloknak
Napokon belül indul az újsághoz kapcsolódó internetes játék
sok-nyereménnyel.
Apropó, internet! Az evangélium elérhető a Facebook-on is:
evangelium365. De nem ez a fő profilunk, mert nem akarjuk magunkat
megetetni a nagy amerikai cápával, inkább létrehoztuk az új honlapot.
Hamarosan elkészül az új evangelizációs plakát és szóróanyag, amelyet
Magyarországon kívül a határon túli magyaroknak i el szeretnék
juttatni. A terjesztéshez majd a segítségeteket fogom kérni. E
programokat az oldalon található módokon lehet támogatni:
http://www.evangelium365.hu/tamogatas
Előre is köszönöm mindenki támogatását!
Az e-vangelizáció közös feladatunk. A küldetés lényegéről a honlap alsó
menüsorában található Információ-nál olvashattok.
Köszönöm, hogy eddig is segítettétek az e-vangelizációt, és továbbra is
kérem közreműködéseteket és támogatásotokat!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 27., vasárnap

[Evangelium] 2011-03-27

2011. március 27. – Nagyböjt 3. vasárnapja

Abban az időben: Jézus Szamaria egyik városába, Szikárba érkezett,
közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt
Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél
felé járt.
Közben odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus
megkérte: „Adj innom!" Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy
ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott: „Hogyan kérhetsz te,
zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól inni?" A zsidók ugyanis nem
érintkeznek a szamaritánusokkal.
Jézus így felelt: „Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki
mondja neked: Adj innom!, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna
neked." Az asszony ezt felelte: „Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig
mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob
atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a
fiai és az állatai?"
Jézus erre megjegyezte: „Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra
megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem
szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre
szökellő vízforrás lesz benne." Erre az asszony megkérte: „Uram, add
nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom
vizet meríteni!"
Jézus így szólt: „Menj, hívd a férjedet, és jöjj ide!" Az asszony ezt
felelte: „Nincs is férjem!" Mire Jézus: „Jól mondod, hogy nincs férjed.
Mert öt férjed volt, és akid most van, az sem a férjed. Ezt helyesen
mondtad." Ekkor így szólt az asszony: „Uram, látom, hogy próféta vagy!
Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy
Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt."
Jézus ezt felelte: „Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor
az Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt
imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az
üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor
az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya
ilyen imádókat vár. Isten ugyanis Lélek, ezért akik őt imádják,
lélekben és igazságban kell imádniuk." Az asszony így szólt: „Tudom,
hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő
tudtunkra ad mindent."
Erre Jézus kijelentette: „Én vagyok az, aki veled beszélek."
Tanítványai éppen visszaérkeztek, és meglepődtek, hogy asszonnyal
beszélget. De nem kérdezte meg egyikük sem: „Mit akarsz tőle?", vagy:
„Miért beszélgetsz vele?" Az asszony pedig otthagyva korsóját,
elsietett a városba és elmondta az embereknek: „Gyertek, nézzétek meg
azt az embert, aki mindent elmondott, amit tettem! Lehet, hogy ő a
Krisztus?" Ki is jöttek a városból, és odagyűltek köréje. Közben a
tanítványok megkínálták őt: „Mester, egyél!" Jézus azonban ezt mondta
nekik: „Van nekem olyan ételem, amelyről ti nem tudtok!" Erre a
tanítványok kérdezgetni kezdték egymást: „Talán valaki hozott neki
ennivalót?" De Jézus megmagyarázta: „Az én ételem az, hogy megtegyem
annak akaratát, aki engem küldött, és hogy befejezzem az ő művét. Ugye,
azt mondjátok: Még négy hónap, és itt az aratás. Íme, én azt mondom
nektek: Emeljétek fel szemeteket és nézzétek a földeket, aranysárgák
már, készek az aratásra. Az arató elnyeri most jutalmát: Begyűjti a
termést az örök életre, hogy aki vetett, együtt örülhessen azzal, aki
arat. Mert igaza van a közmondásnak: Az egyik vet, a másik arat. Én
azért küldtelek titeket, hogy learassátok, amivel nem ti fáradtatok.
Mások fáradoztak, ti pedig az ő munkájukba álltatok be."
Abból a városból, a szamaritánusok közül sokan hittek benne, mivel az
asszony tanúsította: „Mindent elmondott, amit tettem." Mikor azután
kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott
is maradt két napig. Ezután így szóltak az asszonyhoz: „Most már nem a
te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban
ő a világ Üdvözítője."
Jn 4,5-42


Elmélkedés:
Újjászületés az élő vízből
Az idei esztendőben a Víz Világnapja (március 22.) alkalmából arra
hívták fel a szervezők a figyelmet, hogy egyre nagyobb gondot okoz a
világ nagyvárosaiban a vízellátás. A városok lakossága ugyanis
rohamosan növekszik, és komoly nehézséget jelent, hogy mindenki
egészséges, tiszta ivóvízhez jusson. A víznek rendkívül nagy ereje van
és akár iszonyatos pusztításra is képes. Tavaly a magyarországi
árvizek, néhány hete pedig a Japánban történt földrengés utáni hatalmas
szökőár kapcsán figyelhettünk fel erre. De félelmetes pusztító ereje
ellenére is az emberiségnek és minden élőlénynek szüksége van a vízre.
Időnként napvilágra kerülnek adatok arról, hogy a csapadékhiány, a
szárazság milyen károkat okoz mezőgazdaságban, illetve hogy a föld mely
részein okoz komoly egészségügyi problémákat a víz nem megfelelő
minősége vagy a vízhiány. Számos szervezet foglalkozik manapság ezekkel
a problémákkal és dolgoznak ki terveket a megoldásra. Magyarországon
egészen természetesnek tartjuk, hogy rögtön tiszta vízhez jutunk, ha
megnyitjuk otthon a csapot, és egyesek már akkor is bosszankodnak, ha
csőtörés vagy a hálózat karbantartása miatt néhány órára szünetel a
vízszolgáltatás. Ásványvizek tucatjai sorakoznak az áruházak polcain.
Olyannyira hozzászoktunk a tiszta vízhez, hogy szinte elképzelni sem
tudjuk, hogy a világ más részein milyen komoly gondot jelenthet a víz
hiánya, amely emberek millióinak egészségét és életét veszélyezteti.
A mai evangéliumban is vízről hallottunk. Élő vízről, amelynek
fogyasztása következtében elmúlik az ember szomjúsága. Jézus
kijelentései egykor felkeltették a szamariai asszony érdeklődését, s mi
is felfigyelünk e szavakra. Kettejük párbeszéde rendkívül mozgalmas és
fordulatos. Jézus a világ legegyszerűbb dolgát kéri, amit egy kútnál
kérni lehet: merítsen neki az asszony a vízből, hiszen csak neki van
korsója, az útról érkező Jézusnak viszont nincs. Az asszony
visszakérdez: „Hogyan kérhetsz te, zsidó létedre tőlem, szamariai
asszonytól inni?" És ebben a kérdésben egy kis gúnyt érzek. Lám, ez az
ember annyira szomjas, hogy odáig képes lealacsonyodni, hogy zsidó
férfi létére egy szamariai származású nő segítségét kéri. De az
ismeretlen vándor nem sértődik meg, hanem egy másféle vízről, élő
vízről kezd beszélni. Az asszony újabb visszakérdezése ismét gúnyos:
„Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál?"
Ezek után következik a fordulat, amikor Jézus feltárja az asszony
múltját, kifejezvén, hogy ő jól ismeri azt, akivel beszél, az
asszonynak viszont fogalma sincs arról, hogy kivel beszélget. Jézus
szava igazi fordulatot hoz beszélgetőtársa hozzáállásában, s ettől a
kezdve már az igazság megismerésének vágyából, a lélek szomjúságából
fakadnak a kérdései. A párbeszéd végére eljut annak felismerésére, hogy
Jézusban felismeri az élő víz forrását, Jézus szavában az örök élet, az
üdvösség tanítását.
Egyházunk régi hagyománya szerint húsvét vigília szertartás egyik eleme
a keresztség kiszolgáltatása, amelynek során a bűnös ember a víz által
megtisztul és új éltre születik. A böjti időszak a keresztelendőket
felkészíti a vízből való újjászületésre, minket, megkeresztelt
embereket pedig felkészít, hogy húsvétkor megújítsuk keresztségi
fogadalmunkat, és felélesszük magunkban azt az isteni kegyelmet, amely
által újjászülettünk a keresztségben. A Lateráni Keresztelő Szent
János-bazilika melletti híres keresztelőkápolnában a párkányon Nagy
Szent Leó pápa verse olvasható, amely összefoglalja a keresztség
teológiáját. A vers így fejeződik be: „Szent lesz, aki ebből a szent
forrásból születik."
Akarunk-e inni a Jézus által adott élő vízből? Akarunk-e újjászületni
az élő vízből?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus! Hiszem, hogy te vagy az élő víz forrása. Hiszem, hogy te
vagy a világ Üdvözítője. Hiszem, hogy a te tanításod az örök életre
vezető út. Lelkem szomjazik az élő vízre, az élő hitre. Add nekem az
élő vizet, amely csillapítja szívem és lelkem szomjúságát!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum