2018. március 10., szombat

[Napi e-vangelium] 2018-03-10

2018. március 10. - Szombat

Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották,
másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: "Két ember
fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A
farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked,
hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan,
házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és
tizedet adok mindenből, amim van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a
szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt:
Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek, hogy ez
megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát
felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt
felmagasztalják."
Lk 18,9-14
Elmélkedés:
Jézus példázata két személy magatartását állítja egymás mellé.
Mindketten azzal a szándékkal lépnek a templomba, hogy imádkozzanak, de
mégis van valami különbség a szándékukban. A történet folytatása éppen
ezt a láthatatlan különbséget világítja meg. Külső cselekedetük csak
abban hasonlít, hogy ugyanazt a helyet választják imájuk elmondására,
az Isten lakóhelyét, a templomot. De már itt is különbség van, hiszen a
farizeus magabiztosan áll Isten elé, miközben a vámos hátrébb áll meg,
alig mer Isten elé járulni. Szavaik, gondolataik, Istenhez intézett
fohászuk még nagyobb különbségről árulkodik, arról, ami a szívükben él.
A farizeus szavai inkább dicsekvésnek tűnnek, felsorolja Istennek
vallási érdemeit, illetve amit saját érdemének tart. A vámos alázatosan
beismeri bűnösségét és Isten bocsánatáért könyörög.
Az öndicséret aligha tetszik Istennek, bűneink megvallása viszont igen.
Aki tökéletesnek és bűntelennek tartja magát, azzal Isten nem tud mit
kezdeni. Aki alázattal fordul felé, annak meg tudja adni az
újjászületés kegyelmét. A farizeusi lelkületet ne másokban keressük,
hanem elsősorban saját magunkban. Van miért bocsánatot kérnem Istentől.
A nagyböjti idő erre ad lehetőséget. A szentgyónásban nem vallási
érdemeimet kell felsorolnom, hanem a bűneimet. Tegyem ezt szerényen és
alázattal!
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk! Sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink
szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton.
Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hívj magadhoz mindannyiunkat!
Bárcsak Péterrel együtt válaszolhatnánk: igen, Uram, tudod, hogy
szeretlek! Bátoríts bennünket, hogy a te segítségeddel éltetői
lehessünk családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180310.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 9., péntek

[Napi e-vangelium] 2018-03-09

2018. március 9. - Péntek

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: "Melyik az első a
parancsok közül?" Jézus így válaszolt: "Ez az első: Halld, Izrael! Az
Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A
második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél
nincs nagyobb parancsolat."
Az írástudó erre azt válaszolta: "Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő
az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes
szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni,
embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér
minden égő- vagy véres áldozatnál."
Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: "Nem jársz messze Isten
országától." Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.
Mk 12,28b-34
Elmélkedés:
Jézus korában több száz törvény szabályozta a vallási és társadalmi
életet, az emberek Istennel és egymással való kapcsolatát. A törvények
szövevényes rendszerében való kiigazodás nem volt egyszerű feladat még
egy tanult írástudó számára sem. A különféle tanító iskolák között
mindennaposak lehettek a beszélgetések és olykor viták arról, hogy az
egyes törvényeknek mi a helyes értelme, hogyan kell azokat megtartani.
Talán egy ilyen beszélgetésbe akarják Jézust bevonni vagy csak
egyszerűen az ő véleményére kíváncsiak, amikor megkérdezik tőle:
"Melyik az első a parancsok közül?"
A válaszban az Úr nem egyet, hanem két törvényt említ, az Isten iránti
szeretetet és az embertárs iránti szeretet parancsát, amely kettő
véleménye szerint szorosan összetartozik, és ebben az összekapcsolásban
rejlik a felelet újdonsága. Isten szeretete nélkül nem tudja senki
önzetlenül szeretni felebarátját sem. A felebaráti szeretet pedig
elveszíti alapját, ha annak forrása nem az Isten iránti szeretet. E
törvényt, a szeretet parancsát Isten minden ember szívébe beleírta.
Ahogyan Isten minden tevékenységét a szeretet vezérli, beleértve a
teremtést, a megváltást és az emberek megszentelését, ugyanígy az
embernek is mindent szeretetből kell tennie, azaz teremtményi
mivoltának elismerése, a megváltás elfogadása és az életszentségre való
törekvése is egyedül Isten iránti szeretetből fakad.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, segíts, hogy helyesen tudjam beosztani az időmet! Add, hogy
biztosan érezzem, mely ügyem nem tűr halasztást! Segíts, hogy mindig
időt találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is! Kérlek, segíts, hogy
minden esetben a lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem
álló feladatra! Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak
találkozom, arra úgy tudjak odafigyelni, és úgy tudjak neki segíteni,
mintha téged hallgatnálak és neked segítenék!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180309.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 8., csütörtök

[Napi e-vangelium] 2018-03-08

2018. március 8. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban
azt mondták: "Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki
az ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek
tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: "Minden
önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán
önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt
mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én
Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a
segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten
ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára
elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi
házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki
erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és
szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt
velem, az szétszór."
Lk 11,14-23
Elmélkedés:
A mai evangéliumban Jézusnak arról a csodájáról olvasunk, amikor egy
néma emberből kiűzte a gonoszt, az ördögöt. A némaság ebben az esetben
a gonosztól való megszállottságnak a jele. Az ördög megakadályozza,
hogy az ember beszéljen, megértesse magát másokkal. Ezért a csoda
eredményét az evangélista így foglalja össze: "a néma megszólalt." A
megszólalás tehát annak a jele, annak a bizonyítéka, hogy a gonosz
távozott az emberből, aki immár érthetően tud beszélni. Némasága
korábban bezárta őt saját világába, korlátozta kapcsolattartási
lehetőségeit, de ezeket az akadályokat az Úr csodája megszüntette.
A sikeres gyógyítás elgondolkodtatja az embereket, akikben felmerül a
kérdés, hogy milyen hatalom birtokában képes Jézus ilyen tettekre?
Egyesek azt gondolják, azzal vádolják meg őt, hogy a gonosz lelkek
fejedelmével szövetkezve cselekszik. A vád ellentmondásos, hiszen miért
segítené a gonosz Jézust abban, hogy az ő hatalmát megtörje, befolyását
csökkentse? A gonosz uralkodni akar az emberen, ártani akar neki, meg
akarja őt téveszteni. Ezzel szemben Isten az ember javát, boldogságát
és üdvösségét akarja.
A bűn és a gonosz elleni küzdelmünk nem hiábavaló. Isten a
segítségünkre siet és kegyelmével megtöri felettünk a gonosz hatalmát,
hogy őt tekinthessük életünk Urának és egyedül neki engedelmeskedjünk.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely
telve van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget,
köszönöm a munkakedvet, hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más
emberekkel. Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az
alkonyt, a nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak
ajándékaiddal, segíts nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180308.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 7., szerda

[Napi e-vangelium] 2018-03-07

2018. március 7. - Szerda

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: "Ne gondoljátok,
hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek,
amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i
betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak
egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az
embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És
mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek
országában."
Mt 5,17-19
Elmélkedés:
Jézus szavaiból két tanulságot is leszűrhetünk. Először is azt, hogy
tartsuk meg Isten parancsait. De miért tartsuk meg? - kérdezik azok,
akik személyes szabadságukat mindennél fontosabbnak tartják, és
mindenféle törvényben annak korlátozását látják.
Isten parancsait azért érdemes megtartanunk, mert ezek megtartásával
juthatunk el Isten országába, az üdvösségre. Az ószövetségi időkben
Isten Mózes által törvényt adott a választott népnek. Aki megtartotta a
törvényt, az a zsidó néphez tartozott, Isten népéhez, és remélhette
azt, hogy a törvények megtartásának útján eljuthat az üdvösségre.
Világos, hogy Jézus azért nem akarja eltörölni a régi törvényt, mert
Istentől származik, a törvény jó, valóban az emberek javát szolgálja.
Az is igaz, hogy nem mond le arról, hogy ezt a régi törvényt
tökéletessé tegye, azaz megtisztítsa az évszázadok során hozzátapadó
téves emberi magyarázatoktól.
Amikor megtartom a törvényeket, akkor ezzel azt fejezem ki, hogy
elfogadom Isten akaratát. Belátom, hogy Isten nem korlátozni akarja az
életemet, hanem parancsai által vezet engem és megóv azoktól a
veszélyektől, amelyek eltéríthetnek az üdvösség útjától. Isten nem
kényszerít parancsainak megtartására, hanem azt szeretné, ha azokat
iránta való szeretetből teljesíteném.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, Jézus, nyisd fel szememet az imára és taníts engem imádkozni!
Nyisd fel szememet, hogy a szenvedésben ne elviselhetetlen rosszat
lássak, hanem lehetőséget az Istenhez való közeledésre. Vezess engem az
ima és a szenvedés által a megtérés útján!


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180307.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 6., kedd

[Napi e-vangelium] 2018-03-06

2018. március 6. - Kedd

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: "Uram, ha
testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
hétszer?" Jézus így felelt: "Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer
hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni
szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer
talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr
megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és
mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga
leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent
megfizetek! Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt
még az adósságát is elengedte.
A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz
dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel
tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes
irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe
vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az
úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga!
Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett
volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én
megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg
meg nem fizet mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem
bocsát mindegyiktek a testvérének."
Mt 18,21-35
Elmélkedés:
Péter apostol kérdése és ezt követően Jézus példázata a megbocsátás
természetére irányítja figyelmünket. "Hányszor kell megbocsátanom
embertársamnak?" A kérdésből úgy tűnik, mintha bizonyos számú
megbocsátás után már nem kellene megbocsátani, azaz ha valaki
sorozatosan megbánt minket, akkor egy idő után már nem kötelességünk
megbocsátani neki. Előfordul velünk, hogy ezt mondjuk: "Ez volt az
utolsó eset. Ezt még megbocsátom, de ha még egyszer előfordul, akkor
már nem lesz bocsánat."
E gondolkodásmóddal szemben áll Isten végtelen irgalma. Ő soha nem
mondja, hogy "ez volt az utolsó eset." Valahányszor megsértjük őt
bűneinkkel, majd pedig kifejezzük felé őszinte bűnbánatunkat, ő kész
megbocsátani nekünk, elfelejti a bűnt és tiszta lappal kezdhetünk.
A megbocsátás határtalanságával kapcsolatban Jézus elmond egy
történetet, amelyben az úr mérhetetlenül nagy adósságot enged el egyik
szolgájának. Ugyanez a szolga viszont könyörtelenül bánik azzal a
társával, aki neki egy csekély összeggel tartozik és erőszakkal
követeli annak megfizetését. A példázat az emberi kicsinyességet és az
isteni nagylelkűséget szemlélteti. Az előbbit félre kell tennünk, hogy
a másikat megtanulhassuk. Az irgalmasság gyakorlásában Istent kell
utánoznunk, akinek irgalma végtelen.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus Krisztus! Súlyos teherként nehezedik ránk a tudat, hogy
felelősek vagyunk tetteinkért, és bűneinkért vállalnunk kell a
következményeket. Bűntudatra ébredve jogosan tartunk az isteni
ítélettől. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mennyei Atyánk irgalmas és
kész a megbocsátásra. Urunk, a te tekintetedből nem elítélés, hanem
megbocsátás sugárzik. Bizalommal sietek feléd, mert nálad rátalálok az
irgalmas szeretetre. Hiszem, hogy irgalmad nagyobb az én bűneimnél.
Irgalmazz nekem, Istenem!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 76 személy 252
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 246 csomagot már el
elküldtünk. Eddig összesen 384 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
köszönet minden jólelkű adakozónak!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. március 6.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180306.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 5., hétfő

[Napi e-vangelium] 2018-03-05

2018. március 5. - Hétfő

A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: "Bizony mondom
nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom
nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három
évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész
földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni
Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is
sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai
Námán." Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak,
kiűzték Jézust a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen
városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt
közöttük, és eltávozott.
Lk 4,24-30
Elmélkedés:
Jézus sikertelen názáreti fellépéséről olvasunk a mai nap
evangéliumában. A hallgatóság azt gondolja, hogy jól ismeri Jézust, aki
az ő körükben nevelkedett fel. Jézus is azt gondolja, hogy ismeri a
názáretieket, akik között ifjúkorának éveit töltötte. A csalódás
kölcsönös, hiszen a názáretiek mást vártak Jézustól, mint amit
zsinagógai fellépése alkalmával tapasztaltak és Jézus is mást várt
tőlük, azt, hogy ők is ugyanúgy elfogadják, mint más települések lakói,
ahová tanító útja során eljutott.
Jézus ezzel kezdi beszédét: "Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem
kedves a maga hazájában." Prófétának nevezi magát, s mindjárt azzal
nyit, hogy nem számít semmi jóra, hiszen a korábbi idők prófétái mind
üldözést szenvedtek. Utólagos okoskodással persze mondhatnánk, hogy
másként kellett volna kezdeni ezt a beszédet. És azt is felróhatnánk
hibájául, hogy a választott nép tagjai előtt olyan példákat említ,
amikor Isten a pogányok számára mutatja meg jóindulatát. Tudhatta
volna, hogy bár igaz ez a gondolat, várhatóan felbosszantja a
hallgatóságot.
Ez azonban nem térítette el Jézust annak kinyilatkoztatásától, hogy az
üdvösség nem csak a zsidó népnek, hanem minden nemzetnek szól.
Felismerem-e Jézus személyében a mennyei Atya küldöttét, aki nekem is a
megtérést és a bűnbocsánatot hirdeti?
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!
________________________________
Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 76 személy 252
tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 246 csomagot már el
elküldtünk. Eddig összesen 384 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
köszönet minden jólelkű adakozónak!
Tanszercsomag 2018.
2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
plébánián, illetve iskolában.
A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
családját is.
A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
tanszereket.
Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
egyházi iskolákon keresztül.
Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
a kedvezményezetteknek küldjük.
Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2018. március 5.
További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
következő módokon küldheti el:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180305.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

2018. március 4., vasárnap

[Napi e-vangelium] 2018-03-04

2018. március 4. - Nagyböjt 3. vasárnapja

Abban az időben, mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment
Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és
galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor
kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból,
ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig
szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt
mondta: "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát
vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: "Emészt a
házadért való buzgóság."
A zsidók erre így szóltak: "Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket
teszed?" Jézus azt válaszolta: "Romboljátok le ezt a templomot, és én
három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: "Negyvenhat
esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő
azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból,
tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és
Jézus szavainak. És amíg (Jézus) a Húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt,
sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus
azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult
rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi
lakik az emberben.
Jn 2,13-25
Elmélkedés:
Isten hajléka
Nagyböjt 3. vasárnapjának evangéliuma a templom megtisztításának
mozgalmas jelenetét állítja elénk. Egészen pontosan a templom
előudvaráról van szó, amelyet a pogányok udvarának is neveztek, ahová
még az idegenek, a pogányok is beléphettek, de a templom területére már
csak a zsidó vallásúak. Az ünnep előtt megmozdult az élet a templom
környékén. A húsvéti ünnepre a távolabbi országrészekből is érkeztek
zsidók, akiknek itt volt lehetősége arra, hogy pénzt váltsanak, a
templomadót ugyanis csak a helyi pénzben lehetett megfizetni. Ez
magyarázza a pénzváltók jelenlétét a templom előcsarnokában. Ezen kívül
itt lehetett megvásárolni azokat az állatokat, amelyek az
áldozatbemutatáshoz kellettek. Érthető, hogy a távoli helyekről nem
hoztak magukkal áldozati állatokat az emberek, hiszen azokat itt is meg
tudták vásárolni.
Jézus fellépése nem tűr ellenkezést vagy ellentmondást. Isten házából,
a jeruzsálemi templomból a legnagyobb határozottsággal távolít el
mindent, ami nem része az istentiszteletnek, ami méltatlan ehhez a
helyhez. A kiűzött kereskedők nem tiltakoznak, hanem szó nélkül
távoznak, s ezzel elismerik, hogy tényleg semmi keresnivalójuk nem
volna itt. Jézus a próféták tekintélyével és határozottságával lép fel,
mint akinek joga van e helyen rendet tenni, hiszen ő Isten küldötteként
cselekszik. Ugyanakkor még ennél is többről van szó, hiszen Jézus az
Isten Fiaként birtokba veszi Atyjának házát, azaz cselekedetével, a
templom megtisztításával rejtett módon arra utal, hogy ő az Isten Fia,
azé az Istené, akinek lakóhelye a jeruzsálemi templom. Az épületet
Jézus visszaadja eredeti rendeltetésének, az istentiszteleti
szertartásoknak.
Miközben a kereskedők távoznak, megjelennek azok, akik kérdőre vonják
az Urat cselekedete miatt. Minden bizonnyal a templomőrség tagjai ők,
akiknek az a feladatuk, hogy biztosítsák a rendet, a szertartások
zavartalanságát. Ezt kérdezik Jézustól: "Miféle csodajelet mutatsz,
hogy ezeket teszed?" Tulajdonképpen ők sem Jézus tettét kifogásolták,
hanem jelet kértek tőle annak igazolására, hogy joga van beleszólni a
vallási életbe, a templom rendjébe. Kérdésükre Jézus prófétai választ
ad, amelyben saját halálát jövendöli meg: "Romboljátok le ezt a
templomot, és én három nap alatt fölépítem!" Ettől kezdve élesen
szétválik a kérdezők és Jézus gondolkodása. A kérdezők ugyanis a
templom épületére gondolnak, a kőből készült építményre, amit
lehetetlenség három nap alatt felépíteni, fel is idézik, hogy
negyvenhat évnyi munkával épült fel a templom. Jézus viszont saját
testéről beszél, amit lerombol a halál, az emberi gonoszság, de
újjáépül. Újjászületik a feltámadás által a kereszthalál utáni harmadik
napon. Az Úr jelképes mondásának értelmét nem értik, nem érthetik még a
kérdezők. A keresztény közösség már a kezdeti időkben is úgy emlékezik
vissza Jézusnak erre a mondására, mint utalásra az ő feltámadására.
Jézus egy másik templomot is szeretne felépíteni, a mi lelkünk
templomát és abból az Egyház közösségét. Mi vagyunk azok az "élő
kövek", akiből felépül a krisztusi közösség. Ahogyan egykor
megtisztította a templomot, ugyanúgy minket is megtisztít bűneinktől,
hogy lelkünk méltó hajléka, méltó otthona legyen Istennek.
(c) Horváth István Sándor


Imádság:
Urunk, Jézus! Rombold le bennünk a bűn ingatag építményét, amelyet mi
oly szorgosan építünk, valahányszor megszegjük Isten parancsait!
Rombold le bennünk azt a falat, amelyet mi emelünk azért, hogy
elszigeteljük magunkat Isten szeretetétől! Rombold le lelkünkben azokat
az akadályokat, amelyek meggátolják Isten szeretetének felismerését!
Építsd fel lelkünk templomát, amely egészen tiszta és méltó hajlék
lehet Isten számára! Építsd fel belőlünk az Egyház közösségét, amely
otthona lehet mindazoknak, akik Istent keresik.


A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/

A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180304.mp3
_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Blogarchívum