2011. március 5., szombat

[Evangelium] 2011-03-05

2011. március 5. – Szombat

Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a
templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép
elöljárói, és megkérdezték tőle: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki
adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?" Jézus így válaszolt: „Én
is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és akkor majd én is
megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. János keresztsége
a mennyből volt-e vagy az emberektől? Válaszoljatok nekem!"
Erre tanakodni kezdtek egymás között. Így okoskodtak: „Ha azt mondjuk:
A mennyből volt, azt fogja felelni: Hát akkor miért nem hittetek neki?
Mondjuk talán azt, hogy Az emberektől?" Féltek azonban a néptől, mert
mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt
válaszolták: „Nem tudjuk." Jézus erre azt felelte: „Akkor én sem mondom
meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket."
Mk 11,27-33


Elmélkedés:
Jézusnak lehetősége lett volna rá, hogy a hatalma felől érdeklődő
vallási vezetőknek egyértelműen válaszoljon, de ő mégsem használja ki
ezt a lehetőséget. A személyében kételkedőknek nem árulja el, hogy
Istentől, az Atyától kapta azt a hatalmat, amelynek birtokában tanítja
a népet, s amellyel oly sok csodát tett. A benne hívők a tanításban és
a csodákban felfedezték az isteni erőt. Érdekes, hogy a vezetők azt
helyesen ismerték fel, hogy Jézus olyan rendkívüli erőnek és hatalomnak
van a birtokában, amilyennel senki más ember nem rendelkezik, ahhoz
azonban már vakok voltak, hogy meglássák ennek az erőnek a forrását.
Ennek oka az lehet, hogy saját hatalmukat féltették. Jézus hatalmának
elismerése saját hatalmuk elvesztését is jelentette volna. Engedem-e,
hogy Jézus szelíd hatalommal életem Ura legyen?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Mikor nyugtalan voltam, csillapítottad gyötrelmeimet.
Mikor fáradt voltam, Te adtál pihenést.
Mikor egyedül voltam, szeretetet hoztál.
Mikor beteg voltam, gondoskodtál rólam.
Mikor megsértettek, Te segítettél.
Mikor idősödtem, mosolyt varázsoltál arcomra.
Mikor gondjaim voltak, megosztottam veled és segítettél.
Mikor boldog voltam, örömömben is részt vettél.
Boldog Kalkuttai Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 4., péntek

[Evangelium] 2011-03-04

2011. március 4. - Péntek

Miután Jézus a tömeg örömujjongása közben bevonult Jeruzsálembe,
fölment a templomba. Ott körülnézett, és mindent szemügyre vett. Mivel
már esteledett, a tizenkét apostollal együtt kiment Betániába. Amikor
másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy
zöldellő fügefát. Elindult feléje, hátha talál rajta valami gyümölcsöt.
De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el
a fügeérés ideje. Ekkor így szólt: „Senki se egyék rólad gyümölcsöt
soha többé!" Tanítványai is hallották ezt.
Nemsokára Jeruzsálembe érkeztek. Jézus bement a templomba, és kezdte
kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait
és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg,
hogy bármit is keresztülvigyen a templom területén. Azután
megmagyarázta: „Hát nem azt tanítja az Írás: „Az én házamat minden nép
az imádság házának nevezi majd?" Ti pedig rablók barlangjává tettétek."
Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak,
miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép
lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival
együtt elhagyta a várost.
Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy
tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira, így szólt
hozzá: „Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt!" Jézus
ezt válaszolta nekik: „Higgyetek az Istenben! Bizony mondom nektek, ha
valaki azt mondja a hegynek: „Emelkedjél föl, és vesd magad a
tengerbe", és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond,
megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek
imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor
pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek,
hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket! Mert ha ti nem
bocsátotok meg egymásnak, mennyei Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket."
Mk 11,11-26


Elmélkedés:
Két jelképes Jézusi cselekedetről hallottunk a mai evangéliumban. A
kereskedők templomból való kiűzését teljesen helyénvalónak és jogosnak
tartjuk, hiszen az Isten házához méltatlan volt tevékenységük. Ha el is
csodálkozunk Jézus hevességén, érthető magatartása. A fügefa
megátkozásának cselekedete viszont már nehezebben értelmezhető
számunkra. Mit ártott az a szegény fa, hogy meg kellett átkozni? Hiszen
még itt sem volt az érés ideje!
A két történet közös vonatkozásait keresve és felfedezve azonban
megérthetjük a cselekedet mondanivalóját. A fügefa számára váratlan
volt, hogy elérkezett számára az az idő, amikor termést kellett volna
felmutatnia. A kereskedők számára is váratlan volt Jézus rajtaütésszerű
támadása ellenük. Jézus nem jelentette be előre sem a fügefának, sem a
templomi árusoknak, hogy mikor fog érkezni és mikor érkezik el számukra
az elszámolás ideje. Ebből a szempontból tehát Jézus érkezésére nem
lehet felkészülni, mert nem tudhatjuk előre annak idejét. A hívő embert
ez a tény arra ösztönzi, hogy mindig legyen készen. Bármikor elérkezhet
számunkra a Jézussal való találkozás ideje. Nem mondhatjuk, hogy most
nincs itt az ideje érkezésének és azt sem, hogy jöjjön később, addig
rendet rakunk. Mindig legyünk készen a vele való találkozásra!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Nem tudom, hogy milyen megpróbáltatások és nehézségek várnak ma rám, de
azt tudom, hogy minden a Te akaratodból történik Uram, s ez elég nekem.
Kérlek, adj erőt, türelmet és alázatot, hogy a rám váró nehézségekkel
szeretetedhez méltón nézhessek szembe, s így áldozatomat egyesíthessem
Szent Fiad Krisztusi áldozatával.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
A Vatikáni Rádióban elhangzott interjú itt hallgatható meg:
http://www.radiovaticana.org/ung/articolo.asp?c=465712
Bíró László püspök úr - értesülvén a kezdeményezésről - mellénk állt,
áldását adja a munkára és egy kis ajánlást is küldött az áprilisi
számhoz.
Élő Kenyér - misekalauz gyermekeknek és fiataloknak. Megjelenik
havonta. Terjedelem: 64 oldal, színes.
Szeretettel: István atya
Információk megrendelőknek:
Megrendelő nyomtatvány letölthető innen:
http://zalalovo.plebania.hu/letoltesek/dokumentumok
A megrendeléseket e-mailben (zalalovo@gmail.com) vagy postán (8999
Zalalövő, Szabadság tér 6.) lehet elküldeni. Március 5-én kerül
nyomdába az áprilisi szám. Aki eddig elküldi rendelését, már az első
számtól kapja az újságot. Fizetni negyedévente, félévente vagy évente
lehet.
Egy szám ára: 320 Ft + 200 Ft postaköltség Magyarországra.
1 példány előfizetése 1 évre: 3600 Ft (300 Ft/db) + 2400 Ft
postaköltség = 6000 Ft.
1 példány előfizetése 2011 április-december: 2700 Ft (300 Ft/db) + 1800
Ft postaköltség = 4500 Ft.
2 és több példány esetén a postaköltség csökken. Plébániák és nagyobb
közösségek 20 példány felett 1 évre 3600 Ft áron kapják és a
postaköltséget átvállaljuk. 20 példánytól 2011. április-decemberig a 9
szám 2700 Ft és a postaköltséget átvállaljuk.
Információk jótékonysági előfizetőknek:
Kérem, hogy lehetőleg egy évre, 2011-ben 9 hónapra fizessen elő, és ne
csupán egy hónapra.
(Jótékonysági előfizetés1 évre postaköltség együtt: 6000 Ft.)
Jótékonysági előfizetés 2011 április-december: 4500 Ft.
Kérem, hogy a megrendelésnél jelezze, hogy jótékonysági előfizetés.
Átutaláskor szintén jelezze, hogy jótékonysági előfizetés.
Aki nagyobb összeget ajánl fel, adományán értelemszerűen több
gyermeknek juttatjuk el az újságot.
Fizetési lehetőségek:
On-line bankkártyás fizetés:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az adomány gomb választása után, kérem, adja meg adatait, majd jelölje
meg az Élő Kenyér előfizetés vagy az Élő Kenyér jótékonysági előfizetés
lehetőséget.
Átutalás:
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalalövői Fiók, H-8999 Zalalövő, Kossuth L.
u. 2.
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
A megjegyzés rovatban, kérem tüntesse fel: Élő Kenyér előfizetés vagy
az Élő Kenyér jótékonysági előfizetés.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 3., csütörtök

[Evangelium] 2011-03-03

2011. március 3. - Csütörtök

Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és a nagy
tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia,
Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik,
elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!" Többen
szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid
fia, könyörülj rajtam!
Jézus megállt, és így szólt: „Hívjátok ide!" Odaszóltak a vaknak:
„Bátorság! Gyere, téged hív!" Az eldobta köntösét, felugrott és odament
Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?" A vak ezt
Felelte: „Mester, hogy lássak." Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a
hited megmentett téged." Az pedig nyomban visszanyerte látását, és
követte őt az úton.
Mk 10,46-52


Elmélkedés:
A jerikói vak Jézus segítségét kéri, s minden bizonnyal hisz abban,
hogy az Úr segít majd rajta. Úgy tűnik, hogy azokban, akik csendre és
hallgatásra intik, nincs sem együttérzés a beteg iránt, s talán hit
sem, hogy Jézus csodát tud tenni ezzel az emberrel. Oktalanságukban
akadályozzák a gyógyulni vágyó embert, akinek ez élete nagy esélye. Ő
fel is ismeri a lehetőséget, ezért nem hagyja, hogy elhallgattassák,
hanem még hangosabban kiált, hogy Jézus meghallja segélykiáltását.
Mivel Dávid fiának, azaz Messiásnak szólítja Jézust, ezért Ő azonnal
felismeri hitét. A csoda megváltoztatja életét. Megszabadul testi
betegségétől és Jézus követője lesz.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Istenünk, mindenható Atyánk, engedd összes gyermekednek megtapasztalni,
hogy úton vannak feléd, az ember végső célja felé, s hogy van
kísérőjük, aki jót akar nekik: Mária, a tiszta szeretet képe, akit
eleve arra választottál, hogy Krisztus Anyja és az Egyház Anyja legyen.
Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké! Neked, aki az élet Atyja, kezdet
nélküli forrás, a legfőbb jó és örök világosság vagy, a Fiúval és a
Szentlélekkel együtt legyen tisztelet és dicsőség, dicséret és hála
mindörökkön örökké! Ámen.
II. János Pál pápa
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 2., szerda

[Evangelium] 2011-03-02

2011. március 2. - Szerda

Abban az időben: Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé.
Jézus elöl ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét
magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi
vár reá. „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadják a
főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a
pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik.
De harmadnapra feltámad." Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János,
odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha
megtennéd nekünk, amit kérünk!" Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit
tegyek nektek?" Ezt Felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a
jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben."
Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek! Tudtok-e inni a
kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a
keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?" Azt felelték: „Meg
tudjuk tenni!" Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti
is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is
megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem
én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült."
Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.
Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok,
hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken,
és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így
legyen! Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első
akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája! Hisz az Emberfia nem azért
jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja
váltságul sokakért."
Mk 10,32-45


Elmélkedés:
A hatalomvágy megkísértette az apostolokat. A történelemben ez nem
egyedülálló, hiszen más emberekben is felébredt már a hatalomvágy. A
hatalomra törés technikái és módszerei évszázadok óta ugyanazok, csupán
a nevek változnak. Az uralomra törők nevei. Mindig nagy terveik vannak,
amelyet ígéreteikből ismerünk meg, s él bennünk egy kétes
elhivatottságtudat.
Jézus azonban nem tartozik a világ őrült diktátorai közé.
Küldetéstudata neki is van, hiszen azt teszi, amit az Atya kér tőle.
Tervei neki is vannak, hiszen Isten Országát hirdeti, s jelenlétével
megvalósítja. Ígéreteket is tesz, de a legfontosabb nem erre a világra,
vonatkozik, hanem az örök életre. Nem leigázni akarja az embereket,
hanem magához és Istenhez emelni.
Világosan megmondja, hogy ne a világ urait kövessük, hanem Őt kövessük,
aki mindhalálig engedelmeskedett.
© Horváth István Sándor


Imádság:
Köszönöm Jézusom, hogy enyém lettél,
Hogy a szívembe beköltöztél!
Ne hagyj magamra hosszú utamon,
Legyél vigaszom, oltalmazóm!
Erősíts a gyengeségben,
Adj támaszt egyedüllétben,
Soha ne engedd el kezemet,
Fogadd el szerető szívemet! Ámen.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
A Vatikáni Rádióban elhangzott interjú itt hallgatható meg:
http://www.radiovaticana.org/ung/articolo.asp?c=465712
Bíró László püspök úr - értesülvén a kezdeményezésről - mellénk állt,
áldását adja a munkára és egy kis ajánlást is küldött az áprilisi
számhoz.
Élő Kenyér - misekalauz gyermekeknek és fiataloknak. Megjelenik
havonta. Terjedelem: 64 oldal, színes.
Szeretettel: István atya
Információk megrendelőknek:
Megrendelő nyomtatvány letölthető innen:
http://zalalovo.plebania.hu/letoltesek/dokumentumok
A megrendeléseket e-mailben (zalalovo@gmail.com) vagy postán (8999
Zalalövő, Szabadság tér 6.) lehet elküldeni. Március 5-én kerül
nyomdába az áprilisi szám. Aki eddig elküldi rendelését, már az első
számtól kapja az újságot. Fizetni negyedévente, félévente vagy évente
lehet.
Egy szám ára: 320 Ft + 200 Ft postaköltség Magyarországra.
1 példány előfizetése 1 évre: 3600 Ft (300 Ft/db) + 2400 Ft
postaköltség = 6000 Ft.
1 példány előfizetése 2011 április-december: 2700 Ft (300 Ft/db) + 1800
Ft postaköltség = 4500 Ft.
2 és több példány esetén a postaköltség csökken. Plébániák és nagyobb
közösségek 20 példány felett 1 évre 3600 Ft áron kapják és a
postaköltséget átvállaljuk. 20 példánytól 2011. április-decemberig a 9
szám 2700 Ft és a postaköltséget átvállaljuk.
Információk jótékonysági előfizetőknek:
Kérem, hogy lehetőleg egy évre, 2011-ben 9 hónapra fizessen elő, és ne
csupán egy hónapra.
(Jótékonysági előfizetés1 évre postaköltség együtt: 6000 Ft.)
Jótékonysági előfizetés 2011 április-december: 4500 Ft.
Kérem, hogy a megrendelésnél jelezze, hogy jótékonysági előfizetés.
Átutaláskor szintén jelezze, hogy jótékonysági előfizetés.
Aki nagyobb összeget ajánl fel, adományán értelemszerűen több
gyermeknek juttatjuk el az újságot.
Fizetési lehetőségek:
On-line bankkártyás fizetés:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az adomány gomb választása után, kérem, adja meg adatait, majd jelölje
meg az Élő Kenyér előfizetés vagy az Élő Kenyér jótékonysági előfizetés
lehetőséget.
Átutalás:
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalalövői Fiók, H-8999 Zalalövő, Kossuth L.
u. 2.
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
A megjegyzés rovatban, kérem tüntesse fel: Élő Kenyér előfizetés vagy
az Élő Kenyér jótékonysági előfizetés.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. március 1., kedd

[Evangelium] 2011-03-01

2011. március 1. - Kedd

A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt,
és ezt mondta Jézusnak: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk
téged." Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem
és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját,
gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont,
testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –,
az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből
utolsók, az utolsókból pedig elsők."
Mk 10,28-31


Elmélkedés:
A tegnapi evangéliumban megismert gazdag ifjú nem volt képes lemondani
földi javairól, hogy Jézust kövesse. Szomorúan elmegy, mert nem tud
mindent otthagyni. A szomorúság bizonyára nem csak az ő, hanem Jézus
szívét is eltöltötte. Hiába a pillanatnyi lelkesedés, a vallásos
neveltetés, a gazdagság és a vagyonban való bővelkedés olyan akadály,
amelyet nem tudott leküzdeni.
Ezzel szemben a mai evangéliumban feltűnnek az apostolok és a
tanítványok, akiknek a nevében Péter megkérdezi Jézustól, hogy mi lesz
a jutalmuk nekik, akik mindent elhagytak, hogy kövessék a Mestert.
Jézus nem csupán túlvilági jutalmat ígér követőinek, hanem azt, hogy
már ebben a világban, a földi életben mérhetetlenül többet kap a
tanítvány, mint amennyi áldozatot hoznia kell. Az örök élet ráadás
minderre.
Ifjúként vagy idősebbként, mi is Jézushoz fordulunk: mit kell tennem,
hogy elnyerjem az örök életet? Jézus pedig meghív a tökéletes életre.
Vállalom-e a lemondást a nagyobb jó érdekében, vagy szomorúan távozok?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
Téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. február 28., hétfő

[Evangelium] 2011-02-28

2011. február 28. - Hétfő

Abban az időben: Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki,
térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy
elnyerjem az örök életet?" Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem
jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne
törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld
apádat és anyádat!" Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind
megtartottam kora ifjúságomtól fogva."
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még
belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így
kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!" Ennek hallatára ő
elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,;Milyen nehezen
jut be a gazdag az Isten országába!" A tanítványok megdöbbentek
szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a
gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán,
mint a gazdagnak bejutni az Isten országába." Azok még jobban
csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?" Jézus
rájuk nézett, és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem.
Mert Istennek minden lehetséges."
Mk 10,17-27


Elmélkedés:
Isten azt akarja, hogy minden ember odamehessen Jézushoz, ahogyan az a
gazdag ifjú is tette, akiről az evangéliumban hallottunk. Jézustól
kapunk ugyanis választ életünk értelmére, s arra, hogy mi a jó és a
rossz. Amikor a jót és a jóságot keressük, akkor mindig Isten után
vágyakozunk. Ő maga a jóság, a jóság forrása, aki magához vonzza
azokat, akik e legfőbb jót keresik.
Isten pedig törvényeket ad nekünk, amelyek úgy irányítják életünket,
hogy elnyerjük az örök életet, azaz eljussunk az örök Jósághoz. Az
isteni törvények megtartása mindig azzal kezdődik, hogy elismerjük
Istent életünk egyetlen Urának. Nem mondhatjuk, hogy nem ismerjük e
parancsokat, hiszen Isten a szívünkbe írta azokat.
Az ifjút a tökéletes életre hívja meg Jézus, de ő képtelen lemondani
vagyonáról ennek elérése érdekében, inkább szomorúan eltávozik. Jézus
tőlünk is a tökéletességet várja. Vajon le tudok-e mindenről mondani,
hogy Krisztus kövessem és eljussak az örök életre?
© Horváth István Sándor


Imádság:
Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban
a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint
ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek
föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram,
alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám
hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik
bosszút forralnak ellenem.

________________________________
\
Aktuális:
Kedves Barátaim!
Az induló újság ügyében megkerestek a Vatikáni Rádiótól. Érdekelte
őket, hogy milyen gondolat áll mögötte. Összefoglalva a következőket
mondtam: Jó kérdés, hogy olyan papként, aki az elmúlt években 28 millió
e-mailt küldtem ki az evangéliummal, miért lépek a nyomtatott sajtó
területére. Ráadásul mindez olyan korban, amikor minden gyerek a neten
lóg.
Kicsit úgy vagyok ezzel, mint Kopernikusz, amikor kijelentette, hogy
nem a föld a világ közepe. Én meg azt mondom, hogy nem az internet a
világ közepe. Fel kell használni az internetet is az egyház küldetésére
és az evangelizációra, de ez csak az egyik oldal. A másik oldal pedig,
hogy el kell hívnunk az embereket és a gyerekeket a szentmisére, ahol
gazdagabb tartalmat kaphatnak, mint bármelyik weboldalon. A szentmise a
világ közepe. És ezért érdemes néha felállni gép mellől.
Az e-vangélium lista tagjai rendkívül nagy mértékben kivették részüket
a tavalyi esztendőben a borsodi árvizek és a devecseri vörösiszap
áradat károsultjainak megsegítésében. A karitatív munka szervezése után
most visszatérek ahhoz, amihez talán jobban értek, az evangélium
hirdetéséhez. E területen ugyan katasztrófa nincs, de nagy kihívást
jelent, hogy eljuttassuk Jézus örömhírét az emberekhez.
Most a gyermekeket és a fiatalokat céloztam meg. Alapítottam egy
havilapot, egy újságot, amely 2011. áprilistól fog megjelenni és azt a
célt szolgálja, hogy a gyerekek és a fiatalok kézbe kaphassák az
evangéliumot és megszeressék a szentmisét. Az újság címe: Élő Kenyér.
Jézus az Élő Kenyér, akivel a szentmisében találkozunk. Létezett
korábban hasonló kiadvány (Adoremus Junior), de nagy katolikus kiadónk
anyagi okokra való hivatkozással megszüntette. Döntésüket megértem, de
úgy érzem, hogy a kiadó esetleges veszteségénél sokkal nagyobb az a
lelki veszteség, amit a kiadvány hiánya eredményez a gyermekeknél.
Úgy gondoltam, hogy segítőtársakat gyűjtök és belevágok, mert szükség
van arra, hogy a gyerekek és a fiatalok találkozzanak az örömhírrel. A
korábbi újsághoz képest számos újdonság lesz. Külön részek szólnak majd
a minisztránsoknak és most, a Család évében a családoknak is nagy
figyelmet szentelünk. Lesznek riportok például atyákkal és hitük
szerint élő családokkal, valamint fiatalokkal. Emellett a
hivatásgondozás is előtérbe kerül. Újdonság továbbá, hogy honlap is
készül az újsághoz, amelyen internetes játék indul sok-sok
nyereménnyel. A részvétel természetesen ingyenes. A játék indulásáról
időben tájékoztatást küldök Önnek és az e-vangélium lista tagjainak. (A
játék nyereményeihez szponzorok jelentkezhetnek. A támogatók nevét vagy
cég esetén logóját külön oldalon fogjuk megjeleníteni.)
Terveim szerint az újságot a határon túli magyar gyerekek ingyen fogják
megkapni 400-500 példányban havonta. Ehhez még támogatókat,
jótákonysági előfizetőket keresek. Az újságot megrendelni mostantól
lehet. Nagy örömömre szolgálna, ha gyermeke, unokája vagy családtagja
számára megrendelné az újságot.
Az Élő Kenyér havonta jelenik meg, 64 oldalas, minden oldalon színes
rajzokkal és képekkel díszített színes újság (A5 méretben).
Az újság stílusába betekintést nyújtó mintalap letölthető innen:
http://zalalovo.plebania.hu/letoltesek/dokumentumok
Ugyanerről az oldalról letölthető az Élő Kenyér Megrendelő nyomtatvány
is.
Szeretettel kérem, hogy adjuk a gyermekek és fiatalok kezébe az
újságot, hogy vasárnaponként találkozhassanak Krisztussal, az Élő
Kenyérrel! Segítsünk nekik
közösen, hogy örömmel olvassák az evangéliumot és szívesen jöjjenek a
szentmisére!
Szeretettel: István atya
Információk megrendelőknek:
Megrendelő nyomtatvány letölthető innen:
http://zalalovo.plebania.hu/letoltesek/dokumentumok
A megrendeléseket e-mailben (zalalovo@gmail.com) vagy postán (8999
Zalalövő, Szabadság tér 6.) lehet elküldeni. Március 5-én kerül
nyomdába az áprilisi szám. Aki eddig elküldi rendelését, már az első
számtól kapja az újságot. Fizetni negyedévente, félévente vagy évente
lehet.
Egy szám ára: 320 Ft + 200 Ft postaköltség Magyarországra.
1 példány előfizetése 1 évre: 3600 Ft (300 Ft/db) + 2400 Ft
postaköltség = 6000 Ft.
1 példány előfizetése 2011 április-december: 2700 Ft (300 Ft/db) + 1800
Ft postaköltség = 4500 Ft.
2 és több példány esetén a postaköltség csökken. Plébániák és nagyobb
közösségek 20 példány felett 1 évre 3600 Ft áron kapják és a
postaköltséget átvállaljuk. 20 példánytól 2011. április-decemberig a 9
szám 2700 Ft és a postaköltséget átvállaljuk.
Információk jótékonysági előfizetőknek:
Kérem, hogy lehetőleg egy évre, 2011-ben 9 hónapra fizessen elő, és ne
csupán egy hónapra.
(Jótékonysági előfizetés1 évre postaköltség együtt: 6000 Ft.)
Jótékonysági előfizetés 2011 április-december: 4500 Ft.
Kérem, hogy a megrendelésnél jelezze, hogy jótékonysági előfizetés.
Átutaláskor szintén jelezze, hogy jótékonysági előfizetés.
Aki nagyobb összeget ajánl fel, adományán értelemszerűen több
gyermeknek juttatjuk el az újságot.
Fizetési lehetőségek:
On-line bankkártyás fizetés:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az adomány gomb választása után, kérem, adja meg adatait, majd jelölje
meg az Élő Kenyér előfizetés vagy az Élő Kenyér jótékonysági előfizetés
lehetőséget.
Átutalás:
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalalövői Fiók, H-8999 Zalalövő, Kossuth L.
u. 2.
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
A megjegyzés rovatban, kérem tüntesse fel: Élő Kenyér előfizetés vagy
az Élő Kenyér jótékonysági előfizetés.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2011. február 27., vasárnap

[Evangelium] 2011-02-27

2011. február 27. – Évközi 8. vasárnap

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Senki sem
szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti,
vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem
szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek:
ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem
testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a
test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és
magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem
értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja
életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért
aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig
nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége
teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot,
amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten,
akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok
hát, hogy Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mibe öltözzünk?! Ezeket a
pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre
szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát
keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a
holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga
baja."
Mt 6,24-34


Elmélkedés:
A gondviselés eszközei vagyunk
Egykori hittanos tanítványom, akit szokásunknak megfelelően és igazi
nevének elhallgatása miatt nevezzünk most is Eszternek, hívott fel
telefonon a napokban, hogy elmondja: megszületett második gyermeke. A
nagyobbik gyermek másfél év körüli, s most alig 4 hete született a
kisebb. Minden családban nagy öröm egy újszülött érkezése és a kismamák
mindig sugárzó arccal osztják meg ezt az örömhírt másokkal. De ahogyan
Eszter elmondta a jó hírt, valahogy éreztem a hangján, hogy nem igazán
felhőtlen a boldogsága, valami nincs rendjén. Mindjárt meg is
kérdeztem, hogy ugye egészséges a kisbaba, s örültem, amikor azt
válaszolta, hogy hála Istennek minden rendben van, mindketten
egészségesek. Hirtelen elhallgatott, majd egy kis csend után elárulta,
hogy más a baj. Sírástól elcsukló hangon mondta, hogy a férje nem
sokkal a szülés előtt elköltözött otthonról, elhagyta a családot.
Újszülött gyermekét meg sem nézte, s hiába próbálják kérni, hogy jöjjön
haza, ő hallani sem akar erről. A fiatal anyuka kétségbeesetten sírt a
telefonban, mert kilátástalannak látja jövőjüket. Ki fog gondoskodni a
családról? Ki vesz majd ruhákat a picinek? Bevallom, elérzékenyülve
hallgattam szavait, és azzal próbáltam bátorítani, hogy az ég madarait
tápláló Isten majd az ő számukra is gondoskodik táplálékról és a mező
liliomait csodálatosan öltöztető Isten a kicsi gyermekek számára is
gondoskodik ruhákról.
A gondoskodó Istenről, az isteni gondviselésről hallottunk a mai
evangéliumban. Jézus a természetet hozza fel példaként: az ég madarait
és a mezők virágait. Távol áll tőlük az emberre jellemző
aggodalmaskodás, mégis szabadon szállhatnak az égben, virágozhatnak a
mezőn. Mi, emberek pedig szüntelenül aggódunk a holnap, a holnapután és
a jövő miatt. Az emberek egy része próbálja magát bebiztosítani a
jövőre, mert attól fél, hogy a később szerényebbek lesznek a
lehetőségei. Érthető az ő gondolkodásuk, ők előre gondoskodnak
magukról, mert úgy érzik, hogy senki másra nem számíthatnak. Emellett
sokan a véletlenben, a sorsban hisznek, s úgy vélik, hogy teljesen
felesleges mindenféle előrelátó takarékoskodás, mert egyáltalán nem
rajtunk múlik, hogy miként és meddig élünk. Ők nem bíznak sem magukban,
sem Istenben, hanem rábízzák magukat a vak véletlenre. Ezen nézetekkel
szemben a keresztény ember Isten jóságára és szeretetére bízza önmagát,
hisz abban, hogy Isten megad számára mindent, ami a földi élete során
szükséges, de legfőképpen megadja számára mindazt a kegyelmi
segítséget, ami az örök üdvösséghez szükséges. Ezt nevezzük isteni
gondviselésnek, illetve a gondviselésben való hitnek.
Talán sokan azt gondolják, hogy az isteni gondviselés egy szent szöveg
az Egyház és a papok részéről, vagy úgy vélik, hogy mindez egy
megfoghatatlan vigasztalás az olyan emberek számára, akik nehéz
helyzetbe kerültek. Én azonban úgy érzem, hogy ez egyáltalán nem igaz.
Az isteni gondviselés, az Isten gondoskodó szeretete igenis
megtapasztalható számunkra. Hiszek abban, hogy bármelyikünk észreveheti
saját életében. Visszatérve a fiatal édesanya szomorú példájához, én
hiszek abban, hogy a jó Isten meg fogja őket segíteni. Mert ha Jézus
szavai szerint a mennyei Atyának gondja van az ég madaraira és a rétek
virágaira, akkor biztosan nem feledkezik meg egyetlen bajba került
emberről sem, köztük Eszterről meg két kicsiny gyermekéről sem. Nem
tudom, hogy milyen módon, milyen formában, mikor fog nekik segíteni a
jó Isten, mert az én emberi gondolataim bizony nagyon kevesek az Ő
nagyszerű terveihez és cselekedeteihez képest, de szilárdan hiszem,
hogy meg fogják tapasztalni Isten jóságát. És hiszek abban is, hogy
Isten sokszor éppen minket, embereket használ fel ahhoz, hogy a
bajbajutottak megkapják a kellő segítséget és érezzék, hogy nincsenek
magukra hagyatva. Igen, hiszek abban, hogy mindannyian az isteni
gondviselés eszközei vagyunk!
© Horváth István Sándor


Imádság:
Gondviselés Anyja, Mária, hozzád fohászkodom minden édesanyáért, akiket
elhagytak, s akik egyedül hordozzák a gyermeknevelés keresztjét. Add
nekik jóságod, szereteted és erőd, hogy gyermekeik felé úgy tudják
sugározni a szeretet, miként te szeretted fiadat, Jézust. Gondviselő
jóságodban minden édesanya és gyermek lássa meg az isteni gondviselés
nagyságát!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum