2008. december 6., szombat

[Evangelium] 2008-12-06

2008. december 6. - Szombat

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut. Tanított a
zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden
betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a
szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok:
elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: "Az
aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön
munkásokat aratásába!" Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat
adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak
minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket, és megparancsolta
nekik: "Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és
hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket,
támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki
ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!"
Mt 9,35-10,1. 6-8

Elmélkedés:

A tanító és gyógyító Jézussal találkozhatunk a mai evangéliumban, aki
küldetést ad tanítványainak. A küldötteknek ugyanazt kell tenniük, amit
mesterük is tesz: hirdetniük kell az Isten Országának eljövetelét, és
mintegy ennek igazolásaként a betegek gyógyítására is képesek. Mindez a
messiási idők eljöveteléről tanúskodik.
A messiás küldetése az "elveszett juhokhoz" szól, tehát azokhoz az
emberekhez, akik megváltásra szorulnak. Jézus küldetése az, hogy
visszavezesse őket az Atya szeretetébe. Bűneim megvallása a feltétele
annak, hogy én is visszataláljak az Istenhez. De vajon figyelek-e
tanításában a megtérésre hívó üzenetre és engedem-e, hogy lelkem
gyógyítója legyen?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására!
Szent Ágoston
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 5., péntek

[Evangelium] 2008-12-05

2008. december 5. - Péntek

Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt
kiáltozták: "Könyörülj rajtunk, Dávid fia!" Amint hazaérkezett, bementek
hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: "Hiszitek-e, hogy tudok segíteni
rajtatok?" "Hisszük, Uram!" - felelték azok. Akkor megérintette szemüket,
és így szólt: "Legyen a hitetek szerint!" Erre megnyílt a szemük. Jézus
pedig rájuk parancsolt: "Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!" Ám azok
elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.
Mt 9,27-31

Elmélkedés:

A vakságban szenvedő két ember, akikről a mai evangéliumi elbeszélés szól,
nem szalasztotta el élete nagy lehetőségét. Addig mennek Jézus után, amíg
Ő csodát nem tett velük. A velük történt csodás gyógyulást egyrészt Isten
irgalmának, másrészt annak köszönhetik, hogy hittek Jézus isteni
hatalmában.
Az adventi időszak arra szeretne minket felkészíteni, hogy a hit
segítségével meglássuk, felismerjük a betlehemi gyermekben az Isten Fiát.
Hit nélkül ugyanis legfeljebb egy ugyanolyan kisdedet látunk Jézusban,
mint a többi gyermekben. Vajon megnyílik-e szemünk, szívünk, lelkünk, hogy
meglássuk az isteni Megváltót? Ne szalasszuk el életünk nagy lehetőségét,
a messiással való találkozást!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, te nem feded föl eljöveteled napját, hogy mindig virrasszunk és
készen álljunk a harcra, és állhatatosan gyakoroljuk az erényeket.
Azt akarod, hogy állandó várakozásban éljünk és mindig buzgók legyünk.
Ezért hagysz minket bizonytalanságban a vég felől.
Biztosak lévén eljöveteledben, kérünk, hadd virrasszunk, hogy eljöveteled
ne érjen meglepetésként!
Aranyszájú Szent János

________________________________

Aktuális:
Ajándék karácsonyi CD!
December 4-én a következő személyek nyertek 1-1 ajándék karácsonyi lemezt:
Kiss Kálmán - Budapest, Szeibelné Erni Éva - Sülysáp, Bognárné Karácsony
Mária - Mosonmagyaróvár.

Az országban első alkalommal!
5 napos Online Adventi Lelkigyakorlat december 15-19. között!
Bővebb információ és feliratkozás:
http://www.laudetur.hu/?q=adventi_lelkigyakorlat
A Zalalövői Plébánia Szent Veronika kórusa 2008. december 7-én, vasárnap
este 18 órai kezdettel a zalaegerszegi kertvárosi templomban adja elő
Takács Attila: Téren és időn át Betlehembe című darabját. A darab az
előadás után CD lemezen megvásárolható lesz.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 4., csütörtök

[Evangelium] 2008-12-04

2008. december 4. - Csütörtök

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Nem mindaz, aki azt
mondja nekem: Uram, Uram! - jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki
teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre
is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt
a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem
dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan
tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát
homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és
rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle."
Mt 7,21. 24-27

Elmélkedés:

Jézus szavai szerint az a bölcs ember, aki nem elégszik meg az ő
tanításának hallgatásával, hanem tettekre is váltja azt. Az ige passzív
hallgatójából aktív megélőjévé kell válnom. Az advent mindannyiunkat
cselekvésre ösztönöz. Korábbi kényelmes helyzetemet fel kellene ilyenkor
adnom, el kellene indulnom abba az irányba, ahová Isten hív engem. Kellene
tennem pár lépést, ami közelebb visz a várt ünnephez. Ez bizony áldozattal
jár, de ha nem lépek és ragaszkodom a lelki tétlenséghez, akkor nem leszek
képes elfogadni Isten ajándékát, a Megváltót, a megváltó örömét.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét.
Add, kérünk, hogy Üdvözítőnk születésének nagy napjára elérkezve örvendező
lélekkel, áhítatosan ünnepeljünk.

________________________________

Aktuális:
Ajándék karácsonyi CD!
December 3-án a következő személyek nyertek 1-1 ajándék karácsonyi lemezt:
Opor Károly - Budapest, Mirk Jánosné - Pilisvörösvár, Csóti Ibolya - Ajka.
A mai napon (december 4.) a megrendelők közül újabb három személy
ajándékba kap 1-1 db Téren és időn át Betlehembe CD-t.
Kedves barátaim!
A Zalalövői Plébánia Szent Veronika ifjúsági kórusának előadásában
megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren és időn át Betlehembe című
karácsonyi darabja.

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).

Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 3., szerda

[Evangelium] 2008-12-03

2008. december 3. - Szerda

Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre,
és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat,
vakokat, némákat meg sok más beteget, és lába elé tették őket.
Valamennyiüket meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek,
a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult, és
magasztalta Izrael Istenét. Jézus akkor összehívta tanítványait, és így
szólt hozzájuk: "Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem,
és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne
dőljenek az úton." A tanítványok erre megjegyezték: "De honnan szerzünk
itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk?" Jézus
megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van?" "Hét, és néhány apró halunk" -
felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán
fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és odaadta
tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek. Miután mindnyájan ettek és
jóllaktak, hét kosár kenyérmaradékot szedtek össze.
Mt 15,29-37

Elmélkedés:

A kenyérszaporításról szóló csoda szándékosan került az adventi
evangéliumok sorába. Az advent ugyanis a Megváltó várásának időszaka.
Jézus korában általánosan elterjedt volt az a nézet, hogy az eljövendő
Messiás kenyeret fog adni a népnek, megismételvén ezzel a manna csodát,
amikor a pusztában vándorló ószövetségi választott népet Isten égi
kenyérrel táplálta, s mentette meg az éhhaláltól. Az emberek Jézus
csodáját látván és elfogyasztván a nekik adott kenyeret, azt jogosan
gondolták, hogy Jézus személyében jött el a várva várt Megváltó. A két
esemény kapcsolatára utal, hogy mindkettő a "pusztában" történik. A
kenyérszaporítást megelőző, betegek gyógyulását eredményező csodák szintén
a messiási idő beköszöntét jelzik.
A betlehemi gyermekben felismerhetem majd a megváltót, megváltómat.

Imádság:

Üdvözítő Jézus Krisztusom, könyörülj rajtam, szegény bűnösön! Hiszek az
Atyában, Teremtőmben, hiszek a Fiúban, Megváltómban, hiszek a
Szentlélekben, Vigasztalómban; ebben a hitben akarok élni és halni.

________________________________

Aktuális:
Ajándék karácsonyi CD!
A mai napon (december 3.) a megrendelők közül három személy ajándékba kap
1-1 db Téren és időn át Betlehembe CD-t.
Kedves barátaim!
A Zalalövői Plébánia Szent Veronika ifjúsági kórusának előadásában
megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren és időn át Betlehembe című
karácsonyi darabja.

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).

Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 2., kedd

[Evangelium] 2008-12-02

2008. december 2. - Kedd

Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus
felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: "Áldalak téged, Atyám,
mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől,
és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent
átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az
Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja
jelenteni." Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta:
"Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és
király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani,
amit ti hallotok, de nem hallotta."
Lk 10,21-24

Elmélkedés:

A tegnapi evangélium arról szólt, hogy a Megváltó jelenléte új beszédmódra
ösztönzi a pogány századost, aki szolgája érdekében kéri Jézus segítségét.
A mai evangélium pedig egy új látásmódról, egy újfajta szemléletmódról
tanít. "Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok" - hangzik Jézus szava.
Érthetjük ezt úgy, hogy azok a boldogok, akik látják Jézus személyét a
maga testi valóságában, s találkoznak vele. De talán még inkább kell úgy
értelmeznünk ezt a kijelentést, hogy azok a boldogok, akik Jézusban
meglátják a Megváltót és felismerik benne az emberré lett Istent. Miután a
századossal együtt mi is új módon kezdünk beszélni, most kezdjük el
felnyitni szemünket, hogy a hit segítségével felismerjük Jézust, aki
elhozza számunkra az üdvösséget.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mit használ nekem, hogy tisztában vagyok bűneimmel, s hogy te, Uram,
eljössz a világba, ha nem jössz el az én lelkembe, ha nem térsz be hozzám,
ha nem élsz és nem beszélsz bennem? Hozzám kell eljönnöd, Uram, az
adventnek bennem kell megvalósulnia!

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (33.)
Karácsonyi CD lemezünk elkészülte igencsak megörvendeztette a közreműködő
fiatalokat és gyerekeket. Az öröm persze még nagyobb volt, amikor mondtam
nekik, hogy 2 hét alatt elfogyott az összes, s a visszajelzések szerint
mindenki boldogan hallgatja. Aggodalomra persze semmi ok, hiszen szerdára
elkészül az újabb adag, tehát aki ezen a héten kér, legkésőbb hétfőn
postára adom számára.
A fiatalok maguk mondták, hogy igazából annak örülnek, hogy másoknak
örömet szerezhetnek e dalokkal, s egy kicsit szebbé varázsolhatják számos
család karácsonyát. S amikor majd szenteste odahaza meghallgatják, azokra
fognak gondolni, akik országszerte és világszerte hallgatják éneküket, s
így egy nagy lelki közösség jön létre. Köszönöm nektek, az e-vangélium
napi olvasóinak, hogy beengeditek az én lelkes fiataljaimat otthonaitokba,
s szenteste lélekben én is veletek lehetek.
A plébániánkon megrendezett egyházmegyei családi lelki napnak is rendkívül
pozitív volt az eredménye, s bár első alkalommal fogadtuk ilyen formában a
családokat, úgy érzem, hogy sikeresen teljesítettük a feladatot. A vendég
családok szerint valóban köztünk volt Jézus, s vele térhettek haza.
A hétvégén Zalaegerszegre megyünk a kórussal (Kertvárosi templom, vasárnap
este 6 óra). Kérlek imádkozzatok értünk, hogy jól sikerüljön az előadás.
Szép adventi készülődést kívánok mindnyájatoknak!
István atya
Pár gondolat a karácsonyi CD lemezünkről:
Hová jut el a hallgató, ha vállalja a zenei utazást téren és időn át
Betlehembe?
Egy olyan helyre, ami mindenki lelkében megvan, csak nem mindig találja
meg. Ahol a mindennapi gondok nem érnek utol. Nincs viszálykodás, nincs
ellenségeskedés. Csak a boldog, tiszta zene vesz körül. Gondolatban egy
kicsit visszamegyünk gyermekkorunk tökéletes karácsonyába, hogy újra úgy
láthassuk magunk körül a világot, mint akkor. Arra gondolunk, hogy újra
ott állunk a templomban a kis Betlehem előtt. Ott vagyunk a számunkra
legemlékezetesebb Kisjézusváráson. Ott vagyunk mi is a szeretet és
békesség otthonában, a kicsi istállóban a pásztorok mellett. És talán
legbelül velünk lesz a kis Jézus.
Takács Attila zeneszerző
(Részlet a Família magazin 2008. decemberi számában megjelenő interjúból)

Kedves barátaim!
Nagy álmom teljesült azzal, hogy a Zalalövői Plébánia Szent Veronika
ifjúsági kórusának előadásában megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren
és időn át Betlehembe című karácsonyi darabja. Ő a kórus vezetője. 11
vadonatúj saját dal, amely elmeséli a szent éjszaka eseményét.
Egytől-egyig gyönyörűek. Kedves karácsonyi ajándék lehet mindenkinek. Én
ezt hallgatom hetek óta.

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf

A CD lemez megrendelésével az ifjúsági kórust lehet támogatni, amelyet
köszönettel fogadunk.
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).
Nem küldöm utánvéttel, mert 1. mindenkiben megbízok, 2. háromszoros volna
a postaköltség számotokra, 3. nem vesződök annyi utánvételes papír
megírásával. Teszek mellé egy sárga csekket és megírom a számlaszámot, ha
valaki utalni szeretne.

Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. december 1., hétfő

[Evangelium] 2008-12-01

2008. december 1. - Hétfő

Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy pogány százados
járult eléje, és így szólt: "Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és
szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: "Megyek és meggyógyítom." A százados
ezt válaszolta: "Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak
egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt
ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: "Menj!" -
elmegy; a másiknak: "Jöjj ide!" - akkor hozzám jön; és szolgámnak: "Tedd
ezt!" - és megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez:
"Bizony mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben. Ezért
azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és
asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában."
Mt 8,5-11

Elmélkedés:

A mai evangélium látványosan szemlélteti azt, hogy milyen változást,
újdonságot hoz a világba és az emberek életébe a megváltó Jézus érkezése.
A pogány százados új nyelven, új stílusban kezd beszélni. Ő, aki
hozzászokott, hogy beosztottainak parancsokat adjon, s azok rögtön
teljesítik, amit akar, most új hangnemben beszél. Nem parancsol, hanem
kér. Nem követel, hanem reménykedik. Korábban a maga javát nézte, most
beteg szolgája érdekében fordul segítségért Jézushoz. Aki eddig talán
csupán a parancsszó erejében hitt, most kimutatja, hogy hisz a gyógyító
isteni szóban is.
Talán én is elkezdhetnék más stílusban beszélni az emberekkel.
Kedvesebben, szerényebben, mint máskor. És talán elkezdhetnék egy kicsit
másként beszélni, beszélgetni, imádkozni Istennel.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Jézus, reményünk! Téged követve azt választjuk, hogy szívünk mélyéből
szeretünk. Te az Evangélium örömét adod nekünk, bármily kicsinynek érezzük
is azt. És mégis, mikor ellentmondások támadják meg lelkünket, add nekünk,
hogy Rád bízhassuk magunkat, ó Krisztus, és mi igyekszünk megosztani Veled
mindazt, ami az életben ránk nehezedik.

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (33.)
Karácsonyi CD lemezünk elkészülte igencsak megörvendeztette a közreműködő
fiatalokat és gyerekeket. Az öröm persze még nagyobb volt, amikor mondtam
nekik, hogy 2 hét alatt elfogyott az összes, s a visszajelzések szerint
mindenki boldogan hallgatja. Aggodalomra persze semmi ok, hiszen szerdára
elkészül az újabb adag, tehát aki ezen a héten kér, legkésőbb hétfőn
postára adom számára.
A fiatalok maguk mondták, hogy igazából annak örülnek, hogy másoknak
örömet szerezhetnek e dalokkal, s egy kicsit szebbé varázsolhatják számos
család karácsonyát. S amikor majd szenteste odahaza meghallgatják, azokra
fognak gondolni, akik országszerte és világszerte hallgatják éneküket, s
így egy nagy lelki közösség jön létre. Köszönöm nektek, az e-vangélium
napi olvasóinak, hogy beengeditek az én lelkes fiataljaimat otthonaitokba,
s szenteste lélekben én is veletek lehetek.
A plébániánkon megrendezett egyházmegyei családi lelki napnak is rendkívül
pozitív volt az eredménye, s bár első alkalommal fogadtuk ilyen formában a
családokat, úgy érzem, hogy sikeresen teljesítettük a feladatot. A vendég
családok szerint valóban köztünk volt Jézus, s vele térhettek haza.
A hétvégén Zalaegerszegre megyünk a kórussal (Kertvárosi templom, vasárnap
este 6 óra). Kérlek imádkozzatok értünk, hogy jól sikerüljön az előadás.
Szép adventi készülődést kívánok mindnyájatoknak!
István atya
Pár gondolat a karácsonyi CD lemezünkről:
Hová jut el a hallgató, ha vállalja a zenei utazást téren és időn át
Betlehembe?
Egy olyan helyre, ami mindenki lelkében megvan, csak nem mindig találja
meg. Ahol a mindennapi gondok nem érnek utol. Nincs viszálykodás, nincs
ellenségeskedés. Csak a boldog, tiszta zene vesz körül. Gondolatban egy
kicsit visszamegyünk gyermekkorunk tökéletes karácsonyába, hogy újra úgy
láthassuk magunk körül a világot, mint akkor. Arra gondolunk, hogy újra
ott állunk a templomban a kis Betlehem előtt. Ott vagyunk a számunkra
legemlékezetesebb Kisjézusváráson. Ott vagyunk mi is a szeretet és
békesség otthonában, a kicsi istállóban a pásztorok mellett. És talán
legbelül velünk lesz a kis Jézus.
Takács Attila zeneszerző
(Részlet a Família magazin 2008. decemberi számában megjelenő interjúból)

Kedves barátaim!
Nagy álmom teljesült azzal, hogy a Zalalövői Plébánia Szent Veronika
ifjúsági kórusának előadásában megjelent CD lemezen Takács Attila: Téren
és időn át Betlehembe című karácsonyi darabja. Ő a kórus vezetője. 11
vadonatúj saját dal, amely elmeséli a szent éjszaka eseményét.
Egytől-egyig gyönyörűek. Kedves karácsonyi ajándék lehet mindenkinek. Én
ezt hallgatom hetek óta.

Két számból egy-egy részlet meghallgatható innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/02reszlet.mp3
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/05reszlet.mp3

Az összes dal szövege letölthető innen:
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.doc
http://hexa.hcbc.hu/szombathely/betlehem2008.pdf

A CD lemez megrendelésével az ifjúsági kórust lehet támogatni, amelyet
köszönettel fogadunk.
Megrendelhető a név, a pontos postacím (irányítószámmal) és a darabszám
megjelölésével tőlem a zalalovo@gmail.com (vagy a his@katolikus.hu) címen.
Ára: 2000.- Ft/db + csomagolási és postaköltség (1 példány esetén kb.
300.- Ft).
Nem küldöm utánvéttel, mert 1. mindenkiben megbízok, 2. háromszoros volna
a postaköltség számotokra, 3. nem vesződök annyi utánvételes papír
megírásával. Teszek mellé egy sárga csekket és megírom a számlaszámot, ha
valaki utalni szeretne.

Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. november 30., vasárnap

[Evangelium] 2008-11-30

2008. november 30. - Advent 1. vasárnapja

Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem
tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor
otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga
feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát
éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este
vagy éjfélkor; kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha
váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom:
Virrasszatok!
Mk 13,33-37

Elmélkedés:

Tiszta szívvel
A mai nappal, advent első vasárnapjával elkezdődik az új egyházi év, s
megkezdjük négy hétig tartó készületünket karácsony ünnepére. Ma még csak
egyetlen gyertyát gyújtottunk meg adventi koszorúnkon, de hétről-hétre
eggyel több gyertya fénye fogja jelezni számunkra Jézus születésének
közeledtét. Hála Istennek mostanában már nem csak a templomokban szoktak
adventi koszorúkat készíteni, hanem sok család otthonában is a december
elmaradhatatlan kelléke lett. Mondhatnám, hogy szinte divattá vált az
adventi koszorú, s nem csak a vallásos emberek körében.

Az egyik hittanos kislánynál, Eszteréknél nem divatból van odahaza adventi
koszorú, hiszen sok év óta már nem múlhat el adventi vasárnap anélkül
náluk, hogy este az egész család össze ne gyűlne a gyertyagyújtásra.
Eszter édesanyja fenyőágakból maga szokta minden esztendőben elkészíteni
az egyszerű adventi koszorút a négy gyertyával. Az édesanya nem engedi,
hogy az ajándékboltok gazdag kínálata elcsábítsa, ezért nem is vásárol
mindenféle divatos színű gyertyákat, hanem ragaszkodik a három lila és az
egy rózsaszínű gyertyához. A család négy gyermeke közül vasárnaponként
mindig másik gyújthatja meg a kicsiny gyertyákat. Mivel Eszter volt a
legkisebb, ő gyújtja meg mindig elsőként a gyertyát, amit nagyon
izgatottan várt. Közben persze énekelnek mindannyian, majd újra
felolvasnák a vasárnapi evangéliumot a bibliából. A gyerekek ezután
kíváncsian szokták hallgatni édesanyjukat, aki arról beszél nekik, hogy
ezzel a nappal elkezdődik a várakozás Jézus születésére. Eszter még csak 6
éves volt, de már megértette, hogy ez most a Jézusra való várakozás ideje.
Egy alkalommal, amikor édesanyja befejezte mondandóját, a kislány hozzá
fordult: "Igen, mi várjuk a kis Jézust. De vajon Ő is vár minket?"
Anyukája megsimogatta a fejét és ezt válaszolta: Hát persze hogy vár
minket. Ha a kis Jézus nem várna minket, akkor mi teljesen hiába várnánk
Őrá."

Ennek a tiszta szívből jövő gyermeki kérdésnek hátterében egy nagyon
komoly igazságot fedezhetünk fel, amely adventi készületünk kezdetén
megadja számunkra az alapgondolatot: úgy várakozunk Jézusra, hogy közben
tudjuk: Ő is vár ránk. Sőt, talán még azt is mondhatjuk, hogy ő jobban vár
ránk, mint mi őrá. De ez a várakozás sem a mi részünkről, sem az Úr Jézus
részéről, nem egyhelyben való tétlen várakozás. Mi úgy várakozunk Őrá,
hogy lélekben elindulunk felé, Ő pedig úgy várakozik miránk, hogy elindul
felénk, elindul az égből, hogy eljöjjön a földre. Mindebből természetesen
az a kettős kérdés adódik, hogy honnan jön el Jézus, s hová kellene nekünk
megérkeznünk?

A hajnali misék csodálatos éneke megadja nekünk a választ: "Harmatozzatok
egek onnan felülről, és a felhők essék az Igazat!" Jézus eljövetele
sokféle értelemben leereszkedés. A szent Isten leereszkedése a bűnös
emberek közé. A mennyben lakó Isten leereszkedése a földre. A megváltó
leereszkedése a megváltásra váró emberiséghez. Jézus leereszkedése, földre
jötte azért történt, hogy minket felemeljen. Felemeljen minket a bűnből és
megmutassa az igaz élet útját. Isten azért lesz emberré, hogy megmutassa
nekünk, hogyan kel emberként élnünk. Isten azért jön el a földre, hogy
megmutassa nekünk az utat az égbe. Isten azért lesz kicsiny gyermekké,
hogy mi ne képzeljük magunkat soha nagynak.

Néhány hét óta naponta hallgatom ifjúsági kórusunk most elkészült
karácsonyi dalait. Advent közeledtével egyre gyakrabban időzök gondolatban
annál a sornál, hogy "Jöjj el, jöjj el, édes Jézus! Tiszta szívvel várjuk
jöttödet." Csak tiszta szívvel érdemes várni Jézus érkezését, hiszen ő a
legtisztább szívvel vár minket.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Urunk, Te, aki közelebb vagy hozzánk, mint mi önmagunkhoz, erősítsd
szívünkben az irántad való bizalmat és az üdvösség reményét! Urunk, aki az
életszentség forrása vagy, őrizz meg minket, hogy szentek és
feddhetetlenek legyünk eljöveteled napjára!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum