2007. december 1., szombat

[Evangelium] 2007-12-01

2007. december 1. - Szombat

Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: "Vigyázzatok, hogy el
ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági
gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a
csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és
imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd
bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt."
Lk 21,34-36

Elmélkedés:

Isten uralmának nem képes ellenállni az emberi erő, a sokszor
győzedelmeskedő hadsereg vagy a királyi hatalom. Isten uralma biztosan
megvalósul. A választottak elnyerik jutalmukat. A számukra készített és
Isten által vezetett Országnak soha nem lesz vége.
Jézus arra figyelmeztet az evangéliumban, hogy ne feledkezzünk el arról,
hogy eljövetele bármikor bekövetkezhet és mindenkor ébernek kell lennünk.
Aki lelkileg ébren várja jövetelét, nem kell félnie az ítélettől, hanem
igazi öröm tölti el, hiszen az Úr érkezése az üdvösséget hozza el számára.
Az állandó imádság ezt az éberséget segíti bennünk azáltal, hogy Istenre
figyelünk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Én Istenem, én mindenem! Szentté akarok lenni, és ezt Tőled remélem.
Sújts, ahogy akarsz, fossz meg mindentől. Elég nekem, hogy nem fosztasz
meg kegyelmedtől és szeretetedtől.


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Árpád imát kér édesanyjáért, aki kerékpáros balesetet szenvedett, valamint
önmagáért, hogy ne legyenek rossz gondolatai.
Egy nagyon erős fejfájásban és depresszióban szenvedő betegért kér imát
Sándor.
Katalin imát kér barátnőjééért, hogy hittel viselje megpróbáltatásait, és
erőszakos férjéért, hogy ne keserítse tovább családja életét, és ne a
válás legyen számukra az egyetlen megoldás.
Sarolta imát kér súlyos beteg édesanyjáért.
Sándor imát kér egy angliai keresztyén lányért, Pennyért, akinél
agydaganatot állapítottak meg.
Köszönöm mindenki imáit!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. november 30., péntek

[Evangelium] 2007-11-30

2007. november 30. - Péntek, Szent András apostol

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit
Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a
tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: "Kövessetek engem, és
én emberek halászává teszlek titeket!" Erre azok otthagyták hálóikat, és
követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát,
Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították
a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat,
és követték őt.
Mt 4,18-22

Elmélkedés:

Akit Jézus meghív követésére, valamit ott kell hagynia. Így volt ez az
első apostolokkal és ma is. Péter és András otthagyják halászhálóikat, s
Jézus nyomába indulnak. Jakab és János szintén otthagyják hálóikat és
apjukat, hogy Jézus tanítványai lehessenek. Az otthagyott hálók egész
korábbi életüket jelképezik. Mindent a hátuk mögött hagynak, s új élet
kezdődik számukra. Érdekes, hogy az első pillanattól kezdve mégsem érzik
azt, hogy valamit elvesztettek volna, mert Jézus közelsége mindennl
nagyobb kincset jelentett számukra.
Képes vagyok-e mindent alhagyni, hogy egyedül Krisztus szeretete töltse be
életemet?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Himnusz Szent András napjára
Ki halfogással kezdted el,
hogy emberek halásza légy,
András, hálóddal minket is
világ sodrából Partra végy.

Jézust, a célt, hős életed
Péter előzve érte el:
nekünk, gyengéknek is te légy
vezérünk boldog égbe fel.

Testvérednek hű társa,te,
add, éljen köztünk szeretet,
s a nyájat Péter nyomdokán
szilárd egységben tartsa meg.

Add, Krisztus kedvelt gyermeke,
lángoljon szívünk szent tüze,
elérjük az örök hazát,
áldhassuk ott az ég Urát. Ámen.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. november 29., csütörtök

[Evangelium] 2007-11-29

2007. november 29. - Csütörtök

Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második
eljöveteléről: Amikor látjátok hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül,
tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak,
fussanak a hegyekbe; akik a városban meneküljenek el; és akik vidéken
vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék
mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a
napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a
népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány
népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik.
Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig
kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok
háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják,
hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek.
Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal
és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl
fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Lk 21,20-28

Elmélkedés:

Jézusnak az utolsó ítéletről mondott szavai kettős hatást váltanak ki
bennünk. Az embert egyrészt félelem fogja el azokat a rettenetes dolgokat
hallva, amelyek be fognak követközni, másrészt öröm tölti el amiatt, hogy
eljön az Emberfia. Vajon melyik érzés erősebb? Vajon képes-e a közelgő
üdvösség reménye legyőzni félelmeinket? Aki hűséggel kitart Jézus mellett,
nyugodt lelkiismerettel várhatja az Úr eljövetelét. Érkezése, bár valóban
félelmetes jelek kíséretében fog bekövetkezni, mégis nagy örömet hoz majd
mindazok életébe, akik várják megváltásuk napját. Ne engedjünk a félelem
kísértésének!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Jézus, te mindenkinek egyforma nagylelkűséggel felajánlod szavadat és
tanításodat. Ahogy a magvető nem tesz különbséget a földre vonatkozóan,
hanem egyszerűen mindenütt vet, éppúgy te is egyformán intézed tanításod a
gazdaghoz, a szegényhez, a bölcshöz, a tudatlanhoz, a buzgóhoz, a
lustához, a bátorhoz és a gonoszhoz. Megkülönböztetés nélkül beszélsz
mindenkihez. Add, Uram, hogy tanításodat figyelemmel hallgassam és
állandóan eszemben tartsam, s erővel és bátran megvalósítsam.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. november 28., szerda

[Evangelium] 2007-11-28

2007. november 28. - Szerda

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró
megpróbáltatásokra: "Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók
elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát
szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan
ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek
sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a
szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is
ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál
sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket."
Lk 21,12-19

Elmélkedés:

Jézus a rájuk váró nehézségekre és üldözésekre figyelmezteti tanítványait,
arra bátorítva őket, hogy mindezek ellenére őrizzék meg hitüket és
maradjanak vele közösségben. Fontos azt is látni, hogy az üldőzések éppen
a Jézusban való hitük miatt fogják érni a tanítványokat, tehát nem saját
személyük miatt. Mennybemenetele előtt Jézus megígérte, hogy a világ
végéig tanítványaival. Ígérete arra is vonatkozik, hogy a végső idők
megpróbáltatasai közeppe sem hagyja el őket, hanem velük lesz. E jelenlét
az, ami igazi bátorságot ad a tanúságtételhez, s ha szükséges, az
önfeláldozáshoz. Tartsunk ki a mindvégig velünk lévő Krisztus mellett!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Minél jobban múlik az idő, Uram, bennem annál jobban növekszik a vágy,
hogy bárcsak tehetnék valamit egyik-másik lélek javára. Igen sokszor úgy
érzem magam, mint aki nagy kincset őriz, s szeretne abból mindenkinek
juttatni.
Uram, könyörgök, ejtsd valamiképpen módját, hogy én is tehessek valamit!
Legalább néhány lelket tudjak megnyerni számodra! Ha már egyéb nem telik
is tőlem, legalább imádságommal legyek képes valamit elérni.
Avilai Szent Teréz

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. november 27., kedd

[Evangelium] 2007-11-27

2007. november 27. - Kedd

Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel
és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom,
Jézus ezt mondta: "Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok,
kő kövön nem marad, mindent lerombolnak." Erre megkérdezték tőle: "Mester,
mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?" Ő így válaszolt:
"Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben
s mondják: "Én vagyok!" És: "Elérkezett az idő!" Ne kövessétek őket!
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek
előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!" Aztán így
folytatta: "Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy
földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények
és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen."
Lk 21,5-11

Elmélkedés:

Az egyházi év utolsó hetében azokra a végső napokra irányítják
figyelmünket az evangéliumi szakaszok, amikor egyesek Jézus nevében
fellépve megtévesztik az embereket. Az emberi elbizakodottságnak és
gőgnek, úgy tűnik, nincs határa. Jézus mindannyiunknak szóló
figyelmeztetése kettős irányú. Egyrészt ne engedjük magunkat megtéveszteni
mások által, hiszen a Szentlélek segítségével meg tudjuk különböztetni a
jót a rossztól, s felismehetjük, hogy ki az Isten. Másrész pedig ne
képzeljük magunkat soha Isten helyébe.
A végső idők nagy harcában a hamis krisztusok, akik az igazi Krisztussal
való szembefordulásra és hitük elhagyására csábították az embereket,
vereséget fognak szenvedni. Jézus minden erő és hatalom felett
győzedelmeskedik, amely meg szeretné szerezni az uralmat lelkünk felett.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Legkegyelmesebb Uram, kérlek, ne engedd, hogy gonoszságom tönkretegye,
amit mindenható jóságod teremtett!
Végtelen jóság, ismerd el újra magadénak azt, ami a tied, s mosd le róla
azt, ami idegen rajta!
Jézus! Irgalmazz nekem, amíg idő van az irgalomra, és ne vess kárhozatra
az ítélet idején!

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. november 26., hétfő

[Evangelium] 2007-11-26

2007. november 26. - Hétfő

Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a
templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két
fillért dobott be. Erre megjegyezte: "Bizony, mondom nektek, ez a szegény
özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból
adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami
szegénységéből telt: egész megélhetését."
Lk 21,1-4

Elmélkedés:

Ellentmondásosnak tűnik számunkra, hogy a kevebb adományt Jézus mégis
nagyobbnak értékeli más, kisebbeknél. Ezen vélemény mögött az lehet, hogy
észrevette az özvegy igazi nagylelkűségét, amely képes mindent odaadni
Istennek. A mi ítéleteink azért lehetnek sokszor mások, mert nem vesszük
észre ezt a nagylelkűséget.
Az is érdekes kérdés lehet, hogy ki tud nagylelkű lenni? Mégpedig a nehéz
helyzetekben. Úgy tűnik, hogy aki mindent a maga érdemének tekint, s azt
gondolja, hogy saját erejébel szerzett meg mindent, amit birtokol, nem
képes erre. Aki viszont vagyonra, értékre úgy tekint, mint Istentől kapott
ajándékra, az könnyen le tud róla mondani mások vagy Isten javára.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenem, Uram, Teremtőm és Megváltóm, újítsd meg ma bensőmben
Szentlelkedet, végy be fogadott gyermekeid sorába mint újszülöttet, hogy
örvendve hirdessem az ígéret fiaival: elnyertem kegyelmed árán, amit a
természet nem adott meg.


________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (10.)
Idén Szent Márton püspök valószínűleg csak azért nem érkezett fehér lovon,
mert kölcsönadta őket Szent Erzsébetnek. Ő pedig a múlt vasárnap reggelre
meghozta a havat. A jónép persze alaposan megijedt, amit abból tudtam
lemérni, hogy a misérejárók csaknem a fele otthonmaradt. Bevallom, engem
is váratlanul ért, hiszen nem tettem még fel az autóra a téli gumikat.
Vakmerőségemnek köszönhetően két mise között majdnem elakadtam
Őrimagyarósd és Hegyhátszentjakab között, mert ezen a vidéken ekkora
hóesésben bizony a madár se jár, nemhogy hótoló. Ezen kis falvak jobb
térképeken már megtalálhatóak, érdemes megkeresni őket. Mindenesetre
gyönyörű a Zala-völgy behavazva. Téli kiránduláshoz kiváló úticél.
E hét legmosolyfakasztóbb perce az volt, amikor nagy felfedezést tettem.
Az emeletes plébániát a tetőig benövő gaz a zord időben részben lehullatta
levelét, s ennek köszönhetően láthatóvá vált egy eddig rejtett tábla a
falon. Felirata: "Tiszta udvar, rendes ház." Tavaszig eldöntöm, hogy a
növényzet marad vagy a tábla. Az egyiknek mindenképpen mennie kell.
Plébániánk életében jelentős esemény történt. Krisztus király ünnepén
megkezdtük az ifjúsági és családos szentmiséket kéthetente szombat
esténként. A frissen alakult ifjúsági ének és zenekarunk fogja végezni a
zenei szolgálatot e miséken. Lelkes fiatal barátaim persze nem csak
énekelni tudnak három szólamban, hanem közösen készítettünk egy adventi
naptárat. Na nem olyan kicsit, amiben csokik vannak, hanem egy
embernagyságú házat, szép színes ablakokkal, s az ablakokban csoki helyett
szentírási idézetekkel. Az advent folyamán templomunkba betérők e naptár
segítségével is készülhetnek karácsonyra.
Szeretnék egy új betlehemet is. Ez viszont sajnos nem olyan egyszerű. De
nem adom fel, mert gyermekkoromtól fogva nagyon szeretem a betlehemeket, s
tudom, hogy mennyire elbűvöli a gyerekeket. Meg a gyermeki lelkű
felnőtteket. Igen, gyermeki lélekkel várom az ünnepet.

Nagy örömmel vettem, hogy a három és fél éve elkezdett e-mailes
e-vangélium mérföldkőhöz érkezett. E hónapban ugyanis feliratkozott a
tízezredik listatag is, Szendrey Lászlóné, aki egy éves Új Ember
előfizetést nyert. Szintén ugyanezt nyerte Személyiné Sz. Márta, aki őneki
ajánlotta az e-vangéliumot.
A világ legszebb imái című könyvet pedig Molnár Enikő, Helfrich Zoltán,
Kiss Tamás, Kiss Sándorné, Endrédy Orsolya, Komáromi Mária, Takáts Zsolt
és Takáts Csilla kapják (2 személy még nem jeletkezett).
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik lelkesen terjesztik ezen
ingyenes "szolgáltatást". Pillanatnyilag 10.500 postafiókba érkezik meg
reggelente az e-vangélium. Istennek legyen hála!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. november 25., vasárnap

[Evangelium] 2007-11-25

2007. november 25. - Évközi 34. vasárnap, Krisztus, a mindenség királya

Abban az időben: Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a
főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: "Másokat megszabadított - mondták -,
most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja."
Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: "Ha te
vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!" - mondták. Felirat is volt
a feje fölött: Ez a zsidók királya.
Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: "Nem te vagy a Messiás?
Szabadítsd meg hát magadat és minket is." A másik rászólt: "Nem félsz az
Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink
méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett." Aztán hozzá
fordult: "Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel."
Ő ezt válaszolta neki: "Bizony mondom neked, még ma velem leszel a
paradicsomban."
Lk 23,35-43

Elmélkedés:

Életünk királya
Minden gyermek jól ismeri, s talán a felnőttek sem felejtették még el Mark
Twain híres regényét, a Koldus és királyfit. A történet szerint a királyi
család ifjú tagja és a londoni szegénynegyed koldusgyermeke, akik nagyon
hasonlítottak egymásra, szerepet cserélnek. A királyfi ugyanis szeretné
látni a város szegényeinek életét, ezért a koldusfiú ruháiba bújik. A
szerepcsere az eredetileg tervezett egyetlen óránál hosszabbra nyúlik,
aminek köszönhetően a koldus napokig királyi pompában élhet, de végülis
fény derül mindenki kilétére, s az igazi királyfi visszatérhet a palotába.
A szerepcsere csak játéknak indul, de aztán komolyra fordul.

Krisztus király mai ünnepén joggal érezhetjük, hogy egy szerepcsere kellős
közepén vagyunk. Mintha mindenki a másik szerepében volna. Ez persze nem
játék, de azért a végére itt is helyreáll a rend. A nagyböjti keresztúti
imádságok alatt fel szoktuk idézni Jézus szenvedésének történetét. A
keresztút első állomása arról szól, hogy Pilátus halálra ítéli Jézust. A
Teremtő áll a teremtmény előtt. Isten áll az ember előtt. Hát nem
fordított a szerep? Éppen az ellenkezőjének kellene lenni. Most azt látjuk
hogy az ember elítéli az Istent. Jézus ártatlan, valójában nincs bűne.
Nincs irgalom, szánalom vagy kegyelem számára. Pilátus kimondja az
ítéletet: halál. Jól tudjuk, hogy ez egy igazságtalan ítélet. Ezt követően
Jézus elvezetik, hogy keresztre feszítsék. Az evangéliumban az ítélet
végrehajtásáról, Jézus keresztrefeszítéséről hallottunk.

Most időben egy nagyot ugorva gondoljunk az utolsó ítéletre, életünk
keresztútjának utolsó stációjára. Ezen az ítéleten már helyreáll a rend és
mindenki visszakapja a maga szerepét. Az utolsó ítéleten majd a teremtmény
fog állni a Teremtő előtt. Az ember az Isten előtt. Az ember nem mondhatja
el magáról, hogy ártatlan - mint ahogyan Jézus az volt - hiszen bűnök
terhelik lelkét. Jézus nem kapott kegyelmet, de az ember számíthat Isten
irgalmára. Az isteni irgalomnak köszönhetően nem halál lesz az ítélet,
hanem élet, az örök élet. Jézus igazságtalan elítélésével szemben ez az
ítélet minden szempontból igazságos lesz, mindenki azt kapja jutalmul vagy
büntetésül, amit földi életével kiérdemelt.

Jézus királysága nem csak az utolsó ítéleten válik nyilvánvalóvá az ember
számára, hanem már most is megtapasztalható, de vigyáznunk kell, hogy
milyen értelemben beszélünk az Ő uralkodásáról. A csodálatos
kenyérszaporítást követően, az emberek királlyá akarják tenni Jézust, de ő
visszautasítja ezt a szándékot. János evangélista ezt írja: "Amikor Jézus
észrevette, hogy arra készülnek, hogy megragadják és királlyá tegyék,
ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül" (Jn 6,15). Az Úr tehát nem
szeretne olyan király lenni, mint a földi királyok. Hát akkor milyen
király ő? Ez akkor derül ki, ha szenvedésének napjaira gondolunk. A
jeruzsálemi bevonuláskor már nem utasítja vissza Jézus, hogy királyként
fogadják és köszöntsék, s pár nappal később Pilátustól is elfogadja, hogy
királynak nevezze őt, de azonnal jelzi, hogy az ő országa nem ebből a
világból való (vö.: Jn 18,36). Ez azonnal azt a kérdést veti fel bennünk,
hogy milyen ország Jézusé? Jézus királysága nem hasonlít a földi királyok
uralkodásához. Földi élete során Jézus nem emberi akart létrehozni, hanem
Isten Országának evangéliumát hirdette, amely Ország megvalósulása az ő
eljövetelével kezdődött meg. Ebbe a titokzatos Országba, amelyről Jézus
főként csak hasonlatokban beszél, mindenki meghívást kap: az emberek, a
közösségek és az egész világmindenség. Ki tartozik Isten Országához? A
vatikáni Hittani Kongregáció, amelynek akkori vezetője Joseph Ratzinger
bíboros, a mostani XVI. Benedek pápa volt, 2000. augusztus 6-án közzétett,
Dominus Iesus című dokumentumában a következőket találjuk erről: "Az Isten
Országáért dolgozni annyit jelent, mint fölismerni és ápolni az emberiség
történelmében jelenlévő és azt átformáló isteni törekvést. Az Országot
építeni azt jelenti, hogy dolgozunk a gonosz minden formájától való
megszabadulásért. Röviden: Isten Országa az Ő üdvözítő akaratának
kinyilatkoztatása és megvalósítása".

Engedjük, hogy Jézus legyen a mi szívünk és életünk királya, hogy bennünk
is megszülessen és növekedjen Isten Országa!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Kérlek, Jézusom, Uram, jöjj segítségemre; elismerem, hogy a tiéd vagyok.
Rajtad kívül, Uram Jézus, nincs más királyom!
Jöjj tehát, Uram, hatalmaddal szórd szét az ellenfeleket, uralkodj bennem,
mert te vagy az én Királyom és Istenem!
Clairvaux-i Szent Bernát

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum