2010. május 1., szombat

[Evangelium] 2010-05-01

2010. május 1. - Szombat, Szent József, a munkás

Tanító körútján Jézus az o városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a
zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: "Honnan van
ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem
Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És
nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?"
És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: "Sehol sem becsülik
kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában." Hitetlenségük
miatt nem is művelt ott sok csodát.
Mt 13,54-58

Elmélkedés:

A mai napon Szent Józsefre emlékezünk, aki mindennapi munkájával
gondoskodott Máriáról és a gyermek Jézusról, s e munka az ő szeretetének
volt a kifejezése. A becsületesen végzett munkával mi is nem csupán magunk
számára biztosítjuk a megélhetést, hanem mindazoknak is, akiket Isten
bízott ránk. Miként Szent József élete is egészen egyszerű és csendes
volt, ugyanígy hétköznapi feladataink és kötelességeink végzésével
igyekezzünk Isten kedvében járni és az ő teremtőt munkáját folytatni. Ne
csak az elismerését, a megbecsülésért vagy az anyagi ellenszolgáltatásért
dolgozzunk, hanem találjuk meg örömünket a szorgalmas és becsületes
munkában.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük
meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te
türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként
kereszthalálod és szenvedésed kínjait.
Segíts, hogy napi fájdalmainkat és konfliktusainkat, mint növekedésre
kapott lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk Hozzád.
Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy
Te támogatsz.
Boldog Kalkuttai Teréz
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. április 30., péntek

[Evangelium] 2010-04-30

2010. április 30. - Péntek

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ne nyugtalankodjék a
szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok
hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: "Elmegyek, és helyet készítek
nektek?" Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és
magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen
ismeritek az utat oda, ahová én megyek!" Ekkor Tamás így szólt: "Uram, mi
nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?" Jézus ezt
felelte: "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az
Atyához, csak általam."
Jn 14,1-6

Elmélkedés:

Jézus útnak nevezte magát, amely út a mennyei Atyához és az örök élethez
vezet. Ennek elismerése vagy elfogadása azonban még nagyon kevés. E
kijelentés igazságát az tapasztalja meg, aki rálép erre az útra és elindul
ezen az úton. Ki más mutathatná meg nekünk az Istenhez vezető utat, mint
az, aki Istentől jött, s akit maga Isten küldött? Krisztus egész életével
és tanításával közölte velünk, hogy miként juthatunk el az üdvösségre,
amelyet Isten szán nekünk. Egyedül a krisztusi utat követve, a krisztusi
életet megvalósítva juthatunk el Istenünkhöz, s ezt senki sem teheti meg
helyettünk. Életutunkon vezessen minket mindig Krisztus!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Imádság szeretetért
Uram Jézus Krisztus, esengek: olvasszon föl magába
Szerelmed lángoló, édes mézzel-folyó nagy hatalma!
Hogy szerelmed szerelmébe haljak bele;
mert szerető szereteted értem kínhalált szenvedett.
Assisi Szent Ferenc
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. április 29., csütörtök

[Evangelium] 2010-04-29

2010. április 29. - Csütörtök, Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító,
Európa társvédőszentje

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged,
Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől,
és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked!
Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az
Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja
nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és
terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat,
és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat
talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.
Mt 11,25-30

Elmélkedés:

Jézus biztatása egyaránt szól egykori tanítványainak és mai követőinek,
azaz nekünk: tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. A
keresztény élet ezek szerint nem hittételek megtanulását vagy az isteni és
egyházi parancsok ismeretét jelenti, hanem Jézus életmódjának a
megtanulását. Nyilvánvaló, hogy tisztában kell lenni az előzőekkel is, de
még ennél is nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a szelídségben,
a békességszeretetben, az irgalmasság és az alázatosságban egyre jobban
hasonlítsunk mesterünkhöz, Jézushoz. A Krisztustól való tanulás
életmódjának elsajátítását jelenti, amelynek az a célja, hogy megismerjük
és megszeressük Istent. Jézusnak az Atya iránti engedelmességét és
szeretetét megtanulni: ez számunkra az üdvösség lehetősége.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen;
hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe;
hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék;
hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek;
hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell;
hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem;
hogy értelmem éber és friss legyen az igazság - csak az igazság -
befogadására;
hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet,
ami fölemel!

________________________________

Aktuális:
3 kötet csak 2 áráért. Szívünkben mély nyomot hagyott című könyvem három
év vasárnapi és ünnepnapi elmélkedéseivel megjelent. 1 kötet ára 1900, de
a három egyben csak 3800 Ft, tehát 1 kötet ingyen van. Aki kéri, ezen áron
és 700 Ft postaköltséggel (külföldre több) el tudom küldeni, akár névre
szólóan dedikálva is.
Megrendelhető tőlem a his@katolikus.hu címen a név és a postacím
elküldésével.
Horváth István Sándor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. április 28., szerda

[Evangelium] 2010-04-28

2010. április 28. - Szerda

Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette: Aki bennem hisz, nem
énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja,
aki küldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz,
ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja
meg, azt nem én ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a
világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van bírája annak, aki megvet, és
nem fogadja el tanításomat. A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó
napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem,
hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek. Tudom, hogy az ő
parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya
mondta nekem.
Jn 12,44-50

Elmélkedés:

Jézus több alkalommal is megerősítette tanítványainak, hogy ő a mennyei
Atya küldötte. Jézus személyében az Atya van jelen a világban,
cselekedeteiben az irgalmas Atya működése fedezhető fel, tanítása által
pedig az Atya szól az emberekhez. Aki Jézust elutasítja, az tulajdonképpen
az Atya szeretetét utasítja vissza. Jézus többször is tanít az Atyával
való egységéről, bár észrevette, hogy ez a vallási vezetők
szembefordulását váltja ki. Mégsem hallgat erről, hogy tanítványai és
követői legalább részben megismerjék és megértsék a Fiú és az Atya
egységét. Jézus megismerteti velünk az igaz Istent, aki kapcsolatra,
szeretetkapcsolatra akar velünk lépni. Ne utasítsuk vissza Isten
szeretetét!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, te imádkoztál tanítványaidért, hogy mind az idők végéig egyek
legyenek, amint te egy vagy az Atyával és az Atya veled. Nézz le, Uram,
részvéttel arra a sok szakadásra, mely azok között éktelenkedik, akik
tiednek vallják magukat, és vezesd haza őket abba a közösségbe, amelyet te
alapítottál kezdetben: szent, katolikus, apostoli Egyházadba. Hogy amint
az égben egy a szentek egysége, idelenn is csak egy legyen, szentséges
neved megvallásában és dicséretében.
Newman bíboros

________________________________

Aktuális:
Hinni és hirdetni az evangéliumot címmel tartok lelkigyakorlatot 2010.
május 19-22-ig Gödöllő-Máriabesnyőn a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos
házban. Jelentkezés Nagyné Pádár Évánál, a ház gazdasági vezetőjénél.
Telefon: 28/420-176, fax: 28/510-742, E-mail: matersal@invitel.hu.

Szívünkben mély nyomot hagyott című könyvem három év vasárnapi és
ünnepnapi elmélkedéseivel megjelent. 1 kötet ára 1900, de a három egyben
csak 3800 Ft, tehát 1 kötet ingyen van. Aki kéri, ezen áron és 700 Ft
postaköltséggel (külföldre több) el tudom küldeni, akár névre szólóan
dedikálva is.
Megrendelhető tőlem a his@katolikus.hu címen a név és a postacím
elküldésével.
Horváth István Sándor

Házasságra készülő fiataloknak lesz jegyes-tábor Szombathelyen 2010.
július 18-24-ig, amelyet a Családakadémia Egyesület szervez.
Jelentkezés és bővebb információ: Kuslits Károly és Panka
Telefon: 06-20/223-2208
E-mail cím: jegyestabor2010@gmail.com
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. április 27., kedd

[Evangelium] 2010-04-27

2010. április 27. - Kedd

Abban az időben a templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt.
Jézus éppen a templomban járt, Salamon oszlopcsarnokában. A zsidók
körülvették őt, és megkérdezték: "Meddig tartasz még bizonytalanságban
minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan!" Jézus így felelt:
"Mondtam már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket Atyám
nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. De ti nem hisztek, mert nem
vagytok juhaim közül valók. Az én juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem
őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik. Nem vesznek el
soha, és senki sem ragadja el őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket,
hatalmasabb mindenkinél: senki sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. Én és
az Atya egy vagyunk."
Jn 10,22-30

Elmélkedés:

Felelősségérzet és határozottság sugárzik Jézus szavaiban. A jó pásztor
felelősségérzete a rábízottak felé, hiszen az a küldetése, hogy irgalmas
szeretettel mindenkit hívjon, visszahívjon és elvezessen Istenhez.
Ugyanakkor határozott is, tudja küldetésének tétjét: mindenkit el kell
vezetnie, s nem hagyhatja, hogy Isten és az ő szeretete nélkül elvesszenek
az emberek. Pásztornak felismerni, követendő példának elismerni, ez a mi
feladatunk. Hinni abban, hogy az életre, az örök életre vezet, ez a mi
felelősségünk. Egykor sokan elbizonytalanodtak, visszautasították Jézust
vagy nem hittek benne. Mi hallgassunk rá, engedjük, hogy vezessen minket
az üdvösséget adó Isten felé.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Istenem: úgy állok előtted, mint a gyermek. Te magad akarod, hogy olyanok
legyünk, mint a gyermek: aki teljesen szót fogad a felsőbb akaratnak.
Ledobom magamról minden büszkeségemet, ami előtted szégyenem. Készséges
lélekkel figyelek szavadra.

________________________________

Aktuális:
Házasságra készülő fiataloknak lesz jegyes-tábor Szombathelyen 2010.
július 18-24-ig, amelyet a Családakadémia Egyesület szervez.
Jelentkezés és bővebb információ: Kuslits Károly és Panka
Telefon: 06-20/223-2208
E-mail cím: jegyestabor2010@gmail.com

Hinni és hirdetni az evangéliumot címmel pedig én tartok lelkigyakorlatot
2010. május 19-22-ig Gödöllő-Máriabesnyőn a Mater Salvatoris
Lelkigyakorlatos házban. Jelentkezés Nagyné Pádár Évánál, a ház gazdasági
vezetőjénél. Telefon: 28/420-176, fax: 28/510-742, E-mail:
matersal@invitel.hu.

Szívünkben mély nyomot hagyott című könyvem három év vasárnapi és
ünnepnapi elmélkedéseivel megjelent. 1 kötet ára 1900, de a három egyben
csak 3800 Ft. Aki kéri, ezen áron és 700 Ft postaköltséggel (külföldre
több) el tudom küldeni, akár névre szólóan dedikálva is.
Megrendelhető tőlem a his@katolikus.hu címen a név és a postacím
elküldésével.
Horváth István Sándor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. április 26., hétfő

[Evangelium] 2010-04-26

2010. április 26. - Hétfő

Abban az időben így szólt Jézus: "Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a
kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki
viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a
juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket.
Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a
hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját
nem ismerik."
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről
beszél. Jézus ezért így folytatta: "Bizony, bizony, mondom nektek: Én
vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és
rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam
keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj
csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy
életük legyen, és bőségben legyen."
Jn 10,1-10

Elmélkedés:

Jézus, a jó pásztor arra hívja a papokat, hogy kövessék őt, hozzá váljanak
hasonlóvá és egész életükkel megmutassák a világnak az Ő szeretetét. A
világnak, s az embereknek szüksége van a papokra. Nem csupán a papok
szolgálatára, munkájára és tevékenységére, hanem a papok személyére. Olyan
papi személyekre, akik hiteles jelenítik meg az emberek előtt Jézusnak, a
jó pásztornak alakját, s azon fáradoznak, hogy összegyűjtsék és Isten felé
vezessék az embereket. A pap csak akkor képes Isten szeretetét továbbadni,
ha egész életét áthatja ez a szeretet, s csak akkor tudja eredményesen
hirdetni az Evangéliumot, ha ő maga is a krisztusi örömhír szerint él.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen;
hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe;
hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék;
hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek;
hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell;
hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem;
hogy értelmem éber és friss legyen az igazság - csak az igazság -
befogadására;
hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet,
ami fölemel!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2010. április 25., vasárnap

[Evangelium] 2010-04-25

2010. április 25. - Húsvét 4. vasárnapja, Papi hivatások világnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: "Juhaim hallgatnak
szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem
vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem
adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki
semmit. Én és az Atya egy vagyunk."
Jn 10,27-30

Elmélkedés:

Jó pásztorként
Magyarországon szép szokás, hogy papok síremlékén miséző kehely jelzi,
hogy az ott nyugvó személy Isten szolgája volt. Még kispap voltam, amikor
egy kirándulás alkalmával egy ausztriai település temetőjében észrevettem,
hogy a papok sírján a kereszt mellett Jó Pásztor ábrázolások találhatók.
Azóta sem néztem utána, hogy ez csak abban a faluban volt így vagy egész
Ausztriában elterjed a szokás, mindenesetre nagyon kifejezőnek és
helyénvalónak tartom ezt. A magyar szokás inkább egy papi tevékenységet, a
misézést jeleníti meg a sírokon, míg a szomszédos országban a Jó Pásztor
ábrázolások a papság lényegéhez közelítenek, tudniillik ahhoz, hogy minden
papnak Jézushoz, a Jó Pásztorhoz kell hasonlítania, s az ő szeretetével
kell vezetnie a rábízottakat.

Ma, húsvét negyedik vasárnapján, a Jó Pásztor vasárnapján papi hivatások
világnapja van világszerte. Idén, a Papság évében különösen is fontos,
hogy megemlékezzünk a papokról és imádkozzunk új hivatásokért. Ahogyan a
papság éve sem arról szól, hogy a papok magukat ünnepeltetnék, ugyanúgy a
mai nap sem. Jézus arra bíztatta egykor tanítványait, hogy kérjék az
aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásba (vö.: Lk 10,2), s ez a szándék
napjainkban is aktuális. Természetesen nem csak ma, a hivatások
világnapján és nem csak idén, azaz a papság évében kell imádkoznunk
papjainkért és papi hivatásokért, hanem máskor is foglaljuk imáinkba
azokat, akik Istennek szentelik életüket.

Szent Ágoston püspök mondta egykor: "Veletek keresztény vagyok és értetek
püspök". Kissé megváltoztatva a mondást, ezt mondhatnám: Veletek
keresztény vagyok, és értetek pap. Minden pap személyes tanúságtétele
lehetne ez a kijelentés, amelyből a hívek megérthetik, hogy a papi
hivatást meghalló és elfogadó fiatal egyrészt és elsősorban Istennek
ajándékozza életét, ugyanakkor az embereknek is odaadja életét, értük
végzi papi szolgálatát.

Néhány évvel ezelőtt egy nyári hivatásgondozó lelkigyakorlaton egy fiatal
fiúval beszélgettem, aki megfogalmazta elvárásait a papokkal kapcsolatban.
Nem személy szerint nekem vagy egy konkrét papnak szóltak ezek, hanem
általánosságban minden papnak. Ilyeneket mondott például: A pap mindig
Isten szavát hirdesse és ne a maga "okosságait"! A pap ne prédikáljon
sokat, de mondjon sok jó dolgot! A papnak legyen mindig ideje az
emberekre! Legyen művelt és a hívek minden kérdésére tudjon válaszolni! A
pap ne politizáljon, de ismerje jól és legyen véleménye a mai világról! A
pap beszéljen érthetően és értelmesen! A pap foglalkozzon sokat a
gyerekekkel, a fiatalokkal és a családokkal, de az idősekről se
feledkezzen meg! A papok legyenek mindenkihez közvetlenek és barátságosak,
de tartsák a távolságot mindenkivel és maradjanak "tisztelendő urak"! De
nem is folytatom tovább az ő felsorolását és kérem, hogy gondolatban most
ne is folytassa senki a követelménylistát, mert ez nem a kívánságműsor
ideje és különben sincs az egész világon egyetlen olyan pap sem, aki
mindenki kívánságainak megfelelne. Mindenesetre türelmesen végighallgattam
a fiút, többnyire helyeseltem, néha pedig mosolyogtam magamban az
ellentmondásos dolgokon. A végén mindenféle irónia nélkül bátorkodtam
megkérdezni tőle: Ha ilyen szépen tudod, hogy milyennek kell lennie a jó
papnak, akkor miért nem jössz el papnak? Látszott rajta, hogy szíven
találta a kérdés. Mert mást jelent okosakat mondani egy papnak arról, hogy
hogyan éljen, és mást jelent papként élni. Az illető egyébként egy évvel
később jelentkezett a szemináriumba és azóta is kispapként tanul, készül a
papságra, s remélem, hogy olyan pap lesz, amilyen kívánságai neki voltak a
papokkal kapcsolatban.

Bátorítok minden fiatal fiút, aki úgy érzi, hogy tudja, milyennek kell
lennie egy papnak, akár szívesen osztogat jó tanácsokat kívülről, akár
nem, jöjjön és álljon be a csapatba! Sok támadás ér minket, sokan hangosan
fütyülnek ellenünk, mások meg fütyülnek ránk, néha pedig úgy tűnik, hogy
vesztésre állunk, s egy ilyen csapatba nem érdemes beállni. Mi papok
viszont kitartunk, várjuk az erősítést, s imádkozunk az utánpótlásért.
Örömmel, de néha fáradtan, kimerülten tevékenykedünk. Nem törődünk az
ellenséges szurkolótáborral, hanem a pályán maradunk, azon a helyen, ahová
Isten állított minket. És addig rúgjuk a labdát, amíg tart a mérkőzés,
addig végezzük papi szolgálatunkat, amíg le nem jár életünk kilencven
perce, és sírkövünkre valaki rá nem vési a miséző kelyhet vagy a Jó
Pásztor alakját. De korábban már Isten vési mindkettőt szívünkbe.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, Jézus, te hívtál meg a papságra, s hívásod minden nap azt a
feladatot rója rám, hogy hozzád, a Jó Pásztorhoz váljak hasonlóvá.
Mindenekelőtt a te kívánságaidnak szeretnék megfelelni: azt akarom tenni,
amit Te vársz tőlem, azt akarom hirdetni, amit Te adsz ajkamra, s úgy
akarok élni, ahogyan Te éltél. Adj nekem erőt, kitartást, bátorságot és
örömet, hogy papi életem példája megerősítse a rám bízottakat a hitben és
a szeretetben! Segíts, ó Jézus, hogy jó pap, s jó pásztor, az embereknek
jó pásztora legyek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum