2016. április 23., szombat

[Evangelium] 2016-04-23

2016. április 23. – Szombat

Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha ismernétek engem,
Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok."
Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk."
Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz
engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát:
Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok,
és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól
mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el,
hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a
tetteimért higgyétek! Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem,
ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még
nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek
majd nevemben az Atyától, megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a
Fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem."
Jn 14,7-14

Elmélkedés:

Tamás apostol után a mai napon Fülöp lép Jézushoz: „Uram, mutasd meg
nekünk az Atyát, és ez elég nekünk." Ez a megjegyzés azt mutatja, hogy ő
már megértett valamit abból, amit Jézus mondott. Ő már megértette, hogy
Jézus az Atyához akar visszatérni, és azt is érti, hogy az Atyát látni, az
Atyához eljutni, ez a Krisztushoz tartozók feladata. Fülöp azonban mégsem
arra gondol, hogy földi életünk után eljuthatunk a mennybe az Atyához,
hanem ő most, azaz evilági élete során akarja az Atyát látni.
Jézus szavai, tanítása tehát részben elérték a kívánt eredményt,
tanítványai vágyakoznak az Atya után, látni akarják őt, de még nincsenek
helyes elképzeléseik arról, miként láthatják meg őt. Mesterük ezért tovább
tanítja őket a Fiú és az Atya egységéről. Aki őt, a Fiúistent látja, az a
mennyei Atyával találkozik, mert az ő tetteiben az Atya cselekedetei
nyilvánulnak meg és tanításában is az Atya igazsága hangzik el.
Fülöp apostol vágya mindannyiunkban jelen van. Mi is látni szeretnénk
Istent. Jézus viszont figyelmeztet minket és helyére teszi az ilyen irányú
vágyainkat. A földi élet minden ember számára a hit időszaka. Isten
létezéséről bizonyosságot majd a túlvilágon kapunk. Ha hiszünk benne és a
szeretet irányítja cselekedeteinket, akkor az Isten-látás vágya teljesülni
fog számunkra. Ez az üdvösség boldogsága.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a
szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz! Az ő
keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad
mindenhatóságát dicsérjük mindörökké!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160423.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 22., péntek

[Evangelium] 2016-04-22

2016. április 22. – Péntek

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne nyugtalankodjék a
szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok
hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: „Elmegyek, és helyet készítek
nektek?" Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és
magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen
ismeritek az utat oda, ahová én megyek!" Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi
nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?" Jézus ezt
felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az
Atyához, csak általam."
Jn 14,1-6

Elmélkedés:

Tegnap azzal fejeztük be elmélkedésünket, hogy a Krisztushoz való hűség
jutalma az lesz, hogy eljutunk a mennyországba, a mennyei Atyához. Jézus
ezt mondja: „Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és
bennem is higgyetek!" Miért volt szükség arra, hogy Jézus ilyen módon
nyugtassa tanítványait, apostolait? A válasz abban rejlik, hogy ezek a
kijelentések Jézus búcsúbeszédében hangzottak el. A tanítványok is
érzékelték, hogy Mesterük körül egyre feszültebb a helyzet. Az írástudók
egyre többször vitáznak vele, s ezek már egyáltalán nem voltak barátságos
beszélgetések. A tanítványok láthatták, hogy e viták során egyesek milyen
indulatosak Jézussal szemben. Nyugtalanok, bizonytalanok, mert nem tudják
mi jön a következő napokban. Egyrészt Jézus miatt aggódnak, aki a
távozásáról beszél nekik, másrészt önmaguk miatt, hogy mi lesz a sorsuk,
ha ez a távozás valóban bekövetkezik.
A tanítványok számára azonban a legnyugtalanítóbb kérdés az, vajon hová
megy, hová távozik Jézus? Ez fogalmazódik meg Tamás apostol szavaiban. A
mi Urunk világosan beszél nekik arról, hogy a mennyei Atyához fog
visszatérni, és jelzi azt is, hogy minden benne hívőt vár az Atya. Jézus
az Atya iránti szeretetével és engedelmességével mutat példát nekik, így
mutatja meg az utat, hogy milyen magatartás szükséges ahhoz, hogy
eljussunk a mennybe.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd Egyházadat, és egyesíts mindenkit
egységben! Tedd, hogy a nép feddhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te
igaz hitedben és annak megvallásában! Sugalld szívükbe tanításod szavát!
Hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának
hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket
vigyünk végbe.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160422.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 21., csütörtök

[Evangelium] 2016-04-21

2016. április 21. – Csütörtök

Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, így szólt
hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem
a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így is
cselekedtek. Nem mindnyájatokról mondom ezt. Ismerem azokat, akiket
választottam. De be kell teljesednie az írásnak: „Akivel megosztottam
kenyeremet, sarkát emelte ellenem." Előre megmondom, mielőtt megtörténnék,
hogy amikor megtörténik, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony, bizony, mondom
nektek: aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem
fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem."
Jn 13,16-20

Elmélkedés:

Az elmúlt napok evangéliumai azt a témát járták körül, hogy Jézus a
mennyei Atya küldötte. Nyilvános működése évei során azt tanította, amit
az Atya bízott rá, tudniillik az örök üdvösségre vezető tanítást. A nép
körében végzett cselekedetei és csodái tulajdonképpen az Atya
cselekedetei, aki a Fiú tetteiben nyilvánította ki irgalmát az emberek
felé. Jézus mindenben azt teszi, amit az Atya kér tőle, küldetéséhez
mindhalálig, a kereszthalálig ragaszkodik, amely esemény végső
megerősítése annak, hogy valóban ő az Isten által megígért és küldött
Megváltó. Az evangéliumok beszámolnak arról, hogy egyesek hittel
elfogadták Jézust, az Isten Fiát, míg mások elutasították.
A mai részlet továbbviszi a küldetés témáját. Most Jézus a küldő, és az
általa megbízottak a küldöttek. Ezt mondja: „aki befogadja azt, akit én
küldök, engem fogad be." E kijelentésével azonosítja magát küldötteivel,
azaz teljes egységben van azokkal, akiknek küldetést ad. Ennek mintája
természetesen az ő egysége az Atyával, aki őt elküldte a világba. És
miként ő mindvégig engedelmeskedik küldőjének, ugyanígy azt várja
küldötteitől, hogy szolgálatukat vele teljes egységben végezzék. Ha az Úr
Jézus követőjeként hűséggel végzem szolgálatomat, számíthatok arra, hogy a
mennyei Atya befogad a mennyországba.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Krisztuséi vagyunk. Nem máshoz, hanem hozzá tartozunk. Egységünk alapja: a
keresztségben Krisztus bennünket magáénak fogadott és önmagával
egyesített. Az egység, melyet Krisztusban egymással megosztunk, nagyobb a
múltbeli és jelenlegi különbségeinknél, melyek egyházainkat ma is
elválasztják. Szerető Istenünk! Köszönjük neked, hogy Krisztusban eggyé
tettél bennünket. Adj nekünk felismerést és bátorságot, hogy Egyházadat
egységben és szeretetben építhessük! Add, hogy életünkkel és egyházaink
szolgálatával a te szeretetedről tegyünk tanúbizonyságot!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160421.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Nagy lendülettel folytatódott az elmúlt héten a Szent Márton
evangelizációs ház építése a víz-, gáz-, fűtésszerelési munkálatokkal, és
az aljzatbeton elkészítésével. Hamarosan következik az ablakok és ajtók
beszerelése (gyártásuk már folyamatban van), majd a burkolás és a festés.
Nagy örömömre szolgál, hogy segítő adományaitoknak köszönhetően a
költségek 81 %-a összegyűlt. Már csak 19 % hiányzik.

Összegyűjtöttük, hogy az építkezés befejezéséig még mi minden hiányzik,
azaz mihez gyűjtjük az adományokat, az alábbi linken megnézhetitek. A
táblázatban részletesen láthatjátok a hiányzó tételeket, valamint a
felajánlásokat. Hálás köszönet azoknak, akik az elmúlt héten küldtek
adományt. Köszönet G. Jánosnak, az e-vangélium olvasójának, aki a ház
összes villanyszerelési anyagát felajánlotta.
http://zalalovo.plebania.hu/plebania/szent_marton_haz

Az építkezésről új képeket készítettem, és feltettem a honlapra, ahol az
adományozást is folyamatosan láthatjátok.
www.szentmartonhaz.hu
Szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa az
evangelizációs ház építését! Köszönöm nagylelkű támogatásotokat!
A Jóisten áldását kérem rátok!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. április 21.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük nevében szeretnének adakozni és a cég könyvelése
számára igazolást kérnek közcélú adományukról, a zalalovo@gmail.com címen
jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 20., szerda

[Evangelium] 2016-04-20

2016. április 20. – Szerda

Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette: Aki bennem hisz, nem
énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja,
aki küldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz,
ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja
meg, azt nem én ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a
világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van bírája annak, aki megvet, és
nem fogadja el tanításomat. A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó
napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem,
hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek. Tudom, hogy az ő
parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya
mondta nekem.
Jn 12,44-50

Elmélkedés:

A mai evangélium nem követi időrendben az előző napi részleteket, de
gondolatában azok folytatása, mert itt is Jézus küldetéséről, a Fiú és az
Atya egységéről van szó. A helyes értelmezéshez jó tudnunk, hogy János
evangéliuma az I. század vége felé keletkezett. Az apostoli időkben komoly
problémát okozott a zsidók hitetlensége, Jézus elutasítása. Az első
keresztény közösségeket, amelyek tagjai között egyaránt voltak a
zsidóságból és a pogányságból megtértek, mélyen foglalkoztatta az a
kérdés, hogy miért nem fogadta el az egész választott nép Jézus személyét?
Miért utasították el őt a vallási vezetők? Miért nem hitték el, hogy
valóban ő a Messiás?
A kérdés titkát csak fokozta az a jelenség, hogy egyre többen lettek
keresztényekké a pogányok közül, s az évszázad végére már nagyobb számban
voltak, mint a zsidó vallásból megtértek. Szent János evangélista e helyen
egy olyan beszédet közöl Jézustól, amelyikben utalás szerepel arra
vonatkozóan, hogy küldetése nem csupán az ószövetségi választott néphez,
hanem az egész emberiséghez szól. Isten Fiának világossága minden ember
felé kiárad, mert az Atya mindenkit hív az üdvösségre, az örök életre. Az
üdvösség feltétele, hogy az emberek hittel elfogadják az ő küldöttét,
Jézust. Ez természetesen napjaink nemzedékére is érvényes.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem
tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli
jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az
ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben,
kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem
boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy téged mindenkinél és
mindennél jobban szeresselek!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160420.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Nagy lendülettel folytatódott az elmúlt héten a Szent Márton
evangelizációs ház építése a víz-, gáz-, fűtésszerelési munkálatokkal, és
az aljzatbeton elkészítésével. Hamarosan következik az ablakok és ajtók
beszerelése (gyártásuk már folyamatban van), majd a burkolás és a festés.
Nagy örömömre szolgál, hogy segítő adományaitoknak köszönhetően a
költségek 81 %-a összegyűlt. Már csak 19 % hiányzik.

Összegyűjtöttük, hogy az építkezés befejezéséig még mi minden hiányzik,
azaz mihez gyűjtjük az adományokat, az alábbi linken megnézhetitek. A
táblázatban részletesen láthatjátok a hiányzó tételeket, valamint a
felajánlásokat. Hálás köszönet azoknak, akik az elmúlt héten küldtek
adományt. Köszönet G. Jánosnak, az e-vangélium olvasójának, aki a ház
összes villanyszerelési anyagát felajánlotta.
http://zalalovo.plebania.hu/plebania/szent_marton_haz

Az építkezésről új képeket készítettem, és feltettem a honlapra, ahol az
adományozást is folyamatosan láthatjátok.
www.szentmartonhaz.hu
Szeretettel kérem, hogy akinek van rá lehetősége, támogassa az
evangelizációs ház építését! Köszönöm nagylelkű támogatásotokat!
A Jóisten áldását kérem rátok!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. április 20.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük nevében szeretnének adakozni és a cég könyvelése
számára igazolást kérnek közcélú adományukról, a zalalovo@gmail.com címen
jelezzék felém ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 19., kedd

[Evangelium] 2016-04-19

2016. április 19. – Kedd

Abban az időben a templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt.
Jézus éppen a templomban járt, Salamon oszlopcsarnokában. A zsidók
körülvették őt, és megkérdezték: „Meddig tartasz még bizonytalanságban
minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan!" Jézus így felelt:
„Mondtam már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket Atyám
nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. De ti nem hisztek, mert nem
vagytok juhaim közül valók. Az én juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem
őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik. Nem vesznek el
soha, és senki sem ragadja el őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket,
hatalmasabb mindenkinél: senki sem ragadhatja el őket Atyám kezéből. Én és
az Atya egy vagyunk."
Jn 10,22-30

Elmélkedés:

Jézus nem csupán hasonlatokban, hanem olykor egészen nyíltan is beszélt
saját küldetéséről és az Atyával való kapcsolatáról, egységéről. Erre
példa a mai evangéliumban olvasható részlet. A beszéd egyrészt válasz az
egykori kérdezők számára, másrészt az előzményekben elhangzottak, azaz a
jó pásztorról szóló tanítás kiegészítése.
A példabeszédek lehetséges buktatója abban van, hogy valaki nem akarja
önmagát felismerni a beszédben felvázolt képben. A jelen helyzetben
kérdezők minden bizonnyal ilyen személyek. Azt követelik, hogy Jézus
tegyen egyértelmű kijelentést önmagáról: ha te vagy a Messiás, mondd meg
nekünk nyíltan! A későbbiekben már a kijelentések, a szavak sem lesznek
elegendőek számukra, hanem olyan égi jelet fognak kérni Jézustól, amivel
messiási mivoltát kétségtelenül tudja igazolni. A válaszban Jézus
elsősorban nem önmaga szavaira, hanem cselekedeteire hivatkozik, amelyeket
az Atya megbízásából tesz. Ő az a pásztor, aki az Atyától hatalmat kapott
a juhok, az emberek vezetésére. Boldogok azok, akik hallgatnak szavára és
követik őt. A kérdezők viszont nem tartoznak közéjük, mert kérdésükkel
éppen saját hitetlenségüket árulják el.
Az Úr Jézus tanításában felismerhetem azt az igazságot, amely az üdvözítő
Istenhez vezet. Követem-e az üdvösséget hirdető Jézust?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk: Jézus, a te Fiad megígérte nekünk az Igazság Lelkét. Add, hogy
örökre velünk maradjon a Vigasztaló! Add, hogy parancsaid által
megismerhessük az élet útját! Kérünk, add, hogy legyen mindig erőnk
befogadni az igazságot. Add, hogy ellenállhassunk a hazugság minden
csábításának! Add, hogy teljesítve a te parancsaidat szeretetedben éljünk,
és velünk legyen mindig az Igazság Lelke!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160419.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 18., hétfő

[Evangelium] 2016-04-18

2016. április 18. – Hétfő

Abban az időben így szólt Jézus: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a
kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki
viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a
juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket.
Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a
hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját
nem ismerik."
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről
beszél. Jézus ezért így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én
vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és
rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam
keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj
csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy
életük legyen, és bőségben legyen."
Jn 10,1-10

Elmélkedés:

Amikor mondanivalójának megvilágítására Jézus képeket és hasonlatokat
használ, akkor a prófétai hagyományt, stílust követi. A képes beszéd az
ószövetségi próféták jellegzetessége volt, akik nemcsak beszédjükben
igyekeztek könnyen érthetően fogalmazni, hanem életmódjuk is felismerhető
jel volt az embereknek. Jézus példázataiban felismerhetők az utalások a
prófétai üzenetekre és az üdvtörténeti eseményekre. E beszédstílus arra
hívja a hallgatóságot, hogy önmagára és saját vallási életére
vonatkoztassa a tanítást.
A pásztorról és a nyájról szóló beszéd egy ilyen példázat. A korabeli
emberek a nyájra vigyázó pásztorról hallván azonnal Isten és az ő
választott népe kapcsolatára gondoltak, mert a prófétai szövegekben és a
zsoltárokban többször megjelenik ez a kép, s a zsinagógai istentiszteletek
alkalmával rendszeresen hallották ezeket. Isten jó pásztorként vigyáz
azokra, akiket kiválasztott, az ő népére.
Jézus beszédében új elem az, hogy önmaga küldetéséről is tanítást,
kinyilatkoztatást ad, azaz a hasonlatokat önmagára alkalmazza. Ily módon
úgy mutatja be Isten üdvözítő szándékát, mint ami az ő személyében valósul
meg. Ő a mennyei Atya küldötte, ő maga a jó pásztor, aki Isten megbízása
alapján összegyűjti és vezeti a nyájat. Ő minden embert az Atyához akar
vezetni.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus, te vagy az ember egyetlen Megváltója! Testvéreinkért imádkozunk
hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a
misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és
élő evangéliummá váljanak!
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160418.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2016. április 17., vasárnap

[Evangelium] 2016-04-17

2016. április 17. – Húsvét 4. vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Juhaim hallgatnak
szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem
vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem
adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki
semmit. Én és az Atya egy vagyunk."
Jn 10,27-30

Elmélkedés:

Hallgatni a pásztor szavára
Egy lelkigyakorlat alkalmával egy idős atya mesélt gyermekkori élményéről.
Még 12 éves sem volt, amikor rábízták, hogy a család nyáját egyedül
legeltesse. Korábban többször volt már nagyobb testvéreivel egész nap kint
a mezőn, jól tudta, hogy mi a feladata, mire kell figyelnie. Nem izgult
különösebben, tudta, hogy könnyen megbirkózik a feladattal és a gyakorlott
kutyákra is számíthatott. Este büszkén terelte haza a nyájat, de a
számoláskor kiderült, hogy egy bárány hiányzik, mégpedig egy egészen
fiatal, néhány hetes állat. Nagyon elkeseredett, még a könnyei is
kijöttek. Nem gondolta volna, hogy ilyen történik vele az első nap, amikor
egyedül vigyáz a nyájra. Egész nap nagyon figyelt, délután nem is
szundikált, ezért nem értette, hogyan veszhetett el a kisbárány. Éjszaka
nyugtalanul aludt, s hajnalban az elveszett bárány keresésére indult. Jó
messzire el kellett mennie, egészen a szomszéd falu legelőjéig, ahol egy
másik nyáj bárányai között örömmel fedezte fel az elveszett bárányukat,
ami igencsak messzire tévedt. A másik pásztor is látta, hogy a kis bárány
rögtön felismerte igazi gazdája hangját és azonnal hozzá szaladt, ezért
természetesen nem akadályozta meg, hogy haza vigye. Papként sokszor
elmeséli ezt az esetet a gyerekeknek a hittanórán és prédikációkban is
többször feleleveníti élményét. Jól tudja, hogy a bibliai történetek és
Jézus szava mennyire igaz. A bárányok viselkedése évezredek alatt sem
változott: felismerik pásztoruk hangját és követik őt.
Ma papi és szerzetesi hivatások világnapja van. A pap olyan személy, aki
meghallotta Krisztus hívását és követi a Jó Pásztort. Emellett megbízást
kap Istentől arra, hogy ő is pásztorként vezesse Isten népét, s e
feladatának akkor tud megfelelni, ha a rábízottak megismerik hangját,
pontosabban szavában, igehirdetésében felismerik az Úr szavát és életében
felismerik Jézus odaadását és szeretetét. Egyedül Jézus önátadása,
amellyel Istennek és az Egyháznak adja önmagát, lehet a mintája annak,
ahogy a pap Istennek szenteli egész életét és részt vállal az Egyház
küldetésében. Ez az Isten felé megmutatkozó önátadás és önfelajánlás
alapozza meg a pásztori szolgálatot, amely minden pap hivatásának része. A
pap pásztori szolgálata másodsorban megköveteli, hogy személyes
kapcsolatot tartson egyházi elöljáróival és kifejezze készségét, hogy
szolgálatát mindig az Egyház nevében és annak irányítását elfogadva végzi,
azaz a pap önfelajánlása az egyházi közösség felé is megnyilvánul. Az
önfelajánlás harmadik területe az, hogy a pap egészen a rá bízott híveknek
adja magát, azaz Krisztus szeretetét sugározza feléjük.
A pap soha nem feledkezhet meg arról, hogy pásztori és vezetői feladatát
mindig szolgálatnak kell tekintenie és alázattal kell gyakorolnia. Tudja,
hogy Krisztusnak, a Jó Pásztornak a szolgája és örömmel ébred annak
tudatára, hogy egészen különleges kegyelemben részesült azáltal, hogy az
Úr kiválasztotta és meghívta őt. Minél inkább tudatosítja magában azt,
hogy a papi hivatás Isten ingyenes ajándéka, annál nagyobb lelkesedéssel
végzi szolgálatát az emberek javára, azaz ajándékozza önmagát az
embereknek. Nem puszta kötelességteljesítésről van itt szó, hanem
örömteljes szolgálatról. A hivatás örömét és jutalmát Krisztus adja.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jó Pásztorunk, Jézus Krisztus! Segítsd a papokat, hogy mindenkor a mennyei
Atya szeretetét sugározzák a gyermekek és a fiatalok felé! Segítsd a
papokat, hogy hirdessék az életet, és arra bátorítsák a családi életre
készülőket és a családokat, hogy mindig számíthatnak Isten segítségére!
Segítsd őket, hogy Isten jóságát és erősítő kegyelmét közvetítsék a
betegeknek és a haldoklóknak! Élj minden pap szívében, hogy az irgalomban
gazdag Istent képviseljék, amikor gyóntatják a bűnbánókat és a megtérőket!
Segítsd őket, hogy hivatásukat szolgálatnak tekintsék!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://igenaptar.katolikus.hu/
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20160417.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum