2007. október 13., szombat

[Evangelium] 2007-10-13

2007. október 13. - Szombat

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből:
"Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!" Erre ő
így válaszolt: "És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják
és meg is tartják!"
Lk 11,27-28

Elmélkedés:

Jézus boldognak nevezi azokat, akik hallgatják tanítását és meg is tartják
azt. Az Ige hallgatása hármas hatást vált ki bennünk. Egyrészt cselekvésre
szólít minket, azaz ha figyelmesen odafigyelünk rá, akkor nem maradhatunk
tétlen hallgatók, hanem a hallottak megvalósítására kell törekednünk.
Másrészt Isten Igéje kijelöli számunkra azt a lelki fejlődési irányt,
amely az üdvösség felé vezet minket. Jézus az örök élet igéjének nevezte
tanítását. Aki őt hallgatja, az üdvösséget tekinti céljának. Harmadrészt
pedig átalakítja életünket.
Ha megszokottá vált számunkra az Ige hallgatása, forduljunk megújult
figyelemmel a tanítás felé!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ma, Istenem, meg akarom ismételni ígéretemet, amelyet a keresztségben
fogadtam: ellene mondok az ördögnek, a világnak, az érzékiségnek, a
pompának, a test kívánságainak.
Igen, ebben a szándékomban egyúttal Neked szentelem egész lelkemet minden
erejével, és testemet minden képességével.
Szalézi Szent Ferenc

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 12., péntek

[Evangelium] 2007-10-12

2007. október 12. - Péntek

Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt
mondták: "Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az
ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeitek tőle.
Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: "Minden önmagában
meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában
meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok,
hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám, ha én Belzebub
segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével
űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis
Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az
Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig
van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi,
elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki
nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a
tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos
pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában:
"Visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem." Odamegy, és azt látja, hogy
egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbehozták. Erre elmegy, hoz magával
hét más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott
laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt."
Lk 11,15-26

Elmélkedés:

A számos, betegeken véghezvitt csodás gyógyítás és a természeti csodák azt
bizonyították, hogy Jézus olyan különleges hatalommal rendelkezik,
amellyel más emberek nem. Éppen ezért joggal vetődött fel a kérdés e
csodák szemtanúiban, hogy mivéle hatalommal rendelkezik és honnan van
ereje e rendkívüli cselekedetek végrehajtására. Tanítványai és barátai is
csak lassan ismerték fel, hogy mesterük isteni erővel rendelkezik.
Ellenfelei inkább lejáratni akarták, ezért azt a lehetetlen vádat
fogalmazták meg, hogy a gonosz lelkek segítségével képes ilyen szokatlan
tettekre. Jézus a gonosz lelkek kiűzésének eseteivel cáfolja a képtelen
vádaskodást, amelyek azt bizonyítják, hogy isteni hatalma megtöri a gonosz
erejét.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, áldott a te szavad, méznél, lépesméznél édesebb a számban. Hova
lennék sok háborúságomban, szükségemben, ha szent igéiddel meg nem
erősítenél? Csak végül eljussak az üdvösség kikötőjébe, mit számít akkor,
hogy közben mit és mennyit szenvedek. Adj jó véget, adj üdvösséges
kimúlást e világból. Emlékezzél rólam, én Istenem, és vezess engem egyenes
úton a te országodba. Ámen.
Kempis Tamás

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 11., csütörtök

[Evangelium] 2007-10-11

2007. október 11. - Csütörtök

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak: "Tegyük fel, hogy
valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja:
Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s
nincs mivel megkínálnom. De az kiszól: Ne zavarj engem! Az ajtó már be van
zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak
neked. Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból,
erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége
van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és
találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap,
aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan
apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér,
akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán
skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni
gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket
azoknak, akik kérik tőle."
Lk 11,5-13

Elmélkedés:

Amikor Jézus imádkozni tanította tanítványait, arra bátorította őket, hogy
Istent Atyának szólítsák. A mai evangélium ennek egyik következményéről ad
tanítást. Aki hiszi, hogy Isten az ő jóságos Atyja, bizalommal fordulhat
hozzá kéréseinek teljesítéséért. A gyermek bizalma ez atyja iránt.
Mindazok a kérések, amelyek a Miatyánkban megfogalmazódnak, Isten
jóságának köszönhetően teljesülnek életünkben. A kitartóan végzett imádság
és kérés mögött természetesen nem valamiféle követelőző lelkület húzódik
meg. És nem számíthatunk arra sem, hogy Isten minden kérésünket
feltétlenül teljesíti. Ehelyett kettős bizalom él bennünk. Egyrész
reméljük, hogy meghallgat minket, másrészt bízunk abban, hogy a javunkra
váló kérések teljesülnek.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenem! Most nyugodni térek a te áldásoddal. Egyszer eljön életem utolsó
estéje is, amikor örök nyugalomra térek. Engedd, hogy úgy éljek, hogy
minden cselekedetem előkészület legyen erre az örök nyugalomra, hogy
hitemből kivirágozzék a színről színre való látás, reményemből a
birtoklás, s tökéletlen szeretetemből a veled való tökéletes egyesülés!
Szalézi Szent Ferenc

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 10., szerda

[Evangelium] 2007-10-10

2007. október 10. - Szerda

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát; Ekkor egyik
tanítványa arra kérte: "Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy
János is tanította imádkozni tanítványait." Jézus erre így szólt hozzájuk:
"Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe."
Lk 11,1-4

Elmélkedés:

Az imádkozással az a célunk, hogy legyőzzük az Isten és az ember közti
végtelen távolságot. Azt a nagy különbséget, amely a gyarló ember és a
szent Isten között fennáll. Néhány egyszerű szó, néhány apró kérés,
amelyekre Jézus tanít minket, alkalmas arra, hogy kapcsolatba kerüljünk
Istennel. Létrejöjjön, egy olyan személyes, bensőséges viszony, amely az
édesapa és gyermeke között fennáll. A Miatyánkot csak akkor tudjuk
őszintén imádkozni, ha életünkben már legalább egyszer rácsodálkoztunk
arra, hogy a mennyei Atya gyermekei vagyunk. De vajon meglátszik-e
életünkön, viselkedésünkön, hogy Isten gyermekei vagyunk?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Milyen nagy a te irgalmasságod, Krisztus Urunk, milyen nagy a Te
jóindulatod és jóságod, hiszen megengeded, hogy Isten jelenlétében
imádkozzunk és Őt Atyánknak nevezzük! Ahogy Te Isten Fia vagy, úgy minket
is fiaknak hívnak. Saját magától senki sem merte volna imájában ezeket a
szavakat használni, arra volt szükség, hogy Te magad bátoríts erre.
Ó Jézus, emlékeztess, hogy amikor Istent Atyánknak szólítjuk, Isten
gyermekeként viselkedjünk! Ha nekünk örömünk telik Atyánkban, neki is
kedvét kell találnia bennünk.
Atyánk, hadd legyünk templomod, amelyben az emberek felismerik
jelenlétedet!
Szent Ciprián

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 9., kedd

[Evangelium] 2007-10-09

2007. október 9. - Kedd

Abban az időben: Jézus és tanítványai miközben Jeruzsálem felé haladtak,
betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába.
Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg
sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: "Uram -
méltatlankodott -, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni?
Szólj neki, hogy segítsen nekem."
Az Úr azonban így válaszolt: "Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és
téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik
részt választotta. Nem is veszíti el soha."
Lk 10,38-42

Elmélkedés:

A tétlenség és a lustaság, amely oly sokakat megkísért, súlyos bűn. Sokan
szeretik munka könnyebb végét megfogni, s haszontalan dolgokra pazarolják
idejüket, ahelyett hogy szorgalmasan dolgoznának. Mások pedig éppen az
ellenkező végletbe esnek, éjjel-nappal, megállás nélkül dolgoznak. Nincs
számukra egy pillanat megállás sem, s még be sem fejeztek valamit, máris
új munkába kezdenek. Az állandó tevékenykedés szintén a bűn forrása lehet.
Nagyon nehéz megtalálni a kettő közti egyensúlyt az életünkben, mert
könnyen elhajlunk egyik vagy másik irányba. A két evangéliumi szereplő,
Márta és Mária, a két lelkületet jelenti. Az egyik dolgozik, a másik
látszólag tétlen, hiszen csak Jézusra figyel, s nem tesz egyebet. Keressük
és próbáljuk megtalálni az egyensúlyt!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mindenható Isten! Áldalak Téged, mert erre a napra és órára méltattál,
hogy részt kapjak tanúid sorában, Krisztusod kelyhében, a testnek és
léleknek romolhatatlanságában és örök életre való feltámasztásában.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 8., hétfő

[Evangelium] 2007-10-08

2007. október 8. - Hétfő, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt:
"Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden
asszonynál!"
Lk 1,26-28

Elmélkedés:

Jézus születésének hírüladásakor az angyal "kegyelemmel teljes"-nek
szólítja Máriát. Ez a cím azért illeti meg Jézus édesanyját, mert
tökéletesen együttműködött az isteni kegyelemmel, szíve soha nem
távolodott el Isten akaratától és mindenben engedelmesnek bizonyult.
Bűntelen élete elsősorban nem is az ő érdeme, hanem Istené, aki elhalmozta
őt kegyelmével. Ugyanakkor mégsem mondhatjuk azt, hogy passzív
szereplőként eltűrte, hogy Isten azt tegyen vele, amit akar. Emberi
akaratát átengedte Istennek, hogy ne a maga erejéből vagy képességeiből
történjen vele bármi, hanem Isten kegyelméből. Isten általunk is nagy
dolgokat képes véghezvinni, ha együttmőködünk vele, s engedjük, hogy
kegyelme hasson bennünk és általunk.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó, kegyelmek Úrnője, fordítsd szemedet e népre, mely századok óta hűséges
hozzád és a te fiadhoz! Tekints e nemzetre, mely reményét mindig a te
anyai szeretetedbe vetette. Tekints reánk irgalmas szemeddel, és nyerd el
számunkra, gyermekeidnek azt, amire a leginkább szükségünk van.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 7., vasárnap

[Evangelium] 2007-10-07

2007. október 7. - Évközi 27. vasárnap, Imanap Brenner János boldoggá
avatásáért

Abban az időben: Az apostolok kérték az Urat: "Növeld bennünk a hitet." Az
Úr így válaszolt: "Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt
mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a
tengerben, engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja béresének vagy
bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.
Nem ezt mondja-e inkább: Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és
szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is! S
talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is,
amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan
szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük."
Lk 17,5-10

Elmélkedés:

Lelki erő
Amikor emberi erőnket kevésnek érezzük, szeretnénk képességeinket fokozni,
hogy még nagyobb teljesítményre legyünk képesek. Virágkorukat élik a
különféle energiaitalok, amelyek fogyasztása főként a fiatalok körében
elterjedt. A felnőttek pedig kávét vagy más, gyógyszernek nem minősülő
tablettákat szednek. Egyes szerek a testi állóképességet növelik vagy
izomfejlesztő hatásuk van, más szerek pedig a szellemi képességeket
fokozzák vagy a koncentrálóképességet növelik. A hétköznapi életben
mindennapossá vált a a testi vagy lelki erőt fokozó szerek használata. A
sportban viszont tiltott dolog az ilyenek alkalmazása. Elszomorító, amikor
azt halljuk, hogy az olimpián vagy más világversenyeken egyeseket ki kell
zárni a versengésből, mert doppingszereket használtak képességeik
fokozására.

Lelki erejüket szeretnék fokozni azok az apostolok, akikről a mai
evangéliumban olvasunk. Nem tiltott, hanem megengedett eszközt használnak,
amikor Mesterüket kérik: "Növeld bennünk a hitet!" (Lk 17,5). Ma mi is
ugyanezt kérjük Jézustól. Néha kifejezetten szükséges is, hogy növekedjen
a hitünk, amely Szent Pál apostol szerint "törékeny cserépedényben van"
(2Kor 4,7), s amely folyamatos erősítésre szorul. A tanítványok szavaihoz
hasonlóan ezt is kérhetjük: "Erősítsd bennünk a hitet!"

A mai napon a Brenner Jánost tisztelő hívek országszerte és a határokon
túl az ő boldoggá avatásáért imádkoznak. Úgy tekintünk rá, mint a hit
bajnokára, akit megöltek hitéért. Az elmúlt évtizedekben sokan voltak
azok, akik Magyarországon vagy más kelet-európai országban hitükhöz való
hűségben vértanúként adták életüket Krisztusnak. E szenvedésekkel teli
időszakban megfoszthatták az embereket szabadságuktól és elvehették
életüket, de a hitüket nem.

Brenner János hívő és tanúságtevő családban nőtt fel, amelyben hitre és
vallásos buzgóságra nevelték a gyermekeket. A szülők a hit hiteles megélői
és továbbadói voltak, melyet bizonyít, hogy mindhárom gyermekük felismerte
és elfogadta a papi hivatást. János atya a családi környezetben tanulta
meg, hogy hitét miként növelheti az imádság, a szentmisén való részvétel
és a Jézussal való személyes kapcsolat által. A szemináriumi évek alatt
bizonyára sokszor fohászkodott Jézushoz hitének növekedéséért. Papként
rendkívül fontosnak tartotta a hit továbbadását az igehirdetés, a
prédikációk által. De ugyanilyen fontos volt számára a hitoktatás, a
gyermekek hitre nevelése is. Miközben másokat a hitre tanított, magában is
erősítette a hitet. Oly erős vált benne a hitbeli meggyőződés, hogy képes
volt odaadni életét hitéért.

Egy prédikációjában így beszélt János atya a hitről: "Életünket a hit
szabályai szerint rendezzük be! Soha ne tegyünk olyat, amivel hitünket
gyengítjük! Ne olvassunk hitellenes könyvet! Tápláljuk magunkban a hitet!
Mert a hitünkre, erre a drága kincsünkre vigyáznunk kell, hiszen az élet
legnehezebb kérdéseire egyedül ez a hit tud adni kielégítő, teljes
választ" (1957. október 13.).

Jézus ezt tanítja nekünk: "aki hisz, üdvözül, aki nem hisz elkárhozik" (Mk
16,16). Szükségünk van hitünk növelésére, mert emberi erőnk kevés az
üdvözüléshez. Imádkozzunk Jézushoz mindennap hitünk növekedéséért, hogy
hűségesen végigjárjuk a hit útját, az üdvösség útját!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ima Brenner János boldoggá avatásáért
Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a papi hivatás
kegyelmét és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára, kérünk:
dicsőítsd meg őt egyházadban!
Hűséges és példás élete, valamint papi hivatásának szolgálatában érted
vállalt vértanú halála eszközölje ki számunkra a kegyelmet, hogy
megerősödjünk szent hitünkben és mi is vállaljuk érted a küzdelmet és
szenvedést a Te Országodnak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum