2013. szeptember 7., szombat

[Evangelium] 2013-09-07

2013. szeptember 7. – Szombat, Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok,
kassai vértanúk

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik
megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek,
aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két
verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta
nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek
hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az
emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha
valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt,
aki a mennyekben van.
Mt 10,28-33

Elmélkedés:

A kassai vértanúk mai ünnepén az evangélium az Isteni Gondviselésről szól,
ami minden korban vigasztalást és megerősítést jelent azoknak, akiket
hitük miatt bántalmazás vagy üldözés ér. Miért érdemes hinnünk az Isteni
Gondviselésben? Ha Isten vigyáz minden teremtményére, köztük például a
madarakra, akkor mennyivel inkább törődik a számára legfontosabb
teremtményével, az emberrel. Isten vigyáz az életünkre, mégpedig
legfőképpen úgy, hogy lelki javakat kapunk tőle. Meghív minket, hogy vele
éljünk, és ez jelenti számunkra a boldogságot. Jóságának megtapasztalása
személyes életünkben arra ösztönöz minket, hogy ne véletlenszerű események
sorozataként értékeljük életünk napjait, hanem észrevegyük Isten segítő
támogatását ezen eseményekben. Isten gondviselő szeretetére azzal
válaszolunk, hogy neki engedelmeskedve és a lelki tökéletességre törekedve
haladunk az üdvösség útján.
„Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt mennyei
Atyám előtt"(Mt 10,32) – mondja Jézus, s ez nem csupán kortársainak, hanem
minden krisztushívőnek szól, nekünk is. A vértanúk megértették, hogy mit
jelentenek ezek a szavak és életüket is készek voltak feláldozni az
üdvösség, az örök élet reményében. Életünk során újra és újra
megpróbáltatások érnek minket. Ilyenkor se veszítsük el hitünket, hanem a
próbatételek idején erősítsük meg Isten iránti szeretetünket. Bízzuk
magunkat Istenre!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra
mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon
kövessenek Téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák az
evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a Te igéd
igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet találnak.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130907.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. szeptember 6., péntek

[Evangelium] 2013-09-06

2013. szeptember 6. – Péntek

Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz: János
tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok
tanítványai is; a tieid azonban csak esznek-isznak. Jézus így felelt
nekik: Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van a vőlegény?
Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt: akkor majd böjtölnek.
Példabeszédet is mondott nekik: Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy
ócska ruhára tegye. Hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára
sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor
szétszakítja a tömlőket; a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új
bor új tömlőbe való: akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem
kívánja az újat, mert azt mondja: Jobb az óbor.
Lk 5,33-39

Elmélkedés:

Jézus tanítása újdonság volt az emberek számára, mert miként a hegyi
beszéd lezárásaként az evangélista megjegyzi: „úgy tanított, mint akinek
hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók" (Mt 7,29). Mondhatnánk, hogy az
írástudók csak üres szavakat mondtak, de azok nélkülözték a belső erőt.
Jézus szava viszont embert alakító, a bűnöst megtérésre indító erővel
rendelkezett. A törvénnyel kapcsolatos jézusi tanítás szintén az újdonság
erejével hatott, mégpedig abban az értelemben, hogy a régi tanítás
lényegi, Istentől eredetileg szándékolt elemének megújítására törekszik.
Talán éppen az újdonság miatt nem hallgatták szívesen őt az írástudók.
Szavaiban az egész vallási élet felbolygatását érezték, és semmiképpen sem
akartak vallási forradalmat. Ők inkább a hagyományhoz ragaszkodtak és a
sok évszázados vallási gyakorlatot részesítették előnyben. A hagyományok
tisztelete és az értékek megőrzése rendkívül fontos, de azt a veszélyt
rejti magában, hogy megakadályozza a fejlődést. Új ruháról és új borról
beszél Jézus a mai evangéliumban. A Szentírásban két különböző jelentéssel
fordul elő az „új" szó. Egyrészt jelenti, ami fiatal, azaz időben új,
másrészt arra vonatkozik, ami természetében új, minőségileg jobb, mint a
korábbiak. E jelentéstartalmakhoz járul az is, hogy minden új dolog szent,
azaz például az újszülötteket vagy a termés zsengéjét Istennek szentelték.
Jézus tanítása abban az értelemben jelent újat, hogy különbözik az
ószövetségi törvény tanításától. Az isteni törvény lényege megmarad, de
meg kell újulnia. Jézus új tanítása bennünket is megújít lélekben. Ha
átjárja szívünket szava, igazi lelki megújulást fogunk tapasztalni
életünkben.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség,
világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek.
Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem
megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne
öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig Őrá, aki botránykő azoknak, akik
nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak a számára az élet teljessége.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130906.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. szeptember 5., csütörtök

[Evangelium] 2013-09-05

2013. szeptember 5. – Csütörtök

Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett
köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két
bárka vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát
az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé
beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. Amikor
befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és vessétek ki
a hálótokat halfogásra." „Mester – válaszolta Simon –, egész éjszaka
fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót." Meg
is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a
másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok
odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt.
Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt:
„Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok." A szerencsés halfogás
láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot
és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött
Simonba: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel." Erre partra vonták
hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust.
Lk 5,1-11

Elmélkedés:

Ha a mai evangélium mélyére nézünk, felfedezzük a történések belső
mozgatóerejét: Jézus szavát. A nép azért keresi őt, hogy szavát hallgassa.
Az emberek észreveszik, hogy Jézus szavai, tanítása mögött különleges
isteni erő rejlik. Szavának hatalma van a gonosz lelkek felett, parancsoló
és újjáteremtő szava csodás módon meggyógyítja a betegeket. Szavára
elnémulnak a rossz szándékúak, akik bele akarnak kötni tanításába.
Miután az Úr befejezte a nép tanítását, szava ismét felcsendül,
megparancsolja a halászoknak, hogy induljanak a tengerre és vessék ki a
hálót. Ők Péter vezetésével engedelmeskednek szavának. Ha más mondaná
ugyanezt, talán meg sem tennék. Jézus ugyan nem rendelkezik tapasztalattal
a halászat területén, de szavának ereje van. Ekkor csoda történik. Egész
éjszaka semmit sem fogtak, most mégis eredményes lesz munkájuk. Jézus
szavának hallgatása és az annak való engedelmesség csodát eredményezett.
A csodálatos halfogást követően Jézus ismét megszólal, ezt mondja
Péternek: „Ezentúl emberhalász leszel" (Lk 5,10). Minden emberhalász Isten
üzenetével, Isten tanításának hirdetésével fogja az embereket, de nem
önmaga, hanem Jézus számára. Az emberhalászatnak az a célja, hogy Jézus
szolgálatába állítsa az embereket és meghívja őket közösségébe. Az
emberhalászok engedelmessége napjainkban is csodát eredményez az
igehirdetés és a tanúságtétel terén. Hallgatok-e Jézus szavára? Hirdetem-e
igazságát?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, add, hogy a Te akaratodat mindig készségesen teljesítsük, hogy
Jézus bennünket is testvéreinek tekinthessen. E világ gondolatai nem a Te
gondolataid, e világ útjai nem a Te útjaid. Add, hogy ebben a világban
élve bátran vállalhassuk, hogy sokan ostobának tartanak minket, mert
szeretnénk a Te útjaidon járni. Vezess bennünket a Te parancsaidnak útján,
a hit útján végső célunk, a teljesség felé!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130905.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Idén ősszel is szeretnék indítani egy evangelizációs akciót. A cél, hogy a
hamarosan befejeződő Hit évének legyen folytatása és szélesebb körben
terjedjen az evangélium. A plébániákra, templomokba, egyházi intézményekbe
és iskolákba szeretnék eljuttatni plakátokat, szórólapokat, evangelizációs
kiadványokat, és ha a lehetőségek megengedik, akkor a határon túli magyar
egyházi közösségekhez. Ehhez kérem azok támogatását, akiknek van rá
lehetősége. A többiek pedig mondjanak egy imát terveink megvalósulásáért!
Köszönöm a jó szándékot!
Isten jutalmazzon meg minden jó szívvel adott adományt! Köszönöm, hogy
eddig is szíveteken viseltétek az evangelizáció ügyét!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az E-vangélium lehetőséget
2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: e-vangélium
3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: e-vangélium
4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: e-vangélium
5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. szeptember 4., szerda

[Evangelium] 2013-09-04

2013. szeptember 4. – Szerda

Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon
(Péter) házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt
szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a
láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt, és szolgált nekik.
Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle
bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette kezét, és meggyógyította őket.
Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták: „Te vagy az Isten
Fia!" Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek;
azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment
egy magányos helyre; a népsokaság pedig keresésére indult, és meg is
találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így
válaszolt: „Más városoknak is hirdetnem kell Isten országának
evangéliumát, mert ez a küldetésem." Azután folytatta tanítását Galilea
zsinagógáiban.
Lk 4,38-44

Elmélkedés:

Újabb csodákról, csodás gyógyításokról olvasunk a mai napon. Miután Jézus
meggyógyította Péter apostol anyósát, illetve gonosz lelkeket űzött ki az
emberekből, tovább indul, hogy folytassa tanító útját. Az emberek
marasztalnák, de ő így foglalja össze küldetését: „Más városoknak is
hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem" (Lk
4,43).
Miért nem folytatja az emberek gyógyítást, ha az emberek ezt kérik tőle?
Miért megy tovább, ha azt szeretnék, hogy még körükben maradjon? Nem arról
van itt szó, hogy Jézus egyszerűen otthagyja azokat az embereket, akik a
segítségét kérik. Nem részvét vagy a szánalom hiánya indítja Jézust, hogy
továbbmenjen, hanem a küldetése, amely nem korlátozódhat egyetlen helyre
vagy egyes személyekre. Küldetése mindenkihez szól. Jól tudja, hogy az
emberi kérések nem téríthetik el küldetésétől, amelyet a mennyei Atya
bízott rá. E küldetéstudat vezette őt abban, hogy mindhalálig teljesítse
feladatát. Sosem keresett kibúvókat, nem menekült el feladata elől a
szenvedés és a halál pillanatában sem. Mindhalálig engedelmeskedett az
Atyának.
E jelenetek azt mutatják, hogy az Isten Fia belép az emberek életébe, akik
nem várhatnak emberektől segítséget. Jézus viszont egy új lehetőséget
kínál fel nekik a gyógyulásra. Olyan segítség ez, amelyre nem számítottak.
A csodák egykor reményt adtak az embernek, mert Isten jelenlétét
tanúsították. E történetek olvasása ma nekünk ad reményt, és felszólít
minket, hogy keressük Isten jelenlétének nyomait a világban.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Kérünk téged, Urunk, tégy bennünket „élő" emberekké! Add nekünk a
világosság Lelkét, hogy megismerjünk téged, és akit küldtél: Jézus
Krisztust. Ő és a Szentlélek szóljon ajkunk által, ő magasztaljon
miáltalunk téged. Mert te vagy az Úr, tiéd az ország, a hatalom és a
dicsőség.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130904.mp3
 

________________________________

Aktuális:
A Katolikus Társadalmi Napok rendezvénysorozat Budapesten, a Múzeumkertben
lesz 2013. szeptember 20-22-ig. Információ: http://kattars.hu/
A Martinus Kiadó újra megjelenteti a Családok imakönyvét. Bővebb
információ a könyvről:
http://www.martinus.hu/hirek/2493/megjelent-a-csaladok-imakonyve
X. Sümegi gyalogos zarándoklat a Balaton-felvidéken 2013. szeptember
13-15. Indulás: szeptember 13-án, pénteken reggel 7 órakor
Balatonalmádiból a Szent Imre templomtól. Előtte fél órával gyülekezés.
Szentmise minden nap lesz. Szeptember 15-én vasárnap 10 óra körül érkezünk
Sümegre, ahol részt veszünk a nagybúcsús szentmisén és a körmeneten. A
teljes táv mintegy 80 km.
Bővebb információ: www.mariaut.hu
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. szeptember 3., kedd

[Evangelium] 2013-09-03

2013. szeptember 3. – Kedd

Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott
tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt.
Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így
kiáltozott: „El innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél,
hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje." Jézus
ráparancsolt: „Némulj el, és menj ki belőle!" Erre az ördög a földre
sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna
neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták:
„Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek,
hogy kimennek a megszállottakból." Ennek híre elterjedt az egész
környéken.
Lk 4,31-37

Elmélkedés:

Szent Lukács evangélista azzal a megjegyzéssel vezeti be a tisztátalan
lélektől megszállt ember meggyógyítása történetét, hogy Jézus tanításán
ámulatba estek az emberek, mert „szavának hatalma volt." Jézus szavának
különleges erejét láthatjuk abban, amikor megszólítja leendő tanítványait,
hogy kövessék őt, s ők késlekedés nélkül indulnak, engedelmeskednek
szavának. Más esetekben az Úr szava gyógyító erővel bírt, parancsolt a
beteg testrészeknek és azok egészségessé váltak. Szavai, tanítása olykor
nagy számú népet, egész tömegeket igéztek meg. Ellenfelei pedig hiába
tették fel neki a legravaszabb kérdéseket, ő megfelelt nekik, s azok nem
voltak képesek ellentmondani.
A mai történetben Jézus szava egy emberből kiűzi a gonosz lelket, újabb
bizonyítékát adva annak, hogy még ő sem képes szembeszállni Jézussal.
Jézus megszabadító, bűneinket megbocsátó szavának is olyan ereje van,
amellyel legyőzhetjük magunkban a rosszat és erőt ad a lelki megújuláshoz.
Nincs helye már többé bennünk semmilyen rossz szándéknak, hanem éljen
bennünk Krisztus! Engedjük, hogy szava átformáljon minket és hozzá váljunk
hasonlóvá! Jézus szava képes legyőzni a bennem lévő rosszat, mert Isten
ereje nagyobb minden rossznál. Milyen hatással van rám Jézus szava, aki
naponta hallgatom őt?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Élők és holtak Istene, tégy minket készségessé, hogy Krisztust követve
tudjuk odaadni önmagunkat másokért, miként a búzaszem, amely egyedül
marad, ha nem hull a földbe, de ha földbe hullván elhal, sok termést hoz.
Add, Urunk, hogy készek legyünk áldozatot hozni társainkért, és add, hogy
életünk soha el nem múló, gazdag termést hozhasson.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130903.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Jelzem, hogy szeptember 1-től rendelhető A Szívem első gondolata 2014.
kötet. Közkívánatra, újdonságként imagyűjteményt is tartalmaz a kötet. És
idén is írtam gyerekeknek "meséskönyvet": Betlehemi jászol címmel. A 2
könyvről bővebb információ és rendelési űrlap ezen a linken:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
A link biztonságos, akkor is, ha a böngésző mást jelez.
Terveim szerint október elején nyomtatjuk, és a hónap második felében,
valamint novemberben postázom, hogy még advent előtt odaérjen mindenkihez.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. szeptember 2., hétfő

[Evangelium] 2013-09-02

2013. szeptember 2. – Hétfő

Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol (egykor) nevelkedett. Szokása
szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás
próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a
helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem
és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a
foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az
elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje." Összetekerte az
írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem
rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az írás,
amelyet az imént hallottatok." Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a
fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. „De hát nem József fia ez?" –
kérdezgették.
Ekkor így szólt hozzájuk: „Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem:
„Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk –
Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is!" Majd így folytatta:
„Bizony, mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában.
Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az
ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az
egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a
szidoni Cáreftában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában
is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai
Námán." Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak,
kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen
városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt
közöttük, és eltávozott.
Lk 4,16-30

Elmélkedés:

Jézus sikertelen názáreti fellépéséről olvasunk a mai evangéliumban. Szent
Lukács Jézus nyilvános működésének kezdetére teszi az eseményt, míg
ugyanez a történet Máté és Márk művében későbbi időpontban található.
Mivel a Lukács szerinti változatban még a tanító út kezdetén vagyunk,
ezért Jézus beszéde mintegy programbeszédnek tűnik, amelyben saját
küldetéséről ad tanítást. Izajás próféta jövendölését önmagára
vonatkoztatja. Ő az, akin nyugszik az Úr Lelke. Kettős megerősítés ez
számára. Egyrészt a Szentlélek erejével cselekszik, másrészt ez a Lélek az
Úrtól, az Istentől, a mennyei Atyától jön el számára. Jézus tehát korának
tanítóival ellentétben nem saját emberi bölcsességét tanítja, hanem azt az
örömhírt hirdeti a Lélek erejével, amit az Atyától hozott el nekünk.
Ezek szerint jövetelének az a célja, hogy a Szentlélek erejével
szabadulást hirdessen mindazoknak, akik testi vagy lelki betegségben
szenvednek, vagy akiket korlátoznak szabadságukban. Jézus jövetelének
másik célja, hogy az örömhírt mindenkinek, köztük a szegényeknek is
hirdesse. A gazdag emberek ugyanis igyekeznek sok kiváltságot szerezni
maguknak, hogy életük minél biztonságosabb és boldogabb legyen. A lélek
boldogságát adó evangélium viszont mindenkinek szól.
A beszéd állásfoglalásra készteti a názáretieket. A kezdeti helyeslést
követően azonban felháborodnak, a hangulat ellenségesre fordul,
szembefordulnak Jézussal. Az ellenségeskedésük odáig fajul, hogy az
életére törnek, halálát akarják. Én hogyan hallgatom tanítását?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Te mindig közeledsz felénk. Egész életünk várakozás, várakozás a
beteljesedésre. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned, a
Veled való találkozásban. Kérünk, add, hogy már most, mai életünkben is
felismerhessük a jeleit annak, hogy találkozni akarsz velünk. Add, hogy
várakozásunk ne legyen hiábavaló.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130902.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Jelzem, hogy szeptember 1-től rendelhető A Szívem első gondolata 2014.
kötet. Közkívánatra, újdonságként imagyűjteményt is tartalmaz a kötet. És
idén is írtam gyerekeknek "meséskönyvet": Betlehemi jászol címmel. A 2
könyvről bővebb információ és rendelési űrlap ezen a linken:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEFKSWl5M2FGcm5PME5oV1d1bW1WX0E6MA
A link biztonságos, akkor is, ha a böngésző mást jelez.
Terveim szerint október elején nyomtatjuk, és a hónap második felében,
valamint novemberben postázom, hogy még advent előtt odaérjen mindenkihez.
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. szeptember 1., vasárnap

[Evangelium] 2013-09-01

2013. szeptember 1. – Évközi 22. vasárnap

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála
étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első
helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakomára hívnak –
kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad
előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és
felszólít: Add át a helyedet neki! És akkor szégyenszemre az utolsó helyet
kell elfoglalnod.
Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet,
hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: Barátom, menj följebb!
Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki
magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt
felmagasztalják."
Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd
meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat,
mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a
szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják
neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod
jutalmadat."
Lk 14,1. 7-14

Elmélkedés:

Isten megmutatja helyünket
Az utóbbi időkben szokássá vált, hogy a lakodalomra érkező vendégek helyét
előre kijelölik. Az ülésrendet a házasulandók határozzák meg, a terítékek
mellé kis kártyát helyeznek el, amelyen a meghívottak nevei szerepelnek.
Természetesen nem azok kerülnek előbbre, akik nagyobb nászajándékot
ígértek, hanem a közelebbi rokonok. A szokás mögötti szándék jó, senki ne
veszekedjen ezen az örömünnepen a másikkal, hogy ki hová üljön. De mégse
gondoljuk, hogy ez a módszer elejét veszi a helyválogatásnak, mert az új
helyzet új megoldást hoz: akadnak ügyeskedő vendégek, akik a kártyák
cserélgetésével juttatják magukat olyan helyre, amit szerintük
megérdemelnek.
Lakodalmak vagy ünnepi étkezések alkalmával Jézus korában is
előfordulhatott, hogy a meghívottak a jobb helyekre törekedtek. Az eset
kapcsán Jézus egy példabeszédet mond, amelyben a példázatok jellegzetes
fordulata akkor következik be, amikor a házigazda megváltoztatja az
ülésrendet. Az utolsó helyet elfoglaló szerények megtiszteltetésben
részesülnek, a legjobb helyeket választók pedig megszégyenülnek. Fontos
kiemelnünk, hogy a házigazdának, a vendéglátónak joga van ehhez.
Tévedés volna azt gondolnunk, hogy a Jézus által javasolt magatartásforma
csupán az étkezésre vonatkozik. A szerénységre valójában életünk minden
területén törekednünk kell. A becsvágy, önmagunk dicsérete vagy másokkal
szemben előtérbe helyezése nem keresztényi lelkület. Isten az
alázatosakat, a szerényeket szereti és nekik mutatja meg magát. A
nagyravágyók megszégyenülésben, az alázatosak felemelésben részesülnek.
A helykereséssel kapcsolatban érdemes egy másik síkra terelni
gondolatainkat. A Biblia a teremtéstörténetet követően beszámol az ember
bűnbeeséséről. Amikor Ádám és Éva elkövetik a bűnt, megpróbálnak
elrejtőzni Isten elől. De Isten keresi őket, így szólítja Ádámot: „Hol
vagy?" (Ter 3,9). A bűn miatt az ember elveszítette helyét, nincs ott,
ahol lennie kellene. Még Istennek is „keresnie" kell őt. Valószínűleg az
ember is keresi a maga helyét, mert rájön, hogy valamit elrontott. A bűn
következménye az lesz, hogy Isten kiűzi az embert az Édenkertből, s ettől
kezdve az ember élete állandó bolyongás a világban, szüntelen keresés.
Az első emberpár esete minden emberre, ránk is vonatkozik. Bűneink miatt
elveszítjük helyünket. Elveszítjük azt a helyet, amit Isten készített
nekünk. Hiába keressük helyünket, a magunk erejéből nem találjuk. Isten
jön segítségünkre, aki elküldi a világba Fiát, Jézus Krisztust. Ő mutatja
meg nekünk igazi helyünket, a mennyországot, és ő mutatja meg nekünk az
oda vezető utat. Lássuk be: a bűn nem méltó hozzánk, a bűn emberhez
méltatlan helyzetbe hoz minket. Tulajdonképpen emberi méltóságunkat,
önbecsülésünket veszi el, amit Isten ad nekünk vissza, amikor a
szentgyónásban megbocsátja bűneinket. Semmi más nem szolgálja lelki
megújulásunkat és belső átalakulásunkat nagyobb erővel, mint a megbocsátás
Isten részéről és a megbocsátás kérése, illetve elfogadása a mi
részünkről.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Napjainkban az életrevalóság, a siker, a jogokért
való küzdelem, a büszkeség, a teljesítményre való törekvés, az
eredményesség sok ember számára vált az élet jelszavává. De el kell
ismernünk, hogy mindezek az alázatosság, a szerénység és a
szolgálatkészség nélkül rossz útra visznek. Te azt kérted egykor
tanítványaidtól és azt kéred követőidtől most is, hogy tőled, a te
példádból tanuljuk meg a szelídséget és az alázatot. Segíts minket, hogy
követni tudjuk példádat! Te meghívsz minket a veled való
szeretetközösségbe, az öröm asztalához. Boldogok vagyunk, hogy vendégeid
lehetünk. Boldogok vagyunk, hogy leülhetünk ünnepi asztalodhoz. Boldogok
vagyunk, hogy hívásodra szeretettel válaszolhatunk. Hiszek, Uram, erősítsd
bennünk a hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130901.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum