2015. január 17., szombat

[Evangelium] 2015-01-17

2015. január 17. – Szombat

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy
sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket. Amint Jézus elhaladt a vám
mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki:
„Kövess engem!" Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és
tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz
telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való
írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a
vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik és
iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?"
Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van
szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az
igazakat hívjam, hanem a bűnösöket."
Mk 2,13-17

Elmélkedés:

A béna meggyógyítása és ehhez kapcsolódóan bűneinek megbocsátása azt
mutatta a tegnapi evangéliumban, hogy az irgalmas Isten a bűnös ember felé
fordul, senkit nem zár ki szeretetéből. Ezt a gondolatot erősíti meg a mai
szövegünkben Lévinek, a vámosnak a meghívása, illetve Jézus határozott
kijelentése azzal kapcsolatban, hogy a bűnösöket jött meghívni, nekik
hirdeti a bűnbocsánatot.
A zsidóság mindennapjaiban mély szakadék húzódott a magukat igaznak,
törvénytisztelőnek, vallásilag buzgónak tartók és a bűnösök között. Az
előbbiek lenézték, megvetették azokat, akiknek bűne nyilvánosságra került.
Kerülték a velük való érintkezést, illetve bőven megelégedtek azzal, hogy
elítéljék a másikat. Jézus teljesen helytelennek tartja ezt a gondolkodást
és magatartást. Kinek van joga ahhoz, hogy ítéletet mondjon embertársa
felett? Senkinek. Egyedül Istennek van joga ahhoz, hogy megítélje az
emberek cselekedeteit. Jézus látványos lépéseket tesz a társadalom által
bűnösnek tartottak felé, nem törődik a rosszalló közvéleménnyel, szóba áll
a bűnösökkel, betér házukba. Ezt példázza Lévi története, valamint például
a templomban imádkozó farizeus és vámos esete (vö. Lk 18,9-14), Jézus
találkozása a szamariai asszonnyal (vö. Jn 4,5-26) és a házasságtörő
asszony története (vö. Jn 8,1-11).
Jézus azért jött, hogy a bűnösöket megtérésre hívja. Meghallom-e Jézus
hívását?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Isten, akitől minden élet származik a maga gazdag különbözőségében, Te
arra hívod egyházadat, mint Krisztus testét, hogy a szeretetben eggyé
váljon. engedd, hogy igazán megértsük a különbözőségben való egységet,
hogy arra törekedjünk, hogy együtt prédikáljunk, együtt építsük a te
bővelkedő szeretetednek országát. sose felejtsük életünk közös forrását,
Jézus Krisztust. A Lélek egységében ezért imádkozunk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-17
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150117.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 16., péntek

[Evangelium] 2015-01-16

2015. január 16. – Péntek

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre,
hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem
fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy
bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották
fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat,
amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához:
„Fiam, bocsánatot nyertek bűneid." Ült ott néhány írástudó is. Ezek így
gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más
bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?"
Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt
tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt
mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl,
fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma
a földön a bűnök megbocsátására!" Ezzel odafordult a bénához: „Mondom
neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!" Az felkelt, fölvette
ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott.
Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk
még ilyet sohasem!"
Mk 2,1-12

Elmélkedés:

Jézus csodáival kapcsolatban többször említettük már, hogy azok az
irgalmasság megnyilvánulásai, az irgalmas Isten különleges jelei. A csoda
és az irgalom összekapcsolódásának egyik legszebb példája a béna
meggyógyítása, amelynél egyaránt találkozunk a testi bajtól való
megszabadulással és a lelki újjászületéssel, a bűntől való szabadulással.
A kettőt Jézus szándékosan köti össze, hogy ezzel megmutassa isteni
hatalmát. Egyedül Isten képes ugyanis visszaadni például egy bénának a
képességet, hogy újra járni tudjon, és egyedül Istennek van hatalma ahhoz,
hogy a bűnöket megbocsássa. Aki tehát az elsőre képes, s ezzel igazolja
isteni hatalmát, annak elhisszük, hogy az utóbbihoz is van hatalma, azaz a
bűnök megbocsátásához.
E csodájával Jézus összeütközésbe kerül az írástudókkal, a vallási
vezetőkkel. Ők saját szemükkel látják a gyógyulás tényét, de nem értik,
miféle hatalom, erő birtokában teszi ezt Jézus, tehát nem ismerik el az ő
istenségét. Éppen emiatt háborodnak fel Jézus azon kijelentésén, miszerint
a béna ember bűnei bocsánatot nyertek. Jézust csak embernek gondolták, s
egyetlen ember sem tarthatja magát Istennek, nem mondhat olyat, hogy
eltörli a bűnöket.
Elismerem-e lelki bénaságom, azt, hogy a bűn megbénít? Kérem-e Istentől a
bűntől való szabadulás kegyelmét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó Krisztus Jézus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az
isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot, amely
elválaszt engem az Istenségtől.
Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és oly hatalmas, hogy engem
nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim ellenére el tud vezetni oda, ahol
te magad vagy: az Atya keblére.
Add, hogy hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak
tőled.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-16
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150116.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 15., csütörtök

[Evangelium] 2015-01-15

2015. január 15. - Csütörtök

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így
kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!" Jézusnak megesett rajta a
szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom!
Tisztulj meg!" Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus
szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd,
senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és
tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul
nekik."
Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a
dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább
távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen
özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45

Elmélkedés:

A leprás meggyógyításának Lukács evangélista szerinti változatát (vö. Lk
5,12-16) az elmúlt hét péntekén már olvastuk, ma Márk elbeszéléséből
ismerjük meg ugyanezt az esetet. Márk is kiemeli a leprás hódolatát és
alázatát, bár ő „arcra borulás" helyett a „térdre borulás" kifejezést
használja. A kettő lényegében ugyanazt fejezi ki: a segítséget kérő
személy kifejezi bizalmát Jézus iránt, elismeri hatalmát, különleges
erejét. Itt is megjelenik az akarat, Jézus szándéka, amely a gyógyulás
előzetes feltétele s amelyet a kérő elfogad. Márk evangélista is
megemlíti, hogy a gyógyítás Jézus érintése és szava által történik.
E közös elemek után figyeljünk a különbségekre! A kérés elhangzását
követően Márk így jelöli meg Jézus cselekedetének okát, indítékát,
mozgatórugóját: „Megesett rajta a szíve" (Mk 1,41), más fordításokban ez
szerepel: „Jézus megkönyörült rajta." Az Urat tehát az együttérzés, a
könyörület indítja arra, hogy megszüntesse a leprát, mint testi
betegséget, és megszüntesse a leprás kitaszított élethelyzetét, azaz
visszaengedje őt a társadalom közösségébe. A másik különbség a tiltó
parancs, hogy a meggyógyult ne beszéljen senkinek a történtekről. Jézus
kérésének hátterében az állhat, hogy nem szeretné, ha csak csodái miatt
mennének hozzá, hanem jobban örülne annak, ha tanítása miatt keresnék,
hiszen ez küldetésének fontosabb eleme.
Bűneimet látva Jézusnak megesik rajtam a szíve. Engedem-e, hogy
megérintsen irgalma?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézus Krisztus, Üdvözítőm, nézz le rám trónodról irgalmasan! Te drága
véreddel megváltottál minket az örök életre. A te Atyád a mi Atyánk is, te
pedig test szerinti testvérünk vagy. Engedheted-e, hogy lelkünk elvesszék?
Te meg tudsz menteni minket!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-15
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150115.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 14., szerda

[Evangelium] 2015-01-14

2015. január 14. - Szerda

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és
András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is
Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre
megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett,
odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész
város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított,
akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte
megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
Másnap Jézus kora hajnalban felkelt, kiment a házból, elment egy
elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek.
Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keres!" De ő azt
felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is
hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem." És elment, hirdette az
evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az
ördögöket.
Mk 1,29-39

Elmélkedés:

A tegnapi evangélium azzal zárult, hogy Jézus tetteinek híre Galilea egész
vidékén gyorsan elterjedt (vö. Mk 1,28). Nem tanításának, hanem csodás
gyógyításainak híre járta be a vidéket. Ennek köszönhetően újabb betegeket
hoznak Jézushoz, most már egyre nagyobb számban. A mai evangéliumi jelenet
Kafarnaum városában játszódik. Ebben a Genezáreti-tó melletti városban élt
Péter a családjával. Az ő házába tér be Jézus, s amikor tudomást szerez
arról, hogy Péter anyósa beteg, meggyógyítja őt, majd pedig mindazokat,
akiket hozzá visznek.
A történet meglepő fordulatot vesz. Jézus visszavonul, egy kis időre
szeretne eltűnni a tömeg elől. Nem akarja kihasználni a nagy
népszerűséget, nem akarja fokozni a hirtelen támadt érdeklődést, nem
szeretne a figyelem középpontjában állni, hanem elvonul, hogy az
emberektől távol egyedül legyen és imádkozzon. Pontosabban nem is egyedül,
hanem együtt legyen az Atyával és a Szentlélekkel. A másik két isteni
személyt külön nem említi a szöveg, de tudjuk, hogy ha Jézus, a Fiúisten
imádkozik, akkor ez azt jelenti, hogy az Atyával s a Lélekkel van, ők
erősítik meg küldetésében. Az Atyával, akitől küldetését kapta, s aki
megerősíti tanítását a csodákkal, és a Lélekkel, aki folyamatosan eltölti
őt. Itt értjük meg Jézus titkát, itt ismerjük meg igazi erőforrását.
Jézus küldetésének hátterében a szüntelen imádkozás rejlik. Mindennapi
feladataim teljesítéséhez az imádságot tekintem-e legfőbb erőforrásnak?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet,
Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
Assisi Szent Ferenc

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-14
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150114.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 13., kedd

[Evangelium] 2015-01-13

2015. január 13. - Kedd

Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított.
Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint
akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy
ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: „Mi közünk
egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki
vagy: az Isten Szentje!" Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki
belőle!" A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán
nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek
egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a
tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!" El is
terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
Mk 1,21-48

Elmélkedés:

Jézus tanítani kezd, majd pedig meggyógyít egy tisztátalan lélektől
megszállt embert. A tanítást és a gyógyítást az köti össze, hogy
mindkettőben megnyilvánul Jézus szavának ereje. Olyan hatalommal, erővel
beszél, amivel az emberek még nem találkoztak. A korabeli szokásnak
megfelelően a tanítás feladata az írástudóké volt, akik jártasak voltak a
vallási szövegekben. Ők ismerték a mózesi törvényeket és tanították az
embereket azok megtartásának módjára. Jézust hallgatva azonnal feltűnik
mindenkinek, hogy nem csak beszél, nem megtanult szöveget ismételget, nem
jól ismert tanításokat sulykol, hanem egészen újszerűen tárja fel a
törvények értelmét. Ez az élmény csodálkozást vált ki a hallgatóságból.
Csodálkozásukat csak fokozza, hogy Jézus szavainak megvalósító ereje van.
Amit kimond, az megtörténik. Ha azt parancsolja az embert fogva tartó
tisztátalan léleknek, hogy távozzon az emberből, akkor az engedelmeskedik
neki. Olyan ez, mint a teremtő, isteni szó. A teremtéskor mindaz
megvalósul, amit Isten kimond. Jézus esetében is pontosan ez történik, s
ennek köszönhetően az emberek ámulatba esnek szavának erejétől. A csodák
tehát Jézus szavának erejét igazolják, azt bizonyítják.
Felfedezem-e Jézus szavának különleges erejét? Minek tulajdonítom ezt?
Milyen hatással van rám az Úr szava?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen földi
és örök életem számára. Óvj meg mindnyájunkat ebben az újesztendőben
minden bajtól, és a napok, hónapok múlásával közelebb kerüljünk Atyai
szívedhez. Szűz Mária, Isten Anyja, légy pártfogóm szent Fiadnál.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-13
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150113.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 12., hétfő

[Evangelium] 2015-01-12

2015. január 12. - Hétfő

Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az
(Isten országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten
országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András,
akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította
őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket." Azok
rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé továbbment,
meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat
rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták
apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.
Mk 1,14-20

Elmélkedés:

Jézus megkeresztelkedésének ünnepe után az évközi időszak evangéliumai
Jézus fellépésének kezdetével indulnak, majd pedig sorra bemutatják a mi
Urunk tevékenységét a nép körében. Keresztelő János küldetése tehát
lezárult azzal, hogy börtönbe vetették, s most kezdődik Jézus küldetése.
Márk evangélista mintegy összefoglalóan jegyzi le Jézus első szavait,
amelyek valójában összefoglalják egész küldetését: „Betelt az idő, közel
van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban" (Mk
1,15). E kijelentés mellé érdemes odatennünk, amit Jézus a
mennybemenetelekor mond, azaz utolsó szavait, amelyekkel az evangélium
lezárul: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek" (Mk 16,15).
Jézus szavai minden kor emberéhez szólnak, hozzánk is, s ez egyaránt
vonatkozik a megtérésre, a hitre és az örömhír hirdetésére. A Szentírást
azzal a szándékkal olvassuk napról napra, hogy Jézus első parancsától az
utolsóig bejárjunk egy utat, mely a hit elfogadásával kezdődik és a
megismert hit, mint igazság hirdetéséig jut el. A megtérés, mégpedig a
szívbéli, őszinte megtérés azért szükséges, mert senki nem hirdetheti azt,
amiben maga nem hisz.
Ha eljutottam a személyes hitre, hitelesen tudok tanúságot tenni arról,
hogy másokat is elindítsak a hit útján Jézus felé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenem, add meg nekem, hogy önmagam mindenki szolgájának tartsam. Amikor
csak tehetem, engedelmességben szolgálok, az utolsó helyet választva.
Szolgálok azáltal, hogy nem engedem magam kiszolgálni, hanem szolgálok
másokat, bármit kell is tennem, bármi feladatot ellátnom.
Minderre te magad mutattál példát, aki Isten, Mester és Úr voltod ellenére
úgy voltál az apostolok között, mint aki szolgál. Add, hogy a te példád
szerint és veled együtt én is lelkemet adjam sokak megváltásáért.
Boldog Charles de Foucauld

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-12
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150112.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik adományaikkal segítik az internetes
evangelizációt. Önkéntes támogatásuk jóvoltából továbbra is ingyenes az
e-mailes küldés, a honlapokba való beépítés, a meghallgatható változat és
az okostelefonos alkalmazások letöltése, valamint természetesen a vakok és
gyengénlátók számára készített külön lista is.
Igyekszem a legmodernebb eszközöket is felhasználni az evangélium
terjesztésében. Fejlesztéseinkkel világviszonylatban is élen járunk a
naponta evangéliumot küldő mobilalkalmazások területén. Erkölcsi és anyagi
támogatásotok nélkül nem értük volna el ezt az eredményt. Az iPhone
készülékekre már letölthető az új alkalmazás (AppStore - evangelium365),
amelyet az észrevételek alapján még finomítunk egy kicsit. Még januárban
az új androidos verzió is elkészül reményeink szerint.

Kérem, akinek van rá lehetősége, támogassa 2015-ben is e-vangelizációs
szolgálatunkat. A legkisebb fizetőeszköz Magyarországon az 5 forintos.
Szeretettel kérlek benneteket, támogassátok naponta ennyivel az
e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. Napi 5 forint talán nem is olyan sok,
egy jelképes összeg. Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat
akár többet is.
Isten jutalmazza meg sokszorosan mindenki nagylelkűségét!

Az idei év evangéliumi elmélkedéseit tartalmazó könyvem (Szívem első
gondolata 2015) még megrendelhető az alábbi linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform

A jó Isten áldását kérem életetekre, családotokra és munkátokra az új
esztendőben!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. január 12.

Adományokat az alábbi lehetőségeken lehet küldeni.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az E-vangélium lehetőséget.
2.
Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: E-vangélium

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: E-vangélium

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is elküldheti a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: E-vangélium

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni. Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 11., vasárnap

[Evangelium] 2015-01-11

2015. január 11. - Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése

Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön,
hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a
saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel
keresztel majd meg benneteket!" Ezekben a napokban történt, hogy eljött
Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban.
És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a
Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: „Te
vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!"
Mk 1,7-11

Elmélkedés:

Megváltott emberek vagyunk
Regények és filmek kedvelt témája, hogy egy hajótörést követően az
egyetlen túlélő egy lakatlan szigetre kerül. Az életben maradáshoz be kell
érnie azzal a néhány ruhadarabbal, amit visel, illetve azokkal az
eszközökkel, amelyeket a víz esetleg a partra sodort. Egy ilyen helyzetben
minden tárgyat meg kell becsülni, mert ha rendeltetésszerűen nem is lehet
használni, valami másra még jó lehet. Hősünk házat épít magának, élelemről
gondoskodik és persze állandóan azon töri a fejét, hogyan tud megmenekülni
ebből a helyzetből. Ideje rengeteg van, s csak saját leleményességén,
ügyességén múlik, mit tud kitalálni. Az ilyen történetek általában azzal
végződnek, hogy a hajótörött nagy nehezen túléli a helyzetet, de
megmeneküléséhez külső segítség szükséges, érkezik egy hajó, amely végre
hazaviszi őt. Az olvasó vagy a néző, aki karnyújtásnyira van mindennapi
használati tárgyaitól, közben elgondolkozik azon, vajon tudna-e élni ezek
nélkül egy lakatlan szigeten, s vajon jönne-e valaki, aki megmenti?
Mire van nélkülözhetetlenül szükségünk az élethez, az életben maradáshoz,
a testi és lelki fejlődéshez? Mit írnánk egy képzeletbeli kívánságlistára,
ha arra csupán néhány vagy csak egyetlen dolog kerülhetne? Ki és mikor fog
megmenteni bennünket? Másként válaszol ezekre a kérdésekre egy hajótörött
és egy olyan személy, aki egy városban vagy falun lakik, ahol elfogadható
körülmények között él és semmilyen komoly veszély nem fenyegeti az életét.
Jézus megkeresztelkedésének mai ünnepén gondolkozzunk el azon, mit jelent
számunkra a keresztség! Mit jelent számunkra az, hogy megkeresztelt
emberek vagyunk? Megszokott és biztonságosnak tekinthető életünk
szemszögéből bizonyára hosszasan sorolnánk az egykori hittanórákon és
azóta tanultakat: a keresztség újjászületést jelent, amely által az Atya
gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek temploma leszünk. Részesülünk a
megszentelő kegyelemben és Isten életében, s elindulunk az üdvösség és a
hit útján. A megkeresztelkedésünktől fogva Krisztushoz és az ő Egyházához
tartozunk. Aki így felel, dicséretet érdemel. Ugyanakkor biztos vagyok
abban, hogy életünk egy határhelyzetében tömörebben fogalmaznánk meg
keresztségünk jelentőségét. Talán csak annyit mondanánk: „megváltott
emberek vagyunk." Úgy vélem, ez keresztségünk lényege. Hajótöröttek
voltunk, de Isten megmentett minket. Elveszett, bűnben élő emberek
voltunk, de Isten megváltott minket. Be kell ismernünk, hogy a magunk
erejéből képtelenek vagyunk megmenekülni, segítségre szorulunk, kegyelemre
várunk, Istenre várunk, aki megment minket. A megváltásnak köszönhetően
juthatunk el az örök életre.
Befejezésül még egy gondolat: Tud-e bűnt elkövetni a lakatlan szigetre
került hajótörött? Sokat nem, mert embertársa ellen nem tud vétkezni.
Talán egyetlen bűne az lehet, ha elveszíti megmenekülésébe vetett reményét
és feladja, de ez végzetes volna számára. A keresztény ember, a
megkeresztelt ember egyik legnagyobb bűne az, ha megfeledkezik
megváltottságáról és elveszíti örök életbe vetett reményét.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy a keresztség által gyermekeddé fogadtál, s
nekem is azt mondtad, amit Jézusnak mondtál akkor, amikor
megkeresztelkedett a Jordán vizében: „Te vagy az én szeretett Fiam!"
Segíts úgy élnem, hogy méltó legyek szeretetedre, s mindig kedvedet találd
bennem! Segíts, hogy minden nap benned és a Szentlélekben újjászületve
induljak Krisztussal az üdvösség útján! Segíts, hogy a hit lángja és a
remény fénye, amelyet kegyelmed gyújtott bennem, szüntelenül lobogjon, és
a hitben állandóan növekedve haladjak az örök élet útján!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-11
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150111.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum