2013. április 20., szombat

[Evangelium] 2013-04-20

2013. április 20. – Szombat

Abban az időben, amikor Jézus Kafarnaumban az élet kenyeréről beszélt,
tanítványai közül, akik (szavait) hallották, többen azt mondták: „Kemény
beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?" Jézus tudta, hogy tanítványai
méltatlankodtak miatta, azért így szól hozzájuk: „Ez megbotránkoztat
titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol
azelőtt volt! A Lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. A
szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek, akik
nem hisznek." Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek
benne, és hogy ki fogja őt elárulni. Aztán így folytatta: „Ezért mondtam
nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki."
Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak
vele. Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?" Simon
Péter ezt válaszolta neki: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad
vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje."
Jn 6,60-69

Elmélkedés:

Az elmúlt napok során Jézus eucharisztikus beszédét olvastuk az
evangéliumban. Beszédében a mi Urunk saját testéről és véréről, mint
táplálékról beszélt, amely az örök életre jutáshoz szükséges. E részek
folytatásaként a mai szakasz a tanítványok első reakcióját írja le.
Vannak, akik nem értik Jézus szavait. Mások megbotránkoznak mindazon, amit
hallottak. És itt most nem Jézus vitapartnereiről van szó és nem azokról,
akik igyekeznek belekötni tanításába, hanem Jézus tanítványairól. Saját
tanítványai között is vannak olyanok, akik kijelentéseit botrányosnak
tartják, vagy nem értik.
Jézus szavainak megértése ugyanis hitet kíván. Ő maga is tudja, hogy bár
sokan kíváncsiak csodáira és szívesen hallgatják őt, nem mindenki hisz
benne, nem mindenki hiszi azt, hogy ő az Isten küldötte. Amikor Jézus
nyíltan beszél arról, hogy egyesek nem hisznek benne, sőt, lesz, aki el
fogja őt árulni, némelyek elmennek, elhagyják őt, s nem maradnak tovább a
tanítványai. Ők „kemény beszédnek" tartják az elhangzottakat, ezért
visszahúzódnak és távoznak.
Távozásukat követően Jézus az apostolokhoz fordul, és szándékukról kérdezi
őket, hogy vajon ők is el akarnak-e menni vagy kitartanak mellette? Péter
apostol a többiek nevében is megvallja, hogy Jézussal maradnak: „Kihez
mennénk Uram? Az örök élet igéi tenálad vannak" (Jn 6,68). János
evangélista bizonyára az Egyház közösségében hűségesen megmaradók
vigasztalására és erősítésére írja le Péter vallomását. Erősítsen minket
is ez a hitvallás, és ösztönözzön bennünket személyes hitvallásra Jézus
mellett!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, segíts, hogy szüntelenül a menny felé törekedjek, ahol
megadod a jónak jutalmát, s ahol megnyílnak előttem Isten végtelen titkai:
a szeretet titka, az irgalom titka, a jóság titka, az élet titka. Te
hívsz, te vársz engem a mennybe, ahol örökre eltölt az isteni szeretet.
Segíts nekem, hogy egész életemben keressem azt a szűk ösvényt, amely
menny felé vezet, s megtaláljam az örök élet kapuját!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130420.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. április 19., péntek

[Evangelium] 2013-04-19

2013. április 19. – Péntek

Amikor Kafarnaumban Jézus az élet kenyerének mondta önmagát, vita támadt a
zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?" – kérdezték.
Jézus így felelt nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az
Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki
eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én
feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem valóban étel, és az én vérem
valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök
élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem ugyanis
valóban étel és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza
az én véremet, az bennem marad és én őbenne. Amint engem az élő Atya
küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam
él. Ez a mennyből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek, és
meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él." Így tanított Jézus a
kafarnaumi zsinagógában.
Jn 6,52-59

Elmélkedés:

Jézus eucharisztikus beszédének legfontosabb, minden bizonnyal
legtitokzatosabb kijelentése az, hogy a kenyér, amelyet ad, az ő valóságos
Teste. A hallgatóság nem érti Jézus szavait, mert még sohasem hallottak
olyanról, hogy egy ember teste a többi ember számára étel legyen. A
törvényt jól ismerő írástudók sem találkoztak hasonló tanítással, ezért
kérdezik meg Jézustól, „hogyan adhatja saját testét eledelül?" Jézus
megerősíti, hogy teste valóban étel és vére valóban ital. Kijelentését
azok értik meg könnyebben, akik hisznek istenségében, s nem csupán egy
embert látnak benne.
Félreérthetetlen, amit Jézus mond, amit tőlünk kér: az Oltáriszentségben
jelen lévő testét ennünk kell és vérét innunk kell. Az Oltáriszentség
tiszteletével kapcsolatban sok szép vallási hagyományunk van. Gondoljunk
például a körmenetekre, amelyeket úrnapján vagy húsvétkor tartunk, de
gondolhatunk a kihelyezett Oltáriszentség előtti szentségimádásra. Bár
Jézus nem parancsolta meg, hogy ilyeneket tartsunk, mégis helyes, ha
ragaszkodunk ezekhez a hitünket erősítő szertartásokhoz. Azt viszont
testére és vérére vonatkozóan kifejezetten mondta, megparancsolta, hogy
„vegyétek és egyétek" és „vegyétek és igyátok." Nem elegendő, ha
tiszteletünknek csupán külső jelei vannak. Az Istennel való teljes
egyesülés az, amikor szent Testét esszük. Éljünk a szentáldozás
lehetőségével! Az Eucharisztia titok számunkra, amelyet talán akkor
érthetünk meg, ha nem csupán hisszük Jézus jelenlétét, hanem valóban vele
táplálkozunk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jóságos Istenem, hálás szível köszönöm Neked mindazt, amivel mindennap
elhalmozol Jóságodból, köszönök mindent azok helyett és nevében is, akik
ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan Jóság! Milyen sokat tettél
azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, hogy
sokan nem szeretnek Téged? Szent kegyelmeddel eltökélem, hogy amennyire
csak képes vagyok, szeretlek Téged mindenek fölött!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130419.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Közel 9 éve küldöm a Napi Evangéliumot nektek. Ez idő alatt kb. 52 millió
e-vangélium üzenet érkezett meg listánk tagjaihoz. Többen olvassák az
e-mailben kapott vagy honlapokon megjelenő üzenetet, mint ahányan
Magyarországon egy hétköznap elmennek szentmisére. Erről az oldalról nézve
szép eredmény. Istennek legyen hála érte!
A másik oldalról nézve viszont az is igaz, hogy a legutóbbi
népszámláláskor (2011.) magukat katolikusnak valló emberek 1 %-ához jut el
naponta az örömhír ilyen módon. Hol van a többi 99 %? És akkor még meg sem
szólítottuk Jézus örömhírével azokat, akik nem vallásosak. Van még mit
fejlődnünk, ezért érdemes megszívlelnünk, hogy mindenkinek a lehetőségei
szerint be kell kapcsolódnia az evangélium terjesztésébe. Ezt nevezzük Új
Evangelizációnak. Ezt indította el Boldog II. János Pál, ezt szorgalmazta
XVI. Benedek és most Ferenc pápánk is. Nagy szolgálatot tesztek azzal , ha
barátaitoknak is hírt adtok a lehetőségről. Feliratkozni a
www.evangelium365.hu oldalon lehet.
Közben keressük az új lehetőségeket is. Most éppen az okostelefonok
világát szeretnénk meghódítani. A munkát elkezdtük, stílusosan pünkösdre
tervezzük az alkalmazás indítását, ami az evangélium hirdetésének nagy
ünnepe. Miként ez e-mailes e-vangélium, ugyanúgy ez is ingyenesen
hozzáférhető lesz. A megvalósításhoz köszönettel fogadjuk az adományokat.
A legkisebb fizetőeszköz nálunk az 5 forintos. Szeretettel kérem, ha van
rá lehetősége, támogassa naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre
1825 Ft. Napi 5 forint talán nem is olyan sok, egy jelképes összeg. Akinek
pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat akár többet is.
Isten jutalmazza meg sokszorosan nagylelkűségét!
Isten segítse munkánkat! A pünkösdi Szentlélek adjon mindenkinek
lelkesedést!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2013. április 15.
Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: E-vangélium
Utalás: Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Sárga postai csekk kérhető a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Írja meg
nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy ez
e-vangélium támogatásához kér csekket.
Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. április 18., csütörtök

[Evangelium] 2013-04-18

2013. április 18. – Csütörtök

A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: „Senki sem
jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt
az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: „Mindnyájan Isten tanítványai
lesznek." Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem
mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az
Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete
van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és
mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle,
meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e
kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a
világ életéért."
Jn 6,44-51

Elmélkedés:

A kenyérszaporítás utáni égi kenyérről szóló jézusi beszédnek azt a
részletét olvassuk a mai evangéliumban, amelyben az Isten által adott élő
kenyér és az örök élet kapcsolatáról tanít a mi Urunk. Szavai szerint a
mennyei kenyérrel való táplálkozás az ember számára szükséges az örök
élethez, azaz csak az juthat el az üdvösségre, aki eszi ezt a kenyeret, az
üdvösség táplálékaként veszi magához és hisz abban, hogy Jézus valóságosan
jelen van e kenyérben.
Az Oltáriszentségre úgy érdemes tekintenünk, mint az isteni gondoskodás
csodálatos ajándékára. Isten olyan ételt biztosít számunkra, amely nem
csupán testi eledel, hanem lelkük tápláléka is. Aki visszautasítja e
mennyei kenyeret, azaz az Oltáriszentséget, az tulajdonképpen az örök
életet és üdvösséget is visszautasítja. Az Eucharisztia, az élő kenyér
nélkül nem élhetünk a földön és az örök élet sem lehet a miénk.
A húsvéti időszakban azért olvassuk Jézusnak ezt a beszédét az
evangéliumból, mert az Oltáriszentség a feltámadásra mutató jel. Az
Eucharisztia ugyanis az élet kenyere. Élő kenyér. Ha Krisztus halott
maradt volna, és nagypénteki kereszthalálával véget ért volna minden,
akkor hogyan lehetne ő az élet kenyere? Ha a halál felett nem győzne az
élet, hogyan adhatná nekünk Jézus önmagát, az élet kenyereként? Az
Oltáriszentségben a feltámadt, az élő Krisztus van jelen. Általa válunk
élővé, s általa nyerjük el az örök életet. Ebből a kenyérből él és
táplálkozik az Egyház, s minden hívő, aki az Egyházhoz tartozik.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, tehozzád kiáltok, hallgass meg engem; figyelmezz imádságom hangjára,
midőn tehozzád kiáltok: hallgass meg, Uram! Szálljon fel az én imádságom,
mint a tömjénfüst a te színed elé, kezeimnek fölemelése esti áldozat
gyanánt! Hallgass meg engem, Uram!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130418.mp3
 

________________________________

Aktuális:

FIATALOK FIATALOKNAK
Tiéd a döntés - hétvége nem házas fiataloknak Szigetmonostoron (Budapest
környékén) április. 26-28 között. Ha 20 és 30 év közötti vagy, (esetleg
egy picit fölötte) és szeretnéd önmagadat jobban megismerni, akkor itt a
helyed! A hétvége során fiatalok és felnőttek fogják személyes életüket
megosztani veled, mely során sok mindenben magadra ismerhetsz. Társaiddal
együtt gondolkodhattok és felfedezhetitek, hogyan is lehet egymással
boldogulni,hogyan tudsz a mindennapi helyzetekkel úgy megbirkózni, hogy
utána jobban érezd magad.
Dönts egy tudatosabb életvezetés mellett! Tiéd a döntés!
Jelentkezés: tiedadontes@gmail.com
További információ: https://sites.google.com/site/tiedadontes/
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. április 17., szerda

[Evangelium] 2013-04-17

2013. április 17. – Szerda

Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere.
Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha.
Megmondtam nektek: Bár láttok engem, mégsem hisztek. Minden, amit az Atya
nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el. Nem azért
jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak
akaratát, aki küldött engem. Aki pedig küldött, annak az az akarata, hogy
semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam az
utolsó napon. Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz
benne, örökké éljen, és én feltámasztom az utolsó napon."
Jn 6,35-40

Elmélkedés:

Az élet kenyeréről szóló beszéd mai részében Jézus arról tanít, hogy ő az
élet kenyere. Ezt mondja: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem
éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha" (Jn 6,35).
Az örök élethez nem elegendő megismerni őt, hanem szükséges az is, hogy
vele éljünk, belőle táplálkozzunk. Az üdvösség azoknak lesz osztályrésze,
aki hiszi, hogy Jézus Krisztus valóban az Isten fia és a mennyei Atya
küldötte. Az üdvösség azé, aki hittel vallja, hogy az Oltáriszentségben
valóságosan jelen van az Úr Jézus, és rendszeresen él azzal a csodálatos
lehetőséggel, hogy az Úr Testével táplálja lelkét. Valahányszor magamhoz
veszem az ő Testét a szentáldozásban, kifejezem a vele való egységemet,
ugyanakkor jelenvaló válik az Egyházzal való egységem is, valamint hogy
vállalom a közösséget mindazokkal, akik Krisztus Testével táplálkoznak.
Ezt követően Jézus a benne hívőkről és a hitetlenekről beszél. Jézus
megismerése ugyan minden ember számára megadatik, de a hit nem. Az örök
életre csak az juthat el, aki hisz Jézusban, s aki az ő Testével
táplálkozik. Az Oltáriszentség titok marad emberi értelmünk számára, de
talán nem is megértenünk kell, hogy miként válik jelenvalóvá Krisztus az
átváltoztatott kenyérben, hanem szeretetünk jeleként magunkhoz vennünk e
kenyeret.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, taníts meg engem az alázatos és türelmes várakozásra! Taníts
meg engem arra, hogy téged érdemes várnom, a veled való végső találkozást!
Taníts meg engem arra, hogy ne azonnali eredményt várjak, hanem türelemmel
várjam a te kegyelmed növekedését bennem.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130417.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Közel 9 éve küldöm a Napi Evangéliumot nektek. Ez idő alatt kb. 52 millió
e-vangélium üzenet érkezett meg listánk tagjaihoz. Többen olvassák az
e-mailben kapott vagy honlapokon megjelenő üzenetet, mint ahányan
Magyarországon egy hétköznap elmennek szentmisére. Erről az oldalról nézve
szép eredmény. Istennek legyen hála érte!
A másik oldalról nézve viszont az is igaz, hogy a legutóbbi
népszámláláskor (2011.) magukat katolikusnak valló emberek 1 %-ához jut el
naponta az örömhír ilyen módon. Hol van a többi 99 %? És akkor még meg sem
szólítottuk Jézus örömhírével azokat, akik nem vallásosak. Van még mit
fejlődnünk, ezért érdemes megszívlelnünk, hogy mindenkinek a lehetőségei
szerint be kell kapcsolódnia az evangélium terjesztésébe. Ezt nevezzük Új
Evangelizációnak. Ezt indította el Boldog II. János Pál, ezt szorgalmazta
XVI. Benedek és most Ferenc pápánk is. Nagy szolgálatot tesztek azzal , ha
barátaitoknak is hírt adtok a lehetőségről. Feliratkozni a
www.evangelium365.hu oldalon lehet.
Közben keressük az új lehetőségeket is. Most éppen az okostelefonok
világát szeretnénk meghódítani. A munkát elkezdtük, stílusosan pünkösdre
tervezzük az alkalmazás indítását, ami az evangélium hirdetésének nagy
ünnepe. Miként ez e-mailes e-vangélium, ugyanúgy ez is ingyenesen
hozzáférhető lesz. A megvalósításhoz köszönettel fogadjuk az adományokat.
A legkisebb fizetőeszköz nálunk az 5 forintos. Szeretettel kérem, ha van
rá lehetősége, támogassa naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre
1825 Ft. Napi 5 forint talán nem is olyan sok, egy jelképes összeg. Akinek
pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat akár többet is.
Isten jutalmazza meg sokszorosan nagylelkűségét!
Isten segítse munkánkat! A pünkösdi Szentlélek adjon mindenkinek
lelkesedést!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2013. április 15.
Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: E-vangélium
Utalás: Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Sárga postai csekk kérhető a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Írja meg
nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy ez
e-vangélium támogatásához kér csekket.
Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. április 16., kedd

az e-vangélium hirdetése

Kedves Zoltán!

Immár 9 éve küldöm a Napi Evangéliumot. Ez idő alatt kb. 52 millió e-vangélium üzenet érkezett meg listánk tagjaihoz. Többen olvassák az e-mailben kapott vagy honlapokon megjelenő üzenetet, mint ahányan Magyarországon egy hétköznap elmennek szentmisére. Erről az oldalról nézve szép eredmény. Istennek legyen hála érte!
A másik oldalról nézve viszont az is igaz, hogy a legutóbbi népszámláláskor (2011.) magukat katolikusnak valló emberek 1 %-ához jut el naponta az örömhír ilyen módon. Hol van a többi 99 %? És akkor még meg sem szólítottuk Jézus örömhírével azokat, akik nem vallásosak.
Van még mit fejlődnünk, ezért érdemes megszívlelnünk, hogy mindenkinek a lehetőségei szerint be kell kapcsolódnia az evangélium terjesztésébe. Ezt nevezzük Új Evangelizációnak. Ezt indította el Boldog II. János Pál, ezt szorgalmazta XVI. Benedek és most Ferenc pápánk is. Nagy szolgálatot tesztek azzal , ha barátaitoknak is hírt adtok a lehetőségről. Feliratkozni a www.evangelium365.hu oldalon lehet.

Közben keressük az új lehetőségeket is. Most éppen az okostelefonok világát szeretnénk meghódítani. (Pár rendhagyó gondolatom az okostelefonok terjedéséről alább olvasható.) A munkát elkezdtük, stílusosan pünkösdre tervezzük az alkalmazás indítását, ami az evangélium hirdetésének nagy ünnepe. Miként ez e-mailes e-vangélium, ugyanúgy ez is ingyenesen hozzáférhető lesz. A megvalósításhoz köszönettel fogadjuk az adományokat.
A legkisebb fizetőeszköz nálunk az 5 forintos. Szeretettel kérem, ha van rá lehetősége, támogassa naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. Napi 5 forint talán nem is olyan sok, egy jelképes összeg. Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat akár többet is.

Isten jutalmazza meg sokszorosan nagylelkűségét!
Isten segítse munkánkat! A pünkösdi Szentlélek adjon mindenkinek lelkesedést!

Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
2013. április 15.

Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: E-vangélium

Utalás
Számlatulajdonos  neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: E-vangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

Sárga postai csekk kérhető a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy ez e-vangélium támogatásához kér csekket.

Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999  Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: E-vangélium


Miért éppen okostelefon?
Egy évvel ezelőtt ilyentájt egy konferencián az egyik előadó egy felmérés eredményét ismertette. Mit vesz a kezébe ébredés után először egy fiatal (15-35 éves korosztály)? Könnyű kitalálni: a telefonját. És milyen arányban: 100 %. Akinek van telefonja, azt veszi először a kezébe minden nap. Mégpedig nem csak azért, hogy kikapcsolja az ébresztőt, hanem azért, hogy megnézze, hány üzenetet, sms-t, lájkot, stb. kapott az éjjel, mert ebből méri le, hogy szeretik-e.

Érdekes eredmény, érdekes tény, ugyanakkor elgondolkoztató.  Én legalábbis egy éve gondolkozok ezen. Ez idő alatt országszerte több helyen elmeséltem a felmérés eredményét egyházi körökben vallásos szülőknek, hitoktatóknak, papoknak, sőt püspököknek is. Az első reakciók a csodálkozástól a szörnyülködésig terjedtek: Hová jutott a világ! Hová süllyedt a világ? Gyerekkorunkban azzal kezdtük a napot, hogy "Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem", most meg a telefonja után nyúl az emberiség. Mit lehet ez ellen tenni?

Egy év alatt én arra jutottam, hogy "ellene" ne tegyünk semmit! Teljesen felesleges volna. Inkább tekintsük hasznosnak azt az információt, hogy manaság mindenki a telefonja után nyúl ébredéskor, és használjuk ki ezt a dolgot a magunk küldetése számára. Magyarul: Tegyük oda erre a kis készülékre minden nap a reggeli imát, az evangéliumot, a napi lelki üzenetet! Hát nem jobb megoldás ez, minthogy harcolunk ellene? Tegyük oda a telefonokra mindennapi első üzenetként Isten szavát! Rendben, nyugodtan vegye mindenki kezébe a telefont reggel! De mi történik az előtte lévő 3-4 percben? Ezt az időt haszljuk ki! Csináljunk egy olyat, hogy még hozzá se kelljen nyúlnia a telefonhoz, de már a jó Isten üzenetét hallgassa!

A megvalósítás nem annyira bonyolult. A napokban elkezdtük egy csapattal egy okostelefon alkalmazás fejlesztését, ami ingyenesen lesz elérhető iOS és android készülékeken (később talán más típusokon is). A reggeli ébresztés csilingelő és egyéb hangok helyett a reggeli ima lesz. Az előre beállított ébresztés időpontjában a reggeli imát lehet meghallgatni és a napi evangéliumot, elmélkedést, Isten szavát. Az alkalmazást persze feltuningoljuk a mostanában szokásos megosztásokkal és mentési lehetőségekkel is, illetve az igényeknek megfelelően fejlesztjük tovább a jövőben. Ez egy modern, korunknak megfelelő evangelizáció. És ha valaki most azt gondolja, hogy talán érdemes volna valóban elgondolkozni az okostelefonok ilyen evangelizációs használatán, mert "ez a jövő", annak csak annyit tudok mondani, hogy ez a jelen.

Hiába küzdenénk a telefonhasználati szokások ellen. Célozzuk meg inkább Isten szavának elküldéséhez azt a pár percet, amikor még meg sem fogjuk a telefont! Aztán utána olvasgassa nyugodtan mindenki az éjszaka kapott üzeneteket.
Segítsük a felnövekvő generációkat, hogy a szívük első gondolata Isten felé szálljon!

 Leiratkozás:
http://evangelium365.hu/leiratkozas/V1ITSQsEkkGSBLQPoCRdxWNKFYF3y2kp8DeiupPt6549Qqfarg

[Evangelium] 2013-04-16

2013. április 16. – Kedd

Abban az időben, amikor Jézus az örök élet kenyeréről beszélt, így szóltak
hozzá a tömegből: „Hadd lássuk, milyen csodát művelsz, hogy higgyünk
neked! Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás
mondja: Égből való kenyeret adott enni nekik." Jézus így felelt: „Bizony,
bizony, mondom nektek; nem Mózes adott kenyeret az égből, hanem Atyám adja
az igazi mennyei kenyeret. Az az Isten kenyere, amely leszállt a mennyből,
és életet ad a világnak." „Uram – kiáltották –, add nekünk mindig ezt a
kenyeret!" Jézus így válaszolt: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám
jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem."
Jn 6,30-35

Elmélkedés:

Jézusnak a kenyérszaporítás után mondott eucharisztikus beszédének
részletét olvassuk a mai evangéliumban, amelyben az élet kenyerének nevezi
magát. Az Oltáriszentség Krisztus halálának és feltámadásának titkát
egyaránt magában foglalja. Így is mondhatjuk: a feltámadt Krisztus az élet
kenyere, az élő Krisztus az örök élet kenyere. Keresztény életünk és lelki
fejlődésünk során el kell vagy el kellene jutnunk odáig, hogy mindezt
személyes hitvallásként is elmondhassuk, ami talán így hangzana: Krisztus
a mi életünk kenyere, ő az én örök életem. Akarok-e belőle élni?
Szeretném-e, hogy bennem éljen? A mi Urunk a legnagyobb ajándékot adta az
utolsó vacsorán az apostoloknak: saját testét a kenyérben. Nekünk is a
legnagyobb ajándékot adja a szentmisében: önmagát.
Krisztus önátadása az Atyának arra ösztönöz, hogy életemet Istennek
ajánljam fel. Szent Pál apostol ezt írta: „élek, de már nem én élek, hanem
Krisztus él bennem" (Gal 2,20). Él-e bennem Krisztus? Az ő
keresztáldozatának akkor van üdvözítő hatása rám, ha Testét és Vérét
magamhoz véve szentáldozáshoz járulok.
Amikor Jézus első alkalommal beszélt az embereknek arról, hogy az ő teste
étel és az ő vére ital, hallgatói csodálkoztak ezen, nem értették szavait,
ezért többször is megismételte azokat. Mi talán már világosabban látjuk,
hogy a szentmisében átváltoztatott kenyér valóban Krisztus Testévé
változik át. A Krisztussal való bensőséges egyesülés a szentáldozásban
valósul meg.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Te megadod nekünk, hogy mindig újra kezdhetünk! Te ajándékozod
nekünk a jövőt. Minden nap érezzük, hogy múlik az idő, éveink száma véges.
Urunk, mindannyian szeretnénk végtelen távlatokban élni. Szeretnénk
megtapasztalni a soha el nem múló fényt, szeretnénk, ha mienk lehetne az
élet teljessége. Kérünk, add, hogy az előttünk álló időt igazi
gazdagodásra használhassuk. Add, hogy azt keressük mindig, ami soha véget
nem ér. Add, hogy mindennapjainkban megtapasztalhassuk: a szeretet soha el
nem múlik.

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130416.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. április 15., hétfő

[Evangelium] 2013-04-15

2013. április 15. – Hétfő

A csodálatos kenyérszaporítás utáni napon a Genezáreti-tó túlsó partján
maradt népnek eszébe jutott, hogy csak egy bárka volt ott. Tudták, hogy
Jézus nem szállt a bárkába tanítványaival; tanítványai ugyanis egyedül
hajóztak el. Közben Tibériásból több bárka jött a hely közelébe, ahol az
Úrtól megáldott kenyeret ették. Amikor tehát a nép nem találta Jézust, sem
a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy
megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték
tőle: „Mester, mikor jöttél ide?" „Bizony, bizony, mondom nektek – felelte
Jézus –, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert
ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely
megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia
adja nektek, – őt ugyanis az Atya igazolta." Erre megkérdezték tőle: „Mit
tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?" „Istennek az tetszik –
válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött."
Jn 6,22-29

Elmélkedés:

A csodálatos kenyérszaporítás után az emberek így fordulnak Jézushoz, aki
a csodát tette: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?"
(Jn 6,28). Ehhez hasonlót kérdezett az az ifjú, aki egy alkalommal
Jézussal találkozott: „Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" (Mt
19,16). Ezek az igazán jó kérdések! Jól tesszük, ha mi is megkérdezzük:
Mit kell tennem nekem az üdvösség érdekében? De talán az még fontosabb,
hogy kihez fordulok ezzel a kérdésemmel, mert nem mindegy, hogy kitől
várom a választ. Egyedül Jézus Krisztust érdemes megkérdezni az
legfontosabbról, az üdvösségről, mert az örök élet igéi nála vannak. A
kérdésre azért tudja ő a leghitelesebb választ adni, mert mindig az Atya
tetszését kereste, és az Atya akaratának megfelelően cselekedett.
Az evangélium kapcsán érdemes figyelnünk az emberek belső, lelki
fejlődésére. Először a csodát tevő Jézust keresik, aki kenyeret adott
nekik. Második lépésként odáig jutnak, hogy Isten akaratát keressék. E
lépéseket nekünk is érdemes megtennünk. Ha megtaláljuk Jézust, az ő
tanítása és életpéldája megmutatja nekünk, hogyan ismerhetjük meg Isten
velünk kapcsolatos szándékát és hogyan valósíthatjuk meg azt életünk
során. A Jézusban való hit útján elindulva és ővele járva eljuthatunk
mennyei Atyánkhoz.
Jézus azt kéri az őt kereső emberektől, hogy mindig a mennyei Atya
tetszését keressék és legfőbb szándékuk az örök élet elnyerése legyen.
Keresem-e Isten tetszését? Kedvét leli-e Isten bennem, az ő gyermekében?
Törekszem-e az örök életre?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézusunk, ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk tőled,
megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked
köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a
kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket
egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettel legyünk azzal, amit
Te ad nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130415.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2013. április 14., vasárnap

[Evangelium] 2013-04-14

2013. április 14. – Húsvét 3. vasárnapja

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a
Tibériás-tó partján:
Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a
galileai Kávából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány.
Simon Péter így szólt hozzájuk: „Megyek halászni." „Mi is veled megyünk" –
felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak
semmit.
Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem
ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs
valami ennivalótok?" „Nincs" – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek
ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok." Kivetették a hálót, s
alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus
szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!" Amint Simon Péter meghallotta,
hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és
beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli
hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy
kétszáz könyöknyire.
Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg
kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halból, amit most fogtatok."
Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal,
szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a
háló.
Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!" A tanítványok közül senki sem merte
megkérdezni: „Ki vagy?" – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a
kenyeret, és adott nekik, ugyanígy halból is. Ez volt a harmadik eset,
hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik.
Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban
szeretsz-e engem, mint ezek?" Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy
szeretlek." Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!"
Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?" Ő azt
felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!" Erre azt mondta neki:
„Legeltesd juhaimat!"
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?"
Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?", és
ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!"
Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat!
Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad,
és oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted
karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod." Azt
jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az
Istent. Azután hozzátette: „Kövess engem!"
Jn 21,1-19

Elmélkedés:

Szeretetre alapozott új hivatás
A neves evangélikus teológus, Dietrich Bonhoeffer így fogalmaz egy
Istennek szóló imájában: „Én kishitű vagyok, de nálad a segítség.
Nyugtalan vagyok, de nálad a békesség. Bennem keserűség él, de belőled
türelem árad. Én nem értem útjaidat, de te ismered az enyémet". A mai
vasárnap evangéliuma segíthet bennünket az isteni segítség
megtapasztalásában, Isten békéjének elfogadásában, az elkeseredettségükön
való felülemelkedésben és az Isten által számunkra kijelölt életút,
keresztény hivatás felismerésében. Nézzük a történetet az új hivatásukat
felismerő apostolokról és az új hivatást megalapozó szeretet
megvallásáról!
Három szereplőre érdemes odafigyelnünk a mai evangéliumban: Jézusra, aki
irányítja az eseményeket, Jánosra, aki „szeretett tanítványként" van
megnevezve, s aki elsőként ismeri fel ez alkalommal az Urat, valamint
Péterre, akinek elsőségét az apostolok között ez a jelenet is
kihangsúlyozza.
Elsőként Jézus személyére figyeljünk, aki feltámadása után több alkalommal
megjelent az apostoloknak, a tanítványoknak, illetve az asszonyoknak. De
mintha ők még a többszöri jelenések és találkozások során sem értették
volna meg, hogy új feladatot, küldetést kapnak. Péter halászni indul,
mintha a Jézus-esemény lezárult volna, s ott kellene folytatnia életét,
ahol három évvel korábban abbahagyta, mielőtt Jézus meghívta. Visszatér
eredeti mesterségéhez a halászathoz és apostoltársai követik őt ebben.
Bizonyos értelemben érthető csalódottságuk és gondolkozásuk, s most azt
keresik, hogy mivel folytassák életüket. Jézus pontosan erre a kérdésre ad
választ nekik e jelenése alkalmával. A feltámadt Jézus megjelenik és
csodát tesz, az eredménytelen halászat után mégis rengeteg halat fognak
annak köszönhetően, hogy engedelmeskednek Jézusnak. Közbeavatkozásával
Jézus egyértelművé teszi számukra, hogy emberi munkájukat és
erőfeszítésüket ő tudja eredményessé tenni. A jelenet során és ezt
követően a Péterrel való párbeszédben is Jézus úgy áll előttünk, mint aki
irányítja Egyházát és küldötteit, az apostolokat. A feltámadt Krisztus
jelenléte minden korban megtapasztalható az Egyház életében, napjainkban
is.
Másodszor János személyét emeljük ki. Evangélistaként ő írja le az
eseményt. Művében nem szokta név szerint megnevezni önmagát, inkább
„szeretett tanítványként" említi saját személyét, ő az, „akit Jézus
szeretett." János azért fontos szereplője az esetnek, mert elsőként ő
ismeri fel, hogy Jézus az. Felfigyel a hallal teli hálóra. Rögtön
észreveszi, hogy nem várt dolog történt. Azonnal csodaként értékeli az
esetet és jelet lát a történtekben. Ez a jel nyitja meg az ő szemét, hogy
felismerje az Urat. Felismeréséről nem hallgat, hanem megosztja azt
társaival, mindenekelőtt Péterrel, hogy az ő szemük is megnyíljon a
feltámadt Úr felismerésére. János abban példa számunkra, hogy vegyük észre
a jeleket, a Jézus jelenlétéről tanúskodó jeleket! Az evangélium
terjedése, annak elfogadása az emberek részéről, a hit buzgó kifejezése és
még számtalan jel arról tanúskodik, hogy Jézus nem hagyja el övéit, nem
hagyja el az Egyházat, hanem szüntelenül velünk van. Segítsünk másokat is
abban, hogy eljussanak e felismerésre!
Harmadszor pedig Péter apostol áll előttünk, aki Jézus háromszori
kérdésére háromszor vallja meg szeretetét az Úr iránt. János evangélista
kihasználja, hogy a görög nyelvben (eredetileg ezen a nyelven írta művét)
több szó van a szeretetre, amelyek annak mértékét is kifejezik.
Nyelvészeti dolgokba nem érdemes belemennünk, de azt érdemes
megjegyeznünk, hogy Jézus több szeretetet kíván Pétertől, mint a
többiektől. Mert akire többet bíznak, attól többet is kérnek. Akire
nagyobb feladat vár, annak jobban ki kell mutatnia Jézus iránti hűségét.
Aki a vezető szerepet kapja, annak jobban meg kell vallania szeretetét.
Péter vallomása ösztönözzön bennünket arra, hogy megerősítsük és bátran
megvalljuk szeretetünket az Úr iránt! Péter háromszor tagadta meg Jézust,
pedig előre figyelmeztetést kapott. Most lehetőséget kap arra, hogy
hibáját jóvátegye. Mi is kapunk új lehetőséget Jézustól, hogy bűneinket
jóvátegyük, hibáinkat kijavítsuk, és új úton induljunk el. A feltámadt
Krisztussal való találkozás segítsen bennünket feladatunk, hivatásunk
felismerésére!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Feltámadt Urunk, Jézus Krisztus! A veled való találkozás egykor
megerősítette az apostolokat a szeretetben. Új hit és új remény ébredt
bennük. Új erőre gyulladtak a te szeretetedtől, majd pedig Pünkösdkor
megkapták a Szentlélek ajándékát, hogy erős lélekkel végezzék az
evangélium hirdetését és az emberhalászatot. Új élet kezdődik számomra is.
Adj nekem erőt ahhoz, hogy végigfussam pályámat, és teljesítsem azt a
feladatot, amelyet rám bízol, hogy tanúságot tegyek az evangélium
igazságáról a reményvesztett embereknek. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a
hitet!

 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20130414.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum