2012. március 24., szombat

[Evangelium] 2012-03-24

2012. március 24. - Szombat

Amikor Jézus a Jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép
közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta." Mások meg azt
mondták: „Ez a Messiás." Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát
Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid
városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?" Erre szakadás támadt a
nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki sem mert rá kezet
emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle tértek vissza a
főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok felelősségre vonták őket: „Miért nem
hoztátok őt ide?" A szolgák mentegetőztek: „Ember így még nem beszélt!"
Erre a farizeusok rájuk förmedtek: „Csak nem vezetett titeket is félre?
Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy a farizeusok közül?
Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a törvényhez." Ekkor az
egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal éjnek idején fölkereste
Jézust, így szólt: „A mi törvényünk nem ítélkezik senki felett anélkül,
hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem állapította volna, mi (rosszat)
cselekedett." A többiek azonban neki támadtak: „Talán te is galileai vagy?
Kutass csak utána, és rájössz, hogy Galileából nem származik próféta!"
Ezután mindegyikük hazatért.
Jn 7,40-53

Elmélkedés:

Ember így még nem beszélt! – mondják a farizeusoknak visszatérve a
szolgák, akiket azért küldtek, hogy elfogják Jézust. Könnyen azt
gondolhatnánk ebből, hogy Jézus csak a szavak embere, aki szép beszédeivel
lenyűgözi hallgatóit. Kétségtelen, hogy jól, néha keményen, máskor
irgalommal és jóságosan beszél. Vannak, akik elfogadják tanítását, de
olyanokról is olvashatunk az evangéliumokban, akik elutasítják azt.
Szavainak ereje és hatása azonban nem azok szépségében, hanem a tanítás
igazságában rejlik. Sőt, szavai és cselekedetei nem választhatók el
egymástól, mert egységet alkotnak. A szó és a tett egysége Isten
Országának megvalósulásáról, a jelenlévő üdvösségről tanúskodik.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus, beismerem, hogy oly sokszor ítélkezem mások felett. Bosszút
akarva olykor szinte köveket ragadnék, hogy a bűnös elnyerje méltó
büntetését. Az irgalmasság hangját sokszor elnyomja szívemben a kegyetlen,
szívtelen ítélkezés. Jézusom, te egészen másként tekintesz a bűnösre. Te
feltétel nélkül bocsátasz meg mindenkinek, nekem is. Ezt a feltétel
nélküli megbocsátást szeretném megtanulni Tőled, s gyakorolni embertársaim
felé.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. március 23., péntek

[Evangelium] 2012-03-23

2012. március 23. - Péntek

A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában
működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek.
Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai elzarándokoltak az
ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem
titokban. Amikor a templomban tanítani kezdett, a jeruzsálemiek közül
néhányan ezt kérdezték: „Nemde ő az, akit halálra keresnek: íme,
nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán bizony már a vezetők
is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk, honnan való. A Messiásról
pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan való." Erre Jézus, aki a
templomban tanított, emelt hangon odaszólt: „Ti ismertek engem, és azt is
tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól jöttem. Az Igaz (Isten) küldött
engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő
küldött engem." Erre szerették volna Jézust elfogni, de senki sem emelt rá
kezet, mert még nem jött el az ő órája.
Jn 7,1-2.10.25-30

Elmélkedés:

Néhányan azt gondolják, hogy jól ismerik Jézust, pedig talán csak annyit
tudnak róla, hogy hol született, melyik városban nevelkedett fel, esetleg
van még valamilyen információjuk családjáról. Jézus pedig megérteti velük,
hogy hiába ismerik földi származását, tulajdonképpen nem tudnak róla
semmit. Hiszen nem ismerik az Atyát, akinek a küldötte és nem ismerik
küldetésének, evilági jelenlétének célját. Vajon mi ismerjük Jézust? Mit
tudunk róla? Hittan ismereteink segítségével a keresztrejtvénybe helyesen
be tudjuk írni születésének helyét, pontokat is szerezhetünk a vetélkedőn,
ha ismerünk néhány csodát az életéből, vagy tudjuk idézni egy-egy
mondását. De elég ez? Jézus a vele való személyes kapcsolatban tárja fel
előttem igazi arcát és ismerhetem meg őt.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Krisztusunk, aki elfogadod a keresztet az emberek kezéből, hogy Isten
embereket üdvözítő szeretetének jelévé tedd, add meg nekünk és korunk
minden emberének, hogy higgyünk e határtalan szeretetben, s átadván a
kereszt jelét az új évezrednek, a megváltás hiteles tanúi lehessünk.
Boldog II. János Pál pápa

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Köszönöm az okostelefon témában küldött ötletek és infók sokaságát. A
gyors felmérés eredménye: rendkívül kevés a magyar vallásos alkalmazás
(ezt eddig is tudtam), de óriási rá az igény. Az idegen nyelveket ismerők
megtalálják maguknak a hasznosakat. Egyházunk lemaradásban van és mielőbb
lépnünk kell, mert az előrejelzések szerint 2 év múlva már csak ilyen
készülékek lesznek forgalomban. Köszönöm a bizalmat, hogy tőlem várjátok,
hogy készítsünk magyar app-okat. Az okosmobil konferencián egész nap
tanulni fogok, s talán okosabb leszek, hogy mit tegyünk. Aki most még nem
tudja, hogy miről van szó, ne aggódjon, hamarosan érteni fog mindent, mert
fejlődik a világ. A témára még visszatérünk.
Köszönöm! István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. március 22., csütörtök

[Evangelium] 2012-03-22

2012. március 22. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak: „Ha én tanúskodom
önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az
Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti
(Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról.
Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom, hogy
üdvözüljetek. Égő és világító fény volt János, de ti csak ideig-óráig
akartatok az ő fényében gyönyörködni. Mellettem nagyobb bizonyítékok
szólnak, mint János tanúskodása: az én tetteim, amelyeket az Atya
akaratából cselekedtem. Azok bizonyítják, hogy az Atya küldött engem.
Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot mellettem. Ti
viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem láttátok. De még igéje
sem marad bennetek, mert nem hisztek abban, akit ő küldött. Vizsgáljátok
meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy általuk nyertek örök életet!
Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti mégsem akartok hozzám jönni,
hogy elnyerjétek az (örök) életet. Emberektől nem fogadok el dicsőítést.
Ismerlek titeket. Tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én
Atyám nevében jöttem, de nem fogadtatok el. Majd ha más valaki a saját
nevében jön, azt elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást
dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik?
Ne gondoljátok, hogy én leszek a ti vádlótok az Atyánál. A ti vádlótok
Mózes lesz, akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is
hinnétek, hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek,
hogyan hinnétek az én tanításomnak?"
Jn 5,31-47

Elmélkedés:

Jézus nyilvános működésének kezdetén az első emberek Keresztelő János
tanúskodására kezdenek el hinni, aki az Úr megkeresztelkedésének
jelenetére utalva azt mondta, hogy látta, amint a Lélek leszáll rá. János
határozottan mondja, hogy tanúskodik róla, hogy Ő az Isten Fia. Az
evangéliumokból ismerjük még többek között Péter apostol vallomását és
Szent Tamás hitvallását. Ezek mind emberi vallomások, ugyanúgy, mint az
egyháztörténelem sok-sok szentjének tanúságtétele. Az emberi tanúskodások
mellett azonban minket legfőképpen a mennyei Atya tanúsága erősít meg, aki
feltámasztotta Jézust a halálból, valamint a Szentlélek Jézusról szóló
tanúságtétele. Vajon tud-e Isten Lelke bennem és általam tanúságot tenni
Krisztusról és az ő szeretetéről?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, Istenem, mikor találom meg végre nyugalmamat? Nagyon vágyódik lelkem
tehozzád! De erős leszek, s türelmesen várom azt az órát, melyen isteni
Megváltóm az örök üdvösségre hív. Addig csak az lesz a gondom, hogy neki
tetszően éljek, s szent akaratát teljesítsem.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Ezen levelemmel köszönetemet szeretném kifejezni minden e-vangélium
olvasónak, akik segítenek a templomfelújításban. Íme egy rövid beszámoló
az eddigi eredményekről és természetesen mindenkit személyesen is várok,
akinek Zalalövő felé visz az útja. Érdemes egy tavaszi, nyári kirándulást
tervezni az Őrség vidékére.

Az elmúlt 2 hét során elkészült templomunk teljes belső festése. Naponta
10-12 ember végezte a munkát. A jó Isten vigyázott mindenkire, baleset,
még a legkisebb sérülés sem történt. Jó volt látni, hogy napról napra
átalakul a templom. S ezzel egy időben talán a gondolkodás is. Most így
vélekednek az emberek: "Ráfért már a templomra a felújítás." "Nem
gondoltam volna, hogy ilyen is lehet a templom." Pedig egy éve még
mindenki csodálkozott, amikor felvetettem a templomfelújítás gondolatát:
"Nem kell ezt felújítani, minden rendben van." A munka közben hallgattam a
festők panaszkodását, hogy az ő falujukban is szükség volna hasonlóra, de
sajnos nincs gazdája a templomnak. A plébános a szomszéd településről jár
hozzájuk vasárnaponként misézni, aztán autózik a következő helyre. Ez a
gond ismerős, egyre több helyen előfordul. De szerintem elég, ha egy
helybéli kézbe veszi az irányítást, leveszi a plébános válláról a terhet
és mindjárt van gazdája a templomnak. Templomépítés 3. szabálya: Legyen
gazdája a munkának!
Egy festőművész házaspár, akik plébániánk egyik falujában laknak, már
dolgoznak a keresztút újjávarázsolásán. Nehéz, gipszből öntött régi
stációképek ezek. A festés előtt én hordtam fel őket egyesével egy
toronyszobába. Mire végeztem, eszembe jutott, hogy ők talán újra tudnák
festeni. Másnap lecipeltem őket. Többek között ez volt az én nagyböjti
kereszthordozásom. Templomépítés 4. szabálya: Mielőbb bármit bárhová
felviszel, gondolkozz el azon, hogy másnap nem kell-e lehozni!
Hétfőn és kedden az asztalosoké a terep nálunk, akik az ajtókat, a
templomkaput építik be. Húsvétra megpihenünk. Az ünnep elmúltával készül
majd sorban a keresztelőkút, a gyóntatószék, a Mária-oltár, a Jézus Szíve
oltár.
Új képeket tettem fel a honlapra. Képek:
http://zalalovo.plebania.hu/galeria/list/templomfelujitas_2012/pictures
Köszönöm mindenki támogatását! A sok kicsi valóban sokra megy.
Szeretettel: István atya
A templomfelújításra szánt adományokat a plébánia számlájára lehet
eljuttatni a következő lehetőségek valamelyikén: Csekket tudok küldeni
azoknak, akik postacímük megadásával ezt kérik a zalalovo@gmail.com címre
küldött e-mailben.
Online adomány:
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként:
Templom felújítása
Utalás: Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia Számlaszám:
10402355-00026472-00000003 Megjegyzés: Templom felújítása
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. március 21., szerda

[Evangelium] 2012-03-21

2012. március 21. - Szerda

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak: „Az én Atyám szüntelenül
munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is." E szavak hallatára a zsidók még
inkább az életére törtek, mert nemcsak a szombati nyugalmat szegte meg,
hanem Istent Atyjának mondta, és így egyenlővé tette magát Istennel. Jézus
azonban tovább hirdette: „Bizony, bizony, mondom nektek: a Fiú semmit sem
tehet önmagától. Csak azt teheti, amit az Atyánál lát. Amit ugyanis az
Atya cselekszik, azt cselekszi a Fiú is. Az Atya szereti a Fiút, és
mindent megmutat neki, amit cselekszik. Sőt még nagyobb dolgokat is mutat
majd neki, hogy csodálkozzatok rajta. Amint ugyanis az Atya halottakat
támaszt föl és kelt életre, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar.
Az Atya nem ítél meg senkit sem, hanem az ítéletet egészen a Fiúra bízta,
hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tiszteli. Aki a Fiút
nem tiszteli, az nem tiszteli az Atyát sem, aki a Fiút küldte. Bizony,
bizony, mondom nektek: aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki
engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már
átment a halálból az életre. Bizony, bizony, mondom nektek: eljön az óra –
sőt már itt is van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát.
Meghallják, és életre támadnak. Amint ugyanis az Atyának élete van
önmagában, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. A Fiúnak
hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia. Ne
csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten
Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak
az életre; akik rosszat tettek, feltámadnak a kárhozatra. Én önmagamtól
semmit sem tehetek. Amint (Atyámtól) hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem
igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki
küldött engem."
Jn 5,17-30

Elmélkedés:

A döntést, hogy az örök életre vagy a kárhozatra akarok-e kerülni, én
magam hozom meg életem tetteivel. Tehát nem arról van szó, hogy az
ítéletkor hallom majd először Isten szavát és tudatja velem törvényeit.
Már most hallom Isten Fiának szavát, és rajtam áll, hogy elfogadom azt
vagy nem. Én döntök arról, hogy Krisztus tanítása szerint akarok-e élni az
örök boldogság felé haladva, vagy inkább a kárhozat boldogtalanságát
választom. Az evangélium arra szólít fel, hogy Jézus munkálkodjon bennem
és ne tegyek semmit nélküle. Az Ő akarata szerinti élet a boldogság.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, aki a kereszt súlya alatt megalázkodva
kinyilatkoztattad a világnak megváltásod árát, add meg minden embernek a
hit világosságát, hogy fölismerve Benned Isten és az ember Szenvedő
Szolgáját, legyen bátorságuk követni Téged ugyanezen az úton, mely a
kereszten és a kiüresedésen át a vég nélküli életbe vezet.
Boldog II. János Pál pápa

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Meghívtak az idei okostelefon konferenciára előadást tartani, hogy mit
akar az egyház e területen. A meghívást annak köszönhetem, hogy egyházi
személyként elsőként kezdtem Magyarországon okostelefon alkalmazások
(evangelium365, Advent 2011) fejlesztésébe. Papként igazi kakukktojás
leszek. Azt persze tudom, hogy miről fogok beszélni, de még egy kis
segítség kellene azoktól, akik okostelefont (iPhone, androidos készülékek
vagy hasonlók) használnak. Kérem, írjátok meg nekem röviden
(zalalovo@gmail.com), hogy használtok-e vallásos alkalmazásokat és
melyeket? Milyeneket használnátok szívesen, mint vallásos tartalmúakat? El
lehet engedni a fantáziát, pl. az okostelefon térképen megmutatja a
legközelebbi templomokat és azok miserendjét.
Köszönöm, ha szántok erre pár percet!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. március 20., kedd

beszámoló 3

Kedves Zoltán!
Ezen levelemmel köszönetemet szeretném kifejezni minden e-vangélium olvasónak, akik segítenek a templomfelújításban. Íme egy rövid beszámoló az eddigi eredményekről és természetesen mindenkit személyesen is várok, akinek Zalalövő felé visz az útja. Érdemes egy tavaszi, nyári kirándulást tervezni az Őrség vidékére.

Az elmúlt 2 hét során elkészült templomunk teljes belső festése. Naponta 10-12 ember végezte a munkát. A jó Isten vigyázott mindenkire, baleset, még a legkisebb sérülés sem történt. Jó volt látni, hogy napról napra átalakul a templom. S ezzel egy időben talán a gondolkodás is. Most így vélekednek az emberek: "Ráfért már a templomra a felújítás." "Nem gondoltam  volna, hogy ilyen is lehet a templom." Pedig egy éve még mindenki csodálkozott, amikor felvetettem a templomfelújítás gondolatát: "Nem kell ezt felújítani, minden rendben van."
A munka közben hallgattam a festők panaszkodását, hogy az ő falujukban is szükség volna hasonlóra, de sajnos nincs gazdája a templomnak. A plébános a szomszéd településről jár hozzájuk vasárnaponként misézni, aztán autózik a következő helyre. Ez a gond ismerős, egyre több helyen előfordul. De szerintem elég, ha egy helybéli kézbe veszi az irányítást, leveszi a plébános válláról a terhet és mindjárt van gazdája a templomnak. Templomépítés 3. szabálya: Legyen gazdája a munkának!

Egy festőművész házaspár, akik plébániánk egyik falujában laknak, már dolgoznak a keresztút újjávarázsolásán. Nehéz, gipszből öntött régi stációképek ezek. A festés előtt én hordtam fel őket egyesével egy toronyszobába. Mire végeztem, eszembe jutott, hogy ők talán újra tudnák festeni. Másnap lecipeltem őket. Többek között ez volt az én nagyböjti kereszthordozásom. Templomépítés 4. szabálya: Mielőbb bármit bárhová felviszel, gondolkozz el azon, hogy másnap nem kell-e lehozni!

Hétfőn és kedden az asztalosoké a terep nálunk, akik az ajtókat, a templomkaput építik be. Húsvétra megpihenünk. Az ünnep elmúltával készül majd sorban a keresztelőkút, a gyóntatószék, a Mária-oltár, a Jézus Szíve oltár.

Új képeket tettem fel a honlapra.
Képek: 
http://zalalovo.plebania.hu/galeria/list/templomfelujitas_2012/pictures

Köszönöm mindenki támogatását! A sok kicsi valóban sokra megy.
A jó Isten áldását kérem Önre és családjára!
Szeretettel: István atya


A templomfelújításra szánt adományokat  a  plébánia  számlájára  lehet  eljuttatni  a   következő lehetőségek valamelyikén: 
Csekket tudok küldeni azoknak, akik postacímük megadásával ezt kérik a 
zalalovo@gmail.com címre küldött e-mailben.

Online adomány: 
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Templom felújítása

Utalás:   Számlatulajdonos  neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Templom felújítása

-- 
Üdvösséget!
Horváth István Sándor

Zalalövői Plébánia
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Tel.: 
(+36)92-371-049

[Evangelium] 2012-03-20

2012. március 20. - Kedd

A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az
úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának
neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt: vakok,
sánták és bénák. Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember is. Jézus
látta, ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg.
Megszólította: „Akarsz-e meggyógyulni?" A beteg azt felelte: „Uram! Nincs
emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én
odaérek, már más lép be előttem." Jézus erre azt mondta neki: „Kelj föl,
vedd ágyadat, és járj!" Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát, és
járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a
meggyógyított emberre: „Szombat van; nem szabad az ágyadat vinned." Ő
azonban így válaszolt nekik: „Aki meggyógyított, azt mondta nekem: Vedd
ágyadat, és járj!" Megkérdezték tőle: „Kicsoda az az ember, aki azt mondta
neked, hogy vedd ágyadat, és járj?" A meggyógyult ember azonban nem tudta,
hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor tömeg verődött össze a
helyszínen. Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított
emberrel, és ezt mondta neki: „Látod, most meggyógyultál. Többé ne
vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!" Az ember elment, és
elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók
üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte.
Jn 5,1-16

Elmélkedés:

Nincs emberem – mondja Jézusnak a béna. Az „irgalom házában", (ez a
jelentése a Beteszda szónak) nincs ember, aki irgalmas lenne hozzá. És a
nyomorék ember szavaiban érezzük az elkeseredettséget, mert immár
évtizedek óta senki sincs segítségére. Láthatott már itt gyógyulásokat,
amelyek másokkal történtek. Ő mindennap itt van és vár. Miért nem adja
fel, mire vár? A csodára, hogy valaki segítsen rajta. Jézus megtehetné,
hogy éppen akkor mozgásba hozza a vizet és levihetné a beteget, de Ő
másként tesz csodát: mozgásba hozza a beteg szívét, felindítja benne az
igazi gyógyulás vágyát, lelkét mozdítja meg a bűntelen élet felé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, Jézus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s
hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal,
igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez
vezető utat. A te életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé,
aki örökre magához ölelt a Golgota magaslatán álló kereszten. Jézusom,
társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon keresztül az életre vezet!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. március 19., hétfő

[Evangelium] 2012-03-19

2012. március 19. – Hétfő, Szent József, a boldogságos Szűz Mária jegyese

Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának,
Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így történt:
Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna,
Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz ember
volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban
bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és
így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát,
mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit
Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!" Amikor József
felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta
neki.
Mt 1,16.18-21.24a

Elmélkedés:

A mai napon Szent Józsefet, a Megváltó és a Szent Család őrzőjét ünnepli
az Egyház. Az evangéliumból kiderül, hogy József először értetlenül áll,
amikor megtudja, hogy jegyese, Mária gyermeket vár. Fél feleségül venni
jegyesét egészen addig, amíg Isten angyalától utasítást nem kap erre.
József engedelmeskedik az isteni üzenetnek. Ez egészen konkrétan abban
nyilvánult meg, hogy életét szolgálattá, áldozattá tette és a
megtestesülés titkát szolgálta. Önmagát, egész életét, munkáját a Szent
Családnak szentelte. A család szeretetére szóló hivatását a Messiás
gyermek szolgálatába állította, akit atyai gondoskodással szeretett. Az
éjszakai álomból tehát nem csupán hitvese hivatását tudja meg, hanem a
saját feladatát is. Észre kell vennem, meg kell hallanom Isten szavát,
amelyet hivatásommal kapcsolatban intéz hozzám, s életemet ennek fényében
kell alakítanom.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Imádunk téged, Jézus Krisztus! Letérdelünk előtted. Nem találunk olyan
szavakat vagy gesztusokat, mellyel kifejezhetnénk azt a hódolatot, mellyel
a te kereszted eltölt bennünket, mellyel a megváltás ajándéka átjár
minket, melyet te az egész emberiségnek, az egynek és a sokaságnak
egyaránt elhoztál azzal, hogy teljesen és feltétel nélkül alávetetted a te
akaratodat az Atya akaratának.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2012. március 18., vasárnap

[Evangelium] 2012-03-18

2012. március 18. – Nagyböjt 4. vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Ahogy Mózes fölemelte a
kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz
benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba,
hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz
benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont
magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában. Az ítélet ez: A világosság
a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a
világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat
tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy
napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a
világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint
cselekedte azokat."
Jn 3,14-21

Elmélkedés:

Éjszakai beszélgetés
A gyertyák csonkig égnek című művében Márai Sándor egy éjszakai
beszélgetés keretébe foglalja két ember közös és majd különvált életének
történetét. A két férfi késő éjszakától hajnalig beszélget egymással
barátságról, szerelemről, hűségről és árulásról. Egészen komoly
beszélgetés ez, amely az igazságot, a kettejük közti múltbéli titkokat
szándékozik feltárni. Más irodalmi művekben is előfordul, hogy a szereplők
egy éjszakai beszélgetés alkalmával tisztáznak sok mindent múltjukról és
tesznek elhatározásokat a jövőre vonatkozóan. Életünk során talán már
mindannyian voltunk olyan helyzetben, amikor valakivel egészen komoly
dolgokról beszélgettünk éjszaka. A csend, a nyugalom alkalmas feltételeket
teremt ehhez. Amikor már alszanak és senki nem zavar minket, akkor lehet
igazán fontos dolgokról beszélgetni, hogy aztán a sötétség elmúltával a
hajnali világossággal együtt a felismerésekből a megvilágosodásból
megszülessen egy döntés, akár egy életfordító döntés.

Egy éjszakai beszélgetésről hallottunk a mai evangéliumban, pontosabban
annak egy részletéről. Nikodémus éjnek idején kereste fel Jézust, kettejük
párbeszédét Szent János evangéliuma őrizte meg (Jn 3,1-21). Minek
köszönhető Nikodémus látogatása? Jézus nem csupán a nép figyelmét hívta
fel csodáival és tanításával, hanem felkeltette a vallási vezetők
figyelmét is. Az ő körükben is megindult a találgatás, hogy ki lehet
Jézus, milyen erővel képes meggyógyítani a betegeket és milyen hatalommal
tanít? Egy alkalommal követeket küldenek Jézushoz, hogy feltárja kilétét,
máskor nyilvános helyeken próbálják kérdezni vagy próbára tenni, de ezek
mögött mindig valami rossz szándékot érzünk. Ezzel ellentétben Nikodémus
esetében, aki maga is írástudó volt, nem beszélhetünk semmiféle hátsó
szándékról vagy ellenséges érzületről. Úgy tűnik, hogy egy jóindulatú, jó
szándékú ember, aki a vallásos tanításokban az igazságot keresi. Túlzás
volna azt állítanunk, hogy az írástudók és farizeusok megbízásából megy
Jézushoz, inkább a keresés egyéni szándéka vezetheti. A látogatás idejének
megválasztásában, azaz, hogy éjszaka megy Jézushoz, nem feltétlenül azt
kell látnunk, hogy félhetett Nikodémus, inkább annak jelképes jellegére
gondolhatunk, azaz miként a sötétben kezdődő beszélgetés a reggeli
világosodásig tarthatott, ugyanígy juthatott el a látogató a homályos
kérdésektől a megvilágosodásig Jézus személyét és küldetését illetően,
ahogyan erről a beszédben kifejezetten szó is esik.

Jézus a lelki újjászületésről, az Istenben való megújulásról kezd el
beszélni, majd a megváltás, az isteni üdvözítő szándék és saját küldetése
titkát foglalja össze: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn
3,16). Erre az isteni szeretetre gondoljunk nagyböjtben! A mennyei Atya
szeretetére, aki saját Fiát sem kímélte. És Jézus Krisztus szeretetére,
aki feláldozta magát értünk. Mi a válaszunk erre a szeretetre?

A nagyböjti időszak mindannyiunk számára egy éjszakai beszélgetés
Istennel. E beszélgetés minden bizonnyal legsötétebb pontja az, amikor
Krisztus halálakor elsötétedik az ég és megértjük, hogy az Úr halára
minden emberért, értünk, értem történt, és csak ezután juthatunk el a
húsvéti hajnalára a megvilágosodáshoz, a feltámadáshoz. Legyünk a
világosság gyermekei!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Lelkünk megtisztítását kérjük tőled. Mi sokszor
megelégszünk a felületes bűnbevallással, de te gyökeres megújulást vársz
tőlünk. Te képes vagy alapjaiban megtisztítani lelkünket, hogy egyedül
Istennek éljünk. A lelki megújulás adjon nekünk erőt ahhoz, hogy
evangéliumod hirdetői legyünk a világban azok számára, akik még keresik
megtisztító irgalmadat és felemelő szeretetedet. Segíts minket, hogy az
evangéliumhoz méltóan éljünk!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum