2007. október 6., szombat

[Evangelium] 2007-10-06

2007. október 6. - Szombat

A hetvenkét tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött,
nagy örömmel tért vissza. "Uram - mondták Jézusnak -, a te nevedre még a
gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk." Ő így válaszolt: "Láttam a
sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy
kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá
legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek,
hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy
nevetek föl van írva a mennyben."
Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott:
"Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mivel elrejtetted ezeket a
bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek, így van ez,
Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem. Senki más
nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú,
és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni." Jézus azután tanítványaihoz
fordult, és így szólt: "Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok.
Mondom nektek: Sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok,
de nem látta; szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta."
Lk 10,17-24

Elmélkedés:

Missziós útjuk során a tanítványok megtapasztalják, hogy milyen ereje van
a szónak és tanításnak, amelyet Mesterük rájuk bízott, s amelyet ők
hűségesen hirdettek. Örömmel számolnak be élményeikről Jézusnak és
elmesélik, hogy milyen pozitív hatást váltott ki a hirdetett szó az
emberekben. A szónak még a gonosz lelkek felett is hatalma volt.
Lelkesedésüket Jézus abba az irányba tereli, hogy az evangélium hirdetője
inkább annak örüljön, hogy igehirdető munkájáért a mennyországban fog
jutalmat kapni. Mert a hirdetett szónak ugyan valóban csodálatos hatása
van itt a földön az emberek között, de még csodálatosabb, hogy a mennybe
juthat az, aki hűségesen hirdeti a Jézustól kapott szavakat.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Igen, Uram, úgy legyen! Igen, Atyám, mindig igent mondok! Milyen jó vagy
te, legfőbb jóság! Örökké áldott légy, Istenem, aki mindenekfölött jó
vagy!
Élek vagy halok, mindig boldog vagyok abban a tudatban, hogy olyan
megmérhetetlenül jó az Isten.


________________________________

Aktuális:
Kedves listatagok!
Ildikó imát kér lelki gyógyulásáért és családjáért.
Imát kérnek egy 14 éves kislányért, akit annyira leterhel az iskola, hogy
kimondta azt a gondolatát, miszerint meg akar halni. Imádkozzunk érte,
hogy megtalálja önmagában az igazi értéket és életcélját!
Imát kérnek Bence gyógyulásáért, aki vérmérgezést kapott.
Imát kérnek egy családért, hogy a férj visszatérjen feleségéhez és
gyermekeihez, és hogy ők visszafogadják.
Egy nagymama imát kér egy december végén születő kisbabáért és
édesanyjáért.
Imát kérnek a héten született három iker kislányért, Annáért, Georgináért
és Vivienért, hogy egészségben növekedjenek, valamint édesanyjukért és
családjukért.
Zsuzsa imát kér testi-lelki gyógyulásáért, valamint édeanyjáért és
édesapjáért.
András imát kér bátyjáért, hogy megtalálja élete társát.
Piroska imát kér egy megfogant drága életért, aki alig pár hetes, hogy
megmaradjon, egészséges legyen és természetes úton megszülethessen.
Egy 6 éves ikerpár édesanyjaként Pálma imát kér értünk, hogy végre békében
élhessenek a volt férj bosszúja elől.
A kérelmezők nevében köszönöm mindenki imáit!
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 5., péntek

[Evangelium] 2007-10-05

2007. október 5. - Péntek

Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt: "Jaj, neked, Korozain!
Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna
azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban
tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa
lesz az ítéleten, mint nektek. És te Kafarnaum? Vajon az égig emelkedel?
Egészen az alvilágig fogsz süllyedni." Majd így folytatta: "Aki titeket
hallgat, engem hallgat; és aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig
engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem."
Lk 10,13-16

Elmélkedés:

Jézus azzal küldi tanítványait missziós útjukra, hogy adják tovább
tanítását. Akik a küldöttek szavát hallják, magát Jézust hallgatják. Jézus
szava csodálatos mozgatóerővel bír. Szavára megmozdulnak az emberek és a
bűnbánat útjára lépnek. Parancsoló szavára megmozdulnak az embereket
megszálló gonosz lelkek és eltávoznak. Szavára megmozdulnak a betegek,
hogy a gyógyulás reményében közelébe kerüljenek. Gyógyító szavára az eddig
mozdulni sem bíró bénák talpra ugranak és járni kezdenek. Küldő szavára a
tanítványok elindulnak, hogy hirdessék az örömhír szavait. Az evangéliumot
hirdetők szavára pedig megmozdul az egész világ. Megmozdít-e engem, s
bennem valamit a ma hozzám érő jézusi szó?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenem, te mindenütt jelen vagy. Jézus Krisztusom, Megváltóm, ki oly
közel vagy hozzám szereteteddel, egész napi szétszórtságom után hazahozom
hozzád a szívemet. Nálad vagyok otthon, Istenem és Atyám. A jóért, amelyet
kegyelmeddel cselekedtem, hálát adok neked. Jóságos Istenem, te
ajándékoztad azt nekem. A rosszért, amelyet elkövettem gondolattal,
szóval, cselekedettel és mulasztással, bocsánatodat kérem. Segíts, hogy
jobb legyek!
Szalézi Szent Ferenc

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 4., csütörtök

[Evangelium] 2007-10-04

2007. október 4. - Csütörtök, Assisi Szent Ferenc

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és
helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat
aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok
közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton
senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok:
"Békesség e háznak!" Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek,
ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek
és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok
házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket,
egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és
hirdessétek: "Elérkezett hozzátok az Isten országa!" De ha betértek
valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára,
és mondjátok: "Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt,
de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa!" Bizony, mondom
nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a
városnak."
Lk 10,1-12

Elmélkedés:

Az apostolok missziós útjáról és az út során végzett tevékenységükről
tulajdonképpen semmit sem árul el az evangélium. Úgy tűnik, hogy Lukács
nem is ezt akarja olvasói elé tárni, hanem azt hangsúlyozza, hogy a
küldetés Jézustól származik. Ő bízza meg a tanítványokat, ő mondja meg,
hogy mit tegyenek és mit hirdessenek. A küldöttek az ő nevében
munkálkodnak és azt az Országot hirdetik, amelynek megvalósulása Jézus
által kezdődött el. Jézusnak az a szándéka, hogy küldöttei előkészítsék a
városokban és a falvakban az ő érkezését. Ugyanakkor felkészülnek arra a
későbbi küldésre is, amikor halála és feltámadása után Jézustól azt a
parancsot kapják, hogy feltámadásának hirdetői legyenek.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Isteni Üdvözítonk, aki földi tartózkodásod alatt olyan gyöngéd szeretettel
viseltettél a szegények iránt, adj a mi szívünkbe is a tiedhez hasonló
megértést. Engedd, hogy érzéki természetünk ellenkezését legyozzük!
Engedd, hogy a szegényeket segítsük, fájdalmaikban vigasztaljuk,
tudatlanságukban tanítsuk, s minden nyomorúságukban könnyebbséget
igyekezzünk nekik szerezni.
Add, hogy a szegényekkel szemben tanúsított barátságunk a te barátaiddá
tegyen bennünket, ki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és
uralkodol örökkön örökké! Ámen.
Páli Szent Vince

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 3., szerda

[Evangelium] 2007-10-03

2007. október 3. - Szerda, Assisi Szent Ferenc

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai,
elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy
útközben valaki így szólt hozzá: "Követlek, bárhová mégy." Jézus így
válaszolt: "A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az
Emberfiának nincs hová fejét lehajtania."
Egy másikat Jézus szólított fel: "Kövess engem!" Az így válaszolt: "Uram,
engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat." "Hagyd a holtakra,
hadd temessék el halottaikat - mondta neki -, te pedig menj, és hirdesd az
Isten országát."
Egy harmadik ezt mondta neki: "Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy
előbb elbúcsúzzam a családomtól." Jézus így válaszolt: "Aki kezét az eke
szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára."
Lk 9,57-62

Elmélkedés:

A szenvedéséhez és megdicsőüléséhez vezető úton Jézus olyanokkal
találkozik, akik szívesen csatlakoznának hozzá ezen az úton. De bizonyára
sem azt nem tudják, hová indul Jézus, sem azt, hogy mit jelent majd
számukra a követés. Mindhárom jelölt lelkes. Az első akkor torpan meg,
amikor Jézus szavaiból megérti, hogy nem kényelmes élet vár rá. A második
szívesebben teljesítené evilági kötelességeit. A harmadik számára a
családjától való elszakadás jelent nehézséget. Ők megállnak az úton, Jézus
pedig tovább megy. Vajon én meddig megyek vele? Felérek-e a Golgotára,
ahol meghal értem és minden ember üdvösségéért a kereszten? S ott leszek-e
az üres sírnál, hogy feltámadásának tanúja legyek?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Te vagy a szentséges, Úristen, az egyetlen, aki csodákat művelsz.
Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a fölséges.
Te vagy a mindenható király, szentséges Atyánk, mennynek és földnek
királya.
Te vagy a jóság, te vagy minden jóság, te vagy a legfőbb jóság, az Úr, az
élő és igaz Isten.
Te vagy a szeretet, te vagy a bölcsesség, te vagy az alázatosság, te vagy
a béketűrés.
Te vagy a biztonság, te vagy a megnyugvás, te vagy az öröm és a vigasság.
Te vagy az igazság és mértékletesség, te vagy a mindeneknek elégséges
gazdagság.
Te vagy a szépség, te vagy a gyöngédség.
Te vagy a mi védelmezőnk, te vagy a mi őrállónk és oltalmazónk.
Te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.
Te vagy a mi reményünk, te vagy a mi hitünk, te vagy a mi nagy édességünk.
Te vagy a mi örök életünk, nagy és csodálatos Úr, mindenható Isten,
irgalmas Megváltónk.
Assisi Szent Ferenc

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 2., kedd

[Evangelium] 2007-10-02

2007. október 2. - Kedd, Szent Őrzőangyalok

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai,
elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek
elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást
készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe
tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: "Uram,
akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?" De ő
hozzájuk fordult és megfeddte őket: "Nem tudjátok, hogy milyen lelkület
van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa,
hanem hogy megmentse." Ezután másik faluba mentek.
Lk 9,51-56

Elmélkedés:

Jézus elindul Jeruzsálembe. Úgy tűnik, egyedül ő tudja, milyen szenvedés
és dicsőség vár majd rá ebben a városban. Csak ő tudja, hová vezet az út,
amelyen most elindul. Mindjárt az út elején olyanokkal találkozik, akik
nem fogadják be. Ő nem törődik a visszautasítással, hanem továbbmegy. De
az apostolok sem értik, hová tart Jézus. Pusztítást szeretnének, mert nem
értik, hogy Jézus megmenteni jött az embereket. Jézust nem állítja meg sem
a nép értetlensége, sem az apostolok rossz lelkülete. Nem áll meg, hogy
tovább tanítsa őket, hiszen nincs már erre idő. Továbbindul az úton,
amelyről nem lehet visszafordulni, s amely a Golgotára, s a síron át a
dicsőséges feltámadáshoz vezet.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Ó Szentháromság, ó Atya, ó Ige, ó Lélek, add meg fényességedet, hogy
minden teremtmény egyenként megismerhesse gonoszságát, nekem pedig add meg
azt a kegyelmet, hogy életemet adjam értük, ha ez szükséges.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. október 1., hétfő

[Evangelium] 2007-10-01

2007. október 1. - Hétfő, Lisieux-i Szent Teréz

Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb
közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket,
maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz: "Aki befogadja ezt a
gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt
fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a
legnagyobb." Ekkor János vette át a szót: "Mester, láttunk valakit, aki
ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged
velünk együtt." Jézus így válaszolt: "Ne tiltsátok meg, mert aki nincs
ellenetek, az veletek van."
Lk 9,46-50

Elmélkedés:

Jézus nem tökéletes és hibátlan emberekből hozta létre közösségét.
Tanítványai és apostolai emberi gyarlóságokkal rendelkeztek és küzdöttek
is ellenük. Őket is megkísértette időnként a nagyravágyás és a versengés
szelleme. Ezen elképzeléseikkel szemben Jézus egy gyermeket állít eléjük
példaképként, aki nem akar és koránál fogva nem is képes mások felett
uralkodni, hanem elfogadja kicsinységét, mások vezetését és irányítását.
Ezzel a gyermeki lélekkel kell minden tanítványnak engedelmeskednie
Jézusnak és megtanulni tőle az alázatosságot és a szolgálatot. Miként a
gyermek a szüleitől és a felnőttektől tanulja meg a viselkedés szabályait,
ugyanúgy mi, keresztények Jézustól tanuljuk ezt.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hálát adok neked, Istenem, minden kegyelmedért, amelyet adtál nekem,
különösen a szenvedésekért, melyeket megtisztításomra küldtél. Földi
zarándokutam végén remélem, hogy örülni fogok neked az égben; de nem az a
szándékom, hogy érdemeket gyűjtsek, hanem irántad való szeretetből akarok
tenni mindent, hogy neked kedved teljék bennem, hogy neked örömet
szerezzek, és lelkeket mentsek, akik örökre szeretnek majd téged!
Hogy az egész életem a szeretet ténye legyen, irgalmas szeretetednek
ajánlom föl magamat. Engedd, hogy a szeretet áldozata legyek, emésszen föl
ez a szeretet egészen, míg örök egyesülésben bele nem olvadok a te
szeretetedbe, ó, végtelen Irgalmasság!
Lisieux-i Szent Teréz


________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (7.)
Attila és felesége, Erika, valamint Petra, Anna, Szandra, Viktória, Tamara
és ikertestvére, Tünde, továbbá Luca és Katalin. Ők azok a lelkes
fiatalok, akikkel elkezdtünk készülni a jövő vasárnapi (2007. október 7.)
imanapra Brenner János boldoggá avatásáért. Nagyképűség volna őket már
most a zalalövői plébánia ifjúsági ének- és zenekarának nevezni, de
mindenképpen annak első tagjai, akikhez reményeim szerint még fognak
jópáran csatlakozni. Talán még egy ifjúsági közösség is kinő belőlük. A
szentmisét szeretnénk ünnepélyesebbé tenni egy kis megemlékezéssel. Két
éneket tanulnak meg az Iváncsits Tamás-féle zenés drámából, és egy
harmadikat, amely János atya újmisés jelmondatáról szól: Az
Isten-szeretőknek minden a javukra válik. Viki egy verset is el fog
szavalni vértanú papunkról, és mindenki meggyújt majd egy mécsest János
atya képe előtt. Talán így emlékezetesebb lesz a hívek számára az imanap
szentmiséje.
Bár egy autóbusznyi hívőnek már van emlékezetes élménye, hiszen szombaton
elzarándokoltunk a Brenner-emlékhelyekre, Rábakethelyre, a Jó
pásztor-kápolnához, Zsidára. Visszafelé pedig megnéztük Máriaújfaluban a
templomot, ahol utolsó szentmiséjét mondta és elvégeztük Magyarlakon a
Brenner-keresztutat. A szabadtéri keresztúton más csoportokkal együtt több
mint 200 ember vett részt. Emlékezetes volt, mert gyalogolni kellett és az
idősebbeknek ez már bizony komoly áldozatot jelent, még akkor is, ha szép
lelki élmény azt a gyalogutat végigjárni, amely ötven évvel ezelőtt a
fiatal pap számára a vértanúsághoz vezetett. Reméljük, hogy az általunk
vállalt áldozat megtermi gyümölcsét. Ez volt az új plébánia közösségével
az első zarándoklatom. Bízom benne, hogy nem csupán a fáradtság élménye
maradt meg bennük.
A szüret mindenhol véget ért, folyik az őszi terménybetakarítás, én pedig
tovább folytatom a magvetést. Ez bizony nem idénymunka.
István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2007. szeptember 30., vasárnap

[Evangelium] 2007-09-30

2007. szeptember 30. - Évközi 26. vasárnap, a Szentírás vasárnapja

Abban az időben: Jézus a következő példabeszédet mondta:
"Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap
dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja
előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a
gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák
jöttek, és nyalogatták a sebeit.
Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is
meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett,
meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: Atyám,
Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva
hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.
Fiam - felelte Ábrahám -, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt
életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt
vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek
nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon,
se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.
Akkor arra kérlek, atyám - kiáltotta újra -, küldd el őt atyai házunkba,
ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide
jussanak a gyötrelmek helyére.
Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.
Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki a halottak
közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának.
Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a
halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek."
Lk 16,19-31

Elmélkedés:

Éltető igazság
Belon Gellért püspököt, a szentírás kiváló ismerőjét és magyarázóját egy
lelkigyakorlat alkalmával valaki megkérdezte: "Hol lehet kapni olyan
bibliát, amely mindig ott nyílik ki, ahol szükséges?" A püspök mosolyogva
azt válaszolta, hogy ilyen bibliát még nem nyomtattak, de mindjárt
hozzátette, hogy ha valaki rendszeresen, gyakran olvassa a szentírást,
bizonyos jártasságra tesz szert benne, és mindig megtalálja azt az
idézetet, amelyen keresztül Isten válaszol a kérdéseire.

Bizonyára sokan vágyakoznak egy olyan bibliára, amelyet az élet egy-egy
nehéz, megoldandó helyzetében szeretnének felütni, s éppen ott nyílna ki,
ahol megtalálják a választ. Ne gondoljuk, hogy nincs ilyen biblia! Igenis
létezik! Ott van a könyvespolcon. Talán egy kicsit beporosodott már. Talán
régen nyúltak hozzá. Talán már el is felejtettük, hogy mi mindent
tartalmaz. Van ilyen biblia, minden szentírás ilyen! Csak le kellene venni
a polcról, kézbe kellene fogni és olvasni kellene belőle.

A katolikus Egyház tanítása szerint "a Szentírás szerzője maga az Isten"
(KEK 105.). A szent könyvek lejegyzéséhez Isten embereket választott, akik
a Szentlélek sugalmazására írásba foglalták az Ő igazságait. A Szentlélek
a sugalmazás mellett ugyanakkor vigyázott arra is, hogy a leírtak biztosan
és tévedések nélkül tartalmazzák mindazt, amit Isten a mi üdvösségünk
érdekében közölni alkart. Az Egyház pedig, amely hűséges az élő és
megtestesült Igéhez, mindenkor ügyel arra, hogy a szent könyveket helyesen
értelmezzék és tanítsák. Az isteni szerzőség és a sugalmazás ténye nem
jelenti azt, hogy a Szentírás egy tankönyv vagy egy olvasókönyv volna,
amely csak Istenről és az Ő tanításáról szól. A szent könyvekből
megismerjük Istent, de emellett az emberi történelemnek azt az idejét is,
amely alatt a könyvek íródtak. Megismerhetjük belőle azokat a nagy
cselekedeteket, amelyeket Isten a történelem folyamán a mi üdvösségünkért
véghezvitt, s megtudjuk azt is, hogy Isten mit vár személyesen tőlünk
üdvösségünk elnyerése érdekében.

A Szentírás az Istenben hívő, a vallásos ember szemével mutatja be a
világot, annak teremtését, az ember bűnbeesését, a sokszoros hűtlenséget,
de felemelkedésünket is a megváltás által. A Könyvek könyve megtanít
bennünket az Istennel és az embertársainkkal való helyes kapcsolatra,
életünk értelmére és hivatásunkra. A bibliát hittel kell olvasni,
értelmezni és elfogadni!

Talán már többen hallottak róla, hogy Magyarországon a 2008. esztendő a
Biblia éve lesz, amely során bőven lesz majd alkalmunk arra, hogy
komolyabban és mélyebben foglalkozzunk a szent könyvekkel és azok
tartalmával. Az elmúlt években más országokban is voltak már ilyen jellegű
kezdeményezések. Szlovénia például idén, a német katolikus egyház pedig
2003-ban tartotta meg a biblia évét, amely során számos rendezvény és
esemény volt mindkét országban. A legérdekesebbnek azt tartottam, hogy egy
Paderborn melletti kis faluban, Rietbergben felépítettek egy bibliai
falut, amely úgy nézett ki, mint Jézus korában mondjuk Názáret vagy
Betlehem városa. A látogatók, akik betértek a bibliai faluba és sétáltak a
házak között, úgy érezhették, mintha egy nagy időutazást tettek volna és
2000 évet visszamentek volna az időben. Az emberek Jézus-korabeli ruhákban
jártak, megkóstolhatták, hogy milyen lepényt ettek abban az időben és
találkozhattak az apostolokkal vagy akár Jézussal. Nagy élmény volt
mindenki számára, hogy megelevenedett a bibliai környezet.

Ahhoz, hogy a szentírás megelevenedjen számunkra, nem kell messzi
országokba utaznunk. Talán még a Szentföldre sem kell feltétlenül
ellátogatnunk. De ha rendszeresen olvassuk a bibliát, egy idő után azt
fogjuk érezni, hogy a biblia földjén járunk és közeli ismerősöknek fogjuk
érezni a bibliai személyeket.

A szentírás tekintélyét és jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy
az Egyház mindennapi liturgiájában milyen nagy szerepe van, hiszen minden
egyházi szertartás és szentségkiszolgálatatás során felolvasunk a
bibliából. De a teológiai tudományos munkában is mindig Isten szava a
kiindulópont. Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, hogy a lelki
fejlődésnek a nagyszerű eszköze a szentírás. Éppen ezért mindenkit
bátorítok: Olvassuk naponta a szentírást! Válasszunk magunknak minden
hétre (vagy akár minden napra) egy jelmondatot a szentírásból, lehetőleg
az evangéliumból! Alakítsuk életünket a szentírás tanítása szerint!
Valahányszor kezünkbe vesszük Isten üzenetének könyvét, mindig imádkozzunk
a zsoltár szavaival az Úrhoz: "Igéddel éltess engem!" (Zsolt 118,25). A
szentírás naponkénti olvasása egész keresztény életünk lelke.
Mindannyiunknak törekednünk kell a szentírás jobb megismerésére és
megértésére, hogy Isten szava átalakítsa életünket! Az emberi szavak
sokszor semmitmondóak. Isten szava viszont éltető és üdvösségre vezető
igazság!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Hozzák immár a Szentírást,
a bölcsességnek könyveit,
fogadja fény és tisztelet,
az Úr szavát ez illeti!

Hallgassuk csöndben, éberen,
figyeljen rá az értelem,
hirdesse bátran nyelv és száj,
őrizze jól a tiszta szív.

Az Úr igéje oly erő,
eltörli majd a vétkeket,
s magja, ha itt jó földbe hull,
meghozza bő gyümölcseit.

Atyaistennek glória,
ki szent Igéjét küldte el,
áldassék most a Lélek is,
ki minden értés Mestere.

_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@communio.hu
http://www.communio.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum