2015. január 10., szombat

[Evangelium] 2015-01-10

2015. január 10. - Szombat

Abban az időben Jézus a Szentlélek erejével visszatért Galileába. Híre
elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki
elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett.
Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett.
Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen
arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent
engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a
foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az
elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje." Összetekerte az
írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem
rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az írás,
amelyet az imént hallottatok." Mindnyájan igazat adtak neki, de
meglepődtek a magasztos igéken, amelyek ajkáról fakadtak.
Lk 4,14-22a

Elmélkedés:

Programbeszéd. Politikusok, intézményvezetők, vállalatirányítók által
napjainkban használt műfaj. A programbeszédben az említett személyek
elmondják a választóknak vagy a dolgozóknak, milyen terveik vannak, a
jövőben mit szeretnének megvalósítani. Főként akkor lehet fontos az ilyen
jellegű beszéd, ha új vezető kerül valamely intézmény, társaság, szervezet
élére. Programbeszédet azzal a szándékkal mond valaki, hogy megszerezze az
emberek bizalmát, megnyerje őket saját elképzelései megvalósításához.
Kissé más értelemben, de tulajdonképpen Jézus is programbeszédet mond a
názáreti zsinagógában, erről szól a mai evangélium. A jelenetből
megtudhatjuk, hogy mi Jézus küldetése. Ezzel kapcsolatban két elemet
vizsgáljunk meg! Elsőként a Szentlélek jelenlétére figyeljünk, aki Jézus
minden tevékenységénél ott van, s ezt Lukács evangélista igyekszik is
mindig hangsúlyozni. Jézus a Lélek erejével kezdi meg nyilvános működését,
végzi küldetését, s mennybemenetele után elküldi a Szentlelket az általa
alapított közösség, az Egyház számára. Másodikként azt emeljük ki, hogy az
örömhír hirdetése, a foglyok szabadulása, az elnyomottak kiszabadítása, a
betegek gyógyítása, mind-mind az isteni irgalmasság kézzelfogható jelei,
olyan cselekedetek, amelyek végzésével a mi Urunk megbízta minden
követőjét.
Mindkettő esetében nem csak Jézus személyes küldetéséről van szó, hanem az
Egyház küldetéséről is. Programbeszédével Jézus kijelöli az én
feladatomat, az én küldetésemet is. Mit teszek azért, hogy mindez
megvalósuljon, beteljesedjen bennem?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki
hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző
erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra,
hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem
tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad,
hogy jóságoddal egyesítsük hitünket.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-10
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150110.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 9., péntek

[Evangelium] 2015-01-09

2015. január 9. - Péntek

Miután Jézus jóllakatott ötezer embert, nyomban felszólította
tanítványait, hogy szálljanak a bárkába, és keljenek át a túlsó partra,
Betszaidába, amíg ő hazaküldi a tömeget. Miután elbúcsúzott tőlük, fölment
egy hegyre, hogy imádkozzék. Közben beesteledett. A bárka mélyen benn járt
a tavon, ő pedig egyedül maradt a parton. Amikor látta, mennyire
küszködnek az evezéssel – ellenszelük volt ugyanis –, az éjszaka negyedik
őrváltása idején, a vízen járva feléjük indult. El akarta kerülni őket.
Amikor meglátták, hogy a vízen jár, azt hitték, hogy kísértet; elkezdtek
kiabálni, mert mindnyájan látták őt, és megrémültek. Ő azonban mindjárt
odafordult hozzájuk, és így szólt: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek."
Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, mire a szél elállt. Azok egészen
magukon kívül voltak a csodálkozástól, mert nem okultak a
kenyérszaporításból, és szívük még érzéketlen volt.
Mk 6,45-52

Elmélkedés:

A vizenjárás eseményét Márk evangélista azzal a szándékkal jegyzi le, hogy
Jézus istenségét igazolja. Aki ilyenre képes, azaz nem vonatkoznak rá a
természet törvényei, az valóban Isten.
Mai elmélkedésünkben mégse kifejezetten ezzel foglalkozzunk, hanem inkább
figyeljünk az erre adott emberi reakcióra, válaszra, vagyis az apostolok
viselkedésére. A víz tetején járó és el nem süllyedő Jézus látványa
rendkívül erős érzelmeket váltott ki a bárkában evező tanítványokból,
mégpedig nem csak néhányukból, hanem mindannyiukból. Először kísértetnek
vélik a különös alakot, majd kiabálni kezdenek félelmükben és rémület
tölti el őket. Miután Jézus megszólítja őket, elcsendesíti a szelet és
beszáll a bárkába, ők továbbra is „magukon kívül vannak a csodálkozástól"
(Mk 6,51), mert szívük érzéketlen. Ezeket az érzelmi megnyilvánulásokat
nem nevezhetjük pozitív válasznak arra, hogy Mesterük éppen isteni
hatalmát mutatja meg előttük. Pozitív reakciónak azt mondhatnánk, ha
megvallanák, hogy hisznek az Úr istenségében. Ugyanakkor természetesnek
kell tartanunk, hogy az Istennel való találkozás első pillanatban félelmet
válthat ki az emberből, amely később alakulhat át tiszteletté és
szeretetté. A kezdeti csodálkozást a későbbiekben a Jézusban való hit
válthatja fel.
Hogyan válaszolok arra, amikor megtapasztalom Isten közelségét,
jelenlétét? Elindulok-e Jézus jobb megismerésének útján, a lelki fejlődés
útján?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg.
Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk
jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden
cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük
jelenlétedet

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-09
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150109.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 8., csütörtök

[Evangelium] 2015-01-08

2015. január 8. - Csütörtök

Egy alkalommal Jézus nagy tömeget látott maga előtt. Megesett a szíve az
embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok
mindenre kezdte őket tanítani. Későre járt már az idő, amikor odaléptek
hozzá tanítványai, és figyelmeztették: „A vidék elhagyatott, az idő is
eljárt. Bocsásd el őket, hogy a környékbeli tanyákra és falvakba
mehessenek, és ennivalót vegyenek maguknak!" Jézus azonban így válaszolt:
„Ti adjatok nekik enni!" Azok megjegyezték: „Talán menjünk kenyeret venni
kétszáz dénárért, hogy elláthassuk őket?" Erre Jézus megkérdezte: „Hány
kenyeretek van? Menjetek, nézzetek csak körül!" Körülnéztek, és
jelentették: „Öt kenyerünk és két halunk." Ekkor meghagyta nekik, hogy
csoportokban telepítsék le mindnyájukat a zöld gyepre. Le is telepedtek
százas és ötvenes csoportokban. Jézus ezután fogta az öt kenyeret és a két
halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Majd megtörte a kenyereket,
és tanítványainak adta, hogy osszák ki. A két halat is szétosztotta
valamennyiük között. Mindnyájan ettek, és jól is laktak, sőt még tizenkét
kosarat szedtek tele a kenyér és a hal maradékából; pedig ötezer férfi
evett a kenyérből.
Mk 6,34-44

Elmélkedés:

A kenyerek megszaporításának csodájáról olvasunk a mai evangéliumban.
Tanítását követően arra kérik Jézust tanítványai, hogy küldje haza az
embereket, mert ezen a helyen nem tudnak elegendő élelmet szerezni
maguknak. Ő viszont egészen más megoldásban gondolkodik, azt szeretné,
hogy az emberek itt egyenek. Az öt kenyér és a két hal rendkívül kevésnek
számít, ha több ezer éhes ember van jelen. Jézus pedig csodát tesz,
jóllakatja a népet.
Miért került a karácsonyi időszakra ez a szentírási részlet és mi a saját
mondanivalója? Ennek megértéséhez tudnunk kell, hogy Jézus korában
fokozott volt a Messiás-várás. Ennek oka az idegen, római megszállás volt.
A Messiástól azt várták, hogy megszabadítja a népet. Ugyanakkor azt
vélték, hogy a Messiást arról lehet majd felismerni, hogy megismétli a
manna csodát. Ahogyan a pusztai vándorlás idején manna-kenyérrel táplálta
a választott népet, ugyanúgy fogja jóllakatni a Messiás az embereket. A
kenyérszaporítás eseménye tehát a messiási idők jele, aki ezt a csodát
teszi, arról jogosan véli a nép, hogy ő a Messiás. Karácsonykor Jézusnak,
a Messiásnak születését ünnepeltük. A gyermekben még nem ismerte fel
mindenki, hogy ő a Messiás, később azonban cselekedetei jelként szolgáltak
és igazolták, hogy a messiási ígéretek az ő személyében teljesedtek be.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem
az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten
gyermekéhez méltóan cselekednem!
Maradj bennem! Add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy
szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem! Nálad nélkül semmi vagyok.
Magamtól semmire sem megyek. De egyesíts önmagaddal, tölts el
szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig egyesüljek!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-08
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150108.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik adományaikkal segítik az internetes
evangelizációt. Önkéntes támogatásuk jóvoltából továbbra is ingyenes az
e-mailes küldés, a honlapokba való beépítés, a meghallgatható változat és
az okostelefonos alkalmazások letöltése, valamint természetesen a vakok és
gyengénlátók számára készített külön lista is.
Igyekszem a legmodernebb eszközöket is felhasználni az evangélium
terjesztésében. Fejlesztéseinkkel világviszonylatban is élen járunk a
naponta evangéliumot küldő mobilalkalmazások területén. Erkölcsi és anyagi
támogatásotok nélkül nem értük volna el ezt az eredményt. Az iPhone
készülékekre már letölthető az új alkalmazás (AppStore - evangelium365),
amelyet az észrevételek alapján még finomítunk egy kicsit. Még januárban
az új androidos verzió is elkészül reményeink szerint.

Kérem, akinek van rá lehetősége, támogassa 2015-ben is e-vangelizációs
szolgálatunkat. A legkisebb fizetőeszköz Magyarországon az 5 forintos.
Szeretettel kérlek benneteket, támogassátok naponta ennyivel az
e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. Napi 5 forint talán nem is olyan sok,
egy jelképes összeg. Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat
akár többet is.
Isten jutalmazza meg sokszorosan mindenki nagylelkűségét!

Az idei év evangéliumi elmélkedéseit tartalmazó könyvem (Szívem első
gondolata 2015) még megrendelhető az alábbi linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform

A jó Isten áldását kérem életetekre, családotokra és munkátokra az új
esztendőben!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. január 8.

Adományokat az alábbi lehetőségeken lehet küldeni.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az E-vangélium lehetőséget.
2.
Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: E-vangélium

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: E-vangélium

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is elküldheti a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: E-vangélium

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni. Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 7., szerda

[Evangelium] 2015-01-07

2015. január 7. – Szerda

Amikor Jézus meghallotta, hogy Keresztelő Jánost fogságba vetették,
visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban
telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás
próféta mondott:
„Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke,
a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre."
Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert
elközelgett a mennyek országa!" Bejárta egész Galileát. Tanított a
zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a
nép körében minden betegséget és minden bajt. Híre elterjedt egész
Szíriában. Hozzá vittek mindenféle beteget, akik különböző fájdalmas
betegségekben és bajokban szenvedtek: még ördögtől megszállottakat,
holdkórosokat és bénákat is, és ő mind meggyógyította őket. Nagy népsereg
követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon
túlról.
Mt 4,12-17.23-25

Elmélkedés:

A mai evangéliumi szakasz Keresztelő János bebörtönzésére való utalással
kezdődik. Az evangélista nem részletezi e helyen János elfogásának okát és
későbbi kivégzésének körülményeit, hanem azt akarja jelezni, hogy
Jánosnak, a Messiás előfutárának küldetése befejeződött. Mindenesetre
János elfogása óvatosságra inti Jézust, aki inkább visszavonul a galileai
országrészbe. Máté elbeszélésének sorrendjében ekkor kezdődik meg Jézus
nyilvános működése a nép körében. Ezt egy prófétai jövendölés, Izajás
szavai vezetik be, amely szerint a hitetlenség homályában és sötétségében
élő nép számára nagy világosság támad a Megváltó fellépésével. E
jövendölés felidézése azt a célt szolgálja, hogy az emberek belássák, hogy
Jézus személyében beteljesedtek azok az ígéretek, amelyeket az elmúlt
évszázadok során Isten a próféták által üzent.
Ezután Máté evangélista összegzi mindazt, amit a következőkben részletesen
ki fog fejteni, hogy tudniillik Jézus mit tanít és hogyan gyógyítja meg a
betegeket. Az Úr tanítása ebben a kijelentésben foglalható össze:
„Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!" (Mt 4,17). A tanítás
mellett Jézus küldetése a gyógyítás. Ezt így írja az evangélista:
„meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden bajt" (Mt 4,23).
Felismerem-e Jézus szavában az üdvösség örömhírét?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek
fölajánlod a lehetőséget, hogy jelenléted fényének tükre lehessen. A
Szentlélek által szereteted szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk
mélységeibe vésed. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel
minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-07
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150107.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik adományaikkal segítik az internetes
evangelizációt. Önkéntes támogatásuk jóvoltából továbbra is ingyenes az
e-mailes küldés, a honlapokba való beépítés, a meghallgatható változat és
az okostelefonos alkalmazások letöltése, valamint természetesen a vakok és
gyengénlátók számára készített külön lista is.
Igyekszem a legmodernebb eszközöket is felhasználni az evangélium
terjesztésében. Fejlesztéseinkkel világviszonylatban is élen járunk a
naponta evangéliumot küldő mobilalkalmazások területén. Erkölcsi és anyagi
támogatásotok nélkül nem értük volna el ezt az eredményt. Az iPhone
készülékekre már letölthető az új alkalmazás (AppStore - evangelium365),
amelyet az észrevételek alapján még finomítunk egy kicsit. Még januárban
az új androidos verzió is elkészül reményeink szerint.

Kérem, akinek van rá lehetősége, támogassa 2015-ben is e-vangelizációs
szolgálatunkat. A legkisebb fizetőeszköz Magyarországon az 5 forintos.
Szeretettel kérlek benneteket, támogassátok naponta ennyivel az
e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. Napi 5 forint talán nem is olyan sok,
egy jelképes összeg. Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat
akár többet is.
Isten jutalmazza meg sokszorosan mindenki nagylelkűségét!

Az idei év evangéliumi elmélkedéseit tartalmazó könyvem (Szívem első
gondolata 2015) még megrendelhető az alábbi linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform

A jó Isten áldását kérem életetekre, családotokra és munkátokra az új
esztendőben!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. január 7.

Adományokat az alábbi lehetőségeken lehet küldeni.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az E-vangélium lehetőséget.
2.
Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: E-vangélium

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: E-vangélium

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is elküldheti a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: E-vangélium

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni. Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 6., kedd

[Evangelium] 2015-01-06

2015. január 6. - Kedd, Urunk megjelenése (Vízkereszt)

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben,
íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a
zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy
hódoljunk előtte." Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele
egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és
megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így
válaszoltak: „A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem,
Juda földje, bizony nem vagy a legkisebb Juda nemzetségei között, mert
belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek." Erre
Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta
tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe:
„Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha
megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!"
Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag,
amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház
fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek.
Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre
borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és
ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban
utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek
vissza országukba.
Mt 2,1-12

Elmélkedés:

Gáspár ajándéka
Az ismert németalföldi festő, Hieronymus Bosch egy szárnyasoltár festménye
a háromkirályok imádását ábrázolja. Gáspár, Menyhért és Boldizsár szolgáik
kíséretében megérkeznek Jézus születése helyéhez, a betlehemi istállóhoz,
amely a festményen egy düledezőfélben lévő, de amúgy tipikus középkori
németalföldi pajta, és átadják ajándékaikat, az aranyat, a tömjént és a
mirhát. Hódolatukat a lyukas falon át feltehetően egy pásztor szemléli. A
festmény érdekessége Gáspár ajándéka, aki a hagyomány szerint az aranyat
hozta. Az arany azonban nem kis ládikába rakott aranypénz vagy aranykincs,
hanem egy kis szobor, amely jól kivehetően Ábrahám áldozatát ábrázolja.
Izsák éppen az oltáron igazgatja a fát, a háta mögött pedig apja, Ábrahám
áll, aki felemeli hosszú kését, hogy feláldozza fiát, de az angyal
megakadályozza ebben. Elgondolkoztató ez a festői, művészi elképzelés. Az
ószövetségi történet jól ismert számunkra. Ábrahám kész volt arra, hogy
egyetlen fiát, Izsákot feláldozza Istennek, aki így akarta Ábrahám hitét
próbára tenni, de végül megakadályozta a fiú megölését. A mennyei Atya az
ő egyszülött Fiát, Jézust adja a világnak, aki a kereszten feláldozza
magát, s megváltói tettét az Atya nem akadályozza meg még az utolsó
pillanatban sem, hanem azzal jutalmazza, hogy harmadnapra feltámasztja a
halálból. A festményen található aranyszobor, Gáspár ajándéka tehát
egyértelmű utalás arra, hogy a Mária karján ülő kisded Jézus a mennyei
Atya Fia, aki feláldozza életét. A hódolat neki, az emberré lett és
önmagát feláldozó Fiúistennek jár.
Gáspár ajándéka tehát kiválóan szemlélteti a mai ünnep tartalmát. Urunk
megjelenésének ünnepe azt hivatott hirdetni, hogy Jézus Krisztus valóban
Isten és istensége a napkeleti bölcsek látogatásakor megnyilvánult,
megjelent az egész világ előtt. Bár szemünk a betlehemi Gyermekben, Mária
fiában talán csak egy ugyanolyan gyermeket lát, mint bármely más
újszülöttben, a hit által, a hit szemével e Gyermekben felismerhetjük az
Isten Fiát, a Megváltót.
Gáspár ajándéka, Ábrahám személye rávezet minket arra, hogy milyen
ajándékot vár tőlünk Isten. A keresztény igehirdetésben Ábrahám a „hit
atyjaként" jelenik meg, amelynek alapja az, hogy szilárdan hitt Istenben
és az Isten által neki adott ígéretben. Azt az ígéretet kapta ugyanis,
hogy számtalan utóda fogja benépesíteni a földet. De hogyan fog ez
megvalósulni, ha az ígéretet adó Isten azt kéri tőle, hogy egyetlen fiát
áldozza fel? Ábrahám ugyan nem értette meg Isten szándékát, hiszen nem
gondolt arra, hogy fiának feláldozása csak próbatétel, de nem kételkedett
sem Istenben, sem abban, hogy Isten valóra fogja váltani neki tett
ígéretét, hanem hitt és hitének bizonyítására, mintegy annak jeleként
képes lett volna mindent megtenni, amit Isten kér tőle, akár még a saját
fiát is feláldozta volna.
Mindezek fényében láthatjuk, hogy a hit kettős értelemben ajándék.
Egyrészt Isten ajándéka az ember számára, másrészt a hit, pontosabban a
hit elfogadása, megvallása és kifejezése az ember ajándéka és hódolata
Isten felé.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mindenható Istenünk! Szívünk mély szeretetével és hódolatával köszöntjük
Jézust, aki a te Fiadként jelent meg az egész világ előtt. Hisszük, hogy
jelen vagy a világban, ma is szólsz az emberekhez, csak sokan nem hallják
meg szavadat. Hisszük, hogy napjainkban is mutatsz jeleket, csak sokan nem
ismerik fel azokat. Segíts minket, hogy életünk során felismerjük az
általad mutatott jeleket és kövessük útmutatásaidat! Hitünkkel együtt
önmagunkat is neked szeretnénk adni ajándékként, hiszen te Fiad, Jézus
Krisztus személyében önmagadat ajándékoztad a világnak, minden embernek.
Köszönjük ajándékodat, köszönjük a hitet!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-06
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150106.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik adományaikkal segítik az internetes
evangelizációt. Önkéntes támogatásuk jóvoltából továbbra is ingyenes az
e-mailes küldés, a honlapokba való beépítés, a meghallgatható változat és
az okostelefonos alkalmazások letöltése, valamint természetesen a vakok és
gyengénlátók számára készített külön lista is.
Igyekszem a legmodernebb eszközöket is felhasználni az evangélium
terjesztésében. Fejlesztéseinkkel világviszonylatban is élen járunk a
naponta evangéliumot küldő mobilalkalmazások területén. Erkölcsi és anyagi
támogatásotok nélkül nem értük volna el ezt az eredményt. Az iPhone
készülékekre már letölthető az új alkalmazás (AppStore - evangelium365),
amelyet az észrevételek alapján még finomítunk egy kicsit. Még januárban
az új androidos verzió is elkészül reményeink szerint.

Kérem, akinek van rá lehetősége, támogassa 2015-ben is e-vangelizációs
szolgálatunkat. A legkisebb fizetőeszköz Magyarországon az 5 forintos.
Szeretettel kérlek benneteket, támogassátok naponta ennyivel az
e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. Napi 5 forint talán nem is olyan sok,
egy jelképes összeg. Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat
akár többet is.
Isten jutalmazza meg sokszorosan mindenki nagylelkűségét!

Az idei év evangéliumi elmélkedéseit tartalmazó könyvem (Szívem első
gondolata 2015) még megrendelhető az alábbi linkre kattintva:
https://docs.google.com/forms/d/1px5M9qW4HnHXHkb6B2RHw4Nn03C_3w0Q7OelxolSwxE/viewform

A jó Isten áldását kérem életetekre, családotokra és munkátokra az új
esztendőben!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. január 6.

Adományokat az alábbi lehetőségeken lehet küldeni.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges
adatokat. A támogatás céljánál válassza az E-vangélium lehetőséget.
2.
Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: E-vangélium

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő,
Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: E-vangélium

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is elküldheti a következő címre:
Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: E-vangélium

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre
küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet
küldeni. Megjegyzés: E-vangélium
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 5., hétfő

[Evangelium] 2015-01-05

2015. január 5. - Hétfő

Abban az időben, amikor Jézus Galileába készült, találkozott Fülöppel.
„Kövess engem!" – mondta neki. Fülöp Betszaidából származott, András és
Péter városából. Amikor találkozott Nátánáellel, közölte vele:
„Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti
Jézust, József fiát." „Jöhet-e valami jó Názáretből?" – kérdezte Nátánáel.
„Jöjj, nézd meg!" – felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel
közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne
kétszínűség!" Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?" Jézus így
felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt."
Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael
Királya." Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a
fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél." Majd így folytatta:
„Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és
Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett."
Jn 1,43-51

Elmélkedés:

A mai evangéliumi beszámoló szerint újabb két személy csatlakozik Jézus
tanítványi köréhez. Az ő esetükben is megjelenik az a mozzanat, hogy egy
tanítvánnyá lett ember hív valakit Jézushoz. Miként András a testvérét,
Pétert hívta (lásd tegnapi evangélium), ugyanúgy Fülöp Nátánáelnek beszél
Jézusról, pontosabban arról, hogy megtalálta azt, akiről a prófétai
ígéretek szóltak. Szavai felkeltették Nátánáel érdeklődését, akit Fülöp
rögtön el is vezet Jézushoz.
Érdemes arra is felfigyelnünk, hogy sem András, sem Fülöp nem várnak
sokáig, hanem azonnal elmondják élményüket, rögtön késztetést éreznek
arra, hogy másokat is Jézushoz vezessenek. Ez arra utal, hogy a Jézussal
való első találkozás nagyon megragadó, erőteljes élmény volt számukra,
ezért még évtizedekkel később is pontosan emlékeznek annak napjára, de még
az órára is.
A Nátánáellel való beszélgetés során Jézus talányos kijelentést tesz: „Még
mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt" (Jn 1,48). Ne
gondoljunk itt arra, hogy Jézus olyan különleges képességgel rendelkezett,
hogy a távolba látott, és meg tudta mondani, hogy Nátánáel éppen egy
fügefa alatt üldögélt, amikor Fülöp odament hozzá. Inkább arról lehet szó
ez esetben, hogy az írástudóknak Jeruzsálemben lehetett egy
találkozóhelye, ahol egymással megbeszélhették a vallási kérdéseket vagy a
mindennapi eseményeket, e találkozóhelyen lehetett egy fügefa. Itt
láthatta őt Jézus napokkal vagy akár hetekkel korábban.
Van-e bennem lelkesedés, hogy másokat Jézushoz vezessek?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje Krisztust, a
világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség történelmében
Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az Atya Irgalmas
Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket! Gyógyítsa meg
emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon mindörökké
közöttünk, Ő, Aki Atya, Fiú és Szentlélek.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-05
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150105.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. január 4., vasárnap

[Evangelium] 2015-01-04

2015. január 4. - Karácsony 2. vasárnapja

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt
kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami
lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A
világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett
egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy
tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a
világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy
megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de
a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei
legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test
kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És
az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét,
mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam,
hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én." Hiszen mi
mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt
ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus
Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta; Isten
Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
Jn 1,1-18

Elmélkedés:

Emberré lett
Amíg az első három evangélista, azaz Máté, Márk és Lukács Jézus
születésének szép elbeszélésével kezdi írását, addig János, a negyedik
evangélium szerzője ugyanennek az eseménynek a hátterét világítja meg. A
mai szövegünk az ún. Ige-himnuszt tartalmazza, amely a Fiúisten
megtestesülését mondja el. Kissé elvont, jelképes kijelentések hangzanak
el arról, hogy miként lett emberré Isten Fia, Jézus Krisztus. Milyen
mondanivalót hordoz ez a rész?
Az első üzenet ez: velünk az Isten! Ez a karácsonyi örömhír, ez a
boldogságot és megnyugvást jelentő igazi örömhír az ember számára. Isten
nem a végtelen távolságokban él, hanem az emberért él, megtestesül,
emberré lesz, hogy közel kerüljön hozzánk, közvetlen közelről éreztesse
velünk szeretetét. Immár Jézus Krisztus személyében átélhetjük, hogy
velünk az Isten. Természetesen nem csak Jézus születésekor mutatkozik meg
ez, hanem az ő egész életében, főként halálában és feltámadásában. Erre
utal a János evangélista által leírt szövegben az elutasítás: „Az Ige az
igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden
embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte
fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be" (Jn 1,9-11). Isten
közösséget vállal velünk, emberekkel azáltal, hogy Jézus Krisztusban
velünk van.
A másik tanítás: Jézus Krisztus az Isten Fia. Az első három evangélium
Jézus születésekor az ő embertől való származására teszi a hangsúlyt.
Arra, hogy Jézus Mária fia, valóságos ember. János evangélista viszont azt
emeli ki, hogy Jézus az Istentől származik, valóságos Isten, Istennek a
Fia. Az evangélisták állításai ilyen módon kiegészítik egymást és
megtudhatjuk, hogy Jézus valóságos ember és valóságos Isten. Jézus egész
élete egyrészt azt igazolja, hogy egészen az emberért él, az emberekért
áldozza fel önmagát, másrészt egészen Istennek él, Istennek
engedelmeskedik s engedelmességével Istent dicsőíti meg. Élete tehát arra
ösztönöz minket, hogy mi is Istennek szenteljük és embertársaink
szolgálatába állítsuk életünket. Így valósulhat meg bennünk is Istennek az
emberrel kapcsolatos terve.
A harmadik lényeges üzenete a himnusznak, hogy Isten az ő Fiának, Jézus
Krisztusnak személyében újjáteremti az embert. Amikor pedig Jézus meghív
minket, hogy éljünk vele, éljünk a hitben, éljünk az ő szeretetében,
éljünk hozzá hasonlóan, akkor meghívást kapunk arra, hogy újjászülessünk.
A bibliai üzenet szerint, amint erről a Teremtés könyvében olvasunk, Isten
az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette meg. Istennek
köszönhetjük létünket, teremtmények maradunk, de Isten képmásai vagyunk.
Jézusról pedig azt kell mondanunk, hogy ő emberként Isten tökéletes
képmása, hasonmása, akit maga Isten állít elénk, hogy benne felismerjük,
milyenné kell válnunk. Jézus tehát megmutatja nekünk, miként válhatunk
Isten kedves gyermekeivé.
Isten meghív minket, hogy éljünk vele és Jézusban, az ő Fiában megmutatja
számunkra, hogy milyen engedelmességet vár. Szabadon, felelősségünk
tudatában válaszolhatunk hívására.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atyától jöttél a világba, őt dicsőítetted meg
életeddel. Mindenkor az ő akaratát teljesítetted, neki engedelmeskedtél.
Vállaltad, hogy emberré legyél, emberként éljél és vállaltad a halált is.
Segíts minket, hogy észrevegyük közelségedet, jelenlétedet, szeretetedet!
Segíts minket, hogy megtaláljunk téged, s vezess minket az Atyához! Maradj
örökké köztünk, hogy szereteted állandóan bennünk legyen! Add meg nekünk
az újjászületést, hogy egészen Istennek élhessünk!

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-01-04
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150104.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum