2008. július 5., szombat

[Evangelium] 2008-07-05

2008. július 5. - Szombat

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték
tőle: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te
tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?" Jézus így felelt nekik: "Vajon
szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok,
amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz
régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és
a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe: mert így
kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új
bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad."
Mt 9,14-17

Elmélkedés:

Első olvasatra úgy tűnhet, hogy Jézus semmibe veszi a zsidó emberek
mindennapi életét és vallásosságát meghatározó törvényeket, és
tanítványaitól sem kéri azok megtartását. Mintha Jézus nem tisztelné ezen
szabályokat. Valójában Jézus mégsem eltörölni akarja ezeket, hanem -
ahogyan ő mondja - teljessé akarja őket tenni azáltal, hogy rámutat azok
mélyebb értelmére és eredeti szándékára. Mindezen szabályok célja az, hogy
az embert Isten felé segítse. E cél érdekében Jézus új szempontból
láttatja azokat. A kiüresedett, holt törvények újra életre kelnek.
Néha nem lehet tovább vinni holt dolgokat. Néha fel kell hagyni azzal, ami
hátráltat. Néha érdemes megszabadulni a régitől, hogy helyet kapjon az új.
Talán érdemes megszabadulnom régi önmagamtól, hogy Isten új embert
formáljon belőlem.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Hozzád jövök minden nyomorúságommal, Uram, és
elsírom neked szívem minden keserűségét. Neked ajánlom egész bensőmet és
minden ember minden ügyét, különösen is azokét, akik erre kértek.
Szeretettel teljes Uram, arra kérlek, meríts meg bennünket, és moss
tisztává nemes véred erejével, öltöztess belé, és tégy kedvessé bennünket
mennyei Atyád szemében. Engesztelj ki bennünket vele, nyerd meg számunkra
szívének jóindulatát, hogy szeretetének kegyelme és lelke áradjon belénk,
s csak ez a szeretet ébressze gondolatainkat, szülje szavunkat és
tettünket áldott akaratod dicséretére.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 4., péntek

[Evangelium] 2008-07-04

2008. július 4. - Péntek

Abban az időben: Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a
vámnál ülni. Így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felállt és követte őt.
Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és
bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt.
Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: "Miért eszik a ti
Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus meghallotta ezt, és így
válaszolt: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.
Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok és
nem áldozatot! Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a
bűnösöket."
Mt 9,9-13

Elmélkedés:

Talán még Jézus tanítványai is meglepődtek azon, hogy egy mindenki által
megvetett, az elnyomó római hatalmat kiszolgáló vámost hív meg mesterük
követésére. Talán egy pillanatra még ők is megfeledkeztek arról, hogy
honnan, milyen életből szólította ki őket az Úr, s nem gondoltak arra,
hogy ők maguk is éppúgy bűnösök, mint Máté. Ezek után persze nem
csodálkozunk azon, hogy a farizeusok megütköztek amiatt, hogy Jézus betért
étkezni egy bűnös embernek a házába.
A történet azt bizonyítja, hogy Jézus senkit sem zár ki barátságából.
Minket meghív, s legfőképpen mindenkinek felkínálja a megtérés
lehetőségét. Minden bűnösnek kész megbocsátani, hiszen Isten irgalmassága
minden ember felé kiárad. Engedem-e, hogy ez a megbocsátó irgalom az én
életemet is megváltoztassa?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Istenem, Uram! Sokat vétkeztem, és megérdemeltem igazságos büntetésedet.
Légy kegyelmes nekem, bűnösnek! Isten, Fiad értem halt meg a kereszten, s
én hálátlansággal fizettem szeretetedért. Teljes szívemből bánom ezt.
Jóságos mennyei Atyám, Te végtelenül jó vagy, én pedig vétkeimmel
megszomorítottalak és megharagítottalak. Bánom egész lelkemből és
megfogadom, hogy megjavulok és többé nem vétkezem. Segíts kegyelmeddel!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 3., csütörtök

[Evangelium] 2008-07-03

2008. július 3. - Csütörtök, Szent Tamás apostol

Húsvétvasárnap este a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén
Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok
elmondták neki: "Láttuk az Urat." De ő így szólt: "Hacsak nem látom kezén
a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem
tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!"
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt
velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és
köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Tamásnak pedig ezt mondta: "Nyújtsd
ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg
oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívőt" Tamás így válaszolt: "Én Uram,
én Istenem!" Jézus ezt mondta neki: "Most már hiszel, Tamás, mert láttál
engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!"
Jn 20,24-29

Elmélkedés:

Tamás apostol története kapcsán azt a titkot érdemes megközelítenünk, hogy
mi hozta létre benne a változást? Mitől lett a hitetlenkedő vagy
legalábbis kételkedő ember egyszer csak hívővé? Apostoltársainak
tanúságtétele egyáltalán nem volt meggyőző számára, sőt, ez váltotta ki
belőle a kételkedést. A nyolc napig tartó gondolkodás, értelmi megfontolás
szintén nem hozott eredményt számára, hanem inkább növelte
hitetlenkedését. A leírásból úgy tűnik, hogy egyedül a feltámadt Krisztus
személyes jelenléte, a vele való találkozás rombolja le Tamásban a
hitetlenség falát.
Az embereket általában arcról ismerjük fel. Tamás viszont nem Jézus arcát
akarja bizonyítékként látni, hanem a sebhelyeket. E sebek tehát Jézus
igazi ismertetőjegyei. Tamás számára s az n számomra is.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Apostolok karában élsz,
vakító fény ragyog körül,
Tamás, fogadd jóságosán
téged dicsérő énekünk.

A fényes égi székeken
Krisztus szerelme ad helyet,
te is szeretsz, és vágyva vágysz
Uraddal együtt halni meg.

Gyötör szerelmed szent heve,
s beszélnek bár testvéreid,
biztosságot kívánsz: az Úr
sebét hogy érintsd, látva lásd.

Fénylő örömre gyűlsz legott,
hogy látod Krisztus nagy kegyét,
Uradnak vallód hittel őt,
s imádja boldog, hű szíved.

Látás nekünk nem adatott:
hitünk most tőled fog tüzet,
erős lesz, s égig szárnyaló,
az Úr szívét keresni száll.

Krisztusnak áldás, tisztelet,
s imádra adja meg nekünk:
hitünk bár botlik még sokat,
lássuk meg színről színre őt. Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 2., szerda

[Evangelium] 2008-07-02

2008. július 2. - Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony)

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába
sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat,
és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: "Áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogyan
lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe
csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!
Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Mária megszólalt:
"Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!"
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az
otthonába.
Lk 1,39-56

Elmélkedés:

Mária hálaadó énekében nem csak az ő személyes köszönete fejeződik ki,
hanem benne foglaltatik az egész Egyház, s minden hívő hálaadása is Isten
mindazon cselekedeteiért, amelyek az üdvtörténet folyamán történtek. Isten
valóban nagy dolgokat művelt a múltban az emberiséggel, s ez most, Jézus
megtestesülésével éri el tetőpontját. Isten már korábban is számos módon
kinyilvánította irgalmas szeretetét az emberek iránt, s most a
csúcspontjához ér ezen irgalom a Megváltó eljövetelével. A megváltás nem a
hatalmasok vagy gazdagok kiváltsága, hanem minden embernek számára
felkínált ajándék Istentől.
Illő, hogy Máriával együtt én is hálát mondjak a megváltásért.
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Üdvözlégy, édes Úrnő! Csodálatos virágot szültél, aki beragyogja az eget
és a földet. Világosítsd meg értelmemet, hogy fölismerjem jóságodat. Most
aludni térek. Csak Isten tudja, fölkelek-e holnap. Lelkemet neked ajánlom
és szeretett Fiadnak, Jézusnak, Istenemnek!
Jézusom, előtted van egész életem! Őrangyalom vigyázzon rám ez éjjel és
őrizzen egész nap, reggeltől estig. Igen, édes Fiadnak ajánlom lelkemet,
hogy ne essen áldozatul a kísértésnek, hanem kegyelmed mennyországában
legyen! Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. július 1., kedd

[Evangelium] 2008-07-01

2008. július 1. - Kedd

Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre
csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót,
Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: "Uram,
ments meg minket! Elveszünk!" Jézus így szólt hozzájuk: "Mit féltek,
kicsinyhitűek?" Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek meg a tengernek.
Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték: "Kicsoda ez,
hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?"
Mt 8,23-27

Elmélkedés:

Az evangélium rövid leírását olvasva a háborgó tengeri vihar
lecsendesítéséről bizonyára elcsodálkozunk a tanítványok halálos félelmén.
De vajon miért érzik vesztüket? Mi okozhatta félelmüket? A válasz egészen
egyszerű: a viharra figyelnek és nem Jézusra. Hiába van velük Jézus, ők
megrettennek a vihar erejétől.
A mi félelmeinknek is sokszor az lehet az oka, hogy nem vesszük észre a
közelünkben lévő Jézust. Vagy azt hisszük, hogy nem figyel a gondjainkra.
Ő pedig egyetlen pillanat alatt legyőzi a természet erejét, legyőzi a
félelmet, legyőzi a kicsinyhitűséget.
Engedem-e, hogy lecsendesítse háborgó szívemet, s megadja lelkem
csendességét?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Kérünk, Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra; hogy helyesen kérjük
tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé,
minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt, amerre
mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét! Lelked
zabolázza meg féktelen érzékeinket! Vezess el és adj erőt ahhoz, ami igaz
javunk: hogy megtartsuk törvényeidet, és minden tevékenységünkben folyton
örvendjünk a te csodálatos és felüdítő jelenlétednek! Tiéd minden szent
dicsérete és magasztalása mindörökké.

________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Szkladányi Annamária festőművész jóvoltából két ajándék festmény vár az
adakozókra. Méretük 43x57 cm. Értékük 25-30 ezer Ft darabonként. Itt
megtekinthetők: [1]Templom búzamezővel
[2]Kápolna patakparton
Licitálni tehát nem lehet rájuk, hanem mindkettő ajándék. Az egyiket
véletlenszerűen kisorsolom azok között, akik a következő két hét során
(július 15-ig) legalább 2 ezer forintot adakoznak plébániánk felújítására,
a másik pedig azé lesz, aki ez idő alatt a legtöbbet adta.
Tékozló fiú hazatér (2008.) című festmény esetében meghosszabbítjuk az
árverést még erre a hétre. A festmény megvásárlásával a felújítást lehet
támogatni. Méret: 54x44 cm. A licit jelenlegi állása: 70.000.- Ft. A kép
megtekinthető itt: [3]A tékozló fiú hazatér
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre.
Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/templom.jpg

2. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/kapolna.jpg

3. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/hazater.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 30., hétfő

[Evangelium] 2008-06-30

2008. június 30. - Hétfő

Amikor Jézus látta, hogy nagy tömeg veszi körül, meghagyta tanítványainak,
hogy hajózzanak át a Genezáreti-tó túlsó partjára.
Ekkor egy írástudó lépett hozzá, és így szólította meg: Mester, követlek
téged, bárhová mégy." Jézus figyelmeztette: "A rókáknak odújuk van, az ég
madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová lehajtania fejét."
Egy másik tanítványa pedig ezt kérte tőle: "Uram, engedd meg, hogy előbb
elmenjek és eltemessem apámat." Jézus azonban így válaszolt: "Kövess
engem, és hagyd a holtakra, hogy eltemessék halottaikat!"
Mt 8,18-22

Elmélkedés:

Időnként elfog minket a lelkesedés. Időnként nagy elhatározásokat teszünk.
Időnként fáradhatatlan lendülettel vágunk neki új utaknak. De aztán valami
mégis visszahúz. Egy titokzatos erő fékezi lendületünket. Emelkedésünket
megakadályozza valami, ami a földhöz köt. Jó szándékainkat néha egészen
apró dolgok semmisítik meg.
Krisztus követéséhez nem elegendő a szándék. Nem elegendő, ha
kinyilvánítjuk akaratunkat követésére. Egész életünket neki kell adnunk,
mindenben azt a sorsot kell vállalnunk, amit Krisztus is vállalt.
Felismerem-e, nevén tudom-e nevezni azt, ami gátol abban, hogy teljesen
Jézusért éljek? S vajon le tudom-e küzdeni ezt az akadályt?
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Uram, Isten, ha hozzád tartozom, ez nem azt jelenti: a te birtokod vagyok;
nerci ezen a síkon helyezkedik el titokzatos kapcsolatunk. Nemcsak hogy Te
szabadság vagy, hanem engem is szabadnak akarsz. Engem is, mint
szabadságot támasztasz életre, arra szólítasz fel, hogy önmagamat
teremtsem; Te azonos vagy ezzel a hívással.
Ha ez így van, akkor elismerni, hogy hozzád tartozom, hozzád, annyi, mint
elismerni, hogy én csak ezzel a feltétellel tartozom önmagamhoz, sőt mi
több: ez a hozzád tartozás összeolvad azzal az egyetlen igazi és teljes
szabadsággal, amelyre törekedhetem: ez a szabadság ajándék; de el kell azt
fogadnom.
Gabriel Marcel

________________________________

Aktuális:
Papi élményeim a Zala-völgyben (26.)
Az elmúlt hét nagy örömét az jelentette, hogy befejeződött a Brenner János
zenés dráma filmváltozatának forgatása, s remény van arra, hogy a vágás és
egyéb utómunkálatok után a nyár végére sikerül megjelentetnünk DVD-n a
művet. Ilyenkor a néhány száz kilóméteres autóvezetés sem képes
lefárasztani, s a papi reverenda sem olyan meleg a kánikulában, mint
máskor. E munkán érezhető az Isten áldása.
Zalalövőn az Úr tovább építi a házat, néha egészen úgy tűnik, hogy csak ő
épít. Mások meg rombolnak. Eddig szinte csak azt láttam, hogy ahová a
kőműves keze betette a lábát, ott kő kövön nem maradt. Nevükből arra
következtetünk, hogy valaha kővel dolgoztak, mostanában viszont kő helyett
mindenféle egyéb anyaggal. Az építési területnek nevezett emeletről a
héten végre levonultak, s átadták helyüket a szerelőknek, a burkolóknak és
a festőknek. Reméltem, hogy a fúrók és vésők zaja után csendesebb időszak
következik, de nem így lett. Természetesen nem az ecset és a festőhenger
kelt zajt, hanem a rádió, ami nélkül elképzelni sem tudják munkájukat.
Szerény megállapításom szerint ez ugyan nem serkenti munkájukat, de nem
akarom elvenni örömüket, tehát hallgassák csak.
Végre az ablakok is a helyükre kerültek, legalábbis a felső szinten, mert
a arról még álmodni sem merek jelenleg, hogy a földszinten is folytatni
tudjuk a munkát. Próbáltam ugyan a helyi híveket adakozásra ösztönözni
szép szóval, de nem hozott nagy eredményt. Még szép levelet is írtam az
ügyben, lemásoltam 1300 példányban, a fiatalokkal pedig a város minden
házába széthordtuk. Ennek hatására két hét alatt nyolc személy annyit
adakozott, hogy a papír és a fénymásolás ára azért megtérült. Ezért is
írtam, hogy szinte már csak az Úr építi a házat. Neki köszönöm meg azt is,
hogy listánk tagjai annyit adakoztak a héten, hogy abból zuhanykabint,
csapokat, csempét meg mindenféle fürdőszobai felszereléseket be tudtam
szerezni. Köszönöm, hogy a nagy távolság ellenére is plébániánk tagjainak
tekintitek magatokat és osztoztok gondjaimban.
Reményeim szerint a helyi érdektelenségen talán változtat, ha tanulok a
pogányok apostolától egy kis apostoli buzgóságot, s a most kezdődő Szent
Pál-évben még inkább a Krisztustól kapott hivatásomnak élek.
István atya

Szkladányi Annamária festőművész jóvoltából két ajándék festmény vár az
adakozókra. Méretük 43x57 cm. Értékük 25-30 ezer Ft darabonként. Itt
megtekinthetők: [1]Templom búzamezővel
[2]Kápolna patakparton
Licitálni tehát nem lehet rájuk, hanem mindkettő ajándék. Az egyiket
véletlenszerűen kisorsolom azok között, akik a következő két hét során
(július 15-ig) legalább 2 ezer forintot adakoznak plébániánk felújítására,
a másik pedig azé lesz, aki ez idő alatt a legtöbbet adta.
Tékozló fiú hazatér (2008.) című festmény esetében meghosszabbítjuk az
árverést még erre a hétre. A festmény megvásárlásával a felújítást lehet
támogatni. Méret: 54x44 cm. A licit jelenlegi állása: 70.000.- Ft. A kép
megtekinthető itt: [3]A tékozló fiú hazatér
Licitálni úgy lehet, hogy az ajánlatokat, kérem, küldjétek el nekem a
his@katolikus.hu címemre.
Felajánlott támogatást átutalással a következő számlára lehet küldeni:
Számlatulajdonos: Zalalövői Plébánia Számlaszám: 75500313-10030493
Külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU29 75500313-10030493-00000000
BIC kód: TAKBHUHB
Vagy a következő címre lehet küldeni postai utalvánnyal: Zalalövői
Plébánia 8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.

References

Visible links
1. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/templom.jpg

2. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/kapolna.jpg

3. http://www.katolikus.hu/szombathely/kepek/hazater.jpg
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2008. június 29., vasárnap

[Evangelium] 2008-06-29

2008. június 29. - Vasárnap, Szent Péter és Pál apostolok

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte
tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
Ezt válaszolták: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások
Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának." Ő tovább kérdezte őket: "Hát ti
kinek tartotok engem?" Simon Péter válaszolt: "Te vagy a Krisztus, az élő
Isten Fia."
Erre Jézus azt mondta neki: "Boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test
és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért
mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat,
s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
Mt 16,13-19

Elmélkedés:

Újuljatok meg lélekben!
Ma, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén elsősorban az utóbbi
személyére és tanítására szeretnénk odafigyelni. Nem azért mert a két
apostolfejedelem közül Péter jelentéktelenebb lett volna, hanem azért,
mert XVI. Benedek pápa kezdeményezésére a mai ünneppel veszi kezdetét a
világegyházban a Szent Pál-év, amely 2009. június 29-ig tart. A Szentatya
azzal a szándékkal hirdette meg a kereken 2000 évvel ezelőtt Tarzusz
városában született apostol emlékévét, hogy jobban megismerjük Szent Pál
alakját és tanítását, valamint imádkozzunk és dolgozzunk a keresztények
egységéért.

Szent Pál nem tartozott a Tizenkettő testületéhez, de mégis igazi apostol,
s joggal nevezzük őt a nemzetek apostolának, a pogány apostolának vagy a
tizenharmadik apostolnak. A zsidó családban, de római állampolgárként
született Saul Jeruzsálemben tanulta meg a farizeusi hagyományokat, s mint
hithű, buzgó zsidó ember ellenséget látott az új hit terjesztőiben,
Krisztus tanítványaiban, s azok üldözője lett. Életét a Damaszkusz felé
vezető úton a feltámadt Krisztussal való találkozás titokzatos,
látomásszerű élménye változtatta meg, s ennek hatására lett a
keresztényüldözőből Krisztus tanítványa. Szent Pál megtérését nem
tekinthetjük az ő emberi megfontolásból vagy gondolkodásból fakadó
személyes döntésének, hanem Isten különleges beavatkozásának. Maga Pál is
isteni kegyelemnek tartja azt, hogy Krisztus meghívta őt arra a feladatra,
hogy a pogány népeknek hirdesse az evangéliumot. Ha meg szeretnénk
fejteni, hogy miért volt oly nagy hatással Pál személye a korai keresztény
egyházra, s miért lehetett oly gyümölcsöző igehirdetése a pogány
területeken, akkor felfedezhetjük, hogy megtérése pillanatától fogva
Krisztus vált Pál életének középpontjává. Megismer egy új igazságot,
Krisztus igazságát, s új életcélt kap, azt, hogy Krisztus éljen benne.
Apostoli munkája csak azért lehetett sikeres, mert teljesen átadta magát
Krisztusnak és az Ő tanításának. Krisztus iránti szeretetének talán
legszebb tanúbizonysága az, amit a rómaiakhoz írt levelében ír: "Sem
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem
eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem
szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi
Urunkban van" (Róm 8,38-39).

Pál apostoli buzgóságának szép példája, hogy egyházakat alapított
mindazokban a városokban, amelyekbe missziós útjai során eljutott, s
amelyekben hirdette Krisztus tanítását. Az Apostolok Cselekedetei beszámol
például Pál tevékenységéről Antióchiában, Ikóniumban, Listrában és
Derbében. De eljutott Korintusba, Efezusba, a galaták által lakott
vidékekre, Filippibe, Kolossze kis városába és Tesszalonikibe, hogy csak a
legfontosabbakat említsük. Olyannyira szívén viselte az általa alapított
egyházak sorsát, hogy távozása után leveleket írt ezeknek az egyházaknak.
Az Apostolok Cselekedetei mellett e szentírási levelekből tárul elénk Pál
tanítása Krisztus mérhetetlen lelki gazdagságáról. Tanítást kapunk tőle
ezen írásokban a Krisztus-esemény hatásairól: a megigazulásról, az
üdvözülésről, az Istennel való kiengesztelődésről, a megváltásról, az
igazi szabadságról, a Lélek szerinti életről, a keresztségről és az
Egyházhoz való tartozásról.

Szent Pál apostol a következőket írta az efezusi egyház tagjaihoz küldött
levelében: "Újuljatok meg lélekben és öltsétek magatokra az új embert" (Ef
4,23-24). Az előttünk álló esztendő során bizonyára bőven lesz alkalmunk
arra, hogy részletesen megismerjük Szent Pál személyét, életének
eseményeit és tanítását. A népek apostolának buzgósága és lelkesedése
talán minket is az evangélium hirdetésére fog indítani, s erősíti majd
bennünk az apostoli lelkületet. Krisztus iránti szeretete pedig talán
minket is arra ösztönöz, hogy megújítsuk szeretetünket az Úr iránt. De
legfontosabb célunknak tekintsük azt, hogy a Szent Pál-év során
megújuljunk lélekben és magunkra öltsük az új embert, s Krisztus éljen
bennünk!
(Horváth István Sándor)

Imádság:

Mindenható Úr és Isten, bensőségesen szemléljük azt a nagy szenvedést,
amelyet Jézus, egyszülött Fiad viselt el, hogy elégtételt adjon értünk. Ó
Uram, adj nekem igaz bűnbánatot, hogy őszintén sajnáljam bűneimet és
megjavuljak! Ezt kérem tőled teljes szívemből! Uram, Te győztél, engedd,
hogy részesedjem a győzelmi koszorúban!
Ó Istenszülő, a legmagasabb trón mennyei Királynője, minden bűnösök
legnagyobb reménysége, kérlek téged szent Fiadért, Jézusért, aki teremtett
téged, hadd lássam meg megváltó művét! Üdvözlégy Krisztus keresztje! Aki
nem hisz benned, nem talál nyugalmat. Kérlek téged, légy mellettem mindig,
oltalmazz a világtól, a test és az ördög cseleitől, és segíts végső
küzdelmemben, amikor a keserű halál érkezik!
Albrecht Dürer
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html
Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum