2015. március 21., szombat

[Evangelium] 2015-03-21

2015. március 21. – Szombat

Amikor Jézus a Jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép
közül egyesek felkiáltottak: „Ez valóban a Próféta." Mások meg azt
mondták: „Ez a Messiás." Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték: „Hát
Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából és Dávid
városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?" Erre szakadás támadt a
nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki sem mert rá kezet
emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle tértek vissza a
főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok felelősségre vonták őket: „Miért nem
hoztátok őt ide?" A szolgák mentegetőztek: „Ember így még nem beszélt!"
Erre a farizeusok rájuk förmedtek: „Csak nem vezetett titeket is félre?
Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy a farizeusok közül?
Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a törvényhez." Ekkor az
egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal éjnek idején fölkereste
Jézust, így szólt: „A mi törvényünk nem ítélkezik senki felett anélkül,
hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem állapította volna, mi (rosszat)
cselekedett." A többiek azonban neki támadtak: „Talán te is galileai vagy?
Kutass csak utána, és rájössz, hogy Galileából nem származik próféta!"
Ezután mindegyikük hazatért.
Jn 7,40-53

Elmélkedés:

A tegnapi evangélium mondanivalójának folytatásaként a mai részletben
ismét Jézus személye áll a kérdések középpontjában. Egyesek Prófétának,
mások Messiásnak tartják őt, nincs tehát egységes vélemény, vélekedés
róla. A vallási vezetők, a főtanács tagjai szintén bizonytalanok.
Feltehetően tisztázni akarják, hogy ki Jézus, ezért elküldik érte
szolgáikat, hogy a főtanács elé vezessék, és ott válaszoljon a személyével
kapcsolatos kérdésekre. Mivel a szolgák nem akarnak erőszakot alkalmazni,
ezért inkább nem viszik Jézust a főtanács elé, amelynek tagjai így
távollétében kezdenek el vitatkozni, s köztük ugyanúgy szakadás támad,
mint a nép körében.
Napjaink embere esetében a hitetlenség, a lelki üresség és a vallási
közömbösség hátterében az húzódik meg, hogy egyrészt nem Isten áll a
középpontban, másrészt sokan fel sem teszik azt a kérdést, hogy ki Jézus.
A megoldást, a kiutat, a lelki megújulást keresvén az Egyház számára
világos a feladat: minden ember lássa be, hogy köze van Istenhez! Nem
élhetünk úgy, mintha nem létezne Isten! Nem élhetünk úgy, hogy semmibe
vesszük parancsait, iránymutatásait! Isten nélkül elveszítjük
emberségünket, emberi méltóságunkat. Elveszítjük az életet és esélyünk sem
volna az örökkévalóságra.
A nagyböjt annak az ideje, hogy rátaláljak Istenre az élet és a szeretet
forrására.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban
nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a Szentlélekben, a
Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és minden ember sorsát. Hajolj
le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden
rosszat, add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat,
hogy benned, a Szentháromság egy Istenben megtalálják mindig a remény
forrását.
Szent II. János Pál pápa

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-03-21
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150321.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. március 20., péntek

[Evangelium] 2015-03-20

2015. március 20. – Péntek

A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában
működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek.
Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai elzarándokoltak az
ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem
titokban. Amikor a templomban tanítani kezdett, a jeruzsálemiek közül
néhányan ezt kérdezték: „Nemde ő az, akit halálra keresnek: íme,
nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán bizony már a vezetők
is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk, honnan való. A Messiásról
pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan való." Erre Jézus, aki a
templomban tanított, emelt hangon odaszólt: „Ti ismertek engem, és azt is
tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól jöttem. Az Igaz (Isten) küldött
engem, akit ti nem ismertek. Én viszont ismerem, mert tőle vagyok, és ő
küldött engem." Erre szerették volna Jézust elfogni, de senki sem emelt rá
kezet, mert még nem jött el az ő órája.
Jn 7,1-2.10.25-30

Elmélkedés:

Jézus személyével kapcsolatban az a kérdés merül fel a mai evangéliumban,
hogy őt nevezhetjük-e a Messiásnak? A nép már jó ideje hiszi ezt Jézusról,
akinek cselekedetei megfelelnek annak, ami a prófétai jövendölésekben a
messiási időkről szerepel. A vallási vezetők azonban nem ismerik fel a
messiási jeleket csodáiban, s tulajdonképpen vakságuk, hitetlenségük vezet
Jézus elutasításához.
Mintegy két évezred távlatából mi úgy tekintünk Jézusra, mint aki az idők
teljességében messiásként, megváltóként, szabadítóként jött el a világba.
Jövetele ugyanakkor folyamatos, állandó. Napjainkban is eljön, mert az
emberekben, bennünk az a vágy él, hogy megszabaduljunk a bűntől és
elnyerjük lelkünk gyógyulását, megtisztulását. Ebben az értelemben úgy
tekintünk Jézusra, mint eljövendő Messiásra, aki újra és újra elhozza
számunkra az irgalmasság üzenetét és a megbocsátást a mennyei Atyától. A
nagyböjti időszakban ezt az üzenetet szeretnénk meghallani és ezt a
megbocsátást szeretnénk megtapasztalni. Az üzenetet, amely válasz Isten
részéről arra az emberi kérdésre és vágyakozásra, hogy miként
szabadulhatunk meg bűneink terhétől, és magát a megbocsátást, a
könyörületet Isten részéről, amely megváltoztatja, új irányba fordítja
életünket.
Hiszem-e, hogy most jött el számomra a megváltás ideje, az üdvösség ideje?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Imádunk téged, Jézus Krisztus! Letérdelünk előtted. Nem találunk olyan
szavakat vagy gesztusokat, mellyel kifejezhetnénk azt a hódolatot, mellyel
a te kereszted eltölt bennünket, mellyel a megváltás ajándéka átjár
minket, melyet te az egész emberiségnek, az egynek és a sokaságnak
egyaránt elhoztál azzal, hogy teljesen és feltétel nélkül alávetetted a te
akaratodat az Atya akaratának.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-03-20
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150320.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. március 19., csütörtök

[Evangelium] 2015-03-19

2015. március 19. – Csütörtök, Szent József, a boldogságos Szűz Mária
jegyese

Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának,
Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így történt:
Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna,
Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz ember
volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban
bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és
így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát,
mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit
Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!" Amikor József
felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta
neki.
Mt 1,16.18-21.24a

Elmélkedés:

Történelmi ismereteinkből tudjuk, hogy a királyok és uralkodók minden
korban nagy gonddal választották ki azt a személyt, akire gyermekük, a
trónörökös nevelését bízták, s ők nagy megtiszteltetésnek tartották ezt a
megbízatást.
Úgy tűnik, hogy a mindenható Istent nem evilági szempontok vezethették,
amikor Fiának, Jézusnak egy egyszerű munkást, egy ácsot választott
nevelőatyaként. A ma ünnepelt Szent József ugyanis nem volt jártas az
uralkodói szokásokban, nem volt bölcs tanító, nem volt előkelő ember. Az
isteni választás legfőbb szempontjaként Máté evangélista József igaz
jellemét, igaz emberségét nevezi meg, miként erről a mai evangéliumban
olvashatunk. József igaz, jámbor jelleme abban nyilvánul meg, hogy minden
kezdeti csodálkozása vagy kételkedése ellenére örömmel áll Isten
szolgálatába és szolgálja kétkezi munkájával s egész életével Isten Fiát,
Jézust. Örömmel és szeretettel vállalja azt a küldetést, hivatást, amivel
Isten megbízta őt. Minden bizonnyal kezdetben, amikor eljegyezte Máriát, a
názáreti leányt, másként képzelte családi életét, de elképzeléseit
felülírta Isten szándéka. S ő nem tiltakozott Isten akarata ellen, amelyet
megismert, hanem készséggel vállalta a nevelőapa szerepét.
Szent József személyében Jézus életének csendes tanúját ismerjük meg.
Tanuljunk tőle lelki békességet, buzgóságot, munkaszeretetet és szolgáló
lelkületet, hogy igaz, Istennek tetsző legyen az életünk!
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Mennyei Atyám, hozzád jövök; amikor hív a szavad, befogadom lelkembe
szavadat és igazságodat, magamba foglalom mint ajándékodat. És kérlek
téged, Istennek tűzzel lángoló szeretete, amelyet Jézus Krisztus új
szövetsége ajándékozott nekünk, gyújtsd lángra ezzel a szeretettel az én
szegény lelkemet is, hogy új életet nyerjen, új akaratra kapjon, és
megmeneküljön a haláltól.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-03-19
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150319.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. március 18., szerda

[Evangelium] 2015-03-18

2015. március 18. – Szerda

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak: „Az én Atyám szüntelenül
munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is." E szavak hallatára a zsidók még
inkább az életére törtek, mert nemcsak a szombati nyugalmat szegte meg,
hanem Istent Atyjának mondta, és így egyenlővé tette magát Istennel. Jézus
azonban tovább hirdette: „Bizony, bizony, mondom nektek: a Fiú semmit sem
tehet önmagától. Csak azt teheti, amit az Atyánál lát. Amit ugyanis az
Atya cselekszik, azt cselekszi a Fiú is. Az Atya szereti a Fiút, és
mindent megmutat neki, amit cselekszik. Sőt még nagyobb dolgokat is mutat
majd neki, hogy csodálkozzatok rajta. Amint ugyanis az Atya halottakat
támaszt föl és kelt életre, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar.
Az Atya nem ítél meg senkit sem, hanem az ítéletet egészen a Fiúra bízta,
hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tiszteli. Aki a Fiút
nem tiszteli, az nem tiszteli az Atyát sem, aki a Fiút küldte. Bizony,
bizony, mondom nektek: aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki
engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már
átment a halálból az életre. Bizony, bizony, mondom nektek: eljön az óra –
sőt már itt is van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát.
Meghallják, és életre támadnak. Amint ugyanis az Atyának élete van
önmagában, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. A Fiúnak
hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia. Ne
csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten
Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak
az életre; akik rosszat tettek, feltámadnak a kárhozatra. Én önmagamtól
semmit sem tehetek. Amint (Atyámtól) hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem
igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki
küldött engem."
Jn 5,17-30

Elmélkedés:

Az Egyház és a hit fejlődésének története során voltak olyan tévutak,
amelyek képviselői Jézus Krisztus személyében csak az embert látták és nem
tartották őt Istennek. Ezen elképzelések szerint Jézus valóságos ember
volt, akit az Egyház az idők során Istenné tett, isteni tulajdonságokkal,
képességekkel ruházott fel. Mindez ellentétes a katolikus tanítással,
amely szerint Jézus valóságos Isten és valóságos ember.
Ha figyelmesen olvassuk az evangéliumokban Jézus születésének történetét,
akkor észrevesszük, hogy világrajötte több, mint bármely más ember
születése. Az emberi elképzeléseket és elvárásokat messze felülmúlja egész
élete születésétől haláláig és feltámadásáig. Személyének varázsát,
tanításának titkát, cselekedeteinek különleges erejét az általa
kiválasztott apostolok is csak lassan értik meg, és ez nem más, mint az
Atyával való kapcsolata, egysége, amiről a mai evangéliumban olvasunk.
Jézus, a Fiúisten mindent az Atya megbízásából és az ő akaratának
megfelelően tesz, s kettejük kapcsolatának lényege a szeretet. Az ember
számára nem csupán az a feladat, hogy az Úr tanításából megismerje ezt a
szeretetkapcsolatot, hanem az is, hogy Isten meghívását elfogadva belépjen
e szeretetközösségbe. A hit útja tehát Istenhez, a szeretethez vezet. Az
Egyháznak pedig az a küldetése, hogy az emberek számára megmutassa ezt az
Istenhez vezető utat.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Jézusom, kit szívemből szeretek, tudom, hogy nincs gyümölcse lelkemnek, ha
Szentlelkednek harmata nem öntözi és szereteted sugara nem melegíti;
kérlek, légy irgalmas hozzám, végy szerető karodra és gyullaszd föl bennem
Lelkednek tüzet. Íme: testemet és lelkemet neked adom, legyen a tiéd.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-03-18
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150318.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. március 17., kedd

[Evangelium] 2015-03-17

2015. március 17. – Kedd

A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az
úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának
neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt: vakok,
sánták és bénák. Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember is. Jézus
látta, ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg.
Megszólította: „Akarsz-e meggyógyulni?" A beteg azt felelte: „Uram! Nincs
emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én
odaérek, már más lép be előttem." Jézus erre azt mondta neki: „Kelj föl,
vedd ágyadat, és járj!" Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát, és
járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a
meggyógyított emberre: „Szombat van; nem szabad az ágyadat vinned." Ő
azonban így válaszolt nekik: „Aki meggyógyított, azt mondta nekem: Vedd
ágyadat, és járj!" Megkérdezték tőle: „Kicsoda az az ember, aki azt mondta
neked, hogy vedd ágyadat, és járj?" A meggyógyult ember azonban nem tudta,
hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor tömeg verődött össze a
helyszínen. Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított
emberrel, és ezt mondta neki: „Látod, most meggyógyultál. Többé ne
vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!" Az ember elment, és
elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók
üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte.
Jn 5,1-16

Elmélkedés:

Betegekről olvasunk a mai evangéliumban. Gyógyulásra váró betegekről.
Csodára váró vak, sánta vagy béna emberekről. A víz megmozdulására váró
betegekről. A Beteszda-fürdőről az a hír járja, hogy időnként eljön Isten
angyala és mozgásba hozza a vizet. Aki elsőként lép be ilyenkor a vízbe,
az meggyógyul betegségéből. Kissé furcsának tűnik ez a hiedelem, de ők, a
gyógyulásra váró betegek hisznek benne. A titokzatos angyalt aligha látta
közülük valaki, de az időnként felkavarodó vizet biztosan többször is
látták, főként egy olyan beteg, aki már harmincnyolc éve vár gyógyulására
e helyen. Az ő helyzete különösen is reménytelen, hiszen nincs segítője,
aki a megmozduló vízbe vinné.
És megérkezik Jézus a fürdőbe. Őt nem várta senki. Tőle nem várnak semmit
az ott tartózkodó betegek. Tekintetük továbbra is a fürdő vizére
szegeződik, onnan várják a csodát. Jézus közben csendesen érdeklődik a
betegek felől, majd cselekszik. Megszólítja és meggyógyítja azt, aki talán
a legrégebb óta várja a csodát, a gyógyulást. Jézus sietve távozik, nem
fedi fel kilétét az összeverődő tömeg előtt. A meggyógyult béna a saját
lábán hagyja el a helyet, ahol harmincnyolc évig feküdt magatehetetlenül.
A többi beteg pedig tovább bámulja a vizet.
Honnan várom a csodát? Kitől várom gyógyulásom?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Krisztus Jézus! Veled lehetővé válik, hogy megismerjük Istent, csak
engednünk kell, hogy átjárja életünket, ami már befogadtunk az
evangéliumból, bármily kevés legyen is az. Ez a kevés éppen elég ahhoz,
hogy napról napra előrébb jussunk, hisz Te nem „megérkezett embereknek"
szeretnél minket. Krisztus, a Te szegényeid maradunk egész életünkben,
emberek, akik a maguk egyszerűségében igyekszünk bizalmunkat a hit titkába
vetni.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-03-17
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150317.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A Szent Márton evangelizációs ház épülésével kapcsolatban küldöm e rövid
tájékoztatót. A jó Isten kedvező időjárással jutalmazza igyekezetünket és
segíti munkánkat. Ennek köszönhetően az elmúlt hónapban elkészültek az
emeleti rész falai, és most már azon dolgozunk, hogy mielőbb tető kerüljön
az épületre. A jószándékú adakozók száma is szépen növekszik, Istennek
legyen hála a legkisebb adományért is!

A munkálatokat folyamatosan fotózom. A képeket megtekinthetitek a
www.szentmartonhaz.hu oldalon. Érdemes megnézni, mert az elmúlt hetekben,
hónapokban nagyon szépen haladtunk.

Jogosan merül fel bennetek a kérdés, miért kérem ilyen nagy igyekezettel
és bátorsággal támogatásotokat. Miért fogtam bele egy ilyen nagyszabású
munkába? Mi a ház célja és mi lesz a funkciója? Három szóban
összefoglalható a lényeg: evangelizáció, közösség és szeretetszolgálat. Az
első, és egyben legfontosabb küldetésünk, hogy Jézus örömhíre, az
evangélium minél több emberhez eljusson. Egyre újabb módokon, a
hagyományos mellett modern csatornákon is igyekszünk helyet teremteni
Jézus tanításának az emberek életében. Nem a pillanatnyi látványosságra
törekszünk, hanem arra, hogy az evangélium mindennapi lelki táplálék
legyen minden korosztálynak. Ezzel kapcsolatos szolgálatunk egyre
sokrétűbb, ezt támogatja az új evangelizációs ház. A második cél úgy
valósul meg, hogy Jézus örömhíre közösséget teremt, hiszen az evangélium
közös kincsünk, amiből élünk. Ennek fényében tartunk majd közösségi
programokat az evangelizációs házban. Mindehhez kapcsolódik a harmadik
célként a szeretetszolgálat, a karitász, hiszen az evangélium szerinti
élet cselekedetekre, a jócselekedetek gyakorlására ösztönöz minket. E
hármas cél mutatja, hogy az épülő evangelizációs ház nem csupán a helyi
közösséget szolgálja majd, hanem sokkal szélesebb kör élvezheti majd annak
lelki gyümölcseit.

Ezért kérem újra szeretettel, hogy ti, akik naponta olvassátok az
evangéliumot, segítsétek az evangelizációs ház megépülését. Az átadást és
felszentelést idén novemberre tervezzük. Az építkezés első szakaszát
(szerkezetkész állapot) április végéig kell ehhez befejeznünk. Ennek
költsége: 24 millió Ft.

Az eddigi adományok az első szakasz költségének több mint felét
biztosítják, és jó remény van arra, hogy a hiányzó összeg is rendelkezésre
fog állni, ha segítetek. Egy négyzetméternyi cserép (2800 Ft), egy lámpa
(4500 Ft) vagy akár egy radiátor (15000 Ft) ára már tényleges segítséget
jelent.

Az adományozók nevét (kivéve a névtelenséget kérőkét) a honlapon
közzétesszük. Mivel személyesen nem tudom mindenkinek megköszönni
adományát, ilyen módon fejezem ki köszönetemet, és így jelzem, hogy
adománya megérkezett. "Ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, ki
építi azt" (127. zsoltár). Legyen öröm mindannyiunk számára, hogy az Úrral
együtt építhetjük meg a Szent Márton evangelizációs házat! A dicsőség
pedig legyen az Úré!

A jó Isten áldását kérem mindazokra, akik támogatják az evangelizációs ház
épülését!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. március 17.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. március 16., hétfő

[Evangelium] 2015-03-16

2015. március 16. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus Szamariából Galileába ment. Jóllehet maga mondta,
hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában, mégis, midőn Galileába
érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis mindazt, amit
Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett, mert ők is ott
voltak az ünnepeken. Így jutott el Jézus újra a galileai Kánába, ahol a
vizet borrá változtatta.
Élt Kafarnaumban egy királyi tisztviselő, akinek a fia megbetegedett.
Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá,
és kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. A gyermek már halálán volt.
Jézus ezt mondta: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek." A
királyi tisztviselő azonban így szólt: „Uram, jöjj, mielőtt meghalna a
fiam!" Jézus erre azt felelte: „Menj csak! Fiad él." Hitt az ember Jézus
szavának, és elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje futottak
szolgái, és kijelentették, hogy a fia él. Megkérdezte tőlük: „Melyik
órában lett jobban?" Ezt mondták: „Tegnap déltájban hagyta el a láz." Az
apa visszaemlékezett, hogy abban az órában mondta neki Jézus: „Fiad él."
Erre hitt ő maga, és vele egész házanépe. Ez volt Jézus második csodája,
amelyet Júdeából Galileába jövet művelt.
Jn 4,43-54

Elmélkedés:

Egy beteg fiú meggyógyításáról szól a mai evangélium. A történet leírása
egyszerű. A tisztviselő miután értesült arról, hogy Jézus a vidékükre
érkezett, elmegy hozzá és segítségét kéri. Jézus tulajdonképpen nem tesz
semmit, nincs említés arról, hogy imádkozott volna a betegért, de arról
sem, hogy szándékában állt volna felkeresni a beteget. Egyszerűen csak
bátorítja az apát, hogy ne aggódjon, fia nem fog meghalni. Ő abban a
hitben indul haza, hogy kérése teljesült, s erről a hamarosan érkező
szolgáitól kap megerősítést.
Az eset leírásánál János evangélista három dolgot hangsúlyoz. Először is a
fiú súlyos állapotát, aki már a halálán volt. Ennek megerősítése az apa
kérése: „Uram, jöjj, mielőtt meghalna a fiam!" (Jn 4,49). A második
súlypont a halál közeli állapot ellentéte, az élet, a fiú életerejének
visszatérése. Jézus szava így hangzik az apához: „Menj csak! Fiad él" (Jn
4,50). E kijelentésre az apa később is visszaemlékezik. A harmadik
lényeges mozzanat a hit. Az apa hitéről tanúskodik maga a kérés, amellyel
Jézushoz fordul. Jézus a hitről, a csodák hitet ébresztő hatásáról beszél
válaszában. A tisztviselő úgy indul haza, hogy „hitt Jézus szavának" (Jn
4,50), majd pedig a jó hír hallatán újra a hite kerül előtérbe: „hitt ő
maga, és vele egész házanépe" (Jn 4,53).
A születés és a meghalás, az élet és a halál titka láttán ébred-e bennem
hit?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus, te mindig meghallgatsz minket, bár emberi szavaink
nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és
bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy adj meg nekünk mindent, ami
üdvösségünkre szolgál! Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert
gondunkat viseled és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösségre.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-03-16
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150316.mp3
 

________________________________

Aktuális:
Kedves e-vangélium olvasók!
A Szent Márton evangelizációs ház épülésével kapcsolatban küldöm e rövid
tájékoztatót. A jó Isten kedvező időjárással jutalmazza igyekezetünket és
segíti munkánkat. Ennek köszönhetően az elmúlt hónapban elkészültek az
emeleti rész falai, és most már azon dolgozunk, hogy mielőbb tető kerüljön
az épületre. A jószándékú adakozók száma is szépen növekszik, Istennek
legyen hála a legkisebb adományért is!

A munkálatokat folyamatosan fotózom. A képeket megtekinthetitek a
www.szentmartonhaz.hu oldalon. Érdemes megnézni, mert az elmúlt hetekben,
hónapokban nagyon szépen haladtunk.

Jogosan merül fel bennetek a kérdés, miért kérem ilyen nagy igyekezettel
és bátorsággal támogatásotokat. Miért fogtam bele egy ilyen nagyszabású
munkába? Mi a ház célja és mi lesz a funkciója? Három szóban
összefoglalható a lényeg: evangelizáció, közösség és szeretetszolgálat. Az
első, és egyben legfontosabb küldetésünk, hogy Jézus örömhíre, az
evangélium minél több emberhez eljusson. Egyre újabb módokon, a
hagyományos mellett modern csatornákon is igyekszünk helyet teremteni
Jézus tanításának az emberek életében. Nem a pillanatnyi látványosságra
törekszünk, hanem arra, hogy az evangélium mindennapi lelki táplálék
legyen minden korosztálynak. Ezzel kapcsolatos szolgálatunk egyre
sokrétűbb, ezt támogatja az új evangelizációs ház. A második cél úgy
valósul meg, hogy Jézus örömhíre közösséget teremt, hiszen az evangélium
közös kincsünk, amiből élünk. Ennek fényében tartunk majd közösségi
programokat az evangelizációs házban. Mindehhez kapcsolódik a harmadik
célként a szeretetszolgálat, a karitász, hiszen az evangélium szerinti
élet cselekedetekre, a jócselekedetek gyakorlására ösztönöz minket. E
hármas cél mutatja, hogy az épülő evangelizációs ház nem csupán a helyi
közösséget szolgálja majd, hanem sokkal szélesebb kör élvezheti majd annak
lelki gyümölcseit.

Ezért kérem újra szeretettel, hogy ti, akik naponta olvassátok az
evangéliumot, segítsétek az evangelizációs ház megépülését. Az átadást és
felszentelést idén novemberre tervezzük. Az építkezés első szakaszát
(szerkezetkész állapot) április végéig kell ehhez befejeznünk. Ennek
költsége: 24 millió Ft.

Az eddigi adományok az első szakasz költségének több mint felét
biztosítják, és jó remény van arra, hogy a hiányzó összeg is rendelkezésre
fog állni, ha segítetek. Egy négyzetméternyi cserép (2800 Ft), egy lámpa
(4500 Ft) vagy akár egy radiátor (15000 Ft) ára már tényleges segítséget
jelent.

Az adományozók nevét (kivéve a névtelenséget kérőkét) a honlapon
közzétesszük. Mivel személyesen nem tudom mindenkinek megköszönni
adományát, ilyen módon fejezem ki köszönetemet, és így jelzem, hogy
adománya megérkezett. "Ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, ki
építi azt" (127. zsoltár). Legyen öröm mindannyiunk számára, hogy az Úrral
együtt építhetjük meg a Szent Márton evangelizációs házat! A dicsőség
pedig legyen az Úré!

A jó Isten áldását kérem mindazokra, akik támogatják az evangelizációs ház
épülését!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. március 16.

Adományt az alábbi módokon lehet küldeni:

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Szent Márton ház

2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Szent Márton ház
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472
0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk egyszerűen igényelhető a www.szentmartonhaz.hu
honlapon. Vagy kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem,
írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze,
hogy a Szent Márton ház támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Szent Márton ház

+1 Kérem, hogy akik cégük számára közcélú adományukról igazolást kérnek, a
zalalovo@gmail.com címen jelezzék ezen igényüket. Köszönöm!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

2015. március 15., vasárnap

[Evangelium] 2015-03-15

2015. március 15. – Nagyböjt 4. vasárnapja

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Ahogy Mózes fölemelte a
kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz
benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba,
hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz
benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont
magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában. Az ítélet ez: A világosság
a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a
világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat
tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy
napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a
világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint
cselekedte azokat."
Jn 3,14-21

Elmélkedés:

Valódi tett
A napi hírek között olvastam, hogy 88 éves korában meghalt a világ egyik
legnagyobb cipőkereskedelmi cégének alapítója és tulajdonosa. Világszerte
milliónyi cipőt adnak el naponta az üzletlánc több ezer boltjában, az
illető a világ 500 leggazdagabb embere közé tartozott. Egy alkalommal ezt
nyilatkozta: „Ha meghaltam, Isten nem azt fogja kérdezni tőlem, mennyi
cipőt adtam el. Azt akarja majd tudni, igaz keresztényként éltem-e." És ez
nem csak egy szép mondás volt részéről, mert akkor mondta ezt, amikor az
indiai leprás betegek gyógyítására alapítványt hozott létre. Jótékony célú
cselekedete és adakozása valódi tett, amely igazolja szavait. Egyesek
talán azt gondolják, hogy egy milliárdos könnyen megteheti ezt, s ha nekik
ekkora vagyonuk volna, ők is jótékonykodnának belőle. Az igazság azonban
az, hogy sokkal korábban mondta mindezt, akkor, amikor cégének még csak
kevés boltja volt, s talán nem is álmodott arról, hogy valaha
világméretűvé növekszik.
Jézus szavait olvassuk a mai evangéliumban: „Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen" (Jn 3,16). Nem csak szavak ezek, hanem olyan kijelentés
ez az Úr Jézustól, ami kereszthalálakor meg is valósult. Ő nem csak
beszélt az önfeláldozásról, az isteni szeretetről, hanem a szenvedés és a
halál vállalásával megmutatta azt. A nagyböjti időszakban erre a
szeretetre gondolunk, erre fogunk emlékezni nagypénteken. Egyesek talán
azt gondolják, hogy Jézus áldozata felesleges és hiábavaló cselekedet.
Ezzel szemben a keresztény emberi hiszi, hogy a kereszthalál a bűnökért
engesztelő áldozat. Isten ilyen módon akar minket megváltani,
megszabadítani a bűn hatalmától. A kulcskérdés az számunkra, hogy
hiszünk-e ebben? Hisszük-e, hogy Isten nem elítélni akar bennünket bűneink
miatt, hanem meg akar bocsátani? Hiszünk-e abban, hogy Isten nem a
kárhozatra akar minket taszítani, hanem az üdvösségre hív minket?
Kijelentései és szavai miatt sokan ellenséges érzülettel tekintettek
egykor Jézusra. Gyilkos harag ébredt bennük, s azon gondolkodtak, hogyan
szabadulhatnának meg tőle. De ezt a tettüket nem tudták csendben,
észrevétlenül tenni. Jézus elítélése és keresztre feszítése a nagy
nyilvánosság előtt történt. Isten gondoskodott róla, hogy Fiának megváltó
halála ne maradjon rejtve. Az Úr ezt mondja a mai evangéliumi részlet
végén: „Aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd
nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat" (Jn 3,21).
Jézus önfeláldozása olyan tett volt, amelyet Isten akarata szerint
cselekedett. Nem volt ebben semmi titkolni való az emberek előtt, mert a
szeretetnek és a szeretetből fakadó cselekedeteknek mindenki előtt meg
kell nyilvánulnia.
Jó lenne komolyan vennem Jézus szavait és követnem példáját, mert ő nem
szép szavakat vár tőlem, hanem a szeretet valódi cselekedeteit. Mennyire
tartom szemem előtt az üdvösséget? Ezt tekintem-e legfőbb életcélomnak?
Szeretetből fakadnak-e cselekedeteim? Isten akarata szerint élek-e?
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Irgalmas Istenünk! Te kész vagy megbocsátani nekünk, bármilyen nagy bűnt
követtünk is el. Nem akarsz ránk örökké haragudni, elfelejted és eltörlöd
vétkeinket. Nem büntetni akarsz, hanem új lehetőséget adsz nekünk a
bűnbocsánat szentsége által. Hálás vagyok irgalmadért, amely lelki
újjászületés számomra. Hálás vagyok a szeretetért. A mennyei Atya
szeretetéért, aki saját Fiát sem kímélte. És Jézus Krisztus szeretetéért,
aki a kereszten feláldozta magát értem és minden emberért.

 
A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
http://evangelium.katolikus.hu/teljes/?nap=2015-03-15
 
A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20150315.mp3
 
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Blogarchívum